навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Пари

rss

Правата ми при сключен заем със заложна къща

Източник: Стела Парушева, Pravatami.bg 2015-08-20 0 - A +

Правата ми при сключен заем със заложна къща Снимка: Pravatami.bg

След като съм се запознал подробно с правилата за сключване на договор за заем в заложна къща, и сключа такъв договор, трябва да ми бъде предоставен екземпляр от заложния билет, който заложната къща е задължена да издаде при писменото оформяне на договора за заем срещу заложена вещ. Този заложен билет има свой идентификационнен номер и съдържа:

 • наименованието на заложната къща, ЕИК по регистър Булстат, както и имената на търговския управител на заложната къща;
 • точен адрес на търговското помещение, в което сключвам договора;
 • моите лични данни – имена, ЕГН, адрес (постоянен и настоящ), номер на документ за самоличност;
 • размер на заема, размер на месечната лихва по него;
 • срок на заема и дата, на която трябва да бъде върнат;
 • описание на заложената от мен вещ – вид, марка, модел, година на производство, сериен номер и др. идентифициращи белези;
 • други условия по заема, ако има такива;
 • собственоръчно изписвам трите си имена, след което се подписвам.

Какви права възникват за мен след като договорът за заем срещу залог бъде сключен?

 • Имам право да искам заложената от мен вещ да се съхранява в отделна опаковка, на която е отбелязан номерът на заложния билет. Съхраняването трябва да става в помещение на заложната къща или нарочен трезор; МПС се съхранява на охраняем паркинг;

Внимание! Заложната къща може само и единствено да пази вещта, тя НЕ може да използва вещта (ако е мобилен телефон, не може да провежда разговори от него);

 • Имам право да проверявам по всяко време къде, как и при какви условия се съхранява заложената от мен вещ.

Внимание! В случай че заложната къща не съхранява правилно вещта или я използва по какъвто и да е начин, имам право да си взема обратно заложената вещ, като останалите уговорки по сключения договор за заем остават в сила. (!)

 • Имам право да получа обезщетение, в случай че съхраняваната от заложната къща вещ е повредена или унищожена.Тази отговорност на заложната къща отпада единствено ако повредата се дължи на непреодолима сила (земетресение, наводнение и др.).
 • Имам право да прехвърля (продам) вещта, предмет на залога, когато съм неин собственик. За целта трябва да отида лично в заложната къща, където съм предал вещта, да поискам да бъде вписано прехвърлянето, за което ще се състави нарочен протокол, който също ще бъде вписан в регистъра на заложната къща. Необходимо е да предам заложния билет на новия собственик на вещта.
 • Имам право да поискам да ми бъде издаден дубликат от заложния билет, когато съм го изгубил, той е бил унищожен или откраднат. За целта е необходимо да отида веднага до заложната къща, където ще бъде съставен протокол за издаването на дубликат на билета.
 • Имам право да изплатя предсрочно сумата по заема, без да дължа допълнителни (извън предварително уговорените) такси или лихви по повод предсрочното плащане.
 • Имам право да получа разписка за всяка вноска по договора за заем, която правя. Разписката е документ, който удостоверява, че заложната къща е получила предадената сума, част от вноската за погасяване на заема. Мога правомерно да откажа да платя своята вноска, ако от заложната къща откажат да ми издадат разписка за плащането.
 • Имам право да получа обратно дадената като залог вещ веднага след като изплатя целия заем заедно с лихвите и дължимите такси.

Какви са правата ми в случай че не изплатя цялата сума по заема ?

 • Имам право в 7-дневен срок от изтичане на уговорената по договора дата за връщане на заема да изплатя цялата сума по заема, заедно с начислените лихви и дължимите такси, след което мога да получа вещта си обратно.


Внимание! В случай че не върна сумата по договора за заем на заложната къща, тя има право да:

 – продаде заложената от мен вещ, когато стойността и е под 5000 лв., като задържи сумата по договора за заем, която не съм изплатил, заедно с начислените лихви и дължимите такси по този договор. Това може да се случи след изтичане на 7 дни от датата, която е определена по договора за заем за неговото връщане.

–  извади изпълнителен лист, заедно със Заповед за незабавно изпълнение по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс и да предаде вещта за продажба на съдебен изпълнител, когато стойността на заложената вещ е над 5000 лв. За този случай – справка  “Правата ми при получаване на заповед за изпълнение”.

 • Имам право да получа разликата между цената от продадената вещ и дължимите от моя страна суми по договора за заем, когато продажната цена е по-висока от сумите, които дължа на заложната къща (сумата, получена в заем от мен, плюс лихвите, плюс таксите, вкл. таксите за принудително изпълнение). Плащането на тази разлика трябва да стане в срок от 30 дни след осъществяване на продажбата на заложената от мен вещ.

Какво да правя, в случай че правата ми са нарушени?

 • Мога да подам сигнал до Регионална дирекция на Комисия за защита на потребителите.
 • Имам право да заведа иск пред съда и да искам от заложната къща да ми изплати разликата между реалната пазарна цена (която ще се установи от съда след оценка от вещо лице) и дължимото от мен парично възнаграждение към заложната къща в резултат на сключения договор за заем срещу залог, когато цената, на която заложната къща е продала вещта, е по-ниска от реалната пазарна оценка на заложената вещ.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

за 50%  против 50%  1485 гласували


rss
Посети форума