Logo Четвъртък, 24 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

В сила от 17.02.2015 г.
Издаден от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 Ноември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията, структурата, дейността и финансирането на Съвета по продуктите за растителна защита (СПРЗ).
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Съветът по продукти за растителна защита се създава като консултативен орган към изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) по въпросите, свързани с разрешаване пускането на пазара и употребата на продуктите за растителна защита (ПРЗ).

Чл. 3. (1) По предложение на изпълнителния директор на БАБХ министърът на земеделието и храните определя със заповед състава на СПРЗ.
(2) Министърът на земеделието и храните включва в заповедта по ал. 1 членове на СПРЗ извън служителите на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) по предложение на ръководителите на съответните ведомства.

Чл. 4. Съветът по продуктите за растителна защита прави писмени предложения до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните съгласно чл. 54 от Закона за защита на растенията (ЗЗР).

Раздел II.
Състав и структура


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Съветът по продуктите за растителна защита се състои от 15 членове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Съставът на СПРЗ включва:
1. един представител на Министерството на земеделието и храните с опит в областта на растителната защита или растениевъдството;
2. един представител на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров", София, с опит в областта на растителната защита или растениевъдството;
3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) шест представители на Българската агенция по безопасност на храните с опит в областта на разрешаването и употребата на продукти за растителна защита;
4. един представител на Министерството на здравеопазването с опит в областта на токсикологията на бозайниците;
5. един представител на Министерството на околната среда и водите с опит в областта на съдба и поведение в околната среда на продуктите за растителна защита или на химични вещества и смеси и екотоксикологията;
6. един представител на Института по зеленчукови култури "Марица", Пловдив, с опит в областта на растителната защита или растениевъдството;
7. един представител на Института по земеделие - Кюстендил, с опит в областта на растителната защита или растениевъдството;
8. (нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) трима представители на Центъра за оценка на риска по хранителната верига, изпълняващи функции, свързани с оценката на продукти за растителна защита.
(3) Министърът на земеделието и храните определя редовните и резервните членове на СПРЗ.
(4) Смяната на членовете се прави от министъра на земеделието и храните по предложение на ръководителите на съответните ведомства.

Чл. 6. (1) Дейността на СПРЗ се организира и ръководи от председател, заместник-председател и секретар.
(2) Председател на СПРЗ е ресорният заместник изпълнителен директор на БАБХ, а за заместник-председател се определя служител на БАБХ, който е член на СПРЗ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.20217 г.) Секретарят и неговият заместник са служители на БАБХ и се определят по реда на чл. 5, ал. 3.
(4) На заседанията на СПРЗ присъстват и докладват експерти от БАБХ, които координират дейностите по разрешаване и подновяване на разрешението на ПРЗ (координатори).
(5) По преценка на СПРЗ председателят му може да покани за участие и експертите, които са извършили експертните оценки на ПРЗ (оценители), включени в дневния ред на заседанието.
(6) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) По преценка председателят на СПРЗ при постъпило предложение от браншови организации на земеделски стопани може да включи техни представители за участие в работата на съвета по отделна точка от дневния ред без право на глас при вземането на решение.

Чл. 7. Когато редовен член на СПРЗ е възпрепятстван, на заседанието присъства резервният член.

Раздел III.
Организация на дейността


Чл. 8. (1) Съветът по продуктите за растителна защита осъществява своята дейност на заседания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г. в сила от 07.02.2017 г.) Съветът по продуктите за растителна защита (СПРЗ) провежда най-малко 10 заседания за една календарна година.
(3) Заседанията на СПРЗ се провеждат в сграда на БАБХ.

Чл. 9. (1) Съветът се свиква на заседание от председателя на СПРЗ.
(2) С писмо до членовете председателят определя времето и мястото на провеждането на заседанието.
(3) Писмото по ал. 2, дневният ред и материалите за обсъждане се изпращат от секретаря на членовете на СПРЗ най-малко 3 дни преди заседанието.
(4) Членовете на СПРЗ изготвят писмено становище, когато това им е възложено от председателя или считат, че е необходимо, и го представят на секретаря на съвета не по-късно от 1 ден преди заседанието.
(5) На заседанията на СПРЗ се докладват становищата по ал. 4, както и тези на експертите по чл. 6, ал. 4 и 5.

Чл. 10. (1) Председателят на СПРЗ определя дневния ред на заседанието, организира и ръководи заседанията на съвета.
(2) Заместник-председателят на СПРЗ изпълнява функциите на председателя по ал. 1 в негово отсъствие.
(3) Секретарят на СПРЗ координира работата на съвета, води неговата документация, изготвя протоколите от заседанията на съвета и подпомага работата на председателя.
(4) Протоколите се подписват от всички присъствали на заседанието членове на СПРЗ.

Чл. 11. (1) Заседанието се счита за редовно проведено, ако на него присъстват две трети от всички членове.
(2) На заседанията на СПРЗ експертите по чл. 6, ал. 4 докладват експертните заключения от оценките на включените в дневния ред ПРЗ.
(3) Решенията се вземат с квалифицирано мнозинство от присъстващите членове на съвета.
(4) Решенията се вземат на база направените оценки и представените доклади, както и на обоснована необходимост на земеделските производители, когато това не противоречи на европейското и националното законодателство.
(5) При вземане на решения по ал. 4 СПРЗ може да се съобрази с практиката на други държави членки (ДЧ), становища и ръководства на компетентни органи в други ДЧ или Европейската комисия (ЕК).
(6) Когато член на съвета изрази особено мнение, същото се отразява в протокола и предложението по чл. 5. Изразилият особеното мнение представя писмени мотиви за него на председателя на съвета до 3 дни след заседанието. Писмените мотиви са неразделна част от предложението.

Раздел IV.
Техническо и експертно обслужване


Чл. 12. За дейността на СПРЗ се води архив от секретаря на СПРЗ.

Чл. 13. Председателят, заместник-председателят, секретарят, другите членове на СПРЗ, резервните членове и експертите по чл. 6, ал. 4 и 5 подписват декларация съгласно приложението за осигуряване поверителността на данните за ПРЗ, които представляват производствена или търговска тайна.

Чл. 14. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) Дейността на СПРЗ се подпомага организационно и технически от служители от компетентната дирекция на БАБХ, отговаряща за извършването на дейностите по разрешаването на ПРЗ.

Раздел V.
Финансиране


Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) Средствата, необходими за дейността на съвета, се осигуряват в рамките на бюджета на Централното управление на Българската агенция по безопасност на храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) Размерът на средствата по ал. 1 се определя на базата на 10 проведени заседания годишно.
(3) Членовете на Съвета по продуктите за растителна защита не получават възнаграждение.
(4) На членовете на Съвета по продуктите за растителна защита се поемат разходите за времето на командировка съгласно Наредбата за командировките в страната (ДВ, бр. 11 от 1987 г.).

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 53, ал. 2 от Закона за защита на растенията.

§ 2. Отменя се Правилникът за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита (ДВ, бр. 62 от 2008 г.).

§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.11.2015 Г.)

§ 5. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.02.2017 Г.)

§ 6. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 13

(Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

на член/експерт на Съвета по продукти за растителна защита

 

Име, презиме, фамилия:.........................................................................................................

..................................................................................................................................................

Постоянен адрес: ...................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Професия, длъжност: .............................................................................................................

..................................................................................................................................................

Месторабота: ..........................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Служебен адрес: .....................................................................................................................

Телефон: ..................................................................................................................................

 

Декларирам, че няма да разпространявам предоставената ми информация за продуктите за растителна защита и няма да я използвам в своя полза и в полза на трети лица. Запознат съм с наказателната отговорност, която нося при нарушение на разпоредбите по чл. 284, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс

 

Дата:                                                                                            Подпис:

............................................                                                         ...........................................  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти