Logo Неделя, 18 Февруари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 28 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТЕХНИ АСОЦИАЦИИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ

В сила от 06.02.2015 г.
Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. условията и редът за сключване и регистрация на договорите за доставка на сурово мляко;
2. условията и редът за признаване и оттегляне на признаването на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти;
3. редът за упражняване на контрол върху сключването и регистрирането на договорите за доставка на сурово мляко и върху дейността на признатите организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти.
Чл. 2. (1) Министърът на земеделието и храните със заповед признава или оттегля признаването на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти съгласно чл. 55а, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС).
(2) Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) упражнява контрол върху сключването и регистрирането на договорите за доставка на сурово мляко съгласно чл. 55б, ал. 5 ЗПООПЗПЕС.
(3) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) предоставя на ДФЗ:
1. първоначални данни за производителите на сурово мляко;
2. достъп до Интегрираната информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти.
(4) Информацията по ал. 3 се предоставя в електронен вид и отговаря на изискванията на Интегрираната система за администриране и контрол.

Глава втора.
ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА МЛЯКО

Раздел I.
Сключване на договори за доставка на сурово мляко


Чл. 3. (1) Суровото мляко се доставя и купува на територията на страната въз основа на сключени договори за доставка освен в случаите на разрешени директни продажби.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между производител и изкупвач на сурово мляко в писмена форма.
(3) Договорите за доставка могат да бъдат срочни или безсрочни, като минималният срок по договора е 6 месеца.

Чл. 4. (1) Договорите за доставка се сключват преди започване на доставките и съдържат пълните данни за двете страни по договора, като промяна в страните не се допуска.
(2) Задължителните елементи на договорите по ал. 1 включват:
1. цена на доставеното мляко, която може:
а) да е точно определена за целия срок на сключения договор и/или
б) се изчислява въз основа на комбинация от различни фактори, посочени в договора, които може да включват пазарни показатели, отразяващи промените в пазарните условия, доставеното количество и качество или състава на доставеното сурово мляко;
2. максимален или точно определен обем сурово мляко, който може или трябва да бъде доставен, и график за доставките;
3. срок на договора при условията на чл. 3, ал. 3;
4. начин и срок на плащане;
5. начин на събиране или доставяне на суровото мляко;
6. освобождаване от отговорност в случаите на непреодолима сила;
7. прекратяване на договора.
(3) Задължителните елементи по ал. 2 се договарят свободно от страните.
(4) В договорите за доставка могат да се включват и допълнителни клаузи.
(5) В случаите, когато цената се изчислява по ал. 2, т. 1, буква "б" чрез анализ на проби за качество или състав на млякото, пробите се изследват в независими акредитирани лаборатории, като честотата на вземане на пробите се определя от страните по договорите.

Раздел II.
Регистрация на договорите за доставка на сурово мляко


Чл. 5. (1) В ДФЗ се създава и поддържа регистър за сключените договори в сектора на млякото.
(2) Договорите за доставка на сурово мляко от всички видове млека се регистрират от изкупвача в областната дирекция на ДФЗ по адреса на дейността на изкупвача.
(3) В 14-дневен срок от сключването на договорите изкупвачът подава заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", до съответната областна дирекция на ДФЗ. Към заявлението се прилага копие от договорите.

Чл. 6. (1) В 30-дневен срок от регистрацията на договорите ДФЗ извършва проверка за наличието на задължителните елементи в договорите за доставка съгласно чл. 4, ал. 2.
(2) В случай че договорите отговарят на изискванията на чл. 4, ал. 2, същите се вписват в регистъра по чл. 5, ал. 1.
(3) В случай на установени несъответствия по ал. 1 ДФЗ писмено уведомява изкупвача с копие до производителя с указание за отстраняване на нередовностите.
(4) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението изкупвачът се задължава да представи анекси за изменение или нови договори с отстранените нередовности в областната дирекция на ДФЗ по адреса на дейността на изкупвача.
(5) При неизпълнение на задължението по ал. 3 се извършва проверка по чл. 10, ал. 1.

Чл. 7. (1) Изкупвачът подава заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", до съответната областна дирекция на ДФЗ в случаите на:
1. продължаване на срока на договора;
2. изменения в договора, засягащи клаузите по чл. 4, ал. 2;
3. прекратяване на сключения договор.
(2) Заявлението се подава в 14-дневен срок от продължаването, изменението или прекратяването на договора.

Чл. 8. При писмено поискване от производителите на сурово мляко ДФЗ дава информация за сключените от тях договори, които са регистрирани от изкупвачите.

Раздел III.
Контрол върху сключването и регистрирането на договорите за доставка на сурово мляко


Чл. 9. Контролът върху сключването и регистрирането на договорите за доставка на сурово мляко се осъществява от оправомощени от изпълнителния директор на ДФЗ длъжностни лица.

Чл. 10. (1) Длъжностните лица по чл. 9 извършват проверки на място в стопанството на производителя, на етапа на транспортирането на млякото и при изкупвача, като проверките са за наличието на доставки без сключен договор.
(2) Проверките по ал. 1 обхващат:
1. 2 % от производителите на краве мляко без регистрирани договори в ДФЗ за всеки 12-месечен период;
2. 1 % от производителите на овче мляко без регистрирани договори в ДФЗ за всеки 12-месечен период;
3. 1 % от производителите на козе мляко без регистрирани договори в ДФЗ за всеки 12-месечен период;
4. 1 % от производителите на биволско мляко без регистрирани договори в ДФЗ за всеки 12-месечен период;
5. не по-малко от 10 % от изкупвачите, на база анализ на риска.

Чл. 11. Държавен фонд "Земеделие" осъществява проверки на място на производители и изкупвачи и по постъпили писмени сигнали и жалби, като анонимните сигнали и жалби не се разглеждат.

Глава трета.
ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЕХНИ АСОЦИАЦИИ

Раздел I.
Условия за признаване


Чл. 12. (1) За признаване като организация на производителите в сектора на млякото и млечните продукти може да кандидатства всяко юридическо лице или ясно обособена част от него, което отговаря на следните условия:
1. има най-малко 5 членове;
2. има конкретна стопанска цел, вписана в учредителния акт, която отговаря на една или повече от целите по чл. 152, параграф 3, буква "б" от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (Регламент (ЕС) № 1308/2013 г.) (обн., ОВ, бр. L 347 от 20.12.2013 г.);
3. следва да осъществява ефективно своята дейност по отношение на сроковете, обема и концентрацията на доставките.
(2) В организацията по ал. 1 членуват само физически и юридически лица, които са производители на мляко.
(3) Производителите могат да членуват само в една призната организация на производители в сектора на млякото и млечните продукти с изключение на случаите, в които производител има две или повече ферми за добив на мляко в различни административни области.
(4) Учредителният акт на организацията на производителите трябва да съответства на изискванията по ал. 1 - 3.

Чл. 13. Организацията на производителите води счетоводство за дейността, за която е призната, по реда на Закона за счетоводството.

Чл. 14. (1) Две или повече признати организации на производители могат да се обединят в асоциация на организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти.
(2) Асоциацията по ал. 1 е юридическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон.
(3) Асоциацията може да изпълнява една или повече от дейностите, които извършват членуващите в нея признати организации на производителите.

Раздел II.
Ред за признаване и оттегляне на признаването на организации на производителите и асоциации на организации на производителите


Чл. 15. Организация, която отговаря на условията по чл. 12, се признава за организация на производители в сектора на млякото и млечните продукти от министъра на земеделието и храните.

Чл. 16. (1) Организацията на производителите подава в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) заявление по образец, одобрен със заповед на министъра на земеделието и храните.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. заверено копие от учредителен акт;
2. заверено копие от вътрешен правилник за дейността на организацията;
3. заверен списък с членовете на организацията;
4. копия от заверени за годината регистрационни карти на земеделски производител на членовете на организацията съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
5. актуални справки за наличния брой животни по видове и категории на членовете на организацията;
6. удостоверения за средна млечна продуктивност на стадата на членовете на организацията за последната приключила бонитировъчна година, когато производителите са членове на развъдни организации;
7. декларации от членовете на организацията, че не членуват в друга призната организация на производителите в сектора на млякото и млечните продукти или че членуват в друга организация на производителите с друга ферма, намираща се в различна административна област;
8. план за количеството мляко, което ще бъде обект на преговорите, индикативен график и концентрация на доставките и потенциални изкупвачи, с които ще се водят преговори за суровината;
9. декларация от организацията на производителите, че няма да води преговори и да сключва договори за доставка на количество сурово мляко, което надхвърля 33 % от националната продукция на мляко по видове и 3,5 % от продукцията на Европейския съюз.
(3) При установяване на непълноти или несъответствия в представените документи заявителят се уведомява писмено с указание за отстраняване на нередовностите в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Чл. 17. (1) Длъжностни лица, оправомощени от министъра на земеделието и храните, извършват проверка по документи и на място относно изпълнението на условията за признаване на организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти.
(2) При извършване на проверка на място се съставя констативен протокол по образец, одобрен със заповед на министъра на земеделието и храните.
(3) В срок до 4 месеца от подаване на заявлението министърът на земеделието и храните издава заповед, с която признава или отказва да признае организацията на производителите.
(4) Отказът на министъра на земеделието и храните подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 18. Признатите от министъра на земеделието и храните организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти се вписват в регистър, който се публикува на интернет страницата на МЗХ.

Чл. 19. При всяка промяна на обстоятелствата, свързани с дейността и условията за признаване на организацията, упълномощен представител на признатата организация на производителите е длъжен да уведоми МЗХ в 14-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

Чл. 20. (1) Длъжностните лица по чл. 17, ал. 1 извършват контрол върху дейността и спазването на условията за признаване по чл. 12 на признатите и вписани в регистъра по чл. 18 организации на производители.
(2) Контролът се осъществява чрез проверки на място, които се извършват най-малко веднъж годишно.
(3) Проверки се извършват и при постъпили писмени сигнали и жалби, като анонимните сигнали и жалби не се разглеждат.
(4) При извършване на проверките представителите на организацията на производителите са длъжни да осигурят достъп до помещенията, софтуера, документацията и стопанствата на членовете и да оказват съдействие.

Чл. 21. (1) При констатиране на нарушения и несъответствия с изискванията за признаване на организацията на производители длъжностните лица дават указания за отстраняване на нарушенията и несъответствията в срок до 2 месеца от момента на констатирането.
(2) Срокът по ал. 1 се удължава еднократно при постъпило мотивирано писмено искане от организацията, но с не повече от 2 месеца.

Чл. 22. (1) При неотстраняване на констатираните нарушения и несъответствия в срока по чл. 21 министърът на земеделието и храните издава заповед за оттегляне на признаването на организацията на производителите.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Организацията може да кандидатства повторно за признаване не по-рано от 6 месеца след оттегляне на признаването.

Чл. 23. (1) Признаването на организациите на производителите се оттегля и:
1. по инициатива на нейните членове;
2. при преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и чрез промяна на правната форма;
3. при прекратяване на организацията.
(2) Приемащите или новоучредените дружества кандидатстват отново за признаване по реда на този раздел.

Чл. 24. (1) Асоциация на организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти се признава от министъра на земеделието и храните.
(2) Асоциацията по ал. 1 подава в МЗХ заявление по образец, одобрен със заповед на министъра на земеделието и храните, като посочва дейностите, които ще извършва.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. заверено копие на учредителен акт;
2. заверено копие от вътрешен правилник за дейността на дружеството;
3. заверен списък на признатите организации на производителите, които членуват;
4. декларация от асоциацията, че няма да води преговори и да сключва договори за доставка на количество сурово мляко, което надхвърля 33 % от националната продукция на мляко по видове и 3,5 % от продукцията на Европейския съюз;
5. план за количеството мляко, което ще бъде обект на преговорите, индикативен график и концентрация на доставките и потенциални изкупвачи, с които ще се водят преговори за суровина.
(4) При установяване на непълноти или несъответствия в представените документи заявителят се уведомява писмено с указание за отстраняване на нередовностите в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Чл. 25. Признаването, отказът за признаване, оттеглянето на признаването и повторното признаване на асоциацията се извършват по реда на чл. 17 - 23.

Глава четвърта.
ПРИЗНАВАНЕ НА МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Раздел I.
Условия за признаване


Чл. 26. (1) За признаване като междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти може да кандидатстват сдружения с нестопанска цел, които се учредяват и регистрират по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществяват дейност в обществена или в частна полза.
(2) Организациите по ал. 1 се създават по инициатива на участниците в сектора на млякото и млечните продукти и в тях задължително членуват производители на сурово мляко и представители на млекопреработката и/или търговията с мляко и млечни продукти.
(3) Член на призната междубраншова организация в сектора на млякото и млечните продукти не може да членува в друга такава.
(4) Междубраншовите организации извършват най-малко една от дейностите по чл. 157, параграф 3, буква "в" от Регламент (ЕС) № 1308/2013 г., които са вписани в устава.
(5) Членовете на организацията отглеждат най-малко 10 % от млечните животни в страната и имат най-малко 10 % производствен и/или пазарен дял на млечните продукти.

Чл. 27. (1) Междубраншовите организации не участват в споразумения, решения и съгласувани практики по чл. 210, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 г.
(2) Междубраншовите организации са длъжни да уведомят МЗХ за споразумения, решения и съгласувани практики, в които възнамеряват да участват.
(3) Министерството на земеделието и храните уведомява Европейската комисия (ЕК) за споразуменията, решенията и съгласуваните практики по ал. 2.
(4) Споразуменията, решенията и съгласуваните практики не се въвеждат в действие до определянето им от ЕК за съвместими с правото на Европейския съюз.
(5) Министерството на земеделието и храните уведомява междубраншовите организации за решенията на ЕК в 7-дневен срок от получаването им.

Раздел II.
Ред за признаване и оттегляне на признаването на междубраншови организации


Чл. 28. Организация, която отговаря на условията по чл. 26 и 27, се признава за междубраншова организация в сектора на млякото и млечните продукти от министъра на земеделието и храните.

Чл. 29. (1) Организацията по чл. 28 подава в МЗХ заявление по образец, одобрен със заповед на министъра на земеделието и храните.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. заверено копие на съдебното решение за регистрация;
2. заверено копие на удостоверение за вписване в централния регистър към Министерството на правосъдието, когато сдружението извършва дейност в обществена полза;
3. заверено копие на устава на организацията;
4. заверено копие от вътрешния правилник за дейността на организацията;
5. заверен списък с членовете на организацията;
6. извлечения от Интегрираната информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти за наличния брой млечни крави, овце, кози и биволици на членовете на организацията;
7. документ за производствен и/или пазарен дял на млечни продукти, който формират членовете на организацията;
8. декларации от членовете на организацията, че не членуват в друга призната междубраншова организация в сектора на млякото и млечните продукти;
9. декларация от организацията, че ще представя в МЗХ всички споразумения, решения и съгласувани практики, в които възнамерява да участва, и че няма да ги въвежда в действие до определянето им от ЕК за съвместими с правото на Европейския съюз.
(3) При установяване на непълноти или несъответствия в представените документи заявителят се уведомява писмено с указание за отстраняване на нередовностите в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Чл. 30. (1) Длъжностни лица, оправомощени от министъра на земеделието и храните, извършват проверка по документи и на място относно изпълнението на условията за признаване на междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти.
(2) При извършване на проверка на място се съставя констативен протокол по образец, одобрен със заповед на министъра на земеделието и храните.
(3) В срок до 4 месеца от подаване на заявлението министърът на земеделието и храните издава заповед, с която признава или отказва да признае междубраншовата организация.
(4) Отказът на министъра на земеделието и храните подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 31. Признатите от министъра на земеделието и храните междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти се вписват в регистър, който се публикува на интернет страницата на МЗХ.

Чл. 32. При всяка промяна на обстоятелствата, свързани с дейността и условията за признаване на организацията, представител на междубраншовата организация е длъжен да уведоми Министерството на земеделието и храните в 14-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

Чл. 33. (1) Длъжностните лица по чл. 30, ал. 1 извършват контрол върху дейността и спазването на условията за признаване по чл. 26 и 27 на признатите и вписани в регистъра по чл. 31 междубраншови организации.
(2) Контролът се осъществява чрез проверки на място, които се извършват най-малко веднъж годишно.
(3) Проверки се извършват и при постъпили писмени сигнали и жалби, като анонимните сигнали и жалби не се разглеждат.
(4) При извършване на проверките представителите на организацията са длъжни да осигурят достъп до помещенията, софтуера и документацията и да оказват съдействие.

Чл. 34. (1) При констатиране на нарушения и несъответствия с изискванията за признаване на междубраншовата организация длъжностните лица дават указания за отстраняване на нарушенията и несъответствията в срок до 2 месеца от момента на констатирането.
(2) Срокът по ал. 1 се удължава еднократно при постъпило мотивирано писмено искане от организацията, но с не повече от 2 месеца.

Чл. 35. (1) При неотстраняване на констатираните нарушения и несъответствия в срока по чл. 34 министърът на земеделието и храните издава заповед за оттегляне на признаването на междубраншовата организация.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Организацията може да кандидатства повторно за признаване не по-рано от 6 месеца след оттегляне на признаването.

Чл. 36. (1) Признаването на междубраншовите организации се оттегля и:
1. по инициатива на нейните членове;
2. при преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне;
3. при прекратяване на организацията.
(2) Приемащите или новоучредените дружества кандидатстват отново за признаване по реда на този раздел.

Глава пета.
ДОГОВАРЯНЕ В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО ОТ ПРИЗНАТИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЕХНИ АСОЦИАЦИИ


Чл. 37. (1) Признатите организации на производители и техни асоциации договарят от свое име или от името на своите членове доставки на сурово мляко.
(2) Организациите и техните асоциации по ал. 1:
1. изкупуват суровото мляко на членовете си и сключват договори за доставка на цялата или част от общата продукция, и/или
2. посредничат на своите членове за сключване на индивидуални договори за доставка между изкупвачите и производителите.
(3) Организациите водят преговори за сключването на договорите по ал. 2 при спазване на условията на чл. 149, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 г.
(4) Организациите могат да преговарят за доставки на сурово мляко, което не надхвърля 33 % от националната продукция на мляко по видове и 3,5 % от продукцията на Европейския съюз.

Чл. 38. (1) Министерството на земеделието и храните осъществява контрол за спазване на изискванията по чл. 37, ал. 3 и 4.
(2) Признатите организации и техните асоциации писмено уведомяват МЗХ за започване на преговорите по чл. 37, ал. 3 и количеството сурово мляко, за което се преговаря.
(3) Уведомяването по ал. 2 се извършва ежегодно до 15 март и при всяка промяна на количеството с повече от 100 000 кг.
(4) В случаите, в които количеството сурово мляко надхвърля максималните прагове по чл. 37, ал. 4, МЗХ писмено уведомява организацията или асоциацията за намаляване на обема.
(5) В срок до 14 дни от получаване на уведомлението по ал. 4 организацията или асоциацията писмено уведомява МЗХ за новото количество мляко, за което се преговаря.
(6) Министерството на земеделието и храните уведомява ЕК за количеството сурово мляко, което е предмет на преговорите, водени от признатите организации на производители и техни асоциации.

Чл. 39. Договорите за доставка по чл. 37, ал. 2 се сключват и регистрират по реда на раздел І и ІІ, глава втора.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба "изкупвач" е физическо или юридическо лице, търговец по смисъла на Търговския закон, което има регистрирани стационарни обекти (млекосъбирателен пункт или млекопреработвателно предприятие) и/или специализирани транспортни средства по реда на Закона за храните и/или Закона за ветеринарномедицинската дейност и извършва дейност по изкупуване на сурово мляко директно от производителите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Действащите договори за доставка при влизане в сила на тази наредба следва да се приведат в съответствие с изискванията на раздел І и да се регистрират съгласно раздел ІІ, глава втора, в срок до 3 месеца от влизането в сила на наредбата.

§ 3. Данните и достъпът по чл. 2, ал. 3 се предоставят в срок до 1 месец от влизане в сила на наредбата.

§ 4. Организациите на производители, които са признати преди 2 април 2012 г. въз основа на националното законодателство и които отговарят на условията, определени в чл. 12, се считат за признати като организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти по смисъла на тази наредба и се вписват в регистъра по чл. 18.

§ 5. Организациите на производители, които са признати след 2 април 2012 г. до влизане в сила на тази наредба въз основа на националното законодателство и които отговарят на условията, определени в чл. 12, се признават за организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти при представен учредителен акт и административен акт, с който са били признати, като за тях не се прилагат чл. 16 и 17.

§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 55в от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти