Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 28 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТЕХНИ АСОЦИАЦИИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ

В сила от 06.02.2015 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 20 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 25 Май 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 10 Май 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. условията и редът за сключване и регистрация на договорите за доставка на сурово мляко;
2. (нова - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) редът за регистрация и водене на регистър на първите изкупвачи на сурово мляко и за подаване на месечни декларации за общото количество изкупено сурово краве мляко;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) условията и редът за признаване и оттегляне на признаването на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) редът за упражняване на контрол върху сключването и регистрирането на договорите за доставка на сурово мляко и върху дейността на признатите организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти.
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед признава или оттегля признаването на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти съгласно чл. 55а, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС).
(2) Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) упражнява контрол върху сключването и регистрирането на договорите за доставка на сурово мляко съгласно чл. 55б, ал. 5 ЗПООПЗПЕС.
(3) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) предоставя на ДФЗ:
1. първоначални данни за производителите на сурово мляко;
2. достъп до Интегрираната информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти.
(4) Информацията по ал. 3 се предоставя в електронен вид и отговаря на изискванията на Интегрираната система за администриране и контрол.

Глава втора.
ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА МЛЯКО

Раздел I.
Сключване на договори за доставка на сурово мляко


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) (1) Суровото мляко от производител се доставя и изкупува на територията на страната въз основа на сключен писмен договор за доставка с първи изкупвач.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между производител на сурово мляко и първи изкупвач, вписан в регистъра по чл. 55д, ал. 4 от ЗПООПЗПЕС.
(3) Стопанството на производителя по ал. 2, в случай че е разположено на територията на:
1. Република България, трябва да има регистрирани крави за мляко, овце, кози или биволици в животновъдни обекти в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. друга държава - членка на Европейския съюз, трябва да е идентифицирано с име на производителя на сурово мляко, номер и адрес на животновъдния обект и вида на млякото, което ще се доставя.
(4) Договорите за доставка могат да бъдат срочни или безсрочни, с клауза за прекратяване, като минималният срок по договора е 6 месеца, освен в случаите, когато производителят ползва правото си на писмен отказ от минималния 6-месечен срок, съгласно чл. 148, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (Регламент (ЕС) № 1308/2013 г.) (ОВ, бр. L 347, 20.12.2013 г.).

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) Договорите за доставка се сключват преди започване на доставките и съдържат пълните данни за двете страни по договора и адрес за кореспонденция, като промяна в страните не се допуска.
(2) Задължителните елементи на договорите по ал. 1 включват:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) цена на доставеното мляко, която:
а) да е точно определена за целия срок на сключения договор и/или
б) (изм. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) да е обективно определима, като се изчислява въз основа на методика, описана в договора, която съдържа стойност в цифрово изражение на пазарен индекс на физически литър или килограм сурово мляко и нейното увеличаване или намаляване, следствие въздействието на различни фактори, които може да включват един или комбинация от пазарни показатели, отразяващи промените в пазарните условия, доставеното количество и качество или състава на доставеното сурово мляко, също посочени в договора;
2. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) максимален или точно определен обем сурово мляко за срока на действие на договора, който може или трябва да бъде доставен, и график за доставките;
3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) срок на договора определен съгласно чл. 3, ал. 4;
4. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) начин и срок на плащане на стойността на доставеното количество по договорената цена;
5. начин на събиране или доставяне на суровото мляко;
6. освобождаване от отговорност в случаите на непреодолима сила;
7. прекратяване на договора.
(3) Задължителните елементи по ал. 2 се договарят свободно от страните.
(4) В договорите за доставка могат да се включват и допълнителни клаузи.
(5) В случаите, когато цената се изчислява по ал. 2, т. 1, буква "б" чрез анализ на проби за качество или състав на млякото, пробите се изследват в независими акредитирани лаборатории, като честотата на вземане на пробите се определя от страните по договорите.

Раздел II.
Регистрация на договорите за доставка на сурово мляко


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" създава и поддържа в Интегрираната система за администриране и контрол регистър на сключените договори за доставка на сурово мляко съгласно приложение № 1.
(2) За включване в регистъра по ал. 1 първият изкупвач подава заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", в областната дирекция на ДФЗ по адрес на дейността си заедно с опис на всички приложени договори със задължителните елементи на същите на електронен носител.
(3) Заявлението по ал. 2 се подава в 14-дневен срок от сключването на договорите:
1. лично от първия изкупвач, от законния му представител или от упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписите, или
2. по електронен път, след подаване на заявление за предоставяне на права за достъп и ползване на електронен модул, съгласно указания от изпълнителния директор на ДФЗ.
(4) Служителите на ДФЗ извършват предварителен преглед на подадените документи по ал. 2 в присъствието на кандидата, на неговия законен представител или на упълномощеното от него лице.
(5) В случай на липси или нередовности във всички представени документи заявлението не се приема или не се одобрява за прието в модула, като незабавно се връща на първия изкупвач заедно с писмено изложение за всички установени липси и/или нередовности.
(6) В случай на липси или нередовности в част от документите заявлението се приема и обработва само за частта от документите, за които не са установени липси и нередовности, като останалата част от документите незабавно се връща на първия изкупвач заедно с писмено изложение за установените липси и/или нередовности.
(7) Всички приети заявления получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута на регистрацията им в Интегрираната система за администриране и контрол.
(8) В регистъра се включват само договори за доставка на сурово мляко, които отговарят на изискванията на чл. 148 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 г., ЗПООПЗПЕС и настоящата наредба.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) В 30-дневен срок от приема на заявлението по чл. 5, ал. 7 ДФЗ извършва проверка за наличието на задължителните елементи в договорите за доставка съгласно чл. 4, ал. 2.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) В случай че договорите отговарят на изискванията на чл. 4, ал. 2, същите се вписват в регистъра по чл. 5, ал. 1 и писмено се уведомява първият изкупвач.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) В случай на установени несъответствия по ал. 1 ДФЗ писмено уведомява първия изкупвач с указание за отстраняване на нередовностите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) В срок 15 работни дни от получаване на уведомлението първият изкупвач се задължава да представи заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на ДФЗ, към което да приложи копия от анекси за изменение или нови договори с отстранените нередовности по реда, описан в чл. 5, ал. 2 и 3.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) В случай на неотстраняване на нередовностите в срока по ал. 4 ДФЗ отказва да регистрира съответния договор, засегнат от неотстранените нередовности, и писмено уведомява за това първия изкупвач с копие до производителя на сурово мляко.
(6) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) В случай на отказана регистрация по ал. 5 първият изкупвач може в срок 15 работни дни от получаване на отказа да подаде ново заявление по чл. 5, ал. 2.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) Първият изкупвач подава заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", по реда, описан в чл. 5, ал. 2 и 3, в случаите на:
1. продължаване на срока на договора;
2. изменения в договора, засягащи клаузите по чл. 4, ал. 2;
3. прекратяване на сключения договор.
(2) Заявлението се подава в 14-дневен срок от продължаването, изменението или прекратяването на договора.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) При писмено поискване от производителите на сурово мляко, депозирано в ОД на ДФЗ, същите получават информация за сключените от тях договори, които са регистрирани от първите изкупвачи.

Раздел III.
Контрол върху сключването и регистрирането на договорите за доставка на сурово мляко


Чл. 9. Контролът върху сключването и регистрирането на договорите за доставка на сурово мляко се осъществява от оправомощени от изпълнителния директор на ДФЗ длъжностни лица.

Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) Длъжностните лица по чл. 9 извършват проверки на място в стопанството на производителя, на етапа на транспортирането на млякото и при изкупвача, като проверките са за наличието на доставки без сключен договор, в присъствието на производителя/първия изкупвач, упълномощен негов представител или негов служител.
(2) Проверките по ал. 1 обхващат:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) 1 % от производителите на краве мляко без регистрирани договори в ДФЗ за всеки 12-месечен период, считано от 1 април;
2. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) 1 % от производителите на овче мляко без регистрирани договори в ДФЗ за всеки 12-месечен период, считано от 1 април;
3. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) 1 % от производителите на козе мляко без регистрирани договори в ДФЗ за всеки 12-месечен период, считано от 1 април;
4. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) 1 % от производителите на биволско мляко без регистрирани договори в ДФЗ за всеки 12-месечен период, считано от 1 април;
5. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) не по-малко от 10 % от регистрираните първи изкупвачи за всеки 12-месечен период, считано от 1 април;
6. (нова - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) първите изкупвачи, които не са изпълнили задължението си по чл. 6, ал. 4;
7. (нова - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) първите изкупвачи, които не са подали заявление за регистриране на договори за доставка на сурово мляко.
(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) След извършване на проверката на място служителят на ДФЗ представя протокола с резултатите от нея за подпис на производителя/първия изкупвач, на упълномощения негов представител или на неговия служител, който има право да впише обяснения и възражения по направените констатации, след което му се предоставя копие от подписания протокол.
(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) В срок до 10 работни дни от получаването на копието на протокола по ал. 3 производителят/първият изкупвач може допълнително да даде обяснения и да направи възражения по направените констатации до изпълнителния директор на ДФЗ.


Чл. 11. Държавен фонд "Земеделие" осъществява проверки на място на производители и изкупвачи и по постъпили писмени сигнали и жалби, като анонимните сигнали и жалби не се разглеждат.

Глава втора "а".
РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ПЪРВИТЕ ИЗКУПВАЧИ НА СУРОВО МЛЯКО И ЗА ПОДАВАНЕ НА МЕСЕЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЩОТО КОЛИЧЕСТВО ИЗКУПЕНО СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО (НОВА - ДВ, БР. 43 ОТ 2018 Г.)


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) (1) Първият изкупвач на сурово мляко подава в МЗХГ заявление за одобряване по образец съгласно приложение № 2.
(2) Заявител, който ползва транспортни средства под наем, прилага копие от договорите за наем.
(3) След постъпване на заявлението се извършва служебна проверка за наличие на удостоверения:
1. по чл. 12 от Закона за храните за млекопреработвателните предприятия или млекосъбирателните центрове, и/или
2. за регистрация на всички транспортни средства за транспортиране на сурово мляко по реда на чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) (1) В случай че представените документи са нередовни или се установи несъответствие при служебната проверка по чл. 11а, ал. 3 или невъзможност за разделно изкупуване на заявените видове сурово мляко, на заявителя се изпраща писмено съобщение да отстрани нередовностите или да представи допълнителни доказателства в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
(2) В случай на неотстраняване на нередовностите или непредставяне на доказателства по ал. 4 се отказва регистрация на първия изкупвач.
(3) В случай на отказана регистрация по ал. 2 първият изкупвач може да подаде ново заявление по чл. 11а, ал. 1.
(4) В срок 30 дни от подаване на заявлението или от отстраняване на нередностите по ал. 1 се извършва вписване на заявителя в регистъра на първите изкупвачи на мляко, публикуван на интернет страницата на МЗХГ.
(5) Първият изкупвач се вписва в регистъра с датата на подаване на заявлението или с датата на отстранените нередовности или представени допълнителни доказателства.
(6) Заявителят по чл. 11а, ал. 1 се уведомява писмено от МЗХГ за извършената регистрация и за задълженията му като първи изкупвач на мляко или за причините за отказ за извършване на регистрация.
(7) При промяна в обстоятелствата на регистриран първи изкупвач същият е длъжен да уведоми МЗХГ в 14-дневен срок от настъпването и и да представи документи, удостоверяващи промяната.

Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) (1) Регистрацията на първия изкупвач на мляко се прекратява:
1. по молба на първия изкупвач;
2. при установено преобразуване, прекратяване или обявяване в несъстоятелност на изкупвача - юридическо лице;
3. при заличаване от търговския регистър в случаите по чл. 60а от Търговския закон - физическо лице;
4. при заличаване на изкупвача от регистъра по чл. 12 от Закона за храните, когато не е заявил извършване на дейността по изкупуване с регистрирани транспортни средства.
(2) В МЗХГ се създава и поддържа електронен публичен списък на първите изкупвачи, чиято регистрация е прекратена, който съдържа датата и причините за прекратяване на регистрацията.

Чл. 11г. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Първите изкупвачи са длъжни да подават в МЗХГ месечни декларации за общото количество и цените на краве, овче, козе и биволско мляко, изкупено директно от производителите, чиито стопанства са разположени на територията на България и на други държави - членки на Европейския съюз, по образец съгласно приложение № 3.
(2) Декларациите по ал. 1 се подават до 20-о число на месеца за изкупените през предходния месец количества.
(3) Декларации се приемат и регистрират в деловодството на МЗХГ, когато са изпратени по пощата, чрез факс или електронно подписани на посочен от МЗХГ адрес на електронна поща.

Глава трета.
ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЕХНИ АСОЦИАЦИИ

Раздел I.
Условия за признаване


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) За признаване като организация на производителите в сектора на млякото и млечните продукти може да кандидатства кооперация, събирателно дружество или дружество с ограничена отговорност, което отговаря на следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) има най-малко 6 членове;
2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) е учредено по инициатива на производителите и има конкретна стопанска цел, вписана в учредителния акт, която отговаря на една или повече от целите по чл. 152, параграф 3, буква "б" от Регламент (ЕС) № 1308/2013;
3. следва да осъществява ефективно своята дейност по отношение на сроковете, обема и концентрацията на доставките;
4. (нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) всеки член притежава не повече от 40 на сто от правата на глас; при определяне на процента от правото на глас се прилагат разпоредбите за свързани лица по тази наредба и за свързани предприятия и предприятия партньори съгласно чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) В организацията по ал. 1 членуват само физически и юридически лица, които са производители на мляко и са регистрирани по чл. 7 или по чл. 31 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(3) Производителите могат да членуват само в една призната организация на производители в сектора на млякото и млечните продукти с изключение на случаите, в които производител има две или повече ферми за добив на мляко в различни административни области.
(4) Учредителният акт на организацията на производителите трябва да съответства на изискванията по ал. 1 - 3.

Чл. 13. (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Организацията на производителите води счетоводство за дейността, за която е призната, по реда на Закона за счетоводството при спазване на специалните изисквания на законодателството за реализация на съответния земеделски продукт.

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) (1) Организациите на производители на мляко и млечни продукти могат да кандидатстват по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г., когато са създадени за постигане на една или повече от следните цели:
1. адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете на такива организации;
2. съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро;
3. установяване на общи правила за събиране на информация за продукцията, включително за произведените мляко и млечни продукти и за наличностите;
4. други дейности, които могат да се осъществяват от организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси.
(2) Организациите на производители, които кандидатстват по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г., трябва да отговарят на изискванията на чл. 12 и 13 и:
1. членовете на организацията и/или организацията всяка година да предлагат на пазара мляко и млечни продукти на стойност не по-малко от 50 000 лв.;
2. да са учредени за постигане на цел или цели по ал. 1;
3. да имат вътрешни правила.
(3) Стойността на предлаганата на пазара продукция по ал. 2, т. 1 се изчислява като сбор от стойността на предлаганата на пазара през предходната година от отделните членове и/или от организацията на производители продукция от мляко и млечни продукти. Стойността на предлаганата на пазара продукция се доказва със счетоводни данни съгласно Закона за счетоводството при спазване на специалните изисквания на законодателството за реализация на съответния земеделски продукт.

Чл. 14. (1) Две или повече признати организации на производители могат да се обединят в асоциация на организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти.
(2) Асоциацията по ал. 1 е юридическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Асоциацията може да изпълнява една или повече от дейностите, които извършват членуващите в нея признати организации на производителите и води счетоводство за дейностите, които са и делегирани, по реда на Закона за счетоводството.

Раздел II.
Ред за признаване и оттегляне на признаването на организации на производителите и асоциации на организации на производителите


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Организация, която отговаря на условията по раздел I, се признава за организация на производители в сектора на млякото и млечните продукти от министъра на земеделието, храните и горите.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Организацията на производителите подава в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) заявление съгласно приложение № 1.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)
2. заверено копие от вътрешен правилник за дейността на организацията;
3. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) списък с членовете на организацията;
4. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)
5. актуални справки за наличния брой животни по видове и категории на членовете на организацията;
6. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия;
7. декларации от членовете на организацията, че не членуват в друга призната организация на производителите в сектора на млякото и млечните продукти или че членуват в друга организация на производителите с друга ферма, намираща се в различна административна област;
8. план за количеството мляко, което ще бъде обект на преговорите, индикативен график и концентрация на доставките и потенциални изкупвачи, с които ще се водят преговори за суровината;
9. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) нотариално заверено пълномощно - когато заявлението се подава от пълномощник.
(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Организациите на производители, които желаят да кандидатстват по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г., прилагат към заявлението по ал. 1 освен документите по ал. 2 и следните документи:
1. справка-декларация по образец съгласно приложение № 2 за годишната стойност на предлаганото на пазара от членовете на организацията и/или от нея мляко и млечни продукти към датата на подаване на заявлението за признаване;
2. финансови и/или счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганото на пазара от членовете на организацията и/или от нея мляко и млечни продукти през предходната година.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) При установяване на непълноти или несъответствия в представените документи заявителят се уведомява писмено с указание за отстраняване на нередовностите в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед назначава постоянна комисия, която извършва проверка за изпълнение на критериите за признаване, включително чрез проверка на място.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Постоянната комисия по ал. 1 дава становище по признаването на организацията на производители.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) В срок до 3 месеца от подаване на заявлението министърът на земеделието, храните и горите издава заповед, с която признава или отказва да признае организацията на производителите. В заповедта се посочва дали организацията на производители отговаря на изискванията на чл. 13а за кандидатстване по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Отказът на министъра на земеделието, храните и горите подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Признатите от министъра на земеделието, храните и горите организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти се вписват в база данни, която се публикува на интернет страницата на МЗХГ.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) При всяка промяна на обстоятелствата, свързани с дейността и условията за признаване на организацията, упълномощен представител на признатата организация на производителите е длъжен да уведоми МЗХГ в 14-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Длъжностните лица по чл. 17, ал. 1 извършват контрол върху дейността и спазването на условията за признаване по чл. 12 на признатите и вписани в базата данни по чл. 18 организации на производители.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Контролът се осъществява чрез проверки на място, които се извършват най-малко веднъж на 3 години и не по-често от веднъж годишно. Всяка година се проверяват най-малко 30 % от признатите организации на производители на мляко и млечни продукти.
(3) Проверки се извършват и при постъпили писмени сигнали и жалби, като анонимните сигнали и жалби не се разглеждат.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) При извършване на проверките представителите на организацията на производителите оказват съдействие за достъп до помещенията, счетоводната, търговската и техническата документация и до стопанствата на членовете, както и оказват съдействие на служителите на Европейската комисия, Европейската сметна палата, Министерството на земеделието, храните и горите и Държавен фонд "Земеделие".

Чл. 21. (1) При констатиране на нарушения и несъответствия с изискванията за признаване на организацията на производители длъжностните лица дават указания за отстраняване на нарушенията и несъответствията в срок до 2 месеца от момента на констатирането.
(2) Срокът по ал. 1 се удължава еднократно при постъпило мотивирано писмено искане от организацията, но с не повече от 2 месеца.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) При неотстраняване на констатираните нарушения и несъответствия в срока по чл. 21 министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за оттегляне на признаването на организацията на производителите.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Организацията може да кандидатства повторно за признаване не по-рано от 6 месеца след оттегляне на признаването.

Чл. 23. (1) Признаването на организациите на производителите се оттегля и:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) въз основа на писмено заявление от управителния орган;
2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) при прекратяване и/или преобразуване на юридическото лице извън посочените в чл. 12, ал. 1;
3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) при обявяване в несъстоятелност;
4. (нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) когато са признати въз основа на невярна информация или при признаването им са извършили нарушение на закона, установени по съдебен ред.
(2) Приемащите или новоучредените дружества кандидатстват отново за признаване по реда на този раздел.
(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) В случаите по ал. 1 и по чл. 22, ал. 1 организацията на производители се заличава от базата данни по чл. 18 след влизане в сила на заповедта на министъра на земеделието, храните и горите.

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Асоциация на организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти се признава от министъра на земеделието, храните и горите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Асоциацията по ал. 1 подава в МЗХГ заявление съгласно приложение № 3, като посочва дейностите, които ще извършва.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) заверен списък на признатите организации на производителите, които членуват в асоциацията;
4. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)
5. план за количеството мляко, което ще бъде обект на преговорите, индикативен график и концентрация на доставките и потенциални изкупвачи, с които ще се водят преговори за суровина.
(4) При установяване на непълноти или несъответствия в представените документи заявителят се уведомява писмено с указание за отстраняване на нередовностите в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Чл. 25. Признаването, отказът за признаване, оттеглянето на признаването и повторното признаване на асоциацията се извършват по реда на чл. 17 - 23.

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) (1) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя на Разплащателната агенция актуална информация за признатите организации на производители и асоциации на организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти, както и за извършени проверки и резултатите от тях, и за предприети мерки за отстраняване на констатирани нередности.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Министерството на земеделието, храните и горите изпраща на Разплащателната агенция копие от заповедта по чл. 22, ал. 1 в седемдневен срок от нейното издаване.
(3) Министерството на земеделието, храните и горите информира ежегодно до 31 март Европейската комисия за всяко решение за признаване, за отказ за признаване или за оттегляне на признаване на организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти и на техните асоциации, взето през предходната календарна година.

Глава четвърта.
ПРИЗНАВАНЕ НА МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Раздел I.
Условия за признаване


Чл. 26. (1) За признаване като междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти може да кандидатстват сдружения с нестопанска цел, които се учредяват и регистрират по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществяват дейност в обществена или в частна полза.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Организациите по ал. 1 се създават по инициатива на участниците в сектора на млякото и млечните продукти и в тях задължително членуват производители на сурово мляко и представители на млекопреработката и/или търговията с мляко и млечни продукти. Те имат не по-малко от трима членове и не осъществяват пряко производство, търговия и преработка в сектора на млякото и млечните продукти.
(3) Член на призната междубраншова организация в сектора на млякото и млечните продукти не може да членува в друга такава.
(4) Междубраншовите организации извършват най-малко една от дейностите по чл. 157, параграф 3, буква "в" от Регламент (ЕС) № 1308/2013 г., които са вписани в устава.
(5) Членовете на организацията отглеждат най-малко 10 % от млечните животни в страната и имат най-малко 10 % производствен и/или пазарен дял на млечните продукти.

Чл. 27. (1) Междубраншовите организации не участват в споразумения, решения и съгласувани практики по чл. 210, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Междубраншовите организации са длъжни да уведомят МЗХГ за споразумения, решения и съгласувани практики, в които възнамеряват да участват.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите уведомява Европейската комисия (ЕК) за споразуменията, решенията и съгласуваните практики по ал. 2.
(4) Споразуменията, решенията и съгласуваните практики не се въвеждат в действие до определянето им от ЕК за съвместими с правото на Европейския съюз.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите уведомява междубраншовите организации за решенията на ЕК в 7-дневен срок от получаването им.

Раздел II.
Ред за признаване и оттегляне на признаването на междубраншови организации


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Организация, която отговаря на условията по чл. 26 и 27, се признава за междубраншова организация в сектора на млякото и млечните продукти от министъра на земеделието, храните и горите, въз основа на становище на комисията по чл. 17, ал. 1.

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Организацията по чл. 28 подава в МЗХГ заявление съгласно приложение № 4.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. заверено копие на съдебното решение за регистрация;
2. заверено копие на удостоверение за вписване в централния регистър към Министерството на правосъдието, когато сдружението извършва дейност в обществена полза;
3. заверено копие на устава на организацията;
4. заверено копие от вътрешния правилник за дейността на организацията;
5. заверен списък с членовете на организацията;
6. извлечения от Интегрираната информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти за наличния брой млечни крави, овце, кози и биволици на членовете на организацията;
7. документ за производствен и/или пазарен дял на млечни продукти, който формират членовете на организацията;
8. декларации от членовете на организацията, че не членуват в друга призната междубраншова организация в сектора на млякото и млечните продукти;
9. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) декларация от организацията, че ще представя в МЗХГ всички споразумения, решения и съгласувани практики, в които възнамерява да участва, и че няма да ги въвежда в действие до определянето им от ЕК за съвместими с правото на Европейския съюз.
(3) При установяване на непълноти или несъответствия в представените документи заявителят се уведомява писмено с указание за отстраняване на нередовностите в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Длъжностни лица, оправомощени от министъра на земеделието, храните и горите, извършват проверка по документи и на място относно изпълнението на условията за признаване на междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) При извършване на проверка на място се съставя констативен протокол по образец, одобрен със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) В срок до 4 месеца от подаване на заявлението министърът на земеделието, храните и горите издава заповед, с която признава или отказва да признае междубраншовата организация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Отказът на министъра на земеделието, храните и горите подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Признатите от министъра на земеделието, храните и горите междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти се вписват в база данни, която се публикува на интернет страницата на МЗХГ.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) При всяка промяна на обстоятелствата, свързани с дейността и условията за признаване на организацията, представител на междубраншовата организация е длъжен да уведоми Министерството на земеделието, храните и горите в 14-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

Чл. 33. (1) Длъжностните лица по чл. 30, ал. 1 извършват контрол върху дейността и спазването на условията за признаване по чл. 26 и 27 на признатите и вписани в регистъра по чл. 31 междубраншови организации.
(2) Контролът се осъществява чрез проверки на място, които се извършват най-малко веднъж годишно.
(3) Проверки се извършват и при постъпили писмени сигнали и жалби, като анонимните сигнали и жалби не се разглеждат.
(4) При извършване на проверките представителите на организацията са длъжни да осигурят достъп до помещенията, софтуера и документацията и да оказват съдействие.

Чл. 34. (1) При констатиране на нарушения и несъответствия с изискванията за признаване на междубраншовата организация длъжностните лица дават указания за отстраняване на нарушенията и несъответствията в срок до 2 месеца от момента на констатирането.
(2) Срокът по ал. 1 се удължава еднократно при постъпило мотивирано писмено искане от организацията, но с не повече от 2 месеца.

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) При неотстраняване на констатираните нарушения и несъответствия в срока по чл. 34 министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за оттегляне на признаването на междубраншовата организация.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Организацията може да кандидатства повторно за признаване не по-рано от 6 месеца след оттегляне на признаването.

Чл. 36. (1) Признаването на междубраншовите организации се оттегля и:
1. по инициатива на нейните членове;
2. при преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне;
3. при прекратяване на организацията.
(2) Приемащите или новоучредените дружества кандидатстват отново за признаване по реда на този раздел.

Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите информира Европейската комисия ежегодно до 31 март за всяко решение за признаване, отказ за признаване или оттегляне на признаване на междубраншова организация в сектора на млякото и млечните продукти, взето през предходната календарна година.

Глава пета.
ДОГОВАРЯНЕ В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО ОТ ПРИЗНАТИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЕХНИ АСОЦИАЦИИ


Чл. 37. (1) Признатите организации на производители и техни асоциации договарят от свое име или от името на своите членове доставки на сурово мляко.
(2) Организациите и техните асоциации по ал. 1:
1. изкупуват суровото мляко на членовете си и сключват договори за доставка на цялата или част от общата продукция, и/или
2. посредничат на своите членове за сключване на индивидуални договори за доставка между изкупвачите и производителите.
(3) Организациите водят преговори за сключването на договорите по ал. 2 при спазване на условията на чл. 149, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 г.
(4) Организациите могат да преговарят за доставки на сурово мляко, което не надхвърля 33 % от националната продукция на мляко по видове и 3,5 % от продукцията на Европейския съюз.

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите осъществява контрол за спазване на изискванията по чл. 37, ал. 3 и 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Признатите организации и техните асоциации писмено уведомяват МЗХГ за започване на преговорите по чл. 37, ал. 3 и количеството сурово мляко, за което се преговаря.
(3) Уведомяването по ал. 2 се извършва ежегодно до 15 март и при всяка промяна на количеството с повече от 100 000 кг.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) В случаите, в които количеството сурово мляко надхвърля максималните прагове по чл. 37, ал. 4, МЗХГ писмено уведомява организацията или асоциацията за намаляване на обема.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) В срок до 14 дни от получаване на уведомлението по ал. 4 организацията или асоциацията писмено уведомява МЗХГ за новото количество мляко, за което се преговаря.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите уведомява ЕК за количеството сурово мляко, което е предмет на преговорите, водени от признатите организации на производители и техни асоциации.

Чл. 39. Договорите за доставка по чл. 37, ал. 2 се сключват и регистрират по реда на раздел І и ІІ, глава втора.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2018 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Доставка" е всяка продажба на сурово мляко, произведено в стопанството на производителя, на първи изкупвач.
2. "Начин на събиране или доставяне на суровото мляко" е идентифицирано превозно средство на първия изкупвач или на производителя, с което ще се осъществи доставката, или регистрационен номер на млекосъбирателния център.
3. "Първи изкупвач на сурово мляко" е физическо или юридическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, чиито обекти са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните и/или използват при изкупуването специализирани транспортни средства, регистрирани по реда на чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписано в публичния регистър по чл. 11б, ал. 4.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Действащите договори за доставка при влизане в сила на тази наредба следва да се приведат в съответствие с изискванията на раздел І и да се регистрират съгласно раздел ІІ, глава втора, в срок до 3 месеца от влизането в сила на наредбата.

§ 3. Данните и достъпът по чл. 2, ал. 3 се предоставят в срок до 1 месец от влизане в сила на наредбата.

§ 4. Организациите на производители, които са признати преди 2 април 2012 г. въз основа на националното законодателство и които отговарят на условията, определени в чл. 12, се считат за признати като организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти по смисъла на тази наредба и се вписват в регистъра по чл. 18.

§ 5. Организациите на производители, които са признати след 2 април 2012 г. до влизане в сила на тази наредба въз основа на националното законодателство и които отговарят на условията, определени в чл. 12, се признават за организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти при представен учредителен акт и административен акт, с който са били признати, като за тях не се прилагат чл. 16 и 17.

§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 55в от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2018 Г.)

§ 37. (1) Признатите организации и групи на производители в срок до два месеца от влизане в сила на тази наредба трябва да отговарят съответно на изискванията на чл. 3 от Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми, чл. 3 от Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители и чл. 12 от Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти.
(2) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед оттегля признаването на организация или група на производители, която не отговаря на изискванията по ал. 1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 39. В Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти (ДВ, бр. 10 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Навсякъде в наредбата думите "министърът на земеделието и храните", "министъра на земеделието и храните", "Министерството на земеделието и храните" и абревиатурата "МЗХ" се заменят съответно с "министърът на земеделието, храните и горите", "министъра на земеделието, храните и горите", "Министерството на земеделието, храните и горите" и "МЗХГ".


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2015 Г. ЗА ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТЕХНИ АСОЦИАЦИИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2015 Г. ЗА ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТЕХНИ АСОЦИАЦИИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 25.05.2018 Г.)

§ 14. Действащите договори за доставка на сурово мляко се привеждат в съответствие с изискванията на раздел І и се регистрират съгласно раздел ІІ от глава втора в срок до 30 дни от внедряване на електронния модул за прием на заявление по чл. 5, ал. 3, т. 2.

§ 15. До разработване и внедряване на електронния модул за прием на заявление по чл. 5, ал. 3, т. 2 първите изкупвачи могат да подават заявления по реда, описан в чл. 5, ал. 2 и ал. 3, т. 1.

Бел. ред. Сиела Норма


С § 39 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми, обнародвана в ДВ, бр. 34 от 2018 г. се създават приложения № 1 - 4.
С § 12 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти, обнародвана в ДВ, бр. 43 от 2018 г., се създават нови приложения № 1 - 3.
Дублирането на номерата на приложения № 1 - 3 се получава поради краткия интервал на обнародване на изменителните актовете.

Приложение № 1 към чл. 16, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)

Образец на заявление за признаване на организация на производители в сектора на млякото и млечните продукти

 

                                                   До

                                                                               Министъра на земеделието,

                                                   храните и горите

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от ...........................................................................................................................................,

(трите имена по лична карта)

 

длъжност  .............................................................................................................................,

 (управител, председател или друга)

на  ..........................................................................................................................................,

(фирма на дружеството или кооперацията)

ЕИК - единен идентификационен код  ..............................................................................,

със седалище в гр. (с.) .........................................................................................................,

                                                                           (населено място)

адрес на управление: ...........................................................................................................,

                                                                     (улица № , ж.к., бл., вх., ап.)

с предмет на дейност ...........................................................................................................,

район на дейност ..................................................................................................................,

                                                                              (област/и)

адрес за кореспонденция: ....................................................................................................

................................................................................................................................................,

(населено място, улица № , ж.к., бл., вх., ап.)

телефон за връзка: ................................................................................................................,

е-mail адрес: ..........................................................................................................................,

 

Уважаеми господин министър,

Моля, представляваното от мен юридическо лице (дружество/събирателно дружество/кооперация) да бъде признато за организация на производители в сектор "Мляко и млечни продукти" за следните видове млека и млечни продукти: сурово краве мляко; сурово овче мляко; сурово козе мляко; сурово биволско мляко; четирите сурови млека; сирене от краве мляко; сирене от овче мляко; кашкавал от краве мляко; кашкавал от овче мляко; сирене от козе мляко; сирене от биволско мляко; краве кисело мляко; овче кисело мляко; козе кисело мляко; биволско кисело мляко

(излишното се зачертава)

и други млечни продукти: ...................................................................................................

.................................................................................................................................................

Организацията е създадена за постигане на една или повече от следните цели:

1. планиране и приспособяване на продукцията към търсенето на пазара по отношение на качеството и количеството;

2. концентриране на предлагането и на пускането на пазара на продуктите, произведени от членовете им, включително чрез директно предлагане на пазара;

3. оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите за постигане на стандартите в областта на околната среда и хуманното отношение към животните и за стабилизиране на цените на производителите.

(отбелязват се избраните цели)

 

Към заявлението прилагам следните документи:

1. списък с членовете на организацията;

2. заверено копие от вътрешен правилник за дейността на организацията;

3. декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия;

4. декларации от членовете на организацията, че не членуват в друга призната организация на производителите в сектора на млякото и млечните продукти или че членуват в друга организация на производителите с друга ферма, намираща се в различна административна област;

5. план за количеството мляко, което ще бъде обект на преговорите, индикативен график и концентрация на доставките и потенциални изкупвачи, с които ще се водят преговори за суровината;

6. нотариално заверено пълномощно - когато заявлението се подава от пълномощник.

Не желая да кандидатствам по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" по ПРСР 2014 - 2020 г.

Желая да кандидатствам по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" по ПРСР 2014 - 2020 г. и прилагам следните документи:

1. Справка-декларация по образец за годишната стойност на предлаганите на пазара от членовете на организацията и/или от нея мляко и млечни продукти през предходната година - приложение № 3.

2. Финансови и счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганите на пазара мляко и млечни продукти от членовете на организацията и/или от нея през годината, предхождаща кандидатстването за признаване.

3. Бизнес план.

(излишното се зачертава)

 

Дата: ...................                                                                    Заявител: ...............................

(подпис и печат)


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 43 от 2018 г.)

РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ДОСТАВКА В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО

Име/наименование на първия изкупвач

БУЛСТАТ/ ЕИК в ТР

Име/наименование на производителя на сурово мляко

ЕГН/ БУЛСТАТ

Вид на суровото мляко

Дата на сключване на договора

Дата на промяна на договора

Дата на прекратяване на договора

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение № 2 към чл. 16, ал. 3, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията добита продукция от мляко и млечни продукти

 

Долуподписаният(та)

................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

с л.к. № ..................................................................................................................................,

издадена от .............................................................................................................................

на ...........................................................................................................................................,

адрес: ....................................................................................................................................,

в качеството си на ................................................................................................................

(представляващ, управител)

на ............................................................................................................................................

(наименование на дружеството или кооперацията)

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Годишната стойност на предлаганата на пазара от долупосочените поименно членове на организацията продукция отговаря на изискванията на Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти (ДВ, бр. 10 от 2015 г.) и възлиза на

............................................................................................................................... лв. общо.

1. .................................................................................................................................. лв.

2. .................................................................................................................................. лв.

3. .................................................................................................................................. лв.

4. .................................................................................................................................. лв.

5. .................................................................................................................................. лв.

6. .................................................................................................................................. лв.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни.

 

Дата: ...................                                                                       Декларатор: ........................

                                                                                                                        (подпис)

Гр. ......................

 

Забележка. "Поименно" означава, че имената на всеки член на организацията се изписват заедно с годишния му оборот от мляко и млечни продукти за предходната година на кандидатстване за признаване.


Приложение № 2 към чл. 11а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 43 от 2018 г.)

                                                                                                      До

                                                                                                      Министерството на земеделието, храните и горите

                                                                                                      Дирекция "Животновъдство"

                                                                                                      гр. София

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за регистрация на първи изкупвач на сурово краве, овче, козе и биволско мляко

 

от ...................................................................................................................................................................................................,

БУЛСТАТ ................................, адрес на управ­ление .............................................................................................................., представляван(о) от ....................................................................................................................................................................,

л.к. № ........................., издадена от .............................., валидна до .........................................................................................

 

Приложени документи:

0 копия от договори за наем на транспортни средства.

Моля, да бъда регистриран като първи изкупвач на (отбелязва се с Х):

0 сурово краве мляко;

0 сурово овче мляко;

0 сурово козе мляко;

0 сурово биволско мляко;

0 четирите сурови млека.

Адрес на стопанска дейност в страната, където изкупвачът съхранява търговската, счетоводната и технологичната документация по изкупуване и транспортиране на сурово мляко:

гр./с. .................................................., п.к. ..............., ул. № ......................................................................................................,

тел. .........................................................................., е-маil ........................................................................................................

 

Дата: .........................................................................

Подпис: ........................................................................

(печат)

 

 

Забележка. Заявителят трябва да е търговец по смисъла на Търговския закон.
Приложение № 3 към чл. 24, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)

Образец на заявление за признаване на асоциация на организация на производители в сектора на млякото и млечните продукти

 

                                                   До

                                                                               Министъра на земеделието,

                                                   храните и горите

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

от ............................................................................................................................................,

(трите имена по лична карта)

длъжност ...............................................................................................................................,

(управител, председател или друга)

на ...........................................................................................................................................,

(фирма на дружеството или сдружението)

ЕИК - единен идентификационен код (код по БУЛСТАТ) .............................................,

със седалище в гр. (с.) .........................................................................................................,

                                                                         (населено място)

адрес на управление: ............................................................................................................

................................................................................................................................................,

(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)

с предмет/цел на дейност ....................................................................................................,

район на дейност ..................................................................................................................,

           (област/и)

................................................................................................................................................,

(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)

телефон за връзка: ...............................................................................................................,

е-mail адрес: ..........................................................................................................................

 

Уважаеми господин министър,

Съгласно Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти, моля представляваното от мен дружество да бъде признато за асоциация на организации на производители за следните видове млека и млечни продукти:

................................................................................................................................................,

 (изброяват се продуктите)

която осъществява следните функции, делегирани от нейните членове:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 (описват се делегираните функции)

Към заявлението прилагам следните документи:

1. списък на признатите организации на производителите, които членуват в асоциацията;

2. заверено копие на вътрешен правилник за дейността на асоциацията;

3. план за количеството мляко, което ще бъде обект на преговорите, индикативен график и концентрация на доставките и потенциални изкупвачи, с които ще се водят преговори за суровина;

4. пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявлението се подава от пълномощник.

 

Дата: ...................                                                                   Заявител: ................................

(подпис и печат)


Приложение № 3 към чл. 11г, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 43 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТАВЕНО КОЛИЧЕСТВО СУРОВО КРАВЕ, ОВЧЕ, КОЗЕ И БИВОЛСКО МЛЯКО ЗА МЕСЕЦ ........................... 20 ... г.

 

От първи изкупвач на сурово мляко ..............................................................................

.................................................................................................................................................

ЕИК ........................................................................................................................................

Представлявано от: ..............................................................................................................,

седалище и адрес на управление: .......................................................................................,

адрес на дейност: .................................................................................................................,

тел.: ..............................., факс:..............................................................................................,

e-mail: ....................................................................................................................................

 

1. ДЕКЛАРИРАМ като първи изкупвач, че през месец ............................... 20 ... г. ми е доставено сурово мляко директно от производителите, както следва:

Краве мляко ........................................................................................... физически литри;

Овче мляко ............................................................................................ физически литри;

Козе мляко ............................................................................................. физически литри;

Биволско мляко ..................................................................................... физически литри,

в това число доставено количество директно от производители от други държави - членки на ЕС, ............. л краве, ............. л овче, ............. л козе, ................... л биволско мляко.

2. Средната изкупна цена на количеството по т. 1 (без ДДС и др. разходи) е в размер: .................. лв./литър краве мляко, ................................................. лв./литър овче мляко, ........................ лв./литър козе мляко, ................................... лв./литър биволско мляко.

3. Плащането на цената по сключените договори в съответствие с т. 2 е извършено/не е извършено на производителите (излишното се зачертава).

4. Прогнозна изкупна цена за текущия месец е в размер .................. лв./л краве мляко, ..................... лв./л овче мляко, ..................... лв./л козе мляко, на ............................ лв./л биволско мляко.

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни по т. 1 нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: ......... 20 ... г.                                                                Декларатор: ..............................

(подпис и печат)

____________________

* Декларацията за предходния месец се подава от 1 до 20 число на текущия месец.Приложение № 4 към чл. 29, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)

Образец на заявление за признаване на междубраншова организация в сектора на млякото и млечните продукти

 

                                                  До

                                                                               Министъра на земеделието,

                                                   храните и горите

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от ............................................................................................................................................,

(трите имена по лична карта)

длъжност ...............................................................................................................................,

 

(председател или друга)

на ...........................................................................................................................................,

 (фирма на сдружението)

със седалище в гр. (с.) .........................................................................................................,

                                                                             (населено място)

ЕИК - единен идентификационен код ...............................................................................,

адрес на управление:.............................................................................................................

................................................................................................................................................,

(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)

с предмет/цел на дейност ....................................................................................................,

район на дейност ..................................................................................................................,

                                                                          (област/и)

номер и дата на издаване на удостоверение за вписване в централния регистър към Министерството на правосъдието, когато сдружението извършва дейност в обществена полза ..................................................................................................................

................................................................................................................................................,

адрес за кореспонденция .....................................................................................................

................................................................................................................................................,

(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)

телефон за връзка: ................................................................................................................,

е-mail адрес: ...........................................................................................................................

 

Уважаеми господин министър,

Съгласно Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти моля представляваното от мен сдружение да бъде признато за междубраншова организация в сектор "Мляко и млечни продукти"

на ............................................................................................................................................

(производители, и/или търговци, и/или преработватели)

в сектор "Мляко и млечни продукти" за следните видове сурови млека и млечни продукти: ...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

(изброяват се продуктите)

Към заявлението прилагам следните документи:

1. заверено копие от вътрешния правилник за дейността на организацията с обобщена информация за дейността на членовете на организацията;

2. документ за производствен и/или пазарен дял на мляко и млечни продукти, който формират членовете на организацията;

3. декларации от членовете на организацията, че не членуват в друга призната междубраншова организация в сектора на млякото и млечните продукти;

4. декларация от организацията, че ще представя в МЗХГ всички споразумения, решения и съгласувани практики, в които възнамерява да участва, и че няма да ги въвежда в действие до определянето им от ЕК за съвместими с правото на Европейския съюз;

5. пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявлението-декларация се подава от пълномощник.

 

Дата: ...................                                                                      Заявител: .............................

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Декларирам, че:

- междубраншовата организация не осъществява пряко производство, търговия и преработка на земеделски продукти и на продукти, получени от тях;

- междубраншовата организация ще представя в Министерството на земеделието, храните и горите всички споразумения, решения и съгласувани практики, в които възнамерява да участва, и че няма да ги въвежда в действие до определянето им от Европейската комисия за съвместими с правото на Европейския съюз.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни.

 

Дата: ...................                                                                 Декларатор: .............................

                                                                                                                (подпис и печат)

Гр. .......................


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти