Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА БЪРЗО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ХРАНИ И ФУРАЖИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ 2015 Г.

Приета с ПМС № 17 от 02.02.2015 г.

Обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., отм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г.


Отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 26 от 1 февруари 2021 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране и контрола върху тази дейност - ДВ, бр. 10 от 5 февруари 2021 г., в сила от 20.02.2021 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. Тази наредба урежда:
1. условията и реда за изграждането и организацията за функциониране на Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България (приложение № 1), наричана по-нататък "системата";
2. функционирането на системата чрез звена за контакт;
3. взаимодействието и обмена на информация при функционирането на системата на територията на Република България;
4. реда за спазване на поверителност, прозрачност и архивиране на информация в системата.
Чл. 2. (1) При функциониране на системата се прилагат Регламент (ЕС) № 16/2011 на Комисията от 10 януари 2011 г. за установяване на мерки за прилагане за системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (ОВ, L 6, 11.01.2011 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 16/2011", и Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ, L 31, 1.02.2002 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 178/2002".
(2) Системата работи:
1. с уеббазирана система за бързо предупреждение за храни и фуражи, наречена iRASFF (Internet based Rapid Alert System for Food and Feed), и интегрираната компютризирана ветеринарна система, наречена TRACES (Trade Control and Expert System), на Европейската комисия;
2. с образци на нотификации на Европейската комисия в извънредни случаи само когато системата по т. 1 не функционира или когато първоначалните нотификации са изпратени по електронна поща от Европейската комисия на националното звено за контакт на Република България;
3. в обхват, който включва:
а) преки и косвени рискове за здравето на човека, свързани с храни;
б) материали и предмети, предназначени за контакт с храни;
в) случаи на сериозен риск за здравето на животните;
г) рискове, свързани с фуражи.

Чл. 3. (1) За ефективна работа на системата в Република България се създават звена за контакт, чрез които системата функционира.
(2) Звената за контакт по системата са:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) национално звено за контакт на Република България в Министерството на земеделието, храните и горите;
2. звено за контакт в Министерството на здравеопазването;
3. звено за контакт в Българската агенция по безопасност на храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) В специализираната администрация на Министерството на земеделието, храните и горите функционира национално звено за контакт на Република България, което поддържа системата, координира работата с Европейската комисия и подпомага министъра на земеделието, храните и горите при провеждането и прилагането на политиката в обхвата на работа със системата.
(4) Към националното звено за контакт функционира звено за контакт по системата в Българската агенция по безопасност на храните.
(5) Звеното за контакт по системата, функциониращо в Министерството на здравеопазването, подпомага дейността на националното звено за контакт.
(6) Броят и поименният състав на експертите в звено за контакт по системата се определят от ръководителя на съответното ведомство.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите, министърът на здравеопазването и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните:
1. осигуряват финансов ресурс за оборудване и за допълнително възнаграждение по смисъла на чл. 67, ал. 7 от Закона за държавния служител за гарантиране функционирането на системата, създават условия и организация за бърз обмен на информация в системата;
2. осигуряват длъжностно лице, което да е на разположение двадесет и четири часа в денонощието, 7 дни в седмицата, както и 24-часов достъп в денонощието на служителите до работните им места.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите:
1. определя със заповед числения и поименния състав на националното звено за контакт, което координира директно или чрез определен от него ресорен заместник-министър в обхвата на работа със системата, както и в случаите на кризи с храни и/или фуражи;
2. утвърждава правила за работа на националното звено за контакт;
3. по предложение на националното звено за контакт ежегодно утвърждава план за обучение и извършване на одит на звеното за контакт в Българската агенция по безопасност на храните.

Чл. 5. Министърът на здравеопазването и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните:
1. определят със заповед числения и поименния състав на звеното за контакт, което координират в обхвата на работа със системата;
2. утвърждават правила за работа на ръководеното от тях звено за контакт.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите и министърът на здравеопазването възлагат изготвянето на оценка на риска, научно становище или анализ по нотификация, когато тази нотификация показва пряк риск за здравето на човека и/или животните.

Раздел II.
Функции на звената за контакт по системата в Република България


Чл. 7. (1) Националното звено за контакт:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) създава механизъм за уведомяване и информиране на министъра на земеделието, храните и горите, ресорния заместник-министър и други компетентни органи за всяка нотификация, в която Република България е засегната страна;
2. оказва методическа помощ, координира и подпомага работата на звената за контакт по системата и граничните инспекционни пунктове (звена за контакт по система TRACES) в Република България;
3. гарантира функционирането и непрекъснатия обмен на информация по системата съгласно чл. 2 на Регламент (ЕС) № 16/2011 чрез извършване на одит на звеното за контакт по чл. 3, ал. 4 и провеждане на обучения на звената за контакт по системата;
4. анализира и оценява всяка входяща и изходяща нотификация, постъпила чрез системата, като взема предвид:
а) вида на риска;
б) предмета на нотификацията - за храни, фуражи, материали и предмети, предназначени за контакт с храни;
в) евентуални или реални последствия от възникнал риск за потребителите;
г) произхода и разпространението на пазара на засегнатия продукт или суровина;
д) взетите проби, лабораторните изпитвания, на които са били подложени пробите, метод/и на изпитването им, както и получен/и резултат/и;
е) предприетите от компетентно/и ведомство/а мерки или мерки, които предстои да предприемат;
5. взема решение за предоставяне на нотификация/и към съответното звено за контакт по системата;
6. съгласува и предоставя в резюме на български език информация на съответното звено за контакт по системата, в чиито компетенции попада нотификацията, с цел предприемане на действия;
7. получава на български език информация, свързана с нотификация, или друга информация от звеното за контакт по системата с цел предприемане на действия;
8. създава нотификация, след като получи цялата налична информация от звено за контакт по системата, когато звеното е възпрепятствано да я създаде;
9. предоставя нотификация/и на английски език за утвърждаване от Европейската комисия (при нотификация/и от Република България);
10. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) публикува информацията по чл. 12 на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите;
11. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) подготвя и извършва обучения на служителите от звеното за контакт по чл. 3, ал. 4 и 5 съгласно утвърдения от министъра на земеделието, храните и горите годишен план;
12. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) предоставя обобщен годишен доклад за дейността на системата на министъра на земеделието, храните и горите и на министъра на здравеопазването;
13. поддържа списък на експертите от звената за контакт в системата, който съдържа:
а) наименование на ведомството, в което работи експертът;
б) име, фамилия и длъжност;
в) пълен и точен адрес по местонахождение на звеното за контакт;
г) електронен адрес, номер на стационарен телефон, на факс и на мобилен телефон;
д) сектор, за който лицето отговаря в системата;
14. поддържа електронни регистри на входящите (приложение № 2) и на изходящите ( приложение № 3) нотификации, получени чрез системата, които касаят Република България;
15. поддържа непрекъснат обмен на информация по системата със звеното за контакт на Европейската комисия и я информира за:
а) всички предприети мерки за предотвратяване и/или ограничаване на разпространението на храни и/или фуражи, материали и предмети, предназначени за контакт с храни, които представляват риск, като прилага доказателства, които са предоставени от компетентно/и звено/а за контакт;
б) всеки случай на отхвърляне на границата на контейнер, партида или товар с храни или фуражи, материали и предмети, предназначени за контакт с храни, свързани с пряк или с косвен риск за здравето на човека и/или животните;
в) фураж, включително и фураж, предназначен за животни, които не се отглеждат за производство на храни, който представлява сериозен риск за здравето на човека и/или за животните, или за околната среда;
16. изисква допълнителна информация от звената за контакт по системата, свързана с наличието на пряк или на косвен риск за здравето на човека, в обхвата на работа със системата;
17. утвърждава и изпраща посочените в чл. 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 16/2011 нотификации чрез интернет базирана система за бързо предупреждение за храни и фуражи (iRASFF), както и нотификации, получени чрез интегрирана компютризирана ветеринарна система (TRACES), на звеното за контакт на Европейската комисия;
18. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) предлага на министъра на земеделието, храните и горите мерки за подобряване на работата по системата;
19. проверява правилното попълване на образеца на нотификация, предоставен от Европейската комисия, на предложението за нотификация от звената за контакт по системата;
20. осигурява достъп на звената за контакт до системата iRASFF и платформата RASFF-WINDOW чрез звеното за контакт на Европейската комисия.
(2) Националното звено за контакт извършва одит на звеното за контакт по чл. 3, ал. 4 на всичките му нива.
(3) Когато националното звено за контакт извършва одит по ал. 2, одитът се извършва в присъствието на служител/и от одитираната структура.
(4) Когато националното звено за контакт извършва одит в областна дирекция по безопасност на храните, одитът се извършва в присъствие на служител от централното управление на Българската агенция по безопасност на храните.
(5) Когато служител от централното управление на Българската агенция по безопасност на храните не може да присъства при извършване на одит по ал. 4, одитът се извършва от националното звено за контакт в присъствието на служител/и от одитираната структура.

Чл. 8. (1) Националното звено за контакт може да поиска:
1. от звената за контакт по системата документи в електронен формат, свързани с конкретна нотификация;
2. изтегляне на изходяща нотификация, подадена чрез системата до Европейската комисия по искане и/или след съгласуване със звено/а за контакт по системата.
(2) Националното звено за контакт може да откаже да утвърди и да изпрати до звеното за контакт на Европейската комисия проект на нотификация, създадена от звено за контакт по системата, когато се установи, че оценката по чл. 7, ал. 1, т. 4 показва несъответствие с обхвата на мрежата, съществен пропуск в реквизитите на образеца за съответен вид нотификация или липса на мотивирано доказателство за риск.
(3) Националното звено за контакт може да промени вида на нотификация след съгласуване със съответното звено за контакт по системата.

Чл. 9. (1) Звената за контакт по системата поддържат координация с националното звено за контакт на Република България, като по преценка на ръководителя на ведомството определят служител/и в регионалните здравни инспекции и в областните дирекции по безопасност на храните за работа по системата.
(2) Звената за контакт по системата в Министерството на здравеопазването и в Българската агенция по безопасност на храните изпълняват следните дейности:
1. създават нотификации и/или проверяват правилното попълване на образеца за съответния вид нотификация и правното основание на предложение за нотификация от звената за контакт под тяхно ръководство;
2. при поискване от националното звено за контакт изпращат документи и друг доказателствен материал по нотификации;
3. уведомяват националното звено за контакт незабавно при промяна в състава на звено за контакт на служители, на които е осигурен достъп до системата iRASFF;
4. изпращат за утвърждаване на националното звено за контакт проект на нотификация, който са създали в системата iRASFF, а в случаите, когато системата iRASFF не функционира - попълнен образец за нотификация;
5. имат право да изискат от структурите, които координират, документи в електронен вид, снимки или друг доказателствен материал, на базата на които е създадена нотификация;
6. поддържат електронни регистри на входящи (приложение № 2) и на изходящи (приложение № 3) нотификации, получени по системата, по които са предприели действия в обхвата на компетенциите си;
7. на всеки три месеца предоставят доклад за функционирането на системата на националното звено за контакт.
(3) Данните, информацията и доказателствата по ал. 2, т. 2 и 5 се предоставят от звеното за контакт по системата на националното звено за контакт по електронна поща, като:
1. при нотификация за предупреждение действието се предприема без забавяне не по-късно от 40 часа от часа на получаване на нотификацията чрез системата;
2. при "нотификация за информация, която изисква проследяване", "нотификация за информация за насочване на вниманието", "нотификация за отхвърляне на границата" и "нотификация за проследяване" предаването се извършва без забавяне.
(4) Звената за контакт по системата предоставят на националното звено за контакт информацията по нотификации, в които Република България е засегната страна, на български език.

Раздел III.
Поверителност, прозрачност и архивиране на информацията в системата


Чл. 10. (1) Системата работи при спазване на правила за поверителност на информацията съгласно чл. 52, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002.
(2) Системата работи с информация, която представлява професионална тайна по смисъла на чл. 7, параграф 3 на Регламент (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ, L 191, 28.05.2004 г.).
(3) Длъжностните лица, които имат достъп до системата за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България, спазват изискванията на чл. 30б, ал. 6 - 8 от Закона за храните и чл. 47, ал. 2 от Закона за фуражите.

Чл. 11. (1) Ръководител на ведомство, в което функционира звено за контакт, утвърждава правила за работа с информацията в системата, които включват и задължения на служителите на звеното за контакт да не допускат цени или условия по договори, които фигурират в придружаващите пратката/партидата или товара документи, да станат достояние на лица извън системата.
(2) Извън случаите по ал. 1 националното звено за контакт съвместно със звено за контакт по системата могат да вземат решение:
1. публично да оповестят конкретна информация от нотификацията, когато:
а) оператор е отказал съдействие на контролен орган за изтегляне или за изземване от потребители и/или от пазара на продукт или суровина, която е обект на конкретна нотификация;
б) информацията трябва да достигне до потребителите без отлагане с цел осигуряване на защита на тяхното здраве;
в) се дава възможност за по-лесното и бързо разпознаване на суровина или продукт, обект на конкретната нотификация;
2. за предоставяне на данни от нотификацията на оператор, когато нотификацията се отнася пряко за оператора.
(3) Звено за контакт по системата при предоставяне на информация на оператор е длъжно да се увери, че оператор, упоменат в нотификацията, е получил информация в обем, който му дава възможност да предприеме ефективни и ефикасни действия по нея.

Чл. 12. (1) Публикуване на интернет страницата на министерство или ведомство, в което има създадено звено за контакт, се осъществява при спазване на разпоредбата на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и може да включва информация за:
1. вида на засегнатия продукт и идентифицирани опасности;
2. резултатите от лабораторни изпитвания;
3. държава на произход на продукта/ите;
4. държави, в които е разпространен продуктът/ите;
5. предприети до момента мерки по нотификацията.
(2) На интернет страница на министерство или ведомство не се публикува информация, която предстои да бъде изпратена до звеното за контакт на Европейската комисия.

Чл. 13. (1) Звената за контакт по системата съхраняват цялата информация, свързана с нотификации, които попадат в техните компетенции.
(2) Информацията по ал. 1 се архивира в електронен вид и на хартиен носител за срок не по-кратък от 5 години, считано от датата на създаване на последния документ по конкретна нотификация.
(3) Информацията по ал. 1 се съхранява от звената за контакт по системата в база данни, която съдържа:
1. наименование на държавата, която е създала първоначалната нотификация;
2. документи и/или доклади, въз основа на които е създадена нотификацията - когато Република България е уведомяваща държава;
3. дата на създаване на нотификацията и референтен номер на нотификацията;
4. идентифицираната опасност;
5. държава на произход на продукта и документи, свързани с неговото проследяване;
6. хронология и основание за вземане на решения;
7. предприети мерки, свързани с нотификацията.

Допълнителни разпоредби


§ 1. За целите на тази наредба се прилагат дефинициите, определени в Регламент (ЕС) № 16/2011.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 30б, ал. 9 от Закона за храните и чл. 47 от Закона за фуражите.

§ 3. В 6-месечен срок от влизането в сила на наредбата министърът на здравеопазването, министърът на земеделието и храните и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните издават заповеди за определяне на лицата, които поддържат системата.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието, храните и горите.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 8. В Наредбата за условията и реда за изграждане на система за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България, приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 10 от 2015 г.), навсякъде думите "Министерството на земеделието и храните", "министъра на земеделието и храните" и "Министърът на земеделието и храните" се заменят съответно с "Министерството на земеделието, храните и горите", "министъра на земеделието и храните" и "Министърът на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 1, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

Организация за функциониране на Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България

 

 

 

 


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1, т. 14 и чл. 9, ал. 2, т. 6

Регистър на входящите нотификации, в които Република България е засегната страна

 

№ по ред

Звено за контакт, до което е изпратена нотифи-кацията

Дата, № и заглавие на нотифи-кацията

№ на допълни-телната нотификация и/или информация

Вид на опасността

Тип на нотифици-рания продукт

Нарушено законо-дателство

Държава на произход

Дата на получаване на нотифи-кацията от съответното звено за контакт

Срок за пред-приемане на мерките от съответното звено за контакт

Предприети действия

Лаборатория, извършила изследването

Приключено (да/не)

Име на служителя, вписал нотификацията в регистъра

Забележка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, т. 14 и чл. 9, ал. 2, т. 6

Регистър на изходящите нотификации от Република България

 

 

№ по ред

Дата, № и заглавие на нотифи-кацията

№ на допълни-телната нотификация и/или информация

Вид на опасността

Тип на нотифи-цирания продукт

Нарушено законо-дателство

Страна на произход

Срок за пред-приемане на мерките от съответното звено за контакт

Предприети действия

Лаборатория, извършила изследването

Приключено (да/не)

Име на служителя, изготвил нотифи-кацията

Забележка

                         
                         

 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти