Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕТО И ИНФОРМАЦИОННАТА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СКИ ПИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ПИСТИТЕ И СКИ ЗОНИТЕ И ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА СКИ ПАТРУЛИТЕ

В сила от 01.10.2015 г.
Приета с ПМС № 13 от 26.01.2015 г.

Обн. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. изискванията за обезопасяване и информационна обезпеченост на ски пистите;
2. правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните;
3. организацията на работата на ски патрулите.
(2) Наредбата се прилага само по отношение на терените в обхвата на ски пистите и ски зоните.

Чл. 2. (1) В рамките на работното време територията на ски пистите е достъпна за всеки желаещ да практикува снежни спортове или да бъде обучаван от правоспособни ски учители.
(2) За части от територията на ски пистите достъпът може да бъде ограничен само в случаите по чл. 151, ал. 2 и 3 от Закона за туризма.
(3) Ограничение за достъп до лифтовото съоръжение може да бъде наложено от лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма в случай на системно нарушаване на условията за ползване на услуги и съоръжения на територията на ски зоната.
(4) На територията на ски пистите не се допуска ползването на превозни средства или на други средства за придвижване, които не са ски или сноуборд, с изключение на превозните средства за случаите по чл. 151, ал. 4 от Закона за туризма.
(5) Извън случаите по ал. 4, по изключение на територията на ски пистите е допустимо ползването на ски-байкове, за което лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма създава специални правила, които оповестява по подходящ и достъпен за практикуващите начин.
(6) Докато ски пистите са отворени, превозните средства по ал. 4 могат да се движат по тях при спазване на следните правила:
1. на видимо място да бъде поставена оранжева светлина;
2. при лоша видимост да бъде използвано предупредително звуково средство;
3. пистата да бъде освободена възможно най-бързо;
4. в случай на инцидент, изискващ паркирането и движението по пистата на моторни превозни средства по ал. 4, лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма е длъжно да обезопаси видимо мястото.
(7) Моторните превозни средства по ал. 4 могат да извършват следните дейности:
1. транспортиране на ранени лица, на спасителен персонал (доктори, патрул, кучета-спасители при лавини и др.), на екипировка (екипировка за оказване на първа помощ, сонди при лавини), на оборудване за маркировка и защитна екипировка, на екипировка или персонал за спасяване от ски лифтове; на оборудване за поправка на ски лифтове; на оборудване за поправка на машини за сняг; на екипировка или персонал за контрол за лавини, на наранени лица, нуждаещи се от евакуация, на екипировка за състезания, на екипировка, принадлежаща на състезателите, на оборудване за събития;
2. придвижване с цел отстраняване на повреди и управление на техническа система (средства) за производство на сняг, както и работа на верижни машини;
3. основно наблюдение на ски пистата;
4. връщане до мястото, определено за паркиране, след свършване на съответната работа.

Чл. 3. На територията на ски пистите се подсигурява извършването на спасителни дейности.

Чл. 4. Ски пистите могат да бъдат самостоятелни или обособени в ски зони, чиято категория се определя съгласно чл. 152, ал. 2 от Закона за туризма.

Чл. 5. (1) Ски зоната е планинска територия, на която границите се определят с устройствени планове, която може да включва:
1. ски писти по чл. 152, ал. 2 от Закона за туризма;
2. въжени линии за превоз на хора (ски лифтове и влекове);
3. техническа система (средства) за производство на сняг;
4. ски маршрути - маркирани отсечки (в оранжев цвят), предвидени за спускане със ски и сноуборд, които не се поддържат и не се контролират от лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма;
5. ски път - тесен участък със слаб наклон, свързващ писти или ски лифтове.
(2) В рамките на ски зоните в несъстезателни дни лицата по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма могат да определят ски писти или отделни участъци от тях, които да са предвидени за тренировки със ски, сноубордове и други подобни приспособления.
(3) Терените по ал. 2 трябва да са обозначени от лицата по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма като затворени. Редът за ползването им за целите по ал. 2 се определя от ръководещия тренировъчния процес.
(4) Лицата по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма могат да определят площи в рамките на ски зоните, които са предвидени за практикуване на ски, сноуборд свободен стил (снежни паркове).
(5) Площите по ал. 4 се отделят от другите писти с подходящи предпазни приспособления. Ползването на тези площи се разрешава само за лица с хомологирани предпазни каски, контрол за което осъществява ръководителят на тренировъчния процес.

Глава втора.
ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СКИ ПИСТИТЕ

Раздел I.
Определяне степента на сложност на ски пистите


Чл. 6. (1) Степента на сложност на ски пистите се определя според характера и профила на терена, както следва:
1. зелена - лека писта за начинаещи;
2. синя - лесна писта;
3. червена - средно трудна писта;
4. черна - трудна писта;
(2) Надлъжният и напречният наклон на ски пистите е:
1. за зелена писта - до 15 %;
2. за синя писта - до 25 %;
3. за червена писта - до 40 %;
4. за черна писта - над 40 %.
(3) Минималната широчина на ски пистите за осигуряване на безопасно каране е:
1. за зелена писта - 15 м;
2. за синя писта - 20 м;
3. за червена писта - 30 м;
4. за черна писта - 35 м.
(4) С оглед конкретните особености на релефа е допустимо в отделни участъци ски пистите да се отклоняват от параметрите, определени в ал. 2 и 3.

Чл. 7. (1) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма подава до министъра на туризма заявление в свободен текст, към което прилага необходимата документация за определяне степента на сложност на ски пистата по реда на чл. 155 от Закона за туризма. В случаите по чл. 9, ал. 2 заявлението се подписва от всяко от лицата.
(2) Документацията по ал. 1 включва:
1. скица или геодезическо заснемане на ски пистата с посочено наименование на пистата в мащаб, не по-дребен от 1:5000;
2. вертикален разрез на ски пистата с посочване на наклоните на отделните участъци в проценти;
3. проект за обезопасяване на опасните участъци, в който се посочват мястото и видът на обезопасяването (временно или постоянно);
4. документ за собственост или предоставени права за ползване върху прилежащото към ски писта съоръжение - влек и/или лифт (кабинков или седалков).
(3) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма следва да съхранява документацията по ал. 2 и да я предоставя на контролните органи при извършване на проверки.

Чл. 8. (1) За определяне степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност се извършват проверки от комисията по чл. 155, ал. 1 от Закона за туризма, която завършва своята работа с доклад.
(2) Министърът на туризма издава заповед за определяне степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност. Заповедта се оповестява на интернет страницата на Министерството на туризма.

Раздел II.
Обезопасяване


Чл. 9. (1) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма осигурява обезопасяването на територията на ски пистата.
(2) Когато в ски зоната лицата по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма са няколко на брой, всяко от тях осигурява обезопасяването на територията на ски пистата, която стопанисва.
(3) Лицата по ал. 2 осигуряват обезопасяването въз основа на подписан помежду им споразумителен протокол.

Чл. 10. Изискванията за обезопасеност на територията на ски пистата/ски зоната включват следните дейности:
1. поставяне на видно място на началната станция на съоръжението, осигуряващо транспортната достъпност до ски пистата/ски зоната, както и на интернет страницата на курорта на задължителни правила за безопасно поведение на туристите скиори - съгласно чл. 9;
2. недопускане на ползването на ски пистата не по предназначение, в т. ч. от пешеходци, шейни, както и за излитане и кацане на делтапланери и парапланери;
3. недопускане и/или предотвратяване движението на превозни средства по ски пистите с изключение на превозните средства по чл. 2, ал. 4 и 5, на превозните средства за поддържане и обработка на пистата, както и при спасителни акции, извършвани от компетентните лица или органи, при наличие на необходимата сигнализация - съгласно чл. 12;
4. поддържане на територията на ски пистата - съгласно чл. 13 и 14;
5. поддържане на интернет страница с информация за курорта и за ски пистите - съгласно чл. 15;
6. обозначаване на ски пистата - съгласно чл. 16.

Чл. 11. (1) Не се допуска ползването на ски пистите едновременно за ски, шейни, туристи и други, както и за излитане и кацане на делтапланеристи и парапланеристи от необособени за целта места.
(2) Кучета-спасители по време на мисия или тренировка се допускат на ски пистите, когато са придружени от своя водач.
(3) За практикуването на делтапланеризъм, парапланеризъм, спийдрайдинг, кайтинг и кайтбординг, както и за спускането с тобоган в ски зоната лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма, ако прецени, че практикуването им е съвместимо с предназначението на ски пистите, създава специални правила, които оповестява по подходящ и достъпен за практикуващите начин.
(4) Нощното спускане при изградено изкуствено осветление на ски пистата е допустимо при спазване на определени от лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма специални правила, които се оповестяват по подходящ и достъпен за практикуващите начин.

Чл. 12. (1) Преминаване на превозни средства през територията на ски пистите извън определените в чл. 2, ал. 4 не се допуска, включително след затваряне на пистите и след приключване на експлоатацията им.
(2) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма определя времето за отваряне и затваряне на пистите. Преди ежедневното отваряне на пистите се извършва проверка на условията за проходимост на пистите, за годността на приспособленията за сигурност и обозначителните знаци и за наличието на нетипични опасности, в т.ч. лавини и свлачища.
(3) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма разпорежда затварянето на пистите или отделни участъци от тях в следните случаи:
1. след ежедневното приключване на експлоатацията им;
2. ако с оглед сигурността на потребителите възникне ситуация, която да поставя в опасност техния живот или здраве, както и с цел обезпечаване на работата на спасителната служба;
3. при лавинна опасност, както и при лоши метеорологични условия;
4. при провеждане на спортни състезания и тренировки.
(4) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма обозначава ски пистите, които са затворени за сноуборд.
(5) Ски пистите се затварят изцяло или частично в зависимост от конкретната причина.
(6) Затварянето на ски пистите или на отделни участъци от тях по смисъла на ал. 3, т. 2 - 4 и ал. 4 се обозначава чрез съответни знаци, посочени в приложение № 1.
(7) Затварянето на ски пистите с изключение на случаите по ал. 3, т. 1 се извършва чрез оградни мрежи или други подходящи кръстосани или напречни прегради, които по възможност се разполагат по цялата широчина на пистата, и се обозначава както със съответните знаци, така и с преграждаща табела.
(8) Напречните прегради по ал. 7 се монтират по начин, който не излага на опасност ползвателите на ски пистата, и са видни и при лошо време.

Чл. 13. (1) Поддръжката на ски пистите включва:
1. през зимния сезон - снегоутъпкване, създаване на изкуствен сняг, поддръжка на снежната покривка, отстраняване на препятствия, изкуствено създадени вследствие на природните условия, обозначаване и обезопасяване на нетипични препятствия.
2. през летния сезон - рекултивация на терена, затревяване на оголени участъци, косене, почистване от храстовидна растителност, отстраняване на камъни, скални парчета, дънери, дупки и други неравности, причинени от порои и ерозия, отводняване, дрениране, изграждане на укрепителни шкарпи.
(2) Не се считат за препятствия снежни натрупвания, нанесени от лицата, ползващи ски пистите, всички неравности на снежната покривка, които са резултат от промяна в метеорологичните условия или са резултат от подготовката на пистите, частично заледени или оголени вследствие на снеготопенето участъци и неравности, които не препятстват нормалното използване на пистите.
(3) Дейностите по ал. 1, т. 2 се съгласуват със собственика в писмен вид.

Чл. 14. (1) Отворените за потребителите ски писти се обезопасяват срещу лавини.
(2) В краищата на пистите, при завоите и при участъците с изразени напречни и надлъжни наклони, които при удар могат да доведат до опасно отклонение от пистата, се поставят предпазни мрежи.
(3) Пресечните точки на писти с обществени пътища се обозначават и подсигуряват по начин, който предупреждава потребителите за възможни опасни ситуации.

Чл. 15. Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма поддържа интернет страница, съдържаща информация съгласно чл. 154, ал. 1, т. 6 от Закона за туризма.

Чл. 16. Ски пистите се обозначават от лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма с цвета, съответстващ на степента им на трудност, съгласно чл. 6, ал. 1.

Чл. 17. (1) Необезопасените и необозначени ски писти съгласно изискванията на наредбата и след изтичане срока на дадените указания и/или предписания по чл. 8, ал. 6 се затварят за експлоатация със заповед на министъра на туризма по предложение на комисията по чл. 8, ал. 1.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел III.
Информационна обезпеченост


Чл. 18. (1) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма е длъжно да постави на територията на ски пистата необходимите знаци и указателни табели съгласно приложение № 1.
(2) При главните входове към ски зоната се поставя табло с добра видимост, на което са указани съоръженията и ски пистите, наименованието и степента на трудност съгласно чл. 6, ал. 1, както и тяхната достъпност.
(3) На таблото по ал. 2 се посочва и работното време на съоръженията, часът на последната контролна обиколка на ски патрула, обичайното време за обработване и поддръжка на пистите с механични превозни средства или други технически помощни средства. На всяко изкачвателно съоръжение се поставя информация за часа, до който се допуска качването на последния клиент.

Чл. 19. (1) В случай на опасност от лавина за една, няколко или за всички ски писти на територията на планинския курорт използването на въжените линии за превоз на хора и ски зоните за достъп до съответните ски писти се забранява от кмета на съответната община или от оправомощено от него длъжностно лице. В случай че дадена ски писта попада в границите на две или повече общини, използването на въжените линии за превоз на хора и ски зоните за достъп до ски пистите се забранява със съвместна заповед на кметовете на съответните общини или на оправомощени от тях длъжностни лица. Кметът може да спре лифтовите съоръжения или да затвори ски писти по сигнал на Планинската спасителна служба.
(2) Опасността от лавина е:
1. първа степен - ниска;
2. втора степен - средна;
3. трета степен - значителна;
4. четвърта степен - висока;
5. пета степен - много висока.
(3) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма предоставя информация за потребителите относно опасността от лавини за сектори извън пистите посредством три флага:
1. при първа и втора степен - жълт флаг;
2. при трета и четвърта степен - флаг на квадратчета в жълто и черно;
3. при пета степен - черен флаг.
(4) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма може да затвори дадена въжена линия за превоз на хора и да забрани достъпа до съответната ски писта, която смята, че е изложена на риск от лавина, за което е длъжно незабавно да информира кмета/кметовете на общината/общините.

Чл. 20. В случаите по чл. 19 въжените линии за превоз на хора могат да продължат да работят за потребителите, които трябва да се върнат обратно с лифта, с който са пътували, само ако лифтовете и станциите им за заминаване или пристигане не са изложени на риск.

Глава трета.
БЕЗОПАСНОСТ ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ПИСТИТЕ И СКИ ЗОНИТЕ


Чл. 21. Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма организира подготовката, поддръжката, обезопасяването и сигурността на ски пистите.

Чл. 22. За осъществяване на дейностите по чл. 21 лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма:
1. осигурява поддръжката, обезопасяването и обработката на ски пистата през зимния и летния сезон;
2. изпълнява предписанията на контролния орган за обезопасяване на ски пистата, поставя знаци и табели;
3. ежедневно преди отварянето на ски пистата контролира състоянието й и проверява за наличието на знаци, заграждения и табели на определените за целта места;
4. извършва проверка след спиране на работа на съоръженията за наличието на изпаднали в затруднение лица.

Чл. 23. (1) Потребителите на ски зоните са длъжни да спазват задължителните правила за безопасно поведение, посочени в приложение № 2, както и установените от лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма правила за ползване на ски зоната.
(2) Установените правила за ползване на ски зоната по ал. 1 включват задължително изискванията по чл. 10, т. 2 и 3 и чл. 12, ал. 1.
(3) При неспазване на установените правила лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма може да ограничи достъпа на нарушителите до съоръженията, обслужващи ски зоната, чрез деактивиране на лифт картата или по друг подходящ начин.
(4) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма е длъжно да информира по подходящ начин потребителите за изискванията по ал. 1.
(5) Потребителите на ски зоните/ски пистите носят лична отговорност за спазването на правилата по ал. 1 и на свой риск упражняват снежни спортове в ски зоната/ски пистите и ползват въжените линии за превоз на хора. Преди да започне да използва услугите, предоставяни в ски зоната/ски пистите, всеки потребител е длъжен да прецени своето психическо и физическо състояние в момента, конкретните климатични условия, както и дали е в състояние и дали притежава умения на нужното ниво за извършване на съответните действия - каране на ски/сноуборд по ски пистите в ски зоната и/или използване на прилежащите към тях въжени линии за превоз на хора.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА СКИ ПАТРУЛИТЕ


Чл. 24. (1) Кметът на съответната община или съвместно кметовете на съответните общини, на чиято територия е планинският курорт, със заповед утвърждават правила за осигуряване спазването на обществения ред на територията на ски пистите - част от съответния курорт, и осигуряват контрол по спазването им.
(2) Контролът за спазване на правилата по ал. 1 се извършва от определени от кмета длъжностни лица и от ски патрули по чл. 25, ал. 1.
(3) Във връзка с осъществяването на контрола по ал. 1 и по чл. 10, т. 2 и 3 и чл. 12, ал. 1 кметът или съвместно кметовете на общини сключват договор за сътрудничество с лицето/лицата по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма, а при необходимост - и с органите на Министерството на вътрешните работи.
(4) С договора по ал. 3 се определя и организацията на работа на лицата с контролни функции по наредбата.

Чл. 25. (1) Ски патрулът се назначава от лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма.
(2) За ски патрул може да бъде назначено лице, което:
1. има придобито средно образование;
2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или не е освободено от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс;
3. отговаря на изискванията за психическа и физическа годност, удостоверено с медицинско удостоверение, че лицето не страда от психически и физически заболявания;
4. притежава нужните за дейността ски умения;
5. има успешно завършен курс за първа долекарска помощ.
(3) Преценката по ал. 2, т. 4 се извършва от лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма чрез организиране на подходящ за целта изпит.

Чл. 26. (1) При изпълнение на служебните си задължения ски патрулът следва да носи отличително служебно облекло и служебна карта, с която да се легитимира при изпълнение на служебните си задължения.
(2) Видът на служебното облекло и на служебната карта на ски патрула се оповестяват предварително на информационното табло и на интернет страницата на курорта заедно с правилата за обществения ред и правилата за безопасно поведение.

Чл. 27. (1) Ски патрулът освен контрола по чл. 24, ал. 1 извършва и контрол за спазване на правилата за безопасно поведение, както и правилата за ползване на ски зоната/ски пистата, установени от лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма.
(2) При изпълнение на служебните си задължения ски патрулите имат право да отправят предупреждение към лицата, които не спазват правилата за безопасно поведение, правилата за опазване на обществения ред, както и правилата за ползване на ски зоната/ски пистата, установени от лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма. При неизпълнение на отправеното предупреждение ски патрулът има право да ограничи достъпа на нарушителите до съоръжението/съоръженията, обслужващо/обслужващи ски зоната/ски пистата чрез деактивиране на лифт картата или по друг подходящ начин.
(3) Деактивиране на лифт карта се извършва при установяване ползването на:
1. поименна лифт карта/идентификационна карта със снимка от лице, различно от лицето, на което е издадена;
2. лифт карта с подправен срок на валидност и/или с подправени имена и снимка.
(4) Ски патрулите преценяват условията за практикуване на снежни спортове в рамките на работния ден и подават информация за предприемане на мерки по затваряне на писти или на участъци от тях.
(5) При наличие на опасност ски патрулите са длъжни да сигнализират лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма и да дават задължителни указания за поведение на скиорите в такава ситуация.
(6) Ски патрулите оказват помощ на пострадал, като обезопасяват мястото на инцидента и изчакват пристигането на медицински лица или на спасителен екип.
(7) При необходимост ски патрулите могат да потърсят съдействие от контролни органи по други закони, включително от органите на Министерството на вътрешните работи.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 28. (1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 24, ал. 1 се съставят от определени от кмета на общината длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от кмета на общината.
(2) Установяването на нарушенията по ал. 1, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Ски писти за алпийски ски и сноуборд" са ски писти за състезателно или любителско каране на ски и сноуборд.
2. "Ски писти за ски бягане" са ски писти за практикуване на състезателно ски бягане на дистанции или любителско ски бягане.
3. "Нетипични опасности и препятствия" са неочаквани или трудно предотвратими опасности по продължение на ски пистата, като:
а) естествени или изкуствени препятствия в областта на ски пистата, като растения, скали, уреди на съоръженията за изкуствен сняг, опорни стълбове на ски лифтовете/ски влековете, противоветрени съоръжения, огради, ограждения;
б) паднали в рамките на ски пистата дървета;
в) особено тесни завои в непосредствена близост до пропасти, пукнатини в леда, внезапни преградни приспособления, наклонени стени от страната на долината, очевидни опасности, като скали, дънери и др.;
г) движещи се или стоящи по време на работното време на пистата превозни средства за обработка на пистата и/или моторни шейни.
4. "Системно нарушаване" е налице, когато в едноседмичен срок са извършени две или повече нарушения на условията за ползване на услуги и съоръжения на територията на ски зоната.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 159 от Закона за туризма.

§ 3. Лицата по чл. 157, ал. 1 са длъжни да приемат специалните правила по чл. 11, ал. 3 в едномесечен срок от влизането в сила на наредбата.

§ 4. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на туризма.

§ 5. Наредбата влиза в сила на 1 октомври 2015 г.

Приложение № 1 към чл. 18, ал. 1

1. Знаци за опасност:


Забележки:
1. Цветове на знаците: жълт фон, червен триъгълник и черно изображение на бял фон в триъгълника.
2. Допълнителни знаци към знак 1.4 "Кръстопът". Разполагат се под него и конкретизират значението му.
3. Цветове на знаците: жълт фон и черно изображение.


Забележка. Цветове на знаците: жълт фон и черно изображение.

2. Предупредителни знаци и сигнали:


Забележка. Цветове на знаците и сигналите: жълт фон и черно изображение.

Забележка. Цветове на знаците: знаци 2.5 и 2.6 се състоят от пет правоъгълника в следните цветове, изброени от горе надолу - червено, жълто, синьо, жълто, синьо, жълто; знак 2.7 - жълт фон, окръжност с червен контур около бял фон и черни надписи.
3. Указателни табели:

Забележки:
1. Знак 3.2 се използва само когато в близост има медицински пункт, в останалите случаи се използва знак 3.3.
2. Цветове на знаците - знаци 3.1, 3.2 и 3.3 - син фон, и съответно черно изображение върху бял правоъгълник за знаци 3.1, 3.3 и червено изображение върху бял правоъгълник за знак 3.2.
Забележка. Цветове на знаците - знак 3.4 - зелен фон, черно изображение върху бял правоъгълник, и съответно знак 3.5 - лилавосин фон, бяло изображение.
4. Защитени територии:

Забележка. Цветове на знаците и сигналите - знак 4.1 се състои от два правоъгълника - горният правоъгълник е с червен фон, черно изображение в бял правоъгълник и бял надпис под изображението; долният правоъгълник се състои от зелени изображения върху бял фон. Флагът и лентата се състоят от зелени и бели полета.

Приложение № 2 към чл. 23, ал. 1

Правила за безопасно поведение на туристите скиори

Раздел I
Правила за поведение на туристите, ползващи ски или сноуборд

Правилата се отнасят за всички потребители, ползващи ски или сноуборд. Всеки скиор или сноубордист трябва да е запознат с тях и да ги спазва.
Потребителите, практикуващи ски или сноуборд, следва:
1. да съобразяват скоростта и начина си на придвижване с възможностите си, с особеностите на терена, снежната покривка, климатичните условия и натовареността на движението; да не застрашават или затрудняват останалите скиори и сноубордисти; да упражняват пълен контрол върху ските или сноуборда си, така че при необходимост да бъдат в състояние да променят посоката си на движение или да спрат;
2. да намаляват скоростта на участъци с лоша видимост, в близост до строежи или препятствия, на пресечни точки, при разклонения, при мъгла, при пренаселеност, на тесни места или при наличието на начинаещи;
3. да бъдат отговорни не само за поведението си на пистата, но и за изправното състояние на екипировката, която използват; това важи и в случаите, когато се използва неконвенционална екипировка (видоизменена, прототипна и т.н.);
4. да спазват следните правила на движение по пистата:
а) движещите се отпред лица са с предимство; движещите се отзад лица не трябва да застрашават по никакъв начин тези пред тях, като за целта се движат на подходящо разстояние;
б) при изпреварване изпреварващият осигурява достатъчно място на изпреварвания за всяко съзнателно или несъзнателно движение на последния; изпреварващият скиор или сноубордист е изцяло отговорен за извършването на маневрата по начин, който не затруднява изпреварвания; това важи до пълното приключване на маневрата и също така при случаите, когато се задминават спрели скиори или сноубордисти;
в) спирането в тесни участъци на пистата или в писти с намалена видимост е разрешено само в краен случай, като спрелият при първа възможност незабавно се изтегля; след спиране повторното включване в движението по пистата да става по безопасен начин, без риск от сблъскване;
г) след падане пистата се освобождава възможно най-бързо;
д) на кръстовищата предимство имат идващите отдясно;
е) придвижване, обратно на посоката на движение, както и качването и слизането без ски или сноуборд трябва да се извършват встрани от ски пистата;
5. да се съобразяват с всички знаци и маркировки и да ползват писти, съответстващи на техните технически и физически умения;
6. да дават предимство на пистовите и спасителни служби, както и на предвидените превозни средства и по никакъв начин да не възпрепятстват техния път;
7. при злополука да обезопасяват пострадалия и незабавно да уведомяват спасителната служба.

Раздел II
Специфични правила за поведение при ски бягане (*)

1. Пистите за ски бягане се използват само в едната посока. Когато по изключение се налага двупосочно движение, задължително се поставят разделителни мрежи и огради.
2. При ски бягане бавно бягащите се движат в дясната страна.
3. Когато туристът ски бегач бъде застигнат, при поискване е длъжен да освободи пътя.
(*) Правилата по раздел I се прилагат и за туристи ски бегачи, когато не противоречат на някое от изискванията на раздел II.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти