Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ОТ 2014 Г.

В сила от 17.12.2014 г.
Приет с ПМС № 422 от 18.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г., отм. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г.


Отменен с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 266 от 30 ноември 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на културата - ДВ, бр. 98 от 8 декември 2017 г., в сила от 08.12.2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С правилника се определят структурата, организацията на дейността, функциите и числеността на персонала в административните звена на Министерството на културата, наричано по-нататък "Министерството".

Чл. 2. (1) Министерството на културата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, бул. Александър Стамболийски 17.
(2) Министерството на културата е администрация, която подпомага министъра на културата при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Глава втора.
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

Раздел I.
Правомощия на министъра


Чл. 3. (1) Министърът на културата, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на културата.
(2) Министърът ръководи и представлява Министерството.


Чл. 4. (1) При осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от двама заместник-министри.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.


Чл. 5. (1) Министърът:
1. ръководи разработването на стратегическите цели и приоритети на политиката в областта на културата;
2. организира разработването на краткосрочни програми, както и текущата дейност на Министерството за постигане целите на политиката в областта на културата;
3. създава условия за участие в обсъждането и провеждането на държавната политика в областта на културата с граждански сдружения и неправителствени организации, работещи в областта на културата, като осигурява активното взаимодействие с тях при разработването, реализацията и мониторинга на отделни програми и проекти за осъществяването й;
4. ръководи разработването на секторни политики за развитието на сценичните изкуства и филмовото изкуство;
5. осъществява контрол по спазването на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и на Закона за културното наследство;
6. участва в разработването, организирането, координирането и контролирането на изпълнението на държавната политика, свързана с членството на Република България в Европейския съюз; предлага и провежда мерки за въвеждане на стандартите и законодателството на Европейския съюз в областта на своите правомощия;
7. ръководи разработването и осъществява политиката на Министерството за участие в програми и проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз и от други международни програми;
8. организира, координира и контролира преговорите, сключването и изпълнението на многостранни и двустранни международни договори, споразумения за сътрудничество в областта на културата, както и други договори в областите на своята дейност;
9. участва в пленарни заседания на Народното събрание и в заседания на парламентарните комисии;
10. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за парламентарен контрол;
11. ръководи подготовката на проекти на нормативни актове в областта на културата;
12. прави предложения за изменение на действащи и за приемане на нови нормативни актове съгласно правомощията си;
13. упражнява правата на собственост на държавата и по възлагане на управлението в едноличните търговски дружества с държавно имущество; осъществява правата на държавата като акционер или съдружник в търговските дружества;
14. координира и контролира дейността по управление на недвижимите имоти, предоставени за управление на Министерството;
15. координира и контролира дейностите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
16. организира и осъществява дейността по предоставяне на концесии на недвижими културни ценности и изпълнението на концесионните договори съгласно Закона за културното наследство и Закона за концесиите;
17. осъществява финансово подпомагане на културни инициативи от Националния културен календар и обявява конкурси за подпомагане на творчески проекти в различните области на изкуствата;
18. осъществява постоянно сътрудничество с органите на изпълнителната власт и с органите на местното самоуправление с цел ефективна регионална и местна културна политика и ресурсното й подпомагане;
19. прави предложения до Министерския съвет за създаване, преобразуване и закриване на държавни културни институти;
20. прави предложения до Министерския съвет за създаване, преобразуване и закриване на българските културни институти в чужбина и осъществява методическо и финансово ръководство на тяхната дейност;
21. съдейства за приобщаване на българите в чужбина към целите на националната културна политика;
22. сключва договори с директорите на държавни културни институти за осъществяване на творческата им дейност, при условие че необходимите за това средства са в рамките на разходите по бюджета на културния институт за съответната година;
23. осъществява други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) При осъществяване на дейността си министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.

Раздел II.
Политически кабинет


Чл. 6. (1) Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика и при представянето на тази политика пред обществото.
(2) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол".
(3) Към политическия кабинет министърът може да назначава по трудово правоотношение съветници, експерти и технически сътрудници.
(4) Политическият кабинет:
1. подпомага министъра при изготвянето на стратегии, програми и решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му;
2. осъществява връзките на министъра и на Министерството с другите органи на държавното управление, както и със законодателната власт;
3. отговаря за представянето на решенията на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността;
4. организира и осъществява връзките на министъра с обществеността.


Чл. 7. (1) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.
(2) Началникът на кабинета:
1. организира работата на политическия кабинет на министъра, участва в съвещанията, ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;
2. информира министъра за хода на ежедневната работа в Министерството, преглежда и насочва по компетентност и съгласува с главния секретар текущата дейност на администрацията;
3. изготвя работната програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали за неговите срещи и международни участия;
4. организира и контролира работата на експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет;
5. осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани;
6. участва в обсъждането на становища по приоритетни актове на Министерския съвет, свързани с дейността на Министерството;
7. координира изпълнението на приоритетите на Министерството и на програмата на правителството в областта, в която министърът има правомощия;
8. организира подготовката и следи за изпълнението на работната програма на министъра и обобщава предложенията на членовете на кабинета за допълнение на тази програма;
9. съгласува с директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" медийните изяви на членовете на политическия кабинет.


Чл. 8. Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра с парламентарните групи и комисиите на Народното събрание и при необходимост го представлява пред тях;
2. осигурява свързаните с работата на Министерството материали от дейността на Народното събрание и неговите комисии;
3. участва в разработването на проекта на законодателна програма на Министерството и контролира нейното изпълнение;
4. информира министъра за предложените промени във внесените проекти на закони, които са в сферата на неговите правомощия;
5. информира за дебатите, повдигнатите въпроси и приетите решения от парламентарните комисии, свързани с работата на Министерството;
6. предоставя информация относно приетите закони и решения на Народното събрание и я предоставя за анализ и оценка на началника на политическия кабинет;
7. координира и участва в изработването на отговори на актуални въпроси и питания от народни представители;
8. поддържа актуална информация за състоянието на законопроектите от внасянето им за разглеждане в Министерския съвет до обнародването им в "Държавен вестник";
9. координира дейността си с парламентарния секретар на Министерския съвет и с парламентарните секретари на другите министерства.


Чл. 9. Директорът на дирекция "Връзки с обществеността и протокол":
1. планира дългосрочната медийна политика на министъра;
2. организира проучвания на общественото мнение с цел планиране на адекватна медийна политика по дадена проблематика;
3. координира връзките с медиите с цел редовно осигуряване на информация за дейността на Министерството в публичното пространство;
4. координира съгласувано с началника на кабинета медийното отразяване на дейността на министъра, на заместник-министрите и на служителите в Министерството;
5. организира и участва в срещите и посещенията на министъра и на заместник-министрите в страната и в чужбина и отразяването им от медиите;
6. при необходимост участва в подготовката на отговорите на министъра по повод парламентарния контрол;
7. организира и контролира постъпването на информация на страницата на Министерството в интернет.

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I.
Общи положения


Чл. 10. (1) Министерството е структурирано в една главна дирекция, 10 дирекции, инспекторат, звено за вътрешен одит, служител по сигурността на информацията и финансов контрольор.
(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена на Министерството е 147 щатни бройки.
(3) Числеността на отделните организационни структури и административни звена е посочена в приложението.


Чл. 11. (1) Министърът утвърждава структурата на административните звена и щатните разписания по предложение на главния секретар.
(2) Министърът назначава държавните служители и сключва договори с другите служители в Министерството.
(3) Министърът може да възложи своите правомощия или отделни свои правомощия по служебното правоотношение с лицата от администрацията на главния секретар.

Раздел II.
Главен секретар


Чл. 12. Главният секретар осъществява административното ръководство на общата и специализираната администрация на Министерството, като:
1. осигурява организационната връзка между политически кабинет и административните звена в Министерството;
2. организира разпределението на задачите между административните звена в Министерството с цел създаване на условия за нормална и ефективна работа на служителите в Министерството;
3. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
4. контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване;
5. ръководи, координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет;
6. планира и отчита изпълнението на ежегодните цели на Министерството;
7. координира и контролира дейностите, свързани с управлението на собствеността, осъществяване на бюджетния процес и финансирането на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
8. изпълнява и други функции и задължения, възложени с нормативен акт или със заповед на министъра.

Раздел III.
Инспекторат


Чл. 13. (1) Инспекторатът е звено на пряко подчинение на министъра, което осигурява изпълнението на контролните му функции и осъществява контрол върху дейността на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.
(2) Инспекторатът извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, проверки по сигнали или при случаи с обществен отзвук, както и последващи проверки. Проверките се извършват въз основа на писмена заповед на министъра.
(3) Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за решаването им.
(4) Инспекторатът:
1. извършва проверки по организацията и ефективността на административната дейност на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
2. извършва проверки за спазването на правилата за организация на работата в Министерството;
3. осъществява дейности по разкриване и предотвратяване на корупцията в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
4. проверява изпълнението на плана за действие на съответната администрация, включително изпълнението на дадените препоръки от инспектората, омбудсмана и от външния одит съобразно своята компетентност;
5. извършва проверки на сигналите, молбите и жалбите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
6. прави предложения за образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
7. извършва проверки и изпраща информация до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
8. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за неговото ограничаване;
9. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра;
10. представя ежегоден отчет за дейността си пред министъра.
(5) При осъществяване на своите функции инспекторите на Министерството имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на функциите им.

Раздел IV.
Звено за вътрешен одит


Чл. 14. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министъра и докладва директно на него.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджет към министъра.
(3) Звеното за вътрешен одит:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, които съгласува с министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент за даване на увереност съгласно чл. 36 ЗВОПС;
4. дава независима и обективна оценка на министъра за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на дейността със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти;
7. консултира министъра по негово искане при условията на чл. 8 ЗВОПС;
8. представя одитен доклад на министъра и обсъжда с него и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага ръководителите на одитираните структури при разработването на план за действие за изпълнение на препоръките и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 ЗВОПС;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

Раздел V.
Служител по сигурността на информацията


Чл. 15. (1) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на министъра.
(2) В изпълнение на възложените му със Закона за защита на класифицираната информация задачи служителят по сигурността на информацията:
1. следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, както и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
5. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на проучените лица;
6. отговаря за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в Министерството;
7. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;
8. организира и провежда обучението на служителите в Министерството в областта на защитата на класифицираната информация;
9. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;
10. води регистратура за класифицирана информация и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицираната информация;
11. разработва и поддържа плановете на Министерството за привеждане в различни степени на готовност за военно време и за управление при кризи;
12. организира подготовката и защитата на служителите от системата на Министерството при положение на война, при военно положение и при бедствия, аварии и катастрофи;
13. осъществява връзки и взаимодействие с органите на централната администрация по отношение на управлението при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка.

Раздел VI.
Финансов контрольор


Чл. 16. (1) Финансовият контрольор е пряко подчинен на министъра и осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва необходимите проверки и изразява мнение за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на Министерството.
(3) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове в съответствие с указанията на министъра.

Раздел VII.
Обща администрация


Чл. 17. Общата администрация е организирана в 4 дирекции:
1. дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси";
2. дирекция "Връзки с обществеността и протокол";
3. дирекция "Бюджет и финансово-счетоводни дейности";
4. дирекция "Управление на собствеността".


Чл. 18. Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси":
1. организира цялостната дейност на приемната на Министерството по административното обслужване на физическите и юридическите лица на принципа "едно гише";
2. осъществява посредством автоматизирана информационна система деловодна дейност, архивиране и съхраняване на документацията на Министерството, изготвя заверени копия на документи, съхранявани в архива, организира експертиза за ценността на документите, тяхната обработка и предаване в Централния държавен архив;
3. систематизира и съхранява документите от текущия архив и осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция;
4. организира информирането на дирекциите относно актовете на Министерския съвет, отнасящи се до дейността на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
5. организира и координира дейностите по реализиране на електронното управление;
6. отговаря за поддръжката на моторните превозни средства, стопанисвани от Министерството, и организира и осъществява транспортното обслужване;
7. организира пропускателния режим и охраната в сградата на Министерството;
8. организира и осъществява снабдяването, ползването, съхранението, поддръжката и ремонта на стоково-материалните ценности;
9. организира и осъществява почистването на сградата на Министерството;
10. организира дейността по набирането на кадри, организира и участва в провеждането на конкурсни процедури по Закона за държавния служител и Кодекса на труда;
11. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите;
12. организира, координира и подпомага дейността по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики на служителите;
13. изготвя и актуализира длъжностни и поименни разписания на длъжностите, както и справки за движението на кадрите в Министерството;
14. актуализира в съответствие с изискванията на нормативните актове индивидуалните основни работни заплати в Министерството, както и заплатите на ръководителите на организациите от системата на Министерството и левовите основни месечни работни заплати на персонала на българските културни институти в чужбина;
15. организира дейностите по обучението и повишаването на квалификацията на служителите;
16. организира и контролира дейността по оценяване на изпълнението на служителите в Министерството;
17. контролира спазването на нормите за безопасни и здравословни условия на труд;
18. участва в подготовката на противопожарните планове.


Чл. 19. Дирекция "Връзки с обществеността и протокол":
1. предоставя на средствата за масово осведомяване информация за дейността на Министерството и за публичните изяви на министъра, за които се предвижда медийно отразяване;
2. организира пресконференции и интервюта на министъра и на заместник-министрите;
3. ежедневно подготвя преглед на централния печат и печатен бюлетин за министъра, за заместник-министрите и за главния секретар;
4. подготвя проекти на съобщения до средствата за масово осведомяване към всеки внесен от министъра законопроект или подзаконов акт в Министерския съвет;
5. изготвя проекти на програми и организира пребиваването на чуждестранни делегации и гости;
6. организира протоколни срещи на министъра, заместник-министрите, началника на политическия кабинет и на главния секретар;
7. поддържа информацията, необходима за осъществяването на международните контакти;
8. поддържа и осъвременява страницата на Министерството в интернет, като публикува текуща и актуална информация;
9. координира програмата на министъра, заместник-министрите, главния секретар и на други служители на Министерството при официални и работни посещения в чужбина и изготвя заповеди за командировка в чужбина.


Чл. 20. Дирекция "Бюджет и финансово-счетоводни дейности":
1. създава система за набиране и анализ на информация по предварително утвърдени параметри от всички звена на Министерството и от второстепенните разпоредители с бюджет;
2. участва съвместно със специализираната администрация по ресори в подготовката на стратегии и програми за политиката на правителството в сферата на културата;
3. разработва проект на бюджет и тригодишна бюджетна прогноза по Единната бюджетна класификация и по програми;
4. изготвя месечното разпределение на бюджета по икономически елементи на Единната бюджетна класификация и предлага за утвърждаване от министъра разпределението на бюджета по второстепенни разпоредители, подготвя предложения за промени по бюджета и ги отразява;
5. организира и контролира изпълнението на бюджета на Министерството и на второстепенните разпоредители, залага месечни лимити и одобрява плащания чрез системата "СЕБРА";
6. изготвя периодичните и годишните отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз, на сметките за чужди средства и на сметките за средствата от други международни програми на Министерството, консолидирани финансови отчети и периодични и годишни отчети в програмен формат;
7. разпределя и предлага за утвърждаване числеността на държавните културни институти - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра, с изключение на тези, прилагащи системата на делегирани бюджети;
8. отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността на администрацията на Министерството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни стандарти и документи в тази област;
9. участва в разработването на проекти на нормативни актове и програми, свързани с финансирането на културата; подпомага разработването на финансовите обосновки към проекти на нормативни актове;
10. отговаря за съхраняването и ползването на счетоводния архив;
11. издава удостоверения за осигурителен доход и подготвя документи за пенсиониране;
12. организира и извършва в установените срокове годишните инвентаризации;
13. изготвя месечните ведомости за заплати на администрацията и извършва плащанията в Министерството;
14. организира финансирането и отчитането на проекти в областта на културата от Структурните фондове на Европейския съюз и други международни програми и проекти;
15. анализира периодичните и годишните счетоводни отчети, дава становища за приемане на годишните счетоводни отчети, разпределянето на печалбата, даването на тантиеми за управителните органи, освобождаването от отговорност на управителните органи за съответната финансова година на едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала.


Чл. 21. Дирекция "Управление на собствеността":
1. проучва необходимостта от ново строителство, реконструкции, основни ремонти, доставки на машини и съоръжения, обзавеждане и оборудване за нуждите на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
2. изготвя техническите задания за възлагане на проектиране и строителство на нови обекти и реконструкция на съществуващите и техническите спецификации относно процедурите по Закона за обществените поръчки;
3. организира и провежда експертни технически съвети за приемане на изготвените проекти за строителство и ремонти;
4. осъществява ефективен контрол по реализирането на проектите, посочени в поименните списъци за дълготрайни материални активи, строителство и ремонти;
5. организира и участва в приемателни комисии за построените или реконструираните обекти;
6. осигурява поддържането на сградния фонд, инсталациите и съоръженията;
7. осигурява разрешения за пускане в експлоатация и ползване на обектите на Министерството;
8. организира и участва в комисии за установяване на щетите при природни бедствия на обекти - държавна собственост, предоставени на Министерството и на държавните културни институти;
9. анализира и документира собствеността, предоставена на Министерството и на държавните културни институти;
10. документира собствеността, предоставена на държавните културни институти, анализира и документира собствеността, предоставена на Министерството, и предлага предприемането на действия по законосъобразното и ефективното управление;
11. организира провеждането на процедури за отдаване под наем на недвижими имоти - държавна собственост;
12. организира фактическото приемане на предоставените за управление имоти;
13. организира премахването на негодните за ползване имоти;
14. поддържа регистър на имотите на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
15. подготвя и извършва фактическото предаване на имоти с отпаднала необходимост за Министерството;
16. отговаря за правилното използване, стопанисване и управление на недвижимата - публична и частна държавна, собственост, предоставена на Министерството, и на ведомствения жилищен фонд на Министерството;
17. изготвя и предлага съвместно с дирекция "Бюджет и финансово-счетоводни дейности" за одобряване поименни списъци за придобиване на дълготрайни материални активи със съпътстващата ги документация.

Раздел VIII.
Специализирана администрация


Чл. 22. Специализираната администрация е организирана в една главна дирекция и 6 дирекции:
1. Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство";
2. дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства";
3. дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки";
4. дирекция "Европейски програми и проекти";
5. дирекция "Международни и регионални дейности";
6. дирекция "Сценични изкуства и художествено образование";
7. дирекция "Авторско право и сродните му права".


Чл. 23. (1) Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство":
1. контролира изпълнението на изискванията на Закона за културното наследство от физическите и юридическите лица при условията и по реда на действащото законодателство;
2. осъществява предварителен, текущ и последващ контрол за спазване изискванията на Закона за културното наследство и на издадените въз основа на него актове, свързани със:
а) извършване на теренни и подводни археологически проучвания;
б) прилагането и изпълнението на изискванията и мерките по териториалноустройствена защита на недвижимите културни ценности;
в) опазване на движимите и недвижимите културни ценности в музеите;
г) извършване на консервация и реставрация на движимите и недвижимите културни ценности;
д) изпълнение на сключените концесионни договори;
е) опазване на книжовни и литературни културни ценности, съхранявани в библиотечните колекции - български, славянски, ориенталски и други чуждоезикови ръкописи, архивни документи, редки, ценни и старопечатни издания;
ж) извършване на възмездени прехвърлителни сделки с движими културни ценности, износ и временен износ на движими културни ценности;
з) възпроизвеждане и разпространение на културни ценности;
3. организира процедури по съгласуване и издаване на разрешения, за които компетентен орган е министърът на културата;
4. води следните регистри по Закона за културното наследство и организира процедурите по издаване на необходимите разрешения и удостоверения:
а) регистър на специалните технически средства за извършване на теренни проучвания;
б) регистър на нумизматичните дружества, които могат да извършват идентификация и регистрация на монети и монетовидни предмети;
в) регистър на разрешенията за износ и временен износ на движими културни ценности от митническата територия на Общността и на сертификатите за износ по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство от територията на Република България към други държави - членки на Европейския съюз, и на отказите за издаването им;
г) регистър на лицата, извършващи търговска дейност с културни ценности по чл. 115 от Закона за културното наследство;
5. координира, организира и контролира дейността по връщането на незаконно изнесени културни ценности - национално богатство;
6. контролира спазването на нормативните актове по комплектуването, съхраняването, отчетността, консервацията, реставрацията и представянето на движимото културно наследство;
7. извършва проверки на място или по документи и прилага предвидените в Закона за културното наследство принудителни административни мерки;
8. съставя актове за установяване на извършени административни нарушения;
9. участва в разработването на нормативни актове, свързани с опазването и представянето на културните ценности, библиотечното дело, музейното дело и изобразителните изкуства;
10. участва със свой представител в Съвета за теренни проучвания;
11. дава указания за укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи при наличие на обстоятелства, застрашаващи недвижима културна ценност от увреждане или разрушаване;
12. участва в комисиите по чл. 73 от Закона за културното наследство;
13. участва в комисиите за приемане на обекти по чл. 83 от Закона за културното наследство, в държавните приемателни комисии по Закона за устройство на територията и в приемателни комисии, когато възложител е министърът;
14. организира дейността по издаване на разрешения на музеите - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра, при извършване на правни сделки с културни ценности от обменния им фонд;
15. подпомага министъра при издаване на разрешения за извършване на дейности по консервация и реставрация на движими културни ценности - национално богатство;
16. подготвя становища и организира процедурите по съгласуване при бракуване на движими културни ценности от фондовете на националните, регионалните и общинските музеи и участва със свой представител в комисиите по ликвидация;
17. уведомява министъра в случаите, когато държавата има право да придобие като първи купувач чрез възмездни прехвърлителни сделки движими културни ценности, идентифицирани и регистрирани съгласно Закона за културното наследство;
18. организира образуването и провеждането на административнонаказателните производства и преписки за административни нарушения по Закона за културното наследство и осъществява процесуално представителство по административнонаказателните производства по Закона за културното наследство.
(2) Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" е структурирана в централно управление и в регионални инспекторати по опазване на културното наследство.
(3) Регионалните инспекторати се създават във всеки от районите за планиране по смисъла на Закона за регионалното развитие.
(4) Правомощията на инспекторите в регионалните звена се осъществяват в района за планиране по ал. 3, а по разпореждане на главния директор на главната дирекция - и в други райони.
(5) Материалните и организационно-техническите условия за дейността на инспекторатите по ал. 3 се осигуряват от областните управители на територията на района по ал. 3.


Чл. 24. (1) Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства":
1. подпомага министъра при определянето на стратегията, приоритетите и механизмите за провеждане на държавната културна политика в сферата на културното наследство, музеите и изобразителните изкуства;
2. подпомага министъра при осъществяване на предвидените в Закона за културното наследство и в други нормативни актове ръководни, регистрационни, разрешителни и съгласувателни функции;
3. предлага приоритетите за дигитализация на движимото и недвижимото културно наследство;
4. води следните регистри по Закона за културното наследство и организира процедурите по издаване на необходимите разрешения и удостоверения:
а) регистър на музеите;
б) регистър на лицата по чл. 96, ал. 3 от Закона за културното наследство, които могат да участват в комисия за идентификация на културни ценности;
в) регистър на движимите културни ценности и база данни за тях;
г) публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на културни ценности;
д) регистър на разрешенията за теренни археологически проучвания;
5. събира, анализира, обобщава и предоставя информация, свързана с опазването на културното наследство, музейното дело и с изобразителните изкуства;
6. участва в разработването на нормативни актове, свързани с опазването на културното наследство и представянето на културните ценности, с музейното дело и изобразителните изкуства;
7. анализира нормативната уредба в областта на културното наследство и прави мотивирани предложения за актуализирането й или за приемането на нови актове;
8. оказва методическа и експертна помощ на музеите и галериите, на общините и на физически и юридически лица;
9. организира национални представителни изложби в страната и в чужбина с движими културни ценности от фондовете на музеите;
10. подпомага и координира изложбената дейност на българските музеи и галерии в чужбина и на чуждестранните музеи и галерии у нас;
11. предлага тематиката и организира подготовката на сесии на експертните комисии за държавно финансиране на творчески проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства и подготвя специализираната част на договорите;
12. координира и съдейства за провеждане на национални и международни научни и културни прояви по проблемите на движимото и недвижимото културно наследство, музеите и изобразителните изкуства;
13. подпомага международното сътрудничество в областта на опазването и представянето на културното наследство, музейното дело и изобразителните изкуства;
14. подпомага повишаването на професионалната квалификация на специалистите в областта на музейното дело, консервацията и реставрацията на културното наследство;
15. подготвя становища за съгласуване на заданията за музейни сгради, тематико-експозиционните документи и проектите за художествено-пространствено оформление на музеите;
16. дава становища за: създаване, преобразуване и закриване на музеите и галериите; придобиване и отнемане на статут на държавен културен институт с национално значение на музей; предоставяне на статут "регионален" на общински музеи; размера на допълнителните средства, осигурявани целево за регионалните музеи от държавния бюджет; проектобюджетите на музеите и галериите в системата на Министерството; правилници на музеите и галериите по смисъла на Закона за културното наследство; предоставянето за ползване на движими културни ценности - държавна собственост;
17. организира и координира работата на Съвета за визуални изкуства;
18. участва със свой представител в Съвета за теренни проучвания и координира дейността по издаване от министъра на разрешения за теренни археологически проучвания;
19. организира и координира работата на Музейния съвет и изготвя становищата, произтичащи от решенията на съвета;
20. организира и координира провеждането на националните срещи с музеите;
21. осъществява координация с Националния институт за недвижимо културно наследство и с Центъра за подводна археология;
22. подпомага дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси" при провеждането на конкурси за заемане на длъжности в дирекцията и на длъжност "директор" на музеи и галерии, които са второстепенни разпоредители с бюджет към министъра, и участва със свой представител в комисиите за избор на директор на музеите и галериите;
23. организира процедурата по отпускане на целева подкрепа и участва в подготовката на конкурсите за държавно подпомагане на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства, предлага стандарти за издръжка и проекти на бюджет на делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за музеи и галерии;
24. организира и координира работата на Специализирания експертен съвет към министъра във връзка с предоставянето на статут на национално богатство на движими културни ценности и отговаря за дейностите по издаването на паспортите за тези културни ценности;
25. подпомага дейността по регистриране и опазване на културните ценности, които са от значение за Българската православна църква и другите регистрирани вероизповедания, в съответствие с разпоредбите на Закона за културното наследство;
26. дава становище и изготвя актовете на министъра при съгласуване на правила за управляваните от Светия синод на Българската православна църква и другите регистрирани вероизповедания културни ценности в съответствие с режимите за тяхното опазване;
27. подпомага министъра при координирането и организацията по опазването на културното наследство, свързано с българската история и култура, извън територията на Република България;
28. дава становища и участва в съгласуването на проекти за споразумения и програми в областта на културното наследство;
29. организира и координира работата на Специализирания експертен съвет за издаване на разрешения за изработване на копия и реплики на културни ценности с категории "световно" и "национално" значение или "национално богатство" и дава становища за издаване или отказ на разрешения за изработване на копия и реплики на културни ценности - национално богатство, или културни ценности с национално и световно значение;
30. координира и подпомага дейността и подготвя актовете на министъра при деклариране, предоставяне на статут и определяне на режими за опазване на недвижимите културни ценности, както и процедурата за включване на недвижими културни ценности в Индикативната листа на Република България и за вписване на недвижими културни ценности в Списъка на световното културно и природно наследство;
31. организира и координира работата на Специализирания експертен съвет по опазване на недвижимите културни ценности;
32. уведомява общинските администрации и съответния регионален инспекторат по опазване на културното наследство и по компетентност - Центъра за подводна археология, за издадените актове на министъра във връзка с деклариране и предоставяне на статут или отписване от регистъра на недвижимите културни ценности;
33. съдейства при провеждане на процедурите по възлагането и приемането на задания и планове за опазване и управление на недвижими културни ценности в случаите, когато се възлагат от министъра;
34. координира дейностите и организира назначаването на междуведомствени комисии за изготвяне на предложения на режими за опазването на недвижимите културни ценности;
35. организира и координира работата на Специализирания експертен съвет за изобразителни изкуства и изготвя становищата за изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметници и монументално-декоративни елементи, когато не са разположени в защитени територии за опазване на културното наследство;
36. подготвя становищата, свързани с концесии за търсене, проучване и добив на подземни богатства;
37. организира, координира и участва в анализа, определянето на критериите, предложенията и подготовката на годишните и средносрочните бюджетни прогнози за теренни археологически проучвания, набирането на заявки и подбора на обектите при разпределението на годишната субсидия за извършване на теренни археологически проучвания, осигурени чрез бюджета на Министерството;
38. проверява наличието на необходимите документи и координира процедурата по издаване от министъра на разрешения за извършване на теренни археологически проучвания;
39. администрира от страна на Министерството Автоматизираната информационна система "Археологическа карта на България";
40. организира процедурата по отпускане на целева подкрепа в областта на музейното дело и изобразителните изкуства;
41. организира, координира и участва в разпределянето на държавната субсидия за целева финансова подкрепа за обекти, за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности и за други дейности в областта на проучването и опазването на недвижимите културни ценности, финансирани от бюджета на Министерството;
42. предлага специализираната част към договорите за финансиране на проектите по т. 40 и 41;
43. подпомага по компетенции подготовката на техническата документация за концесиониране на обекти - недвижими културни ценности - държавна собственост;
44. дава становища и при необходимост определя условията при създаването, разпространението и използването на изображение на културна ценност или на елементи от нея във фотографско, компютърно, видео- и друго изображение.
(2) Свързаните с международни прояви дейности на дирекцията задължително се съгласуват с министъра.


Чл. 25. Дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки":
1. разработва самостоятелно или участва съвместно с други звена в изготвянето на проекти на закони и подзаконови нормативни актове, регулиращи дейностите в областта на културата, както и във всички случаи, когато Министерството е заинтересувано ведомство;
2. дава правни становища по прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове;
3. прави предложения за промени в нормативни актове, засягащи дейността на Министерството, които произтичат от изменения или от отменяне на закони или подзаконови нормативни актове;
4. дава становища относно законосъобразността на проекти на нормативни актове и решения на Министерския съвет, представени за съгласуване в Министерството от други ведомства, и по внесените за разглеждане от Министерския съвет проекти на актове;
5. дава становища по законосъобразността на проектите на административни актове на министъра;
6. подготвя и изпраща материалите за заседания на Министерския съвет, разработени в Министерството;
7. оказва правна помощ и съдействие на държавните културни институти за решаването на правни проблеми, свързани с дейността им;
8. дава становища за законосъобразността на проекти на договори, сключвани от Министерството или предложени от други организации;
9. участва в комисии за провеждане на конкурсни процедури по Закона за държавния служител, за провеждане на конкурси по Кодекса на труда, както и в експертни комисии за определяне размера на финансиране на творчески проекти в различните области на изкуствата;
10. изразява становища относно законосъобразността на актовете, свързани с възникване, изменяне и прекратяване на служебни и трудови правоотношения на служители в Министерството;
11. осъществява процесуалното представителство и правна защита на министъра и на Министерството пред всички съдебни инстанции по дела с изключение на административнонаказателните производства по Закона за културното наследство и по Закона за авторското право и сродните му права;
12. осъществява правно обслужване на Министерството в областта на трудовоправните и служебните правоотношения;
13. планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки с изключение на процедурите по чл. 26, т. 11;
14. подготвя документацията и участва в провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки;
15. осигурява изпращането в нормативно установените срокове на информацията, свързана с обществените поръчки, и поддържа профила на купувача;
16. изготвя договорите по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и гражданските договори, по които Министерството е страна;
17. поддържа регистъра на обществените поръчки в Министерството;
18. участва в разработването на вътрешните правила на Министерството по Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
19. изготвя система за контрол на договорите по т. 16;
20. организира дейността по образуване, преобразуване, прекратяване и възлагане на управлението и контрола на търговските дружества с държавно участие от отрасловата компетентност на Министерството;
21. разглежда заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация и изготвя проекти на решения за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп, извършва справки и съставя отчети по този закон.


Чл. 26. Дирекция "Европейски програми и проекти":
1. изпълнява функциите на координационно звено по усвояване на средства от Структурните фондове на Европейския съюз или от други международни финансови институции и донори по проекти в областта на културата, изкуствата и културното наследство;
2. изпълнява функциите на Програмен оператор по Програма BG 08 "Културно наследство и съвременни изкуства", финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014;
3. участва в разработването на международни проекти и програми в областта на културата, финансирани от Европейския съюз или от други международни финансови институции и донори;
4. изготвя предварителни оценки на подготвените проекти за кандидатстване пред Структурните фондове на Европейския съюз или по други програми в областта на културата, изкуствата и културното наследство;
5. идентифицира, разработва, участва в разработването, изпълнението и контрола на проекти в областта на културата, националните планове за развитие и оперативните програми на Република България;
6. организира и осъществява мониторинг по проекти, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз, в областта на културата, изкуствата и културното наследство;
7. осъществява цялостната координация и мониторинг на изпълнението на международните програми и проекти;
8. разработва и актуализира система от критерии и индикатори за мониторинг и оценка на изпълняваните от Министерството програми и проекти;
9. докладва за напредъка на проектите пред институциите, отговорни за наблюдението и контрола по усвояването на средства от фондове на Европейския съюз и международните финансови институции;
10. участва в разработването и съгласуването на проекти на финансови меморандуми и други споразумения по програми и проекти в областта на културата;
11. планира, организира и координира дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки, свързани с международни проекти и програми в областта на културата, финансирани от Европейския съюз или от други международни финансови институции и донори, изготвя документацията и участва в провеждането на обществените поръчки в случаите, в които Министерството е бенефициент.


Чл. 27. (1) Дирекция "Международни и регионални дейности":
1. организира и координира международната дейност на Министерството в областта на културата, свързана с международни конвенции и двустранни договори, осъществява организацията и контрола за тяхното изпълнение; изготвя проекти на международни договори в областта на културата и прави предложения за сключване, присъединяване, ратифициране или изменение на международни договори в областта на културата;
2. координира цялостната дейност на Министерството: по въпросите на Европейския съюз във връзка с прилагането на европейското законодателство; по участието на Република България в процеса на приемане на решения в Европейския съюз; като изготвя националните позиции по въпросите на културата и организира участието в работните органи на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия; като изготвя докладите до Европейската комисия съгласно изискванията на европейското законодателство; като прилага процедурите относно допуснати нарушения в транспонирането и прилагането на законодателството на Европейския съюз;
3. осъществява оперативен контакт с чужди посолства в Република България и с правителствени институции в чужбина и организира международни срещи;
4. изготвя становища за сътрудничеството между Република България и Европейския съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, Агенцията за франкофония, Съвета на министрите на културата от Югоизточна Европа и други правителствени и неправителствени организации в областта на културата;
5. организира работата на Междуведомствена работна група "Политика в областта на културата и аудиовизията" в рамките на Координационния механизъм по европейските въпроси;
6. координира дейността на българските културни институти в чужбина;
7. организира провеждането на преговори за осигуряване на средства от чуждестранни правителствени и неправителствени организации за проекти в областта на културата;
8. координира и провежда изпълнението на политиката на Министерството в областта на аудиовизията и медиите;
9. организира участието на Министерството в национални семинари и срещи в областта на културата, провеждани от Европейския съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, Агенцията за франкофония и други правителствени и неправителствени организации;
10. подпомага участието на български творци и културни организации в програмите на Европейския съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО и други международни организации в областта на културата;
11. организира културни инициативи и проекти в чужбина съвместно със специализираните дирекции на Министерството в съответните области на културата;
12. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове; събира и предоставя информация за европейския и световния опит в областта на управлението на културата и за международни и регионални културни дейности;
13. подпомага министъра при определянето на стратегията, приоритетите и механизмите за провеждане на държавната културна политика в сферата на читалищното дело, библиотеките и българската книжнина;
14. води и поддържа:
а) публичен регистър на обществените библиотеки;
б) регистър на обществените библиотеки и Единна база данни за тяхната дейност;
в) регистъра по Закона за народните читалища;
15. събира, анализира, обобщава и предоставя информация, свързана с библиотечната дейност, книгоиздаването и книгоразпространението;
16. участва в разработването на нормативни актове, свързани с читалищата, библиотеките и нематериалното наследство;
17. оказва методическа и експертна помощ на библиотеките;
18. предлага тематиката и организира подготовката на сесии на експертните комисии за държавно финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването и библиотечното дело;
19. подпомага дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси" при провеждането на конкурси за заемане на длъжности в дирекцията и на длъжността "директор" на библиотеки, които са второстепенни разпоредители с бюджет към министъра;
20. предлага стандарти за издръжка и проекти на бюджет на делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за библиотеки и читалища;
21. прави предложения и подготвя становища относно дигитализация на културното наследство, съхранявано в библиотеките;
22. организира и координира дейността на Националния съвет по библиотечно дело;
23. обработва постъпилите декларации по чл. 7а, ал. 3 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и предоставя информацията от тях за публикуване на интернет страницата на Министерството;
24. организира и подкрепя прояви за популяризиране на българската книга и на четенето чрез кръгли маси, дискусии, международни книжни изложения и др.;
25. организира процедурата по отпускане на целева подкрепа и участва в подготовката на конкурсите за държавно подпомагане на проекти в областта на българската книжовна култура и библиотечното дело;
26. предлага специализираната част към договорите за финансиране на проектите по т. 18;
27. прави предложения за участието на Министерството в международни прояви в сферата на книгата, библиотеките и нематериалното наследство;
28. осъществява системно наблюдение, периодични проучвания и анализ на текущия литературен и книжовен живот, като събира и обработва необходимата информация;
29. координира дейността по изпълнение на национални и международни проекти за модернизиране дейността на библиотеките и включването им в глобалната информационна мрежа;
30. подпомага библиотеките при внедряване на нови информационни и комуникационни технологии в териториалните библиотечни мрежи;
31. разработва приоритети и програми, свързани с дейности на читалищата, с любителското творчество, с културната интеграция на етническите общности и с децентрализацията на регионалната културна политика;
32. координира изпълнението на политиката на Министерството по отношение на читалищата, любителското творчество и културната интеграция на етническите общности;
33. оказва методическа помощ при прилагането на нормативните актове: в организациите от системата на културата, свързани с регионалната политика, читалищата, любителското творчество; на специализираните звена в областните и общинските администрации по проблемите на регионалната културна политика;
34. осъществява процедура и поддържа системата "Живи човешки съкровища - България" на регионално и национално ниво;
35. организира и координира провеждането на национални и регионални прояви в областта на нематериалното културно наследство - събори, прегледи и фестивали на любителското творчество;
36. координира и подпомага дейността на Националния съвет по читалищно дело и на Националния съвет за нематериално културно наследство.
(2) Свързаните с международни прояви дейности на дирекцията задължително се съгласуват с министъра.


Чл. 28. (1) Дирекция "Сценични изкуства и художествено образование":
1. подпомага министъра при провеждането на политиката в сферата на сценичните изкуства, училищата по културата и по изкуствата и младите таланти;
2. отговаря за подготовката на конкурси за държавно подпомагане на проекти в сферата на сценичните изкуства и подготвя договорите за финансиране на проектите;
3. дава експертни становища и участва в разработването на критерии за оценка на проекти, кандидатстващи за финансова подкрепа;
4. разработва програми за развитието на структурата, финансирането и функционирането на националната театрална мрежа;
5. анализира дейността на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства, прави предложения за оптимизиране на тяхната работа, извършва текущ мониторинг и годишна комплексна оценка на дейностите им;
6. наблюдава и анализира художественото състояние на българските културни организации в областта на сценичните изкуства;
7. оказва методическа помощ на организациите, осъществяващи културна дейност в сферата на сценичните изкуства;
8. организира културни прояви в сферата на сценичните изкуства, инициирани от Министерството;
9. организира работата на експертните съвети към министъра по проблемите на изкуствата;
10. координира културни инициативи и програми в сферата на сценичните изкуства в страната и в чужбина;
11. наблюдава изпълнението на концепциите, с които директорите на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства са спечелили конкурси за заемане на длъжността, информира министъра и прави предложения въз основа на направените констатации;
12. подпомага дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси" при провеждането на конкурси за заемане на длъжността "директор" на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства и разработва проектите на длъжностни характеристики;
13. анализира нормативната уредба в сферата на сценичните изкуства и прави мотивирани предложения за актуализирането й или за приемането на нови актове;
14. оказва съдействие при изготвянето на бюджета за дейностите в областта на сценичните изкуства и на училищата по изкуствата и културата;
15. наблюдава изпълнението на клаузите в договорите за смесено финансиране на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства, подписани между Министерството и общините;
16. изготвя програми за приоритетите в използването на държавната материална база, предоставена на държавните културни институти в областта на театъра, музиката и танца;
17. съвместно със специализираните администрации по ресори подготвя общия културен календар по приоритетите на отделните направления в сферата на културата;
18. осъществява дейностите, свързани с прилагането на Закона за меценатството, и води регистрите на меценатите и организациите за подпомагане на културата;
19. осъществява дейностите, свързани с прилагането на чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, води и поддържа Информационен регистър на културните организации и институти;
20. разработва и представя за утвърждаване учебни планове, учебни програми, държавния план-прием, национални изпитни програми за професионална квалификация, програми и теми за приемни изпити в училищата по изкуствата и в училищата по културата;
21. заверява дипломи и свидетелства за завършено средно и висше образование и за квалификация в областта на изкуствата и културата, както и други документи, издадени от Министерството и от училищата по изкуствата и от училищата по културата в страната;
22. съдейства на училищата по изкуствата и на училищата по културата при разработването на образователни проекти и учебни програми, както и при организирането на изложби, концерти, конкурси и други творчески изяви на учениците;
23. организира и осигурява дейностите по отпечатване на документи за завършен клас, етап и степен на образование в училищата по изкуствата и в училищата по културата;
24. поддържа електронна информационна система за училищата по изкуствата и училищата по културата;
25. участва в разработването и реализацията на мерки за закрила на деца с изявени дарби в областта на изкуствата и води дневник за предоставената закрила;
26. осъществява координацията с Изпълнителна агенция "Национален филмов център".
(2) Свързаните с международни прояви дейности на дирекцията задължително се съгласуват с министъра.


Чл. 29. Дирекция "Авторско право и сродните му права":
1. организира образуването и провеждането на административнонаказателните производства и преписки за административни нарушения по Закона за авторското право и сродните му права и по Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права;
2. организира изготвяне на експертни заключения по експертизи, назначавани от органите на досъдебното производство и съда;
3. изпълнява функциите на секретариат на Съвета за защита на интелектуалната собственост;
4. осигурява упражняването от страна на държавата на авторските права на починали автори, които нямат наследници;
5. води и поддържа регистрите по Закона за авторското право и сродните му права и по Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, и изготвя необходимите документи въз основа на регистрацията;
6. участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на авторското право и сродните му права и подготвя становища по постъпили в Министерството за съгласуване проекти на такива актове;
7. осъществява процесуално представителство във връзка с образувани дела по прилагането на Закона за авторското право и сродните му права и на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, както и по административнонаказателните производства по Закона за авторското право и сродните му права и Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права;
8. подготвя анализи във връзка с цялостното прилагане на законодателството в областта на авторското право и сродните му права;
9. участва в съвместни действия с компетентните органи по прилагането и контрола на нормативните актове, свързани със закрилата на авторското право и сродните му права;
10. участва в дейността на Работна група № 34 "Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост" към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет;
11. участва в работни групи, създадени към министъра и към други ведомства във връзка с авторското право и сродните му права;
12. осъществява координация на дейността по прилагането на инициативите на международни програми в областта на авторското право и сродните му права;
13. подготвя участието или присъединяването на Република България към международни споразумения в областта на авторското право и сродните му права;
14. води досие за членски внос в Световната организация за интелектуална собственост;
15. участва в координирани действия с други органи и организации във връзка с прилагането на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права;
16. организира и осигурява техническото поддържане на национална система за обмен на информация в областта на авторското право и сродните му права и на индустриалната собственост в рамките на своята компетентност.

Раздел IX.
Организация на работата в Министерството


Чл. 30. (1) В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи административните звена в Министерството изготвят становища, отчети, доклади, докладни записки, анализи, програми, концепции, информация, проекти на решения по конкретни въпроси, вътрешни актове, проекти на нормативни актове и други документи.
(2) Административните звена в Министерството пряко си взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещото звено обобщава окончателното становище.


Чл. 31. Съгласуваността и оперативността по дейности, отнасящи се до две или повече административни звена, се осигуряват чрез спазването на следния ред на работа:
1. обща координация:
а) с резолюция на министъра, заместник-министър, главния секретар, началника на кабинета, парламентарния секретар и на директорите на дирекции върху документите задължително се посочват водещото звено, конкретните задачи за изпълнение, указанието за съгласуване с други звена, изпълнителят и срокът;
б) водещото звено, посочено на първо място като адресат или в резолюция, е основен изпълнител по възложената задача и главен координатор, който осъществява необходимата съгласуваност между звената; другите звена задължително изпращат на водещото звено своите становища по въпроси от съвместна компетентност;
в) ръководителят на административното звено, изготвило и съгласувало съответния документ, задължително го подписва или парафира преди внасянето му за подпис от министъра, от заместник-министър или от главния секретар;
г) административни звена, получили документи с резолюция по въпроси, които не са в рамките на техните функции, ги изпращат на компетентното административно звено с копие до лицето, поставило резолюция върху съответния документ;
2. субординация:
а) ръководителите на административните звена докладват на ресорния заместник-министър или на главния секретар въпросите от своята компетентност, както и изпълнението на възложените им задачи;
б) ръководителите на административни звена или служители, които са пряко подчинени на министъра, докладват на него;
3. взаимна информираност:
а) аналитични доклади, информации, паметни бележки и други материали от общ характер се предоставят на заинтересуваните административни звена;
б) административни звена, получили информация и материали от компетентността и на други звена, съобщават това на заинтересуваните по съответния ред;
4. контрол по изпълнението:
а) общият контрол по изпълнението на поставените задачи се осъществява от главния секретар;
б) ръководителите на административните звена в Министерството осъществяват цялостен контрол върху дейността на ръководеното звено, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност.


Чл. 32. (1) Входящите и създадените в резултат от дейността на Министерството документи се регистрират в автоматизираната информационна система.
(2) Изходящите документи се съставят в толкова екземпляра, колкото са получателите, и един екземпляр за класиране в дело. Екземплярът, предназначен за съхранение, съдържа длъжността, двете имена и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата на полагане на подписа.


Чл. 33. Главният директор и директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция в съответствие с определените с правилника и възлаганите допълнително от министъра функции.


Чл. 34. Вътрешните правила за работа в Министерството, документооборотът, пропускателният режим и други въпроси, засягащи дейността на Министерството, се утвърждават от министъра по предложение на главния секретар.


Чл. 35. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия.


Чл. 36. (1) Работното време в Министерството е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч., като вътрешният ред за отработване и отчитане на 8-часовия работен ден за служителите се определя със заповед на министъра.
(2) Приемът на граждани и представители на организации и изслушването на техните устни предложения и сигнали се извършва всеки вторник от 14,00 до 16,00 ч. и всеки четвъртък от 10,00 до 12,00 ч. в приемната на Министерството. Информация за това се оповестява на интернет страницата, както и на указателното табло в сградата на Министерството.
(3) Предложенията и сигналите - писмени или устни, могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител. Подадените предложения и сигнали се регистрират по ред, определен с акт на министъра.
(4) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които се отнасят за факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в приемната или в деловодството на Министерството.
(6) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра могат да се правят до техните ръководители. Преписи от тези предложения могат да се изпращат и до министъра.
(7) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, за лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи или длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, могат да се подават до:
1. министъра на културата, когато сигналът се отнася до служители на Министерството на културата;
2. министъра на културата, когато сигналът се отнася до ръководители на административни структури към министъра на културата;
3. съответните ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата, когато сигналът се отнася до техни служители, или до министъра на културата;
4. Министерския съвет, когато сигналът се отнася до министъра на културата като административен орган; по преценка на подателя сигналът може да бъде подаден и чрез министъра на културата.


Чл. 37. (1) Гражданите, които желаят да се срещнат с министъра на културата, подават писмена молба до началника на кабинета, която се завежда в деловодството на Министерството.
(2) Началникът на кабинета съставя график за срещите на министъра с граждани само за приемното му време.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.


Приложение към чл. 10, ал. 3

 

Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Министерството на културата - 147 щатни бройки

 

Политически кабинет

6

Инспекторат

3

Звено за вътрешен одит

4

Служител по сигурността на информацията

1

Финансов контрольор

1

Главен секретар

1

Обща администрация

40

в т.ч.:

 

дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"

20

дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

3

дирекция "Бюджет и финансово-счетоводни дейности"

12

дирекция "Управление на собствеността"

5

Специализирана администрация

91

Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"

19

в т.ч.:

 

Централно управление

9

регионални инспекторати

10

дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"

12

дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки"

11

дирекция "Европейски програми и проекти"

11

дирекция "Международни и регионални дейности"

14

дирекция "Сценични изкуства и художествено образование"  

11

дирекция "Авторско право и сродните му права"

13
  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти