Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ОТ 2014 Г.

В сила от 12.12.2014 г.
Приет с ПМС № 388 от 10.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 10 Май 2016г., отм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2017г.


Отменен с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 171 от 16 август 2017 г. за приемане на Устройствен правилник Министерството на регионалното развитие и благоустройството - ДВ, бр. 68 от 22 август 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, наричано по-нататък "министерството", и на неговите административни звена.

Чл. 2. (1) Министерството на регионалното развитие и благоустройството е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 - 19.
(2) Министерството е организирано в главни дирекции и дирекции, които подпомагат министъра на регионалното развитие и благоустройството при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
(3) Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията на Република България, международните договори и другите нормативните актове при спазване на принципите: законност; предвидимост, публичност и прозрачност; достъпност; отговорност и отчетност; ефективност; субординация и координация; обективност и безпристрастност.

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Раздел I.
Общи положения


Чл. 3. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който провежда държавната политика в областта на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Министърът ръководи и представлява Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


Чл. 4. (1) При осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от трима заместник-министри.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.

Раздел II.
Правомощия на министъра


Чл. 5. (1) В съответствие с Конституцията на Република България и в изпълнение на международните договори и законите министърът:
1. провежда държавната политика за: регионално развитие и европейско териториално сътрудничество; устройство на територията; развитието на пътната инфраструктура съвместно с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; в областта на административно-териториалното устройство, развитие и укрепване на местното самоуправление; децентрализация на държавното управление; развитие и управление на отрасъл водоснабдяване и канализация; дейностите за предпазване от вредното въздействие на водите в границите на населените места и геозащита;
2. осъществява функции по одобряване на общи и подробни устройствени планове, инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж съобразно правомощията си по Закона за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България;
3. осъществява общо ръководство при управлението и разпореждането с недвижимите имоти - държавна собственост;
4. осъществява държавната политика в областта на концесиите в съответствие с действащата нормативна уредба;
5. представлява държавата по дела, които се отнасят до недвижими имоти - държавна собственост, и/или упълномощава за това областните управители;
6. упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с кадастъра, геодезията и картографията;
7. осъществява методическо ръководство, координация и контрол по развитието, усъвършенстването, функционирането и ползването на системата за гражданска регистрация и административно обслужване;
8. упражнява правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала в областта на неговата компетентност;
9. провежда държавната политика по разработването на нормативни актове в областта на проектирането и строителството и тяхното хармонизиране с правото на Европейския съюз;
10. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) организира, координира и контролира дейността на управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. и на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., и на управляващия орган на оперативните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, 2007 - 2013 г. (България - Македония, България - Сърбия, България - Турция), оперативните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, 2014 - 2020 г. (България - Македония, България - Сърбия, България - Турция), съгласува и определя състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и съгласувано със съответните отговорни институции определя българската част в състава на Съвместните комитети за наблюдение и Съвместните направляващи комитети на оперативните програми за териториално сътрудничество за периода 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г.;
11. (нова - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) организира, координира и контролира дейността съгласно Регламент № 661/2014 и Регламент (EC) 966/2012 по Фонд "Солидарност";
12. (нова - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) осъществява функции на Национален координатор във връзка с изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион;
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) представлява Република България в международните организации в рамките на своята компетентност;
14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) провежда държавната жилищна политика, както и организира дейността по реализирането на проекти/програми, свързани с обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България;
15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) изпълнява и други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) При осъществяване на правомощията по ал. 1 министърът:
1. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за парламентарен контрол;
2. участва в работата на Министерския съвет;
3. взаимодейства с другите държавни органи;
4. сътрудничи с юридически лица с нестопанска цел, както и с международни организации и институции.
(3) При осъществяване на своята дейност министърът може да създава съвети като експертни консултативни звена за решаване на проблеми от специална компетентност, както и работни групи - за изпълнение на конкретни задачи.
(4) При осъществяване на дейността си министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.


Чл. 6. Министърът осъществява контрол върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет.

Раздел III.
Политически кабинет


Чл. 7. (1) Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето на тази политика пред обществото.
(2) Политическият кабинет има съвещателни, информационни и аналитични функции, в изпълнение на които:
1. подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му;
2. осъществява връзките на министъра и на министерството с другите органи на държавното управление, както и със законодателната власт;
3. отговаря за представянето на решенията на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността;
4. организира и осъществява връзките на министъра с обществеността.
(3) Политическият кабинет осъществява съвещателните си функции чрез провеждане на заседания под ръководството на министъра.
(4) На заседанията на политическия кабинет могат да присъстват и експерти, включени в състава му, както и специално поканени за становище държавни служители.
(5) Работата на политическия кабинет се подпомага от експертни и технически сътрудници.


Чл. 8. (1) Началникът на политическия кабинет организира работата на политическия кабинет на министъра.
(2) Началникът на политическия кабинет може да участва в съвещанията, ръководени от началника на политическия кабинет на министър-председателя.
(3) Началникът на политическия кабинет координира подготовката на работната програма на министъра.
(4) Началникът на политическия кабинет организира връзките на министъра с другите членове на Министерския съвет, с другите държавни органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани.
(5) Началникът на политическия кабинет организира и контролира работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет.


Чл. 9. Парламентарният секретар:
1. организира и осъществява връзките на министъра с Народното събрание, в т.ч. с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание, с народните представители, и го представлява пред тях;
2. осигурява на народните представители и на парламентарните групи исканата от тях информация, отнасяща се до дейността на министерството;
3. организира, координира и контролира изготвянето на отговорите на актуални въпроси и питания на народни представители;
4. организира, координира и контролира съставянето и изпълнението на законодателната програма на министерството;
5. следи за обсъжданията на законопроекти, приемането и обнародването им в "Държавен вестник", от които произтичат функции и правомощия за министъра;
6. организира, координира и контролира размяната на информация чрез писмена кореспонденция и работни срещи между народните представители и министъра за налични и възникнали нови проблеми в определени райони на страната;
7. следи за резултатите от дебатите в парламентарните комисии по въпроси и проекторешения, отнасящи се до изпълнението на законовите функции на министъра, и изготвя съответната информация до министъра и до политическия кабинет под формата на докладни записки;
8. участва в работните заседания на парламентарните секретари на членовете на Министерския съвет, ръководени от парламентарния секретар на Министерския съвет, и информира министъра и политическия кабинет за взетите решения;
9. поддържа делови контакти с парламентарните секретари на членовете на Министерския съвет във връзка с осъществяване на съвместни дейности по разработване и изпълнение на законодателната програма на Министерския съвет;
10. участва в организираните делови срещи с областните управители и с кметовете на общини;
11. координира дейността си с парламентарния секретар на Министерския съвет.


Чл. 10. Директорът на дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество":
1. разработва програма и план на действие за осъществяване на медийната политика за изграждане на публичния имидж на министъра и на министерството;
2. организира и координира медийните изяви на министъра, на членовете на политическия кабинет, на представители на второстепенните разпоредители с бюджет и на административните структури към него, както и на служители от министерството;
3. организира, координира и контролира отразяването в медиите на посещенията на министъра и на членовете на политическия кабинет в страната и в чужбина;
4. организира и ръководи провеждането на пресконференциите за текущото изпълнение на функциите на министъра;
5. организира, координира и контролира проучванията на общественото мнение във връзка с осъществяване на управленската програма на министъра и дейността на министерството;
6. инициира, организира и координира извършването на социологически проучвания за нагласите на обществото по отделните политики на министерството;
7. организира, координира и контролира предоставянето по установения ред на информация до министър-председателя относно организираните и провежданите делови срещи на министъра с представители на дипломатически мисии, на чужди политически и бизнес организации, на българските браншови организации;
8. организира, координира и контролира качването и поддържането на актуална информация в официалната интернет страница на министерството;
9. организира, координира и контролира поддържането на архив на медийните изяви на министъра и членовете на политическия кабинет;
10. организира, координира и контролира дейността по предоставяне на достъп до обществена информация, свързана с дейността на министерството;
11. организира и координира провеждането на информационни кампании;
12. координира своята дейност с ръководителя на правителствения пресцентър;
13. подпомага министъра при осъществяването на политиката в областта на международните отношения, двустранното и многостранното международно сътрудничество, както и при участието му в работата на международни организации, чиято дейност е свързана с областите от компетентност на министъра;
14. планира, организира, подпомага и координира цялостната международна дейност на министерството;
15. отговаря за участието на Република България в процеса на вземане на решения и във формирането на политиките на Европейския съюз в областите от компетентност на министерството;
16. координира и осъществява мониторинг на изпълнението на ангажиментите на Република България като държава - членка на ЕС, в областите от компетентност на министерството - подготовка на отчети, информации и доклади за изпълнението на плана за действие за съответната година с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС;
17. координира и участва в изготвянето и съгласуването на проекти на позиции и други материали от компетентност на министерството, които се съгласуват от Работна група 19 "Регионална политика и координация на структурните инструменти" към Съвета по европейските въпроси или в рамките на Съвета; участва в работата на Съвета по европейските въпроси;
18. подпомага и координира дейностите по:
а) прилагането на Стратегията на Европейския съюз за развитието на Дунавското пространство;
б) интегрираната морска политика на Европейския съюз и нейните инструменти - морско пространствено планиране и интегрирано управление на дейностите;
19. подпомага, координира и контролира дейността на представителя (представителите) на министерството в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз;
20. координира и подпомага участието на министерството в европейските структури, институции и работни органи; координира изготвянето на позициите и указанията за участието в заседанията в европейските структури, институции и работни органи и следи за последователността на изразяваната от българската страна позиция;
21. организира дейността за текущ обмен на информация по въпросите на европейската координация между административните звена на министерството, партньорите от ЕС и представителите на министерството в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз;
22. отговаря за подготовката на нови двустранни договори за сътрудничество в областите от компетентност на министерството със сродни министерства в чужбина и извършва всички необходими национални процедури за тяхното подписване и влизане в сила; организира, реализира и контролира тяхното изпълнение;
23. изготвя становища по проекти, отнасящи се до международни договори за сътрудничество, двустранни спогодби, споразумения, протоколи, сравнителни анализи и отчети и др. със страни, които не са членки на ЕС, и свързани с подготовката и изпълнението на международни програми, договори и спогодби със страни - членки на ЕС, по които министерството е страна;
24. координира с компетентните дирекции в министерството съгласуването на проекти на финансови меморандуми и други споразумения в сферата на компетентност на министерството, с които се предоставя финансова помощ от ЕС и от други международни донори;
25. подпомага участието на министъра и координира участието на представители на министерството в Съвета за регионално сътрудничество, в Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа, в Централноевропейската инициатива и в други международни инициативи, работни групи и комисии;
26. осигурява връзките на министерството с Министерството на външните работи и с дипломатическите и търговските представителства на Република България в чужбина с цел осъществяване на международната дейност, както и със сродни министерства от други страни с цел сътрудничество, включително съгласувано с Министерството на външните работи осъществява и координира сътрудничеството с международните организации от компетентността на министъра;
27. организира съвместно с Министерството на икономиката и/или с Министерството на външните работи подготовката и провеждането на заседанията на смесените междуправителствени комисии за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество, чийто председател от българска страна е министърът или негов заместник;
28. участва в работата на смесени комисии за търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество и на смесени работни групи.


Чл. 11. (1) Началникът на политическия кабинет и парламентарният секретар се назначават по трудово правоотношение от министъра и са на негово пряко подчинение.
(2) Министърът назначава директора на дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество" по служебно правоотношение.


Чл. 12. (1) Към политическия си кабинет министърът може да назначава по трудово правоотношение съветници и експерти по определени въпроси и технически сътрудници за подпомагане на политическия кабинет при анализирането на информация и при подготовката на материали за осъществяване на неговите функции и тяхното техническо осигуряване.
(2) Трудовите правоотношения на съветниците, експертите и техническите сътрудници се прекратяват по преценка на министъра или с прекратяването на правомощията на министъра.

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I.
Общи положения


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) Министерството е структурирано в 4 главни дирекции, 14 дирекции и инспекторат.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена в министерството е 636 щатни бройки.
(3) Числеността на персонала на организационните структури и административните звена в министерството е посочена в приложението.


Чл. 14. Министърът утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на министерството.

Раздел II.
Главен секретар


Чл. 15. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията в изпълнение на законите.
(2) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането и дейността на администрацията, като:
1. осъществява изрично делегираните му от министъра с писмена заповед правомощия;
2. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена в министерството;
3. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в министерството;
4. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
5. осъществява вътрешноведомствената организация на работа на администрацията, за което може да издава заповеди;
6. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) контролира и отговаря за работата с документите, както и за съхраняването им;
7. ръководи, координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет;
8. координира и контролира дейността по управлението на държавната собственост, предоставена на министерството;
9. осъществява координация и контрол в процеса на подготовката и изпълнението на бюджета и отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата по бюджета на министерството;
10. координира и контролира дейностите по управление на човешките ресурси в министерството;
11. координира и контролира дейностите в областта на информационните технологии и системи в министерството;
12. организира дейностите по подготовката на министерството за работа във военно време, при управление при кризи и по защита при бедствия;
13. осъществява и други дейности, възложени му от министъра.

Раздел III.
Инспекторат


Чл. 16. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осъществява административен контрол върху дейността на министерството, включително върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.
(2) Инспекторатът:
1. подпомага министъра по отношение на изпълнението на задачите, произтичащи от програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията;
2. извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;
3. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;
4. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;
5. извършва анализ на ефективността на дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет;
6. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията;
7. при констатиране на нарушения на служебни задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация предлага образуване на дисциплинарно производство;
8. извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
9. изпраща информация до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
10. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;
11. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;
12. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствените актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;
13. периодично, но най-малко веднъж на 6 месеца, подготвя доклад до министъра с анализи на причините, които пораждат нарушения, и за ефективността на контрола, както и за превенцията и противодействието на негативните явления, корупция и конфликт на интереси;
14. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.
(3) В началото на всяка календарна година инспекторатът изготвя план за дейността, който се утвърждава от министъра. Проверките се извършват въз основа на заповед на министъра.
(4) Инспекторатът осъществява и други проверки по конкретни въпроси и случаи, възложени със заповед на министъра.
(5) Инспекторатът се отчита ежегодно за дейността си пред министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Раздел IV.
Финансови контрольори


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) Финансовите контрольори са пряко подчинени на министъра с изключение на финансовите контрольори на Главна дирекция "Градско и регионално развитие" и Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество".
(2) Финансовите контрольори осъществяват предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрола в публичния сектор (ЗФУКПС) и методологията на министъра на финансите.
(3) Финансовите контрольори извършват необходимите проверки и изразяват мнение за законосъобразност преди вземане на решение, свързано с финансовата дейност на министерството. Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовите контрольори се определят с вътрешни актове на министъра.

Раздел V.
Дирекция "Вътрешен одит"


Чл. 18. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и докладва директно на него.
(2) Дирекция "Вътрешен одит" осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен към министъра.
(3) Дирекция "Вътрешен одит":
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които съгласува с министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти;
7. консултира министъра по негово искане при условията на чл. 8 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване на изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който се изпраща на дирекция "Вътрешен контрол" на Министерството на финансите до 28 февруари следващата година;
11. предлага на министъра план за повишаване професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

Раздел VI.
Обща администрация


Чл. 19. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси";
2. дирекция "Финансово-стопански дейности";
3. дирекция "Правна";
4. дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество";
5. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) дирекция "Информационно обслужване и системи за сигурност";
6. (отм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.)
7. дирекция "Обществени поръчки".


Чл. 20. Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси":
1. разработва и реализира подходящи стратегии и политики за управление на човешките ресурси в съответствие със стратегическите цели на министерството;
2. участва в разработването на политики за оптимизиране на организационната структура на министерството и методически подпомага изпълнението им;
3. разработва прогнози и планове за човешките ресурси в министерството;
4. организира дейността по набирането и подбора на персонала; организира и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси за постъпване на държавна служба в министерството;
5. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, в съответствие със законовите разпоредби; оформя, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите в министерството;
6. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове и стратегически документи в областта на управлението на човешките ресурси;
7. изготвя и актуализира длъжностните и поименните щатни разписания на министерството;
8. анализира и проектира длъжностите в министерството, като организира съставянето и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в администрацията;
9. организира въвеждането и поддържа прилагането на системи за оценяване, заплащане и израстване в кариерата на служителите в министерството;
10. организира и контролира обучението и развитието на персонала, като предлага и реализира програми за обучение и професионална квалификация за служителите в министерството;
11. извършва проучвания сред служителите в министерството за подобряване на организационната култура и условията на труд;
12. осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица на "едно гише";
13. координира подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет и на съветите към него;
14. организира и осъществява деловодната дейност посредством автоматизирана информационна система, включваща система за архивиране и съхраняване на документацията на министерството, и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в архива;
15. завежда, проучва и насочва по компетентност входящата кореспонденция;
16. извършва справки и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в деловодния и в учрежденския архив;
17. организира експертиза за ценността на документите, съхранявани в архива, тяхната обработка и предаване в Централния държавен архив;
18. следи за изпълнението на резолюциите на политическия кабинет и на главния секретар и изготвя справки за неизпълнените в срок задачи;
19. организира дейността по съгласуването и внасянето за заседание на Министерския съвет на проекти на актове, както и поддържа архив на приетите от Министерския съвет актове, като организира информирането на дирекциите относно актовете, отнасящи се до дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет;
20. координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет и отговаря за архивирането им.


Чл. 21. Дирекция "Финансово-стопански дейности":
1. във връзка с финансово-счетоводните дейности:
а) организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на министерството в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за счетоводството, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност, с изключение на финансовата и счетоводната политика по отношение на средствата по предприсъединителните инструменти на Европейския съюз, средствата по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и по други програми; дава методически указания на второстепенните разпоредители с бюджет;
б) организира и осъществява счетоводната отчетност по Единната бюджетна класификация и по програми съгласно програмния и ориентиран към резултатите бюджет и по счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните организации и приложимите счетоводни стандарти;
в) изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства за централната администрация на министерството;
г) (отм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.)
д) изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости на централната администрация и сборни за министерството;
е) съставя годишния финансов отчет на централната администрация и сборния годишен финансов отчет на министерството;
ж) осъществява за министерството текущ финансов контрол по:
аа) спазването на финансовата, бюджетната и платежната дисциплина;
бб) правилното оформяне на първични и вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри;
вв) редовното извършване на планови и извънпланови инвентаризации;
гг) поемането на задължения и извършването на разходи и прилагането на системата на двойния подпис;
з) изготвя месечните ведомости за работни заплати и извършва плащанията по тях;
и) съхранява ведомостите за заплати, организира изготвянето на типовите образци, свързани с пенсионирането на служителите от министерството;
к) организира и извършва в установените срокове годишните инвентаризации;
л) осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;
2. във връзка с бюджета:
а) изготвя на консолидирано ниво по елементи на Единната бюджетна класификация и по политики и програми тригодишна бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството;
б) осъществява взаимодействие и координация с второстепенните разпоредители с бюджет относно изготвянето на тригодишна бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет;
в) предлага на министъра за утвърждаване разпределение на бюджета на министерството за съответната година по второстепенни разпоредители с бюджет;
г) изготвя месечното разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми;
д) подготвя и осигурява чрез Министерството на финансите корекции на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз, и на сметките за чужди средства, и на поименните списъци на инвестиционните програми и документацията за капиталовите разходи;
е) организира, изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряването на лимит на министерството, в т.ч. за държавните инвестиционни заеми, администрирани от министерството, за разходи в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;
ж) анализира, разпределя и утвърждава чрез Системата за електронни бюджетни разплащания лимита на разходите между разпоредителите с бюджет в системата на министерството, в т.ч. за държавните инвестиционни заеми, администрирани от министерството;
з) одобрява, управлява и наблюдава плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания на министерството като първостепенен разпоредител с бюджет;
и) анализира данните и изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз, и на сметките за чужди средства на министерството и ги представя на компетентните органи;
к) организира, координира, обобщава и изготвя тримесечен финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета на министерството за всяко отчетно тримесечие;
л) организира, координира, обобщава и изготвя отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета на министерството за полугодието и годишен;
м) организира, обобщава, актуализира и изготвя разчетите за финансиране на капиталовите разходи на министерството като първостепенен разпоредител с бюджет, в т. ч. по източници на финансиране;
н) организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи;
о) проверява и окомплектува необходимите документи за разплащане на разходите за инвестиционната програма по бюджета на министерството и извършва трансфери по споразумителни протоколи, осигуряващи финансиране на общински проекти;
п) извършва ежемесечни и периодични анализи, справки, таблици и разшифровки за изпълнението на инвестиционната програма по бюджета на министерството;
р) изготвя отчет за заетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд;
с) изготвя становища, изготвя и съгласува финансовите обосновки към проектите на нормативни актове;
3. във връзка със стопанските дейности:
а) осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество на министерството;
б) (изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) организира поддръжката и ремонта на електрическата, водопроводната, канализационната, отоплителната и други обслужващи инсталации в сградата на министерството;
в) (отм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.)
г) организира, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт;
д) организира и осигурява почистването и санитарно-хигиенните условия в административната сграда на министерството и в прилежащия й външен район;
е) (изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) организира и осъществява контрол за ефективното стопанисване и управление на движимото имущество - собственост на министерството, с изключение на възложеното за стопанисване и управление на дирекция "Информационно обслужване и системи за сигурност";
ж) отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и опазване на движимите вещи, предоставени на министерството;
з) организира и осъществява материално-техническото снабдяване на министерството - машини, съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативи, материали и обзавеждане, тяхното стопанисване и съхранение;
и) осигурява поддръжката на сградния фонд, ведомствения жилищен фонд, инсталациите и съоръженията и организира сключването на договори с външни изпълнители;
к) инициира действия по застраховането на движимото и недвижимото имущество на министерството съобразно действащите нормативни актове;
л) (отм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.)
м) планира, организира, координира, подготвя и провежда процедури по възлагане на обществени поръчки, при необходимост, във връзка с изпълнението на функциите по букви "а", "б", "в", "д", "з", "к" и "л";
н) контролира изпълнението на сключените договори във връзка с проведени процедури по буква "м";
о) организира, отговаря и осъществява контрол за правилното, законосъобразното и ефективното ползване и управление на недвижимите имоти, предоставени на министерството;
п) предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти на министерството с оглед постигане на максимална ефективност;
р) (изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) участва в процеса по организиране и осъществяване на ново строителство в министерството.


Чл. 22. Дирекция "Правна":
1. осигурява процесуалното представителство на министъра, на министерството и на държавата при условията на чл. 31, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс пред съдебни, арбитражни и административни органи;
2. анализира и обобщава състоянието на заведените от и срещу министерството дела;
3. анализира съдебната практика по прилагането на административните актове, свързани с дейността на министерството, и прави предложения за усъвършенстването им или за правилното им прилагане;
4. дава становища относно правните основания за изпълнението на влезли в сила съдебни решения;
5. предприема необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството;
6. осъществява правна помощ на ръководството и на звената на министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции;
7. изготвя становища за съответствието на проектите на нормативни актове с постиженията на европейското право;
8. подготвя становища по конституционни дела, по които министърът е заинтересувана страна;
9. дава становища по законосъобразността на проекти на договори, сключвани от министерството;
10. изразява становища за даване на задължителни предписания и за налагане на принудителни административни мерки и следи за законосъобразното провеждане на производството по налагане на принудителни административни мерки;
11. дава становища относно проектите на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала на търговски дружества;
12. дава становища по законосъобразността на проектите на индивидуални административни актове на министъра;
13. дава становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за държавната собственост, Закона за концесиите, Закона за държавния служител, Кодекса на труда и други, провеждани в министерството;
14. следи за законосъобразността на процедурите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
15. участва със свои представители в работни групи за изработване на проекти на закони и на подзаконови нормативни актове;
16. участва със свои представители в изработването и дава становища по законосъобразността на проекти на нормативни актове, издавани от министъра в кръга на неговата компетентност;
17. изготвя становища по проекти на нормативни актове или международни договори, изпратени от други държавни органи за съгласуване;
18. участва в разглеждането на искания, постъпили по реда на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ);
19. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер;
20. подготвя становища по правни въпроси, поставени от граждани и юридически лица, във връзка с дейността и функциите на министерството;
21. оказва правно съдействие на министъра при осъществяване на правомощията му във връзка с дейността на второстепенните разпоредители към него.


Чл. 23. Дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество":
1. планира, координира и провежда информационната политика на министерството;
2. осигурява всекидневно публичност и прозрачност на дейността на министерството, като организира достъпа до информацията в съответствие с конституционните права на гражданите;
3. информира обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните от него програми и дейности;
4. поддържа контактите с неправителствени организации, обществени сдружения и други;
5. подготвя, координира и осъществява публичните изяви на министъра, на служители на министерството и на представители на второстепенните разпоредители с бюджет и на административните структури към него, организира пресконференции и интервюта на министъра, на членовете на политическия кабинет, на водещите експерти в министерството;
6. изготвя всекидневен печатен бюлетин на публикациите в пресата и в електронните медии, обобщава данните за изпратените обяви до средствата за масово осведомяване от министерството и неговите административни звена, организира събирането и разпространяването на информация за международни прояви в чужбина, свързани с дейността на министерството;
7. всекидневно поддържа и осъвременява страницата на министерството в интернет, като публикува текуща и актуална информация на български и на английски език;
8. отговаря и осигурява своевременното получаване на отговори на запитвания на граждани до министъра, получени на електронния адрес на министерството;
9. работи в непрекъсната връзка и координация със звеното за връзки с обществеността на Министерския съвет, както и със звената за връзки с обществеността на другите министерства;
10. съдейства за подготовката на протоколната вътрешна кореспонденция на министъра и на министерството;
11. съдейства за подготовката на протоколната кореспонденция на министъра, осигурява преводите при срещите с чужденци и извършва превод и обработка на международната кореспонденция;
12. координира и подпомага организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси в министерството;
13. организира, координира, подготвя участието в международни прояви и отчита международната дейност на министъра, на членовете на политическия кабинет и на служителите на министерството, подготвя и съгласува програмите за посещение в страната на чуждестранни делегации и на официални гости в министерството и осъществява цялостната организация на посещенията;
14. отговаря за и координира цялостната организация на посещенията на министъра, заместник-министрите и други представители на министерството в чужбина, както и на посещенията в страната по покана на министъра на чуждестранни делегации и на официални гости в министерството;
15. координира и подпомага цялостната подготовка на срещите в страната на министъра и на заместник-министрите с техни чуждестранни колеги от министерства, посолства и други ведомства, както и с представители на международни организации;
16. координира и подпомага организирането на срещите на министъра и заместник-министрите с международни финансови и банкови институции;
17. организира, подпомага и координира участието на министъра, заместник-министрите и други представители на министерството в представителни международни форуми на високо равнище, провеждани в България;
18. осъществява официалната кореспонденция на министъра, заместник-министрите и министерството с чуждестранни партньори, с дипломатически представителства в България и институции в чужбина, както и с представители на международни организации, чиято дейност е свързана с областите от компетентност на министерството;
19. осигурява преводите при срещите с чужденци и извършва превод и обработка на международната кореспонденция;
20. координира и изготвя програмата на министъра и на представители на министерството при официални и работни посещения в чужбина;
21. осигурява връзките на министерството с Министерството на външните работи и с дипломатическите и търговските представителства на Република България в чужбина с цел осъществяване на международната дейност и със сродни министерства от други страни с цел сътрудничество, включително съгласувано с Министерството на външните работи осъществява и координира сътрудничеството с международните организации от компетентността на министъра;
22. осигурява връзките с международни организации, включително като организира съвместно с Министерството на икономиката и/или с Министерството на външните работи подготовката и провеждането на заседанията на смесените междуправителствени комисии за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество, чийто председател от българска страна е министърът или негов заместник;
23. координира организирането и осигурява логистична подкрепа за срещите на министъра и заместник-министрите с международни финансови и банкови институции;
24. дава становища по проекти, отнасящи се до международни договори за сътрудничество, двустранни спогодби, протоколи, сравнителни анализи и отчети и др. със страни, които не са членки на Европейския съюз, и свързани с подготовката и изпълнението на международни програми, договори и спогодби със страни - членки на Европейския съюз, по които министерството е страна;
25. подпомага участието на министъра и координира участието на представители на министерството в Съвета за регионално сътрудничество, в Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа, в Централноевропейската инициатива и в други международни инициативи, в работни групи и комисии, свързани с международното сътрудничество;
26. организира дейността за текущ обмен на информация по въпросите на европейската координация между административните звена на министерството, партньорите от Европейския съюз и представителите на министерството в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел и подпомага управлението на процеса на участие на министерството в европейските структури, институции и работни органи;
27. инициира, организира и координира извършването на социологически проучвания за нагласите на обществото по отделните политики на министерството;
28. получава информация от Националния статистически институт и аналитичните звена на министерствата за секторите, чиято политика определя министерството;
29. следи информационния поток за изнесените в страната и в чужбина статистически данни от браншови организации и бизнес структури;
30. обобщава информацията, която постъпва от аналитичните организации;
31. периодично подготвя доклади за актуално състояние на секторите, чиято политика определя министерството;
32. посочва тенденциите на развитие на секторите, които пряко са свързани с дейността на министерството и на агенциите към него;
33. сигнализира министъра и политическия кабинет за вътрешни и международни индикации, свързани със сфери, пряко рефлектиращи върху работата на министерството;
34. подпомага министъра при осъществяването на политиката в областта на международните отношения, двустранното и многостранното международно сътрудничество, както и при участието му в работата на международни организации, чиято дейност е свързана с областите от компетентност на министъра;
35. планира, организира, подпомага и координира цялостната международна дейност на министерството;
36. отговаря за участието на Република България в процеса на вземане на решения и във формирането на политиките на Европейския съюз в областите от компетентност на министерството;
37. координира и осъществява мониторинг на изпълнението на ангажиментите на Република България като държава - членка на ЕС, в областите от компетентност на министерството - подготовка на отчети, информации и доклади за изпълнението на плана за действие за съответната година с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС;
38. координира и участва в изготвянето и съгласуването на проекти на позиции и други материали от компетентност на министерството, които се съгласуват от Работна група 19 "Регионална политика и координация на структурните инструменти" към Съвета по европейските въпроси или в рамките на Съвета; участва в работата на Съвета по европейските въпроси;
39. подпомага и координира дейностите по:
а) прилагането на Стратегията на Европейския съюз за развитието на Дунавското пространство;
б) интегрираната морска политика на Европейския съюз и нейните инструменти - морско пространствено планиране и интегрирано управление на дейностите;
40. подпомага, координира и контролира дейността на представителя (представителите) на министерството в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз;
41. координира и подпомага участието на министерството в европейските структури, институции и работни органи; координира изготвянето на позициите и указанията за участието в заседанията в европейските структури, институции и работни органи и следи за последователността на изразяваната от българската страна позиция;
42. отговаря за подготовката на нови двустранни договори за сътрудничество в областите от компетентност на министерството със сродни министерства в чужбина и извършва всички необходими национални процедури за тяхното подписване и влизане в сила; организира, реализира и контролира тяхното изпълнение;
43. координира с компетентните дирекции в министерството съгласуването на проекти на финансови меморандуми и други споразумения в сферата на компетентност на министерството, с които се предоставя финансова помощ от ЕС и от други международни донори;
44. участва в работата на смесени комисии за търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество и на смесени работни групи.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) (1) Дирекция "Информационно обслужване и системи за сигурност":
1. планира и организира дейностите по предоставяне на услуги в областта на информационните технологии в министерството и при необходимост координира тези дейности във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
2. осъществява управление и осигуряване на услугите, свързани с информационните и комуникационните технологии в министерството, и при необходимост координира тези дейности във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
3. организира и администрира дейностите за развитие и системна интеграция на информационната инфраструктура, върху която се реализират услугите, свързани с информационните и комуникационните технологии - хардуерни платформи, бази данни, системи за съхранение на данни и защита на информацията, компютърни мрежи и комуникации, мобилни устройства;
4. извършва дейност по проектиране, разработване, внедряване и експлоатация на системи за сигурност от компетентността на министъра;
5. разработва Вътрешните правила по мрежова и информационна сигурност по модела на "Системи за управление на информационната сигурност", регламентиран с изискванията на международния стандарт ISO 27001, в съответствие с изискванията на Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност (НОИОСИС), приета с Постановление № 279 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 58 и 102 от 2010 г. и бр. 48 от 2013 г.);
6. изпълнява функциите по приложение № 2 от НОИОСИС чрез служител по мрежова и информационна сигурност, назначен в рамките на дирекцията;
7. планира, организира и осъществява материално-техническото снабдяване на министерството с оборудване, свързано с информационни и комуникационни технологии, софтуер, доставката на интернет, телекомуникационни услуги и удостоверителни услуги;
8. поддържа служебни регистри на потребителите, на компютърната и периферната техника, на комуникационното оборудване на министерството и на използваните софтуерни продукти и системи;
9. координира дейностите, свързани с реализиране на електронното управление в министерството, и при необходимост - във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
10. координира и осигурява взаимодействието на информационните системи на министерството с необходимите регистри, поддържани в други държавни и общински органи и институции;
11. разработва и поддържа в готовност за изпълнение план за привеждане в готовност за работа във военно време и военновременен план на министерството в съответствие с Директивата за привеждане на централната и териториалната администрация, търговските дружества, организациите и държавните предприятия в готовност за работа във военно време и съгласно изискванията на Наредбата за планиране на гражданските ресурси за отбрана;
12. разработва план на министерството за противодействие на тероризма;
13. разработва и поддържа план за защита при бедствия на министерството на основание на изискванията на Закона за защита при бедствия, Националната програма за защита при бедствия и други законови и подзаконови нормативни актове;
14. организира защитата при бедствия в съответствие с нормативно делегираните правомощия на министъра;
15. организира непрекъснато денонощно дежурство за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение, бедствия, аварии, кризи и извънредни ситуации в системата на министерството;
16. организира и осигурява взаимодействие с Министерството на отбраната и с другите министерства и ведомства в процеса на планиране на гражданските ресурси в интерес на отбраната на страната съгласно разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
17. организира установяването на критичните инфраструктури и обектите им в секторите от компетентността на министъра и осъществява дейностите по контрола на тяхната защита;
18. предлага за определяне стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност и от национално значение в секторите от компетентността на министъра;
19. организира и контролира прилагането на системи от мерки, способи и средства за обезпечаване на дейностите, свързани с техническата и физическата сигурност - пропускателен режим, противопожарна защита на министерството;
20. поддържа, изгражда и администрира регистър на актовете за държавна собственост на имоти, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна тайна, или със сигурността и отбраната на страната.
(2) В рамките на дирекция "Информационно обслужване и системи за сигурност" се назначава служител по сигурността на информацията, който:
1. следи за спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;
2. планира, организира и контролира дейностите, свързани със защитата на класифицираната информация;
3. води регистър на лицата, получили разрешение за достъп до класифицирана информация, следи за сроковете на валидност на разрешенията и за промяна в нивата на класификация;
4. следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията;
5. организира и провежда обучението на служителите в областта на защитата на класифицираната информация.
(3) В дирекция "Информационно обслужване и системи за сигурност" се създава звено, което да подпомага служителя по сигурността на информацията при изпълнение на задачите, свързани с прилагане на правилата относно видовете защита на класифицираната информация.


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.)

Чл. 26. Дирекция "Обществени поръчки":
1. планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя график за тяхното провеждане през съответната година;
2. разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
3. провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им провеждане;
4. изготвя договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването им, осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно с отговорното административно звено, от което получава своевременно необходимата информация;
5. води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки през съответната година;
6. подготвя становища по проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове;
7. подготвя и изпраща за публикуване в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и Официалния вестник на Европейския съюз;
8. съхранява документацията по проведените процедури за възлагане на обществените поръчки;
9. разработва вътрешните правила на министерството по Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
10. изготвя становища и съдейства за изграждане на правна защита при подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки.

Раздел VII.
Специализирана администрация


Чл. 27. Специализираната администрация е организирана във:
1. Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване";
2. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) Главна дирекция "Градско и регионално развитие";
3. Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество";
4. Главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство";
5. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) дирекция "Концесии и търговски дружества";
6. дирекция "Държавна собственост";
7. (отм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.)
8. дирекция "Устройство на територията и национална експертиза";
9. дирекция "Технически правила и норми";
10. дирекция "Водоснабдяване и канализация";
11. дирекция "Благоустройство и геозащита";
12. дирекция "Жилищна политика".


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) (1) Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО):
1. подпомага министъра при осъществяване на методическото ръководство и контрола на дейностите, свързани с гражданската регистрация;
2. изготвя становища, предложения и отговори по въпроси, свързани с гражданската регистрация;
3. подготвя и участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с гражданската регистрация;
4. оказва методическа помощ на общините във връзка със създаването и поддържането на регистрите на актове за гражданско състояние, Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние и Регистъра на населението;
5. организира процесите по интеграция на поддържаните на национално ниво регистри с други информационни системи;
6. ръководи и организира развитието на информационната система за гражданска регистрация;
7. ръководи експлоатационното поддържане на регистрите на национално ниво;
8. осигурява и поддържа програмното осигуряване на Локалната база данни (ЛБД) "Население" и на Регионалната база данни (РБД) "Население", ползвани на областно и общинско ниво;
9. организира и ръководи дейностите по зареждане и презареждане на ЛБД и РБД "Население" от Националната база данни "Население" (НБД "Население");
10. осигурява и поддържа приложните програмни средства за поддържане на регистрите на национално ниво;
11. поддържа Регистъра на единните граждански номера;
12. поддържа Националния класификатор на постоянните и настоящите адреси;
13. извършва предоставяне на данни на физически и юридически лица съгласно нормативните разпоредби;
14. извършва дейности, свързани с предоставяне на достъп до НБД "Население";
15. осъществява дейности по защитата на личните данни, съдържащи се в регистрите, поддържани на национално и областно ниво;
16. осъществява дейности по подготовката и произвеждането на избори, референдуми, граждански инициативи и общи събрания.
(2) Главна дирекция "ГРАО" има териториални звена в административните центрове на областите, на които е разделена територията на Република България.
(3) Териториалните звена "ГРАО":
1. методически ръководят и контролират дейностите, свързани с гражданската регистрация;
2. организират и отговарят за ежедневното получаване на актуализационни файлове от общините;
3. обединяват и ежедневно изпращат информацията за актуализиране на регистрите на национално ниво;
4. извършват визуален контрол на обработените актуализационни документи;
5. осъществяват дейности по даване и промяна на единен граждански номер и издават удостоверения за верен единен граждански номер въз основа на искане от общинската администрация;
6. методически подпомагат и контролират дейностите на общинските администрации по актуализацията на ЛБД "Население";
7. поддържат регионални бази данни "Население" на областно ниво;
8. приемат, разпределят и изпращат информация за актуализиране на ЛБД "Население";
9. извършват дейности по актуализиране на Националния класификатор на постоянните и настоящите адреси;
10. изготвят отговори на постъпили писма от общините, държавните органи и институции от областта по въпроси на гражданската регистрация;
11. осъществяват дейности по подготовката и произвеждането на избори, референдуми, граждански инициативи и общи събрания.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) (1) Главна дирекция "Градско и регионално развитие" (ГРР):
1. изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС) и Структурните и инвестиционните фондове, в т.ч.:
а) организира, координира и съгласува в рамките на Координационния механизъм на Националния план за развитие и Националната стратегическа референтна рамка управлението и приключването на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.;
б) организира, координира и съгласува изготвянето и управлението на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. съгласно Координационния механизъм за Националния план за развитие и Споразумението за партньорство с цел постигане на устойчиво и балансирано развитие на регионите в Република България;
в) ръководи дейността на териториалните звена в районите от ниво 2;
г) организира разработването и актуализирането на системи от индикатори за мониторинг на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. и на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.;
д) осигурява разработването и публикуването на покани по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., както и организира оценката на постъпилите проектни предложения;
е) осъществява контрол върху дейността на междинните звена по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. чрез документална проверка, провеждане на срещи и обучения;
ж) подготвя и сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.;
з) осъществява оперативно, финансово и процедурно наблюдение на операциите, финансирани от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. и от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.;
и) осъществява текущ контрол и контрол преди верификация върху изпълнението на сключените договори с бенефициенти по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. и по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.;
к) организира, председателства и осигурява технически и административно заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. и Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и изпълнява функциите на секретариат; отговаря за изпълнението на решенията, взети по време на заседанията на комитета;
л) отговаря за изграждането и поддръжката на система за събиране на достоверни финансови и статистически данни относно прилагането на индикаторите за мониторинг и оценка и въвежда редовно информация към информационните системи за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС в Република България за програмните периоди 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г. (ИСУН и ИСУН 2020), поддържани от дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет;
м) осигурява провеждането на предварителна, междинна и последваща оценка на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. съгласно чл. 54 - 57 от Регламент 1303/2013;
н) носи отговорност за въвеждането и използването от страна на бенефициентите и други участващи звена, ангажирани в управлението и изпълнението на програмата, на отделна счетоводна система за всички предвидени дейности, финансирани в рамките на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. и Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.;
о) извършва плащания и трансфер на средства до бенефициентите по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. и Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.;
п) следи за законосъобразността на финансовите операции чрез въвеждането на системи и мерки за надеждно финансово управление и контрол;
р) извършва наблюдения и прилага корективни мерки съгласно изискванията на Европейската комисия (ЕК) при констатиране на нередности;
с) осигурява информация и обществена осведоменост за дейности, свързани с изпълнението на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.; отговаря за изготвянето и изпълнението на Годишния план за действие на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. към Националната комуникационна стратегия (НКС) и дейностите за информация и комуникация за популяризиране на програмата;
т) изготвя годишни доклади и заключителен доклад за изпълнението на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. и на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и ги представя за одобряване от Комитета за наблюдение и от Съвета за управление на средствата от Европейския съюз към Министерския съвет, преди да бъдат представени на ЕК; след одобряване от Комитета за наблюдение представя докладите на ЕК чрез дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет;
у) осъществява мониторинг на системите за управление и контрол на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. и на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и гарантира осигуряването на надеждна одитна пътека;
ф) провежда процедури за възлагане на обществени поръчки във връзка с изпълнението на Приоритетна ос "Техническа помощ" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.;
х) осигурява устойчивост на проектите, финансирани по Приоритетна ос "Техническа помощ" на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., по които бенефициенти са отдели на ГД "ГРР";
ц) верифицира, че разходите са действително извършени от бенефициентите по двете оперативни програми и са в съответствие с правилата на Общността и на страната;
ч) гарантира наличието на система за вписване и съхраняване в компютризиран вид на счетоводните документи за всяка операция по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. и по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., както и набора от данни, необходими за изпълнението, финансовото управление, наблюдение, проверка, одит и оценка;
ш) гарантира, че Сертифициращият орган получава цялата необходима информация по процедурите и верификациите, извършени по отношение на разходите за целите на сертификацията;
щ) осъществява функции по управление на съвместната Инициатива JASPERS;
ю) осъществява функции по управление на съвместната Инициатива JESSICA за програмен период 2007 - 2013 г. и програмира, съгласува и съдейства при управлението на инструменти за финансов инженеринг за периода 2014 - 2020 г.;
я) осъществява управление и оценка на риска на програмно и проектно ниво, както и самооценка на риска съгласно Насоките на ЕК от 19 декември 2013 г. за оценка на риска и ефективно и пропорционално прилагане на мерки за превенция на корупция и измами, в т.ч. разработва системите за оценка на риска и създава ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите при отчитане на установените рискове;
2. изпълнява функциите на компетентен национален орган, отговорен за управлението и контрола на дейностите, финансирани със средства от Фонд "Солидарност" на Европейския съюз, и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС), в т. ч.:
а) подава заявления за подпомагане със средства от Фонд "Солидарност" в случай на национално или регионално бедствие в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2012/2002 за създаване на Фонд "Солидарност", изменен с Регламент (ЕС) № 661/2014;
б) изготвя списък с приоритетни обекти, включени в заявленията за подпомагане със средства от Фонд "Солидарност", по които е отпусната помощ от Фонд "Солидарност", и извършва проверка за съответствие на предвидените дейности и техническата документация с изискванията за допустимост на разходите съгласно Регламент (ЕО) № 2012/2002 за създаване на Фонд "Солидарност", изменен с Регламент (ЕС) № 661/2014;
в) подготвя и сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за възстановяване на щетите за обектите от списъка с приоритетни обекти за финансиране със средства от Фонд "Солидарност";
г) осъществява оперативно, финансово и процедурно наблюдение на операциите, финансирани от Фонд "Солидарност";
д) извършва плащания и трансфер на средства до бенефициентите, като се използва бюджетната сметка на МРРБ, съвместно с дирекция "Финансово-стопански дейности" на МРРБ;
е) следи за законосъобразността на финансовите операции чрез въвеждането на системи и мерки за надеждно финансово управление и контрол;
ж) извършва наблюдения и следи за предотвратяване, откриване и отстраняване на нередности и възстановяване на неправомерно изплатени суми заедно с лихви за закъснели плащания, когато е целесъобразно, като уведомява ЕК за такива нередности и редовно я информира за хода на административните и правните производства;
з) въвежда процедури, които да гарантират, че всички оправдателни документи за направените разходи са на разположение на ЕК и на Сметната палата на ЕС за срок три години след прекратяване на помощта от Фонд "Солидарност";
и) организира и координира процеса на изготвяне на доклад за усвояване на средствата от Фонд "Солидарност" по всяко одобрено заявление.
(2) Главна дирекция "ГРР" се ръководи от главен директор. В изпълнение на своите правомощия главният директор се подпомага от двама заместник главни директори.
(3) Главна дирекция "ГРР" има териториални звена в районите от ниво 2.
(4) Осъществяването на функциите по ал. 1, т. 1 се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността "сътрудник по управление на европейски проекти и програми", назначени за срок до приключване на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. и на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., когато това е предвидено в длъжностното разписание.
(5) Възнагражденията на служителите по ал. 4 се финансират изцяло от техническата помощ на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.


Чл. 30. (1) Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" изпълнява:
1. функциите на Управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ 2007 - 2013 (между България и Македония, България и Сърбия и България и Турция);
2. функциите на Управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 - 2020 (между България и Македония, България и Сърбия и България и Турция);
3. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) функциите на Национален партниращ орган за програмите за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС 2007 - 2013 (между Румъния и България и Гърция и България);
4. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) функциите на Национален орган за програмите за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС 2014 - 2020 (между Румъния и България и Гърция и България);
5. функциите на Национален партниращ орган и Информационно звено по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество Черноморски басейн 2007 - 2013;
6. функциите на Национален орган и Информационно звено по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество Черноморски басейн 2014 - 2020;
7. функциите на Национален партниращ орган и Национално звено за контакт по Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа, Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ IVC, Оперативна програма ИНТЕРАКТ 2007 - 2013 - добро управление за програмите за териториално сътрудничество, ЕСПОН 2013 - Европейска мрежа за наблюдение на териториалното развитие и сближаване, и УРБАКТ - Мрежа за градско развитие;
8. функциите на Национален орган и Национално звено за контакт по Програма Дунав и Програма Балкани - Средиземно море, Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, Програма ИНТЕРАКТ III, ЕСПОН 2020 и УРБАКТ III;
9. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) функции по осигуряване на правомощията на министъра съгласно Националните правила относно Европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС);
10. функциите на Изпълнителна агенция по Програма ФАР, ТГС и ИСС по смисъла на Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между правителството на Република България и ЕК.
11. (отм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.)
(2) Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество":
1. предоставя на ЕК статистически и финансови данни относно управлението, наблюдението и оценката на програмите;
2. изготвя и актуализира необходимите документи, свързани с администрирането на програмите;
3. участва в Съвместните комитети/органи за подготовка, изменение и изпълнение на програмите;
4. създава технически секретариати и/или информационни звена по програмите за териториално сътрудничество и координира дейността им;
5. осигурява изпълнението на програмите и проекти в съответствие с регламентите на ЕС;
6. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) изготвя или възлага изготвяне на необходимата документация за обществени поръчки, провежда процедури за обществени поръчки, подготвя и сключва договори за изпълнение на проекти, съфинансирани от ЕС;
7. отговаря за правилното административно управление, в т.ч. наблюдение, финансово управление, счетоводно отчитане, разплащане и архивиране в съответствие с изискванията на ЕК и националното законодателство;
8. изготвя или участва в изготвянето на периодични оценки и доклади по изпълнението на програмите;
9. изготвя и съгласува двустранни и многостранни договори, меморандуми за разбирателство и споразумения, свързани с управлението и изпълнението на програми и проекти за териториално сътрудничество;
10. изпълнява мерки за осигуряване на информираност, публичност и прозрачност относно дейностите, свързани с управлението и изпълнението на програмите;
11. подготвя и провежда процедурите за избор на оценители и контрольори от българска страна по програмите за териториално сътрудничество;
12. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) прилага процедурите за превенция, разкриване и докладване на нередности и измами, като прилага корективни мерки съгласно изискванията на ЕК и националното законодателство;
13. обезпечава информационното обслужване на програмите за териториално сътрудничество;
14. (отм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.)
15. отговаря за всички дейности, свързани с изпълнението на програмите за териториално сътрудничество и приключването на Програма ФАР;
16. изпълнява дейности, свързани с Европейските групи за териториално сътрудничество в съответствие с Правилника за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на ЕГТС със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в ЕГТС, чието седалище се намира в друга държава - членка на ЕС.
(3) Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" е правоприемник на всички права и задължения по програмите за териториално сътрудничество и Програма ФАР.
(4) Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" се ръководи от главен директор. В изпълнение на своите правомощия главният директор се подпомага от един заместник главен директор.
(5) Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" има териториални звена в избираемите по програмите за трансгранично сътрудничество райони.


Чл. 31. (1) Главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство":
1. в областта на регионалното развитие:
а) анализира информация, извършва проучвания и разработва концепции, стандарти и схеми за регионално и местно развитие;
б) подготвя предложения за усъвършенстване на националното законодателство и хармонизация със законодателството на ЕС в областта на регионалното развитие;
в) изготвя методически указания за разработване и изпълнение на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие;
г) организира изработването и актуализацията на Националната стратегия за регионално развитие и регионалните планове за развитие;
д) координира и контролира ефективното и ефикасното изпълнение на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие през периода на тяхното действие;
е) участва в разработването, наблюдението и оценката на целенасочени инвестиционни програми в подкрепа на интегрираното развитие на изостанали, периферни и планински райони;
ж) оказва методическа помощ и координира дейността на регионалните съвети за развитие, включително за осъществяване на регионална координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС;
з) (отм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.)
и) разработва и реализира мерки за ресурсно осигуряване, институционално изграждане и укрепване на капацитета за управление на регионалното развитие;
к) осигурява информация и публичност на държавната политика за регионално развитие;
2. в областта на административно-териториалното устройство и децентрализацията:
а) организира разработването на нормативни актове, регламентиращи административно-териториалното устройство на страната, дейността на местните власти и децентрализацията на държавното управление;
б) дава становища по проекти на закони и подзаконови нормативни актове, свързани със законодателството за административно-териториалното устройство на страната, местното самоуправление и децентрализацията на държавното управление;
в) осигурява методическа помощ на органите на териториално управление и местно самоуправление в областта на административно-териториалното устройство на страната, местното самоуправление и децентрализацията на държавното управление;
г) подпомага провеждането на процедури по Закона за административно-териториалното устройство на Република България;
д) организира разработването, мониторинга и актуализацията на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици в страната;
е) събира, поддържа и анализира информацията за административно-териториални промени;
ж) подпомага поддържането и актуализацията на Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици и на Националния регистър на населените места;
з) осъществява дейностите по създаването, поддържането и съхраняването на регистър на агломерациите по Закона за защита от шума в околната среда;
и) организира разработването на стратегически и програмни документи в областта на децентрализацията на държавното управление;
к) изпълнява функциите на Секретариат на Съвета по децентрализация на държавното управление;
л) координира дейността на отговорните институции, както и на съответните административни звена в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по отношение изпълнението на мерките за децентрализация на държавното управление;
м) подпомага участието на гражданите в процеса на формиране и провеждане на местни политики;
н) инициира, координира и участва в различни проекти и програми в сферата на развитието на местното самоуправление и междуобщинското сътрудничество;
о) участва в редовните сесии на органи и работни групи към Съвета на Европа и координира връзката между институциите към Съвета на Европа и местните и регионалните власти в Република България;
п) (доп. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) подпомага провеждането на процедура за определяне състава на българските представители в Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа и Комитета на регионите към Европейския съюз;
р) организира и координира изпълнението на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и участието на българските общини;
с) осъществява функции на Секретариат на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво.
(2) Главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство" се ръководи от главен директор. В изпълнение на своите правомощия главният директор се подпомага от един заместник главен директор.
(3) Главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство" има териториални звена в районите от ниво 2, които:
1. участват в разработването на регионалните планове за развитие;
2. осъществяват координация и взаимодействие с централните и териториалните структури на изпълнителната власт за изпълнение на регионалните планове за развитие;
3. (отм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.)
4. участват в изготвянето на докладите за наблюдението на изпълнението на регионалните планове за развитие;
5. изготвят периодични справки за процеса на планиране и изпълнение на регионалните планове за развитие;
6. изпълняват функциите на секретариат на съответния регионален съвет за развитие, като:
а) организират подготовката и осигуряват условия за протичането на заседанията на регионалния съвет за развитие;
б) подготвят документите и материалите, необходими за заседанията на регионалния съвет за развитие;
в) участват в изготвянето на протоколите от заседанията на регионалния съвет за развитие;
г) организират документооборота и поддържат архива на регионалния съвет за развитие;
д) подпомагат председателя в неговата работа по подготовка на предложенията и проектите на решения, които се внасят за обсъждане и приемане от регионалния съвет за развитие;
е) координират изпълнението на решенията на регионалния съвет за развитие;
ж) съдействат за осъществяване на комуникация и взаимодействие на членовете на регионалния съвет за развитие;
з) осъществяват взаимодействие с централните и териториалните структури на изпълнителната власт при изпълнението на решенията на съвета;
и) подпомагат технически дейността на регионалния координационен комитет съгласно вътрешните правила за неговата дейност;
к) изпълняват и други функции, възложени им от министъра или от председателя на съвета за регионално развитие.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) Дирекция "Концесии и търговски дружества":
1. организира и осъществява концесионната политика и дейностите по предоставяне на концесии за строителство върху имоти - държавна собственост, водоснабдителни и канализационни системи, концесии за услуги и/или строителство и на други обекти от обществен интерес - обекти на концесия, предвидени със закон;
2. организира провеждането на концесионната политика на министерството, организира подготвителни действия и внася предложения за предоставяне на държавни концесии за обекти от обществен интерес във всички неуредени от специален закон случаи;
3. подпомага министъра при изпълнението на правата и задълженията му като представител на държавата собственик в търговските дружества и в държавните предприятия;
4. организира изпълнението на възложените задачи по отношение на държавното участие в търговските дружества, като осъществява методическо ръководство по въпросите, свързани с финансово-икономическото състояние, счетоводната отчетност и данъчното облагане;
5. организира предварителната подготовка и приемането от работни групи на годишните финансови отчети за съответната календарна година на търговските дружества по заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството;
6. осигурява участието на представители на държавата в общите събрания на съдружниците и на акционерите в търговските дружества с над 50 на сто държавно участие;
7. организира изпълнението на възложените задачи по отношение на придобиването и разпореждането с недвижими имоти, дълготрайни материални и финансови активи на търговските дружества, както и предоставянето на недвижими имоти на ведомства и други държавни структури;
8. изготвя договорите за управление и контрол на органите на управление и на контрол на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие и извършва мониторинг за изпълнението на правата и задълженията им;
9. извършва обработка на финансовите отчети на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие, изготвя анализ - по тримесечия и годишно, и го предоставя за информация на ръководството на министерството и на Министерството на финансите;
10. следи, изисква и анализира тримесечни справки за спазването от страна на търговските дружества на нетните им експозиции към банковите институции и изискванията за концентрация на паричните им средства и предоставя информация на Министерството на финансите съгласно действащата нормативна уредба;
11. изпълнява дейностите и координира процеса по отписване от баланса на търговските дружества - ВиК оператори с над 51 на сто държавно участие, на имущество и активи - публична държавна и/или публична общинска собственост, съгласно Закона за водите;
12. координира дейността, организира и участва в заседанията на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество и свързаните с него помощни консултативни органи и работни групи;
13. поддържа и актуализира регистър на търговските дружества с държавно участие в съответствие с нормативната уредба, както и информация за управителните и контролните органи и ликвидаторите на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие;
14. съхранява и носи отговорност за цялата документация на сделките по раздържавяването след тяхното приключване, за документите, получени като платежни средства, и на заложните джира и предоставя информация на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, на органите на съда, на прокуратурата и на полицията - по тяхно искане.

Чл. 33. Дирекция "Държавна собственост":
1. подпомага министъра при разработването на политика по управлението и разпореждането с имоти - държавна собственост, и при осъществяването на методическо ръководство при управлението и разпореждането с имоти - държавна собственост;
2. подготвя проекти на стратегии, концепции, национални програми и планове за действие по проблеми на собствеността върху имоти;
3. разработва проекти на нормативни актове, свързани с държавната собственост, разработва методически указания по прилагането на нормативните актове, свързани с държавната собственост;
4. (отм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.)
5. контролира и координира регистрацията и актуването на имоти - държавна собственост, като:
а) съставя актове за обекти - изключителна държавна собственост, и води регистър за тях;
б) води на отчет съставените от областните управители актове за имоти - държавна собственост, и поддържа информационна система за имотите - държавна собственост;
в) отписва от актовите книги актове за имоти - държавна собственост, имоти - публична държавна собственост, както и тези, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало;
6. изготвя предложения за управление и разпореждане с имоти - държавна собственост, като:
а) подготвя проекти на актове на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне правото на управление на ведомства и общини върху имоти - държавна собственост, както и за промяна на характера на собствеността на имоти - държавна собственост;
б) подготвя проекти на актове на Министерския съвет за разпореждане с имоти - държавна собственост, или с части от тях;
в) организира и провежда търгове за учредяване на ограничени вещни права върху имоти - частна държавна собственост, чиято данъчна оценка е над 500 хил. лв.;
г) подготвя проекти на актове на Министерския съвет за предоставяне под наем на имоти - държавна собственост, на централните ръководства на парламентарно представените политически партии и коалиции;
д) подготвя проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, предназначени за изграждане на национални инфраструктурни обекти.
7. (отм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.)

Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.)


Чл. 35. Дирекция "Устройство на територията и национална експертиза":
1. подпомага министъра при осъществяването на политиката по устройство на територията в неговата компетентност съгласно Закона за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и други и при координирането на дейността на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, на органите на местното самоуправление и местната администрация;
2. извършва мониторинг по прилагането на нормативните актове в областта на устройството на територията, които са от неговата компетентност, прави предложения и съвместно с компетентните дирекции на министерството и други администрации разработва проекти на нормативни актове по устройство на територията и разработва методически указания по тяхното прилагане;
3. изготвя становища и съгласува проекти на устройствени планове и техни изменения съгласно Закона за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и др.;
4. изготвя становища по проекти на нормативни актове на други държавни органи, отнасящи се до устройството на територията;
5. организира и осигурява дейността на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) за разглеждане на проекти на общи и подробни устройствени планове, както и специфични правила и нормативи към тях съгласно Закона за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и др.;
6. подпомага министъра при назначаване на специализирани експертни съвети за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
7. подпомага министъра за разрешаване изработването, приемането и одобряването на:
а) общи устройствени планове на черноморските общини и за селищни образувания с национално значение;
б) подробни устройствени планове, които са от неговата компетентност по Закона за устройство на територията, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и др.;
8. подпомага министъра при съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти, които са от неговата компетентност по Закона за устройство на територията, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и др.;
9. подпомага министъра при разглеждане на предложения на общински съвети за допускане на отклонения при условията и по реда на нормативни актове, които са от неговата компетентност;
10. подпомага министъра при регистриране и издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на завършени строежи съгласно правомощията му и води регистър на издадените удостоверения;
11. води регистър на техническите паспорти на завършените строежи, за които разрешението за строеж е издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
12. организира, поддържа и осигурява ползването на архива на НЕСУТРП;
13. проучва и изготвя отговори на предложения, жалби и сигнали на физически и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията, от компетентността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


Чл. 36. Дирекция "Технически правила и норми":
1. подпомага министъра при осъществяването на държавната политика по разработването на нормативни актове (издавани самостоятелно или съвместно с други компетентни министри) в областта на проектирането, изпълнението, поддържането и разрушаването на строежите и тяхното хармонизиране с правото на Европейския съюз с оглед създаване на условия за изграждането на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи с устойчиво използване на природните ресурси;
2. подпомага министъра при провеждането на държавната политика по оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (OB, L 88 от 4.4.2011 г.) и при прилагането на национална система за оценяване на строителни продукти, за които все още няма хармонизирани технически спецификации;
3. организира и ръководи цялостната дейност по прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011;
4. организира и ръководи разработването на техническите нормативни актове по т. 1, извършва проучване и анализ на резултатите от тяхното прилагане;
5. координира предоставянето на проектите на технически нормативни актове на министерството за нотифициране пред Европейската комисия;
6. изпълнява функциите на орган, отговорен за уведомяване и провеждане на необходимите процедури за оценка и нотифициране пред Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз, на органи, оправомощени да изпълняват задачи като трети страни в процеса на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011;
7. изпълнява функциите на звено за контакт относно продукти в строителството в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (OB, L 218 от 13.8.2008 г.), предоставящо информация относно националните изисквания, приложими за предвидената употреба на всеки строителен продукт;
8. определя националните нива и параметри на безопасност на сградите и съоръженията и технически класове на строителните продукти по отношение на носимоспособността, огнеустойчивостта, дълготрайността и други, на конструкциите на строежите за прилагането на европейските норми за проектиране на строителни конструкции;
9. осигурява ръководство на научноизследователската дейност, необходима за изработване на националните разпоредби за въвеждане и прилагане на европейските стандарти и норми;
10. представлява министерството и участва в национални органи по акредитация, метрология и стандартизация, участва в работни групи по европейска интеграция и в технически комитети по стандартизация към Българския институт за стандартизация и изработва становища по проекти на европейски стандарти с оглед прилагането им чрез подзаконови нормативни актове;
11. организира и разработва механизми и правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011: процедури за оценка, контрол и нотифициране на органи, правила за определяне на национални изисквания за експлоатационните показатели на строителните продукти и механизми за предоставяне на тази информация;
12. организира и осъществява общо ръководство на лицата за оценяване на строителните продукти и на органите за техническо оценяване и упражнява постоянен контрол върху дейността им;
13. организира, координира и ръководи дейността за определяне на национални изисквания към експлоатационните показатели на строителните продукти, за деклариране на нива, класове или гранични нива във връзка с предвидената им употреба;
14. предоставя информация за националните изисквания към експлоатационните показатели на строителните продукти във връзка с тяхната предвидена употреба;
15. представлява министерството в Постоянния комитет по строителство съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011, изработва и съгласува позиции на Република България по обсъжданите въпроси, изработва становища по обсъжданите решения, мандати и стандарти;
16. участва в работна група "Техническа хармонизация" към Съвета на Европа и изготвя национални позиции по проекти на европейски актове, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011; участва и изготвя информация и становища в работните групи по прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011 - AdCo групата относно надзора на пазара на строителните продукти, в групата на звената за контакт относно продукти в строителството и в групата на нотифициращите органи;
17. изработва становища по нормативни актове на други ведомства и за прилагане на нормативните актове от компетентността на министерството, оказва методическо ръководство за прилагането на нормативната уредба и за популяризирането й;
18. проучва и изготвя отговори на предложения, запитвания и писма на физически и юридически лица по въпроси, свързани с прилагането на нормативната уредба.
19. (отм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.)

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) Дирекция "Водоснабдяване и канализация":
1. подпомага министъра при провеждане на държавната политика в отрасъл "Водоснабдяване и канализация" на национално ниво;
2. осъществява административно-техническото обслужване и експертното осигуряване на Съвета за координация на реформата в отрасъл "Водоснабдяване и канализация" към министъра на регионалното развитие и благоустройството;
3. разработва стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България с основните цели, приоритетите, етапите и необходимите средства и източниците на финансиране за изграждане и развитие на ВиК системите и за повишаване качеството на ВиК услугите; осъществява и координира План за действие за изпълнение на мерките, заложени в стратегията, и извършва мониторинг на изпълнението й;
4. разработва нормативни актове, свързани с развитието и управлението на водоснабдяването и канализацията;
5. координира планирането и управлението на ВиК системите на национално ниво;
6. дава методически указания за разработването и прилагането на регионални генерални планове на ВиК системите и генерални планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители, на ВиК системите и инвестиционните програми към тях; дава методически указания за разработването и контролира изготвянето на прединвестиционни проучвания за регионални интегрирани проекти за водоснабдяване и канализация и други планови документи;
7. дава методически указания на асоциациите по ВиК, на местни и на териториални власти във връзка със стратегията за развитие и управление на отрасъл ВиК, планиране и развитие на инфраструктурата, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и предоставяне на ВиК услугите;
8. дава методически указания, подпомага, координира и осъществява мониторинг на изпълнението на договорите между асоциациите по ВиК и ВиК операторите във връзка със стопанисването, поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения и предоставянето на услугите;
9. оказва методическа помощ на ВиК операторите по въпроси, свързани с изпълнението на проекти за водоснабдяване и канализация и предоставяне на ВиК услугите;
10. разработва и реализира мерки за изграждане и укрепване на административния капацитет на структурите, ангажирани с планиране и развитие на инфраструктурата, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услугите;
11. осъществява комуникация и координация с Министерството на околната среда и водите, дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет, Европейската комисия, международни финансови институции, КЕВР, областните администрации, общините, ВиК операторите и с асоциациите по ВиК за изпълнение на дейностите във връзка с управлението и развитието на отрасъла;
12. създава и поддържа Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите и подпомага и координира действията на ВиК операторите по създаване, разработване и развитие на информационни системи на ВиК;
13. създава и поддържа Информационна система за водностопанските системи и съоръжения;
14. изготвя и представя становища, предложения и позиции до министъра във връзка със стратегически документи, разработени от други ведомства, институции и структури, касаещи развитието на ВиК отрасъла, управлението, поддържането и разширението на ВиК инфраструктурата;
15. планира и реализира инвестиционни проекти, свързани с водоснабдяването и канализацията, финансирани от държавния бюджет и от международни финансови институции;
16. осъществява и координира съвместни програми и проекти с други ведомства и юридически лица с нестопанска цел в областта на водоснабдяването и канализацията;
17. събира информация за състоянието на язовирите с приоритетно питейно водоснабдяване и за населените места с нарушено водоснабдяване и проблеми с качеството на питейната вода;
18. координира действията по събиране на информация, свързана с водоснабдяването и канализацията, при ликвидиране на последиците от стихийни бедствия, аварии и катастрофи;
19. осигурява информация и публичност на държавната политика за развитие на водоснабдяването и канализацията;
20. участва в организирането и провеждането на тръжни процедури по управляваните от дирекцията проекти в съответствие с изискванията на българското законодателство, ЕК и международните финансови институции;
21. участва в процеса по приключване на проектите, финансирани от Кохезионния фонд по Регламент 1164/94 на ЕС;
22. осъществява административно, техническо и финансово управление на проекти, финансирани от ЕС и от международните финансови институции, в съответствие с изискванията на финансиращите организации и с националното законодателство, в т. ч.:
а) поддържа контакти със съответните дирекции в администрацията на Министерския съвет, Министерството на финансите и Министерството на околната среда и водите, с областните администрации, общините и ВиК дружествата по въпроси, свързани с участие в подготовката, изпълнението, наблюдението и контрола на проектите, управлявани от дирекцията и финансирани от ЕС и международните финансови институции;
б) изготвя доклади за напредъка на проектите, изпълнявани от дирекцията, пред съответните европейски и национални органи и наблюдаващи институции;
23. изготвя необходимите документи за съответните звена в Министерството на финансите във връзка с проектите, финансирани от ЕС и от международните финансови институции, управлявани от дирекцията;
24. осигурява условия за независими проверки и финансов контрол от компетентните национални и международни органи на проектите, управлявани от дирекцията.


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) Дирекция "Благоустройство и геозащита":
1. подпомага министъра при:
а) осъществяване на държавната политика за развитието на пътната инфраструктура по отношение на благоустройството;
б) прилагане на дейностите, свързани с Националната система за събиране на такси за използване на пътната инфраструктура, като организира и координира дейността на Помирителната комисия към министерството при разглеждане на възникнали спорове по чл. 10з, ал. 4 от Закона за пътищата;
2. подпомага министъра при подготовката на предложения за утвърждаване на промени в списъка на общинските пътища по чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата;
3. осъществява комплекс от дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони на територията на Република България и на абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и за превенция на застрашени или засегнати от тях урбанизирани територии чрез държавните дружества за геозащита;
4. създава и поддържа регистър на свлачищните райони в страната и на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и извършва координация между отделните ведомства за ограничаване на свлачищата на територията на Република България и за предотвратяване на аварии и щети чрез държавните дружества за геозащита;
5. подпомага министъра при издаване на предварителни съгласия по постъпили искания за строителство по реда на чл. 96, ал. 3 или 4 от Закона за устройство на територията в регистрирани свлачищни райони и подготвя проектите на предварителните съгласия;
6. планира и координира реализирането на инвестиционни проекти за геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачища в страната, на абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, финансирани от държавния бюджет и от други финансови източници;
7. участва в процеса по планиране, техническо и финансово управление на проекти за геозащитни мерки и дейности в качеството й на бенефициент по ОП "Околна среда" 2014 - 2020 г. и изпълнителен орган по Фонд "Солидарност" на ЕС и осъществява комуникация и координация с общински администрации и др. по въпроси, свързани с изпълнението на геозащитни мерки и дейности;
8. участва при изпълнението на решенията на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол от компетенциите на министерството в съответствие с Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 86 от 2004 г., бр. 90 и 96 от 2005 г., бр. 85 и 106 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 14 и 100 от 2009 г., бр. 22 и 61 от 2010 г. и бр. 64 и 85 от 2015 г.);
9. участва при разработването на нормативни актове в обхвата на нейната компетентност;
10. съдейства на общините за благоустрояване на населените места, както и при подготовката и реализирането на инвестиционни инфраструктурни проекти, финансирани със средства от държавния бюджет и от други финансови източници;
11. изготвя отговори и/или становища на запитвания и/или предложения за благоустрояване на населените места, геозащита и промени в списъка на общинските пътища.


Чл. 39. Дирекция "Жилищна политика":
1. подпомага министъра при разработването и провеждането на държавната жилищна политика;
2. подготвя проекти на стратегии, концепции, национални програми и планове за действие за развитието на жилищния сектор;
3. разработва проекти на нормативни актове, свързани с жилищната политика, и участва в разработването на нормативни актове за подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България чрез представител в комисии и работни групи;
4. разработва образци на документи, предвидени в нормативните актове, свързани с жилищната политика;
5. предлага мерки за подобряване на състоянието на съществуващия жилищен фонд и за усъвършенстване на управлението и поддържането му;
6. организира провеждането на научни и приложни изследвания, свързани с жилищната политика и жилищния сектор;
7. проучва, анализира и изготвя отговори на запитвания и предложения, свързани с жилищната политика и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България;
8. организира провеждането на информационно-образователни кампании сред гражданите и общинските и районните администрации за реализиране на основните цели на жилищна политика и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България;
9. координира изпълнението на програми/проекти за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България, финансирани с национални и/или европейски средства;
10. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.) съдейства за изграждане на общински социални жилища и за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020);
11. поддържа контакти с Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., с финансови институции и други ведомства и юридически лица, с областните и общинските администрации и с неправителствени организации по въпроси, свързани с обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради.

Раздел VIII.
Организация на работата в министерството


Чл. 40. (1) Документите, изпратени до министерството от държавни органи, юридически или физически лица, се завеждат в регистратурата във входящ регистър.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.


Чл. 41. (1) Министърът, заместник-министрите, главният секретар и директорите на дирекции разпределят служебните преписки, насочени към тях, с резолюция. Резолюцията съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис.
(2) Ръководителите на административни звена възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител. При възлагане на повече от един служител отговорен е служителят, посочен на първо място в резолюцията.
(3) Служебните преписки се разпределят за работа веднага след постъпването им в министерството.


Чл. 42. (1) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на министерството и за решаване на въпроси от неговата компетентност се подават до министъра.
(2) Сигнали за злоупотреби с власт, корупция, лошо управление, както и за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на ръководители на администрации в системата на министерството, както и на служители от министерството се подават до министъра.
(3) Министърът или упълномощено от него длъжностно лице възлага с писмена резолюция изясняването на случая на звеното и/или длъжностното лице, от чиято компетентност е поставеният въпрос.
(4) Решението по направено предложение се взема най-късно два месеца след постъпването му и се съобщава на подателя в 7-дневен срок.
(5) Решението по подаден сигнал е писмено и мотивирано и се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Решението се съобщава на подателя в 7-дневен срок от постановяването му, а когато с него се засягат права или законни интереси на други лица, то се съобщава и на тях.


Чл. 43. Редът и организацията на административното обслужване, осъществявано в министерството, се определят чрез вътрешни правила, утвърдени от главния секретар.


Чл. 44. Изходящите от министерството документи се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва датата.


Чл. 45. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите може да бъде награждавани с отличия.


Чл. 46. (1) Работното време на служителите в министерството при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите е с променливи граници от 8,00 до 19,00 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(3) Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч.
(4) Министърът ежегодно определя разпределението на работното време на отделните структурни звена в министерството, както и на определени служители, при спазване на условията по ал. 1 и 2.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.01.2016 Г.)

§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 5 МАЙ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 5 МАЙ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 10.05.2016 Г.)

§ 3. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на Министерството на туризма и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. по реда на Закона за публичните финанси след представяне на взаимно предложение от първостепенните разпоредители с бюджет.

§ 4. Трудовите и служебните правоотношения на служителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, осъществяващи функции по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, преминават към Министерството на туризма при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда и в съответствие с устройствените правилници на администрациите.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 13, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.)

Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - 636 щатни бройки

 

Политически кабинет

15

в т.ч.:

 

съветници, експерти и технически сътрудници

10

Инспекторат

6

финансови контрольори

2

дирекция "Вътрешен одит"

10

Представител към Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз

2

Главен секретар

1

Обща администрация

131

в т.ч.:

 

дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"

25

дирекция "Финансово-стопански дейности"

37

дирекция "Правна"

22

дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"

20

дирекция "Информационно обслужване и системи за сигурност"

17

(зал. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.)

 

дирекция "Обществени поръчки"

10

Специализирана администрация

469

в т.ч.:

 

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

105

Главна дирекция "Градско и регионално развитие"

160

Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"

62

Главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство"

34

дирекция "Концесии и търговски дружества"

11

дирекция "Държавна собственост"

13

(зал. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 10.05.2016 г.)

 

дирекция "Устройство на територията и национална експертиза"

16

дирекция "Технически правила и норми"

13

дирекция "Водоснабдяване и канализация"

25

дирекция "Благоустройство и геозащита"

11

дирекция "Жилищна политика"

19  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти