Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Приета с Решение № 717 на СОС по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., в сила от 06.11.2014 г.; изм., доп. и попр. с Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., изм. и доп. с Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. и доп. с Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. и доп. с Решение № 858 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г., изм. и доп. с Решение № 631 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с условията и реда за поставяне, регистриране и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и с осъществяване на рекламна дейност на територията на Столична община.
(2) Тази наредба не урежда обществени отношения, свързани с осъществяване на рекламна дейност посредством електронни медии и печатни издания.
(3) Тази наредба има за цел да осигури спазването на устройствените и строителните правила за безопасност на преместваемите обекти и на рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и осъществяването на рекламната дейност по начин, който да допринася за формиране на благоприятна жизнена среда и добър естетически облик на населените места в Столична община.

Чл. 2. (1) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за поставянето на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи към временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия и други подобни открити обекти, разрешени по реда на наредбата по чл. 55 от Закона за устройство на територията.
(2) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за поставянето на съоръжения по Наредба № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителните обекти.


Чл. 3. (1) Разрешения за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и елементи на градско обзавеждане се издават въз основа на схеми за поставяне върху имоти - собственост на държавата или на общината, и въз основа на скица с указан начин на поставяне върху имоти - собственост на други лица.
(2) Схемите за поставяне по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община sofia-agk.com.


Чл. 4. (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Техническите правила за поставяне и изискванията към преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи и елементи на градско обзавеждане са определени в Приложение № 1.


Чл. 5. С тази наредба на територията на Столична община се определят зони с ограничителен режим за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи, подробно описани и представени графично в Приложения № 2, 2а и 26.

Глава втора.
ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ

Раздел I.
Видове преместваеми обекти, рекламни елементи и елементи на градско обзавеждане

Раздел I.
Видове проекти, по които се поставят преместваемите обекти, рекламните елементи и елементите на градско обзавеждане (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)


Чл. 6. (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Преместваемите обекти, рекламните и информационните елементи и елементите на градско обзавеждане се поставят по типови проекти (общински или корпоративни) или по индивидуални проекти.


Чл. 7. Типовите проекти се утвърждават със заповед от главния архитект на общината, след приемането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.


Чл. 8. (1) Изработването на общински типови проекти се възлага по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) Общинските типови проекти са общинска собственост, съхраняват се в направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община и се предоставят при поискване на всеки желаещ срещу заплащане на направените административни разходи за подготовка на заверено копие.


Чл. 9. (1) Всеки може да предлага на главния архитект на Столична община да утвърди корпоративен типов проект.
(2) Корпоративния типов проект е собственост на лицето, което го е изработило или е възложило изработването му.
(3) В случай, че общината придобие собствеността върху корпоративен типов проект, с акта на придобиването му той става общински типов проект и за него се прилага чл. 8, ал. 2 и чл. 12.


Чл. 10. (1) По типов проект се поставят:
1. (изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) павилионите върху тротоари, площади, паркове, градини, зелени площи и други общински терени, попадащи в улична регулация, както и общински терени с предназначение за озеленяване или за обществени паркове;
2. откритите щандове и маси за търговия върху общински имоти;
3. рекламните елементи върху общински имоти;
4. обектите и елементите на спирките на масовия градски транспорт;
5. фирмените информационно-указателни табели и временните информационни елементи;
6. обществените информационни елементи;
7. съоръженията на обществените телефонни апарати (стойки, шлемове, кабини и др.);
8. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) рекламни елементи в рамката на булевардите и първостепенната улична мрежа.
(2) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Елементите по ал. 1, т. 3 върху публична собственост и по т. 6 се поставят само по общински типов проект.
(3) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Отдаването под наем за поставяне на обекти и елементи по ал. 1, т. 1 и 3 върху общински имоти се извършва чрез конкурс по реда на Наредбата на Столичния общински съвет за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столична община, който се обявява в едногодишен срок от одобряването на общи схеми за тях.


Чл. 11. (Отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)


Чл. 12. (1) Всеки може да изработи обект или елемент въз основа на общински типов проект.
(2) Комисия, назначена от главния архитект на общината, проверява съответствието на прототипа с утвърдения типов проект. Председателят на комисията издава на лицето, изработило прототипа, удостоверение за съответствието с утвърдения типов проект и за годността на обекта или елемента да бъде използван според предназначението му.
(3) Разрешение за поставяне на обекти или елементи по типов проект може да се издава само за обекти или елементи, изработени от лице, притежаващо удостоверение по ал. 2 за тях.
(4) Отклонения от утвърдения типов проект за преместваем обект се допускат само във вътрешното оборудване и инсталации с оглед възможната различна търговска функция на обекта.
(5) Разпоредбите на ал. 2, 3 и 4 се прилагат и за обектите и елементите по корпоративен типов проект.
(6) (Нова - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Алинеи 2, 3, 4 и 5 не се прилагат за елементите по чл. 10, ал. 1, т. 5 и т. 6.
(7) (Нова - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Общинските типови проекти за елементите по чл. 10, ал. 1, т. 5 се публикуват на интернет страницата на направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община sofia-agk.com и могат да се изтеглят и ползват безвъзмездно.


Чл. 13. (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Обекти и елементи, за които не е задължително поставянето по типови проекти и за които не са утвърдени типови проекти, се поставят по индивидуални проекти.

Раздел II.
Изисквания към преместваемите обекти, към рекламните елементи и към елементите на градско обзавеждане


Чл. 14. Всички обекти и елементи трябва:
1. да отговарят на нормите за безопасност;
2. (доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) да се поддържат в добро техническо и естетическо състояние;
3. да не нарушават условията на обитаване;
4. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;
5. да не застрашават безопасността на движение по улиците;
6. да съответстват на утвърдените прототипи, когато са по типови проекти;
7. да не препятстват нормалното ползване на сгради, съоръжения на техническата инфраструктура, както и на други обекти или елементи;
8. да са поставени така, че да се осигурява най-малко 2.00 м свободна ширина на тротоара за преминаване па пешеходци, освен з предвидените е гази наредба случаи;
9. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) да не препятстват възможността за ползване на изградени места за паркиране и гариране, които се изискват по закон;
10. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) да не препятстват ползването на вход-изходите на подлези, надлези, метростанции, подходи към представителни обществено-обслужващи обекти и пешеходни пътеки;
11. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) при наличие на основа за поставянето им, тя да се изпълнява под нивото на прилежащия терен или настилка.


Чл. 15. (1) (Предишен текст на чл. 15 - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Преместваемите обекти трябва:
1. да не са поставени върху части от входове на сгради или в непосредствена близост до тях, както и в подколонни пространства към тротоарите;
2. да не служат за експониране на стоки от всякакъв характер извън обема на обекта или не по определения с проектната документация начин:
3. да съответстват на изискванията на Наредба № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителните обекти;
4. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) да отговарят на устройствените, инженерно-техническите, противопожарните и санитарно-хигиенните норми."
(2) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Преместваемите обекти се поставят самостоятелно или в група.
(3) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Преместваеми обекти могат да се поставят в група, само ако са по типов проект.
(4) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Преместваемите обекти подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Глава шеста.

Чл. 16. Рекламните елементи трябва:
1. да не се поставят върху елементи от системата за регулиране на движението или по начин, възпрепятстващ тяхното възприятие;
2. да не се поставят върху скулптурни паметници и др. елементи на декоративната пластика, както и във визуалния обсег на възприятието им;
3. да не се поставят върху сгради на представителните институции на държавната и общинска власт;
4. (доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) да не се поставят върху фасади на сгради, освен върху калканни стени и стени без отвори, съобразени с индивидуалните архитектурни особености на сградата и да не заемат повече от 75% от площта им;
5. да не се поставят върху ажурни огради, освен ако това е предвидено по реда на чл. 48, ал. 2 от Закона за устройство на територията:
6. да не се поставят върху стени на гробищни паркове, както и в самите такива;
7. да не излизат извън границите на поземления имот, в който са поставени;
8. да не закриват елементи от архитектурния вид на сградите;
9. да са ажурни в случаите на покривна реклама;
10. (изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) да не се поставят върху транспортно-комуникационниге съоръжения и техните предпазни огради;
11. да не се поставят върху дървета;
12. (доп. - Решение № 631 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.) да не се поставят върху терени от зелената система на Столична община освен в случаите по чл. 23в;
13. да не се поставят върху стълбове на електро-преносната и електроразпределителната мрежа;
14. (изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) да не се поставят в терени на съществуващи детски заведения, училища и читалища, както и върху фасадите и оградите им, освен ако не са свързани с дейността им;
15. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) да се поставят на минимално разстояние от 3 метра от жилищни сгради в същия поземлен/урегулиран поземлен имот, измерено от нивото на прилежащия терен, с изключение на рекламните елементи поставени на калканни стени и стени без отвори.


Чл. 16а. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) Рекламните елементи или части от тях не могат да излъчват видеоклипове или анимация, мигащи или движещи се светлини, когато същите се намират на открито.
(2) Забранява се използването на устройства за озвучаване на рекламни и информационни елементи, както и други устройства и технически средства за въздействие на човешките сетива, с изключение на допустимото визуално въздействие, когато същите се намират на открито.
(3) Въз основа на обща схема одобрена от главния архитект на СО, се допуска в пешеходни зони и площадни пространства дигитални рекламни и информационни елементи до 2 м2, при които се движи само един визуален елемент (лого, текст, цифри, векторен елемент), като движението се извършва не по-често от 8 секунди.
(4) Разрешава се въртене на рекламни пана (скрол система), което позволява смяната на няколко рекламни визии, като въртенето се извършва не по-често от 8 секунди.


Чл. 16б. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) Самостоятелни рекламни елементи не могат да имат рекламна площ по-голяма от 60 м2 едностранно.
(2) Самостоятелни рекламни елементи с рекламна площ над 2 м едностранно се допускат само по улици от първи, втори и трети клас от първостепенната улична мрежа и по автомагистрали на територията на Столична община, както и в прилежащите на тези улици имоти.


Чл. 16в. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Рекламните елементи подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Глава шеста с изключение на тези по чл. 73, ал. 1.


Чл. 17. (Доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Всеки собственик или ползвател на преместваем обект или на рекламен елемент е длъжен да постави на видно място върху обекта името, адреса и телефона си, номера и датата на издаденото разрешение за поставяне, както и геодезическите координати на съоръжението (БГС 2005 и GPS).

Раздел II "а".
Ограничения за поставяне на преместваеми, на рекламни елементи и на елементи на градско обзавеждане (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)


Чл. 17а. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) В I-ва зона се забранява поставянето на:
1. преместваеми обекти и рекламни елементи, с изключение на тези към спирките на масовия градски транспорт и обслужващите дейностите по осигуряване на сигурността на представителни институции на държавна и общинска власт;
2. подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти и самостоятелни такива за извършване на търговия на открито по смисъла на Наредбата на Столичен общински съвет за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община с изключение на маси за консумация на открито и слънцезащитни съоръжения към тях.
(2) Във ІІ-ра зона се забранява поставяне на:
1. преместваеми обекти с площ над 6,50 м;
2. увеселителни преместваеми обекти;
3. рекламни елементи с едностранна рекламна площ над 2 м2, с изключение на рекламни елементи по покриви и калкани на сгради и стени без отвори.
4. подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти и самостоятелни такива за извършване на търговия на открито по смисъла на Наредбата на Столичен общински съвет за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, с изключение на съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 1 и чл. 28б, ал. 3 от същата наредба.
(3) В ІІІ-та зона се забранява поставяне на:
1. преместваеми обекти с площ над 9 м2;
2. рекламни елементи с едностранна рекламна площ над 9 м2, с изключение на рекламни елементи по покриви и калкани на сгради и стени без отвори."
(4) В ІV-та зона се забранява поставянето на:
1. увеселителни преместваеми обекти;
2. рекламни елементи с едностранна рекламна площ над 12 м2, с изключение на рекламни елементи по покриви и калкани на сгради и стени без отвори.
(5) В V-та зона се забранява поставянето на увеселителни преместваеми обекти.
(6) (Доп. - Решение № 631 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.) В VI зона се допуска поставяне на преместваеми обекти само въз основа на схема, одобрена по реда на чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на територията и съобразена с ограниченията на чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община, както и акционно поставяне на обекти и/или елементи по чл. 23в.
(7) Забранява се поставянето на преместваеми обекти с площ над 6.50 м2 върху части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване и други имоти - публична общинска собственост в устройствени зони по т. 4, 5, 6, 7 и 8 (Жм, Жм1, Жм2, Жм3 и Жв) от Приложението към чл. 3, ал. 2 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община, както и в имоти в зона от Група устройствени зони за обществено-обслужващи дейности по Приложението към чл. 3, ал. 2 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община, отредени с подробен устройствен план за нужди на образованието.

Раздел III.
Схеми за поставяне, скици с указан начин на поставяне


Чл. 18. (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) За поставяне върху държавни и общински имоти на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи и елементи на градско обзавеждане, се одобряват схеми, които определят пространственото разположение, вид, тип, размер и функция на обектите и/или елементите.
(2) Схемите за поставяне според обхвата и съдържанието си биват:
1. общи - обхващат обособени части от територията на Столична община и показват точното местоположение и вида на обектите или елементите и
2. подробни - за всеки единичен обект или за група обекти или елемента, показващи местоположението им по геодезическите координати на съоръжението (БГС 2005 и GPS), точните размери, типа и функцията на отделните обекти или елементи и отстоянията им към ограничители в публичните градски пространства.
(3) Към подробните схеми за поставяне се съставя таблица с данни за всеки обект или елемент, определени в Приложение № 3.
(4) Проектът на схема за поставяне и текстовите материали към него се подписват от главния проектант - лице с пълна проектантска правоспособност.


Чл. 19. (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) Общите схеми за поставяне се одобряват със заповед от главния архитект на Столична община по реда на тази наредба след приемането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.
(2) Общите схеми за поставяне преди одобряването им по ал. 1 се съгласуват с кмета на съответния район, а тези в I-ва и ІІ-ра зона и тези, касаещите рекламните елементи над 2 м2, се разглеждат и приемат и от Столичния общински съвет.
(3) Схемите за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи, когато по закон са неразделна част от подробния устройствен план за паркове и градини, се одобряват по реда, предвиден за одобряване на подробния устройствен план от Столичния общински съвет, заедно или отделно от него.
(4) Проектите на общи схеми за поставяне се одобряват след съгласуване:
1. за държавните имоти - със съответната централна администрация, на която е предоставен имотът, а в останалите случаи - с областния управител;
2. с дружествата доставчици на вода, енергия и електронни съобщения, в случай че от скицата по чл. 16, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър с данните за надземната и подземна инфраструктура се установи наличие на техническа инфраструктура в обхвата на схемата;
3. с държавните контролни и съгласувателни институции, както и със съответните структурни звена на Столична община - в зависимост от обхвата на съответната схема и вида на предвидените с нея обекти или елементи;
4. с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство, когато се засягат недвижими имоти - културни ценности.
(5) Откриването на производството по одобряване на обща схема в имоти публична общинска и публична държавна собственост се оповестява чрез изпращането на проекта с обяснителната записка към него за разгласяване с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината и съответния район и чрез публикуване на интернет-страниците им.
(6) За имотите частна общинска и частна държавна собственост проектът се съобщава по реда на чл. 61 от АПК на собствениците и носители на ограничени вещни права в имота.
(7) В едномесечен срок от разгласяването, съответно 14-дневен срок от съобщаването могат да се подават писмени възражения и предложения по проекта, които се разглеждат в 14-дневен срок от изтичане на срока за подаването им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.
(8) Главният архитект на Столична община може, преди разглеждането му от Общинския експертен съвет по устройство на територията, да подложи проекта на обща схема за поставяне в имоти публична общинска и публична държавна собственост на обществено обсъждане по ред, определен с Наредбата по чл. 5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община.
(9) Подробните схеми се одобряват със заповед на главния архитект на Столична община след приемането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията въз основа на одобрената обща схема.
(10) Общите и подробни схеми за поставяне могат да се одобряват едновременно с един акт, като в този случай се прилага реда за одобряване на общите схеми.
(11) Общите и подробни схеми за поставяне в територии, предвидени за изграждане на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, се одобряват от главния архитект на Столична община по искане на заинтересованото лице след указание от Държавната комисия по сигурността на информацията за необходимостта от прилагане на мерки за защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп.


Чл. 19а. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) Общите схеми за поставяне се съобщават по реда, предвиден за разгласяването и съобщаването на проектите по чл. 19, ал. 5.
(2) Общите схеми за поставяне по чл. 19, ал. 6 и ал. 11 се съобщават по реда на чл. 61 от АПК.
(3) Подробните схеми се съобщават на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК.


Чл. 19б. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) Изменения в схемите за поставяне, изцяло или в отделни техни части, се правят по реда, предвиден за одобряването им.
(2) Отмяна на схемите за поставяне, изцяло или в отделни техни части, е допустимо:
1. по искане на лицето, по чиято инициатива е одобрена схемата;
2. на основанията по чл. 99 от АПК;
3. при възникване на нови факти и обстоятелства, които съобразно действащите правила и нормативи правят схемите неприложими, съответно предвидените с тях обекти недопустими по местоположение.
4. когато обществените нужди налагат това.
(3) Заповедта за отмяна се съобщава по реда на чл. 19, ал. 5 за схеми в имоти - публична общинска и държавна собственост и по чл. 19, ал. 6 - за схеми в имоти частна общинска и държавна собственост.
(4) Отмяната има действие занапред и не засяга законосъобразно издадени разрешения за поставяне и разрешения за ползване на място.


Чл. 20. (Отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Чл. 21. (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Местата на съдовете за събиране на отпадъци - контейнери, кофи, улични кошчета и други се определят от кмета на Столична община по реда на Закона за управление на отпадъците и Наредбата на Столичен общински съвет за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.


Чл. 22. (1) (Доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Схемите за поставяне на съоръжения за достъпна среда по чл. 184, ал. 2 от Закона за устройство на територията за осигуряване на достъпен вход до сгради се одобряват индивидуално за всяка конкретна сграда по искане на един или на няколко от собствениците в сградата със заповед на главния архитект на Столична община след приемането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.
(2) Схемите за поставяне на съоръжения по ал. 1 могат да предвиждат с до 0,5 м по-малко свободна ширина на тротоара за преминаване на пешеходци от тази по чл. 14, т. 8.


Чл. 23. (1) Скицата с указан начин на поставяне на преместваем обект или на рекламен елемент определя пространственото му разположение в поземления имот и неговия вид, тип, размер и функция.
(2) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Проектът се придружава със снимков материал.
(3) Разстоянията на преместваемите обекти до сгради и до регулационни и имотни граници се определят със скицата по ал. 1 съобразно правилата за строежи по Закона за устройство на територията и Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
(4) (Изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Преместваемите обекти се съобразяват с допустимото предназначение на поземлените имоти и с устройствените показатели съгласно Приложението към чл. 3, ал. 2 от Закона за устройството и застрояването на Столична община.
(5) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Проектът на скица с указан начин на поставяне се съгласува по реда на чл. 19, ал. 4.
(6) Проектът на скица с указан начин на поставяне се подписва от проектант с пълна проектантска правоспособност и от заявителя.
(7) (Доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Скицата с указан начин на поставяне по ал. 1 се издава от главния архитект на общината, когато имотът се намира в І-ва, ІІ-pa, ІІІ-та, IV-та и V-та зона, а в VII-ма зона - от главния архитект на съответния район, на чиято територия се поставя обекта.
(8) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Скицата с указан начин на поставяне се съобщава на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК.


Чл. 23а. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Схемите за поставяне и скиците с указан начин на поставяне се изработват върху скица по чл. 16, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър с данни за надземната и подземна инфраструктура и актуална геодезическа снимка, включваща при необходимост заснемане и експертна оценка на наличната растителност.


Чл. 23б. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Със схема за поставяне или със скица с указан начин на поставяне не може да се предвижда поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи в урегулирани поземлени имоти с приложен план за застрояване, с изключение на слънцезащитни съоръжения, ако със същите се нарушават предвидените по ОУП на СО за зоната плътност и интензивност на застрояване, както и изискванията за минимална озеленена площ.


Чл. 23в. (1) (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., предишен текст на чл. 23в, доп. - Решение № 631 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.) С обща схема могат да се определят зони за провеждане на събития, свързани с културни и спортни прояви и с официални празници, в които могат да се поставят акционно обекти и/или елементи, свързани със събитието за срока на провеждането му, който не може да бъде по-дълъг от 1 месец. В терените на зелената система общата схема се одобрява след провеждане на обществено обсъждане по чл. 12 от ЗУЗСО. Конкретното място и обект/елемент се определя с индивидуална схема, одобрена от кмета на съответния район, на чиято територия се провежда събитието.
(2) (Нова - Решение № 631 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.) В терените на зелената система акционният обект и/или елемент може да съдържа логото и слогана на спонсора на събитието по ал. 1, като видът, размера и визуализацията им се съгласуват от главния архитект на Столична община. Съгласуването е основание за издаване на индивидуална схема по ал. 1.
(3) (Нова - Решение № 631 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.) Акционните събития се одобряват от кмета на Столична община или упълномощено от него лице.
(4) (Нова - Решение № 631 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.) След изтичане на срока за провеждане на акционното събитие акционните обекти и/или елементи се премахват незабавно.


Чл. 23г. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Всички схеми за поставяне са публични и се съхраняват на достъпно за гражданите място в сградата на Направление "Архитектура и градоустройство" - Столична община и се публикуват на интернет страницата му - www.sofia-agk.com с изключение на схемите по чл. 19, ал. 11.

Раздел IV.
Поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи


Чл. 24. (1) Поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи се извършва въз основа на разрешение за поставяне.
(2) Разрешение за поставяне се издава на:
1. собственика на имота;
2. лице, притежаващо договор за наем или с друг вид договор със собственика на имота, предоставящ право на временно ползване върху заетата площ от обекта или елемента;
3. лице, притежаващо изрично писмено съгласие от собственика на имота за поставяне на обекта или на елемента.
(3) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Поставянето на преместваеми обекти и на рекламни елементи върху имоти - общинска собственост се извършва от предприятие или търговско дружество, избрано по реда на Закона за обществените поръчки.
(4) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Поставянето се извършва в 7-дневен срок от представяне от титуляра на влязло в сила разрешение за поставяне и заплащане на разходите затова. За поставянето се съставя протокол в 3 еднообразни екземпляра, които се подписват от титуляра на разрешението за поставяне и представител на предприятието или търговско дружество по ал. 3. Един от екземплярите се връчва на титуляра на разрешението за поставяне, а по един екземпляр се съхранява в предприятието или търговско дружество по ал. 3 и при издателя на разрешението за поставяне. Към протокола се прилага снимков материал на терена преди поставянето на преместваемия обект или рекламния елемент, както и снимков материал след поставянето му, който става, неразделна част от протокола.
(5) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) В разрешението за поставяне задължително се вписва, че преместваемите обекти и рекламните елементи се поставят от лицето по ал. 3.
(6) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Преместваем обект и рекламен елемент, който не е поставен по реда на ал. 3 и 4, подлежи на премахване на основание чл. 57а, т. 7 от ЗУТ.


Чл. 25. (1) Разрешение за поставяне на съоръжения за достъпна среда по чл. 184, ал. 1 от Закона за устройство на територията в съсобствен имот или в обща част на сграда етажна собственост може да се издаде на един или няколко от собствениците без съгласието на останалите съсобственици в имота, съответно на останалите собственици на самостоятелни обекти в етажната собственост.
(2) Разрешение за поставяне на съоръжение за достъпна среда за осигуряване на достъпен вход до сгради по чл. 184, ал. 2 от Закона за устройство на територията се издава на един или на няколко от собствениците на сградата, без да се сключва договор за наем с общината.
(3) Мотивиран отказ за издаване на разрешение за поставяне по ал. 1 и 2 може да се постанови само във връзка с неспазване на норми за безопасност, включително тези по ал. 4.
(4) Съоръженията за достъпна среда следва да отговарят на изискванията на Наредба № 4 от 01 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.


Чл. 25а. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) За издаване на разрешение за поставяне на рекламен елемент върху калканна стена, когато елементът или стойките за осветлението му се надвесват към съседен имот с дължина повече от 1,5 м, се изисква изрично писмено нотариално заверено съгласие от собственика на този имот. Когато съседният имот е общинска собственост, съгласието се дава от кмета на района, на чиято територия се намира имота. За имотите - държавна собственост, съгласието се дава от съответната централна администрация, на която е предоставен имотът, а в останалите случаи - от областния управител.
(2) Осветителните тела по ал. 1 трябва да бъдат насочени пряко към рекламния елемент, без разсеяната светлина да нарушава общоприетите норми за благоприятни условия на живеене.


Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26, доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Разрешение за поставяне в I-ва, ІІ-ра, Ш-та, IV-та, V-та и VI-та зона се издава от главния архитект на Столична община, а в VII-ма зона - от главния архитект на съответния район, на чиято територия се поставя обекта.
(2) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Разрешение за поставяне в територии, предвидени за изграждане на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, се издава от министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи или председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".


Чл. 26а. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) В случаите, в които поставянето на преместваем обект или рекламен елемент изисква изграждане на фундамент, същият се разрешава с разрешението за поставяне, като неразделна част от обекта.
(2) След демонтиране на обекта и преместването му на друго място, собственикът на съоръжението възстановява терена, върху който е бил поставен, във вида му преди поставянето, включително премахва фундамента.


Чл. 27. (1) Не се издава разрешение за поставяне на обект или елемент на лице, което има:
1. неприключено административно-наказателно производство за нарушение на разпоредбите на тази наредба;
2. приключено производство по т. 1, но наложената глоба или санкция не е заплатена;
3. (доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) неприключено с влязъл в сила акт административно производство по чл. 57а от Закона за устройство на територията за премахване на поставен или държан от него обект или елемент на територията на Столична община;
4. непогасени задължения към общината по наемни договори за други обекти или елементи.
(2) Не се издава разрешение за поставяне на преместваем обект или на рекламен елемент в имот - частна собственост, в който има поставен обект или елемент, за който е започнато, но не е приключило производство по чл. 57а от Закона за устройство на територията за премахването му.
(3) Не се издава разрешение за поставяне на преместваем обект или на рекламен елемент в имот - частна собственост, в който има строеж, за който е установено по предвидения в закона ред, че е незаконен.
(4) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Информация за всички административно-наказателни производства се публикува на интернет страницата на Направление "Архитектура и градоустройство" - Столична община - www.sofia-agk.com.


Чл. 28. (1) За издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект или на рекламен елемент по индивидуален проект се представят следните документи:
1. заявление-образец;
2. проектна документация и/или сертификати за безопасност на конструкцията;
3. доказателства за наличие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 2;
4. съгласуване с дружествата доставчици на вода, енергия и електронни съобщения специализираните контролни и съгласувателни органи в зависимост от вида, местоположението и предназначението на преместваемия обект.
(2) Проектната документация по ал. 1, т. 2 съдържа:
1. архитектурна част;
2. дизайнерска част;
3. инженерна част.
(3) Обемът и съдържанието на проектната документация по ал. 2 е подробно описана в Приложение № 4.
(4) Всички части на проектната документация се подписват от лица с проектантска правоспособност и от заявителя.
(5) Когато искането е за поставяне на обект или елемент с типов проект, произведен от производител с удостоверение по чл. 12, ал. 2, се изисква само проектна документация относно временните външни връзки с мрежите на техническата инфраструктура.


Чл. 29. Към проектната документация на преместваеми обекти с гъвкаво покритие на пътуващи циркове, увеселителни заведения, спортни съоръжения и др. във всички случаи се изисква конструктивно становище и съгласуване с органите по пожарна и аварийна безопасност.


Чл. 30. (1) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи се издава за срока на договора със собственика на имота или за срока на даденото съгласие от собственика на имота, но за не повече от пет години.
(2) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Когато се засягат имоти, които с действащ подробен устройствен план са предвидени за нужди по чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост, срокът на разрешенията за поставяне е до започване на процедурата по отчуждаване, но не по-дълъг от срока по ал. 1, което обстоятелство се вписва в разрешението.
(3) Разрешенията за поставяне на съоръжения по чл. 184, ал. 1 или 2 от Закона за устройство на територията се издават без определен срок.
(4) В случай на предсрочно прекратяване на договора по ал. 1, срокът на разрешението за поставяне се счита за изтекъл и обектите или елементите се премахват по реда на ал. 8.
(5) (Отм . - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)
(6) Действието на разрешението за поставяне се прекратява от деня на влизане в сила на заповедта по чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост за отчуждаване на имота, върху който е поставен обекта или елемента.
(7) (Доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Собственикът на преместваемия обект или на рекламния елемент е длъжен за своя сметка да го премахне в седемдневен срок от датата на изтичане на срока на разрешението за поставяне или неговото прекратяване и да възстанови терена в предишния му вид.
(8) В случай, че задълженията по ал. 7 не са изпълнени в срок, лицето се наказва по реда на Глава осма и се пристъпва към принудително премахване на преместваемия обект или на рекламния елемент.


Чл. 31. Разрешенията за поставяне се съобщават и влизат в сила по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел V.
Поставяне на елементи на градско обзавеждане


Чл. 32. (1) Разрешение за поставяне на елементи на градско обзавеждане се изисква само в посочените в тази наредба случаи.
(2) Разрешението за поставяне на елементи на градско обзавеждане може да бъде и за група елементи на градското обзавеждане.
(3) За издаване на разрешението за поставяне на елементи на градско обзавеждане не се събират такси.


Чл. 33. (1) (Доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Обектите и елементите на спирките на масовия градски транспорт се поставят въз основа на разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на Столична община. Разрешението за поставяне е едно за всички обекти и елементи в обхвата на спирката на масовия градски транспорт на Столична община.
(2) Обектите и елементите по ал. 3 се поставят в обхвата на спирката на масовия градски транспорт, определен с чл. 32 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, от лицето по чл. 24, ал. 3 и след представяне от титуляра на влязло в сила разрешение за поставяне. За поставянето се съставя протокол в 2 еднообразни екземпляра, които се подписват от служител на лицето по чл. 24, ал. 3. По един екземпляр се съхранява в общинското предприятие или търговско дружество и при издателя на разрешението за поставяне.
(3) В обхвата на спирката на масовия градски транспорт могат да се поставят само следните елементи и/или обекти:
1. спирков знак с информационно табло за нуждите на обществения транспорт;
2. кошче за отпадъци;
3. спирков навес с маршрутна карта и пейка;
4. павилион за продажба на превозни документи, преса и дребни пакетирани стоки;
5. съоръжение за автоматична продажба на превозни документи и издаване и зареждане на карти за транспорта на електронен носител;
6. рекламен елемент;
7. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) охранителна камера.
(4) Рекламният елемент в обхвата на спирките на масовия градски транспорт е част от спирковия навес и/или от павилиона за продажба на превозни документи, преса и дребни пакетирани стоки.
(5) (Доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) В обхвата на крайните спирки на линиите на масовия градски транспорт може да се поставя и павилион и/или тоалетна за обслужване на персонала на дружеството-превозвач.
(6) Спирките на масовия градски транспорт, с оглед поставените в обхвата им елементи и/или обекти, са три типа:
1. І-ви тип - съдържа елементите по ал. 3, т. 1 и 2;
2. IІ-ри тип - съдържа елементите по ал. 3, т. 1, 2 и 3;
3. ІІІ-ти тип - съдържа елементите по ал. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7.
(7) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Спирките на масовия градски транспорт от типове ІІ-ри и ІІІ-ти по ал. 6 могат да съдържат елемента по ал. 3, т. 6.
(8) При наличие на разделителен остров спирковият знак с информационно табло за нуждите на масовия градски транспорт и кошче за отпадъци се поставят на острова, а спирковите навеси се поставят на прилежащия тротоар на спирката.
(9) (Изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Със схемата на спирките на масовия градски транспорт на Столична община главният архитект на Столична община определя и типа на всяка спирка.
(10) Обектите и елементите в обхвата на спирките на масовия градски транспорт са общинска собственост.
(11) Обектите и елементите на спирките на масовия градски транспорт могат да се предоставят на трети лица за осъществяване на търговска и/или на рекламна дейност по предвидения в закона ред.


Чл. 34. (Отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Чл. 35. (1) (Доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Съоръженията на обществените телефонни апарати (стойки, шлемове, кабини и др.), се поставят от предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги въз основа на схема за поставяне и на разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на Столична община.
(2) Забранява се ползването по какъвто и да било начин на съоръженията по ал. 1 за извършване на рекламна дейност.
(3) Не представлява рекламна дейност изписването на името и/или поставянето на логото на съответното предприятие, предоставящо електронни съобщителни услуги, върху съоръженията по ал. 1, както и изписване на телефонните номера, свързването с които предприятието е длъжно да предоставя безплатно по закон.


Чл. 36. (1) (Доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Зарядните колонки за електрически превозни средства се поставят в общински имоти въз основа на изрично писмено съгласие на кмета на съответния район, схема за поставяне и разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на Столична община след одобряване на проектна документация за тях.
(2) Собственикът на зарядната колонка осигурява за своя сметка необходимите паркоместа за зарежданите автомобили.
(3) Съгласието по ал. 1 е със срок не по-дълъг от пет години.
(4) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Зарядните колонки върху имоти - общинска собственост се поставят от лицето по чл. 24, ал. 3 и след представяне от титуляра на влязло в сила разрешение за поставяне. За поставянето се съставя протокол в 3 еднообразни екземпляра, които се подписват от титуляра на разрешението за поставяне и от служител на лицето по чл. 24, ал. 3. Един от екземплярите се връчва на титуляра на разрешението за поставяне, а по един екземпляр се съхранява в общинското предприятие или търговско дружество и при издателя на разрешението за поставяне.
(5) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Забранява се зарядните колонки да бъдат носител на рекламно послание.

Раздел V "а".
Технически изисквания към разполагането на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти и към подвижни съоръжения върху терени общинска собственост за извършване на търговия на открито (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)


Чл. 36а. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) Пред стационарни търговски обекти, върху терени общинска собственост могат да се разполагат подвижни съоръжения, обслужващи извършваната в обекта търговска дейност по смисъла и по реда на Наредбата на Столичен общински съвет за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община /НРУИТДТСО/.
(2) Съоръженията по ал. 1:
1. не могат да се поставят по начин, който препятства дейността и достъпа до търговски обекти и входове на сгради в близост, както и достъпа до елементите на градското обзавеждане;
2. не могат да се поставят частично или изцяло върху леглата на съществуващата растителност, нито да закриват достъпа на съответната растителност до слънчева светлина;
3. могат да се поставят само към съществуващи търговски обекти и трябва да обслужват извършваната в обекта търговска дейност;
4. могат да се поставят сезонно или целогодишно.
(3) Разполагането на съоръжения по ал. 1 следва да бъде в съответствие с нормативните изисквания относно захранването с електрическа енергия с оглед запазване живота и здравето на гражданите.
(4) При разполагане на съоръжения по ал. 1 се оставя свободна ширина за преминаване по тротоара - минимум 2 м до най-близкия ограничител на пространството.
(5) Не се допуска поставяне на съоръжения по ал. 1 върху тротоари с изградени велоалеи.
(6) (Доп. - Решение № 858 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г.) Не се допуска поставяне на охладителна и друга техника за съхранение и продажба на храни и напитки, както и на грилове и барбекюта върху изградени тротоари в I-ва и II-ра зона.
(7) Поставяне на подиуми (декинги) към съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 1 от НРУИТДТСО се разрешава само по изключение при тротоари с голяма денивелация (над 10%) и/или с оглед спазването на изискванията по ал. 3 и/или други санитарно-хигиенни изисквания и само ако е предвидено в схемата за разполагане. В такива случаи свободната площ за преминаване по тротоара се увеличава с 10 см за всеки линеен метър подиум. Подиумите не могат да се поставят по начин, който поврежда съществуващата настилка.
(8) Забранява се поставянето на подиуми и ограждането на съоръженията по чл. 28, ал. 2 от НРУИТДТСО по начин, който възпрепятства достъпа за експлоатация, наблюдение и поддръжка на елементи на инженерната инфраструктура.
(9) Поставянето на подиуми към съоръженията по чл. 28б, ал. 3 се регламентира по реда на чл. 36б.
(10) Съоръженията по ал. 1 могат да се разполагат само в рамките на лицето на търговския обект, ограничено от страничните му преградни зидове към уличната регулация или фасадата, на която се намира входа към обекта с изключение на масите за консумация на открито по одобрените схеми за паркове и градини.
(11) Площта между тентата/чадъра и ветробрана в случаите по чл. 28б, ал. 3 от НРУИТДТСО е открита с минимум просвет от 0.50 м.
(12) В случаите по чл. 28б, ал. 3 от НРУИТДТСО площта, заемана от съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 1 не може да превишава площта на търговската зала на кота 0.00 на обекта, който обслужва.


Чл. 36б. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) За съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 3 и по чл. 28б, ал. 3 от НРУИТДТСО се одобрява индивидуален проект от главния архитект на Столична община при спазване изискванията в Приложение с технически стандарти и правила, неразделна част от наредбата.
(2) Приложението с технически стандарти и правила се одобрява от Столичния общински съвет по предложение на главния архитект на Столична община по реда на одобряване на наредбата.


Чл. 36в. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Съоръженията, от които може да се извършва търговия на открито върху терени общинска собственост, не могат да бъдат захранвани с временни външни връзки към мрежите на техническата инфраструктура. Те могат да бъдат само с автономно захранване.

Раздел VI.
Поставяне на празнична украса


Чл. 37. Тази наредба урежда обществените отношения свързани с условията и реда за поставяне, експлоатация и премахване на празнична украса върху общински имоти и съоръжения в архитектурно-пространствената рамка на улици от първостепенната улична мрежа и техните прилежащи пешеходни зони и алеи, върху стълбовете на контактната мрежа на градския транспорт и на уличното осветление, както п в терени и самостоятелни имоти на зелената система.


Чл. 38. (1) Поставянето, експлоатацията и премахването на празнична украса върху общински имоти и съоръжения се възлага от Столична община по предвидения в закона ред.
(2) Поставянето, експлоатацията и премахването на празнична украса по ал. 1 се организира и контролира от дирекция "Култура".


Чл. 39. (1) Празничната украса може да се поставя по повод национални и местни празници и чествания.
(2) Празничната украса може да бъде:
1. свободно стоящи елементи на празнична украса;
2. елементи към стълбовете на контактната мрежа на градския транспорт и на уличното осветление;
3. елементи към фасади на сгради.
(3) Празничната украса може да се поставя преди и по време на събитието и се премахва в срок до 7 дни след приключване на събитието.
(5) Срокът, за който може да бъде поставяна празнична украса е до 45 дни.


Чл. 40. (1) (Доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Главният архитект на Столична община одобрява схема за поставяне на празнична украса в случаите по чл. 37 по реда на чл. 19 за общите схеми
(2) За поставяне на празничната украса в случаите по чл. 37, се издава разрешение за поставяне.
(3) Разрешения за поставяне на елементи на празнична украса се издават от главния архитект на Столична община в I-ва, ІІ-pa и VI-та зона, а в останалите случаи - от главния архитект на съответния район.


Чл. 41. Лицето, което е поставило празнична украса, отговаря за безопасната й експлоатация.


Чл. 42. (1) В терени и самостоятелни имоти на зелената система на Столична община празничната украса се поставя при спазване на изискванията за опазване на растителността по Наредбата за реда за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.
(2) При поставяне на празнична украса в паркове и градини се съобразява съвместимостта на украсата с парковата среда, което се преценява от Общинския експертен съвет по устройство на територията.
(3) Проектите и визуализациите за поставяне на празнична украса в терени и самостоятелни имоти на зелената система на Столична община, се съгласуват от дирекция "Зелена система".
(4) При поставяне на празнична украса в терени и самостоятелни имоти на зелената система на Столична община се допуска захранване с електричество на украсата с напрежение до 36 V.
(5) Поставянето и премахването на празнична украса в терени и самостоятелни имоти на зелената система на Столична община се извършва в присъствието на правоспособен специалист от дирекция "Зелена система" или на представител от районната администрация.
(6) Преди издаване на разрешение за поставяне на празнична украса в терени и самостоятелни имоти на зелената система на Столична община, лицето желаещо да постави украсата внася по сметка на Столична община депозит в размер, определен от дирекция "Зелена система", за възстановяване на евентуални щети, нанесени при монтажа, демонтажа и/или експлоатацията и.
(7) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Поставянето и премахването на празничната украса по стълбовете на уличното осветление и контактната мрежа се извършва от експлоатационното дружество или в присъствието на негов представител, който подписва протокол за безопасен монтаж.


Чл. 43. (1) Причинените щети върху елементите на зелената система на Столична община и стълбовете от контактната мрежа на градския транспорт и на уличното осветление при поставянето, експлоатацията и/или премахването на празничната украса са за сметка на лицето по чл. 41.
(2) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Щетите по ал. 1 се установяват с акт на лицата по чл. 223 от Закона за устройство на територията в присъствието на служители на "Столичен електротранспорт" ЕАД, на "Улично осветление" ЕАД или на дирекция "Зелена система".
(3) Щетите се отстраняват от лицето по чл. 41 в срок, указан от лицето, издало разрешението за поставяне. В случай, че то не отстрани щетите, те се отстраняват от Столична община за сметка на депозита по чл. 42, ал. 6. Ако стойността на щетите надвишава стойността на депозита, Столична община изисква от лицето по чл. 41 заплащането на разликата между двете стойности въз основа на съставените при отстраняване на щетите протоколи и счетоводни документи.
(4) Депозитът по чл. 42, ал. 6, съответно остатъкът от него, се освобождава в полза на лицето по чл. 41 след констатиране на липсата на щети или на отстраняването им.
(5) Не се издава разрешение за поставяне на празнична украса на лице, причинило щети на зелената система на Столична община по повод поставяне на празнична украса.


Чл. 44. Забранява се при поставяне на празнична украса да се кастри и премахва дървесна растителност.


Чл. 45. (1) Допуска се чрез процедурите и договорите по чл. 38, ал. 1 да се предвиди в рамките на отделните елементи на празничната украса да се интегрират надпис, шрифт, лого, дизайн, цвят и др., които са отличителни за определен корпоративен имидж, само ако са адекватно адаптирани към съответната празнична кампания, което се преценява от Общинския експертен съвет по устройство на територията.
(2) Размерът на елементите на корпоративния имидж по ал. 1 не може да надвишава 10% от общия размер на всеки отделен елемент на празничната украса.
(3) Забранява се:
1. самостоятелното поставяне на елементи на корпоративен имидж (лого, емблема, цвят) като част от елемент на празничната украса;
2. представянето и/или включването в празничната украса на реклама на отделни продукти - изображения, обемни фигури и/или снимки и др.;
3. закрепването на празнична украса и кабели, захранващи същата към напречниците, конзоли и други елементи, поддържащи контактната мрежа на градския електротранспорт;
4. монтирането на празнична украса на стълбове със съвместно окачване на тролейбусна и трамвайна контактна мрежа, прекъсвачни кутии на захранващи кабели, светофарни уредби, кръстовища и анкерни стълбове, както и стълбове, на които са монтирани елементи от системата за регулиране на движението и системи за видеонаблюдение:
5. монтирането на празнична украса и прокарването на захранващи кабели на анкерни стълбове, в които има монтирани тежести за компенсирана контактна мрежа па градския електротранспорт;
6. монтирането на празнична украса върху съоръжения на инженерната инфраструктура или в сервитутната им зона по начин, нарушаващ изискванията за безопасност, препятстващ достъпа до тях или създаващ затруднение за нормалната им експлоатация;
7. монтиране на празнична украса върху скулптурни паметници и други елементи на декоративната пластика, както и непосредствено във визуалния обсег на възприятието им;
8. Закриването с празнична украса на други елементи на градската среда.


Чл. 46. Техническите изисквания за поставяне и експлоатация на празничната украса са посочени в Приложение № 5.

Раздел VII.
Ограничения за поставяне на преместваеми обекти, на рекламни елементи и на елементи на градско обзавеждане (Отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Раздел VII.
Ограничения за поставяне на преместваеми обекти, на рекламни елементи и на елементи на градско обзавеждане


Чл. 47. (Доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Глава трета.
ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Раздел I.
Фирмени надписи


Чл. 48. (1) Фирмените надписи са информационни елементи, съдържащи само наименованието, търговската марка и/или дейността на лице в конкретен обект, които се поставят върху недвижимия имот, в който се намира седалището или дейността на лицето, както и върху преместваеми обекти, в които се извършва дейността на лицето.
(2) Фирмените надписи могат да бъдат поставяни:
1. върху стени, козирки, навеси и маркизи към партерните части на сградите непосредствено принадлежащи към обекта, чиято функция обозначават;
2. (изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) по фасадите на нежилищни сгради, когато функцията, която обозначават се осъществява в повече от 3/4 от площта на сградата;
3. върху преместваеми обекти;
4. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) по покривите на нежилищни сгради, когато функцията, която обозначават се осъществява в повече от 3/4 от площта на сградата само във вид на ажурни букви и лого на фирмата, съобразени с общата височина на сградата и без изображения на съпътстващите го форми, фигури и други.
(3) Когато фирменият надпис е поставен върху козирки, навеси и маркизи на партерни помещения, той не може да ги надвишава с повече от 1 м, както и да закрива отвори по фасадата на сградата.
(4) Когато фирменият надпис се издава от фасадата на сградата, на която е поставен, неговият най-отдалечен край не може да бъде на повече от 1,50 м от фасадата, а когато е поставен на височина под 2,50 м от нивото на терена, не може да се издава от фасадата на сградата повече от 0,15 м.
(5) Забранява се изграждане на допълнителни конструкции (навеси и козирки) с цел поставяне на фирмени надписи, както и поставянето им на всякакви места различни от описаните в ал. 2.


Чл. 49. (1) Фирмените надписи се одобряват с инвестиционния проект за изграждане или преустройство на обекта, който обозначават, от компетентния за това орган.
(2) (Доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) В случаите, когато поставянето на фирмени надписи не е свързано с изграждане, поставяне или преустройство на даден обект, проектът на фирмения надпис се одобрява от главния архитект на съответния район, който издава разрешение за поставяне. Разрешението за поставяне се издава на лицето по чл. 24. ал. 2.
(3) Проектите за фирмени надписи и/или визуализациите към тях обхващат фасадата на цялата сграда, а при свързано застрояване - и контактната зона със съседните сгради.
(4) Не се изисква одобряване на проект и разрешение за поставяне на фирмени надписи с размер до 0,25 м2, когато същите са поставени на нивото на партера и успоредно на стената или върху преместваеми обекти, както и за фирмени надписи, поставени върху витрини, независимо от площта им.
(5) Фирмени надписи с размер над 0,25 м2 върху преместваеми обекти с типов проект се допускат с разрешение на органа, компетентен да издаде разрешението за поставяне за съответния обект.
(6) Фирмените надписи се изписват задължително на български език и могат да бъдат дублирани и на друг език.


Чл. 50. (1) Отговорни за редовността на фирмените надписи по смисъла на тази наредба са ползвателите на обектите, за които са предназначени.
(2) Фирмените надписи следва да бъдат свалени от ползващото ги лице в 3-дневен срок от прекратяването на съответната дейност на обекта.


Чл. 51. Забранява се ползването на фасадите на търговските обекти, извън витрините и одобрените с инвестиционния проект места за поставяне на фирмени надписи.

Раздел II.
Фирмени информационно-указателни табели.


Чл. 52. (1) Фирмените информационно-указателни табели обозначават определени обекти или дейности или упътват към местоположението им.
(2) Фирмената информационно-указателна табела може да съдържа информация за местонахождението на обекта и/или вида на дейността. Фирмената информационно-указателна табела не може да служи за излъчване на рекламни послания.
(3) Фирмени информационно-указателни табели се поставят върху имоти - общинска собственост, въз основа на разрешение за ползване на място, издадено по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.
(4) (В сила на 01.03.2015 г.) За поставяне на фирмени информационно-указателни табели върху общински имоти се заплаща такса за ползване по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
(5) Забранява се поставянето на фирмени информационно-указателни табели:
1. (изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. - Решение № 858 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г.) в I-ва и в VI-та зона;
2. върху стълбове с елементи от системата за регулиране на движението (пътни знаци, светофари и др.);
3. върху стълбове от контактната мрежа на градския транспорт и уличното осветление, върху които е разрешено поставянето на друг рекламен или информационен елемент;
4. върху дървета.
(6) (Нова - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Фирмените информационно-указателни табели по ал. 3 се поставят само по общински типов проект.


Чл. 53. (1) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Всяко юридическо или физическо лице има право да разположи върху имоти общинска собственост до четири броя фирмени информационно - указателни табели, свързани с един негов обект или дейност на разстояние не повече от 200 метра от обекта.
(2) На една улица (булевард) могат да се поставят не повече от две фирмени информационно-указателни табели за един обект или дейност - по една за всяка посока на движение.


Чл. 54. (1) Фирмена информационно-указателна табела може да се поставя върху общински имоти или сгради, за да обозначи факта на изграждане и/или поддържане па общински публични озеленени площи, инфраструктура или сгради от трети лица безвъзмездно в полза на общината въз основа на договор.
(2) (Изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Поставянето на фирмена информационно-указателна табела в случаите по ал. 1 се извършва въз основа на разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на Столична община.
(3) Площта на фирмената информационно-указателна табела по ал. 1 не може да надвишава 1,00 м2 едностранно.
(4) За един обект по ал. 1 може да се поставя една фирмена информационно-указателна табела.
(5) Фирмената информационно-указателна табела по ал. 1 не може да съдържа повече информация от указаната в ал. 1.
(6) Забранява се върху изграденото, поставените обекти или елементи, въз основа на договора по ал. 1 да се поставят фирмени обозначителни знаци и друга реклама.
(7) (Нова - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) За табелите по ал. 1 не се прилагат ограниченията по чл. 52, ал. 5, т. 1.

Раздел III.
Фирмени тотеми


Чл. 55. (1) (Доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Фирменият тотем представлява индивидуален информационен монументално-декоративен елемент, обозначаващ местонахождението на обект или местонахождението и дейността на обекта.
(2) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Фирменият тотем може да се постави само в границите на урегулирания поземлен имот, в който се намира обекта по зададени GPS координати или в съседен имот, когато се ползва на валидно правно основание при положение, че съседният имот не е отреден за терен на зелената система.
(3) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) По изключение може да се разреши от компетентния орган по ал. 5 фирменият тотем да се постави и извън урегулирания поземлен имот за обекта, който обозначава, но в непосредствена близост до него, когато спазването на правилото по ал. 2 е фактически невъзможно, поставянето му не влошава изискванията за достъпност и фирменият тотем е зад уличната регулационна линия.
(4) (Доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Поставянето на фирмен тотем може да бъде предвидено с инвестиционния проект за изграждане на обекта и да се допусне с общото разрешение за строеж, както и с отделно разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на Столична община.
(5) Разрешението за поставяне на фирмен тотем се издава от главния архитект, компетентен да одобри инвестиционния проект и да издаде разрешение за строеж за обекта, чието местоположение се обозначава с тотема.
(6) Забранява се поставянето на фирмени тотеми в I-ва, ІІ-pa и VІ-та зона.
(7) За един обект може да се постави само един фирмен тотем.
(8) (В сила на 01.03.2015 г.) Когато фирменият тотем е поставен върху общински имот извън урегулирания поземлен имот за обекта, който обозначава, се дължи такса за ползване, определена по реда на чл. 72 от Закона за местни данъци и такси.
(9) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Към бензиностанции и газостанции към фирмения тотем може да се поставя и ценови тотем, на който се изписват цените на различните видове горива, а за търговски обекти, разположени на площ над 3000 кв.м - до 12 кв.м в хоризонтално и вертикално отношение.
(10) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Фирмените тотеми могат да бъдат с височина до 12 метра до най-високата им точка и с едностранна площ до 6 кв.м в хоризонтално и вертикално отношение, а за търговски обекти, разположени на площ над 3000 кв.м - до 12 кв.м в хоризонтално и вертикално отношение.

Раздел IV.
Временни информационни елементи


Чл. 56. (1) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. - Решение № 858 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г.) Временните информационни елементи съдържат информация, свързана с конкретни икономически, социални, културни и спортни събития от общинско, национално или международно значение с некомерсиален характер, с фиксирано времетраене, посочено в текста на изписаната информация.
(2) Забранява се с такива елементи да се рекламират стоки или услуги.


Чл. 57. (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) (Изм. - Решение № 858 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г.) Временните информационни елементи се поставят безвъзмездно, за срок не по-дълъг от 14 дни, въз основа на заповед на Кмета на Столична община.
(2) Временните информационни елементи се поставят върху общински имоти, сгради или съоръжения, като местата се определят с обща схема, одобрена от главния архитект на СО.


Чл. 58. Върху сгради могат да се поставят надписи за събития, които се осъществяват в тях. Надписите се поставят в срок до два дни преди датата на започване на събитието и се премахват в срок до два дни от датата на приключването му.


Чл. 59. (1) Забранява се ползването на дървета или друга растителност за закрепване на временни информационни елементи, както и излъчването на рекламни послания чрез временни информационни елементи в полза на търговци, продукти и събития без връзка с конкретната проява.
(2) Забранява се поставянето на временни информационни елементи върху стълбове от контактната мрежа на градския транспорт и върху стълбове с елементи от системата за регулиране на движението (пътни знаци, светофари и др.).
(3) Забранява се поставянето на временни информационни елементи върху стълбове на уличното осветление, върху които е разрешено поставянето на друг рекламен или информационен елемент.
(4) За едно събитие може да се разреши поставяне на до 100 броя временни информационни елемента на определени с разрешението места.


Чл. 60. (Отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Чл. 61. (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Временните информационни елементи се демонтират до три дни след изтичане на срока на разрешението им от лицето по чл. 24, ал. 3.

Глава четвърта.
ОБЩЕСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Раздел I.
Обществени информационни елементи


Чл. 62. (1) Обществените информационни елементи служат за разпространение на обществена информация, чрез обществени надписи, информационно-указателни табели, афишни колони и обществени информационни табла.
(2) Обществените надписи и информационно-указателните табели се изписват на български език, като към българският текст може да се добави и текст на друг език със същото съдържание.


Чл. 63. (1) Обществените надписи се поставят върху обекти с обществено предназначение и обозначават тяхната функция.
(2) За поставянето на обществени надписи се прилагат правилата на Глава трета, Раздел І.


Чл. 64. (1) Информационно-указателните табели обозначават местонахождението на обществени обекти, изискване за спазване на определено поведение, наименования на улици, площади и др. или упътват към местоположението на определен обект или дейност.
(2) Информационно-указателните табели се поставят от общинската администрация в публичното градско пространство, включително в терени на зелената система, както и безвъзмездно върху сгради, огради и други елементи, които не са общинска собственост.


Чл. 65. (1) Афишните колони и обществените информационни табла служат за поставяне на безплатни съобщения на гражданите или за обществени културни, спортни, хуманитарни и други обществени прояви.
(2) (Доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Афишните колони и обществените информационни табла се поставят от общината в общински имоти въз основа на схема, одобрена по реда за одобряване на схема за поставяне на рекламни елементи и разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на Столична община. Афишните колони и обществените информационни табла са общинска собственост.


Чл. 66. Забранява се лепенето и разпиляването на афиши, плакати, листовки, некролози и други обществени информационни елементи по стълбовете па уличното осветление, електропреносната и електроразпределителна мрежа, стълбовете на контактната мрежа на масовия градски транспорт, контейнерите за събиране на твърди битови отпадъци, временни огради на строителни обекти, фасади на сгради, върху дървета и едроразмерна растителност, тротоари, подлези, терени на зелената система на Столична община, обекти и елементи в обхвата на спирките на масовия градски транспорт, както и на всякакви други непредвидени за целта места.

Раздел II.
Монументално-декоративни елементи


Чл. 67. (1) Монументално-декоративните елементи служат за общо оформяне на градската среда и за обозначаване на значими събития за общината и за страната и не са предназначени да излъчват каквато и да било реклама или да служат за търговска дейност.
(2) Главният архитект на общината разрешава по индивидуални проекти поставянето на монументално-декоративните елементи въз основа на решение на Столичния общински съвет по реда на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община.
(3) Обемът и съдържанието на проектната документация за издаване на разрешение за поставяне па монументално-декоративни елементи се определя в Приложение № 6.

Глава пета.
РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

Раздел I.
Общи правила за осъществяване на рекламна дейност


Чл. 68. (1) Рекламната дейност по тази наредба се извършва чрез установените с нея елементи, средства, форми и дейности, като не се допуска:
1. реклама, забранена със закон или накърняваща общоприети морални ценности;
2. реклама, съдържаща под каквато и да е форма послания за религиозна, расова, етническа или политическа омраза, насилие, нетърпимост;
3. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) реклама върху козирките, прозорците и витрините на стационарните търговски обекти, разположени на партерните етажи с изключение на реклама на търговски марки, на които търговецът е представител, заемаща не повече от 20% в I-ва и ІІ-ра зона и не повече от 30% в останалите зони.
(2) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Забранява се поставянето на моторни превозни средства или на други предмети по тротоари и други публични пространства с цел реклама по начин, препятстващ свободното преминаване.

Раздел II.
Начини за осъществяване на рекламна дейност


Чл. 69. Рекламната дейност се осъществява чрез:
1. рекламни елементи;
2. превозни средства:
3. летателни апарати;
4. реклама по строежи;
5. художествени рекламни изображения;
6. кампанийна реклама;
7. прожектиране на рекламни изображения върху сгради и други естествени или изкуствени обекти;
8. (изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) електронни устройства за показване на картина;
9. (нова - Решение № 631 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.) акционни обекти и/или елементи по чл. 23в.


Чл. 70. Извършването на рекламна дейност чрез рекламни елементи представлява ползването на рекламната им площ за реклама.


Чл. 71. (1) Извършването на рекламна дейност по подвижния състав на градския транспорт (автобуси, тролейбуси, трамвайни и подземни мотриси), със специализирани рекламни автомобили или с автомобили, оборудвани със съоръжения за носене на реклама, както и реклама от въздуха с помощта на летателни апарати, вкл. хвърчила или рекламни балони, се допуска с разрешение на кмета на Столичната община.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от:
1. три години за подвижния състав на градския транспорт;
2. една година във всички останали случаи.
(3) Престоят и паркирането на специализираните рекламни автомобили и такива, оборудвани със съоръжения за носене на реклама, се подчинява на общия режим. Не се разрешава престоят и паркирането да възпрепятстват визуалното възприемане на други рекламни елементи или да затрудняват подхода към търговски или друг обществен обект, както и да не препятстват по никакъв начин движението на масовия градски транспорт.
(4) Забранява се при осъществяването на рекламна дейност със средствата по ал. 1 да се използват светлинни и/или звукови сигнали, както и да се излъчва реклама чрез звук.
(5) Не се смята за извършване на рекламна дейност поставянето на името, фирмата или логото на собственика върху негово превозно средство, както и обозначаването на извършваната с превозното средство дейност.


Чл. 72. (1) Забранява се осъществяването на рекламна дейност по време на строителството върху строежи, техните огради, скелета и предпазни мрежи освен на определените за това места.
(2) Местата и средствата за осъществяване на рекламна дейност по ал. 1 се определят от органа, издал разрешението за строеж и представляват част от проектната документация на обекта.
(3) Възложителят е длъжен при въвеждането на строежа в експлоатация да премахне всички средства, служили за осъществяване на рекламната дейност по ал. 1, както и да заличи всички надписи и други рекламни послания върху завършения обект, освен тези, предвидени с инвестиционния проект за осъществяване на рекламна дейност по време на експлоатацията на обекта.
(4) Табелата по чл. 157, ал. 5 от Закона за устройство на територията не може да надвишава 2,00 м2, да съдържа повече информация от изискуемата по закон и да служи за реклама.


Чл. 73. (1) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) С цел финансова подкрепа за ремонт и рехабилитация на фасадите на съществуващи сгради се разрешава със заповед на кмета на съответния район въз основа на документите по ал. 5 извършването на рекламна дейност върху площта на покритията на скелето (предпазната мрежа) за срока на строително-ремонтните и възстановителни работи, но за не повече от една година. Крайният срок се вписва в разрешението, въз основа на план-графика по ал. 5. В I-ва зона се разрешава върху предпазната мрежа да се изобразява фасадата на сградата, като рекламата може да заема до 30% от площта на мрежата.
(2) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) По изключение, когато санирането на сградите включва освен фасадата, подмяна на инсталации и/или извършване на необходими възстановителни дейности по конструкцията, както и когато се налага да се извършва реставрационна дейност, срокът по ал. 1 може да бъде до една година и половина.
(3) За неспазване на план-графика на предвидените строително- монтажни работи по ал. 5, както и когато при изтичане на срока по предходните алинеи се установи, че заявеното саниране не е осъществено, възложителят се наказва по реда на Глава осма.
(4) Повторно разрешение по ал. 1 може да се издава след изтичане на десет години от приключването на предходното саниране на съответната сграда.
(5) Разрешението по ал. 1 се издава въз основа на одобрен план за безопасност и здраве, на разрешение за строеж, когато такова се изисква, и план-график на предвидените строително-монтажни работи, обвързани с конкретни срокове.
(6) Забранява се поставянето на покрития върху фасади на сгради, без да се извършват ремонтни и възстановителни работи, засягащи съответната фасада.
(7) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Разрешението по ал. 1 не може да се издава в случаите на ремонти в сградата, при които не се рехабилитират фасадите.
(8) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Издадените разрешения по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на съответната администрация и се вписват в нарочно създаден регистър към Направление "Архитектура и градоустройство" при Столична община.
(9) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) След изтичане на срока по ал. 1 и ал. 2, лицето, ползващо рекламната площ. премахва доброволно предпазната мрежа по ал. 1 в 7-дневен срок. След изтичане на срока за доброволно премахване мрежата, върху която се извършва рекламна дейност, се премахва принудително от лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, като за тази цел същата се счита за рекламен елемент.
(10) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) За издадените разрешенията по ал. 1 се уведомяват и лицата по чл. 85, ал. 1.


Чл. 74. (1) Забранява се осъществяването на рекламна дейност върху:
1. строежи, техните огради, скелета и предпазни мрежи, когато строителството е спряно;
2. сгради, техните огради, скелета и предпазни мрежи, когато са значително повредени в следствие на пожар, наводнение, земетресение или друго бедствие и в тях не се извършват възстановителни строителни и ремонтни дейности;
3. сгради, представляващи единична недвижима културна ценност категория "национално значение" по смисъла на Закона за културното наследство, както и върху техните огради, скелета и предпазни мрежи по време на ремонт и/или саниране;
4. сгради, техните огради, скелета и предпазни мрежи, когато са с премахнати фасади и в тях не се извършват възстановителни строителни и ремонтни дейности.
(2) В случаите по ал. 1 е допустимо върху предпазните мрежи да се изобрази фасадата на закрития с нея строеж (сграда).


Чл. 75. (1) Художествени рекламни изображения се поставят с разрешение на главния архитект на общината за II-ра, ІІІ-та, IV-та и V-та зона, а в VII-ма - от главния архитект на съответния район.
(2) Забранява се поставянето на художествени рекламни изображения, включително стикери, върху фасади на сгради, в обхвата на улици, в обществени паркинги и върху пътни платна, както и в обхвата на недвижими културни ценности и техните охранителни зони.
(3) Размерът на художествените рекламни изображения е ограничен съобразно изискванията на чл. 47.


Чл. 76. (1) Кампанийна реклама в имоти общинска собственост се разрешава със заповед на кмета на съответния район за срок до един месец. С разрешението се определят местата и начина на извършване на дейността.
(2) Осъществяването на кампанийна реклама не може да нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите, както и да се провежда в часовете между 22.00 ч. и 08.00 ч.
(3) (В сила на 01.03.2015 г.) За извършването на кампанийна реклама в имоти общинска собственост се заплаща такса по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.


Чл. 77. (1) Рекламна дейност, извършвана чрез прожектиране на рекламни изображения върху сгради и други естествени или изкуствени обекти, се допуска с разрешение на кмета на Столичната община за срока на договора със собственика на имота или за срока на даденото съгласие от собственика на имота, но за не повече от пет години.
(2) Забранява се извършване на рекламна дейност чрез средствата по ал. 1:
1. върху жилищни сгради;
2. без съгласие на собственика на нежилищната сграда или обект, върху който се прожектират рекламните изображения;
3. по начин, който да застрашава безопасността на движение;
4. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) върху сгради и други естествени или изкуствени обекти, намиращи се на по-малко от 50 метра от жилищни сгради.
(3) Забранява се поставянето на прожекционни апарати за извършване на дейността по ал. 1 в терени от зелената система на Столична община.


Чл. 78. (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Електронните устройства за показване на картина се вграждат в рекламни и информационни елементи до 2 м2 при спазване на правилата, предвидени за тях, както и тези по чл. 16а.

Глава шеста.
РЕГИСТРИ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ


Чл. 79. (1) Директорът на дирекция "Общински строителен контрол" организира воденето на публичен регистър на разрешенията за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи и на удостоверенията за въвеждането им в експлоатация. Данните от регистъра се публикуват и поддържат в актуален вид на интернет страницата на направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община - sofia-agk.com.
(2) (Доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) В регистъра по ал. 1 се вписват данни за местоположението на преместваемия обект, съответно на рекламния елемент, функцията му, титуляра на разрешението за поставяне и срока за поставяне, съгласно Приложение № 7. Към съответния обект се публикува протокола и снимковия материал, създаден по реда на чл. 24, ал. 4.
(3) Всяко разрешение или удостоверение по тази наредба на главния архитект на общината се изпраща в седемдневен срок на директора на дирекция "Общински строителен контрол" на Столична община и в съответната районна общинска администрация. В същия срок копие от всяко разрешение или удостоверение по тази наредба, издадено от главния архитект на район, се изпраща на директора на дирекция "Общински строителен контрол" на Столична община.


Чл. 80. (1) Собствениците на преместваеми обекти и на рекламни елементи по индивидуален проект са длъжни в седемдневен срок от поставянето им да поискат издаване на удостоверение за въвеждането им в експлоатация от органа, издал разрешението за поставянето им. удостоверението за въвеждане в експлоатация се издава в седемдневен срок.
(2) Необходимите документи за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация са описани в Приложение № 8.

Глава седма.
ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ


Чл. 81. (1) Лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията съставят констативни актове по чл. 57а, ал. 2 от Закона за устройство на територията.
(2) В седемдневен срок от връчването на констативния акт по ал. 1, кметът на общината издава заповед за премахване на преместваемия обект, на рекламния, информационния или монументално-декоративен елемент, в която указва срок за доброволно изпълнение и разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия, да прекратят доставките до определения за премахване обект.
(3) Когато обектът или елементът са поставени в противоречие с издаденото разрешение, срокът за доброволно изпълнение по ал. 2 е за привеждането на обекта или елемента в съответствие с издаденото разрешение.
(4) Когато собственикът на преместваемия обект, на рекламния, информационния или монументално-декоративния елемент, поставен в чужд имот е неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал. 2 кметът на общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.
(5) В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта по ал. 2, служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията в съответния район извършват проверка дали заповедта е изпълнена и съставят констативен протокол.
(6) (Попр. - Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) В седемдневен срок от съставяне на протокола по ал. 5, кметът на съответния район изпраща в дирекция "Общински строителен контрол" образуваната административна преписка. Когато обектът или елементът не е премахнат или не е приведен в съответствие с издаденото разрешение доброволно, към преписката се прилага протокол, съдържащ предложение за начина на изпълнение на премахването и необходимите строително-монтажни работи.
(7) Когато обектът или елементът не е премахнат или не е приведен в съответствие с издаденото разрешение доброволно, той се премахва принудително от Столична община за сметка на нарушителя, а ако той е неизвестен - за сметка на собственика на земята или на обекта, върху който е поставен.
(8) Когато собственикът на преместваемия обект, на рекламния, информационния или монументално-декоративния елемент, поставен върху имот общинска собственост, е неизвестен, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общинската администрация, за което се съставя протокол.
(9) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Когато рекламният елемент не е премахнат доброволно, директорът на дирекция "Общински строителен контрол" уведомява рекламодателя, че рекламната дейност се извършва върху незаконно стоящо съоръжение.
(10) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Когато преместваемите обекти и рекламните елементи са поставени от лицето по чл. 24, ал. 3, заповедта за премахване се изпраща на това лице. Когато обектът или елементът не е премахнат доброволно, той се премахва принудително за сметка на нарушителя, а ако той е неизвестен - за сметка на собственика на земята или на обекта, върху който е поставен. Премахването е по реда на чл. 82 и се извършва от лицето по чл. 24, ал. 3.


Чл. 82. (1) Фактическото изпълнение на премахването се възлага от Столична община по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) При възлагане на фактическото изпълнение, директорът на дирекция "Общински строителен контрол" определя дата и час за принудителното изпълнение на заповедта по чл. 81, ал. 2, които се съобщават на заинтересованите лица чрез поставяне на съобщение на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на районната общинската администрация, за което се съставя протокол.
(3) На определените дата и час по ал. 2 лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията от съответния район, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на обекта преди започване на принудителното изпълнение на заповедта за премахване.
(4) В случаите, когато обектът не е освободен доброволно от движимо имущество, намиращо се в него, лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията и изпълнителят пристъпват към принудително освобождаване на обекта, със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.
(5) Изнесеното движимо имущество се предава на собствениците му, а в случай че същите не желаят да го приемат или ако не може да се установи неговият собственик служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията съставят опис за вида, състоянието и количеството му при изнасянето и същото се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета на района.
(6) Дейностите по премахването се ръководят от представител на изпълнителя, който е технически правоспособно лице и се извършват съгласно съставената техническа документация.
(7) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите на противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.
(8) След изпълнението на заповедта за принудително премахване се съставя протокол за установяване състоянието на обекта и терена след завършване на принудителното изпълнение от служителите на района, представител на изпълнителя, представители на експлоатационните дружества и органите на Министерството на вътрешните работи.
(9) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Премахнатият обект или елемент се съхранява от изпълнителя на определено за това място за срок от шест месеца.
(10) Възстановяването и почистването на терена от отпадъци, получени при премахването на обектите или на елементите се извършва от изпълнителя и е за сметка на адресата/адресатите на заповедта.
(11) (Доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) За извършените разходи по премахването и съхранението се съставя протокол от представители на районната администрация и изпълнителя, въз основа на който се издава изпълнителен лист за събиране на вземането по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс. Когато собственикът на обекта или на елемента, поставен върху общински терен е неизвестен, разходите по премахването и съхранението са за сметка на общинския бюджет.


Чл. 83. Директорът на дирекция "Общински строителен контрол" утвърждава образци на протоколите и актовете по тази глава.


Чл. 84. (В сила на 01.03.2015 г.) Съоръженията, обектите и елементите, за чието поставяне върху общински имоти се предвижда заплащане на такса за ползване по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община се премахват по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община с изключение на фирмените тотеми и на съоръженията към обществените телефонни апарати.

Глава осма.
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 85. (1) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) За нарушения на наредбата на виновните лица се съставят актове за установяване на административни нарушения от служители на Столичен инспекторат и/или от служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията с изключение на актовете за установяване на административни нарушения, свързани с преместваемите обекти, за които актове се съставят само от служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията.
(2) (Попр. - Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)
(3) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) След връчване на акта по ал. 1 кметът на общината издава наказателно постановление, с което налага глоба на физически лица, а на еднолични търговци и юридически лица - имуществена санкция, съобразно тежестта на извършеното нарушение на наредбата, ако нарушителят не подлежи на по-тежко наказание по друг нормативен акт.


Чл. 86. Ако при съставяне на акта за установяване на нарушение по чл. 85, ал. 1 се констатира и наличие на обстоятелства по чл. 57а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, служителите на Столичния инспекторат са длъжни да уведомят дирекция "Общински строителен контрол" на Столична община.


Чл. 87. (1) Който постави без разрешение за поставяне преместваем обект или рекламен елемент:
1. в имот публична собственост, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица;
2. в имот частна собственост в І-ва, II-ра, Ш-та, IV-та, V-та или VI-та зона, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица;
3. в имот частна собственост в VII-ма зона, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.
(2) Който се ползва от поставен без разрешение за поставяне преместваем обект или рекламен елемент:
1. в имот публична собственост, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица;
2. в имот частна собственост в V-ва, II-ра, Ш-та, IV-та, V-та или VI-та зона, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица;
3. в имот частна собственост в VII-ма зона, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.


Чл. 88. (1) Който постави без разрешение за поставяне фирмен тотем, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.
(2) Който се ползва от поставен без разрешение за поставяне фирмен тотем се наказва с глоба от 500 до 2000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 1000 до 5000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.


Чл. 89. (1) (Доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Който постави без разрешение за поставяне фирмена информационно-указателна табела по чл. 54, ал. 1 се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.
(2) (Зал. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)

Чл. 90. Който постави без разрешение за поставяне фирмен надпис се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 500 до 5000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.
(2) Който се ползва от поставена без разрешение за поставяне фирмен надпис се наказва с глоба от 100 до 500 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 500 до 2000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.


Чл. 91. Който постави без разрешение за поставяне рекламен елемент върху покрива на сграда:
1. в I-ва, ІІ-ра, ІІІ-та, IV-та, V-та или VI-та зона, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица;
2. в VII-ма зона, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.
(2) Който се ползва от поставен без разрешение за поставяне рекламен елемент върху покрива на сграда:
1. в I-ва, ІІ-ра, ІІІ-та, IV-та, V или VI-та зона, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица;
2. в VII-ма зона, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.


Чл. 92. (1) Който постави или ползва обект или елемент в противоречие с издаденото разрешение за поставяне се наказва с глоба от 100 до 5000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 500 до 10 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.
(2) Когато нарушителят по ал. 1 не приведе в дадения му от административния орган срок обекта или елемента в съответствие с издаденото разрешение за поставяне, то губи правно действие от датата на изтичане на дадения срок, а преместваемият обект или рекламен елемент се премахва.
(3) В случай по ал. 2 върху общински имот със загубването на правното действие на разрешението за поставяне се прекратява и наемния договор с общината по вина на нарушителя.


Чл. 93. (1) Който, ако е бил длъжен да постави преместваем обект или елемент по типов проект, е поставил обект или елемент, които не отговарят на утвърдения типов проект, или ако по време на експлоатацията на поставения обект или елемент по типов проект го е изменил съществено в отклонение от утвърдения типов проект се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.
(2) Когато нарушителят по ал. 1 не приведе в дадения му от административния орган срок обекта или елемента в съответствие с издаденото разрешение за поставяне, то губи правно действие от датата на изтичане на дадения срок, а преместваемият обект или рекламен елемент се премахва.
(3) В случай по ал. 2 върху общински имот със загубването на правното действие на разрешението за поставяне се прекратява и наемния договор с общината по вина на нарушителя.


Чл. 93а. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) Който не изпълни задължението си по чл. 73, ал. 1 и/или ал. 2 се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 2000 до 7000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.
(2) Глоба в размерите по ал. 1 се налага и на управителя/председателя на етажната собственост, който е допуснал неизпълнение на задължението по чл. 73, ал. 1 и/или ал. 2.


Чл. 93б. (Нов - Решение № 858 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г.) (1) Който постави без разрешение временни информационни елементи, в нарушение на чл. 57, ал. 1 се наказва с глоба от 300 до 2000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 500 до 3 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица (за всеки поставен елемент).
(2) Който постави временни информационни елементи в отклонение от издадената заповед по чл. 57, ал. 1 се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 300 до 2000 лв. за еднолични търговци и юридически лица (за всеки поставен елемент).
(3) Който не премахне в срока по чл. 61 временни информационни елементи се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 300 до 2000 лв. за еднолични търговци и юридически лица (за всеки поставен елемент).

Чл. 94. Който премахне или увреди поставени по реда на тази наредба информационни или монументално-декоративни елементи се наказва с глоба от 100 до 5000 лв. съответно с имуществена санкция от 1000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица


Чл. 94а. (Нов - Решение № 631 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.) За нарушаване разпоредбата на чл. 23в, ал. 4 се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв.

Чл. 95. Който осъществява рекламна дейност в нарушение на изискванията на тази наредба се наказва с глоба от 500 до 5000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 1000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.


Чл. 96. За други нарушения на изискванията на тази наредба се налага глоба от 100 до 5000 лв. на физически лица, съответно имуществена санкция от 1000 до 50 000 лв. на еднолични търговци и юридически лица.


Чл. 97. Когато едно и също лице извърши повторно нарушение на тази наредба, за повторното нарушение се налага определената максимална глоба или имуществена санкция.


Чл. 97а. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) За неуредени в тази глава въпроси се прилага Закона за устройство на територията. Административно-процесуалния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) "Типов проект" е повтаряем инвестиционен проект за преместваем обект, елемент на градско обзавеждане, рекламен елемент или за информационен елемент, който определя външен вид, конструкция, инсталации, характеристики и материали на обекта или елемента и се използват задължително, когато според одобрената схема за поставяне е предвидено поставяне на обект или елемент по типов проект.
2. "Елементи на градско обзавеждане" са пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, спиркови знаци с информационно табло за нуждите на обществения транспорт (обикновени и електронни), чешми, фонтани, часовници, телефони и др. изделия с обществена функция, предназначени за разполагане предимно в публичните пространства.
3. (доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) "Художествени рекламни изображения" са рисувани рекламни послания върху непокрити калкани на сгради, стени без отвори или върху други естествени или изкуствени обекти и повърхности.
4. "Рекламна (информационна) площ" по смисъла на тази наредба е всяка площ на рекламен (информационен) елемент, сграда или друг обект, предназначена или използвана за осъществяване на реклама или предоставяне на друга информация. Рекламна (информационна) площ на ажурен рекламен елемент, съдържащ фирмено лого, надпис и други подобни, който не е поставен върху носеща плоскост, е площта на правоъгълния контур, обхващащ най-външните точки на елемента. Рекламна (информационна) площ на обемна фигура е площта на най-големия правоъгълен контур, обхващащ най-външните точки на обемната фигура.
5. "Рекламна дейност" е дейността по ползване и/или предоставяне на рекламна площ за реклама по смисъла на § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията.
6. "Акционно поставяне" е поставяне на преместваеми обекти, рекламни или информационни елементи за срок до един месец във връзка с културни и спортни прояви, с официални празници по смисъла на чл. 154, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, с традиционни празници като 1 март, 1 април, 6 май, 17 септември, както и с други дни, определени от Столичния общински съвет.
6а. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) "Акционно събитие" е събитие, свързано с културни и спортни прояви, с официални празници по смисъла на чл. 154, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, с традиционни празници като 1 март, 6 май, 17 септември, както и с други дни, определени от Столичния общински съвет.
7. (отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)
8. "Кампанийна реклама" представлява реклама чрез организиране на открито или в подлези и други обществени пространства на ревюта, хепънинги, промоции, раздаване на рекламни листовки, брошури, мостри и др.
9. "Спирка на масовия градски транспорт" е определена територия съгласно Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, публична общинска собственост, обозначена със спирков знак, на която се качват и слизат пътници от пътни превозни средства за обществен превоз по редовните линии на масовия градския транспорт.
10. "Ажурен" е рекламен елемент или ограда, при които плоскостта на елемента или оградата не е плътна, осигурява просвет и не нарушава съществено визуалната връзка между пространствата от двете й страни.
11. "Празнична украса" са временни декоративни елементи на градско обзавеждане, поставяни по повод национални и местни празници и чествания.
12. "Архитектурно-пространствена рамка на булевард, улица или площад" е съвкупността от всички ограждащи булеварда, улицата или площада тротоари и прилежащите им локални улични платна, алеи, поземлени имоти, сгради, съоръжения и огради.
13. "Ограничители в публичните градски пространства" са сгради, дървета, елементи на инженерната инфраструктура (шахти, стълбове за осветления, стълбове с пътни знаци, технически шкафове и др.), преместваеми обекти, рекламни, информационни елементи и елементи на градско обзавеждане.
14. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
15. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) "Преместваеми обекти в група" са от два до шест преместваеми обекти на разстояние по-малко от 1 метра един от друг.
16. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) "Обществена нужда" е тази по смисъла на § 5 от Допълнителните разпоредби на Наредбата на Столичния общински съвет за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.
17. (нова - ) По смисъла на чл. 56, ал. 1 събитие от общинско, национално и международно значение с некомерсиален характер е мероприятие, изцяло организирано и/или финансирано и/или официално подкрепено от Столична община, съответно от държавни институции.


§ 2. Кметът и главният архитект на общината могат да прехвърлят свои функции по тази наредба на други длъжностни лица от Столичната общинска администрация.


§ 3. (1) Указания по прилагането на тази наредба се дават от кмета и/или от главния архитект на общината.
(2) Указанията по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на Столична община - sofia.bg и на интернет страницата на направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община - sofia-agk.com.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 4. Започнатите производства за поставяне и премахване на преместваеми обекти и на рекламни елементи се довършват при условията и по реда на тази наредба.


§ 5. (1) Всички схеми за поставяне, одобрени преди влизане в сила на тази наредба, запазват действието си до приемането на нови схеми.
(2) Срокът на действащите към влизане в сила на тази наредба разрешения за поставяне и други разрешения се удължава до размера на максимално определените срокове с изключение на разрешенията за поставяне на обекти или елементи в терени на зелената система.
(3) Действащите към момента на влизане в сила на тази наредба разрешения за поставяне, издадени без определен срок, се смятат за издадени за максимално определения срок по тази наредба.


§ 6. (1) Собствениците на заварени обекти, изградени по реда на чл. 120, ал. 4 от Правилника за приложение на Закона за териториално и селищно устройство (отм.) върху общински терени, за които има решение на Столичния общински съвет по § 17, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за запазването им, дължат на Столична община обезщетение в размер на пазарната наемна цена за срока до реализиране на строежите, предвидени с действащ подробен устройствен план.
(2) Размерът на обезщетението по ал. 1 се определя със заповед от кмета на съответния район за всяка календарна година въз основа на оценка, извършена от сертифициран оценител. Обезщетението се заплаща на равни месечни вноски.
(3) След възникване на инвестиционна инициатива за реализиране на предвижданията на подробния устройствен план временните строежи се премахват без да се заплащат въз основа на заповед на кмета на общината, издадена по реда на чл. 195 и чл. 196 от Закона за устройство на територията.


§ 7. (В сила на 01.03.2015 г.) В Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичния общински съвет, в сила от 01.01.2007 г., изм. и дои. с Решение № 1025 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г., изм. с Решение № 32 по Протокол № 96 от 11.01.2007 г., изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., доп. с Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно - монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г., изм. и доп. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 5.02.2008 г. (частично отменено с Решение № 993 от 5.12.2008 г. на Адм. съд - София-град по адм. д. № 1214/2008 г., в сила от 28.01.2009 г.), доп. с Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. (отменено с Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г.), изм. и доп. с Решение № 242 по Протокол № 12 от 15.05.2008 г., поправена с Решение № 307 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., изм. и доп. с Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г., изм. с Решение № 514 по Протокол № 18 от 11.09.2008 г., изм. и доп. с Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г., чието прилагане е спряно с Решение № 153 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г., доп. с Решение № 632 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г., изм. и доп. с Решение № 831 по Протокол № 28 от 18.12.2008 г., изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. и доп. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., доп. с Решение № 735 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г., изм. и доп. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм. и доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., Решение № 558 по Протокол № 75 от 21.10.2010 г., изм. с Решение № 701 по Протокол № 79 от 16.12.2010 г., изм. и доп. - Решение № 712 по Протокол № 80 от 20.12.2010 г., Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г., изм. и доп. с Решение № 507 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., изм. и доп. с Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., Решение № 508 по Протокол № 27 от 11.10.2012 г., Решение № 537 по Протокол № 28 от 25.10.2012 г., изм. с Решение № 4946 от 04.09.2012 г. на Адм. съд - София-град по адм. д. № 6140/2011 г., потвърдено с Решение № 2252 от 15.02.2013 г. на ВАС по адм. д. № 14322/2012 г., изм. и доп. с Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., изм. с Решение № 369 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. - в сила от 01.08.2013 г., изм. с Решение № 481 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г., изм. и доп. с Решение № 701 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г. - в сила от 01.01.2014 г., доп. с Решение № 454 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 30 се създават нови т. 6, 7, 8 и 9:
"6. за поставяне на фирмена информационно-указателна табела;
7. за поставяне на временен информационен елемент (хоругва);
8. за поставяне на информационни елементи, свързани с държавни, общински и други обществени събития с некомерсиален характер;
9. за поставяне на фирмени тотеми."
2. В чл. 64, ал. 1, т. 7д думите "по отделните проектни части" се заличават.
3. Чл. 82в.се отменя.
4. В Приложение № 1 се създават нови т. 6, 7, 8 и 9:
"6. за поставяне на фирмена информационно-указателна табела - 50.00 лв./месец/кв.м. информационна площ.
7. за поставяне на временен информационен елемент (хоругва) - 1.00 лв./ден/брой.
8. за поставяне на информационни елементи, свързани с държавни, общински и други обществени събития с некомерсиален характер - безплатно.
9. за поставяне на фирмени тотеми - 50.00 лв./месец/кв.м. информационна площ.
Забележки:
1. Таксата по т. 6 за първия месец се заплаща при издаване на разрешението, съгласно Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, а за всеки следващ месец - до 20-то число на предходния.
2. Таксата по т. 7 се заплаща при издаване на разрешението, съгласно Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община - за посочения в него период.
3. Таксата по т. 9 за първия месец се заплаща при издаване на разрешението, съгласно Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, а за всеки следващ месец - до 20-то число на предходния."
5. В т. 7д от Приложение № 4 думите "по отделните проектни части" се заличават.
6. Приложение № 28 се отменя.


§ 8. (В сила на 01.03.2015 г.) В Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община (приета с Решение № 4 по Протокол № 36 от 13.01.2005 г.; изм. и доп. с Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.; доп. с Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нов чл. 3ба:
"Чл. 36а. (1) Съоръженията, обектите и елементите, служещи за извършване на търговска дейност по тази наредба, поставени върху общински имоти, без разрешение за ползване на място, се премахват незабавно за сметка на нарушителите след констатирането им от лицата по чл. 34, ал. 2.
(2) При необходимост премахването по ал. 1 се извършва със съдействието на органите на полицията.
(3) Съоръженията, обектите и елементите, за чието поставяне върху общински имоти е предвидено с Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община заплащане на такса за ползване по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община се премахват по реда на ал. 1 и 2 с изключение на фирмените тотеми и на съоръженията към обществените телефонни апарати."
2. Параграф 16 от Преходните и заключителни разпоредби се отменя;
3. Параграф 17 от Преходните и заключителни разпоредби се отменя.


§ 9. В Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община (приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г., изм. с Решение № 3 по Протокол № 67 от 12.01.2006 г., доп. с Решение № 515 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г., изм. и доп. с Решение № 709 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г., изм. и доп. с Решение № 250 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г., Решение № 502 по Протокол № 110 от 31.05.2007 г., доп. с Решение № 645 по Протокол № 113 от 12.07.2007 г., изм. и доп. с Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. (отменено с Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г.), Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г., Решение № 460 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г., чието прилагане е спряно с Решение № 153 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г., доп. с Наредба № 1 за обществения ред на територията на Столична община - приета с Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г., изм. и доп. - Решение № 494 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г., Решение № 419 по Протокол № 70 от 22.07.2010 г., Решение № 108 по Протокол № 84 от 24.02.2011 г., Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., Решение № 320 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012 г., Решение № 480 по Протокол № 24 от 20.09.2012 г., Решение № 634 по Протокол № 32 от 20.12.2012 г., Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., изм. - Решение № 4224 от 24.06.2014 г. на Адм. съд София-град) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 23, т. 9 добива следната редакция:
"9. поставянето на преместваеми елементи и/или обекти в обхвата на спирките на ППС по редовните линии на градския транспорт, с изключение на определените по реда на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, а за крайните спирки - и павилион за обслужване на персонала на дружеството-превозвач;"


§ 10. С тази наредба се отменя Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (приета с Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г., изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г., изм. с Решение № 83 по Протокол № 59 от 25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 612 по Протокол № 76 от 04.01.2010 г., изм. с Решение № 10 от 18.01.2010 г. по адм. дело № 1445/2010 г. на Адм. съд - София-град, потвърдено с Решение № 12868 от 02.11.2010 г. по адм. дело № 6712/2010 г. на ВАС, изм. с влязло в сила Решение № 1261 от 18.03.2011 г. по адм. дело № 5843/2010 г. на Адм. сьд - София-град, обявено на 05.05.2011 г.).


§ 11. (Попр. - Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) Чл. 34. ал. 1, чл. 52, ал. 3 и ал. 4, чл. 55, ал. 8, чл. 57, ал. 2, чл. 76, ал. 3, чл. 84, § 7 и § 8 влиза в сила на 01 март 2015 г.


§ 12. (Попр. - Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) Тази наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и влиза в сила от деня на приемането й.


§ 13. Тази наредба е приета с Решение № 717 на Столичния общински съвет на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 06.11.2014 година, Протокол № 71, т. 2.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 509 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 26.07.2018 Г.


(Прието на заседание на СОС по Протокол № 58 от 02.08.2018 г.)

§ 58. До изработването и влизането в сила на кадастрална карта за съответната територия, схемите за поставяне и скиците с указан начин на поставяне се изработват върху комбинирана скица от действащия план за регулация и наличната графична информация по § 6, ал. 7 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията и данни за надземната и подземна инфраструктура.


§ 59. Започнатите производства за поставяне и премахване на преместваеми обекти и на рекламни елементи се довършват по стария ред.


§ 60. Всички схеми за поставяне, одобрени преди влизане в сила на тази наредба, запазват действието си до приемането на нови схеми или до тяхното изменение или отмяна.


§ 61. Всички разрешения за поставяне, издадени до влизане в сила на тази наредба, запазват действието си при условията, при които са издадени.


§ 61а. В шестмесечен срок от влизане в сила на тази наредба търговските обекти се привеждат в съответствие с нормата на чл. 68, ал. 1, т. 3.


§ 62. В шестмесечен срок от влизане в сила на тази наредба Столичният общински съвет одобрява Приложение с технически стандарти и правила, на които трябва да отговарят индивидуалните проекти за разполагане на съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 3 и чл. 28б ал. 3 от НРУИТДТСО.


§ 63. (1) Всички обекти по чл. 28, ал. 2, т. 3 и отговарящи на чл. 28б, ал. 3 от НРУИТДТСО, за които има одобрена схема за разполагане от главния архитект на Столична община, привеждат обектите си в съответствие с Приложението с технически стандарти и правила в 6-месечен срок за първите и 1-годишен срок за вторите от одобряването му.
(2) Разходите по ал. 1 са за сметка на собственика на търговския обект.
(3) Неизпълнението по ал. 1 е основание за прекратяване на разрешението за ползване на място от органа, който го е издал.


§ 64. Съоръженията за извършване на търговия на открито се привеждат в съответствие с изискването на чл. 22, ал. 3 от Наредбата на Столичен общински съвет за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община в едногодишен срок от влизане в сила на тази наредба.


§ 64а. (1) В срок от две години от влизане в сила на тази наредба главният архитект на Столична община одобрява общи схеми за разполагане на всички преместваеми обекти и рекламни елементи върху имоти публична общинска собственост.
(2) В едногодишен срок от одобряване на схемите по ал. 1 за обектите и елементите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 3 се обявява конкурс за отдаването им под наем.(Нов - Решение № 858 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г.) За периода 01.01.2019 г. до 01.01.2020 г., забраните по чл. 17а, ал. 2, т. 4 и по чл. 36а, ал. 6, отнасящи се до втора зона, се прилагат само за улиците и площадите, изброени в Приложение № 9 (ново) на НПОРИМДЕРДТСО

Приложение № 1 към чл. 4

(Изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ. РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ

1. Правила за поставяне на преместваеми обекти върху тротоари, площади, алеи и пешеходни зони:
1.1. Преместваеми обекти върху тротоари, площади, алеи и пешеходни зони могат да се поставят само при ширина на пространството ? 4.50 м, като:
1.1.1. при наличие на велоалея или паркоместа, ширината на пространството се измерва без ширината на велоалеята или паркоместата.
1.1.2. при наличие на улични стълбове, антипаркинг съоръжения и други препятствия в края на тротоара, ширината се измерва без ширината от външния ръб на бордюра до вътрешния ръб на съответните съоръжения.
1.1.3. при наличие на растителност /дървета, храсти, цветни лехи, кашпи и др./ ширината на пространството да се измерва без ширината, заемана от леглата на съответната растителност.
1.1.4. при наличие на други препятствия върху пространството, в т.ч. рекламни съоръжения, информационни табели, пейки и други елементи на градското обзавеждане, възпрепятстващи движението на пешеходците, ширината се измерва без ширината, заемана от съответните препятствия.
1.1.5. Върху тротоарите се осигурява свободна ширина за пешеходно преминаване:
1.1.5.1. минимум 2.50 м при улици с преобладаващо ниско и средноетажно застрояване:
1.1.5.2. минимум 3.0 м при улици с преобладаващо високоетажно застрояване.
1.1.6. Това ограничение не се прилага при разполагане на елементите на спирките на МГТ в обхвата на спирката. В случаите, когато тротоара в обхвата на спирката е с ширина по-малка от 4.50, павилиона не може да има ширина, по-голяма от тази на спирконавеса.
1.2. Преместваемите обекти се поставят при спазване на следните разстояния :
? ? 15 м преди кръстовище на улица от първостепенната улична мрежа;
? ? 10 м преди кръстовище на улица от второстепенната улична мрежа;
? ? 6 м след кръстовище;
? ? 15 м до рекламен елемент или афишна колона;
? ? 30 м между два самостоятелни преместваеми обекта;
? ? 0.80 м до външния ръб на бордюра.
2. Правила за разполагане на рекламни елементи върху тротоари и в поземлени имоти:
2.1. самостоятелните рекламни елементи се класифицират според рекламната си площ (едностранна) като:
2.1.1. Рекламни елементи с площ от 24 м2 до 60 м2;
2.1.2. Рекламни елементи с площ от 12 м2 до 24 м2:
2.1.3. Рекламни елементи с площ от 2 м2 до 12 м2;
2.1.4. Рекламни елементи с площ до 2 м2.
2.2. Елементите по т. 2.1.1. се поставят на разстояния по 2.3., увеличени с 30%.
2.3. Елементите по т. 2.1.2. се поставят на разстояние:
? ? 50.00 м преди и ? 30.00 м след кръстовище;
? ? 50.00 м до друг рекламен елемент с по-малка площ;
? ? 60.00 м от тотем, разположен в публична общинска собственост;
? ? 4.50 м от нивото на прилежащия терен до долния ръб на рекламното пано;
? между два рекламни елемента от същия вид при градски магистрали и булеварди:
• I-ви клас - ? 300.00 м;
• ІІ-ри клас - ? 200.00 м;
• ІІІ-ри клас - ? 150.00 м.
2.4. Елементите по т. 2.1.3. се поставят на разстояние:
? ? 30.00 м преди кръстовище на улица от първостепенната улична мрежа;
? ? 15 м преди кръстовища на улица от второстепенната улична мрежа;
? ?10.00 м след кръстовище на улица от първостепенната улична мрежа;
? ? 6 м след кръстовище на улица от второстепенната улична мрежа;
? ? 1.00 м от бордюрната линия;
? ? 60 м на разстояние от тотем, разположен в публична общинска собственост;
? ? 2.50 м от нивото на прилежащия терен до долния ръб на рекламното пано;
? между два рекламни елемента от същия вид при булеварди:
• I-ви клас - ? 100.00 м;
• ІІ-ри клас - ? 80.00 м;
• ІІІ-ри клас и ІV-ти клас и второстепенната улична мрежа - ? 60.00 м.
2.5. Елементите по т. 2.1.4 се поставят само във ІІ-ра зона в публични градски пространства по одобрена схема при спазване на изискванията за елементите по 2.1.2. на разстояние не по-малко от 15 м един от друг.
2.6. При определяне на разстоянието до регулационните линии или имотни граници на елементите по т. 2.1.1 и 2.1.2 и 2.1.3., разположени в поземлени имоти, се прилагат нормативите за разполагане на застрояване със съответната височина в поземления имот (по отношение на класа улица, разстояния до регулационни и имотни граници, до съществуващо или предвидено по подробен устройствен план застрояване в съседни имоти).
2.7. Разстоянието при разполагане на елементите по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3 се измерва от проекцията на рекламния елемент върху терена и до най-високата точка на елемента.
2.8. Рекламни елементи върху калкани на сгради и стени без отвори се поставят на разстояние:
? ? 4.50 м от нивото на терена;
? ? 0.15 м от повърхността на калкана (за елемента);
? ? 1.50 м от повърхността на калкана (за стойките за осветлението му).
Правилата по т. 2 се прилагат и за фирмените тотеми.


Приложение № 2 към чл. 5

(Изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.)

ЗОНИ С ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖИМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СПЕЦИФИКАТА НА ГРАДСКАТА СРЕДА

Зона I включва:
1. Територията, ограничена от:
• бул. "Цар Освободител" (в участъка от ул. "Княз Александър Батенберг" до бул. "Васил Левски");
• бул. "Васил Левски" (в участъка от бул. "Цар Освободител" до ул. "Московска");
• ул. "Московска" (в участъка от бул. "Васил Левски" до ул. "Малко Търново");
• ул. "Малко Търново" в участъка от ул. "Московска" до бул. "Княз Дондуков");
• бул. "Княз Дондуков" (в участъка от ул. "Малко Търново" до ул. "Сердика");
• ул. "Сердика" (в участъка от бул. "Княз Дондуков" до ул. "Екзарх Йосиф");
• ул. "Екзарх Йосиф" (в участъка от ул. "Сердика" до ул. "Георг Вашингтон");
• ул. "Георг Вашингтон" (в участъка от ул. "Екзарх Йосиф" до ул. "Лом");
• ул. "Лом" (в участъка от ул. "Лавеле" до бул. "Александър Стамболийски");
• ул. "Позитано" (в участъка от бул. "Витоша" до ул. "Лавеле");
• ул. "Лавеле" (в участъка от ул. "Позитано" до ул. "Алабин");
• ул. "Алабин" (в участъка от ул. "Лавеле" до ул. "Княз Александър Батенберг");
• ул. "Княз Александър Батенберг" (в участъка от ул. "Ген. Й. В. Гурко" до бул. "Цар Освободител").
2. Площади, както следва:
• "Народно събрание";
• "Света Неделя";
• "Паметник Васил Левски";
• "Княз Александър I Батенберг"
• "Орлов мост";
• Кръглата кула на "Сердика" (ул. "Екзарх Йосиф").
3. Улици и булеварди:
• бул. "Цар Освободител" - от бул. "Васил Левски" до пл. "Орлов мост";
• ул. "Дякон Игнатий" - от пл. "Александър I Батенберг" до ул. "Славянска";
4. Архитектурно-пространствената рамка на булевардите, улиците и площадите по т. 1, т. 2 и т. 3 с изключение на терените на зелената система на Столична община.

Зона II включва:
1. Улици и булеварди, ограничени от I-ви градски ринг:
• бул. "Витоша" в участъка от ул. "Алабин" до бул. "Ген. М. Д. Скобелев";
• ул. "Баба Неделя";
• бул. "Княгиня Мария Луиза" - от ул. "Екзарх Йосиф" до пл. "Лъвов мост";
• ул. "Фр. Нансен" - от бул. "Патриарх Евтимий" до бул. "Васил Левски";
• ул. "Алабин" - от бул. "Христо Ботев" до ул. "Лавеле";
• бул. "Васил Левски", без частта от пл. "Паметник Васил Левски" до бул. "Цар Освободител";
• бул. "П. Евтимий";
• бул. "Ген. Скобелев" в участъка от НДК до пл. "Руски паметник";
• бул. "Прага";
• бул. "Хр. Ботев" в участъка от бул. "Патриарх Евтимий" до бул. "Сливница";
• бул. "Македония";
• ул. "Г. С. Раковски" в участъка от бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" до бул. "Кн. Дондуков";
• ул. "Граф Игнатиев";
• ул. "Ген. Гурко" - от ул. "Княз Александър Батенберг" до бул. "Васил Левски";
• бул. "Кн. Дондуков" в участъка от ул. "Малко Търново" до бул. "Васил Левски";
• ул. "Цар Иван Шишман" от ул. "Граф Игнатиев" до пл. "Народно събрание";
• ул. "6-ти септември" в участъка от ул. "Граф Игнатиев" до бул. "Цар Освободител";
• ул. "Солунска" в участъка от бул. "Витоша" до ул. "Граф Игнатиев";
• ул. "Дякон Игнатий", без частта от пл. "Александър I Батенберг" до ул."Славянска";
• бул. "Стефан Стамболов";
• бул. "Янко Сакъзов"
• ул. "Оборище" от бул. "Васил Левски" до бул. "Евлоги и Христо Георгиеви";
• ул. "Шипка";
• ул. "Екзарх Йосиф" от бул. "Ст. Стамболов" до ул. "Георг Вашингтон";
• ул. "Пиротска" от бул. "Ст. Стамболов" до ул. "Георг Вашингтон";
• бул. "Александър Стамболийски" от пл. "Възраждане" до ул. "Лом".
2. Площади, както следва:
• "Руски паметник";
• "Лъвов мост";
• "Македония";
• "Славейков";
• "Възраждане";
• пред Народен театър "Иван Вазов".
3. Архитектурно-пространствената рамка на булевардите, улиците и площадите по т. 1 и т. 2 с изключение на терените на зелената система на Столична община.

Зона III включва:
1. Територията извън I-ва, II-ра и VI-та зона, ограничена от I-ви градски ринг.

Зона IV включва:
1. Улици от първостепенна улична мрежа II и III клас, разположени между I-ви и II-ри градски ринг.
2. Бул. "Тодор Александров" - от бул. "инж. Иван Иванов" до бул. "Вардар".
3. Булевардите и улиците от I-ви градски ринг.
4. Архитектурно-пространствената рамка на булевардите и улиците по т.1, 2 и 3 с изключение на терените на зелената система на Столична община.

Зона V включва:
1. Улици от първостепенната улична мрежа I, II и III клас, извън I, II, III и IV зона.
2. Булевардите и улиците от II-ри градски ринг
3. Архитектурно-пространствената рамка на булевардите и улиците по т. 1 и 2 с изключение на терените на зелената система на Столична община.

Зона VI включва:
Терените на зелената система на Столична община.

Зона VII включва:
Останалата част от територията на Столична община.
Забележки:
1. I-ви градски ринг обхваща архитектурно-пространствената рамка на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Ген. Данаил Николаев", бул. "Сливница", бул. "Инж. Иван Иванов", пробив бул. "Пенчо Славейков" и бул. "Пенчо Славейков";
2. II-ри градски ринг обхваща архитектурно пространствената рамка на бул. "Г. М. Димитров", бул. "Асен Йорданов", проф. "Цветан Лазаров", ул. "Кривина", ул. "Боян Магесник", бул. "Ген. Данаил Николаев", бул. "Княгиня Мария Луиза", ул. "Никола Михайловски", ул. "Крум Стоянов", ул. "Богданци", бул. "Вардар", бул. "Никола Мушанов", бул. "Овча Купел", пробив бул. "Тодор Каблешков";
3. Неразделна част от това приложение е графичното изобразяване на описаните зони върху плана на град София, представени като приложение 2а и 2б.

Приложение № 2А към чл. 5

(Изм. - Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.)


Приложение № 2Б към чл. 5

(Изм. - Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.)