Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № H-6 ОТ 20 МАЙ 2014 Г. ЗА СРЕДНОМАЩАБНИТЕ И ДРЕБНОМАЩАБНИТЕ ДЪРЖАВНИ ТОПОГРАФСКИ КАРТИ

В сила от 25.11.2014 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.97 от 25 Ноември 2014г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за създаване, обновяване, поддържане, издаване и приемане на средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти.

Чл. 2. (1) Средномащабни са държавните топографски карти в мащаби 1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000.
(2) Дребномащабни са държавните топографски карти в мащаби, по-дребни от 1:100 000.


Чл. 3. Средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти се създават, обновяват, поддържат и издават от Военно-географската служба в цифров и/или аналогов вид.


Чл. 4. Средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти са предназначени за:
1. изучаване, оценка и ориентиране на местността;
2. разработване и провеждане на мероприятия със стопанско значение;
3. извършване на измервания и разчети при планиране и проектиране на инженерни съоръжения;
4. планиране и организиране на дейностите на органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление;
5. осигуряване на отбраната и сигурността на държавата;
6. решаване на задачи с научноизследователски характер;
7. основа при съставянето и изработването на карти в по-дребен мащаб;
8. основа при съставянето и изработването на специални/тематични карти и други картографски материали;
9. изучаване географията на страната и района на българската база в Антарктика.


Чл. 5. Средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти се изработват за цялата територия на Република България, както и за района на българската база в Антарктика.

Глава втора.
СЪЗДАВАНЕ НА СРЕДНОМАЩАБНИТЕ И ДРЕБНОМАЩАБНИТЕ ДЪРЖАВНИ ТОПОГРАФСКИ КАРТИ

Раздел I.
Геодезическа система, математическа и геодезическа основа на средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти


Чл. 6. (1) Средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти за цялата територия на Република България се създават в приетата за страната геодезическа система.
(2) Средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти за района на българската база в Антарктика се създават при специално задание и могат да бъдат и в други геодезически системи.


Чл. 7. (1) Математическата основа на средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти е съвкупност от математическите елементи, които определят връзката между картата и земната повърхност, и включва картографска проекция, мащаб и система за разграфка и номенклатура на картните листове.
(2) Средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти се изработват в Универсална напречна цилиндрична проекция на Меркатор (Universal Transverse Merkator - UTM) в 6° зони с основни меридиани 21° и 27° източна дължина от Гринуич.
(3) Системата за разграфка и номенклатура на картните листове - приложението, е в съответствие с Международната разграфка.


Чл. 8. Геодезическата основа на средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти включва:
1. в планово отношение - точките от Държавната геодезическа мрежа и точките от геодезическите мрежи с местно предназначение;
2. във височинно отношение - нивелачните репери от Държавната нивелачна мрежа и точките от Държавната геодезическа мрежа, геодезическите мрежи с местно предназначение и Държавната гравиметрична мрежа.

Раздел II.
Съдържание на средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти


Чл. 9. Средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти съдържат:
1. математическа и геодезическа основа;
2. хидрография;
3. застроени територии;
4. промишленост и селско стопанство;
5. транспорт;
6. растителност;
7. релеф;
8. граници;
9. географски имена;
10. числови характеристики и пояснителни надписи на елементи от картното съдържание;
11. рамки и оформление.


Чл. 10. (*) Елементите от съдържанието на средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти се изобразяват чрез система от условни знаци и образци на шрифтове и съкращения, утвърдени от началника на Военно-географската служба.


Чл. 11. Местоположението на точките от Държавната геодезическа мрежа, геодезическите мрежи с местно предназначение и Държавната нивелачна мрежа се изобразява по техните правоъгълни координати.


Чл. 12. (1) Държавната граница се изобразява в съответствие с местоположението й, установено с международни договори.
(2) Геодезическите координати на точките (в т.ч. граничните знаци), очертаващи граничната линия на земната повърхност, се определят и предоставят от Главна дирекция "Гранична полиция" на Министерството на вътрешните работи.
(3) Когато няма геодезически данни по ал. 2 или от друг източник, държавната граница (участъци от нея) се нанася чрез пренасяне на изображението й от едромащабна топографска карта.


Чл. 13. Границите на административните области се изобразяват така, както са определени по реда на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, и се предоставят от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


Чл. 14. Географските имена, както и другите наименования и пояснителни надписи на елементите от картното съдържание съответстват на официално приетите в Република България и се вземат от Националния статистически институт, Регистъра на географските имена, поддържан от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, и/или от органите на местната власт.


Чл. 15. (1) Допълнителна информация за елементи от съдържанието по чл. 9 се получава от органи на държавната и местната власт и от други юридически лица, на които със закон или друг държавен нормативен акт е възложено създаването, поддържането и/или съхраняването на такава информация.
(2) Съдържанието, обхватът и формата на информацията по ал. 1, както и начинът за нейното предоставяне се уреждат със споразумение между предоставящата страна и Военно-географската служба, ако в нормативен акт не е посочено друго.

Раздел III.
Условия и ред за създаване на средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти


Чл. 16. (*) Средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти се създават при условия и ред, определени с технически инструкции (разпореждания и указания) за съставянето и подготовката за издаването им, утвърдени от началника на Военно-географската служба.


Чл. 17. (1) Държавната топографска карта в мащаб 1:25 000 е базова и служи за основен изходен картографски материал при създаването на останалите средномащабни и дребномащабни държавни топографски карти.
(2) За изходни материали при създаването на държавната топографска карта в мащаб 1:25 000 се използват аеро- и/или сателитни и други изображения, едромащабни картографски и кадастрални материали и данни, както и друга справочна информация.
(3) Фактическата проверка и уточняване на съдържанието на държавната топографска карта в мащаб 1:25 000 се извършва чрез използване на дистанционни методи и/или полево обследване на местността.


Чл. 18. Средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти, с изключение на тази по чл. 17, се създават чрез генерализиране и картографско редактиране на картните листове от предходния мащаб.

Глава трета.
ОБНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СРЕДНОМАЩАБНИТЕ И ДРЕБНОМАЩАБНИТЕ ДЪРЖАВНИ ТОПОГРАФСКИ КАРТИ


Чл. 19. Обновяването на средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти се заключава в обновяване на държавната топографска карта в мащаб 1:25 000 и нейното последващо картографско редактиране за получаване на обновените карти в по-дребни мащаби.


Чл. 20. (1) Средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти се обновяват периодично през 7 години.
(2) Районите и последователността на обновяване се определят от Военно-географската служба.


Чл. 21. (1) Поддържането на средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти се заключава в поддържане на Дежурна карта.
(2) Дежурната карта е държавна топографска карта в мащаб 1:25 000, върху която се нанасят текущи изменения на административни и географски елементи от местността, настъпили през периода между две нейни последователни обновявания.
(3) Дежурната карта служи за поддържане на картното съдържание във възможно най-актуално състояние и за извършване на текущи справки и/или за издаване на извънредни тиражи от карти - при необходимост.
(4) Дежурната карта се поддържа от Военно-географската служба в цифров и/или аналогов вид.


Чл. 22. (*) Издадените количества средномащабни и дребномащабни държавни топографски карти в аналогов вид се съхраняват от Военно-географската служба съгласно Ръководство за организиране и поддържане на геодезически и картографски фонд на Министерството на отбраната, а свързаните с тях материали и данни, които представляват класифицирана информация - съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Глава четвърта.
ПРИЕМАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА СРЕДНОМАЩАБНИТЕ И ДРЕБНОМАЩАБНИТЕ ДЪРЖАВНИ ТОПОГРАФСКИ КАРТИ


Чл. 23. Окончателното приемане на създадените/обновените средномащабни и дребномащабни държавни топографски карти се извършва от комисия, определена със заповед на министъра на отбраната.


Чл. 24. Приемането на междинните резултати, получени в процеса на създаването, обновяването, поддържането и издаването на средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти, се извършва от оторизирани от началника на Военно-географската служба длъжностни лица.


Чл. 25. Средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти се издават в тираж, определен от началника на Военно-географската служба.


Чл. 26. Въвеждането в употреба на ново издание на средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти се извършва със заповед на министъра на отбраната.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. Аналогов вид на средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти представлява отпечатък на картата върху лист хартия или друг материал, получен чрез офсетова или цифрова технология.
2. Специални/тематични са карти, които се създават по различни от стандартно приетите за създаването на държавните топографски карти изисквания и изобразяват по-задълбочено и подробно един или група обекти, явления, теми или отрасли.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за геодезията и картографията.


§ 3. В срок до 6 месеца след влизане в сила на тази наредба началникът на Военно-географската служба утвърждава условните знаци, образците шрифтове и съкращения по чл. 10 и инструкциите за съставянето и подготовката за издаването по чл. 16.


§ 4. В срок до 6 месеца след влизане в сила на тази наредба началникът на Военно-географската служба утвърждава Ръководство за организиране и поддържане на геодезически и картографски фонд на Министерството на отбраната по чл. 22.


§ 5. Редакционни и технически указания за създаването, обновяването, поддържането и издаването на средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти дава началникът на Военно-географската служба.


§ 6. Контрол по изпълнението на технико-технологичните изисквания и спазването на нормативните актове в процеса на създаването, обновяването, поддържането и издаването на средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти извършва началникът на Военно-географската служба и оторизирани от него длъжностни лица.


§ 7. Началникът на Военно-географската служба може да подписва споразумения с ведомства, организации и институти за сътрудничество и обмен на данни във връзка с изпълнението на наредбата.


§ 8. Разпространяването на материали и информация, свързани със създаването, обновяването, поддържането и издаването на средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти, се извършва от Военно-географската служба по ред и условия, определени от министъра на отбраната.


§ 9. Указания по прилагане на наредбата дава началникът на Военно-географската служба.


§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 7, ал. 3


Разграфка и номенклатура на картните листове в мащаби от 1:1 000 000 до 1:25 000 включително
 
Мащаб Размери по географска ширина Размери по географска дължина Примерна номенклатура
1. 1:1 000 000 К-34
2. 1:500 000 К-34-А,Б,В,Г
3. 1:200 000 40' 60' К-34-I,II,III,...XXXVI
4. 1:100 000 20' 30' К-34-1,2,3,.....144
5. 1:50 000 10' 15' К-34-47-А,Б,В,Г
6. 1:25 000 5' 7'30" К-34-47-Г-а,б,в,г
 
Забележка. Размерите на картните листове за района на българската база в Антарктика се определят по горната таблица, като географската дължина се удвоява.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти