Logo Четвъртък, 24 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ И МЛАДШИ ПРОКУРОРИ, ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ И ЗА ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

Приети с Решение на ВСС по Протокол № 9 от 07.03.2013 г.; изм. и доп. с Решение по Протокол № 21 от 22.05.2014 г., изм. и доп. с Решение по Протокол № 33 от 17.07.2014 г., изм. и доп. с Решение по Протокол № 48 от 30.10.2014 г., изм. и доп. с Решение по Протокол № 32 от 10.06.2015 г.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Тези правила уреждат:
1. Реда за провеждане на конкурси за назначаване на младши съдии и младши прокурори;
2. Реда за провеждане на конкурси за първоначално назначаване на съдии, прокурори и следователи;
3. Реда за провеждане на конкурси за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи.

Чл. 2. Свободните длъжности за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване, както и длъжностите, за които се провежда конкурс за повишаване в длъжност и преместване се обявяват с решение на Висшия съдебен съвет. Решението се обнародва в "Държавен вестник", публикува се в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.


Чл. 3. Едновременно с решението по чл. 2 и след планиране на длъжностите, които трябва да бъдат заети, ВСС обявява конкурси за заемането им. При планирането ВСС се съобразява със степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт, финансовата обезпеченост на незаетите длъжности, настъпили структурни промени, перспективите за заемане на свободните длъжности от младши съдии и прокурори и пр. и може да не обяви конкурс за всички свободни длъжности.


Чл. 4. (1) Решението на Висшия съдебен съвет по чл. 3, с което се обявява конкурс, се обнародва в "Държавен вестник", публикува се в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
(2) Решението съдържа:
1. броя и вида на длъжностите и органите на съдебната власт, за които се отнасят;
2. специализация по правен отрасъл на длъжностите, за които е обявен конкурс, ако е установена такава в съответния орган на съдебната власт;
3. документите, които се изискват, срока и мястото за подаването им;
4. реда, по който се провежда конкурсът;
5. датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.


Чл. 5. Тематичните конспекти при назначаване на младши съдии и младши прокурори, както и за първоначално назначаване, се утвърждават от Висшия съдебен съвет и се публикуват в неговата интернет страница.


Чл. 6. Администрацията на Висшия съдебен съвет организира провеждането на конкурсите. Главният секретар на Висшия съдебен съвет определя служителите, които подпомагат организационно-технически дейността на конкурсните комисии по време на конкурсите.

ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ КОНКУРСИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ

Ред за кандидатстване и допускане до конкурс за младши съдии и младши прокурори и за първоначално назначаване


Чл. 7. За участие в конкурса се допускат лицата, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията по чл. 162 от Закона за съдебната власт.


Чл. 8. (1) Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на решението по чл. 4 в Държавен вестник.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право". Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОМН и приравнена към шестобалната система;
3. нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
4. свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
5. медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;
6. нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка;
7. други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
(3) Кандидатът за участие в конкурс за първоначално назначаване може да посочи няколко органа на съдебната власт при участието си в един конкурс, които следва да подреди според своите предпочитания.
(4) Заявлението и приложените към него документи се подават лично от кандидата или от писмено упълномощен негов представител в администрацията на Висшия съдебен съвет. Заявления, подадени след срока, не се приемат.


Чл. 9. (1) В администрацията на Висшия съдебен съвет документите на всеки кандидат получават входящ номер и дата.
(2) (Изм. и доп. - Решение по Протокол № 33 от 17.07.2014 г.) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи извършва проверка на документите и допуска до участие в конкурса всички кандидати, които отговарят на условията по чл. 181 от ЗСВ и имат стажа по чл. 164 от ЗСВ за обявената свободна длъжност, към датата на подаване на документите.
(3) Списъците на допуснатите и недопуснатите за участие в конкурса лица включват и входящия номер на документите им и се обявяват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет до 14 дни преди датата на провеждане на конкурса. В списъка на лицата, които не са допуснати до участие в конкурса, се посочва и основанието за това.
(4) Лицата, които не са допуснати до участие в конкурса, могат да направят възражение в 3-дневен срок пред Висшия съдебен съвет, който в 7-дневен срок от постъпване на възражението се произнася с решение.
(5) Поправка на явна фактическа грешка или допълване се допуска по молба на заинтересованото лице от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи.

Конкурсни комисии


Чл. 10. (1) Конкурсът се провежда от определена от Висшия съдебен съвет конкурсна комисия, която се състои от председател, четирима редовни и двама резервни членове.
(2) В зависимост от броя на кандидатите Висшият съдебен съвет може да определи и повече от една конкурсна комисия за провеждането на един конкурс.
(3) В състава на редовните членове на комисията участва поне един хабилитиран учен по правни науки, който се избира чрез публично изтеглен жребий от списък на преподавателите, предоставен от юридическите факултети на висшите учебните заведения.
(4) В конкурсните комисии не могат да участват членове на Висшия съдебен съвет и административни ръководители.
(5) Поименният състав на конкурсните комисии за назначаване на младши съдии и младши прокурори се определя от Висшия съдебен съвет на основата на изтеглен на публично заседание жребий измежду съдиите в окръжните съдилища, съответно измежду прокурорите в окръжните прокуратури със стаж не по-малко от 10 години в органите на съдебната власт, от които поне 5 години като съдия в окръжен съд, респективно прокурор в окръжна прокуратура и нямат наложени дисциплинарни наказания, които не са заличени.
(6) (Изм. и доп. - Решение по Протокол № 33 от 17.07.2014 г.) Поименният състав на конкурсната комисия за първоначално назначаване се определя с решение на Висшия съдебен съвет на основата на изтеглен на публично заседание жребий, измежду магистратите от съответното ниво на органите на съдебна власт. Членовете на конкурсната комисия следва да притежават ранг равен или по-висок от ранга на обявената свободна длъжност и да са придобили статут на несменяемост и да притежават положителна комплексна оценка "много добра" от последното периодично атестиране и нямат наложени дисциплинарни наказания, които не са заличени.
(7) Когато за участие в конкурса е обявена специализация в съответния правен отрасъл, при формиране на поименния състав на конкурсните комисии за съдии се определят съдии от съответната материя, за която е обявена свободната длъжност.
(8) Редовен или резервен член на конкурсна комисия може да направи писмен отвод пред Висшия съдебен съвет в тридневен срок от обявяването на решението, при наличие на основателни причини.
(9) (Изм. - Решение по Протокол № 33 от 17.07.2014 г.) За участие в конкурсна комисия се получава възнаграждение, което се определя и изплаща от Висшия съдебен съвет. Членовете на конкурсната комисия се командироват до приключване на конкурса, като през това време се освобождават от участие в съдебни заседания и 1 (един) месец преди провеждане на събеседването да бъдат изключени от разпределение на дела по бързи производства по реда на ГПК и НПК.


Чл. 11. Отсъстващ редовен член на конкурсната комисия се замества от резервен член, определен от председателя на комисията. При отсъствие на председателя неговите функции се поемат от член на комисията, съобразно правилата за старшинство по чл. 237 от Закона за съдебната власт.


Чл. 12. Председателят на конкурсната комисия ръководи нейната работа, следи за спазване условията за провеждане на конкурса и обявява началото и края на изпитния ден.


Чл. 13. Когато за един конкурс е определена повече от една комисия, всички комисии провеждат устния изпит по едно и също време и на едно и също място.


Чл. 14. Конкурсната комисия приема решенията си присъствено с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й.

Провеждане на конкурсния изпит


Чл. 15. (1) Конкурсите за младши съдии и младши прокурори и за първоначално назначаване включват писмен и устен изпит, като оценките са по шестобалната система.
(2) На писмения изпит, който е анонимен, се проверяват уменията на кандидатите за практическо прилагане на теоретическите знания, чрез решаване на казус в съответния правен отрасъл.
(3) На устния изпит се проверяват знанията на кандидатите по материята в сответния правен отрасъл по тематични конспекти.


Чл. 16. (1) За писмения изпит кандидатите са длъжни да се явят в определеното помещение и да заемат местата си не по-късно от 15 (петнадесет) минути преди започването на изпита.
(2) Кандидатите се допускат в залата след представяне на лична карта, като се подписват в присъствен списък.
(3) По време на писмения и устния изпит кандидатите могат да ползват само нормативни актове.
(4) Не се допуска ползването на компютри, мобилни телефони и други технически средства. При констатирано нарушение, конкурсната комисия отстранява кандидата от по-нататъшно участие в конкурса, за което се съставя протокол.
(5) Писменият изпит продължава 4 (четири) астрономически часа, като в тях не се включва времето за прочитане и записване на казуса.


Чл. 17. (1) При провеждането на конкурс за младши съдии конкурсните комисии съставят 5 (пет) казуса от наказателно-правните науки и 5 (пет) казуса от гражданско-правните науки, като същите следва да са по казуси, по които няма противоречиви решения и има произнасяне на касационната инстанция.
(2) При провеждането на конкурс за младши прокурори конкурсните комисии съставят 10 (десет) казуса от наказателно-правните науки, избрани по реда на ал. 1.
(3) При провеждане на конкурс за първоначално назначаване се съставят по 10 (десет) казуса по съответния правен отрасъл, съобразно обявените места, избрани по реда на ал. 1.
(4) В случаите по чл. 10, ал. 2 казусите се съставят съвместно от всички комисии, определени да проведат изпита.
(5) Съставените казуси, поставени в отделни непрозрачни пликове, се предават в администрацията на Висшия съдебен съвет в общ запечатан плик, не по-късно от 3 (три) дни преди провеждане на изпита.
(6) След обявяване на началото на писмения изпит един от кандидатите за младши съдии изтегля на случаен принцип един казус от наказателно-правните науки и един от гражданско-правните науки. Същият кандидат отваря по още два плика от съответната материя и след сравняване обявява дали казусите са различни от изтеглените.
(7) След обявяване на началото на писмения изпит един от кандидатите за младши прокурори изтегля на случаен принцип казуса, по който се провежда изпитът. Същият кандидат отваря още два плика и след сравняване обявява дали казусите са различни от изтегления казус.
(8) Всеки кандидат в изпита за младши съдии решава по свой избор един от двата изтеглени казуса, а кандидатите за младши прокурори решават изтегления казус, върху предварително получени бели листове, подпечатани с печат на Висшия съдебен съвет. Кандидатите могат да пишат по време на изпита само с химикал със син цвят. След обявяване края на изпита, неизползваните листове се предават на комисията.


Чл. 18. (1) След приключване на работата си по казуса или изтичане на времето на изпита всеки кандидат изписва на предварително предоставен фиш трите си имена, единния граждански номер, входящия номер, издаден от администрацията на Висшия съдебен съвет, както и датата на изпита. Кандидатът запечатва фиша в малък непрозрачен плик.
(2) Писмената работа се запечатва собственоръчно от кандидата в голям плик, в който се поставя и запечатаният малък плик. В този вид кандидатът я предава на комисията.
(3) Публично и в присъствието на конкурсната комисия, в администрацията на Висшия съдебен съвет, на принципа на случайността се разпечатват големите пликове и се изписва еднакъв номер на малкия плик, големия плик и на писмената работа.
(4) Малките пликове се предоставят за съхранение на главния секретар на Висшия съдебен съвет, а големите пликове, заедно с писмените работи, остават в комисията за оценяване.


Чл. 19. (1) Преди отваряне на пликовете с писмените работи, всички членове на конкурсни комисии решават изтеглените казуси. Решението служи за критерий при оценяването.
(2) След приключване на оценяването конкурсната комисия в пълен състав проверява целостта на малките пликове, разпечатва ги, идентифицира писмените работи и нанася оценките в протокол.
(3) Резултатите от писмения изпит се обявяват на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в тридневен срок от подписването на протокола от изпитната комисия.
(4) С обявяване на резултатите по ал. 3, конкурсната комисия публикува изтеглените казуси и техните решения.


Чл. 20. (1) До устен изпит се допуска кандидат, издържал писмения изпит с оценка не по-ниска от много добър "4,50".
(2) Конкурсната комисия съставя график по входящи номера за времето и мястото на провеждане на устния изпит, който се обявява на видно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, в тридневен срок от обявяване на резултатите от писмения изпит.
(3) Устният изпит се провежда по тематичните конспекти по чл. 15 не по-рано от 7 (седем) дни от обявлението по ал. 2.
(4) При провеждането на устния изпит се изготвя аудиозапис, който се съхранява до влизане в сила на решението на ВСС за назначаване на класираните кандидати. При необходимост аудиозаписа се възпроизвежда и на хартиен носител.


Чл. 21. При определена повече от една изпитна комисия за един конкурс, в началото на изпитния ден кандидатите за устен изпит се разпределят по комисиите, чрез изтеглен в тяхно присъствие жребии.

Оценяване и класиране на кандидатите


Чл. 22. (1) Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от двама членове на конкурсната комисия, независимо един от друг, без взаимна консултация и без обмяна на информация за оценките им. Оценки върху писмената работа не се поставят.
(2) Писмените работи се оценяват от проверяващите по шестобалната система с точност до 0,25.
(3) Всеки проверител записва в свой индивидуален протокол срещу номера на писмената работа поставената от него оценка.
(4) Индивидуалните протоколи се предават на председателя на комисията за изготвяне на окончателния протокол, който се подписва от членовете на комисията.
(5) Когато разликата в оценките на двамата проверители е до единица, крайната оценка е средноаритметична между двете оценки.
(6) Когато разликата в оценките е повече от единица, писмената работа се проверява и от арбитър - член на комисията, посочен от нейния председател. Крайната оценка е средноаритметична между трите оценки.


Чл. 23. (1) При оценяване на устния изпит всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по шестобална система с точност до 0,25, като непосредствено след изпита на кандидата, в негово присъствие, нанася оценките си в индивидуален протокол.
(2) Оценката на кандидатите на устния изпит представлява средноаритметично число от оценките на всички членове на конкурсната комисия. Оценката се обявява на кандидата незабавно, за което той се подписва в протокола за резултатите от проведения изпит.
(3) За издържал устния изпит се счита кандидат, получил оценка не по-ниска от много добър "4,50".


Чл. 24. Конкурсната комисия обявява резултатите от устния изпит на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата му.


Чл. 25. (1) Конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите чрез подреждането им по бал, според резултатите от тяхното представяне и го отразява в протокол, който се подписва от всички членове на конкурсната комисия.
(2) Балът на всеки кандидат е сбор от оценката от писмения и устния изпит.
(3) Когато няколко кандидати имат равен бал, конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ успех от държавните изпити.
(4) Списъците с класираните кандидати за младши съдии и младши прокурори се обявяват едновременно на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Одобряване на издържалите конкурса кандидати за младши съдии и младши прокурори


Чл. 26. (1) Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" предоставя на Висшия съдебен съвет информация за притежаваните нравствени качества на класираните кандидати, в рамките на обявените конкурсни длъжности, както и същият брой от следващите кандидати по реда на класирането им и изготвя становище за всеки един от тях.
(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи въз основа на резултатите от класирането и на становището по ал. 1 предлага на Висшия съдебен съвет да одобри кандидатите за младши съдии и младши прокурори.


Чл. 27. (1) Висшият съдебен съвет приема решение за одобряване на кандидатите за младши съдии и младши прокурори по предложението по чл. 26, ал. 2, като проверява дали класираните кандидати отговарят на изискванията на чл. 162 от Закона за съдебната власт и обявява списъците им на своята интернет страница.
(2) Със същото решение Висшият съдебен съвет определя датата и часа, на която всички кандидати по списъците следва да се явят лично, за да заявят писмено желанието си за назначаване на съответната длъжност, което се обявява на неговата интернет страница.
(3) В случай на невъзможност на кандидат за младши съдия или младши прокурор да присъства лично, той може писмено да упълномощи свой представител, който да участва в процедурата по ал. 2 и да заяви желанието му от негово име.
(4) Кандидатите за младши съдии и младши прокурори заявяват писмено желанието си пред Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи в поредността съобразно списъците по ал. 1 като всеки следващ избира от останалите незаявени длъжности. Кандидат, който не се яви или не заяви желание, се замества от следващия по съответния списък и губи право за по-нататъшно участие в процедурата.
(5) Процедурата за избор на длъжностите от кандидатите за младши съдии и за младши прокурори се провежда успоредно на едно и също място.
(6) Кандидат, който участва едновременно в конкурсите за младши съдии и младши прокурори, избира в коя от процедурите ще продължи да участва най-късно в момента, в който следва да заяви желанието си за заемане на длъжност по една от тях.
(7) С отделни решения Висшият съдебен съвет приема окончателните списъци на одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори по съответните длъжности, съобразно заявеното им желание.
(8) В седемдневен срок от обявяване на решенията по ал. 7, всеки заинтересован може да ги обжалва пред Върховния административен съд.
(9) В случай на отмяна на решенията по ал. 7, процедурата се провежда повторно, съобразно решението на Върховния административен съд.
(10) Когато решенията по ал. 7 не са обжалвани, списъците на одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори са окончателни и Висшият съдебен съвет не се произнася повторно по тях.
(11) След влизане в сила на решенията по ал. 7, окончателните списъци се публикуват на интернет страницата на ВСС и се изпращат до Националния институт на правосъдието.
(12) В случай, че одобрен кандидат откаже да заеме избраната от него длъжност, при липса на заявления от кандидатите по чл. 186, ал. 6, от ЗСВ, тя се обявява за заемане чрез нов конкурс по реда на чл. 2. При наличието на заявление за длъжността на отказалия се кандидат, Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи кани всички класирани кандидати след него, за заявяване на ново желание по чл. 186, ал. 6 от ЗСВ.
(13) Разпоредбата на ал. 12, изр. 2 се прилага до започване на обучението на класираните кандидати в Националния институт по правосъдие.

Назначаване на издържалите конкурса кандидати за първоначално назначаване


Чл. 28. (1) Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" предоставя на Висшия съдебен съвет информация за притежаваните нравствени качества от първите трима класирани за съответната свободна длъжност кандидати и изготвя становище за всеки кандидат.
(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, въз основа на резултатите от проведения изпит, становището по ал. 1 и поредността на заявените за заемане от кандидата длъжности, извършва до три поредни класирания, които се публикуват на интернет страницата на ВСС. След всяко класиране кандидатите за заемане на съответната длъжност заявяват писмено, в 3-дневен срок от обявяването:
1. желание за заемане на длъжността, на която са класирани, без право на участие в следващо класиране;
2. желание за заемане на длъжността, на която са класирани, с възможност за прекласиране на по-предно заявено желание;
3. отказ от заемане на длъжността и участие в класирането.
(3) След провеждане на трите класирания Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи внася във Висшия съдебен съвет предложение за първоначално назначаване в съответните органи на съдебната власт.
(4) Предложението се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. В 7-дневен срок от публикуването кандидатите подават декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
(5) Висшият съдебен съвет приема решение за назначаване на кандидатите по поредността на класирането до попълване на местата, за които е обявен конкурсът, след три поредни класирания.
(6) При приемането на решението по ал. 5 Висшият съдебен съвет проверява дали класираният за съответната длъжност кандидат отговаря на изискванията на чл. 162 и 164 от Закона за съдебната власт. Проверката се извършва въз основа на документите, представени от кандидата. При проверката Висшият съдебен съвет взема предвид и становището на Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията".
(7) Решението се обявява чрез публикуване на интернет страницата на Висшия съдебен съвет и подлежи на обжалване по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗСВ.

КОНКУРС ЗА ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

Ред за кандидатстване и допускане до конкурса


Чл. 29. (1) Конкурсът се провежда при повишаване в длъжност и при преместване на съдия, прокурор или следовател.
(2) Конкурсът по ал. 1 се провежда най-малко веднъж годишно за всяко от нивата в съд, прокуратура и следствие.


Чл. 30. В конкурса могат да участват съдии, прокурори и следователи, които имат стажа по чл. 164 от Закона за съдебната власт за обявената свободна длъжност, към датата на подаване на документите.


Чл. 31. Конкурсът се провежда чрез събеседване.


Чл. 32. (1) За участие в конкурса заинтересованият съдия, прокурор или следовател подава писмено заявление по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването в "Държавен вестник" на решението по чл. 4.
(2) Заявлението и приложените към него документи се подават лично от кандидата или от писмено упълномощен негов представител в администрацията на Висшия съдебен съвет. Заявления, подадени след срока, не се приемат.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт;
2. кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 акта, постановени от кандидата през последните три години от дейността му, избрани на случаен принцип;
3. копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, избрани от него;
4. други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
(4) (Нова - Решение по Протокол № 33 от 17.07.2014 г.) При липса на актуална атестация кандидатът следва да направи предложение за откриване на процедура за периодично атестиране съгласно разпоредбата на чл. 203, ал. 1 от ЗСВ.


Чл. 33. В администрацията на Висшия съдебен съвет заявленията на всеки кандидат получават входящ номер и дата. Към заявлението служебно се прилага кадровото досие на кандидата.


Чл. 34. След изтичане на срока по чл. 31, ал. 1, ако няма кандидат за съответната длъжност, тази длъжност се заема по реда на чл. 178 от Закона за съдебната власт.


Чл. 35. (1) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи извършва проверка на документите и изготвя списък с допуснатите и недопуснати до конкурса кандидати.
(2) Списъците на всички кандидати се обявяват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, като за кандидатите, които не отговарят на условията, се посочва основанието. В тридневен срок от обявяване на списъците кандидатите, които не са допуснати, могат да направят писмено възражение пред Висшия съдебен съвет, който се произнася в 7-дневен срок.
(3) Списъците за участие в конкурса включват трите имена, длъжността на кандидатите и входящия номер на документите им.

Конкурсни комисии


Чл. 36. (1) Висшият съдебен съвет определя по една конкурсна комисия за провеждане на конкурси за всяко от нивата в съд, прокуратура и следствие, а в случаи на специализация - по една конкурсна комисия за всеки правен отрасъл, поотделно за съдии, прокурори и следователи. Комисиите се състоят от председател, четирима редовни и двама резервни членове.
(2) Комисиите се състоят от председател, четирима редовни и двама резервни членове.
(3) В конкурсните комисии не могат да участват членове на Висшия съдебен съвет и административни ръководители.
(4) В конкурсните комисии за съдии не могат да участват действащи прокурори и следователи. В конкурсните комисии за прокурори и следователи не могат да участват действащи съдии.
(5) Когато за участие в конкурса е обявена специализация в съответния правен отрасъл, при формиране на поименния състав на конкурсните комисии за съдии се определят съдии от съответната материя, за която е обявената свободна длъжност.
(6) Поименният състав на всяка комисия се определя от Висшия съдебен съвет на основата на изтеглен на публично заседание жребий, както следва:
- на нива районни и окръжни съдилища - измежду съдиите в апелативните съдилища;
- на нива апелативни съдилища и Върховен касационен съд - измежду съдиите във Върховния касационен съд;
- на нива административни съдилища и Върховен административен съд - измежду съдиите във Върховния административен съд;
- на нива районни и окръжни прокуратури - измежду прокурорите в апелативните прокуратури;
- на нива апелативни прокуратури и Върховна касационна прокуратура - измежду прокурорите във Върховна касационна прокуратура;
- на ниво Върховна административна прокуратура - измежду прокурорите във Върховна административна прокуратура;
- на нива окръжни следствени отдели и Национална следствена служба - измежду следователите и прокурорите във Върховна касационна прокуратура и Национална следствена служба.
(7) (Изм. и доп. - Решение по Протокол № 33 от 17.07.2014 г.) За участие в конкурсна комисия се получава възнаграждение, което се определя и изплаща от Висшия съдебен съвет. Членовете на конкурсната комисия се командироват до приключване на конкурса, като през това време се освобождават от участие в съдебни заседания и 1 (един) месец преди провеждане на събеседването да бъдат изключени от разпределение на дела по бързи производства по реда на ГПК и НПК.
(8) (Нова - Решение по Протокол № 33 от 17.07.2014 г.) Членовете на конкурсната комисия следва да притежават положителна комплексна оценка "много добра" от последното периодично атестиране, да са придобили статут на несменяемост и нямат наложени дисциплинарни наказания, които не са заличени.
(9) (Нова - Решение по Протокол № 33 от 17.07.2014 г.) Редовен или резервен член на конкурсна комисия може да направи писмен отвод пред Висшия съдебен съвет в тридневен срок от обявяването на решението, при наличие на основателни причини.


Чл. 37. (1) След формиране на конкурсната комисия, същата на свое заседание избира председател измежду членовете, за което съставя протокол.
(2) Отсъстващ редовен член на конкурсната комисия се замества от резервен член, определен от председателя на комисията. При отсъствие на председателя неговите функции се поемат от член на комисията, съобразно правилата за старшинство по чл. 237 от Закона за съдебната власт.
(3) Председателят на конкурсната комисия ръководи нейната работа, следи за спазване условията за провеждане на конкурса.


Чл. 38. Конкурсната комисия приема решенията си присъствено с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й.

Провеждане на конкурса и класиране на кандидатите


Чл. 39. (1) Конкурсната комисия провежда конкурса чрез събеседване с всеки кандидат по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността в органа на съдебната власт за която кандидатства.
(2) Конкурсната комисия, респективно всички членове на конкурсните комисии, в началото на всеки конкурс определят времето и начина на провеждане на събеседването и ги обявяват на участниците;
(3) (Изм. и доп. - Решение по Протокол № 33 от 17.07.2014 г.) При събеседването кандидатът развива въпрос по казус от представените със заявлението актове по чл. 32, ал. 3, т.т. 2 и 3, постановени от кандидата през последните три години от дейността му.
(4) (Нова - Решение по Протокол № 33 от 17.07.2014 г.) Конкурсната комисия задава на кандидата уточняващи и допълващи въпроси, свързани с представянето му по ал. 3, както и въпроси от останалите предоставени от кандидата актове.
(5) Целта на събеседването е да се установи подготовката на кандидата за длъжността, за която кандидатства.
(6) При провеждането на събеседването се допуска ползването на нормативни актове от кандидата.
(7) При провеждане на събеседването се води протокол-стенограма и се изготвя аудиозапис. В стенограмата задължително се посочва началото и края на проведеното събеседване и се подписва от председателя на конкурсната комисия, както и от служителите на администрацията на ВСС, участвали в изготвянето му.


Чл. 40. (1) При определяне на общата оценка за притежаваните от кандидата професионални качества се взема предвид оценката от събеседването, формирана на базата на следните критерии:
- практически познания на кандидатите в областта на материалното и процесуалното право;
- способност на кандидатите да боравят с нормативни актове, да извличат от тях необходимата информация, да вземат решения и да ги аргументират;
- ниво на обща правна култура;
- професионален опит и делови качества;
(2) Резултатите от проведеното последно периодично атестиране се приравняват на следната цифрова оценка: комплексна оценка от атестирането "много добра" - на 6 (шест); комплексна оценка от атестирането "добра" - на 5 (пет); комплексна оценка от атестирането "задоволителна" - на 4 (четири).
(3) (Изм. и доп. - Решение по Протокол № 33 от 17.07.2014 г.) Членовете на конкурсната комисия поставят в индивидуален протокол една обща оценка по шестобалната система с точност до 0.10 за посочените в ал. 1 критерии. Оценката се обявява на кандидата незабавно, за което той се подписва в протокола за резултатите от проведения изпит.
(4) Общата оценка на кандидата се формира като средноаритметична от оценката от събеседването, плюс оценката от атестирането, приравнена по реда на ал. 2.
(5) Председателят на конкурсната комисия, незабавно след приключване на събеседването, предава индивидуалните протоколи на представител на администрацията на ВСС, за което се съставя протокол. Когато събеседването продължава няколко последователни дни, индивидуалните протоколи се предават след приключване на всеки конкурсен ден.


Чл. 41. Конкурсната комисия изготвя протокол за класиране на кандидатите заедно с мотивирано становище.


Чл. 42. (1) (Изм. и доп. - решение на ВСС по Протокол № 32/10.06.2015 г.) Когато няколко кандидата за една длъжност имат еднаква обща оценка от конкурса, се вземат предвид критериите по чл. 237, ал. 1 от ЗСВ към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в Държавен вестник.
(2) Резултатите от класирането, заедно с цялата конкурсна документация и протокола (стенограмата) от проведеното събеседване, се изпращат на Висшия съдебен съвет.
(3) Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" на Висшия съдебен съвет извършва преценка за притежаваните нравствени качества от първите трима кандидати за всяка длъжност и изготвя становище за всеки кандидат въз основа на документите, представени от кандидата, документите, съдържащи се в кадровото досие, относно резултатите от проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет, поощренията и наказанията, сигналите за нарушение на правилата за професионална етика на съдиите, прокурорите и следователите.
(4) Резултатите от класирането се обявяват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.


Чл. 43. (1) Резултатите от класирането на кандидатите, заедно с цялата конкурсна документация и със становището на Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията", се предоставят на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи.
(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи внася във Висшия съдебен съвет мотивирано предложение за повишаване или за преместване на кандидатите, класирани на първо място за длъжностите в съответните органи на съдебната власт.
(3) Висшият съдебен съвет приема решение за повишаване или за преместване на съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането, до попълване на местата.
(4) Съдия, прокурор или следовател, встъпил в длъжност, не участва във всяко следващо поредно класиране.
(5) При приемане на решението по ал. 3 Висшият съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря на изискванията за стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт, както и дали притежава необходимите професионални и нравствени качества.
(6) Висшият съдебен съвет с решение отказва назначаването на кандидат, за когото е установил, че не отговаря на изискванията по чл. 162 и 164 от Закона за съдебната власт. В този случай се назначава следващият класиран кандидат, който отговаря на изискванията.

Преходни разпоредби


§ 1. Обявеният конкурс за младши съдии и младши прокурори се довършва по настоящите правила.


§ 2. Допълнението на ал. 12 и новата ал. 13 на чл. 27 от Правилата влиза в сила от датата на приемане на настоящото решение.


§ 3. (Нов - решение на ВСС по Протокол № 21/22.05.2014 г.) Започналите конкурси се довършват по досегашния ред.


§ 4. (Нов - решение на ВСС по Протокол № 33/17.07.2014 г.) Започналите конкурси се довършват по досегашния ред.


§ 5. (Нов - решение на ВСС по Протокол № 48/30.10.2014 г.) Изискването на чл. 10, ал. 6 и чл. 36, ал. 8 членовете на конкурсните комисии да притежават положителна комплексна оценка "много добра" от последното периодично атестиране не се отнася за съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд, за прокурорите от Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура, както и за следователите от Националната следствена служба, на които не е провеждано атестиране.

Тази разпоредба се прилага и за неприключилите до момента на приемането й конкурси.

§ 6. (Нов - решение на ВСС по Протокол № 32/10.06.2015 г.) Започналите и неприключили конкурси се довършват по досегашния ред.

Неразделна част от тези правила са заявления по образец.
Тези Правила са приети с решение на ВСС по протокол № 9 от 07.03.2013 г. и отменят Правилата относно реда за провеждане на конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, приети с решение на ВСС по протокол № 39/28.11.2011 г., изм. и доп. с протокол № 1/12.01.2012 г., с изключение на Раздел "Избор на административни ръководители", изм. и доп. с Протокол № 21/22.05.2014 г., изм. и доп. с Протокол № 33/17.07.2014 г.; изм. и доп. с Протокол № 48/30.10.2014 г.; изм. и доп. с Протокол № 32/10.06.2015 г.


Заявление, съгласно чл. 8, ал. 1 /конкурс за младши съдии и младши прокурори/


Заявление, съгласно чл. 8, ал. 1 - конкурс за първоначално назначаване


Заявление, съгласно чл. 32, ал. 1 /конкурс за повишаване в длъжност и преместване/


Заявление, съгласно чл. 27, ал. 4 /заявяване на желание за назначаване на длъжността младши съдия или младши прокурор/


Заявление, съгласно чл. 28, ал. 2 /потвърждаване заемането на длъжност в конкурс за първоначално назначаване/


Декларация по чл. 162 от ЗСВ


Декларация по чл. 195 от ЗСВ


Декларация по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ


Кадрова справка, съгласно чл. 32, ал. 3, т. 2 /утвърдена с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 10/14.03.2013 г./


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти