Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ

В сила от 04.11.2014 г.
Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.91 от 4 Ноември 2014г.


Чл. 1. С правилника се уреждат структурата и организацията на дейността на Съвета по международно осиновяване при Министерството на правосъдието, наричан по-нататък "съвета".

Чл. 2. (1) Съветът е колективен орган, който се състои от председател и шестима членове.
(2) Председателят на съвета е заместник-министър на правосъдието.
(3) Членове на съвета са: по един представител на Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на външните работи и на Държавната агенция за закрила на детето.
(4) Председателят и всеки от членовете имат по един заместник.
(5) Поименният състав на съвета се определя от министъра на правосъдието по предложение на ръководителите на съответните ведомства.


Чл. 3. (1) Председателят:
1. представлява съвета;
2. одобрява дневния ред на всяко заседание;
3. свиква заседанията на съвета;
4. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета.
(2) В отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от неговия заместник.


Чл. 4. Всеки член на съвета участва в заседанието лично. При отсъствие на член на съвета в заседанието участва неговият заместник.


Чл. 5. Председателят и членовете на съвета подписват декларация за спазване на изискванията по чл. 120 от Семейния кодекс (СК).


Чл. 6. Съветът по международно осиновяване:
1. прави предложение до министъра на правосъдието за определяне на подходящ осиновяващ с обичайно местопребиваване в чужбина;
2. изразява мнение пред министъра на правосъдието относно молбите на осиновяващи, вписани в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 3 СК;
3. прави предложение пред министъра на правосъдието по заявленията за издаване на разрешение за посредничество по чл. 121 СК;
4. изразява становища и дава препоръки на министъра на правосъдието във връзка с международните осиновявания;
5. прави предложение до министъра на правосъдието за отнемане на разрешението на акредитирана организация.


Чл. 7. (1) Съветът е постоянно действащ орган.
(2) Заседанията на съвета се провеждат не по-малко от три пъти месечно.
(3) При необходимост по решение на всички присъстващи на заседанието членове на съвета дневният ред може да бъде изменен или допълнен.
(4) Материалите по дневния ред се предоставят на членовете на съвета преди заседанието.


Чл. 8. (1) Заседанията на съвета са закрити.
(2) По изключение, за обсъждане на въпроси от обществена значимост, отделно заседание може да бъде открито по разпореждане на председателя. На него могат да присъстват представители на държавни органи, на юридически лица с нестопанска цел, както и други лица, без право на глас.


Чл. 9. (1) За всяко заседание се изготвя протокол, който се подписва от председателя и присъствалите членове.
(2) Протоколът съдържа кратки мотиви за всяко прието решение.
(3) Решенията на съвета се приемат с явно гласуване и с мнозинство 2/3 от състава.
(4) Информация за решенията на съвета по чл. 6, т. 1 се публикува на официалната интернет страница на Министерството на правосъдието в едномесечен срок от провеждане на заседанието, на което са приети. Информацията съдържа: регистрационен номер на преписката и дата на вписване на осиновяващия; възраст, пол и здравословно състояние на детето - добро или с особености.


Чл. 10. Дирекция "Международна правна закрила на детето и международни осиновявания" в Министерството на правосъдието подпомага експертно и технически дейността на съвета, като:
1. подготвя проект на дневен ред за заседанията на съвета;
2. осигурява протоколист и докладчик за заседанията на съвета;
3. прилага извлечения от всеки протокол към съответното досие или преписка, за което се отнася приетото решение;
4. извършва публикуването на информацията по чл. 9, ал. 4.


Чл. 11. Протоколите и материалите от заседанията на съвета се съхраняват в учрежденския архив за срок от 20 години, след което се извършва предаването им на Националния архивен фонд по реда на Закона за Националния архивен фонд.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът за дейността на Съвета по международно осиновяване, издаден от министъра на правосъдието (ДВ, бр. 76 от 2009 г.), се отменя.


§ 2. Правилникът се издава на основание чл. 114, ал. 5 от Семейния кодекс и влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти