Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И СНЕМАНЕ НА ПОЛИЦЕЙСКА РЕГИСТРАЦИЯ

В сила от 17.11.2014 г.
Приета с ПМС № 336 от 24.10.2014 г.

Обн. ДВ. бр.90 от 31 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя редът за извършване и снемане на полицейска регистрация.

Чл. 2. (1) Полицейската регистрация е дейност по обработване на лични данни на лицата по чл. 3, която се осъществява при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) с цел защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.
(2) Данните от полицейската регистрация се съхраняват и обработват в информационните фондове на Министерството на вътрешните работи (МВР) по чл. 28.
(3) Информационната дейност по тази наредба се осъществява по реда, определен в ЗМВР и в подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.


Чл. 3. (1) Полицейските органи извършват полицейска регистрация на лица, които са привлечени като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер.
(2) Органите на досъдебното производство са длъжни да предприемат необходимите мерки за извършване на регистрацията от полицейските органи.


Чл. 4. Не подлежат на полицейска регистрация:
1. малолетни лица;
2. непълнолетни лица, спрямо които са наложени възпитателни мерки или са предадени за налагане на възпитателни мерки от комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.


Чл. 5. (1) Полицейска регистрация се извършва в следните структури и звена на МВР:
1. областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) и районните управления (РУ) към тях;
2. регионалните дирекции "Гранична полиция" (РДГП) и граничните полицейски управления (ГПУ) към Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП).
(2) Полицейски органи, определени от съответните ръководители в структурите и звената по ал. 1, извършват полицейска регистрация на лицата по чл. 3, ал. 1 чрез служителите, извършващи експертно-криминалистическа дейност (експерт-криминалистите).
(3) В структурите и звената по ал. 1, в чийто район на лицата са предявени постановленията за привличане в качеството на обвиняеми или протоколите по чл. 219, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, се извършва и полицейската регистрация на обвиняеми лица по наказателни производства, водени:
1. в структури на МВР, в които не се извършва експертно-криминалистическа дейност;
2. от органи на досъдебното производство извън МВР.

Раздел II.
Извършване на полицейска регистрация


Чл. 6. (1) Полицейската регистрация се извършва чрез:
1. вписване на лични данни в полицейски регистър (приложение № 1);
2. вписване на лични данни в карта за полицейска регистрация на лице (приложение № 2);
3. изготвяне на снимка в три пози по правилата на сигналистическата фотография;
4. снемане на дактилоскопни отпечатъци върху Европейска дактилоскопна карта (приложение № 3);
5. изземване на проби от устната кухина чрез стерилен комплект за изготвяне на ДНК профил с регистрационен картон (приложение № 4).
(2) Номерът от полицейския регистър, под който е извършена регистрацията, се попълва върху картата за полицейска регистрация на лице, Европейската дактилоскопна карта, снимката и регистрационния картон за ДНК профил на лице.


Чл. 7. (1) Полицейски регистър се води задължително в структурите и звената по чл. 5, ал. 1.
(2) Полицейският регистър съдържа:
1. номер на полицейската регистрация - пореден номер от регистъра;
2. дата на регистрацията;
3. номер на наказателното производство и структурата, в която се провежда разследването;
4. вид на престъплението и квалификация на деянието по Наказателния кодекс (НК);
5. време на извършване на престъплението - дата или период;
6. имена, единен граждански номер (ЕГН)/личен номер на чужденец (ЛНЧ) на регистрирания;
7. длъжност, име, фамилия и подпис на служителя, извършил регистрацията;
8. уникален номер (баркод) на иззетите проби за изготвяне на ДНК профил на лицето;
9. данни за снемането на полицейската регистрация - номер на заповед, дата на снемане и основание.


Чл. 8. (1) Картата за полицейска регистрация на лице съдържа:
1. лични данни на лицето по чл. 3, ал. 1:
а) ЕГН/ЛНЧ;
б) имена - посочват се собствено, бащино и фамилно име, а при наличие - псевдоним/прякор, други известни имена на лицето (включително имена, променени по реда на Закона за гражданската регистрация) или имена на чужд гражданин или лице с повече от едно гражданство;
в) дата и място на раждане - посочват се населено място, община, област, държава;
г) гражданства;
д) пол;
е) лични документи - посочват се видът, номерът, датата на издаване и структурата на МВР, издала личните документи;
ж) постоянен адрес - посочват се област, община, населено място, булевард/улица, номер, жилищен комплекс, номер/буква на блок, вход, етаж, апартамент;
з) адрес за призоваване - посочват се област, община, населено място, булевард/улица, номер, жилищен комплекс, номер/буква на блок, вход, етаж, апартамент;
2. данни за полицейската регистрация: структура и звено по чл. 5, ал. 1, номер и дата на регистрацията;
3. данни за умишленото престъпление от общ характер:
а) вид и време на извършване - дата или период;
б) кратко описание на престъплението;
в) квалификация на деянието по НК;
4. данни за образуваното наказателно производство - номер на наказателното производство, дата на образуване и структура, в която се провежда разследването;
5. полицейски орган – длъжност, име и фамилия на служителя;
6. дактилоскопна формула (ДФ);
7. дактилоскопен отпечатък от десния показалец;
8. наличие/липса на снимка (отбелязва се с "Х" в съответното поле);
9. данни за експерт-криминалиста (длъжност, име и фамилия), извършил регистрацията, и дата на извършване на регистрацията;
10. пореден номер в Автоматизираната дактилоскопна идентификационна система AFIS (AFIS номер) и ДНК баркод;
11. данни за въвеждане на полицейската регистрация в автоматизираната информационна система (АИС) "Интегрирана регионална полицейска система" (ИРПС): длъжност, име и фамилия на служителя, въвел данните, дата на въвеждане;
12. данни за снемане на полицейската регистрация:
а) номер и дата на заповедта за снемане на регистрацията;
б) длъжност, име и фамилия на служителя, снел картата;
в) дата на снемане;
г) основание за снемане;
13. други данни (описание на лицето):
а) цвят на очите - посочват се цвят и особености на очите: кривогледство, слепота, липса на око;
б) ръст в сантиметри;
в) особени белези/татуировки - посочват се видът, разположението и посоката и се дава кратко описание.
(2) В картата за полицейска регистрация на лице задължително се попълват всички данни по ал. 1.
(3) При попълване на картата за полицейска регистрация на лице имената на лицата се изписват на кирилица и на латиница по лични документи след установяване самоличността на лицето или идентификацията му по друг начин.
(4) Данните по ал. 1, т. 13 се изписват съобразно списък на понятията "особени белези/татуировки" и "особености на очите" (приложение № 5).
(5) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Картата за полицейска регистрация на лице се съхранява в Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП).


Чл. 9. (1) Европейската дактилоскопна карта съдържа:
1. лични данни за лицето, на което е извършена полицейска регистрация:
а) фамилия, име и презиме;
б) ЕГН/ЛНЧ;
в) дата на раждане;
г) пол;
д) място на раждане - държава, област, община, населено място;
е) гражданства;
ж) установена самоличност - указва се дали лицето е с установена самоличност, или не;
з) име и фамилия на родителите;
2. данни за полицейската регистрация:
а) структура, където лицето е дактилоскопирано, и дата на дактилоскопирането;
б) номер на полицейската регистрация и дата;
в) описание на престъплението и квалификация на деянието по НК - кратки данни за извършеното престъпление и по кой член от НК;
3. пореден номер в Автоматизираната дактилоскопна идентификационна система (AFIS номер), дактилоскопна формула (ДФ) и иззети образци за ДНК профил на лицето;
4. изображения на дактилоскопните отпечатъци на пръстите от дясната и лявата ръка;
5. контролни отпечатъци (лява ръка, ляв и десен палец и дясна ръка);
6. печат на структурата/звеното по чл. 5, ал. 1 и подпис на служителя, попълнил дактилоскопната карта;
7. изображения от отпечатъците на дланите на лявата и на дясната ръка.
(2) Екземпляри на Европейската дактилоскопна карта се съхраняват в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология (НИКК) и в структурите и звената по чл. 5, ал. 1.


Чл. 10. Регистрационният картон за ДНК профил на лице (приложение № 4) съдържа:
1. лични данни на лицето по чл. 3, ал. 1:
а) име, презиме и фамилия;
б) ЕГН/ЛНЧ;
в) пол;
г) етническа принадлежност - по самоопределяне;
д) място на раждане - държава, област, община, населено място;
е) генериран уникален номер - баркод;
ж) лабораторно определен ДНК профил;
2. данни за полицейската регистрация:
а) структура, служител, иззел пробата, и дата;
б) пореден номер и дата на полицейската регистрация;
в) описание на престъплението и квалификация на деянието по НК - попълват се кратки данни за извършеното престъпление и по кой член от НК.


Чл. 11. (1) При привличане на лице като обвиняем за извършено умишлено престъпление от общ характер органът на досъдебното производство писмено уведомява съответния ръководител на структура/структурно звено на МВР относно наличието на основание за извършване на полицейска регистрация. При уведомяването се посочват данните по чл. 8, ал. 1, т. 1, 3 и 4.
(2) Ръководителят на структурата/структурното звено на МВР определя полицейски орган за извършване на полицейска регистрация на лицето. Полицейският орган попълва в картата за полицейска регистрация на лице данните по чл. 8, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 и предоставя на лицето за попълване декларация (приложение № 6), която се регистрира и съхранява в съответната структура или звено по чл. 5, ал. 1.
(3) Полицейският орган предава на експерт-криминалиста лицето за описание, дактилоскопиране, фотографиране и изземване на образци за ДНК профил заедно с картата за полицейска регистрация на лице.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) При отказ на лицето за дактилоскопиране, фотографиране и изземване на образци за ДНК профил полицейският орган изготвя мотивирано искане до съответния първоинстанционен съд, на който е подсъдно престъплението от общ характер, за което е привлечено като обвиняем, за издаване на разрешение за принудителното им извършване. При издадено разрешение действията се извършват принудително.
(5) За осигуряване явяването на лицето в структурите и звената по чл. 5, ал. 1 или за принудителното извършване на дактилоскопиране, фотографиране и изземване на образци за ДНК профил полицейският орган предприема необходимите действия съгласно правомощията му по глава пета, раздел І от ЗМВР.
(6) Експерт-криминалистът:
1. записва данните по чл. 7, ал. 2, т. 1 - 8 в полицейския регистър;
2. изготвя снимка в три пози по правилата на сигналистическата фотография (десен профил, анфас и ляв три четвърти профил) и отбелязва в картата за полицейска регистрация на лице наличието на снимка в съответствие с чл. 13;
3. записва върху снимката имената на лицето, ЕГН/ЛНЧ, място на раждане, номера и датата на регистрацията;
4. снема дактилоскопните отпечатъци от пръстите и дланите;
5. попълва Европейската дактилоскопна карта и извежда дактилоскопната формула;
6. установява и попълва в картата за полицейска регистрация на лице особените белези на лицето съобразно изискванията на чл. 8, ал. 4;
7. допълва в картата за полицейска регистрация на лице данните по чл. 8, ал. 1, т. 2 и т. 6 - 10;
8. изземва проби за ДНК профил на лицата и отразява ДНК баркода в полицейския регистър, картата за полицейска регистрация на лице, както и данните в регистрационния картон.
(7) Служителят в структурата/звеното по чл. 5, ал. 1, въвеждащ данните за полицейската регистрация на лицето в ИРПС, попълва в картата за полицейска регистрация на лице данните по чл. 8, ал. 1, т. 11.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Картата за полицейска регистрация на лице се попълва в един екземпляр и се изпраща в ГДНП.
(2) Европейската дактилоскопна карта се изготвя и попълва:
1. в РУ - в 3 екземпляра;
2. в ОДМВР, РДГП и ГПУ към ГДГП - в 2 екземпляра.
(3) Документите по чл. 8 и 9 се попълват машинно или текстът се изписва с технически шрифт.


Чл. 13. (1) Полицейска регистрация се извършва за всяко привличане на лице като обвиняем за извършено умишлено престъпление от общ характер независимо от предишна такава, като се попълва нова карта за полицейска регистрация и се извършва ново фотографиране.
(2) Ново дактилоскопиране се извършва, ако са изминали повече от три години от последната съществуваща регистрация.


Чл. 14. (1) В случай че не се прави ново дактилоскопиране по чл. 13, ал. 2, дактилоскопният отпечатък от десния показалец от новата карта за полицейска регистрация задължително се сверява с дактилоскопния отпечатък от съществуваща регистрация на лицето.
(2) Когато експерт-криминалистът не разполага с дактилоскопния отпечатък от десния показалец от предишна регистрация, той изисква отпечатъка от ОДМВР, където се извършва справка в AFIS.
(3) В картата за полицейска регистрация на лице се записва дактилоскопната формула, изведена при последното дактилоскопиране на лицето.
(4) Проби за ДНК профил на лицето се изземват само ако не са иззети при предишна регистрация.


Чл. 15. (1) Екземпляр от Европейската дактилоскопна карта се съхранява в Дактилоскопна картотека:
1. в РУ;
2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) в научно-техническите лаборатории и базовите научно-технически лаборатории в ОДМВР и отдел "Експертно-криминалистическа дейност" в Столичната дирекция на вътрешните работи;
3. в РДГП и ГПУ към ГДГП.
(2) Дактилоскопните отпечатъци на регистрирания се сравняват с дактилоскопните следи, намерени при разследването на престъпления, останали неразкрити, след което екземплярите на дактилоскопната карта се подреждат по реда на ал. 1.
(3) Екземпляр от Европейската дактилоскопна карта и от картата за полицейска регистрация на лице се предават в срок до седем дни за въвеждане на данните в ИРПС.
(4) Снимката от полицейска регистрация се изпраща за въвеждане в ИРПС в срок до седем дни в ОДМВР, РДГП и ГПУ към ГДГП по електронна поща на създадени за целта пощенски кутии, като в името на файла се отразяват ЕГН, номерът на регистрацията и структурата, която я е извършила.


Чл. 16. (1) Служителите в ОДМВР, РУ, РДГП и ГПУ задължително въвеждат в ИРПС данните за полицейската регистрация в срок до седем дни от получаването им.
(2) Екземпляр от Европейската дактилоскопна карта и от картата за полицейска регистрация на лице се изпращат в Централната дактилоскопна картотека (ЦДК) в НИКК в срок до четиринадесет дни от извършването на полицейската регистрация.
(3) Иззетите ДНК проби заедно с регистрационния картон се изпращат в НИКК в срок до седем дни след извършване на полицейската регистрация.


Чл. 17. (1) Експерт-криминалистите в НИКК и ОДМВР въвеждат отпечатъците и данните на регистрирания от Европейската дактилоскопна карта в базата данни на AFIS и записват AFIS номера в картата за полицейска регистрация на лице.
(2) Преди подреждането в Дактилоскопна картотека и в ЦДК в НИКК се извършва сравняване на дактилоскопните отпечатъци на регистрирания с дактилоскопните следи, въведени в базата данни AFIS.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) При установяване на несъответствие между въведените дактилоскопни отпечатъци и/или лични данни на едно лице и тези, съхранявани за същото лице в базата данни на система AFIS, експерт-криминалистите по ал. 1 уведомяват за това структурата, която е извършила полицейската регистрация, НИКК и ГДНП.
(4) При установяване на действителната самоличност на лицето структурата по чл. 5, ал. 1, която е извършила полицейската регистрация, изготвя мотивирано предложение за служебно снемане на недействителната полицейска регистрация. На лицето, което е привлечено като обвиняем за извършено умишлено престъпление от общ характер, се извършва нова полицейска регистрация по реда на тази наредба.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Картата за полицейска регистрация на лице се изпраща от структурите по ал. 1 в ГДНП задължително в 20-дневен срок от попълването й.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Служители на ГДНП извършват проверка на постъпилите карти за полицейска регистрация в автоматизираните информационни фондове за общо ползване на МВР. При наличие на несъответствие или нечетливо попълнени карти те се връщат за корекция в структурите по чл. 5, ал. 1.

Раздел III.
Снемане на полицейска регистрация


Чл. 18. Полицейската регистрация се снема служебно или след писмено мотивирано искане на регистрирания или наследниците му.


Чл. 19. (1) Писменото мотивирано искане за снемане на полицейска регистрация се подава в структурите и звената по чл. 5, ал. 1 от регистрирания или наследниците му.
(2) Регистрираният или наследниците му задължително прилагат към искането документи, удостоверяващи наличието на основание по чл. 68, ал. 6 ЗМВР.
(3) Писменото мотивирано искане и документите, удостоверяващи наличието на основание по чл. 68, ал. 6 ЗМВР, задължително се изпращат в структурата на МВР, която е извършила регистрацията.
(4) Ръководителят на структурата на МВР, която е извършила регистрацията:
1. разпорежда извършване на проверка по административната преписка;
2. изготвя мотивирано предложение за снемане или за отказ за снемане на регистрацията съобразно установеното основание по чл. 68, ал. 6 ЗМВР с приложен към него комплект документи от проверката по преписката.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Предложение не се изисква, когато в ГДНП е извършена проверка и е установено основание за снемане на полицейската регистрация. В този случай се прилага чл. 20, ал. 5.
(6) При проверката се изискват допълнително по служебен ред документи от прокуратурата, съда или друг компетентен орган, удостоверяващи наличието на основание по чл. 68, ал. 6 ЗМВР, както и справка за съдимост на регистрирания.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Мотивираното предложение и комплектът документи се изпращат в ГДНП съобразно сроковете за извършване на проверка и издаване на индивидуален административен акт по Административнопроцесуалния кодекс.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) При постъпване на писмено мотивирано искане на заинтересовано лице или при служебно установяване на основание за снемане на полицейска регистрация на лице, привлечено като обвиняем по наказателно производство, водено в Агенция "Митници" (АМ), материалите се изпращат на съответната структура на АМ. Ръководителят на съответната структура на АМ предприема действията по ал. 4, 6 и 7.


Чл. 20. (1) Служебно снемане на полицейска регистрация се извършва, когато в структурите и звената по чл. 5, ал. 1 се получат по служебен път документи, удостоверяващи наличието на основание за снемане по чл. 68, ал. 6 ЗМВР.
(2) Основание за снемане може да се установи служебно и в документален или автоматизиран информационен фонд на МВР по чл. 27.
(3) Ръководителите на структури по чл. 5, ал. 1 изготвят мотивирано предложение за издаване на писмена заповед за служебно снемане на полицейската регистрация, към което се прилагат документите по ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Мотивираното предложение и приложените към него документи се изпращат в ГДНП.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Служебно снемане може да се извършва и в ГДНП по предложение на комисия, определена със заповед на директора на ГДНП.


Чл. 21. (1) Полицейската регистрация се снема или снемането й се отказва с писмена заповед на министъра на вътрешните работи или оправомощени от него длъжностни лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Препис от заповедта за снемане или отказ за снемане на полицейската регистрация се изпраща за съобщаване на регистрирания или на наследниците му, а копия от заповедта - за сведение и изпълнение на структурите по чл. 5, ал. 1, ГДНП и НИКК.


Чл. 22. (1) Снемането на полицейска регистрация се извършва след издаване на заповед по чл. 21, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Главна дирекция "Национална полиция" заличава данните по чл. 8, ал. 1, т. 2 - 5, 9 и 11 за конкретната регистрация чрез зачертаването им в картата за полицейска регистрация на лице по начин, непозволяващ използването им, и вписва данните по чл. 8, ал. 1, т. 12.
(3) Когато са извършени други полицейски регистрации на лицето, личните данни в картата за полицейска регистрация на лице, дактоформулите, AFIS номерът, ДНК баркодът и снимките се запазват.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) В случай че лицето няма друга полицейска регистрация, картата за полицейска регистрация на лице се унищожава по ред, определен със заповед на директора на ГДНП.


Чл. 23. (1) След получаване на копието на заповедта за снемане на полицейската регистрация служителите от структурата по чл. 5, ал. 1, извършила полицейската регистрация:
1. заличават данните по чл. 7, ал. 2, т. 1 - 8 за полицейската регистрация в полицейския регистър чрез зачертаване по начин, непозволяващ използването им, и вписват в него данните по чл. 7, ал. 2, т. 9;
2. заличават данните по чл. 8, ал. 1, т. 2 - 5, 9 и 11 чрез изтриване на записа в ИРПС.
(2) В случай че лицето няма други полицейски регистрации, данните по чл. 8, ал. 1, т. 1 и 7 и записите на снимките в ИРПС се заличават от служителите в ОДМВР, РУ, РДГП и ГПУ по начин, непозволяващ използването им.


Чл. 24. (1) След получаване на копието на заповедта за снемане на полицейската регистрация в НИКК се заличава полицейската регистрация в базата данни AFIS и в Националната ДНК база данни.
(2) Данните по чл. 9 се заличават в Европейската дактилоскопна карта по начин, непозволяващ използването им, като се вписват номерът и датата на заповедта за снемане на регистрацията.
(3) Данните по чл. 10 се заличават в регистрационния картон по начин, непозволяващ използването им, като се вписват номерът и датата на заповедта за снемане на регистрацията.


Чл. 25. Служителите в структурите и звената по чл. 15, поддържащи "Дактилоскопна картотека", унищожават екземплярите на Европейската дактилоскопна карта на лицето след снемане на всичките му полицейски регистрации, като за това се изготвя протокол.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Структурата на МВР, в която е извършена регистрацията, уведомява регистрирания или наследниците му за снемането на полицейската регистрация или за отказа за снемането й на посочения адрес за кореспонденция, постоянен или настоящ адрес. Когато регистрираният или наследниците му не са намерени на адресите, уведомяването се извършва със съобщение, публикувано на официалната интернет страница на ГДНП.
(2) Препис от заповедта за снемане или за отказ за снемане на регистрацията се съобщава от структурата по ал. 1 на регистрирания или на наследниците му по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването се удостоверява чрез подпис на лицето и дата върху копие на заповедта.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Структурата на МВР по ал. 1 връща в срок 14 дни в ГДНП:
1. копие на заповедта за снемане или за отказ за снемане на регистрацията, подписано от лицето;
2. документите по ал. 2, когато лицето не е намерено на адресите, като се посочват причините за това.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) При постъпване на писмено мотивирано искане за снемане на полицейската регистрация по чл. 6, ал. 4 от Закона за военната полиция (ЗВП) служба "Военна полиция" (СВП) извършва проверка и изготвя мотивирано предложение за снемане или за отказ за снемане на регистрацията. След утвърждаване от директора на СВП мотивираното предложение с приложен към него комплект документи от проверката по преписката се изпраща на ГДНП.
(2) Служебно снемане на полицейска регистрация по чл. 6, ал. 4 ЗВП се извършва, когато в СВП се получат по служебен път документи, удостоверяващи наличието на основание по чл. 68, ал. 6 ЗМВР. Основание за снемане може да се установи служебно и в документален или автоматизиран информационен фонд на СВП или МВР. Служебно снемане може да се извършва и по предложение на комисия, определена със заповед на директора на СВП.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) След издаване на заповедта за снемане или за отказ за снемане на полицейската регистрация ГДНП изпраща копие от нея на СВП за съобщаване на лицето, подало искане за снемане на полицейска регистрация.
(4) Регионалната служба "Военна полиция", извършила регистрацията, съобщава на лицето, подало искане за снемане на полицейска регистрация, като му връчва копие от заповедта по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването се удостоверява чрез подпис на лицето и дата върху копие на заповедта.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Служба "Военна полиция" връща в срок 14 дни на ГДНП:
1. копието на заповедта, подписано от лицето;
2. документите по ал. 4, когато лицето не е намерено на адресите, като се посочват причините за това.
(6) След влизане в сила на заповедта за снемане на полицейска регистрация СВП:
1. снема полицейската регистрация на лицето;
2. изпраща копие от заповедта за снемане на полицейска регистрация на Столичната дирекция на вътрешните работи за заличаване на съответните данни на лицето чрез изтриване на записа в АИС "ИРПС".

Раздел IV.
Информационни фондове, свързани с полицейската регистрация


Чл. 28. Информационните данни за полицейската регистрация се обработват във:
1. документални информационни фондове - "Полицейски регистър", "Картотека полицейска регистрация", ЦДК и "Дактилоскопни картотеки";
2. автоматизирани информационни фондове - АИС "Централен полицейски регистър" (ЦПР), АИС "ИРПС", "Автоматизирана дактилоскопна идентификационна система - AFIS" и "Национална ДНК база данни".


Чл. 29. Информационните фондове по чл. 28 се поддържат във:
1. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) ГДНП:
а) "Картотека полицейска регистрация" в документален архивен вид, в която се съхраняват картите за полицейска регистрация на лицата;
б) АИС "ИРПС";
2. НИКК:
а) ЦДК, в която се съхраняват Европейските дактилоскопни карти на лицата;
б) АИС "Автоматизирана дактилоскопна идентификационна система - AFIS";
в) АИС "Национална ДНК база данни";
3. РДГП и ГПУ към ГДГП:
а) "Полицейски регистър" в документален вид;
б) "Дактилоскопна картотека", в която се съхраняват екземпляри от Европейските дактилоскопни карти;
в) АИС "ИРПС";
4. дирекция "Комуникационни и информационни системи" - АИС "ЦПР", в който се съхраняват и обработват данни за всички полицейски регистрации;
5. ОДМВР и РУ:
а) "Полицейски регистър" в документален вид;
б) "Дактилоскопна картотека", в която се съхраняват екземпляри от Европейските дактилоскопни карти;
в) АИС "ИРПС".

Раздел V.
Контрол


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Директорите на ГДНП, Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", ГДГП, НИКК и ОДМВР осъществяват контрол по прилагането на тази наредба в структурите и звената по чл. 5, ал. 1.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Ръководителите на структурите и звената по чл. 5, ал. 1 осъществяват контрол върху законосъобразното, пълното и точното попълване на съответните регистри, карти и документи, въвеждането, обработването и актуализирането на личните данни за регистрациите в АИС "ИРПС" и изпращането на документите по наредбата в ГДНП и НИКК.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 68, ал. 7 ЗМВР.


§ 2. Неприключилите производства по издаване на заповеди за снемане или за отказ за снемане на полицейска регистрация се довършват по досегашния ред.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2015 Г.)

§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ПОЛИЦЕЙСКИ РЕГИСТЪР
на лица, извършили умишлени престъпления от общ характер,
в ................................................................................................... - МВР
(структура/структурно звено на МВР)
№ на полицейска регистрация Дата на регист- рация № на наказателно производство и структура, в която се провежда разследването Вид на престъп- лението и квалифи- кация на деянието по НК Време на извършване на престъп- лението - дата или период Имена, ЕГН/ЛНЧ на регистрирания Длъжност, фамилия и подпис на служителя, извършил регистрацията Данни за ДНК профил на лицето (баркод) Данни за снемане на полицейската регистрация - № на заповед, дата и основание
                 
                 
                 
                 
                 


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1, т. 4
Приложение № 4 към чл. 6, ал. 1, т. 5Приложение № 5 към чл. 8, ал. 4


СПИСЪК
на понятията за попълване на данните в полета "особени белези/татуировки" и "особености на очите" в картата за полицейска регистрация на лице
 
I. ВИД НА ОСОБЕНИЯ БЕЛЕГ:
БЕЛЕГ:
ИЗГАРЯНЕ ОПЕРАЦИЯ ПЕТНО СРЯЗВАНЕ УХАПВАНЕ
ЗА ЗЪБИ:
БЯЛ МЕТАЛ ЖЪЛТ МЕТАЛ
БЕЗ:  
напр. НОС ОКО УХО ДРУГО - напр. част
      от орган/крайник
БЕНКА БРАДАВИЦА    
ДЕФЕКТ:      
напр. НА ОРГАН КРАЙНИК ЧАСТ НА ТЯЛОТО  
ИЗКУСТВЕН:      
напр. ОРГАН КРАЙНИК ДРУГО  
КОСТНА ТЪКАН МАСТНА ТЪКАН    
НЕПОДВИЖЕН:      
напр. КРАЙНИК ДРУГО    
ОКОСМЯВАНЕ ПИГМЕНТАЦИЯ СЛЕДИ ОТ ШАРКА  
       
II. ВИД НА ТАТУИРОВКАТА:      
БИЖУТА:      
БИЖУ ГРИВНА МЕДАЛЬОН ПРЪСТЕН
БУКВИ:      
БУКВИ ТЕКСТ ДРУГИ (ЙЕРОГЛИФИ)  
ВЛЕЧУГИ:      
ВЛЕЧУГО ГУЩЕР ЗМИЯ  
ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ:      
КВАДРАТ КРЪГ ЛИНИИ ТОЧКИ
ТРИЪГЪЛНИК ДРУГА ГЕОМЕТРИЧНА ФИГУРА
ДРУГИ ТАТУИРОВКИ:  
ВЕЗНИ ДРАКОН КОКАЛ КУКЛА ЛЕНТА
МАСКА ПАЯЖИНА ПЛАМЪК ПЛАНИНА СТАТУЯ
ХЛЯБ ЦИГАРИ ЦИФРИ ЧУВАЛ ДРУГА
        РИСУНКА
ЖИВОТНИ:        
БИК ВЪЛК ЕЛЕН ЖИРАФ ЗАЕК
КАМИЛА КЕНГУРО КОН КОСТЕНУРКА КОТКА
КРОКОДИЛ КУЧЕ ЛИСИЦА ЛЪВ МАГАРЕ
МАЙМУНА МЕЧКА МИДА МИШКА ОКТОПОД
ПАНТЕРА ПРАСЕ ПРИЛЕП РИБА СЛОН
СЪРНА ТАРАЛЕЖ ТИГЪР ДРУГО  
      ЖИВОТНО  
ЛИЧНИ ВЕЩИ:        
ЗАПАЛКА ЛУЛА ОЧИЛА ТАБАКЕРА ЧАДЪР
ДРУГА ВЕЩ        
НАСЕКОМИ:        
БРЪМБАР ПАЯК ПЕПЕРУДА ДРУГО НАСЕКОМО
ОБЛЕКЛО:      
ОБУВКА РЪКАВИЦА ЦИЛИНДЪР ШАПКА
ДРУГО ОБЛЕКЛО      
ОРЪЖИЕ:      
БОЗДУГАН БОМБА БРАДВА БРОНЕТРАНСПОРТЬОР
КОПИЕ ЛЪК НОЖ ОРЪДИЕ (ТОП)
ПИСТОЛЕТ ПУШКА РЕВОЛВЕР САБЯ
ТАНК ТОМАХАВКА ШЛЕМ ЩИТ
ДРУГО ОРЪЖИЕ      
ПАРИ:      
ДОЛАР ЛЕВ МОНЕТА ПАРИ ДРУГИ ПАРИ
ПТИЦИ:        
БУХАЛ ГЪЛЪБ ГЪСКА ЛЕБЕД ОРЕЛ
ПАПАГАЛ ПАУН ЧАЙКА ЩЪРКЕЛ ДРУГА
        ПТИЦА
РАСТЕНИЯ:        
БОР ГЪБА ДЪРВО ЖЪЛЪД КЛОН
КРУША ЛИСТО МАЛИНА ПАЛМА ТРЪН
ШИШАРКА ЯБЪЛКА ДРУГО    
    РАСТЕНИЕ    
СГРАДИ:        
ДВОРЕЦ КРЕПОСТ КЪЩА НЕБОСТЪРГАЧ ДРУГА
        СГРАДА
СИМВОЛИ:        
ГЕРБ ДЕТЕЛИНА ЕМБЛЕМА ЗЕМНО КЪЛБО ЗНАМЕ
ЗОДИЯ КАРО КАЧУЛКА КОРОНА КУПА
ПАГОН ПЕТОЛЪЧКА ПИКА ПОДКОВА ПРЕЧУПЕН
        КРЪСТ
СПАТИЯ ШЕРИФСКА ЕВРЕЙСКА ДРУГ  
  ЗНАЧКА ЗВЕЗДА СИМВОЛ  
ТЕМИ:        
"АЛКОХОЛ":        
БУРЕ БУТИЛКА ЧАША ТЕМА "АЛКОХОЛ"  
"ЗАТВОР":        
БЕЛЕЗНИЦИ ВЕРИГА РЕШЕТКА ТЕМА "ЗАТВОР"  
"ИГРА":        
ЗАР КАРТА ТЕМА "ИГРА"    
"ЛЮБОВ":        
СТРЕЛА СЪРЦЕ ХАЛКА ТЕМА "ЛЮБОВ"  
"МОРЕ":        
ВЪЛНИ КОМПАС КОРАБ КОРМИЛО КОТВА
ЛОДКА МРЕЖА ОСТРОВ ПОЯС ТРИЗЪБЕЦ
ФАР ХАРПУН ТЕМА "МОРЕ"    
"МУЗИКА":        
АКОРДЕОН БАРАБАН КИТАРА МИКРОФОН ПИАНО
ТЕМА "МУЗИКА"        
"НЕБЕ":        
БАЛОН ВИТЛО ДЪЖД ЗВЕЗДА ОБЛАК
ПАРАШУТ ПОЛУМЕСЕЦ РАКЕТА САМОЛЕТ СЛЪНЦЕ
ТЕМА "НЕБЕ"        
"РЕЛИГИЯ":        
АНГЕЛ БОГОРОДИЦА ДЯВОЛ ИСУС ХРИСТОС СВЕТИЯ
ТЕМА "РЕЛИГИЯ"        
"СМЪРТ":        
БЕСИЛКА ГИЛОТИНА ГРОБ КОВЧЕГ КРЪСТ
СКЕЛЕТ ЧЕРЕП ТЕМА    
    "СМЪРТ"    
"СПОРТ":        
БОКСОВИ ГИРА КЪНКИ РАНИЦА СКА
РЪКАВИЦИ        
СТИК ТОПКА ШАЙБА ШЕЙНА ЩЕКИ
ТЕМА "СПОРТ"        
"ТРАНСПОРТ":        
АВТОМОБИЛ ВАГОН ВЕЛОСИПЕД ЛОКОМОТИВ МОТОЦИКЛЕТ
СВЕТОФАР ТЕМА      
  "ТРАНСПОРТ"      
"ЦВЕТЯ":        
ЕДЕЛВАЙС КОКИЧЕ ЛАЛЕ ЛИЛИЯ МАРГАРИТКА
МОМИНА СЪЛЗА РОЗА ТЕМЕНУГА ДРУГО ЦВЕТЕ  
"ЧАСТ ОТ ТЯЛО":        
ГЛАВА ГЪРДИ ЕЗИК КРАК ОКО
ПОЛОВ ОРГАН РЪКА СЕДАЛИЩЕ УСТА УХО
ЮМРУК ДРУГА ЧАСТ      
  ОТ ТЯЛО      
"ЧОВЕК":        
ВОДОЛАЗ ГИМНАСТИК ГОЛО ТЯЛО ГРУПА ХОРА ДЕТЕ
ЖЕНА ИНДИАНЕЦ ИСТОРИЧЕСКА КАУБОЙ КОСМОНАВТ
    ЛИЧНОСТ    
КУКЕР МОРЯК МЪЖ ПАЛАЧ ПАЛЯЧО
ПИРАТ ПОП РУСАЛКА СКИОР ДРУГ ЧОВЕК
         
III. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОСОБЕНИЯ БЕЛЕГ/ТАТУИРОВКА:
БРАДА БУЗА ВЕЖДА ГЛАВА ЗЪБ
КЛЕПАЧ НОС ОКО УСТНА УХО
ЧЕЛО ШИЯ БЕДРО КОЛЯНО КРАК
ПОДБЕДРЕНИЦА ПРЪСТ НА СТЪПАЛО КИТКА ЛАКЪТ
  КРАК      
МИШНИЦА ПОДЛАКЪТНИЦА ПРЪСТ НА РЪКА ГРЪБ
    РЪКА    
ГЪРДИ КОРЕМ ПОЛОВ РАМО СЕДАЛИЩЕ
    ОРГАН    
ТЯЛО ДРУГАДЕ      
         
IV. ПОСОКА НА ОСОБЕНИЯ БЕЛЕГ/ТАТУИРОВКА:
ГОРЕ ГОРЕ ДЯСНО ГОРЕ ЛЯВО ГОРЕ СРЕДА
ДОЛУ ДОЛУ ДЯСНО ДОЛУ ЛЯВО ДОЛУ СРЕДА
ДЯСНО ЛЯВО СРЕДА  
       
V. ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ:
НЯМ ВЛАЧИ КРАК ХОДИ С ПАТЕРИЦИ ЩРАКА С ПРЪСТИ
КРИВИ КРАКА ГОВОРИ ДРЕЗГАВО ГРИЗЕ НОКТИ ЗАЕКВА
ЛОШО ЧУВА ОБИЛНА МИМИКА ПРОВЛАЧЕНА ЧУПИ
    ПОХОДКА ПРЪСТИ
ГОВОРИ С АКЦЕНТ ГОВОРИ БАСОВО СРАСНАЛИ ПРЪСТИ ИЗКРИВЯВА УСТНИ
ЧЕСТО ПЛЮВА КЛАТЕЩА ПОХОДКА КУЦА ФЪФЛИ
ГОВОРИ НА ЖЕСТИКУЛИРА ЛЕВАК ПОДСМЪРЧА
ДИАЛЕКТ      
ПОЖЪЛТЕЛИ НОКТИ ГЛУХОНЯМ ГОВОРИ БАВНО ГОВОРИ БЪРЗО
ГЪРБИЦА ПРИСВИВА ОЧИ ХОДИ С БАСТУН АЛБИНОС
ГЛУХ ИЗПЪКНАЛА АДАМОВА БАРАБАНИ С ПРЪСТИ ГОВОРИ С ДЕФЕКТ
  ЯБЪЛКА    
ГОВОРИ ПИСКЛИВО ДРУГО    
       
VI. ОПИСАНИЕ НА ОСОБЕНИЯ БЕЛЕГ/ТАТУИРОВКА:
Подробностите за особения белег/татуировка се описват в свободен текст
 
VII. ОСОБЕНОСТИ НА ОЧИТЕ:
ИЗПЪКНАЛИ МОНГОЛОИДНИ НОСИ КОНТАКТНИ НОСИ ОЧИЛА
    ЛЕЩИ  
РАЗНОГЛЕД С ПЕРДЕ С ПЕТНО СВИТО ОКО
СЛЯП ХЛЪТНАЛИ    
       


Приложение № 6 към чл. 11, ал. 2


ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Днес, ................... 20 ......... г., в гр. (с.) ..................................................., община .......................................................................................................................................................................................................................................
подписаният ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН (ЛНЧ) и постоянен адрес)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
след като бях уведомен за наличието на основание да ми бъде извършена полицейска регистрация по смисъла на ЗМВР, удостоверявам следното:
1. ...................................................................... да бъда дактилоскопиран съгласно чл. 68, ал. 3, т. 2 ЗМВР.

(Съгласен съм/не съм съгласен)

2. ...................................................................... да бъда фотографиран съгласно чл. 68, ал. 3, т. 2 ЗМВР.

(Съгласен съм/не съм съгласен)

3. ...................................................................... да ми бъдат иззети образци за ДНК профил съгласно чл. 68, ал. 3, т. 3 ЗМВР.

(Съгласен съм/не съм съгласен)

 

ДЕКЛАРАТОР: ...........................................

(подпис)

 
Попълва се в случаите съгласно т. 2 от указанията за попълване:
Днес, ..................... 20 .................. г., в гр. (с.)..................................., община ............................................................................................................................................................................................................................................
подписаният .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН (ЛНЧ) и постоянен адрес)
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
в качеството ми на представител на горепосоченото непълнолетно лице - .................................................,
(родител, попечител или друг представляващ, предвиден в закона)
след като бях уведомен за наличието на основание на същото да бъде извършена полицейска регистрация по смисъла на ЗМВР, удостоверявам следното:
1. ...................................................................... горепосоченото лице да бъде дактилоскопирано съгласно чл. 68, ал. 3, т. 2 ЗМВР.

(Съгласен съм/не съм съгласен)

2. ...................................................................... горепосоченото лице да бъде фотографирано съгласно чл. 68, ал. 3, т. 2 ЗМВР.

(Съгласен съм/не съм съгласен)

3. ...................................................................... от горепосоченото лице да бъдат иззети образци за ДНК профил съгласно чл. 68, ал. 3, т. 3 ЗМВР.

(Съгласен съм/не съм съгласен)

 

ДЕКЛАРАТОР: ...........................................

(подпис)

 
Попълва се в случаите съгласно т. 3 от указанията за попълване:
Подписаният ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, длъжност)
полицейски орган при ............................................................................................., удостоверявам, че лицата:

(структура на МВР)

1. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН (ЛНЧ) и постоянен адрес)
....................................................................................................................................................................................., и
2. ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН (ЛНЧ) и постоянен адрес)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
бе/бяха поканено/поканени да попълни/попълнят настоящата декларация, като от лицето/лицата
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
бе/бяха направен/направени отказ/откази да попълни/попълнят същата.
На направения/направените отказ/откази за попълване на декларацията присъства като свидетел лицето ..................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН (ЛНЧ) и постоянен адрес на свидетеля)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
което удостоверява с подписа си направения/направените отказ/откази.
 

ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН: .................................

(подпис)

СВИДЕТЕЛ: ........................................................

(подпис)

 
...................................... 20.........г.
гр. (с.) ...........................................
 
Попълва се в случаите съгласно т. 4 от указанията за попълване:
Необходимите данни и/или волеизявленията на лицето/лицата .......................................................................................................................................................................................................................................................................
в декларацията бяха попълнени с помощта и/или в присъствието на:
............................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, длъжност, структура на МВР)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН: .................................

(подпис)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН (ЛНЧ) и постоянен адрес на преводача/тълковника)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ПРЕВОДАЧ/ТЪЛКОВНИК: ............................

(подпис)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН (ЛНЧ) и постоянен адрес на свидетеля)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

СВИДЕТЕЛ: ........................................................

(подпис)

 
.....................................20 ......... г.
гр. (с.) .........................................
 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:
1. При попълване на декларацията се нанасят необходимите данни, като ненужните се зачертават. Декларацията се попълва в два екземпляра и се регистрира в структурата на МВР по месторабота на полицейския орган. Единият екземпляр от декларацията се предава на лицата, подлежащи на полицейска регистрация, а другият се съхранява в посочената структура на МВР.
2. За непълнолетни лица (на възраст от 14 до 18 години) полицейският орган изисква попълването на необходимите данни и/или волеизявления в декларацията от тях и от лицата, явяващи се техни представители (родители, попечители или други представляващи, предвидени в закона).
3. Отказите на лицата, подлежащи на полицейска регистрация, и/или на представителите им да попълнят декларацията се удостоверява с подписа на един свидетел.
4. За лица, които поради различни причини (невладеене на български език, неграмотност, физически недостатъци и/или др.) не могат самостоятелно да попълнят декларацията, полицейският орган при необходимост ползва услугите на преводач/тълковник и попълва в декларацията необходимите данни и/или волеизявления от името на лицата (без подпис), като истинността им се удостоверява с подписа на един свидетел.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти