Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, КОИТО ПОЛЗВАТ ЖИЛИЩЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ

В сила от 19.09.2014 г.
Приета с ПМС № 284 от 12.09.2014 г.

Обн. ДВ. бр.78 от 19 Септември 2014г.


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Министерството на вътрешните работи (МВР), които ползват жилище при условията на свободно договаряне.
(2) Сумите по ал. 1 се изплащат ежемесечно в структурата, в която държавният служител изпълнява служебните си задължения, по списък въз основа на заповед на ръководителя на съответната структура на МВР и в размери, определени съгласно приложение № 1.
(3) Размерът на компенсационната сума не може да надвишава размера на наемната цена по сключения договор.
(4) Необходимите средства за изплащане на компенсационните суми се осигуряват от бюджета на МВР.

Чл. 2. (1) Право на получаване на месечни компенсационни суми имат държавните служители, които отговарят на следните условия:
1. държавният служител да е преместен поради служебна необходимост в друго населено място;
2. държавният служител да ползва жилище при условията на свободно договаряне;
3. държавният служител или член на неговото семейство да не притежава собствено жилище или вилен имот в населеното място, в което е преместен;
4. държавният служител или член на неговото семейство да не ползва ведомствено жилище в населеното място, в което е преместен;
5. жилището, което държавният служител ползва под наем, да не е собственост на негов роднина по права линия без ограничение;
6. държавният служител да е картотекиран като нуждаещ се към жилищната комисия на съответната структура на МВР, в която служителят е преместен.
(2) Държавните служители, преместени поради служебна необходимост в друго населено място, могат да ползват правото по ал. 1, ако са освободили ползваното ведомствено жилище или са предоставили собственото си жилище за настаняване на други нуждаещи се служители.
(3) Алинея 2 се прилага, ако семейството на държавния служител го е последвало при преместването му.
(4) Правото на получаване на месечни компенсационни суми възниква от датата на издаване на заповедта по чл. 1, ал. 2.


Чл. 3. (1) За изплащане на компенсационни суми се представят:
1. молба-декларация по образец съгласно приложение № 2;
2. удостоверение за степен на жилищна нужда, издадено от съответната жилищна комисия;
3. копие от договор за наем;
4. заповед за преместване.
(2) Документите по ал. 1 може да се подават по всяко време на годината.
(3) При промяна в декларираните обстоятелства държавният служител е длъжен в 14-дневен срок от промяната да подаде нова молба-декларация.
(4) За деклариране на неверни данни в молба-декларацията по ал. 1 и 3 се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Чл. 4. (1) Молби-декларациите се подават до ръководителя на съответната структура на МВР чрез определено с негова заповед длъжностно лице, председател или член на жилищната комисия към съответната структура.
(2) Длъжностното лице по ал. 1 проверява обстоятелствата, декларирани от служителя.
(3) След разглеждане на молбите длъжностното лице изготвя проекти на заповед и списък по чл. 1, ал. 2 на държавните служители, на които ще бъдат изплащани месечни компенсационни суми.
(4) При постъпване на нови молби-декларации, както и при отпадане на основанието за получаване на месечни компенсационни суми, се предприема съответното изменение в списъка и заповедта по ал. 3.


Чл. 5. (1) Получаването на компенсационни суми се прекратява в случаите, когато:
1. държавният служител престане да отговаря на условията по чл. 2, ал. 1;
2. държавният служител откаже да бъде настанен в жилище или общежитие, което му е предложено и отговаря на жилищните норми, определени съгласно Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 78 от 2006 г.);
3. държавният служител не подаде изискуемата по чл. 3, ал. 3 молба-декларация.
(2) Изплащането на компенсационни суми се прекратява със заповед на ръководителя по чл. 1, ал. 2 от датата на откриване на някое от обстоятелствата по ал. 1.
(3) Държавният служител дължи възстановяването на недължимо получени от него компенсационни суми от датата на възникване на някое от обстоятелствата по ал. 1.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Семейство" по смисъла на наредбата са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 186 от Закона за Министерството на вътрешните работи.


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2


№ по ред За териториалните единици За едночленно семейство За двучленно семейство За тричленно семейство За четири- членно семейство За петчленно семейство
1. София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе 47 лв. 63 лв. 127 лв. 151 лв. 177 лв.
2. Останалите областни центрове и вилните зони към градовете по т.1 39 лв. 55 лв. 114 лв. 139 лв. 161 лв.
3. Останалите градове и присъединените населени места и вилни зони към областните центрове по т.2 32 лв. 47 лв. 76 лв. 95 лв. 113 лв.
4. Всички останали населени места и вилни зони 24 лв. 39 лв. 66 лв. 86 лв. 105 лв.


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 1


ДО

РЪКОВОДИТЕЛЯ

НА СЪОТВЕТНАТА

СТРУКТУРА В МВР

 
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
 
От ...................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
работещ в .......................................................................................................................................................................................................................
Моля за Вашето разпореждане на основание чл. 186 от Закона за Министерството на вътрешните работи да ми се изплаща компенсационна сума за ползване на жилище на свободен наем.
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Ползвам жилище при условията на свободно договаряне (част от жилище), намиращо се в
гр. (с.) ......................, област (кв.) ...............................................................................................................................................................................
ж.к. ............................, ул. ................................................................. № .......................................................................................................
бл. № ........................, вх. ..........................., ет. ..............................., ап. ........................................................................................................
2. Жилището е собственост на .................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на наемодателя)
с когото съм (не съм) в родствени връзки и той ми е ......................................................................................................................................................................
(вид на родството)
3. Жилището се състои общо от ................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
(брой на стаите и сервизните помещения)
4. Заплащам месечен наем в размер ..........................................................................................................................................................................................

(цифром)

..................................................................................................................................................................................................................................
(словом)
5. В наетото жилище живее ..............................-членно семейство, което представлява:
а) аз ......................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
б) съпруг/а ..................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
...............................................................................................................................................................................................................................
(месторабота)
в) невстъпили в брак деца под 18 години:
1. ............ - ..........................................., ......... години.
(син, дъщеря) (трите имена) (възраст)
2. ............ - ..........................................., ......... години.
(син, дъщеря) (трите имена) (възраст)
3. ............ - ..........................................., ......... години.
(син, дъщеря) (трите имена) (възраст)
6. Притежавам (член на семейството ми притежава) собствено жилище/вилен имот във:
гр. (с.) ..............................................., област (кв.) ...............................................................................................................................................
ж.к. ............................, ул. .......................................................... № ...............................................................................................................
бл. № ..............., вх. ..........., ет. ..........., ап. ..............................................................................................................................................................
състоящо се от ...............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
(брой на стаите и сервизните помещения)
7. Ползвам (член на семейството ми ползва) под наем ведомствено жилище на:
..............................................................................................................................................................................................................................
гр. (с.) ....................................................., област (кв.) ...........................................................................................................................................
ж.к. .................................., ул. ......................................................... № .........................................................................................................
бл. № ............, вх. ............, ет. ............, ап. ...............................................................................................................................................................
състоящо се от .................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
(брой на стаите и сервизните помещения)
Изцяло (частично) съм/не съм освободил жилището на ......................................................................................................................................................................
гр. ..........................................................................................................................................................................................................................
8. За неверни данни нося отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
ПРИЛАГАМ:
1. Заповед за преместване № ................/................. г.
2. Договор за наем № ................/.............. г.
3. Удостоверение за степен на жилищна нужда, издадено от съответната жилищна комисия.
4. ..............................................................................................................................................................................................................................
 
гр. (с.) ...........................................................................
ПОДПИС:
 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти