Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА АДМИНИСТРИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ТЪРГОВИЯ С КВОТИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

В сила от 05.09.2014 г.
Приета с ПМС № 266 от 29.08.2014 г.

Обн. ДВ. бр.74 от 5 Септември 2014г., изм. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се регламентират редът и начинът на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове (НРТКЕПГ), наричан по-нататък "регистъра".
(2) С наредбата се определят условията, редът и начинът за:
1. откриване, отказ от откриване на партида, актуализиране и отказ от актуализиране на информация по партида и закриване на партида;
2. регистрация, предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до партида;
3. разпределение на квоти;
4. отразяване на верифицирани емисии, предаване и отмяна на квоти;
5. извършване на трансакции;
6. спиране на достъп до партиди.

Чл. 2. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е компетентен орган по администриране на регистъра и национален администратор по смисъла на Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията (ОВ, L 122, 3.5.2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 389/2013".


Чл. 3. (1) Регистърът се поддържа като електронна база данни и се администрира в съответствие с изискванията и по реда на Регламент (ЕС) № 389/2013.
(2) Към регистъра се поддържа картотека, в която се съхраняват представените документи съгласно наредбата по чл. 5, т. 3 от Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) за отделните партиди и за регистрираните верификатори.
(3) Документите по ал. 2, които се отнасят за всички процеси и титуляри на партиди, както и за регистрирани верификатори се съхраняват до настъпването на по-късното от двете събития:
1. изтичане на срок от 15 години от откриване на партида;
2. решаване на всички въпроси, свързани с документите по ал. 2.
(4) Цялата информация за титулярите на партиди и за всички извършени трансакции по партидите, съдържаща се в регистъра, се счита за служебна тайна съгласно Закона за защита на класифицираната информация и за всяка друга цел, освен за изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) № 389/2013, на ЗОИК и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Раздел II.
Откриване, отказ от откриване на партида, актуализиране и отказ от актуализиране на информация по партида и закриване на партида


Чл. 4. (1) В регистъра се откриват партиди на оператори на инсталации по чл. 31 ЗОИК, които притежават разрешително за емисии на парникови газове (РЕПГ).
(2) В регистъра се откриват партиди на авиационни оператори, за които Република България е администрираща държава членка, които извършват авиационни дейности по приложение № 2 към ЗОИК и имат одобрени планове за мониторинг на годишните емисии и данните за тонкилометрите.


Чл. 5. (1) (*) Операторът на инсталация представя на органа по чл. 2 заявление за откриване на партида по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАОС, съдържащ информацията по приложения VI и VІІІ към Регламент (ЕС) № 389/2013 и публикуван на интернет страницата на ИАОС, в срок 20 работни дни от влизането в сила на РЕПГ.
(2) (*) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Авиационният оператор представя на органа по чл. 2 заявление за откриване на партида по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАОС, съдържащ:
1. информацията по приложения VII и VIII към Регламент (ЕС) № 389/2013, и публикуван на интернет страницата на ИАОС, в срок 20 работни дни от одобряването на плана за мониторинг;
2. информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г., бр. 2 от 2013 г., бр. 79 от 2014 г. и бр. 5 и 59 от 2016 г.), наричана по-нататък "Тарифата".
(3) Заявленията по ал. 1 и 2 се подават на електронен и на хартиен носител заедно с декларация за достоверност на данните. При различия в данните на хартиения и на електронния носител се приемат данните на хартиения носител.
(4) Към заявленията по ал. 1 и 2 се представят и следните документи:
1. декларация, подписана от всеки упълномощен представител, за приемане на Общите условия за ползване на регистъра, утвърдени от изпълнителния директор на ИАОС и публикувани на интернет страницата на ИАОС;
2. нотариално заверен образец от подписа на всеки упълномощен представител;
3. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) нотариално заверено копие на документ за самоличност на заявителя и на всеки упълномощен представител;
5. декларация за доброволно предоставяне на лични данни;
6. декларация, удостоверяваща действителния собственик и/или законен представител на юридическото лице;
7. свидетелство за съдимост за всеки упълномощен представител, издадено не по-рано от шест месеца преди представяне на заявлението по ал. 1 или 2.
(5) Копия от документите по ал. 4 се представят и на електронен носител като част от заявлението по ал. 1 и 2.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)
(7) Органът по чл. 2 проверява представените със заявлението данни и документи за съответствие с изискванията на наредбата и на Регламент (ЕС) № 389/2013 в срок 15 работни дни от подаване на заявлението по ал. 1 или 2.
(8) Когато при проверката по ал. 7 се установи, че представените със заявлението по ал. 1 или 2 данни и документи са непълни, не съответстват и/или не отговарят на изискванията на наредбата и на Регламент (ЕС) № 389/2013, органът по чл. 2 изпраща на оператора с писмо по пощата с обратна разписка указания за необходимите корекции, допълнителна информация и/или документи в срок 3 работни дни след края на проверката по ал. 7. Коригираното заявление и/или допълнителна информация се представят на органа по чл. 2 в срок 5 работни дни от датата на получаване на указанията.
(9) Органът по чл. 2 извършва проверка за съответствие с дадените указания в срок 3 работни дни от получаване на информацията по ал. 8.


Чл. 6. (1) Органът по чл. 2 с решение открива партида в регистъра на оператора на инсталация или на авиационния оператор, ако установи, че са изпълнени изискванията на наредбата и на Регламент (ЕС) № 389/2013, в срок 5 работни дни от приключване на проверката по чл. 5, ал. 7 или 9.
(2) Органът по чл. 2 отказва с решение да открие партида на оператора на инсталация или на авиационния оператор в случаите по чл. 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 389/2013 в срока по ал. 1.


Чл. 7. (1) Органът по чл. 2 издава решение за откриване на партида или решение за отказ от откриване на партида и го връчва на титуляря/заявителя в срок 3 работни дни от датата на издаването му.
(2) Решението по ал. 1 може да се обжалва по реда и в сроковете на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


Чл. 8. (1) В регистъра се откриват лични и търговски партиди на физически и юридически лица.
(2) (*) Заявителят за партидата по ал. 1 представя на органа по чл. 2 заявление за откриване на лична или търговска партида по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАОС, съдържащ информацията по приложения IV и VIII към Регламент (ЕС) № 389/2013 и публикуван на интернет страницата на ИАОС.
(3) Заявлението по ал. 2 се подава на електронен и на хартиен носител заедно с декларация за достоверност на данните. При различия в данните на хартиения и на електронния носител се приемат данните на хартиения носител.
(4) Към заявлението по ал. 2 се представят и документите по чл. 5, ал. 4.
(5) В случай че заявителят на партида и/или упълномощените представители са чуждестранни лица, те са длъжни да представят и следните документи:
1. валиден документ, удостоверяващ правния статут на лицата по чл. 8, ал. 1;
2. валиден документ за постоянно пребиваване на заявителя в Република България;
3. валидно разрешение за пребиваване на упълномощените представители в Република България.
(6) Заявлението по ал. 2 и документите по ал. 4 и 5 се подават на български език.
(7) Копия от документите по ал. 4 и 5 се представят и на електронен носител като част от заявлението по ал. 2.
(8) (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)

Чл. 9. (1) Органът по чл. 2 проверява представените със заявлението данни и документи за съответствие с изискванията на наредбата и на Регламент (ЕС) № 389/2013 в срок 15 работни дни от подаване на заявлението по чл. 8, ал. 2.
(2) Когато при проверката по ал. 1 се установи, че представените със заявлението по чл. 8, ал. 2 данни и документи са непълни, не съответстват и/или не отговарят на изискванията на наредбата и на Регламент (ЕС) № 389/2013, органът по чл. 2 изпраща на заявителя с писмо по пощата с обратна разписка указания за необходимите корекции, допълнителна информация и/или документи в срок 3 работни дни след края на проверката по ал. 1. Коригираното заявление и/или допълнителна информация се представят в срок 5 работни дни от датата на получаване на указанията.
(3) Органът по чл. 2 извършва проверка за съответствие с дадените указания в срок 3 работни дни от получаване на информацията по ал. 2.
(4) Органът по чл. 2 открива с решение лична или търговска партида на физическо или юридическо лице в регистъра, ако установи, че са изпълнени изискванията на наредбата и на Регламент (ЕС) № 389/2013, в срок 5 работни дни от приключване на проверката по ал. 1 или 3.
(5) Органът по чл. 2 отказва с решение да открие партида по чл. 8, ал. 1 в случаите по чл. 6, ал. 2 в срока по ал. 4.


Чл. 10. (1) Органът по чл. 2 издава решение за откриване на лична или търговска партида на физическо или юридическо лице или решение за отказ от откриване на партида и го връчва на титуляря/заявителя в срок 3 работни дни от датата на издаването му.
(2) Решението по ал. 1 може да се обжалва по реда и в сроковете на АПК.


Чл. 11. (1) В регистъра се открива партида на верификатор.
(2) (*) Заявителят на партидата по ал. 1 представя на органа по чл. 2 заявление за откриване на партида по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАОС, съдържащ информацията по приложения III, V и VIII към Регламент (ЕС) № 389/2013 и публикуван на интернет страницата на ИАОС.
(3) Заявлението по ал. 2 се подава на електронен и на хартиен носител заедно с декларация за достоверност на данните. При различия в данните на хартиения и на електронния носител се приемат данните на хартиения носител.
(4) Към заявлението по ал. 2 се представят и документите по чл. 8, ал. 4 и 5 и копие на документ за валидна акредитация и обхват на дейността на верификатора.
(5) Заявлението по ал. 2 и документите по ал. 4 се подават на български език.
(6) Копия от документите по ал. 4 се представят и на електронен носител като част от заявлението по ал. 2.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)

Чл. 12. (1) Органът по чл. 2 проверява представените със заявлението данни и документи за съответствие с изискванията на наредбата и на Регламент (ЕС) № 389/2013 в срок 15 работни дни от подаване на заявлението по чл. 11, ал. 2.
(2) Когато при проверката по ал. 1 се установи, че представените със заявлението по чл. 11, ал. 2 данни и документи са непълни, не съответстват и/или не отговарят на изискванията на наредбата и на Регламент (ЕС) № 389/2013, органът по чл. 2 изпраща на заявителя с писмо по пощата с обратна разписка указания за необходимите корекции, допълнителна информация и/или документи в срок 3 работни дни след края на проверката по ал. 1. Коригираното заявление и/или допълнителна информация се представят в срок 5 работни дни от датата на получаване на указанията.
(3) Органът по чл. 2 извършва проверка за съответствие с дадените указания в срок 3 работни дни от получаване на информацията по ал. 2.
(4) Органът по чл. 2 с решение открива партида на верификатор, ако установи, че са изпълнени изискванията на наредбата и на Регламент (ЕС) № 389/2013, в срок 5 работни дни от приключване на проверката по ал. 1 или 3.
(5) Органът по чл. 2 отказва с решение да открие партида по чл. 11, ал. 1 в случаите по чл. 6, ал. 2 в срока по ал. 4.


Чл. 13. (1) Органът по чл. 2 издава решение за откриване на партида на верификатор или решение за отказ от откриване на партида и го връчва на титуляря/заявителя в срок 3 работни дни от датата на издаването му.
(2) Решението по ал. 1 може да се обжалва по реда и в сроковете на АПК.


Чл. 14. Верификаторът с открита партида в регистъра по чл. 11, ал. 4 представя на органа по чл. 2 документ за актуална акредитация и информация за лицата, които съгласно акредитацията имат право да извършват верификацията на годишните доклади за емисии на парникови газове, ежегодно в срок до 31 януари на текущата година.


Чл. 15. Титулярят на партида определя упълномощени представители за всяка партида при условията и по реда на чл. 23 и 24 от Регламент (ЕС) № 389/2013.


Чл. 16. (1) Титулярят на партида може да заяви промяна на първоначално определените от него упълномощени представители чрез писмено искане до органа по чл. 2.
(2) (*) В случая по ал. 1 титулярят представя на органа по чл. 2 заявление за промяна на упълномощените представители по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАОС, съдържащ информацията по Приложение VIII към Регламент (ЕС) № 389/2013 и публикуван на интернет страницата на ИАОС.
(3) Заявлението по ал. 2 се подава на електронен и на хартиен носител заедно с декларация за достоверност на данните. При различия в данните на хартиения и на електронния носител се приемат данните на хартиения носител.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Заявлението по ал. 2 и документите по чл. 8, ал. 4 и 5 се представят по ред и начин съгласно чл. 8, ал. 6 и 7.
(5) Проверката на документите по ал. 4 се извършва по реда и начина съгласно чл. 9, ал. 1 - 3.


Чл. 17. (1) Органът по чл. 2 с решение одобрява промяната на упълномощен представител по партида в регистъра, ако установи, че са изпълнени изискванията на наредбата и на Регламент (ЕС) № 389/2013, в срок 5 работни дни от приключване на проверката по чл. 16, ал. 5.
(2) Органът по чл. 2 отказва с решение да одобри промяната на упълномощен представител по партида в регистъра в случаите по чл. 6, ал. 2 в срока по ал. 1.


Чл. 18. (1) Органът по чл. 2 издава решение за одобрение на упълномощен представител по партида в регистъра или решение за отказ от одобрение и го връчва на титуляря в срок 3 работни дни от датата на издаването му.
(2) Промяната по ал. 1 влиза в сила от датата на отразяването и в регистъра от органа по чл. 2.
(3) Решението по ал. 1 може да се обжалва по реда и в сроковете на АПК.


Чл. 19. (1) Всички титуляри на партиди потвърждават чрез изпращане на уведомително писмо до органа по чл. 2, че информацията по тяхната партида продължава да е пълна, актуална, точна и достоверна, в срок до 31 декември всяка година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Титулярят на партида е длъжен да уведоми органа по чл. 2 за всякаква промяна в информацията по партидата в срок 10 работни дни от настъпването и, като представи заявление за промяна по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАОС. Образецът се публикува на интернет страницата на ИАОС.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Въз основа на заявлението по ал. 2 органът по чл. 2 отразява промяната в регистъра след издаване на решение.
(4) Проверката на документите по ал. 3, т. 2 се извършва при условията и по реда на чл. 9, ал. 1 - 3.
(5) Органът по чл. 2 проверява информацията по всяка партида съгласно чл. 25, параграф 4 от Регламент (ЕС) 389/2013 веднъж на три години.


Чл. 20. (1) Органът по чл. 2 с решение актуализира информацията по партида в регистъра, ако установи, че са изпълнени изискванията на наредбата и на Регламент (ЕС) № 389/2013, в срок 15 работни дни от приключване на проверката по чл. 19, ал. 4.
(2) Органът по чл. 2 отказва с решение да актуализира информацията по партида в регистъра в случаите по чл. 6, ал. 2 в срока по ал. 1.


Чл. 21. (1) Решението по чл. 20 се връчва на титуляря на партидата в срок 3 работни дни от датата на издаването му.
(2) Решението по ал. 1 може да се обжалва по реда и в сроковете на АПК.
(3) Актуализацията на информацията по партида се отразява в регистъра след влизане в сила на решението по ал. 1.


Чл. 22. (1) Закриването на партида на оператор на инсталация и на партида на авиационен оператор в регистъра се извършва съгласно изискванията на чл. 28, 29 и чл. 33, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 389/2013.
(2) Когато в партидата, която ще бъде закрита, има положително салдо на квоти или единици по Протокола от Киото, органът по чл. 2 изисква от титуляря на партидата по чл. 4, ал. 1 или 2 да посочи писмено в срок 40 работни дни друга партида, към която да бъдат прехвърлени тези квоти или единици.
(3) В случай че титулярят на партида по чл. 4, ал. 1 или 2 не отговори в срока по ал. 2, наличните квоти и единици се прехвърлят в националната партида за квоти.
(4) Органът по чл. 2 връчва на титуляря решение за закриване на партида по чл. 4, ал. 1 или 2 в регистъра в 3-дневен срок от датата на издаването му.
(5) Решението по ал. 4 може да се обжалва по реда и в сроковете на АПК.


Чл. 23. (1) Органът по чл. 2 закрива лични и търговски партиди на физически и юридически лица в следните случаи:
1. подадено искане от титуляря на партида по чл. 8, ал. 1 до органа по чл. 2 за закриване на съответната партида в регистъра;
2. неплатена ежегодна такса за годишно администриране на сметката съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите;
3. партидата има нулево салдо и няма записани трансакции за период от една година.
(2) Органът по чл. 2 уведомява титуляря на партидата по чл. 8, ал. 1 за закриването и.
(3) Органът по чл. 2 закрива партида по чл. 8, ал. 1, в случай че не получи потвърждение от титуляря, че желае партидата му да бъде запазена, в срок 40 работни дни от уведомлението по ал. 2.
(4) Органът по чл. 2 издава решение за закриване на лична или на търговска партида в регистъра и го връчва на титуляря в 3-дневен срок от издаването му.
(5) Решението по ал. 4 може да се обжалва по реда и в сроковете на АПК.


Чл. 24. (1) Органът по чл. 2 закрива партида на верификатор в следните случаи:
1. акредитацията на верификатора е изтекла или е отнета;
2. верификаторът е прекратил дейността си;
3. подадено искане от верификатора до органа по чл. 2 за закриване на съответната партида в регистъра.
(2) Органът по чл. 2 издава решение за закриване на партидата по ал. 1 и го връчва на верификатора в 3-дневен срок от датата на издаването му. Органът по чл. 2 издава решение за закриване на партидата на верификатора в срок 10 работни дни от датата на постъпилото искане по ал. 1, т. 3.
(3) Органът по чл. 2 незабавно уведомява операторите, избрали съответния верификатор чрез интернет страницата на ИАОС, за настъпилото събитие по ал. 1.
(4) Решението по ал. 1 може да се обжалва по реда и в сроковете на АПК.

Раздел III.
Ред и начин за разпределение на квоти по партиди на оператори на инсталации и авиационни оператори, отразяване на верифицирани емисии, предаване и отмяна на квоти


Чл. 25. (1) Органът по чл. 2 разпределя в регистъра квоти по партидите на операторите на инсталации и авиационните оператори в съответствие с решение на Европейската комисия въз основа на заповед на министъра на околната среда и водите, ежегодно в срока по чл. 47, ал. 3 ЗОИК.
(2) Операторите на инсталации и авиационните оператори получават електронно съобщение от системата на регистъра за разпределеното им количество квоти по ал. 1.


Чл. 26. (1) Операторите на инсталации и авиационните оператори могат да възложат на органа по чл. 2, на верификатора или сами да отразят в регистъра годишните верифицирани емисии.
(2) Операторите по ал. 1 уведомяват писмено органа по чл. 2 с представянето на верифицираните доклади за начина на отразяване на верифицираните емисии в регистъра.
(3) Отразяването в регистъра на годишните верифицирани емисии се извършва до 31 март на текущата година.
(4) В зависимост от заявения по ал. 1 начин за отразяване на верифицираните емисии органът по чл. 2:
1. отразява и потвърждава отразяването на верифицираните емисии в регистъра;
2. коригира в случай на грешно отразени от оператора или от верификатора емисии и потвърждава отразяването им в регистъра.
(5) Действията по отразяване и потвърждаване на верифицираните емисии се извършват по електронен път чрез интернет страницата на регистъра.
(6) Партидите на оператори на инсталации и авиационни оператори, в които не са отразени и потвърдени верифицираните емисии, автоматично се блокират от системата на регистъра след 1 април на текущата година. Партидите се отблокират автоматично от датата на отразяване и потвърждаване на емисиите.


Чл. 27. (1) Операторите на инсталации и авиационните оператори са длъжни да предадат определен брой квоти, равни на верифицираните емисии за текущата година, в партидата на Европейския съюз (ЕС) чрез интернет страницата на регистъра.
(2) Предаването на квоти се извършва от органа по чл. 2, освен ако операторът не е уведомил писмено, че предаването ще бъде извършено от него.
(3) Органът по чл. 2 предава квотите в партидата на ЕС в срок до 30 април на текущата година, когато наличните квоти по партидите са достатъчни за изпълнение на изискванията на чл. 48, ал. 1 ЗОИК.
(4) Операторите на инсталации не могат да предават авиационни квоти.


Чл. 28. Органът по чл. 2 отменя квотите, предадени до 2020 г. и за всеки следващ период на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ), в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 389/2013, в срок до 30 юни на текущата година.

Раздел IV.
Извършване на трансакции от националния администратор


Чл. 29. (1) (*) За извършване на трансакция от националния администратор титулярят на партидата трябва да изпрати искане по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАОС и публикуван на интернет страницата на ИАОС.
(2) Искането трябва да е подписано от титуляря на партидата, както и от упълномощените представители, и да е подпечатано.
(3) Искането се изпраща до националния администратор по един от следните начини:
1. писмено - до ИАОС;
2. по факс.
(4) Искането съдържа следните данни:
1. наименование на партидата, от която се прехвърлят квоти;
2. обозначение и номер на партидата, от която се прехвърлят квоти;
3. вид и брой на квотите, които се прехвърлят;
4. наименование на партидата, към която се прехвърлят квоти;
5. обозначение и номер на партидата, към която се прехвърлят квоти;
6. наименование на приемащия регистър.


Чл. 30. (1) Когато искането е попълнено и представено съгласно изискванията на чл. 29, след извършена проверка, при която не са установени несъответствия, и при наличие на достатъчно на брой квоти по партидата, националният администратор предприема действия за прехвърлянето на квоти в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 389/2013. Упълномощените представители получават съобщение за извършено прехвърляне от регистъра.
(2) Националният администратор отказва да извърши трансакция и уведомява титуляря на партидата в срок 3 работни дни от получаване на искането по чл. 29 в случаи на:
1. открити несъответствия при идентифициране на титуляря на партидата и/или на упълномощените представители, желаещи да бъде извършена трансакция;
2. неправилно попълнен образец;
3. недостиг на квоти за изпълнение на искането за трансакция по партидата.

Раздел V.
Спиране на достъп до партиди


Чл. 31. (1) Националният администратор има право да спре достъпа на упълномощените представители или на допълнително упълномощени представители до всякакви партиди в регистъра или до процеси при условията и по реда на чл. 34 от Регламент (ЕС) № 389/2013.
(2) Националният администратор спира достъпа по ал. 1 с решение и незабавно уведомява титуляря на партидата.
(3) Решението по ал. 2 може да се обжалва в срок 20 работни дни по реда на АПК.
(4) Националният администратор отменя спирането незабавно след отстраняване на условията, довели до спиране на достъпа до партида или процес в регистъра.

Раздел VI.
Задължения на националния администратор


Чл. 32. Националният администратор осигурява контролиран достъп до партидите в регистъра съгласно Регламент (ЕС) № 389/2013.


Чл. 33. Съобщенията от регистъра се изпращат на посочения от упълномощения представител електронен адрес, освен когато той е направил изрично искане, че желае да бъде уведомяван с писмо на посочения в партидата адрес.


Чл. 34. (1) Националният администратор извършва незабавна проверка при установяване на данни за грешни вписвания в регистъра, както и при поискване от упълномощения представител.
(2) Когато при проверката по ал. 1 се установи погрешно отразяване на действие в регистъра, националният администратор внася необходимите корекции и незабавно уведомява заинтересуваните лица.

Раздел VII.
Задължения на регистрираните упълномощени представители


Чл. 35. (1) Упълномощените представители имат право да ползват регистъра в съответствие с Регламент (ЕС) № 389/2013, с наредбата и с Общите условия, публикувани на интернет страницата на ИАОС.
(2) Упълномощените представители имат достъп само до партидите в регистъра, за които имат право на достъп, и могат да отправят искания за стартиране само на процесите, за които имат право.
(3) Титулярят на партида е длъжен да упражнява контрол и носи пълна отговорност за действията и бездействията на регистрираните упълномощени представители, действащи от негово име.
(4) Упълномощените представители предприемат всички необходими мерки, за да предотвратят загубата, кражбата или компрометирането на данните за удостоверяване на своята автентичност. Упълномощените представители незабавно съобщават на националния администратор за загубата, кражбата или компрометирането на данните за удостоверяване на своята автентичност.
(5) Упълномощените представители носят пълна отговорност за опазване тайната на паролата, както и за всички действия, които се извършват от тях или от трети лица чрез използване на потребителското име и парола.

Раздел VIII.
Поверителност


Чл. 36. Информацията, съхранявана в регистъра, включително наличностите по всички партиди, всички извършени трансакции, уникалният идентификационен код на квотите и уникалната числена стойност на серийния номер на единиците по Протокола от Киото (ДВ, бр. 68 от 2005 г.), които са в наличност или са предмет на трансакции, се счита за поверителна и се предоставя от националния администратор на органите по чл. 110, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 389/2013 при условията и по реда на чл. 110, параграфи 3 - 10 от Регламент (ЕС) № 389/2013 г.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Партида" е електронна партида в регистъра, в която се отбелязват издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове.
2. "Разрешение за пребиваване" е всяко разрешение за пребиваване, издадено от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи, в съответствие с единния формат, установен с Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (ОВ, L 157, 15.6.2002 г.).


§ 2. За целите на наредбата се прилагат определенията по § 1 от допълнителните разпоредби на ЗОИК и по чл. 3 от Регламент (ЕС) № 389/2013.


§ 3. Наредбата съдържа мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 4. Операторите на инсталации и авиационните оператори могат да използват кредити за предаване на квоти в рамките на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) за периода 2013 - 2020 г. по реда на чл. 49 ЗОИК.


§ 5. В срок до един месец от влизането в сила на наредбата изпълнителният директор на ИАОС утвърждава със заповед образците по чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 8, ал. 2, чл. 11, ал. 2, чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 3, т. 2 и чл. 29, ал. 1, както и Общите условия за ползване на регистъра.


§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 5, т. 3 ЗОИК.


§ 7. Министърът на околната среда и водите дава указания по прилагането на наредбата.


§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти