Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ЕНЕРГИЙНИЯ БОРД

В сила от 29.08.2014 г.
Приет с ПМС № 258 от 28.08.2014 г.

Обн. ДВ. бр.72 от 29 Август 2014г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се урежда организацията на дейността на Енергийния борд.

Чл. 2. (1) Поименният състав на Енергийния борд се утвърждава със заповед на неговия председател.
(2) Участието на членовете в дейността на Енергийния борд е лично. При обективна невъзможност да участват в заседание членовете се представляват от изрично упълномощени от тях представители.
(3) Промяна в поименния състав на Енергийния борд се извършва въз основа на писмено уведомление до председателя на борда.


Чл. 3. (1) Председателят на Енергийния борд:
1. насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на Енергийния борд;
2. контролира изпълнението на решенията, препоръките и становищата на Енергийния борд.
(2) При отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместник-председателя, а при отсъствие и на заместник-председателя - от заместник-министъра на икономиката и енергетиката, определен за член на Енергийния борд.


Чл. 4. Енергийният борд приема и представя в Министерския съвет годишен отчет за дейността си в срок до 31 март на следващата година.

Глава втора.
ЗАСЕДАНИЯ


Чл. 5. Заседанията на Енергийния борд са редовни и извънредни.


Чл. 6. (1) Енергийният борд провежда редовни заседания най-малко веднъж месечно по приет от борда график.
(2) Извънредни заседания се провеждат по инициатива на председателя или на не по-малко от 1/3 от членовете му.


Чл. 7. (1) Дневният ред и материалите за редовните заседания се изпращат на членовете не по-късно от 5 дни преди датата на заседанието на хартиен или електронен носител, или по електронен път.
(2) Материалите и дневният ред за извънредните заседания се изпращат на членовете не по-късно от един ден преди датата на заседанието.


Чл. 8. Секретариатът публикува дневния ред и материалите за заседанията в портала на консултативните съвети в срока по чл. 7, ал. 1.


Чл. 9. Всеки член може да прави мотивирани предложения за допълване на дневния ред на редовните заседания в срок до 7 работни дни преди датата на заседанието. Предложенията се гласуват в началото на съответното заседание.


Чл. 10. (1) Членовете на Енергийния борд потвърждават участието си в заседанието пред секретариата не по-късно от 3 работни дни преди провеждането му.
(2) Когато поради обективни причини член на Енергийния борд не може да вземе участие в заседание, той може да изпрати писмено становище по въпросите, включени в дневния ред. Секретариатът на Енергийния борд предоставя на членовете на борда получените писмени становища един ден преди заседанието.


Чл. 11. Заседанията на Енергийния борд са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете му.


Чл. 12. (1) Заседанията на Енергийния борд се свикват и ръководят от неговия председател.
(2) Председателят задължително включва в дневния ред на всяко редовно заседание информация за изпълнението на приетите насоки и препоръки на предходни заседания.


Чл. 13. (1) На заседанията могат да присъстват представители на неправителствени организации и експерти, поканени от председателя.
(2) Председателят може да кани за участие в заседанието организации и лица по своя инициатива или по тяхно искане, както и по искане на поне 1/3 от членовете на Енергийния борд, когато те са изпратили до секретариата становище по точка от дневния ред на заседанието не по-късно от 3 дни преди датата на провеждането му.
(3) Лицата по ал. 2 могат да вземат участие в дискусиите по точките от дневния ред, за които са представили становище.
(4) Получените писмени становища, мнения и предложения от организации и лица, които не са заявили участие в заседанието, се обобщават от секретариата и се докладват на заседанието.


Чл. 14. (1) Разискванията по темите от дневния ред не могат да надвишават 3 минути за всеки член на Енергийния борд.
(2) Репликите на изказвания не могат да надвишават една минута.


Чл. 15. Решенията на Енергийния борд се приемат с общо съгласие от присъстващите членове.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 16. (1) Административното и техническото обслужване и експертното осигуряване на Енергийния борд се осъществяват от дирекция "Икономическа и социална политика" в администрацията на Министерския съвет, която изпълнява функциите на секретариат.
(2) Секретариатът:
1. осигурява дейността на Енергийния борд в информационно, аналитично, административно и техническо отношение;
2. публикува необходимата информация за дейността на Енергийния борд на портала за консултативните съвети;
3. осигурява оперативното взаимодействие на Енергийния борд с административните структури на изпълнителната власт и с други организации;
4. организира подготовката и провеждането на заседанията на Енергийния борд;
5. изготвя протоколите от заседанията на Енергийния борд;
6. подпомага председателя на Енергийния борд в неговата работа;
7. подготвя годишния отчет за дейността на Енергийния борд;
8. изпълнява и други задачи, възложени от председателя на Енергийния борд или от секретарите.
(3) Секретариатът на Енергийния борд организира, координира и контролира подготовката и провеждането на заседанията му и съхранява документацията на Енергийния борд.


Чл. 17. (1) Секретариатът на Енергийния борд изготвя протокол в срок до 3 работни дни след провеждане на заседанието, в който се отразяват взетите решения, препоръки и становища. Към протокола се прилагат документите, разгледани на заседанието.
(2) Протоколът се утвърждава от секретаря.
(3) Протоколът се публикува на портала на консултативните съвети.
(4) Архивът на Енергийния борд е публичен.


Чл. 18. (1) Секретариатът на Енергийния борд поддържа информационна страница на портала на консултативните съвети в интернет.
(2) На страницата по ал. 1 се публикуват всички документи и материали за дейността на Енергийния борд, включително:
1. актът за създаване;
2. съставът на Енергийния борд;
3. дневният ред на заседанията;
4. протоколите от заседанията;
5. годишните отчети за работата на Енергийния борд;
6. решения, становища и предложения.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти