Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 5 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ, СЪДЪРЖАЩО ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ, МАРКИРАНЕТО И ПОЧИСТВАНЕТО МУ, КАКТО И ЗА ТРЕТИРАНЕТО И ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ

Издадена от министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.70 от 22 Август 2014г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. редът и начинът за инвентаризация и маркиране на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили (ПХБ);
2. редът и начинът за почистване на оборудване, съдържащо ПХБ, с оглед предотвратяване на вредното му въздействие върху човешкото здраве и околната среда;
3. изискванията за третиране и транспортиране на отпадъци, съдържащи ПХБ.

Чл. 2. Лицата, извършващи дейностите по обезвреждане на ПХБ и на отпадъци, съдържащи ПХБ, трябва да притежават:
1. разрешение по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) или
2. комплексно разрешително, издадено съгласно глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).


Чл. 3. Забранява се:
1. придобиването, продажбата и безвъзмездното преотстъпване на ПХБ и/или на оборудване, съдържащо ПХБ, и/или отпадъци, съдържащи ПХБ, с изключение на случаите, когато се предават на лицата по чл. 2;
2. доливането на трансформатори и на друго оборудване с ПХБ;
3. отделянето на ПХБ от други вещества с цел повторно използване на ПХБ;
4. смесването на ПХБ с други вещества или отпадъци с цел повторно използване на ПХБ;
5. неконтролираното изхвърляне на отпадъци, съдържащи ПХБ, и на оборудване, съдържащо ПХБ;
6. всяко неконтролирано изгаряне на ПХБ и/или на отпадъци, съдържащи ПХБ;
7. изгарянето на ПХБ и/или на отпадъци, съдържащи ПХБ, на кораби;
8. съхраняването на оборудване, съдържащо ПХБ, в общи помещения с горими материали, с горими и леснозапалими течности, както и с горими газове и взривоопасни материали;
9. оползотворяването на отпадъци, съдържащи ПХБ.


Чл. 4. Превозът на отпадъци в рамките на Европейския съюз (ЕС) със или без транзит през трети страни, вносът в ЕС от трети страни, износът от ЕС към трети страни, както и транзитът през ЕС от и към трети страни на отпадъци се извършват при условията и по реда на Регламент (ЕО) 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (OB, Специално издание 2007 г., глава 15. Околна среда, потребители и здравеопазване, том 16).

Глава втора.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И МАРКИРАНЕ

Раздел I.
Изисквания за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо ПХБ


Чл. 5. (1) Притежателите на оборудване, потенциално съдържащо ПХБ, с обем на работната течност над 5 dm3, в срок до три месеца от установяване наличието на оборудването извършват инвентаризация с цел установяване наличието на ПХБ в оборудването в количество над 0,005 % масови.
(2) За кондензаторни уредби обемът от 5 dm3 се отнася за сумата от обемите на отделните кондензаторни елементи и съоръженията на кондензаторната уредба.


Чл. 6. (1) Инвентаризацията по чл. 5 се извършва въз основа на информация от:
1. данни от производителя, като техническа документация, обозначения върху оборудването и друга налична информация за произхода на оборудването и за наличието на ПХБ в работната течност, и/или
2. протоколи от изпитване за определяне концентрацията на ПХБ в работната течност.
(2) Лицата по чл. 5 попълват за всяко отделно оборудване инвентаризационен формуляр съгласно приложение № 1.
(3) Лицата по чл. 5 съхраняват инвентаризационните формуляри по ал. 2 в срок 5 години след извеждането на оборудването от експлоатация.


Чл. 7. (1) В срок до един месец от извършване на инвентаризацията лицата по чл. 5 представят в регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намира оборудването:
1. попълнени раздели I, II и III на инвентаризационния формуляр по чл. 6, ал. 2 в един екземпляр на електронен носител и в три екземпляра на хартиен носител, когато в резултат на инвентаризацията е установено, че оборудването по чл. 5 съдържа ПХБ, и/или
2. списък по образец съгласно приложение № 2 в един екземпляр на електронен носител и в два екземпляра на хартиен носител, когато в резултат на инвентаризацията е установено, че оборудването по чл. 5 не съдържа ПХБ.
(2) Списъкът по ал. 1, т. 2 се изготвя въз основа на инвентаризационните формуляри по чл. 6, ал. 2, които се съхраняват от притежателите на оборудването.
(3) Когато притежателят на оборудването по чл. 5 не разполага и не може да представи информацията по чл. 6, ал. 1, оборудването се счита за оборудване, съдържащо ПХБ.
(4) Лицата по ал. 3 представят инвентаризационен формуляр по ал. 1, т. 1 съгласно срока по ал. 1.


Чл. 8. (1) Вземането на проби и изпитването за определяне концентрацията на ПХБ в използваната в оборудването работна течност се извършват от акредитирани лаборатории за вземане на проби и/или за изпитване на ПХБ.
(2) Вземането на пробите се извършва съгласно БДС EN ISO 3170, БДС EN ISO 3171 и БДС EN 60 475.
(3) Изпитването за определяне концентрацията на ПХБ в работната течност се извършва съгласно БДС ЕN 12 766-1, БДС ЕN 12766-2 и БДС ЕN 61 619.
(4) Когато оборудването е херметизирано, не се извършва вземане на проби по ал. 2 и изпитване по ал. 3.


Чл. 9. (1) Директорът на РИОСВ, на чиято територия е разположено инвентаризираното оборудване, или оправомощено от него длъжностно лице в двумесечен срок от получаване на документите по чл. 7, ал. 1 и 4 извършва проверка за изпълнение на изискванията на чл. 5, 6 и 7.
(2) След извършване на проверката по ал. 1 директорът на РИОСВ или оправомощеното от него длъжностно лице:
1. вписва уникален инвентаризационен номер в инвентаризационния формуляр по чл. 6, ал. 2 на оборудването, съдържащо ПХБ;
2. поставя печата на РИОСВ на всяка страница от инвентаризационния формуляр по чл. 6, ал. 2 и от списъка по чл. 7, ал. 1, т. 2;
3. в случай на констатирани несъответствия в данните от инвентаризационния формуляр по чл. 6, ал. 2 и в списъка по чл. 7, ал. 1, т. 2 длъжностното лице по ал. 1 съставя констативни протоколи съгласно чл. 155 ЗООС.
(3) Един екземпляр от инвентаризационния формуляр и от списъка по ал. 2, т. 2 се връща на притежателя на оборудването, съдържащо ПХБ.
(4) Вторият екземпляр от инвентаризационния формуляр и от списъка се съхранява в РИОСВ.
(5) Третият екземпляр от инвентаризационния формуляр се изпраща в Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и когато се представят актуализирани инвентаризационни формуляри по чл. 12, ал. 2, 4, ал. 5, т. 1 и ал. 7, като в тези случаи се запазва инвентаризационният номер по ал. 2, т. 1.
(7) Извън случаите по ал. 6 при промяна в данните на вече представения инвентаризационен формуляр се представя актуализиран формуляр, като в тези случаи се запазва инвентаризационният номер по ал. 2, т. 1.

Раздел II.
Изисквания за реда и начина за маркиране на оборудване, съдържащо ПХБ


Чл. 10. (1) Притежателите на инвентаризираното оборудване, съдържащо ПХБ, са длъжни в едномесечен срок от получаване на инвентаризационния формуляр с вписан инвентаризационен номер да извършат маркиране с табели върху:
1. оборудването съгласно приложение № 3;
2. вратите на помещенията, в които се намира оборудването, съгласно приложение № 4.
(2) Оборудване, което съдържа между 0,05 % масови (500 mg/kg) и 0,005 % масови (50 mg/kg) ПХБ, се маркира с табела съгласно приложение № 5.
(3) Притежателите на трансформатори, съдържащи ПХБ, които са почистени при условията на чл. 12, ал. 1, заменят табелите по ал. 1, т. 1 с табели по образец съгласно приложение № 6, в случай че след почистването съдържанието на ПХБ в работната течност е под 0,05 % масови.
(4) Табелите по ал. 1, 2 и 3 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са фиксирани неподвижно върху оборудването, съдържащо ПХБ, както и на вратите на помещенията, в които се намира оборудването;
2. да са изработени от емайлирана ламарина с размер не по-малък от 148 х 297 милиметра;
3. надписът върху табелата да е релефен.

Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ, СЪДЪРЖАЩО ПХБ, И ЗА ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ПХБ


Чл. 11. (1) Притежателите на отпадъци, съдържащи ПХБ, са длъжни да предприемат действия за тяхното обезвреждане.
(2) Притежателите на инвентаризирано оборудване, съдържащо ПХБ, са длъжни да го почистят или демонтират в срок до три месеца след установяване на наличието му. В случаите, когато няма да се извършва почистване, демонтираното оборудване се предава за обезвреждане до една година от извършване на инвентаризацията.
(3) Притежателите на трансформатори с обем над 5 dm3 и с концентрация на ПХБ в работната течност над 0,05 % масови ги почистват съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1 или ги обезвреждат в срока по ал. 2.
(4) Притежателите на трансформатори с обем над 5 dm3 и с концентрация на ПХБ в работната течност между 0,005 и 0,05 % масови ги почистват съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 2 и 3 или ги обезвреждат след изтичане на експлоатационния им срок.
(5) Притежателите на трансформатори по ал. 3 и 4 могат да ги експлоатират само при спазване на следните условия:
1. трансформаторите са в добро техническо състояние и нямат течове;
2. работната течност, съдържаща ПХБ, отговаря на техническите изисквания за нормална експлоатация на трансформатора.
(6) Изискванията за техническото състояние и за нормалната експлоатация на трансформатора по ал. 5 са в съответствие с Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ, бр. 72 от 2004 г.).
(7) Притежатели на оборудване, съдържащо ПХБ с обем под 5 dm3 и концентрация на ПХБ в работната течност между 0,005 и 0,05 % масови, ги почистват или ги обезвреждат след изтичане на експлоатационния им срок.


Чл. 12. (1) Почистването на трансформатори с концентрация на ПХБ в работната течност над 0,05 % масови се извършва при спазване на следните условия:
1. намаляване съдържанието на ПХБ до постигане концентрация на ПХБ в работната течност под 0,05 % масови и при възможност - до 0,005 % масови;
2. заместващият флуид да не съдържа ПХБ и да представлява значително по-малък риск за човешкото здраве и околната среда;
3. смяната на флуида да не възпрепятства по-нататъшното обезвреждане на ПХБ.
(2) Притежателите на трансформатори, на които е извършено почистване по ал. 1, са длъжни в едномесечен срок от датата на почистването да представят на директора на РИОСВ, на чиято територия се намира оборудването, актуализиран инвентаризационен формуляр по чл. 7, ал. 1, т. 1 с информация от раздели I, III и IV и протоколи с резултати от извършеното изпитване за определяне концентрацията на ПХБ в работната течност.
(3) Притежателите на трансформатори, на които е извършено почистване по ал. 1, извършват допълнително изпитване за определяне концентрацията на ПХБ в работната течност съгласно изискванията на чл. 8 след 6-месечна и след двегодишна експлоатация на трансформатора считано от датата на почистването му.
(4) В едномесечен срок след извършване на изпитването по ал. 3 притежателите на трансформаторите представят в РИОСВ, на чиято територия се намира трансформаторът, актуализиран инвентаризационен формуляр по чл. 7, ал. 1, т. 1 с информация от раздели I, III и IV и протоколи с резултати от изпитването.
(5) Когато концентрацията на ПХБ в работната течност след 6-месечната експлоатация е над 0,05 % масови, притежателят на трансформатора:
1. извършва ново почистване при условията и по реда на ал. 1 - 4 до достигане концентрация на ПХБ в работната течност под 0,05 % масови, или
2. го извежда от експлоатация и предприема действия за обезвреждането му в срока по чл. 11, ал. 2.
(6) Когато концентрацията на ПХБ в работната течност след двегодишната експлоатация е над 0,05 % масови, притежателят на трансформатора го извежда от експлоатация и предприема действия за обезвреждането му в срока по чл. 11, ал. 2.
(7) Притежателите на отпадъци от инвентаризирано оборудване, съдържащо ПХБ, в едномесечен срок от обезвреждането им или от приемането им за обезвреждане в инсталации на територията на Република България или извън нея представят в РИОСВ, на чиято територия са се намирали отпадъците, актуализиран инвентаризационен формуляр по чл. 6, ал. 2 с информация от раздели I и V.


Чл. 13. (1) Лицата, притежаващи ПХБ, лицата, при чиято дейност се образува отпадък, съдържащ ПХБ, лицата, извършващи дейностите по чл. 2, и лицата, извършващи почистване на оборудване, съдържащо ПХБ, са длъжни да вземат всички необходими мерки за осигуряване на пожарна безопасност.
(2) Сградите и помещенията за съхраняване на отпадъци, съдържащи ПХБ, както и тези, в които е разположено оборудване, съдържащо ПХБ, трябва да отговарят на изискванията за пожарна безопасност.


Чл. 14. (1) Притежателите на оборудване, съдържащо ПХБ, изготвят план за почистване и/или за обезвреждане на инвентаризираното оборудване, съдържащо ПХБ.
(2) Планът по ал. 1 съдържа:
1. мерки и срокове за извеждане от употреба на инвентаризираното оборудване, съдържащо ПХБ;
2. мерки за почистване и/или обезвреждане на инвентаризираното оборудване, съдържащо ПХБ, и сроковете за извършването им съгласно сроковете по чл. 11;
3. средства за финансово обезпечаване и финансов разчет на мерките по т. 1 и 2;
4. мерки за спазване на условията по чл. 11, ал. 5.
(3) Планът по ал. 1 се изготвя от притежателите на оборудване, съдържащо ПХБ, и се представя в едномесечен срок от получаване на инвентаризационния формуляр по чл. 9, ал. 3 на директора на РИОСВ, на чиято територия е разположено оборудването, съдържащо ПХБ.
(4) Притежателите на оборудване, съдържащо ПХБ, изготвят общ план, в който включват оборудването, разположено на различни площадки на територията на съответната РИОСВ.
(5) Когато оборудване, съдържащо ПХБ, е разположено на територията на повече от една РИОСВ, притежателят му изготвя съответния брой планове в зависимост от броя на РИОСВ, на чиято територия е разположено оборудването.


Чл. 15. (1) В едномесечен срок от получаването на плана по чл. 14, ал. 1 директорът на РИОСВ го утвърждава със заповед или го връща със задължителни предписания за привеждане в съответствие с разпоредбите на наредбата.
(2) В едномесечен срок от връщането на плана лицата по чл. 14, ал. 1 представят в РИОСВ новия план, изготвен в съответствие с предписанията на директора на РИОСВ.


Чл. 16. Директорът на РИОСВ или упълномощено от него длъжностно лице извършва проверки за изпълнението на утвърдения план по чл. 15.


Чл. 17. Обезвреждането на отпадъци, съдържащи ПХБ, може да се извършва само чрез операциите съгласно § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба.


Чл. 18. Изгарянето на отпадъци, съдържащи ПХБ, се извършва в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (ДВ, бр. 36 от 2013 г.).


Чл. 19. (1) Отпадъците, съдържащи ПХБ, се транспортират при спазване изискванията на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 15 от 2004 г.), Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 107 от 2001 г.) и наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО за изискванията към площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.
(2) Транспортирането на отпадъци, съдържащи ПХБ, се извършва в съответствие с международните правни актове за превоз на опасни товари, влезли в сила за Република България.


Чл. 20. Когато е разумно с оглед на практиката, оборудването, съдържащо ПХБ, с обем на работната течност под 5 dm3 е част от оборудване, което предстои да бъде оползотворено или обезвредено, оборудването, съдържащо ПХБ, се отстранява и събира разделно преди извършване на дейностите по оползотворяване или обезвреждане.

Глава четвърта.
ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 21. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, съдържащи ПХБ, и лицата по чл. 2 водят отчетни книги и изготвят годишни отчети за отпадъците по реда и образците, посочени в Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51 от 2014 г.).
(2) При предаване, транспортиране и приемане на отпадъци, съдържащи ПХБ, товародателят, превозвачът и товарополучателят попълват идентификационен документ по приложение № 8 по реда на наредбата по ал. 1.


Чл. 22. (1) Притежателите на трансформатори по чл. 11, ал. 3 и 4 в едномесечен срок преди започване на почистването предоставят в РИОСВ, на чиято територия ще се извършва почистването на трансформаторите, данни относно:
1. инвентаризационния номер на трансформатора, който ще се почиства;
2. наименованието и адреса на управление на физическото или юридическото лице, което ще извършва почистването;
3. отговорното лице за извършване на почистването;
4. местонахождението на площадката, на която ще се извършва почистването;
5. съоръженията и/или инсталациите, които ще бъдат използвани при почистването;
6. технологията на почистване;
7. кода и наименованието на отпадъците по приложение № 1 към наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО, които ще се образуват в резултат на почистването;
8. кода на операцията по обезвреждане на отпадъците съгласно § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба;
9. номера на разрешението по чл. 2 на оператора, на който ще бъдат предадени за обезвреждане отпадъците по т. 7, и местонахождението на съоръжението и/или инсталацията, когато обезвреждането ще се извършва на територията на страната;
10. наименованието и местонахождението на съоръжението и/или инсталацията, когато обезвреждането ще се извършва извън територията на Република България;
11. мерките за пожарна и аварийна безопасност, които ще бъдат предприети, когато почистването се извършва на територията на Република България;
12. мерките за здравословни и безопасни условия на труд, които ще бъдат предприети, когато почистването се извършва на територията на Република България;
13. датата на почистването.
(2) Когато почистването и/или обезвреждането на отпадъците, които се образуват в резултат на почистването, не се извършва от притежателите на трансформаторите, се предоставят копия от договорите с лицата по ал. 1, т. 2, 9 или 10.
(3) Лицата по ал. 1 представят данните по ал. 1, т. 2, 4 и 11 в едномесечен срок преди започване на почистването в районната служба за пожарна и аварийна безопасност, на чиято територия е разположена площадката, на която ще се извършва почистването.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Инвентаризирано оборудване" е оборудване, за което е извършена инвентаризация по реда на глава втора, раздел I.
2. "Кондензаторна уредба" е всяка кондензаторна уредба съгласно чл. 1636, т. 5 от Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.).
3. "Обезвреждане на отпадъци, съдържащи ПХБ" е всяка от операциите D8, D9, D10, D12 (единствено на безопасно, дълбоко и подземно съхраняване в сухи скалисти формации и само за оборудване, което съдържа ПХБ и използвани ПХБ, които не могат да бъдат почистени) и D15:
а) биологично третиране, непосочено на друго място, при което се образуват крайни съединения или смеси, които се обезвреждат по някоя от операциите по § 1, т. 11, с кодове D1-D12, от допълнителните разпоредби на ЗУО - код D 8;
б) физико-химично третиране, неупоменато в друга операция по обезвреждане (при което се получават съединения или смеси, които се обезвреждат по която и да е от операциите по § 1, т. 11, с кодове D1-D12 от допълнителните разпоредби на ЗУО - код D 9;
в) наземно изгаряне (инсинерация) - код D 10;
г) постоянно съхраняване, включващо единствено безопасно и дълбоко подземно съхраняване в сухи скални формации и отнасящо се само до оборудване, което съдържа ПХБ, и до отпадъци, съдържащи ПХБ, които не могат да бъдат почистени - код D 12;
д) съхраняване до извършване на която и да е от операциите по § 1, т. 11, с кодове D1-D14 от допълнителните разпоредби на ЗУО с изключение на временно съхраняване до събиране на отпадъците от мястото на образуването им - код D 15.
4. "Оборудване, потенциално съдържащо ПХБ" е всяко оборудване, включващо маслени трансформатори и кондензатори, резистори и индуктори, изолатори във високоволтови електрически станции, високоволтови прекъсвачи, друго оборудване, съдържащо топлопредаващи или изолационни течности или части от такова оборудване, хидравлично минно оборудване, вакуумпомпи, съдове за съхраняване на работни течности.
5. "Оборудване, съдържащо ПХБ" е всяко оборудване по т. 4, което съдържа ПХБ с концентрация над 0,005 % масови (50 mg/kg) в работната течност или което е съдържало ПХБ с концентрация над 0,005 % масови (50 mg/kg) в работната течност и не е било почистено.
6. "Отпадъци, съдържащи ПХБ" са отпадъци по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, които са с концентрация на ПХБ над 0,005 % масови (50 mg/kg), както и изведеното от употреба оборудване, съдържащо ПХБ.
7. "Полихлорирани бифенили" са:
а) полихлорирани бифенили;
б) полихлорирани терфенили;
в) халогенирани монометилдифенилметан, монометилтетрахлордифенилметан, монометилдихлордифенилметан, монометилдибромдифенилметан;
г) смеси от вещества с общо съдържание над 0,005 % масови (50 mg/kg) от изброените в букви "а", "б" и "в" вещества.
8. "Почистване" са всички операции, които позволяват оборудването, материалите или течностите, съдържащи ПХБ, да се използват повторно, да бъдат рециклирани или обезвредени при условия, осигуряващи опазване на човешкото здраве и околната среда, и при които се извършва замяна, която включва всички операции, при които ПХБ се заменя с други подходящи течности, несъдържащи ПХБ.
9. "Притежател" е всяко физическо или юридическо лице, което е причинител или в чието владение се намират: ПХБ, оборудване, съдържащо ПХБ, и/или оборудване, потенциално съдържащо ПХБ, и/или използвани ПХБ.
10. "Работна течност" е всяка течност, като минерални и/или синтетични електроизолационни масла, минерални и/или синтетични топлопредаващи масла, минерални и/или синтетични хидравлични масла, минерални и синтетични масла, използвани за вакуумпомпи, или други масла, съдържащи ПХБ.
11. "Използвани ПХБ" означава ПХБ, които са се превърнали в отпадъци.


§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) (OB, Специално издание, 2007 г., глава 15. Околна среда, потребители и здравеопазване, том 03).

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.


Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2


Инвентаризационен формуляр
 
Раздел I. Данни за притежателя
 
Наименование на юридическото/физическото лице - притежател на оборудването
 
Седалище и адрес на управление
(населено място, пощенски код, улица, номер)
 
Област, община:
 
Телефон:
 
Факс:
 
E-mail:
 
ЕИК:
 
Лице за контакти:
 
Име и длъжност:
 
Телефон:
 
Факс:
 
E-mail:
 
Инвентаризационен номер на оборудването, съдържащо ПХБ
(попълва се от директора на РИОСВ)
 
Раздел II. Данни за оборудването
 
Вид на оборудването (1)
 
Производител на оборудването
(изписват се наименованието на производителя, държавата, в която е произведено, или "Няма данни")
 
Наличие на маркировка от производителя Да Не
(табела или друга незаличима индикация от производителя) (2)
Тип на оборудването (3)
Фабричен №/инвентарен № (4)
 
Местонахождение на оборудването (област, община, населено място, пощенски код, улица, номер, склад №, териториално подразделение (5) на притежателя на оборудването)
 
Дата на производство на оборудването
(изписва се датата или "Няма данни")
 
Дата на пускане във/извеждане от експлоатация на оборудването
(изписва се датата или "Няма данни")
 
Търговско наименование/марка на работната течност към датата на инвентаризация (изписва се наименованието/марката или "Няма данни")
 
Обем/маса на работната течност в оборудването, в dm3/kg
 
Плътност на работната течност в kg за m3
 
Извършвано ли е доливане на оборудването в процеса на експлоатация (2) (6) Да Не
Търговско наименование/марка на работната течност, с която е доливано оборудването (изписва се наименованието/марката на всички известни работни течности, с които е доливано оборудването, при данни за извършени повече от едно доливания или "Няма данни")
Извършвана ли е смяна на работната течност в процеса на експлоатация на оборудването (2) Да Не
Търговско наименование на заменената работна течност (изписва се наименованието или "Няма данни")
 
Търговско наименование/марка на работната течност, с която е извършена замяната (изписва се наименованието/марката или "Няма данни")
 
Оборудване в експлоатация (2) Да Не
Резервно оборудване на склад (2) Да Не
Изведено от употреба оборудване (2) Да Не
     
Раздел III. Данни за работната течност
 
Начин за определяне на съдържанието на ПХБ в работната течност
 
1. По данни от производителя (2) Да Не
2. Чрез експресни методи за установяване съдържанието на ПХБ над 0,005 % масови (50 mg/kg) (2) Да Не
Метод за вземане на проба по чл. 8, ал. 2 (изписва се № на стандарта)
 
Номер и дата на протокола за вземане на проба
 
Наименование на акредитираната лаборатория, извършила вземането на проба, № на сертификата и срок на валидност на акредитацията
 
Метод за експресно определяне за съдържание на ПХБ над 0,005 % масови
 
Наличие на ПХБ с концентрация над 0,005 % масови в резултат на експресното определяне (2) Да Не
3. Чрез извършване на изпитване за определяне концентрацията на ПХБ по чл. 8, ал. 3 (2) Да Не
Метод за вземане на проба по чл. 8, ал. 2 (изписва се № на стандарта)
 
Номер и дата на протокола за вземане на проба
 
Наименование на акредитираната лаборатория, извършила вземането на проба, № на сертификата и срок на валидност на акредитацията
 
Метод за извършване на изпитване за определяне концентрацията на ПХБ по чл. 8, ал. 3 (изписва се № на стандарта)
 
Номер и дата на протокола от изпитване
 
Наименование на акредитираната лаборатория, извършила изпитване на пробата, № на сертификата и срок на валидност на акредитацията
 
Концентрация на ПХБ съгласно протокола от изпитване в % масови или в mg/kg
 
Раздел IV. Почистване
 
Дата на почистването
 
Местонахождение на площадката, на която е извършено почистването (област, община, населено място, пощенски код, улица, номер)
 
Наименование на физическото или юридическото лице, което е извършило почистването
 
Концентрация на ПХБ в работната течност преди почистването в % масови или в mg/kg
 
Концентрация на ПХБ в работната течност след почистването в % масови или в mg/kg
 
Концентрация на ПХБ в работната течност след 6-месечна експлоатация в % масови или в mg/kg
 
Концентрация на ПХБ в работната течност след двегодишна експлоатация в % масови или в mg/kg
 
Раздел V. Обезвреждане
 
Код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО (7)
 
Дата на обезвреждане или на приемане за обезвреждане
 
Наименование на физическото или юридическото лице, което извършва обезвреждането
 
Номер на разрешението по чл. 67 ЗУО, комплексното разрешително по раздел II ЗООС на лицето, което извършва обезвреждането, или номер на нотификацията по Регламент 1013/2006
 
Местонахождение на площадката, на която е извършено обезвреждането
(област, община, населено място, пощенски код, улица, номер)
 
(1) Всяко оборудване, включващо маслени трансформатори и кондензатори, резистори и индуктори, изолатори във високоволтови електрически станции, високоволтови прекъсвачи, друго оборудване, съдържащо топлопредаващи или изолационни течности или части от такова оборудване, хидравлично минно оборудване, вакуумпомпи, съдове за съхраняване на работни течности.
(2) Отбелязва се с отметка в квадратчето пред верния отговор.
(3) Обозначението с букви и/или с цифри, направено от производителя на оборудването, на информационна табела и/или всяка друга незаличима индикация върху оборудването.
(4) Изписва се фабричният №, обозначен от производителя. При липса на фабричен № се изписва инвентарен №, поставен от притежателя на оборудването.
(5) Попълва се само в случаите, когато съществуват териториални подразделения.
(6) За резервно оборудване на склад, съдържащо ПХБ, този ред не се попълва.
(7) Посочват се кодът и наименованието на оборудването като отпадък и/или отпадъци, образувани в резултат на почистването.
 
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за предоставянето на неверни данни съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: Извършил инвентаризацията:
  (име, длъжност, подпис)
   
Дата: Лице, представляващо притежателя по закон или упълномощаване:
  (име, длъжност, подпис и печат)
 
Попълва се от РИОСВ
гр. ..........
 
Дата: Извършил проверката по чл. 9, ал. 1 от наредбата:
(име, длъжност, подпис)
 
Дата: Директор на РИОСВ:
  (подпис и печат)
   


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1, т. 2


Списък на инвентаризираното оборудване
 
Раздел I. Данни за притежателя
 
Наименование на юридическото/ физическото лице - притежател на оборудването  
Седалище и адрес на управление (населено място, пощенски код, улица, номер)  
Област, община:  
Телефон:  
Факс:  
E-mail:  
ЕИК:  
   
Лице за контакти:
 
Име и длъжност:  
Телефон:  
Факс:  
E-mail:  
   
 
Раздел II. Данни за оборудването
 
№ по ред Вид на оборудването (1) Тип на оборудването (2) Фабричен номер/инвентарен номер (3) Производител на оборудването Търговско наименование на работната течност Обем на работната течност Дата на извършване на инвентаризация (4) Местонахождение на оборудването (област, община, населено място, пощенски код, улица, номер, склад №), териториално подразделение на притежателя на оборудването (5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
(1) Всяко оборудване, включващо маслени трансформатори и кондензатори, резистори и индуктори, изолатори във високоволтови електрически станции, високоволтови прекъсвачи, друго оборудване, съдържащо топлопредаващи или изолационни течности или части от такова оборудване, хидравлично минно оборудване, вакуумпомпи, съдове за съхраняване на работни течности.
(2) Обозначението с букви и/или с цифри, направено от производителя на оборудването, на информационна табела и/или всяка друга незаличима индикация върху оборудването.
(3) Изписва се фабричният №, обозначен от производителя. При липса на фабричен № се изписва инвентарен №, поставен от притежателя на оборудването.
(4) Попълва се датата на извършване на инвентаризацията (от инвентаризационния формуляр на съответното оборудване).
(5) Попълва се само в случаите, когато съществуват териториални подразделения.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за предоставянето на неверни данни съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: Изготвил:
  (име, длъжност, подпис)
   
Дата: Лице, представляващо притежателя по закон или упълномощаване:
  (име, длъжност, подпис и печат)
   
Попълва се от РИОСВ
гр. ...........
 
Дата: Извършил проверката по чл. 9, ал. 1 от наредбата:
  (име, длъжност, подпис)
   
Дата: Директор на РИОСВ:
  (подпис и печат)
   


Приложение № 3 към чл. 10, ал. 1, т. 1


ВНИМАНИЕ!
ОБОРУДВАНЕ, СЪДЪРЖАЩО ПХБ!
ИНВЕНТАРИЗАЦИОНЕН № .....


Приложение № 4 към чл. 10, ал. 1, т. 2


ВНИМАНИЕ!
ОБОРУДВАНЕ, СЪДЪРЖАЩО ПХБ!


Приложение № 5 към чл. 10, ал. 2


ВНИМАНИЕ!
ОБОРУДВАНЕ, СЪДЪРЖАЩО ПХБ
ПОД 0,05 %
ИНВЕНТАРИЗАЦИОНЕН № .....


Приложение № 6 към чл. 10, ал. 3


ПОЧИСТЕНО ОБОРУДВАНЕ С ПХБ
 
Течността, съдържаща ПХБ, е заменена:
с ...............................................................................................................................................................................................................
(изписва се наименованието на заместващата работна течност)
Замяната е извършена на .........................................................................................................................................................................................
(дата)
от ..............................................................................................................................................................................................................
(наименование на физическото/юридическото лице, извършило замяната)
Концентрация на ПХБ във:
работната течност преди почистването ................................................................ % масови
работната течност след почистването .................................................................. % масови


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти