Logo Четвъртък, 13 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-12 ОТ 17 ЮЛИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ИЛИ МАТЕРИАЛНА ПОМОЩ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ВЪВ ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ ИЛИ В СГРАДИ В УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ИЛИ СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

В сила от 25.07.2014 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., доп. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г., доп. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 11 Декември 2015г., доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 23 Януари 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за предоставяне на финансова или материална помощ и/или помещения във военни клубове или други подходящи помещения в сгради в управление на Министерството на отбраната или структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.

Чл. 2. Помощта или помещенията по чл. 1 се предоставят на военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, запасни, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица за осъществяване на общественополезна дейност.


Чл. 3. (1) Финансовата, материалната помощ и помещенията се предоставят за пряко и непосредствено осъществяване на общественополезна дейност, вписана в предмета на дейност и извършвана от лицата по чл. 2.
(2) Общественополезната дейност не може да има за предмет генериране на печалба и следва да бъде свързана изключително с нестопанската дейност на лицата по чл. 2.


Чл. 4. Финансовата помощ на лицата по чл. 2 може да бъде предоставяна под формата на подпомагане на дейности, посочени в мотивирано искане по реда и при условията на глава втора, и изпълнението на проекти по реда и условията на глава трета.


Чл. 5. Не се предоставя финансова помощ за:
1. дейности със стопански характер;
2. дарения, стипендии или благотворителни дейности;
3. дейности с развлекателен характер и мероприятия с търговска цел;
4. пътувания в страната и в чужбина с цел отдих;
5. спортни състезания;
6. дейности, целящи финансиране на политически партии;
7. дейности и проекти за предоставяне на социални услуги.

Глава втора.
ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 6. (1) Финансова помощ се предоставя въз основа на годишен план на Министерството на отбраната, утвърден от министъра на отбраната.
(2) Планът по ал. 1 включва:
1. конкретни дейности, свързани с общественополезната дейност, осъществявана от лицата по чл. 2, в т. ч. и дейностите по чл. 15 и 16 от Закона за военните паметници, които подлежат на финансиране;
2. конкретен размер на средствата, предназначени за финансиране на всяка от дейностите по т. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2018 г., в сила от 23.01.2018 г.) Координацията и контролът по изпълнението на годишния план се осъществяват от дирекция "Социална политика" в Министерството на отбраната.

Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2018 г., в сила от 23.01.2018 г.) (1) Финансова помощ за осъществяване на общественополезна дейност на лицата по чл. 2 може да им бъде предоставяна и извън утвърдения годишен план на Министерството на отбраната въз основа на постъпило извън срока по чл. 8 мотивирано искане след одобряването му от комисията по чл. 11 и при наличие на финансови средства за обезпечаването му. Искането следва да съдържа обстоятелствата по чл. 9 и към него да бъдат приложени документите по чл. 10.
(2) За дейността по ал. 1 комисията съставя протокол по чл. 13 и въз основа на одобрените искания изготвя проект на допълнение към годишния план на Министерството на отбраната.


Чл. 7. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2018 г., в сила от 23.01.2018 г.) Утвърденият от министъра на отбраната годишен план на Министерството на отбраната и допълненията към него се публикуват на интернет страницата на Министерството на отбраната.

Раздел II.
Кандидатстване за финансиране


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) Лицата по чл. 2 кандидатстват за финансова помощ с мотивирано искане, което се подава не по-късно от 30 ноември на текущата година на хартиен и на електронен носител в деловодството на Министерството на отбраната.


Чл. 9. Мотивираното искане съдържа:
1. тема/теми;
2. общественополезна цел;
3. план за реализация на дейността/дейностите;
4. видовете разходи и размера на финансовите средства, необходими за изпълнението на дейностите.


Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 8 от 2018 г., в сила от 23.01.2018 г.) Към искането задължително се прилагат заверени копия от:
1. (отм. - ДВ, бр. 8 от 2018 г., в сила от 23.01.2018 г.)
2. удостоверение от централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност към Министерството на правосъдието;
3. (отм. - ДВ, бр. 8 от 2018 г., в сила от 23.01.2018 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 8 от 2018 г., в сила от 23.01.2018 г.)
5. протокол за прието решение на управителния орган на лицата по чл. 2 за отправяне на искане;
6. годишния доклад по чл. 40, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за предходната календарна година;
7. документ за открита банкова сметка или финансова идентификация по образец, заверени от обслужващата банка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2018 г., в сила от 23.01.2018 г.) Председателят на комисията по чл. 11 служебно изисква от Агенцията по вписванията и Националната агенция за приходите:
1. удостоверение за актуално състояние от търговския регистър;
2. удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства;
3. удостоверение за наличието или липсата на задължения.

Раздел III.
Преценка на исканията и съставяне на годишния план на Министерството на отбраната


Чл. 11. Дейностите по допускане, одобряване и предлагане на министъра на отбраната за финансиране на представените искания се извършват от комисия, назначена със заповед на министъра на отбраната. Със заповедта се определят редът за работа, критериите и начините за одобряване на исканията. Заповедта се публикува на интернет страницата на Министерството на отбраната.


Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2018 г., в сила от 23.01.2018 г.) Проверката по допустимостта се извършва в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 8, а на постъпилите извън срока по чл. 8 мотивирани искания - в тридневен срок от постъпването им. В случай че се установи липса на някои от документите по чл. 10, комисията дава на лицето по чл. 2 седемдневен срок за окомплектуване на искането.
(2) Не се разглеждат искания:
1. на лице по чл. 2, чиито договорни отношения с Министерството на отбраната са приключили с принудително събиране на вземания и/или възстановяване на средства по съдебен ред;
2. на лице по чл. 2, чиито договорни отношения по тази глава при предходно предоставяне на финансова помощ не са приключили;
3. с които се предлага извършването на мероприятия или дейности, спрямо които се констатира наличието на някое от ограничителните условия по чл. 5;
4. които и след дадения допълнителен срок за окомплектуване по ал. 1 не са окомплектувани с документите по чл. 10;
5. които се отнасят до дейности, които следва да бъдат финансирани на друго основание със средства от държавния бюджет за съответната бюджетна година.


Чл. 13. (1) Комисията съставя протокол за своята работа, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. констатациите на комисията по постъпилите искания;
3. предложението на комисията.
(2) Протоколът се подписва от всички членове на комисията. Към него се прилагат и писмено оформени особени мнения, в случай че има такива.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) Комисията приключва работата си в срок до 15 декември на текущата година, като съставя и проект на годишен план на Министерството на отбраната за следващата година въз основа на направените от нея констатации и оценки.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2018 г., в сила от 23.01.2018 г.) Проектът на годишния план на Министерството на отбраната се представя от директора на дирекция "Социална политика" на министъра на отбраната за утвърждаване не по-късно от 20 декември на текущата година, а за допълнението към годишния план за дейностите по чл. 6а - в срок до три дни след изготвянето му.

Раздел IV.
Разходване на финансовите средства и отчетност


Чл. 15. (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2018 г., в сила от 23.01.2018 г.) Въз основа на утвърдения годишен план на Министерството на отбраната и допълненията към него министърът на отбраната сключва договор за предоставяне на финансова помощ с лицето по чл. 2. Договорът съдържа:
1. конкретните условия за предоставяне на финансовата помощ;
2. реда за разходване и отчитане на предоставената финансова помощ;
3. основанията за прекратяване на договора и други.


Чл. 16. Предоставените от министъра на отбраната финансови средства могат да се разходват само за обезпечаване на дейностите, включени в плана и сключения договор за изпълнение, което се удостоверява с надлежни разходооправдателни документи по реда и при условията на Закона за счетоводството.


Чл. 17. В случай че при осъществяване на контрол върху изпълнението на искане се установи, че същото не се изпълнява съгласно изискванията на тази наредба и сключения договор, директорът на дирекция "Социална политика" отправя предложение до министъра на отбраната за прекратяване на договора в зависимост от направените констатации, предприемането на действия по възстановяване на получените суми от лицето по чл. 2.

Глава трета.
ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЧРЕЗ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО"

Раздел I.
Общи положения


Чл. 18. Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", наричана по-нататък "Агенцията", разработва, организира, координира и контролира дейностите в Агенцията по националните програми на Министерството на отбраната по военно-патриотичното възпитание.


Чл. 19. (1) Програмите по чл. 18 се утвърждават от министъра на отбраната или от оправомощено от него длъжностно лице по предложение на изпълнителния директор на Агенцията.
(2) Средствата за изпълнението на програмите по ал. 1 се определят в рамките на утвърдената бюджетна програма на Министерството на отбраната за текущата година, формираща бюджета на Агенцията.


Чл. 20. Информацията и документите за кандидатстване по отделните програми са публични, публикуват се на интернет страницата на Агенцията и се предоставят по електронен път.

Раздел II.
Кандидатстване за предоставяне на финансова помощ


Чл. 21. Лицата по чл. 2 подават в Агенцията документи за кандидатстване с проекти по програмите, утвърдени от министъра на отбраната или от оправомощеното от него длъжностно лице. Документите се изготвят по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията, и се подават на хартиен и на електронен носител.


Чл. 22. (1) Към документите по чл. 21 задължително се прилагат заверени копия от:
1. (отм. - ДВ, бр. 8 от 2018 г., в сила от 23.01.2018 г.)
2. удостоверение от централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност към Министерството на правосъдието;
3. (отм. - ДВ, бр. 8 от 2018 г., в сила от 23.01.2018 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 8 от 2018 г., в сила от 23.01.2018 г.)
5. протокол за прието решение на управителния орган на лицата по чл. 2 за кандидатстване с проект пред Агенцията;
6. годишния доклад по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ за предходната календарна година;
7. документ за открита банкова сметка или финансова идентификация по образец, заверени от обслужващата банка.
(2) Към документите за кандидатстване лицата по чл. 2 могат да прилагат и:
1. информация за успешно осъществени от тях проекти и инициативи;
2. препоръки от институции или организации за осъществени от тях проекти и инициативи;
3. други документи, касаещи спецификата на съответната програма.
(3) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2018 г., в сила от 23.01.2018 г.) Председателят на комисията по чл. 24, ал. 1 служебно изисква от Агенцията по вписванията и Националната агенция за приходите следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние от търговския регистър;
2. удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства;
3. удостоверение за наличието или липсата на задължения.

Чл. 23. (1) При липсващи или неточно попълнени документи по чл. 21 и 22 на лицето по чл. 2 се указва да отстрани същите в седемдневен срок. В случай че недостатъците не се отстранят в посочения срок, проектът не се разглежда по същество.
(2) Не се разглеждат проекти:
1. на лице по чл. 2, чиито договорни отношения с Министерството на отбраната или Агенцията са приключили с принудително събиране на вземания и/или възстановяване на средства по съдебен ред;
2. за дейности, реализирани преди одобряването на проекта или извън срока на изпълнението на проекта;
3. на лице по чл. 2, чиито договорни отношения по тази глава при предходно предоставяне на финансова помощ не са приключили.

Раздел III.
Оценяване на проекти


Чл. 24. (1) Представените от лицата по чл. 2 проекти се оценяват от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на Агенцията. Със заповедта се определя и редът за работа на комисията и основните критерии за оценка на проектите.
(2) Комисията съставя протокол за своята работа, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. констатацията на комисията по постъпилите проекти;
3. оценките и предложението на комисията.
(3) Протоколът се подписва от всички членове на комисията. Към него се прилагат и писмено оформени особени мнения, в случай че има такива.
(4) В срок до 7 дни след приключване на работата на комисията председателят изготвя доклад до изпълнителния директор, като внася протокола за утвърждаване.


Чл. 25. (1) Изпълнителният директор на Агенцията утвърждава предложенията, отразени в протокола на комисията по чл. 24.
(2) Лицата по чл. 2 се уведомяват писмено за резултатите в 15-дневен срок от датата на утвърждаване на протокола на комисията.
(3) Въз основа на утвърдения протокол изпълнителният директор на Агенцията сключва договор за предоставяне на финансова помощ с лицата по чл. 2, чиито проекти са получили най-високи оценки, и съдържа:
1. конкретните условия за предоставяне на финансовата помощ;
2. реда за разходване и отчитане на предоставената финансова помощ;
3. основанията за прекратяване на договора и други.
(4) В случай че при осъществяване на контрол върху изпълнението на одобрен проект се установи, че същият не се изпълнява съгласно изискванията на тази наредба и сключения договор, директорът на дирекция "Военни клубове и военно-патриотично възпитание" отправя предложение до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" за прекратяване на договора в зависимост от направените констатации, предприемането на действия по възстановяване на получените суми от юридическото лице по договора.

Глава четвърта.
МАТЕРИАЛНА ПОМОЩ


Чл. 26. Материална помощ може да се предоставя на лицата по чл. 2, които отговарят на следните условия:
1. да са регистрирани в съответния окръжен съд като юридическо лице за извършване на общественополезна дейност и да са вписани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност към Министерството на правосъдието;
2. да провеждат общественополезна дейност, за което представят годишния доклад по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ за предходната календарна година;
3. да са надлежно регистрирани пред данъчните власти и да притежават код по БУЛСТАТ;
4. да са отправили мотивирано искане за предоставяне на материална помощ.


Чл. 27. (1) Предоставяне на материална помощ по смисъла на тази наредба е безвъзмездно предоставяне на лице по чл. 2 на излишни за Министерството на отбраната движими вещи - частна държавна собственост с общо предназначение.
(2) Общата балансова стойност на вещите не може да надвишава 10 000 лв.
(3) Разходите по транспортирането на вещите са за сметка на лицето по чл. 2.


Чл. 28. Мотивирано искане на лицето по чл. 2 се отправя до министъра на отбраната от управителния му орган или упълномощено от него лице. Към него се прилагат копия от документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 26, т. 1, 2 и 3, и списък на исканите вещи - частна държавна собственост, индивидуализирани по вид и количество.


Чл. 29. При наличие на искани излишни движими вещи - частна държавна собственост с общо предназначение, същите се предоставят със заповед на министъра на отбраната.

Глава пета.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 30. (1) Помещения във военни клубове или други подходящи помещения в сгради в управление на Министерството на отбраната или структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, наричани по-нататък "помещенията", могат да се предоставят на лицата по чл. 2 за срок не по-дълъг от 3 години.
(2) Предоставените помещения не могат да се ползват за стопанска дейност, да се отдават под наем, да се преотстъпват за ползване или да се ползват съвместно по договор с трети лица.


Чл. 31. Министърът на отбраната или оправомощено от него лице предоставя помещения по чл. 30 въз основа на утвърден протокол на постоянно действаща комисия по чл. 34.

Раздел II.
Условия за предоставяне на помещения


Чл. 32. Помещенията се предоставят на лицата по чл. 2, ако отговарят на следните условия:
1. да са регистрирани в съответния окръжен съд като юридическо лице за извършване на общественополезна дейност и да са вписани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност към Министерството на правосъдието;
2. да провеждат общественополезна дейност, за което представят годишния доклад по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ за предходната календарна година;
3. да са надлежно регистрирани пред данъчните власти и да притежават код по БУЛСТАТ;
4. да нямат непогасени публични задължения към държавата и общините.

Раздел III.
Ред за предоставяне на помещения


Чл. 33. (1) Лицата по чл. 2 отправят писмено мотивирано искане от управителния орган или упълномощено от него лице до министъра на отбраната за предоставяне на помещения.
(2) В искането се посочва местонахождението на помещенията: област, община, населено място.
(3) Към искането лицата по чл. 2 задължително прилагат заверени копия от:
1. (отм. - ДВ, бр. 8 от 2018 г., в сила от 23.01.2018 г.)
2. удостоверение от централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност към Министерството на правосъдието;
3. (отм. - ДВ, бр. 8 от 2018 г., в сила от 23.01.2018 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 8 от 2018 г., в сила от 23.01.2018 г.)
5. протокол за прието решение на управителния орган на лицата по чл. 2 за кандидатстване за предоставяне на помещения;
6. годишния доклад по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ за предходната календарна година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2018 г., в сила от 23.01.2018 г.) Председателят на комисията по чл. 34, ал. 1 служебно изисква от Агенцията по вписванията и Националната агенция за приходите следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние от търговския регистър;
2. удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства;
3. удостоверение за наличието или липсата на задължения.

Чл. 34. (1) Министърът на отбраната назначава постоянна комисия за разглеждане на постъпилите искания, като определя поименно нейния основен и резервен състав. В състава на постоянната комисия се включват председател, секретар и петима членове.
(2) Постоянната комисия осъществява своята работа по ред, определен от председателя.


Чл. 35. Въз основа на получените искания постоянната комисия изисква от ръководителите на съответните структури, в чието управление има подходящи помещения, писмени становища и документи, необходими за извършване на преценка относно възможността за удовлетворяване на искането.


Чл. 36. (1) Комисията съставя протокол за своята работа, който съдържа:
1. състава на комисията;
2. констатациите по постъпилите искания, становища и документи;
3. предложенията на комисията.
(2) Протоколът се подписва от всички членове на комисията. Към него се прилагат и писмено оформени особени мнения, в случай че има такива.
(3) В срок до 7 дни след приключване на работата на комисията председателят изготвя доклад до министъра на отбраната или до оправомощено от него лице, като внася протокола на комисията за утвърждаване.


Чл. 37. (1) В случай на постъпили искания за предоставяне на едно помещение от повече от едно лице по чл. 2 комисията им предлага да ползват помещението по споразумение между тях.
(2) При невъзможност или когато споразумение между лицата по чл. 2 не може да бъде постигнато, комисията определя предоставянето на помещението чрез жребий.


Чл. 38. (1) Министърът на отбраната или оправомощеното от него лице утвърждава предложенията, отразени в протокола на комисията по чл. 34.
(2) Въз основа на утвърдения протокол министърът на отбраната или оправомощеното от него лице издава заповед, с която определя имота, лицата по чл. 2, на които се предоставя, и срока за предоставяне. Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването и на всички заинтересовани лица.
(3) Въз основа на влязлата в сила заповед се сключва договор за предоставяне на помещенията без заплащане на наем. Договорът се сключва от министъра на отбраната или от оправомощеното от него лице.
(4) С договора се уреждат: правата и задълженията на страните; разходите, свързани с ползване на помещенията, както и редът и начинът за плащането им; срокът за предоставяне на помещенията; редът за предаване и приемане на помещенията; задълженията за извършване на текущи ремонти; отговорността при неизпълнение на задълженията; редът за прекратяване на договора и други.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата по чл. 2, които без правно основание или на отпаднало правно основание заемат помещения, подлежащи на предоставяне по реда на тази наредба, ги освобождават в двумесечен срок от влизането и в сила.


§ 2. Не се разглеждат искания за предоставяне на помещения от лица по чл. 2, които не са освободили ползвани от тях помещения в срока по § 1.


§ 3. (1) В двуседмичен срок от влизането в сила на наредбата министърът на отбраната назначава комисията по чл. 11 за изготвяне на проект на годишен план на Министерството на отбраната за предоставяне на финансова помощ по чл. 6 за 2014 г. Комисията изисква от лицата по чл. 2, чиито искания са постъпили в Министерството на отбраната до влизането в сила на наредбата, но не са финансирани, представянето в седемдневен срок на документите по чл. 10. При непредставяне на документите се прилага чл. 12, ал. 2, т. 4.
(2) След изтичането на сроковете по ал. 1 комисията изготвя по реда на чл. 12 и 13 проект на годишен план на Министерството на отбраната за 2014 г.
(3) Проектът на годишния план на Министерството на отбраната за 2014 г. се представя от директора на дирекция "Социална политика" на министъра на отбраната за утвърждаване не по-късно от един месец от влизането в сила на наредбата.


§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) (1) За 2015 г. лицата по чл. 2 могат да кандидатстват за финансова помощ в двудневен срок от влизане в сила на наредбата, като подадат в деловодството на Министерството на отбраната мотивирано искане на хартиен или на електронен носител ведно с документите по чл. 10.
(2) Лицата по ал. 2, които са подали мотивирано искане и изискуемите документи по чл. 10 в срока по § 3 през 2014 г., подават само мотивирано искане в срока по ал. 1.
(3) Комисията разглежда мотивираните искания до два дни след изтичане на срока по ал. 1 и изготвя по реда на чл. 12 и 13 проект на годишен план на Министерството на отбраната за 2015 г.
(4) Проектът на годишния план на Министерството на отбраната за 2015 г. се представя от директора на дирекция "Социална политика" на министъра на отбраната за утвърждаване в 14-дневен срок от влизането в сила на наредбата.


§ 3б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.) (1) През 2015 г. и 2016 г. Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва може да кандидатства за предоставяне на финансова помощ в рамките на предвидените средства съгласно § 10 от Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България по бюджета на Министерството на отбраната за съответната година (ДВ, бр. 35 от 2009 г.), необходима за административното осигуряване на председателството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (СИОР) на страните - членки на НАТО, при условията и по реда на глава втора от наредбата.
(2) За 2015 г. мотивирано искане за предоставяне на целевата финансова помощ по ал. 1 се подава в 30-дневен срок от влизане в сила на наредбата. Комисията по чл. 11, ал. 1 разглежда мотивираното искане и изготвя при условията и по реда на чл. 12 и 13 проект на допълнение към годишния план на Министерството на отбраната за 2015 г.
(3) Проектът на допълнение към годишния план на Министерството на отбраната за 2015 г. се представя от директора на дирекция "Социална политика" на министъра на отбраната за утвърждаване не по-късно от два месеца от влизане в сила на наредбата.
(4) Въз основа на утвърденото допълнение към годишния план на Министерството на отбраната за 2015 г. министърът на отбраната сключва договор със Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва за предоставяне на финансова помощ за административното осигуряване на председателството на СИОР на страните - членки на НАТО, при условията и по реда на глава втора, раздел IV.

§ 3в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) (1) За 2016 г. лицата по чл. 2 могат да кандидатстват за предоставяне на финансова помощ до 30 ноември 2015 г., като подадат в деловодството на Министерството на отбраната мотивирано искане на хартиен или на електронен носител ведно с документите по чл. 10.
(2) При наличие на финансови средства по бюджета на Министерството на отбраната в срок до 15 декември 2015 г. комисията по чл. 11, ал. 1 изготвя проект на допълнение към годишния план на Министерството на отбраната за 2016 г. при условията и по реда на чл. 12 и 13.
(3) Проектът на допълнение към годишния план на Министерството на отбраната за 2016 г. се представя от директора на дирекция "Социална политика" на министъра на отбраната за утвърждаване не по-късно от 20 декември 2015 г.

§ 3г. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) (1) В 7-дневен срок от влизане в сила на наредбата Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва може да кандидатства за предоставяне на допълнителна финансова помощ за административното осигуряване на председателството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (СИОР) на страните - членки на НАТО, в рамките на предвидените средства съгласно § 10 от Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България по бюджета на Министерството на отбраната за съответната година (ДВ, бр. 35 от 2009 г.), като подаде в деловодството на Министерството на отбраната мотивирано искане на хартиен и на електронен носител ведно с документите по чл. 10.
(2) В едноседмичен срок от подаване на искането и при наличие на финансови средства по бюджета на Министерството на отбраната комисията по чл. 11, ал. 1 изготвя проект на допълнение към годишния план на Министерството на отбраната за 2016 г. при условията и по реда на чл. 12 и 13.
(3) Проектът на допълнение към Годишния план на Министерството на отбраната за 2016 г. за осигуряване дейностите по ал. 1 чрез Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва се представя от директора на дирекция "Социална политика" на министъра на отбраната за утвърждаване в срок до три дни след изготвянето му.
(4) Въз основа на утвърденото допълнение към Годишния план на Министерството на отбраната за 2016 г. министърът на отбраната подписва анекс към сключения със Съюза на офицерите и сержантите от запаса договор при условията и по реда на глава втора, раздел IV за предоставяне на финансова помощ за административното осигуряване на председателството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (СИОР) на страните - членки на НАТО.

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 226м, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-12 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ИЛИ МАТЕРИАЛНА ПОМОЩ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ВЪВ ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ ИЛИ В СГРАДИ В УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ИЛИ СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.02.2015 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-12 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ИЛИ МАТЕРИАЛНА ПОМОЩ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ВЪВ ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ ИЛИ В СГРАДИ В УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ИЛИ СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 02.06.2015 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-12 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ИЛИ МАТЕРИАЛНА ПОМОЩ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ВЪВ ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ ИЛИ В СГРАДИ В УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ИЛИ СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 11.12.2015 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-12 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ИЛИ МАТЕРИАЛНА ПОМОЩ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ВЪВ ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ ИЛИ В СГРАДИ В УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ИЛИ СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2016 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-12 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ИЛИ МАТЕРИАЛНА ПОМОЩ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ВЪВ ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ ИЛИ В СГРАДИ В УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ИЛИ СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.01.2018 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти