Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА СВЛАЧИЩНИТЕ РАЙОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НА РАЙОНИТЕ С АБРАЗИОННИ И ЕРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ ПО ЧЕРНОМОРСКОТО И ДУНАВСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ И МОНИТОРИНГА ИМ

В сила от 27.06.2014 г.
Издадена от министъра на регионалното развитие

Обн. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат функционирането, подаването, въвеждането и получаването на информация от регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и за извършване на мониторинга им.

Чл. 2. Регистърът представлява информационна система с периодично актуализирана електронна база данни, осигуряваща информация за свлачищните райони на територията на Република България и на районите с абразионни процеси по Черноморското и ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие.


Чл. 3. Информацията от регистъра се ползва от централните и/или териториалните органи на изпълнителната власт, ведомства и граждани във връзка със:
1. формиране на политика в областта на геозащитната дейност;
2. устройствено планиране и инвестиционно проектиране;
3. издаване на предварителни разрешения по реда на чл. 96, ал. 3 и 4 ЗУТ;
4. предотвратяване, ограничаване и/или ликвидиране на щети от неблагоприятни геодинамични процеси и др.;
5. планирането на защитата при бедствия на общинско, областно и национално ниво.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Регистърът се води от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


Чл. 5. Информацията в регистъра се въвежда и поддържа от държавните дружества за геозащита в зависимост от териториалния им обхват.


Чл. 6. (1) В регистъра подлежат на вписване и мониторинг:
1. райони, засегнати от свлачищни процеси на територията на страната;
2. райони, засегнати от абразионни процеси по Черноморското крайбрежие;
3. райони, засегнати от ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие.
(2) Свлачищни процеси на територията на страната, абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие, предмет на наредбата, са неблагоприятни геодинамични процеси.

Глава втора.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО РЕГИСТРИРАНЕ И МОНИТОРИНГ


Чл. 7. Регистрирането на свлачищни райони на територията на страната се осъществява от държавните дружества за геозащита след инженерно-геоложки оглед на място.


Чл. 8. Първоначалното регистриране на неблагоприятните геодинамични процеси се извършва с индивидуален идентификационен (регистрационен) номер, който се състои от следните части: съответните означения (по ЕКАТТЕ) за област, община, населено място и пореден регистрационен номер, и съдържа информацията и данните съгласно:
1. приложение № 1 - за свлачищни райони на територията на страната;
2. приложение № 2 - за райони, засегнати от абразионни процеси по Черноморското крайбрежие;
3. приложение № 3 - за райони, засегнати от ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие.


Чл. 9. Информацията по чл. 8 се отразява на хартиен носител и се въвежда в електронна база данни.


Чл. 10. (1) Информацията, съдържаща се в регистъра на хартиен носител, се съхранява в архива на дружествата за геозащита.
(2) Информацията, съдържаща се в регистъра на електронен носител, представлява база от данни с въведени основни характеристики на регистрираните процеси: местоположение, обхват, състояние, щети, извършени геозащитни мерки и дейности и др. съгласно приложения № 1, 2 и 3.
(3) Данните в регистъра са в процес на постоянно допълване и актуализиране на основните характеристики.
(4) Постъпилата в регистъра информация се съхранява с постоянен срок.


Чл. 11. Информацията в регистъра се осигурява чрез:
1. комисии, сформирани във връзка с възникнали бедствени и аварийни ситуации;
2. инженерно-геоложки огледи след постъпили сигнали;
3. проведен мониторинг.


Чл. 12. Мониторингът е елемент на геозащитната дейност при устройственото планиране на териториите и акваториите, опазването и възстановяването на околната среда, действие по време на кризи, причинени от неблагоприятни геодинамични процеси, и включва:
1. инженерно-геоложки, хидрогеоложки и хидроложки наблюдения - извършват се чрез системни огледи и анализ на регистрирани свлачищни райони и потенциално застрашени участъци;
2. измерване на контролно-измервателни системи, в т.ч.:
2.1. хидрогеоложки измервания на нивата на подземните води във и около свлачищата и анализ на състоянието им;
2.2. геодезически измервания на реперни мрежи и промерни работи на морското дъно и оценка на динамичното поведение на свлачищните райони и подводния брегови склон;
2.3. инклинометрични измервания за деформации и анализ на динамиката на свлачищните процеси в дълбочина;
3. наблюдение за функционалната ефективност на изградени геозащитни строежи;
4. анализ на проведени измервания и на информация от постъпили сигнали за неблагоприятни геодинамични процеси.


Чл. 13. Информацията в регистъра се поддържа и актуализира при осъществяване на периодичен мониторинг и при настъпване на изменения на въведените данни (активизиране на процесите, увеличаване на обхват, реализирано укрепване и др.).


Чл. 14. (1) Информацията от извършен мониторинг в имоти, в т. ч. с изпълнени гео­защитни мерки и дейности, се предоставя/извършва на/от съответните дружества за геозащита за анализ, съхранение и въвеждане в електронната база данни на регистъра за сметка на собствениците на имоти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Обобщените анализи и оценки от извършения мониторинг от дружествата за геозащита се предоставят на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, областните и общинските администрации и други ведомства.

Глава трета.
КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ВЕДОМСТВА. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ И ВПИСВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В РЕГИСТЪРА


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Координацията по чл. 95, ал. 5 ЗУТ между отделните ведомства за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, в т.ч. абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, се осъществява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по реда на тази глава.


Чл. 16. (1) При възникване на бедствени и аварийни ситуации, предизвикани от неблагоприятни геодинамични процеси, централните и/или териториалните органи на изпълнителната власт или други ведомства подават сигнал до съответното дружество за геозащита, в чийто териториален обхват е проявен процесът.
(2) Дружествата за геозащита извършват инженерно-геоложки оглед/участват в комисии, назначени от органите по глава осма от Закона за защита при бедствия, в съответствие с функциите им по защита при бедствия, за констатиране на състоянието на района на място и предписват/набелязват мерки за предотвратяване на аварии и щети и осигуряване на безопасността и сигурността на населението и застрашената инфраструктура.
(3) Информацията от извършения инженерно-геоложки оглед/проведена комисия се оформя във вид на становище и/или се отразява в протокол на комисията по ал. 2 и съдържа препоръки за последващи действия и технически решения.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Информацията от извършения инженерно-геоложки оглед/проведена комисия се предоставя на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на вътрешните работи - Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", и се нанася в регистъра.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) За всяко активизирано, нововъзникнало свлачище или друг геодинамичен процес централните и/или териториалните органи на изпълнителната власт или други ведомства, в чийто териториален обхват е проявен процесът, подават писмен сигнал до Министерството на регионалното развитие и благоустройството за наличие на неблагоприятни геодинамични процеси с копие до съответното дружество за геозащита.
(2) Сигналът по ал. 1 съдържа кратки данни за местонахождението, вида на възникналия процес по преценка на органа, подал сигнала, и данни за нанесени деформации.
(3) Граждани подават сигнал до кметовете на общини за активизирано, нововъзникнало свлачище или друг геодинамичен процес.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Съответното дружество за геозащита извършва проверка на място (инженерно-геоложки оглед) съвместно с представители на органа, подал сигнала, след писмено нареждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) При установяване на данни за неблагоприятни геодинамични процеси съответното геозащитно дружество изготвя становище, което се предоставя на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на вътрешните работи - Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
(6) Становището по ал. 5 съдържа изводи за причините, оценка на състоянието, както и предложения за мерки и действия за овладяване на неблагоприятния геодинамичен процес и препоръки за последващи действия и технически решения за стабилизиране на района.
(7) Информацията от извършения инженерно-геоложки оглед се нанася в регистъра.


Чл. 18. Данни от извършен мониторинг по чл. 12 се нанасят в регистъра.


Чл. 19. (1) При настъпили изменения в първоначално въведената информация в регистъра (активизиране на процесите, увеличаване на обхват, изпълнени геозащитни мерки и дейности и др.) централните и/или териториалните органи на изпълнителната власт или ведомства:
1. подават сигнал по реда на чл. 16 или 17;
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) представят информация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предприети геозащитни мерки и дейности от тяхна страна, в т. ч. във връзка с дадени препоръки от дружествата за геозащита.
(2) Физически и/или юридически лица, собственици на имоти, представят информация на кметовете на общини за предприети геозащитни мерки и дейности от тяхна страна, в т. ч. във връзка с дадени препоръки от дружествата за геозащита.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Кметовете на общини предоставят информацията по ал. 2 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(4) Информацията по ал. 1, т. 2 и ал. 2 се придружава от документи, удостоверяващи настъпилата промяна.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя постъпилата информация по ал. 4 на дружествата за геозащита за вписване в регистъра.


Чл. 20. Регистърът се допълва с информацията по чл. 19.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТЪРА


Чл. 21. (1) Регистърът съдържа публична и служебна информация.
(2) Публичната информация е достъпна за всички физически и юридически лица в електронен вид чрез интернет страницата на МРР или чрез справка на хартиен носител.
(3) Служебната информация представлява специфична, специализирана, техническа информация за служебно ползване, която е достъпна за МРР и дружествата за геозащита, и се ползва за нуждите на отбраната и сигурността и при възникване на аварийни и бедствени ситуации.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Достъпът до служебна информацията в регистъра за органите по чл. 21, ал. 3 се определя с административен акт на министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Справка на хартиен носител по чл. 21, ал. 2 за регистриран неблагоприятен геодинамичен процес за имот/и се предоставя от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице след подадено заявление от собственика на имота/имотите или упълномощено по съответния ред лице.
(2) В заявлението се посочват конкретният териториален обхват (имот, квартал, населено място, административен адрес) и целите, за които ще се използва справката.
(3) Заявлението се придружава от документи за собственост, скици за имота/имотите и други документи за идентифициране местоположението на имота/имотите.
(4) Справката се предоставя в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Абразия" е разрушаване на бреговете от механичното и химичното въздействие на морската вода.
2. "Ерозия" е разрушаване на земната повърхност и бреговете на водни площи и реки от механичното въздействие на повърхностно течаща вода.
3. "Свлачищни райони" са естествени или изкуствени склонове и откоси, които се движат или могат да се въведат в неустойчиво състояние под влияние на комплекс от природни и техногенни фактори.
4. "Геозащитни мерки и дейности" са мерки и дейности, свързани с изработване на укрепителни и брегоукрепителни схеми, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, инженерно-геоложки районирания, инвестиционни проекти и извършване на брегоукрепителни, брегозащитни и геозащитни строежи за укрепване и отводняване на територии, засегнати от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси.
5. "Държавни дружества за геозащита" са "Геозащита" - ЕООД, Варна, "Геозащита Плевен" - ЕООД, и "Геозащита" - ЕООД, Перник.
6. Териториален обхват на дружествата за геозащита:
а) "Геозащита" - ЕООД, Варна, на териториите в областите: Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Сливен и Ямбол;
б) "Геозащита Плевен" - ЕООД, на териториите в областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра, Търговище и Разград;
в) "Геозащита" - ЕООД, Перник, на териториите в областите: София, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали.
7. "Контролно-измервателна система" (КИС) е комплекс от наблюдателни точки за извършване на геодезически, инклинометрични, стационарни хидрогеоложки и други измервания с цел установяване състоянието на деформационните процеси и ефективността на изградените геозащитни съоръжения.
8. "Мониторинг" е комплекс от дейности за обследване, картировка, заснемане, системни инструментални наблюдения на изградени контролно-измервателни мрежи върху районите, засегнати или застрашени от неблагоприятни геодинамични процеси, с цел тяхната оценка и прогноза.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 95, ал. 4 от Закона за устройство на територията.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството дава указания по прилагане на наредбата.


§ 4. Регистърът за райони, засегнати от абразионни процеси по Черноморското крайбрежие, и за райони, засегнати от ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие, и приложение № 2 към чл. 8, т. 2 и приложение № 3 към чл. 8, т. 3 се изработват в срок две години от влизането в сила на тази наредба.


§ 5. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА СВЛАЧИЩНИТЕ РАЙОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НА РАЙОНИТЕ С АБРАЗИОННИ И ЕРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ ПО ЧЕРНОМОРСКОТО И ДУНАВСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ И МОНИТОРИНГА ИМ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2014 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 8, т. 1


ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА СВЛАЧИЩЕ
 
Местоположение:   Регистрационен № по номенклатурата на съставителя: Национален регистрационен № ...........................
Област: .......................................
......................................................................................
 
Община: .......................................    
Населено място: .......................................    
Квартал (местност): .......................................    
Съставил:  
Име, фамилия: .................................................................
Месторабота: "Геозащита" ........................ ЕООД
Адрес: .........................................................................................
Телефон: .......................................... Дата: ..........................................................................
Положение (определя се по положението на средната точка на короната на свличане при първото активизиране на свлачището):
Географски координати (по топографската карта за служебно ползване в М 1:500 000 или друга) Ортогонални координати (по карти с топографска основа в М 1:5000)
полукълбо - северно  
  градуси минути секунди Картен лист N ...............................
С. ширина: ....................... ..................... ...................... Координати по Х ...............................
И. дължина: ....................... ..................... ...................... Координати по Y ...............................
Надморска височина на:  
корона ...................
долна граница (край) ...................
вал на изтласкване ...................
денивелация между короната и долната граница ...................
Класификация по структура на свличането
(заградете с кръг подходящия номер и термин)
1. асеквентно 2. консеквентно 3. инсеквентно
Класификация по механизъм на свличането
(заградете с кръг подходящия номер и термин)
1. делапсивно 2. детрузивно
Класификация по условия и механизъм на свличане:
(заградете с кръг подходящия номер и термин)
Първо преместване:
Литоложки вид (вид строителна почва): 1. скала 2. надробен скален материал 3. почва
Механизъм: 1. срутване 2. преобръщане 3. свличане
  4. странично изтласкване 5. поток  
Второ преместване:      
Литоложки вид (вид строителна почва): 1. скала 2. надробен скален материал 3. почва
Механизъм: 1. срутване 2. преобръщане 3. свличане
  4. странично изтласкване 5. поток  
Степен на изученост:      
1. Достатъчна (пълен инженерно-геоложки доклад)
2. Средна (доклад по извършен оглед и картировка в М 1:25 000; 10 000; 5000)
3. Недостатъчна изученост (доклад по извършен оглед)
 
Режимни наблюдения 1. Геодезични повърхностни репери 2. Инклинометрични 3. Свлачищни дълбочинни репери 4. Пиезометри 5. Други 6. Липсват
Начало на измерване:            
......................            
Периодичност на измерване: ......................            
Брой точки: ........................            
Скорост на преместване (от ... до ...)            
Амплитуда на колебание на подземните води ...............            
Тип на склоновия процес: 1. Прост тип
  2. Сложен тип
Възраст: 1. Старо, древно 2. Съвременно
Степен на активност: 1. Активно 1. Активно
  2. Потенциално 2. Потенциално
  3. Стабилизирано 3. Стабилизирано
Геоморфоложки условия
1. Вид на терена, на който е проявено свлачището:
а) морски брегови склон б) речен склон в) бряг на изкуствен водоем, езеро г) овраг д) планински склон е) изкуствен откос ж) насип з) друг
2. Наклон на склона, определен със:
а) компас б) по карта в) геодезически измервания
 
3. Експозиция
Геоложки строеж на склона (свлачището):
Представя се на следните приложения:
1. Приложение № 1. Карта на свлачището в подходящ мащаб (М 1:5000 или друг)
2. Приложение № 2. Характерен геоложки профил в мащаб от М 1:1000/100 до М 1:5000/500
3. Приложение № 3. Таблица с физико-механични показатели на строителните почви по геоложкия профил.
 


Скорост на придвижване:  
1. Извънредно бърза >3 m/s
2. Много бърза 0,3 m/min - 3 m/s
3. Бърза 1,5 m/ден - 0,3 m/min
4. Умерена 1,5 m/месец - 1,5 m/ден
5. Бавна 1,5 m/год. - 1,5 m/месец
6. Много бавна 0,06 m/год. - 1,5 m/год.
7. Извънредно бавна 0,01 m/год. - 0,06 m/год.
Загуби:  
а) стойност (към дата на свличането) лв.
б) жертви бр.
в) разрушения и деформации: m
- сгради бр.
- път m
- ж.п. линия бр.
- други инженерни съоръжения бр.
- земеделски площи dka
- горски насаждения dka
други  
Защитни и укрепителни мерки:  
(възможни са повече от 1 отговор)  
а) подпорна стена б) анкери
в) пилоти г) контрафорсен насип
д) преоткосиране е) повърхностни канавки
ж) дренажни канали с обратна засипка з) хоризонтални сондажни дренажи (ХСД)
и) шахтови кладенци с ХСД к) дренажна галерия
л) други  
м) не е укрепено  
Ефективност на укрепителните мероприятия
а) отлична б) добра в) задоволителна г) слаба
Други сведения за свлачището (наличие на контролно-измервателна система или др.):
Литература: (ползвани архивни доклади)


Приложение № 2 към чл. 8, т. 2

(Предстоящо обнародване)


Приложение № 3 към чл. 8, т. 3

(Предстоящо обнародване)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти