Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 195, АЛ. 4, АЛ. 5 И АЛ. 6 ОТ ЗУТ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ И ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 225А, АЛ. 1 ОТ ЗУТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОРГАНИТЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Приета с Решение № 330 на СОС по Протокол № 63 от 12.06.2014 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и на заповеди по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях от четвърта до шеста категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, от органите на Столична община.

Чл. 2. Тази наредба не се прилага за строежите от първа, втора и трета категория и за преместваемите обекти и рекламните елементи.


Чл. 3. Към принудително изпълнение на заповедите по чл. 1 се пристъпва, когато за същите е допуснато предварително изпълнение или са влезли в сила, но не са изпълнени доброволно от адресатите в определения за това срок.

Глава втора.
РЕД И НАЧИН ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ


Чл. 4. (1) В заповедите по чл. 1 кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице определя срок за доброволно изпълнение, който не може да бъде по-кратък от срока за обжалване на съответната заповед.
(2) Заповедите по чл. 1 се изпращат на кметовете на райони, на чиято територия се намират имотите, за връчване на адресатите и за осъществяване на контрол по изпълнението им.
(3) Кметовете на райони са длъжни да връчат заповедите на адресатите, да осъществяват контрол по изпълнението им и да съдействат на директора на Дирекция "Общински строителен контрол" към направление "Архитектура и градоустройство" при Столична община за изпълнение на функциите му по тази наредба. Заповедите се връчват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ в съответният район са длъжни да извършват проверка по изпълнението им и да съставят констативен протокол (Приложение № 1).
(5) При констатирано неизпълнение на съответната заповед се пристъпва към действия по принудителното й изпълнение.


Чл. 5. Дружествата, доставчици на вода и енергия, са длъжни да изпълняват разпорежданията за тях в заповедите по чл. 1, както и всички други разпореждания на органа, издал заповедта, свързани с принудителното им изпълнение.


Чл. 6. (1) В седемдневен срок от съставяне на констативния протокол по чл. 4, ал. 3, кметът на съответния район изпраща до Директора на дирекция "Общински строителен контрол" към направление "Архитектура и градоустройство" при Столична община образуваната административна преписка с протокол (Приложение № 2), съдържащ предложение за начина на изпълнение на поправянето, заздравяването или премахването и необходимите строително-монтажни работи.
(2) При необходимост от конструктивно становище или инвестиционен проект за поправяне, заздравяване или премахване, от одобряване на инвестиционен проект за укрепване на сградата, както и от друга документация, това изрично се посочва в протокол (Приложение№ 2).


Чл. 7. В едномесечен срок от изпращането на протокола (Приложение № 2), органът, издал заповедта по чл. 1, възлага фактическото й изпълнение на определени изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки.


Чл. 8. С възлагане на фактическото изпълнение, органът издал заповедта по чл. 1, определя дата и час за принудителното й изпълнение, които се съобщават на всички заинтересовани лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 9. (1) На определената дата и час служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ от съответният район, съвместно с изпълнителя, в присъствието на представители на дружествата - доставчици на вода и енергия и на органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на строежа, преди започването на принудителното изпълнение на заповедта по чл. 4, ал. 1 (Приложение № 3).
(2) В случаите, когато предмет на заповедта е поправяне, заздравяване или премахване на жилища, принудителното изпълнение се извършва, след разрешение по реда на чл. 272, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, по искане на органа, издал заповедта.


Чл. 10. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от обитателите и от движимото имущество, намиращо се в него, изпълнителят по чл. 7 пристъпва към принудително освобождаване на строежа със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи.
(2) Изнесеното движимо имущество се предава на собствениците му.
(3) В случай, че собствениците не желаят да приемат изнесеното движимо имущество, или ако не може да бъде установен неговия собственик, изпълнителят по чл. 7, в присъствие на органите на Министерството на вътрешните работи, съставят опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето и същото се оставя на отговорно пазене в помещение, определено от кмета на района.
(4) Извършените разходи по ал. 1 са за сметка на собствениците на строежите и се събират по реда на чл. 14.


Чл. 11. (1) Дейностите по поправяне, заздравяване или премахване на строежа се ръководят от представител на изпълнителя, който задължително е технически правоспособно лице и се извършва съгласно съставената техническа документация.
(2) В процеса на поправяне, заздравяване или премахване на строежа изпълнителят е длъжен да спазва техническата документация, нормативните изисквания за съответната дейност и нормите за безопасност, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.


Чл. 12. След изпълнението на заповедта за принудително поправяне, заздравяване или премахване на строежа се съставя протокол (Приложение № 4) от служителите от района, представител на изпълнителя, представители на дружествата - доставчици на вода и енергия и органите на Министерството на вътрешните работи. В случаите, в които изпълнението на заповедта се състои в премахване на строеж, кметът на района уведомява Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


Чл. 13. Почистване на терена от отпадъците, получени при поправянето, заздравяването или премахването на строежа и възстановяването на терена се извършва от изпълнителя по чл. 7 и е за сметка на собствениците на строежа.

Глава трета.
РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ


Чл. 14. (1) Столична община по реда на чл. 196, ал. 6 от ЗУТ или на чл. 225а, ал. 4 от ЗУТ си възстановява разходите извършени по принудителното изпълнение на издадените заповеди, при условията и по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.
(2) За извършените разходи по премахването се съставя протокол (Приложение № 5) от представители на изпълнителя и от служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ от съответният район.
(3) В случаите, в които собственикът на терена, където е установено наличие на незаконен строеж по смисъла на чл. 225а, ал. 2 от ЗУТ или строеж по чл. 195, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ и извършителят на строежа са различни физически и/или юридически лица, те отговарят солидарно за направените разходи по принудителното изпълнение на заповедта за поправяне, заздравяване или премахване на строежа.
(4) Когато собственикът на строежа е неизвестен, разходите по изпълнение на заповедите по чл. 1 са за сметка на общинския бюджет.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 196, ал. 5 от ЗУТ и чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ.


§ 2. С влизането в сила на тази Наредба се отменя Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Столична община (приета с Решение № 575 от 09.10.2008 г. на Столичния общински съвет).


§ 3. (1) Указания по прилагането на наредбата се дават от кмета на Столична община или от оправомощено от него лице.
(2) Указанията по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община (sofia-agk.com).


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3


КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
№ ........../..................
 
Днес, ........................................... г., работна група в състав:
1. ....................................................... - на длъжност ..........................................................................................................................................................
2. ....................................................... - на длъжност ..........................................................................................................................................................
3. ....................................................... - на длъжност ..........................................................................................................................................................
 
в присъствието/отсъствието на адресата/адресатите на заповедта:
..........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
извърши проверка относно изпълнението на Заповед № ............/20....... г. на ......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
относно: .............................................................................................................................................................................................................................
находящ се в .........................................................................................................................................................................................................................
с административен адрес: .............................................................................................................................................................................................................
 
При проверката се установи:
.......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
 
Съставили:
 
1. ................................................. (.................................................)
   
2. ................................................. (.................................................)
   
3. ................................................. (.................................................)
   


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1


ПРОТОКОЛ
№ ........../..................
 
за предварително проучване на принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или примахване на строежи или части от тях
 
Днес, ........................................... г., работна група в състав:
1. ....................................................... - на длъжност ..........................................................................................................................................................
2. ....................................................... - на длъжност ..........................................................................................................................................................
3. ....................................................... - на длъжност ..........................................................................................................................................................
 
след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на принудителното изпълнение, необходимите строително-монтажни работи и други, относно строеж: ..................................................... находящ се в ............................................
........................................................................................................................................................................................................................................
с административен адрес: ........................................................................, излага следното становище:
 
I. Начин и обем на изпълнението и необходими СМР: .......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
II. Необходимост от конструктивно становище или инвестиционен проект или друга документация по чл. 6, ал. 2: .......................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
 
Работна група:
 
1. ................................................. (.................................................)
   
2. ................................................. (.................................................)
   
3. ................................................. (.................................................)
   


Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1


ПРОТОКОЛ
№ ........../..................
 
за установяване състоянието на строежа и строителната площадка преди започване на принудителното изпълнение
 
Днес, ........................................... г., работна група в състав:
1. ..................................................... - на длъжност ................................................................................................................................................................
2. ..................................................... - на длъжност ................................................................................................................................................................
3. ..................................................... - на длъжност ................................................................................................................................................................
4. ..................................................... - в качеството си на изпълнител по Заповед № ..............................................................................................................
в присъствието на:
1. ............................................................................;
2. ............................................................................;
3. ............................................................................;
4. ............................................................................;
В ............. ч. се събра за привеждане в изпълнение Заповед № .............../...................... г. на ................................................................. за принудително (поправяне, заздравяване, премахване) на строеж: ............................................. находящ се в .................................... с административен адрес: ................................................................................
Във връзка с изискванията на Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Столична община, работната група установи, че строежът е/не е опразнен от строителна механизация, хора, пожаро- и взривоопасни материали, горива и смазочни материали, вещества с абразивно действие и други общоопасни средства, малотрайни продукти и материали, оборудване на собственика на строежа и др. в срока за доброволно изпълнение.
Състояние на строежа: ................................................................................................................................................................................................................
В ............ ч. се пристъпи към принудително изпълнение на Заповед № .........../............ г. на .......................................................................................................................
 
Съставили:
1. ................................................. (................................................)
2. ................................................. (................................................)
3. ................................................. (................................................)
4. ................................................. (................................................)
 
Присъствали:
1. ................................................. (................................................)
2. ................................................. (................................................)
3. ................................................. (................................................)
4. ................................................. (................................................)
 


Приложение № 4 към чл. 12


ПРОТОКОЛ
№ ........../..................
 
за установяване състоянието на строежа и строителната площадка след приключване на принудителното изпълнение
 
Днес, ........................................... г., работна група в състав:
1. ...................................................... - на длъжност ................................................................................................................................................................
2. ...................................................... - на длъжност ................................................................................................................................................................
3. ...................................................... - на длъжност ...............................................................................................................................................................
4. ...................................................... - в качеството си на изпълнител по Заповед № ..............................................................................................................
в присъствието на:
1. ........................................................;
2. ........................................................;
3. ........................................................;
4. ........................................................;
В .................. ч. приключи поправянето/заздравяването/премахването на строеж: ..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
находящ се в ........................................................................................... с административен адрес:..............................................................................................................................................................................................................................................................
Заповед № ........................../..........................г. на ............................................ е изпълнена.
Строежът е приведен в следното състояние: ...........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
Строителната площадка е в следното състояние: ............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
 
Съставили:
1. ................................................. (................................................)
2. ................................................. (................................................)
3. ................................................. (................................................)
4. ................................................. (................................................)
 
Присъствали:
1. ................................................. (................................................)
2. ................................................. (................................................)
3. ................................................. (................................................)
4. ................................................. (................................................)
 


Приложение № 5 към чл. 14, ал. 2


ПРОТОКОЛ
№ ........../..................
 
за извършените разходи по поправянето/заздравяването/премахването на строеж:
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
 
Днес, ........................................... г.,
1. ............................................................................ - в качеството си на изпълнител по Заповед № ................./................... г. на ........................................................................... за поправяне/заздравяване/премахване на строеж: ..............................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
находящ се в ........................................................................................., с административен адрес: .............................................................................................
и
1. ....................................................... - на длъжност ..........................................................................................................................................................
2. ....................................................... - на длъжност ..........................................................................................................................................................
след извършена проверка установиха, че при поправяне /заздравяване/ премахване на строеж ............................................................... са изпълнени следните видове работи (по предварителната количествено-стойностна сметка):
 
№ по ред Вид Ед. мярка Количество Ед. цена Обща стойност
           
 
Други разходи
 
Всичко: ..................................
ДДС: ......................................
Общо: .....................................
 
Съставили:
1. ................................................. (................................................)
2. ................................................. (................................................)
3. ................................................. (................................................)
 
Проверил:
 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 12.06.2014 г., Протокол № 63, точка 2 от дневния ред, по доклад № СО-9300-165/23.04.2014 г. и писмо № СО-9300-165/1/11.06.2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти