Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "КИНЕЗИТЕРАПИЯ" ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ СТЕПЕНИ "БАКАЛАВЪР" И "МАГИСТЪР" ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

В сила от учебната 2014/2015 г.
Приета с ПМС № 143 от 05.06.2014 г.

Обн. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се определят единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Кинезитерапия" за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър".
(2) Специалността "Кинезитерапия" е специалност по регулирана професия от професионално направление "Обществено здраве".
(3) Придобилите образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Кинезитерапия" са с професионална квалификация "Кинезитерапевт".
(4) Придобилите образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Кинезитерапия" са с професионална квалификация "Магистър по кинезитерапия".

Чл. 2. Висше образование по специалност "Кинезитерапия" за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" се придобива във факултети на висши училища, получили акредитация по реда на Закона за висшето образование.


Чл. 3. За студенти по специалност "Кинезитерапия" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" се приемат кандидати, завършили средно образование и положили успешно писмен конкурсен изпит, определен от висшето училище, или по реда на чл. 68, ал. 4 от Закона за висшето образование.

Раздел II.
Съдържание на обучението за придобиване на висше образование по специалност "Кинезитерапия" на образователно-квалификационна степен "бакалавър"


Чл. 4. (1) Обучението по специалност "Кинезитерапия" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" се провежда в редовна форма и е с продължителност четири учебни години, съответстващи на осем семестъра, и с общ минимален хорариум на задължителните дисциплини 2010 часа.
(2) Обучението и резултатите от него съответстват на ниво 6, подниво 6 "б" от Националната квалификационна рамка, приета с Решение № 96 на Министерския съвет от 2012 г. за приемане на Национална квалификационна рамка на Република България.


Чл. 5. (1) Обучението включва теоретична и практическа подготовка.
(2) Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции и упражнения с обща продължителност не по-малка от седем семестъра.


Чл. 6. (1) Задължителните учебни дисциплини за специалност "Кинезитерапия" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и минималният им хорариум са посочени в приложение № 1.
(2) В учебния план могат да се включват като задължителни и други учебни дисциплини извън посочените в ал. 1.
(3) Избираемите и факултативните учебни дисциплини и техният хорариум се определят от висшето училище, като хорариумът на факултативните учебни дисциплини не може да надхвърля 10 на сто от общата аудиторна заетост.
(4) Като цифрово изражение на студентската заетост, необходима за усвояване на специализирани знания и умения в процеса на обучението, в учебните планове се вписват кредити в съответствие с наредбата по чл. 44а, ал. 7 от Закона за висшето образование.


Чл. 7. (1) Лекционните курсове по задължителните и избираемите учебни дисциплини и семестриалните изпити по тях се провеждат от преподаватели, хабилитирани в съответното професионално направление и научна специалност. Допустимо е до 30 на сто от лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини и семестриалните изпити по тях да се провеждат от нехабилитирани преподаватели с образователна и научна степен "доктор" в съответното професионално направление и научна специалност.
(2) Не по-малко от 50 на сто от преподавателите по задължителните учебни дисциплини са на основен трудов договор във висшето училище и са назначени в съответствие със Закона за висшето образование и Закона за развитието на академичния състав в Република България.


Чл. 8. (1) Практическата подготовка се осъществява чрез учебна практика и преддипломен стаж.
(2) Практическата подготовка е с минимална продължителност, както следва:
1. учебна практика - от втори до седми семестър включително, с продължителност не по-малка от 1320 астрономически часа, от които 360 астрономически часа учебна практика след втори, четвърти и шести семестър;
2. преддипломен стаж - провежда се през осми семестър, с продължителност не по-малка от 600 астрономически часа.
(3) Практическата подготовка се провежда в лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ.
(4) Практическата подготовка се провежда от хабилитирани и нехабилитирани преподаватели със специалност "Кинезитерапия".


Чл. 9. (1) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Кинезитерапия" завършва с единен държавен изпит по основи и средства на кинезитерапията и приложението й при различни заболявания и увреждания - теория и практика.
(2) Държавният изпит се провежда от държавна изпитна комисия, включваща най-малко трима хабилитирани преподаватели, от които най-малко двама са със специалност "Кинезитерапия". В комисията може да бъдат включени и външни за висшето училище хабилитирани преподаватели.
(3) Съставът на всяка изпитна комисия се определя със заповед на ректора на висшето училище.


Чл. 10. Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, който отговаря на изискванията на наредбата, получават диплома за висше образование по специалността "Кинезитерапия" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и професионална квалификация "Кинезитерапевт".

Раздел III.
Съдържание на обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност "Кинезитерапия"


Чл. 11. (1) Обучението по специалност "Кинезитерапия" за образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" по същата специалност се провежда в редовна форма и е с продължителност една учебна година или два семестъра и с общ минимален хорариум на задължителните дисциплини 375 часа.
(2) Обучението и резултатите от него съответстват на ниво 7 от Националната квалификационна рамка.


Чл. 12. (1) Обучението включва теоретична и практическа подготовка.
(2) Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции и упражнения.


Чл. 13. (1) Задължителните учебни дисциплини и минималният им хорариум за придобиване на специалност "Кинезитерапия" за образователно-квалификационна степен "магистър" и професионална квалификация "Магистър по кинезитерапия" са посочени в приложение № 2.
(2) Избираемите и факултативните учебни дисциплини и техният хорариум се определят от висшето училище.


Чл. 14. (1) Лекционните курсове по задължителните и избираемите учебни дисциплини и семестриалните изпити по тях се провеждат от преподаватели, хабилитирани в съответното професионално направление и научна специалност.
(2) Не по-малко от 50 на сто от преподавателите по задължителните учебни дисциплини са на основен трудов договор във висшето училище и са назначени в съответствие със Закона за висшето образование и Закона за развитието на академичния състав в Република България.


Чл. 15. (1) Практическата подготовка се осъществява чрез учебна практика с продължителност не по-малка от 300 астрономически часа.
(2) Практическата подготовка се провежда в лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ.
(3) Практическата подготовка се провежда от хабилитирани и нехабилитирани преподаватели със специалност "Кинезитерапия".


Чл. 16. (1) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност "Кинезитерапия" завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа при условия и по ред, определени с правилника на висшето училище. Държавните изпити се провеждат от държавна изпитна комисия, в състава на която се включват не по-малко от трима хабилитирани преподаватели, от които поне двама са със специалност "Кинезитерапия".
(2) Съставът на всяка изпитна комисия се определя със заповед на ректора на висшето училище. В комисията може да бъдат включени и външни за висшето училище хабилитирани преподаватели.


Чл. 17. Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, който отговаря на изискванията на наредбата, получават диплома за висше образование по специалност "Кинезитерапия" на образователно-квалификационна степен "магистър" и професионална квалификация "Магистър по кинезитерапия".

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Задължителни учебни дисциплини" са тези, които осигуряват фундаментална подготовка, необходима за придобиване на професионална квалификация "Кинезитерапевт".
2. "Избираеми учебни дисциплини" са тези, които осигуряват специализирана подготовка. Студентите са задължени да изберат някои от тях в зависимост от учебния план на съответното висше училище.
3. "Факултативни учебни дисциплини" са тези, които осигуряват допълнителна подготовка в зависимост от интересите на студентите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Висши училища, които не осигуряват спазването на определените с наредбата държавни изисквания, не могат да издават дипломи за висше образование по специалност "Кинезитерапия", образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър".


§ 3. Студентите, приети за обучение по специалност "Кинезитерапия" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" преди учебната 2014/2015 г., продължават и завършват обучението си при условията, при които са приети.


§ 4. Завършилите специалност "Кинезитерапия" на образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" преди влизане в сила на наредбата, както и лицата по § 3 се ползват с правата на завършили тази специалност на образователно-квалификационна степен "бакалавър", съответно "магистър", по реда на наредбата.


§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 177 от Закона за здравето и чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.


§ 6. Наредбата влиза в сила от учебната 2014/2015 г.


Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1


Задължителни учебни дисциплини за специалност "Кинезитерапия" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и минималният им хорариум
 
№ по ред Учебна дисциплина Минимален хорариум (в часове)
  Специални учебни дисциплини  
1. Кинезитерапия при ортопедия и травматология 105
2. Кинезитерапия при вътрешни болести 90
3. Кинезитерапия при нервни и психични болести 120
4. Кинезитерапия при детски болести 45
5. Кинезитерапия в гериатрията 15
6. Кинезитерапия в хирургията 45
7. Кинезитерапия в акушерството и гинекологията 30
8. Масаж 165
9. Естествени, преформирани физикални фактори и балнеология 165
10. Мануални мобилизационни техники на периферни стави 45
11. Мускулни техники и мобилизации на периферни нерви 30
12. Терапевтични основи и средства на кинезитерапията 90
13. Кинезиологични основи на кинезитерапията 30
14. Общи методи за функционални изследвания и оценка в кинезитерапията 75
15. Патокинезиология - функционален анализ и оценка 60
  Медико-биологични учебни дисциплини  
16. Анатомия 120
17. Биомеханика и биофизика 60
18. Физиология 60
19. Биохимия 30
20. Патоанатомия 30
21. Патофизиология 30
  Клинични учебни дисциплини  
22. Ортопедия и травматология с ортотика и протезиране 90
23. Вътрешни болести 75
24. Нервни болести 90
25. Педиатрия 30
  Общообразователни учебни дисциплини  
26. Ерготерапия 30
27. Адаптирана физическа активност 30
28. Латински език с медицински термини 30
29. Медицинска етика и деонтология 30
30. Медицинска психология 30
31. Социална медицина, социална рехабилитация и промоция на здравето 30
32. Хигиена и екология 15
33. Долекарска помощ 15
34. Основи на научноизследователската работа 30
35. Социално и здравно законодателство 15
36. Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 15
37. Спорт за всички 15
  ОБЩО: 2010


Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1


Задължителни учебни дисциплини и минималният им хорариум за придобиване на специалност "Кинезитерапия" за образователно-квалификационна степен "магистър"
 
№ по ред Учебна дисциплина Минимален хорариум (в часове)
1. Здравен мениджмънт 15
2. Медицинска статистика 15
3. Методология на научните изследвания 15
4. Клинична лаборатория 15
5. Анатомо-физиологична обосновка на кинезитерапията при различните заболявания 30
6. Съвременни методи за изследване при различните заболявания 30
7. Специализирани методи за лечение при различните заболявания 30
8. Специални методи за функционално изследване в различни клинични области 30
9. Специализирани методики на кинезитерапия в различните клинични области 195
  ОБЩО: 375


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти