Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 30 МАЙ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

В сила от 06.06.2014 г.
Издадена от министъра на младежта и спорта и министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.47 от 6 Юни 2014г., отм. ДВ. бр.90 от 15 Ноември 2019г.


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 24 от 5 ноември 2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план - ДВ, бр. 90 от 15 ноември 2019 г., в сила от 15.11.2019 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност с учениците.
(2) Извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност на учениците е доброволна и е свързана с развитието и насърчаването на интересите, способностите и потребностите на учениците в областта на спорта и социалния туризъм, извън задължителните програми по учебния предмет Физическо възпитание и спорт.

Чл. 2. (1) Извънучилищната състезателна дейност се организира в съответствие с Националния спортен календар на Министерството на образованието и науката и с държавния и международния спортен календар на многоспортовите федерации и асоциации, администриращи спорта за учащи.
(2) Националният спортен календар се утвърждава от министъра на образованието и науката и е система от целесъобразно подредени във времето национални и международни спортни и спортнотуристически прояви, които се организират за съответната учебна година.
(3) Държавният спортен календар на многоспортовите федерации и асоциации включва спортни състезания, които са организирани на територията на цялата страна.
(4) Международният спортен календар на многоспортовите федерации и асоциации включва международни спортни състезания, утвърдени от международна спортна федерация.
(5) Предложенията за национални и международни спортни и спортнотуристически прояви, които да се включат в Националния спортен календар на Министерството на образованието и науката, се подават от многоспортовите федерации и асоциации и Националния дворец на децата в министерството в срок до 10 август на съответната календарна година.


Чл. 3. (1) Директорите на училищата и обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за народната просвета въз основа на Националния спортен календар утвърждават със заповед спортен календар на училището и обслужващото звено, в който могат да включват и спортни прояви, организирани от лицензирани спортни организации, във взаимодействие с органите на местното самоуправление.
(2) Утвърденият спортен календар на училището се публикува на интернет страницата му в срок до 30 октомври.
(3) Утвърденият спортен календар на обслужващото звено по чл. 33а, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за народната просвета се публикува на интернет страницата му в срок до 30 ноември.


Чл. 4. (1) Извънучилищната състезателна дейност се организира от лицензираните многоспортови федерации и асоциации със съдействието на Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката и органите на местното самоуправление.
(2) Условията и редът за организиране на извънучилищната състезателна дейност на учениците, с изключение на учениците от спортните училища, се определят с правила за всяка учебна година.
(3) Правилата по ал. 2 се утвърждават със заповед на министъра на младежта и спорта по предложение на многоспортовите федерации и асоциации и след съгласуване с министъра на образованието и науката.
(4) Правилата по ал. 2 се утвърждават до 20 октомври на съответната учебна година.
(5) Условията и редът за организиране на извънучилищната състезателна дейност за обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за народната просвета се определят и утвърждават от съответните спортни организации не по-късно от 30 октомври.


Чл. 5. Условията и редът за организиране на международната състезателна дейност и участието на учениците се определят от многоспортовите федерации и асоциации.


Чл. 6. Извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност се ръководи от лица със завършено висше образование и придобита професионална квалификация "учител по физическо възпитание" и/или "треньор" по съответния вид спорт.

Раздел II.
Извънучилищна тренировъчна дейност


Чл. 7. (1) Извънучилищната тренировъчна дейност се организира в ученическите спортни школи, училищните спортни секции и училищните спортни клубове по вид спорт и възрастова група за ученици от един клас или от различни класове за съответния етап на обучение.
(2) Видовете спорт и техният брой се определят в съответствие с интересите и потребностите на учениците, включително и за учениците със специални образователни потребности, в съответствие с наличната или предоставената за ползване спортна база и развитието на спорта на местно и регионално ниво.


Чл. 8. Броят на учениците по вид спорт в училищните спортни клубове, училищните спортни секции и отбори и обслужващите звена извън групите по чл. 27 от Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (ДВ, бр. 4 от 2001 г.) се определят в зависимост от спецификата на конкретния спорт.

Раздел III.
Извънучилищна състезателна дейност


Чл. 9. (1) Извънучилищната състезателна дейност обхваща организирани спортни прояви - състезания по един или няколко вида спорт и спортнотуристически прояви.
(2) Спортните прояви по ал. 1 се организират и провеждат поотделно за училищата и обслужващите звена.


Чл. 10. (1) При участието си в определена спортна проява детето или ученикът има право да представлява само едно училище или обслужващо звено, в което е записан да се обучава.
(2) В спортните и спортнотуристическите прояви с деца или ученици имат право да участват всички деца/ученици, обучаващи се в училищата и обслужващите звена, включително и придобилите състезателни права от съответната спортна федерация.


Чл. 11. Задължителните документи, които се представят за участие в извънучилищната състезателна дейност, се определят с правилата по чл. 4, ал. 2 и/или с актовете на спортните и многоспортовите федерации и асоциации.

Раздел IV.
Ръководство, координация и контрол


Чл. 12. Ръководството, координацията и контролът при провеждане на извънучилищната тренировъчна дейност се осъществяват от министъра на младежта и спорта, от министъра на образованието и науката, от началниците на регионалните инспекторати по образование и от директорите на училищата и обслужващите звена.


Чл. 13. (1) Ръководството, координацията и контролът при провеждане на национални прояви, включени в Националния спортен календар, се осъществяват от министъра на младежта и спорта и министъра на образованието и науката.
(2) Ръководството, координацията и контролът при провеждане на международните прояви, включени в Националния спортен календар, се осъществяват от министъра на младежта и спорта.

Раздел V.
Финансиране


Чл. 14. (1) Извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност се финансира от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на младежта и спорта и на Министерството на образованието и науката, други министерства и ведомства, чрез общинските бюджети, физически и юридически лица и собствени средства.
(2) Проявите от Националния спортен календар се финансират въз основа на финансов план, представляващ неразделна част от правилата по чл. 4, ал. 2 за организиране и провеждане на съответната спортна проява.
(3) Министърът на младежта и спорта може да подпомага с финансови средства и проекти на спортни организации за спортносъстезателни дейности за учащи, в изпълнение на Националната програма за физическо възпитание и спорт, които не са включени в Националния спортен календар.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба отменя Наредба № 14 от 2003 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност (ДВ, бр. 92 от 2003 г.).


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти