Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-5 ОТ 13 МАЙ 2014 Г. ЗА ПОДБОР НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ В ЗАДГРАНИЧНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В ЩАБОВЕ ИЛИ ОРГАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ

В сила от 27.05.2014 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.44 от 27 Май 2014г., отм. ДВ. бр.66 от 10 Август 2018г.


Отменена с § 1 от Наредба за отменяне на Наредба № Н-5 за подбор на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия за заемане на длъжности в задграничните представителства на Република България, в щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи - ДВ, бр. 66 от 10 август 2018 г., в сила от 10.08.2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за подбор на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия (БА) за заемане на длъжности в задграничните представителства на Република България, в щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи.
(2) Тази наредба не се прилага за длъжностите по чл. 136, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и по чл. 69, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ) (ДВ, бр. 25 от 2010 г.).

Чл. 2. Подборът за назначаване на длъжности по чл. 1, ал. 1 се осъществява чрез конкурс или служебна номинация.


Чл. 3. (1) Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на министъра на отбраната.
(2) Конкурсът се осъществява въз основа на:
1. заповед на министъра на отбраната за обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности в задграничните представителства на Република България, щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи и за определяне на изискванията за заемането им;
2. кандидатстване;
3. допускане до участие в конкурса;
4. събеседване с допуснатите кандидати;
5. класиране на кандидатите;
6. представяне на министъра на отбраната на протокола за класиране на кандидатите по т. 5.


Чл. 4. (1) Служебна номинация се извършва за заемане на длъжностите, посочени в приложението, по мотивирано предложение на постоянния секретар на отбраната или на началника на отбраната, съгласувано помежду им и с ръководителите на съответните административни звена на Министерството на отбраната и изразено становище на командира/ръководителя на съответната структура, от която е номинираният.
(2) Предложените лица по ал. 1 трябва да отговарят на условията по чл. 5 с изключение на изискването по ал. 4. Към мотивираното предложение се прилагат документите по чл. 8, ал. 2.
(3) Министърът на отбраната може да приеме или да отхвърли с мотивиран отказ направеното предложение за назначаване на длъжност.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС


Чл. 5. (1) Военнослужещите се допускат до участие в конкурс за заемане на длъжности в задграничните представителства на Република България, щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи, когато:
1. отговарят на изискванията за заемане на длъжността;
2. притежават изискващото се военно звание за длъжността;
3. не изтърпяват дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 4 - 6 ЗОВСРБ към датата на подаване на рапорта;
4. не са били командировани от министъра на отбраната на длъжност със същите функционални задължения на същото място/структура;
5. не навършват пределна възраст за изиск­ващото се за длъжността военно звание до изтичане на срока за заемане на длъжността;
6. са в здравословно състояние, установено по надлежния ред (съставен протокол за годишен профилактичен медицински преглед за съответната година и липса на експертно решение по чл. 7, т. 2, 3 и 4 от Наредба № Н-4 от 2013 г. за военномедицинска експертиза - ДВ, бр. 26 и 27 от 2013 г., в сила към датата на кандидатстване), което позволява изпълнението на задачите в приемащата държава.
(2) Цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от БА се допускат до кандидатстване за заемане на длъжности в задграничните представителства на Република България, щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи, когато:
1. отговарят на изискванията за заемане на длъжността;
2. не изтърпяват дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 от Кодекса на труда и чл. 90, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за държавния служител към датата на подаване на заявлението;
3. не са били командировани от министъра на отбраната на длъжност със същите функционални задължения на същото място/структура;
4. не придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по време на заемане на длъжността;
5. са в здравословно състояние, установено по надлежния ред (издадено медицинско свидетелство за работа в чужбина с констатация "Може да работи в чужбина"), което позволява изпълнението на задачите в приемащата държава;
6. е изразено писмено съгласие от органа по назначаване/работодателя към заявлението за участие в конкурса на цивилните служители от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
(3) Кандидатите, които са заемали длъжност в задграничните представителства на Република България, в щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи, се допускат до участие в конкурса, ако към датата на обявяването му са изминали не по-малко от 2 години от освобождаване от предишна такава длъжност.
(4) Кандидатите, които два и повече пъти са били командировани от министъра на отбрана за заемане на длъжности в задграничните представителства на Република България, в щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи, не се допускат до участие в конкурса.


Чл. 6. При липса на кандидати, отговарящи на всички условия по чл. 5, ал. 1 - 4 включително, по решение на комисията се допускат кандидати, които не отговарят само на едно от следните изисквания:
1. по чл. 5, ал. 3, или
2. по чл. 5, ал. 4.


Чл. 7. (1) Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната изготвя проект на заповед на министъра на отбраната по чл. 3, ал. 2, т. 1 своевременно преди очакваната дата на заемане на длъжността (длъжностите).
(2) За всяка длъжност се посочват:
1. държава, град, щаб или орган на международната организация/международна инициатива;
2. наименование на длъжността;
3. изискванията за заемане на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
а) необходимите образование, специалност и/или квалификация;
б) военно звание (за военнослужещите);
в) принадлежност към определен вид въоръжени сили (за военнослужещите);
г) ниво на владеене на чужд език/езици съгласно STANAG 6001;
д) години професионален опит, ако се изисква такъв съгласно длъжностната характеристика;
е) други специфични изисквания съгласно длъжностната характеристика;
ж) очаквана дата на заемане на длъжността;
з) период за заемане на длъжността.
(3) В заповедта по ал. 1 се посочват сроковете за подаване на рапорти (заявления) от кандидатите и се обявяват сроковете за работа на комисията по чл. 3, ал. 1.
(4) Заповедта се публикува в АИС на ръководния състав на Българската армия, във вестник "Българска армия" и на интернет страницата на МО, ако не съдържа класифицирана информация.
(5) Командирите (началниците) на военните формирования или ръководителите на съответните структури запознават подчинените си военнослужещи и цивилни служители със заповедта в 7-дневен срок от получаването й.


Чл. 8. (1) Кандидатите подават рапорти (заявления) по команден ред, които се изпращат до структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната.
(2) Към рапорта (заявлението) се прилагат следните документи:
1. автобиография, съдържаща настоящ адрес, телефон и електронна поща за контакт;
2. копия от дипломи за завършено образование и сертификати за притежавана квалификация и опит;
3. копия на удостоверения за владеене на чужд език/езици съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001;
4. кадрова справка;
5. заверено копие от атестационния формуляр;
6. копие от протокол за годишен профилактичен медицински преглед с отразени последващи експертни решения по годността, заверено към датата на подаване на рапорта от звеното по управление на човешките ресурси по местослужене (за военнослужещите), медицинско свидетелство за работа в чужбина с лекарско заключение: "Може да отиде на работа в чужбина" (за цивилните служители);
7. копие на свидетелство за управление на МПС, ако е необходимо по специфичните изисквания за длъжността;
8. писмено съгласие от органа по назначаване/работодателя към заявлението на цивилния служител за участие в конкурса.
(3) Командирите (началниците) на военните формирования и ръководителите на съответните структури осигуряват придвижването по команден ред на рапортите (заявленията), окомплектувани съгласно ал. 2, независимо от резолюцията върху тях.


Чл. 9. (1) Комисията по чл. 3, ал. 1 се състои от председател, заместник-председател, членове и резервни членове.
(2) В комисията задължително се включват служител с юридическо образование и представител на структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната.
(3) Председателят на комисията може да привлича при необходимост експерти от МО и от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА за участие в заседанията на комисията без право на глас.
(4) Документално-техническото осигуряване на комисията се осъществява от секретар от структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната.
(5) Секретарят:
1. подготвя дневен ред за работа на комисията;
2. съхранява документите на кандидатите;
3. изготвя сравнителна таблица, в която отразява данните за всеки кандидат;
4. регистрира присъствието на членовете на комисията на заседанията;
5. води протокол за решенията на комисията, в който описва всички кандидатури, тяхната оценка, направените препоръки и предложения за отхвърляне или одобрение на всяка кандидатура, като отбелязва съотношението на гласовете за всяка кандидатура поотделно;
6. изготвя проект на протокол на комисията за класиране на кандидатите.


Чл. 10. При провеждането на конкурса структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната:
1. приема рапортите (заявленията) на кандидатите с приложените документи, изготвя сравнителна таблица за кандидатите и я предоставя на комисията;
2. при необходимост предоставя на комисията за справка оригиналите на документите на кандидатите;
3. изготвя проект на протокол и списъци за допускане на кандидатите до конкурса и го предоставя на комисията за решение;
4. уведомява недопуснатите кандидати за взетото от комисията решение с мотивите за това, допуснатите до конкурса кандидати - за мястото и времето за явяване в Центъра по психично здраве и превенция на Военномедицинската академия и за събеседване пред комисията, а участвалите в проведения конкурс кандидати - за извършеното от комисията класиране.


Чл. 11. (1) Центърът по психично здраве и превенция на Военномедицинската академия извършва оценка на психичните ресурси и психологическия потенциал на допуснатите кандидати по реда и при условията на Наредба № Н-12 от 2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 44 от 2011 г.; изм., бр. 96 от 2011 г. и бр. 66 от 2012 г.).
(2) Резултатите от оценката по ал. 1 се представят от началника на Центъра по психично здраве и превенция на Военномедицинската академия на комисията по чл. 3, ал. 1 и на съответния кандидат.
(3) Кандидатите, които не притежават психичните ресурси и психологическия потенциал, съответстващ на изискванията за заемане на съответната длъжност, не се допускат до събеседване.


Чл. 12. (1) Заседанията на комисията по чл. 3, ал. 1 се провеждат в пълен състав.
(2) При отсъствие на лице от комисията на законоустановено основание в заседанията участва определеният резервен член.
(3) Председателят, заместник-председателят и всеки член на комисията имат право на глас.
(4) Решенията на комисията по чл. 6 се вземат с мнозинство на повече от половината от всички членове.
(5) Председателят на комисията отговаря за провеждането на конкурса в съответствие с изискванията на тази наредба при спазване на принципа за обективност.


Чл. 13. (1) Комисията разглежда подадените рапорти (заявления), проверява приложените към тях документи и допуска до събеседване кандидатите, отговарящи на условията. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
(2) Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол с информация за допуснатите и недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им.
(3) Всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до министъра на отбраната в 3-дневен срок от уведомяването, в която да мотивира своите възражения срещу решението на конкурсната комисия. Жалбата не спира конкурсната процедура.
(4) Министърът на отбраната се произнася по жалбата в 5-дневен срок от нейното получаване.


Чл. 14. (1) Комисията разглежда допуснатите кандидати по документи и провежда събеседване с тях, като ги класира по точкова система (от 0 до 6 включително) на базата на:
1. резултати от индивидуалното събеседване с оглед изискванията по длъжностната характеристика за конкретната длъжност;
2. опит от работа в международна среда, ако същият се зачита за предимство;
3. констатациите в атестационния формуляр на всеки кандидат.
(2) Въз основа на проведения конкурс комисията класира от първо до трето място кандидатите с най-висок резултат от класирането, за което съставя и подписва мотивиран протокол. В 5-дневен срок след приключване работата на комисията участвалите в проведения конкурс кандидати се уведомяват за класирането, а протоколът се предоставя на министъра на отбраната.
(3) Всеки участвал в проведения конкурс кандидат, който не е класиран на първо място, може да подаде в 7-дневен срок от уведомяването жалба до министъра на отбраната, в която да посочи мотивите за своето несъгласие с преценката на комисията.
(4) Министърът на отбраната се произнася по жалбата в 7-дневен срок, като може да я приеме за основателна или да я отхвърли. Когато министърът на отбраната приеме, че жалбата е основателна, конкурсната процедура се прекратява и се насрочва нов конкурс за съответната длъжност.
(5) Ако никой от явилите се кандидати не се представи успешно, комисията отразява това в протокола и конкурсната процедура приключва без класиране.


Чл. 15. След приключване на конкурсната процедура структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната:
1. писмено уведомява кандидатите чрез преките им командири (началници) или ръководители на структури за резултатите от класирането, а при необходимост - и за изискващото се ниво на достъп до класифицирана информация за длъжността, за която са определени;
2. писмено информира директора на дирекция "Сигурност на информацията" за имената на одобрените кандидати и нивата за достъп до класифицирана информация за съответните длъжности;
3. след получаване на разрешението за достъп до класифицирана информация при необходимост стартира процедура по акредитация в съответната държава, международна организация или инициатива;
4. в случай на отказ за акредитация или издаване на съответното разрешение за достъп до класифицирана информация на определените лица за заемане на длъжност по чл. 1, ал. 1 разкрива процедура по т. 2 и 3 за класирания на следващо място кандидат.

Заключителни разпоредби


§ 1. Необходимите средства за изпълнение на тази наредба се осигуряват от бюджета на Министерството на отбраната.


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 69, ал. 3 и чл. 70, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 25 от 2010 г.).


§ 3. Тази наредба отменя Наредба № Н-23 от 2010 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия за заемане на длъжности в задграничните представителства на Република България, в щабове и органи на международни организации и на други международни инициативи (ДВ, бр. 67 от 2010 г.).


§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 4, ал. 1

ДЛЪЖНОСТИ
за заемане чрез служебна номинация

I. Длъжности в задгранични представителства:
1. Съветник по въпросите на отбраната в Постоянната делегация на Република България към НАТО.
2. Съветник по политико-военните аспекти на ОПСО в Постоянното представителство на Република България в ЕС.
3. Представител на Министерството на отбраната в Постоянното представителство на Република България към ОССЕ.
4. Заместник-военен представител в Постоянната делегация на Република България към НАТО.
5. Заместник-военен представител в Постоянното представителство на Република България в ЕС.
6. Национален военен представител в Националното военно представителство в АСТ.
7. Заместник-национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО.

II. Извън длъжностите по чл. 136, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България международни длъжности в щабове и органи на международни организации и други международни инициативи, изискващи висше военно звание (например директор, заместник-директор, началник на отдел, председатели на комитети/работни групи/бордове).

III. Длъжности в международни организации или международни инициативи, определени за национален принос от министъра на отбраната към съответната организация или инициатива и заемани след подбор, извършван от приемащата организация.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти