Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА НА ОБЩИНИ В ЗАТРУДНЕНО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ ЗА 2014 Г.

В сила от 17.05.2014 г.
Приета с ПМС № 117 от 15.05.2014 г.

Обн. ДВ. бр.42 от 20 Май 2014г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят условията, редът и критериите за предоставяне на средства за подпомагане на общини в затруднено финансово състояние за 2014 г.

Раздел II.
Критерии за определяне на общини в затруднено финансово състояние

Чл. 2. (1) Общината може да бъде подпомогната финансово, ако отговаря поне на три от критериите за достъп до финансиране по реда на тази наредба, определени, както следва:
1. отрицателен нетен оперативен остатък през последните две бюджетни години; нетният оперативен остатък се определя като разлика между (собствените приходи с постоянен характер + изравнителната субсидия и другите трансфери за местни дейности) - (просрочените задължения за текущи разходи + текущите разходи в местни дейности);
2. коефициент на покритие, по-малък от единица, за последната бюджетна година; коефициентът на покритие се определя като съотношение между (текущите разходи за местни дейности и просрочените задължения в местни дейности)/(общо собствените приходи с постоянен характер и изравнителната субсидия и другите трансфери за местни дейности); собствените приходи с постоянен характер включват данъка върху доходите на физическите лица, имуществените и другите местни данъци, други данъци и общинските такси;
3. равнище на безработица за последната бюджетна година - един път над средното равнище за страната по данни на Националния статистически институт за 2013 г.;
4. съотношение на собствените приходи на един жител към просрочените задължения за местни дейности на един жител за последната бюджетна година - по-малко от 10;
5. дял на общия размер на собствените приходи спрямо общите постъпления на общината за последната бюджетна година - по-малък от 30 на сто; общите постъпления се формират като сума от общия размер на собствените приходи на общината и субсидиите, трансферите и временните безлихвени заеми.
(2) За просрочени се смятат тези задължения, които не са уредени в договорния/законовия срок. Когато изрично не е определен такъв срок, за просрочени се смятат тези задължения, които не са уредени/платени в обичайно приетите срокове.


Чл. 3. За прилагане на критериите по чл. 2 се ползват данните за изпълнението на бюджетите на общините за последните две бюджетни години, представени в Министерството на финансите.

Раздел III.
Условия и ред за предоставяне на средствата за подпомагане


Чл. 4. (1) Искането за предоставяне на средства за подпомагане на общината се подава от кмета на общината до министъра на финансите.
(2) Към искането по ал. 1 задължително се прилага програма за ограничаване на просрочените задължения на общината, която включва:
1. кратка оценка на финансовото състояние на общината;
2. причините за допускане на просрочени задължения;
3. мерки за приоритизиране и оптимизиране на разходите;
4. мерки за повишаване на събираемостта на приходите;
5. мерки за намаляване на просрочените задължения и времеви график за обслужването им;
6. размер на заявените средства за подпомагане и остойностени очаквани резултати.
(3) Министърът на финансите може да дава допълнителни указания към общините за формата и съдържанието на информацията по ал. 2.
(4) Искания по ал. 1 може да се подават не по-късно от 7 дни от влизането в сила на наредбата.
(5) Искания, подадени след този срок, се разглеждат при наличие на средства за тази цел по централния бюджет.


Чл. 5. Исканията по чл. 4, ал. 1 се разглеждат от Министерството на финансите в срок до 7 дни от изтичането на срока по чл. 4, ал. 4.


Чл. 6. При определяне размера на средствата за подпомагане на община в затруднено финансово състояние се прави оценка на:
1. финансовото състояние на общината;
2. връзката между средствата, планирани за преодоляване на проблемите, с просрочените задължения и очакваните резултати за общината;
3. наличието на просрочени задължения и проблеми с еднократен характер и динамиката в размера на просрочените задължения на съответната община.


Чл. 7. Не се финансират общини за финансови корекции, наложени по проекти, финансирани с европейски средства.


Чл. 8. Министърът на финансите предлага на Министерския съвет да одобри допълнителни трансфери за бюджетите на съответните общини, на които да бъдат предоставени средства за финансово подпомагане. Средствата се предоставят под формата на целеви трансфери за сметка на предвидените средства по централния бюджет.


Чл. 9. (1) Всяко тримесечие кметът на общината, получила средства за финансово подпомагане, заедно с отчета за изпълнението на бюджета на съответната община отчита и изпълнението на програмата по чл. 4, ал. 2.
(2) В случай на неизпълнение на програмата по чл. 4, ал. 2, при констатирани нередности, министърът на финансите може да приложи разпоредбата на чл. 107, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 89, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти