Logo Вторник, 18 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 8 МАЙ 2014 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И РЕМОНТА НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

В сила от 13.05.2014 г.
Издадена от министъра на младежта и спорта

Обн. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 7 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 18 Септември 2015г., отм. ДВ. бр.55 от 12 Юли 2019г.


Отменена с § 6, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 4 от 8 юли 2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост - ДВ, бр. 55 от 12 юли 2019 г., в сила от 12.07.2019 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за финансово подпомагане от министъра на младежта и спорта на изграждането, реконструкцията и модернизацията на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм - държавна и общинска собственост, и на поддръжката и развитието на материално-техническата база, ползвана от държавните спортни училища, както и редът за отчитане и доказване на целесъобразността на разходваните средства.

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2015 г., в сила от 07.07.2015 г.)

Чл. 3. (1) Финансовото подпомагане на дейностите по чл. 1 се извършва въз основа на проекти, одобрени по реда на тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2015 г., в сила от 07.07.2015 г.) Одобрените по реда на наредбата проекти се финансират от министъра на младежта и спорта по реда на чл. 16, ал. 1.


Чл. 4. Проекти за финансово подпомагане на дейности по чл. 1, финансирани от други източници или по други програми, не подлежат на финансиране по реда на тази наредба.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 5. Право да бъдат финансово подпомагани за дейности по чл. 1 имат:
1. спортните федерации и спортните клубове, наричани по-нататък "спортни организации";
2. (нова - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) ведомствата, на които е възложено управлението на държавната собственост;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) общините;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) държавните спортни училища.


Чл. 6. Спортните организации, които кандидатстват за финансово подпомагане, трябва да отговарят на следните условия:
1. спортни федерации, които:
а) са вписани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
б) притежават спортна лицензия;
в) имат валидно членство в съответната международна спортна федерация, ако има такава;
г) нямат финансови задължения към държавата и общините;
д) са изпълнили задълженията си към Министерството на младежта и спорта по предходни договори;
2. спортни клубове, които:
а) са вписани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и са регистрирани в Националния регистър на спортните организации, воден от Министерството на младежта и спорта;
б) са членове на лицензирана спортна федерация;
в) имат годишен план за спортно развитие, утвърден от управителните им съвети;
г) отговарят на условията, посочени в т. 1, букви "г" и "д".


Чл. 7. (1) Спортните обекти и съоръжения, за които кандидатстват спортните организации, трябва да отговарят на следните условия:
1. да са с национално значение или държавна или общинска собственост;
2. да няма открита процедура за промяна на собствеността или за отдаване на концесия, както и висящо съдебно производство относно правото на собственост;
3. да са предоставени за управление и/или ползване за срок, надхвърлящ с не по-малко от две години срока за реализация на проекта;
4. да се ползват по предназначение;
5. в тях да се провеждат състезания от държавния спортен календар, учебно-тренировъчна дейност от спортни организации и/или се ползват за подготовка от съставите на националните отбори;
6. да имат развита инфраструктура;
7. да са включени в публичния регистър на Министерството на младежта и спорта.
(2) Организацията, получила финансово подпомагане за обект или съоръжение по ал. 1, е длъжна да предоставя спортния обект или съоръжение за ползване безвъзмездно изцяло или частично за определено време на детски градини, общообразователни, спортни, средни, специални, професионални и висши училища и на извънучилищните звена за реализиране на задължителните учебни програми и на извънкласните, извънучилищните, факултативните и свободните занятия с физическо възпитание, спорт и туризъм и за тренировъчна и състезателна дейност на учениците и студентите.


Чл. 8. (1) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) Ведомствата, на които е възложено управлението на държавната собственост, могат да кандидатстват за финансово подпомагане за дейности по чл. 1, ако са изпълнили задълженията си към Министерството на младежта и спорта по предходни договори относно спортни обекти и съоръжения, които са държавна собственост, и отговарят на изискванията по чл. 7, ал. 1.
(2) (Предишен текст на чл. 8, изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) Общините могат да кандидатстват за финансово подпомагане за дейности по чл. 1, ако са изпълнили задълженията си към Министерството на младежта и спорта по предходни договори относно спортни обекти и съоръжения, които са общинска собственост, и отговарят на изискванията по чл. 7, ал. 1.


Чл. 9. Държавните спортни училища могат да бъдат финансово подпомагани за следните дейности по поддръжка и развитие на ползваната от тях материално-техническа база:
1. изготвяне на заснемания, възстановяване на строителна документация, идейни, технически и работни проекти и изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, издаване на разрешения съгласно приложимата нормативна уредба, авторски и строителен надзор;
2. строителство, преустройство, реконструкция, модернизация и всички видове ремонт на държавните спортни училища и ползваните от тях спортни обекти и съоръжения;
3. извършване на одити за енергопотребление в държавните спортни училища;
4. създаване на архитектурна среда за хора с увреждания.

Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ


Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) Спортните организации, ведомствата, общините и държавните спортни училища, които желаят да получат финансово подпомагане за дейности по чл. 1, представят пред министъра на младежта и спорта проект, отговарящ на изискванията на чл. 11 или 12.
(2) Спортните организации и държавните спортни училища съгласуват предварително проектите със съответните държавни и общински органи, с лицето - собственик на спортния обект или на което той е предоставен за управление.
(3) Проектите се внасят в деловодството на Министерството на младежта и спорта.


Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) Спортните организации, ведомствата и общините изготвят проект за изграждане, реконструкция или модернизация по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта, който трябва да съдържа:
1. подробно описание на строителните дейности, етапите и сроковете за изпълнение;
2. финансова и техническа обосновка за размера на исканите средства;
3. прогноза за очаквания ефект от финансовото подпомагане и изпълнението на проекта.
(2) Към проекта спортните организации прилагат:
1. копие от вписан акт за собственост и актуална скица на имота;
2. копия от строителните книжа за обекта съгласно ал. 4 или 5 в зависимост от вида на строителните работи;
3. копие от документа, удостоверяващ предоставените на спортната организация права върху имота;
4. описание на обекта, включващ отделните спортни съоръжения, прилежащи терени и сгради и придружено с актуален снимков материал за състоянието на обекта и на спортните съоръжения;
5. списък на спортните организации, ползващи обекта;
6. седмичната използваемост на обекта в часове;
7. съгласие от лицето - собственик на спортния обект или на което той е предоставен за управление, за извършване на предвидените строителни дейности и кандидатстване по реда на тази наредба;
8. удостоверение за актуално състояние на спортната организация;
9. решение на управителния орган на спортната организация за одобряване на проекта;
10. годишен план за спортно развитие, утвърден от управителния орган;
11. удостоверения за липса на финансови задължения към държавата и общините;
12. удостоверение, че спортната организация не е в производство по ликвидация;
13. декларация, че дейностите, за които се кандидатства, не са финансирани от други източници или по други програми.
(3) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) Към проекта ведомствата, на които е възложено управлението на държавната собственост, прилагат документите по ал. 2, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 13.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) Към проекта общините прилагат:
1. документите по ал. 2, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 13;
2. решение на общинския съвет за одобряване на проекта.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) В случай на дейности, за които съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) не се изисква издаване на разрешение за строеж, към проекта се прилагат:
1. схема - архитектурно заснемане или архитектурен план на сградата и на съответните помещения, които ще се ремонтират, реконструират или модернизират;
2. обяснителна записка, описваща предвидените ремонтни дейности;
3. детайлна количествено-стойностна сметка по видове дейности;
4. документ, издаден от главния архитект на общината, удостоверяващ, че за строителните дейности не се изисква издаване на разрешение за строеж.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) В случай на дейности, за които съгласно ЗУТ се изисква издаване на разрешение за строеж, към проекта се прилагат:
1. идеен, технически или работен проект съгласно ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 от 2009 г.; доп., бр. 96 от 2009 г.), придружен от подробна количествено-стойностна сметка по видове строително-монтажни работи; когато се представя идеен проект със задължението след сключване на договора за финансово подпомагане лицето да възложи изготвянето на технически/работен проект, размерът на финансовото подпомагане за тези дейности се обосновава на базата на идейния проект и придружаващата го количествено-стойностна сметка;
2. оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите;
3. разрешение за строеж;
4. остойностени технически спецификации на оборудването и/или доставките, които трябва да бъдат закупени по проекта, когато е приложимо.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) Кандидатът за финансово подпомагане трябва да осигури строителен и авторски надзор съгласно изискванията на ЗУТ.


Чл. 12. (1) Държавните спортни училища изготвят проект за поддръжка и развитие на ползваната от тях материално-техническа база по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта, който трябва да съдържа:
1. подробно описание на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение;
2. финансова и техническа обосновка за размера на исканите средства;
3. прогноза за очаквания ефект от финансовото подпомагане и изпълнението на проекта.
(2) Когато в проекта по ал.1 се предвижда изпълнение на дейности, свързани със строителство, към него се прилагат:
1. копие от вписан акт за собственост и актуална скица на имота;
2. копие от документ, удостоверяващ предоставените на училището права върху имота;
3. описание на училището, включващо отделните сгради, съоръжения, прилежащи площи и инфраструктура;
4. снимков материал за състоянието на обекта;
5. съгласие от лицето - собственик на имота или на което той е предоставен за управление, за извършване на предвидените строителни дейности и кандидатстване по реда на тези правила;
6. декларация от лицето по т. 5, че на спортното училище няма да бъде отнето или ограничавано правото на управление/ползване на имота за период минимум 5 години след изпълнението на проекта за финансово подпомагане;
7. копия от строителните книжа за обекта съгласно чл. 11, ал. 4 или 5 в зависимост от вида на строителните работи.
(3) В случаите по ал. 2 държавното спортно училище трябва да осигури строителен и авторски надзор съгласно изискванията на ЗУТ.


Чл. 13. (1) Документите, придружаващи съответния проект, се представят в оригинал или заверен от кандидата препис.
(2) При промяна в обстоятелствата, които се удостоверяват посредством документите по ал. 1, кандидатите уведомяват министъра на младежта и спорта в 7-дневен срок от промяната.

Глава четвърта.
ПРОЦЕДУРА, ДОГОВОРИ И ОТЧЕТНОСТ

Раздел I.
Ред за разглеждане на проектите


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2015 г., в сила от 07.07.2015 г.) Постъпилите в Министерството на младежта и спорта проекти за дейности по чл. 1 се разглеждат от експертна комисия, назначена със заповед на министъра на младежта и спорта, която преценява съответствието на всеки проект с изискванията на тази наредба и приложимите нормативни актове.
(2) Правилата за работа на експертната комисия се утвърждават със заповед на министъра на младежта и спорта.


Чл. 15. (1) За своята работа експертната комисия съставя протокол, който минимално съдържа:
1. състав на комисията;
2. опис на получените за разглеждане проекти;
3. мотивирани предложения за отхвърляне или одобряване за всеки от предложените проекти.
(2) Предложенията по ал. 1, т. 3 се мотивират въз основа на следните минимални критерии: необходимост, целесъобразност, обществена значимост и социален ефект на проектите.
(3) Протоколът се подписва задължително от всички членове на комисията, като особените мнения се оформят писмено и се прилагат към него.


Чл. 16. (1) Въз основа на протокола от работата на експертната комисия министърът на младежта и спорта издава заповед, с която:
1. одобрява и финансира предложения проект;
2. (нова - ДВ, бр. 51 от 2015 г., в сила от 07.07.2015 г.) определя начина на финансиране чрез:
а) провеждане на процедури при условията и по реда на ЗОП от ММС;
б) (изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) предоставяне на финансови средства на лицата по чл. 5;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 51 от 2015 г., в сила от 07.07.2015 г.) не одобрява и не финансира предложения проект.
(2) Кандидатите се уведомяват за заповедта по ал. 1 в 14-дневен срок от издаването й.

Раздел II.
Договори и отчетност


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2015 г., в сила от 07.07.2015 г.) Условията за финансово подпомагане от министъра на младежта и спорта на проекти по реда на чл. 16, ал. 1, т. 2, буква "б" от тази наредба, начинът на доказване на целесъобразното разходване на предоставеното финансово подпомагане, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор.
(2) Одобреният проект е неразделна част от сключения договор.
(3) В договора се определят видът, съдържанието и периодичността на отчетите, които трябва да се представят в хода на изпълнение на договора, и документите, които трябва да ги придружават.
(4) Министърът на младежта и спорта може да изисква и допълнителна информация, свързана с изпълнението на договора.


Чл. 18. (1) Договорът за финансово подпомагане на дейностите по чл. 1 се сключва в едномесечен срок от издаване на заповедта на министъра на младежта и спорта за одобряване и финансиране на проекта.
(2) При подписване на договора спортните организации и общините, които получават финансово подпомагане, учредяват в полза на Министерството на младежта и спорта банкова гаранция за изпълнение в размер на 3 процента от стойността на финансовото подпомагане. Гаранцията трябва да е безусловна и неотменима и със срок на валидност 6 месеца след изтичане на договора за финансово подпомагане.


Чл. 19. Средствата за финансово подпомагане се предоставят на лицата, кандидатстващи по тази наредба, в размери и за срокове, посочени в договорите.


Чл. 20. Лицата, получили финансово подпомагане по реда на тази наредба, са длъжни:
1. да осъществят дейностите по одобрения проект при спазване на условията на договора и приложимата нормативна уредба;
2. да разходват предоставеното им финансово подпомагане по предназначение;
3. да представят отчети за изпълнение на проектите и за разходване на полученото финансово подпомагане в сроковете, определени с договорите, и придружени с определените с договорите документи, удостоверяващи извършването на дейностите и разходите.


Чл. 21. (1) Длъжностни лица от Министерството на младежта и спорта извършват проверки на отчетите и представените с тях документи, както и проверки на мястото на извършване на дейностите по чл. 1, за резултатите от които съставят констативен протокол.
(2) Експертната комисия, определена от министъра на младежта и спорта, въз основа на констативния протокол по ал. 1 и проверка на представения отчет и придружаващите го документи съставя протокол, с който предлага на министъра на младежта и спорта окончателното приемане или неприемане на отчета по одобрения и финансиран проект.
(3) Министърът на младежта и спорта утвърждава протокола по ал. 2, с който приема или не приема отчета по одобрения и финансиран проект.

Глава пета.
КОНТРОЛ


Чл. 22. Министърът на младежта и спорта със заповед прекратява финансовото подпомагане в следните случаи:
1. прекратяване на действието на спортната лицензия на спортната организация;
2. откриване на производство по ликвидация или обявяване в несъстоятелност на спортната организация;
3. прекратяване на членството на спортен клуб в съответната спортна федерация;
4. преустановяване на спортно-състезателната дейност на спортния клуб;
5. непредставяне на отчети за изпълнени и финансирани етапи на проекта;
6. несъответствие между отчетените и/ или действително извършените и одобрените по проекта дейности или извършване на недопустими по одобрения проект разходи;
7. (нова - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) възлагане на правото на управление на друго ведомство.


Чл. 23. Предоставените по тази наредба средства, които не са усвоени, както и тези, за които е издадена заповед за прекратяване на финансовото подпомагане по чл. 22, се възстановяват в пълен размер ведно със законоустановената лихва, считано от датата на превода на финансовите средства.


Чл. 24. Инспекторатът по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта извършва надзор съгласно чл. 64д, ал. 2 от същия закон върху спортните организации, получили финансово подпомагане по реда на наредбата.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) "Ведомства" по смисъла на тази наредба са ведомствата по смисъла на § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.


§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) Не подлежат на финансово подпомагане за съответната година спортни клубове с прекратено, отнето или неподновено членство в спортната федерация, както и спортни клубове без участие в състезания от държавния спортен календар в предходната година или приети за нови членове през същата година.


§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) Финансовото подпомагане по реда на тази наредба се предоставя само чрез банкови преводи в левове.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 4. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) Проектите за изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения, подадени до влизане в сила на тази наредба, се разглеждат по досегашния ред.


§ 5. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) Министърът на младежта и спорта дава указания по прилагането на наредбата.


§ 6. (Предишен § 5 - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) Наредбата се издава на основание чл. 63, ал. 3 и чл. 64 от Закона за физическото възпитание и спорта и отменя Наредба № Н-1 от 8.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности (обн., ДВ, бр. 19 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2011 г.; доп., бр. 26 от 2011 г.; изм., бр. 17 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2012 г.).


§ 7. (Предишен § 6 - ДВ, бр. 72 от 2015 г., в сила от 18.09.2015 г.) Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2014 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И РЕМОНТА НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2014 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И РЕМОНТА НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 18.09.2015 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти