Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 8 МАЙ 2014 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

В сила от 13.05.2014 г.
Издадена от министъра на младежта и спорта

Обн. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. ДВ. бр.84 от 30 Октомври 2015г., отм. ДВ. бр.37 от 7 Май 2019г.


Отменена с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 2 април 2019 г. за реда за финансово подпомагане на дейности в областта на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност - ДВ, бр. 37 от 7 май 2019 г., в сила от 07.05.2019 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за финансово подпомагане от министъра на младежта и спорта на дейностите на лицензирани спортни организации и техните членове, на спортисти и на учебно-тренировъчната и спортносъстезателната дейност в държавните спортни училища, както и редът за отчитане и доказване на целесъобразността на разходваните средства.
(2) Размерът на средствата за финансово подпомагане се утвърждава ежегодно от министъра на младежта и спорта.





Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 се предоставят за осигуряване изпълнението на дейности по разработени и утвърдени програми в областта на:
1. олимпийската подготовка;
2. развитие на спорта за високи постижения;
3. развитие на спорта за учащи и спорта за всички, в това число и спорта за хора с увреждания;
4. провеждане на домакинства на международни спортни състезания на територията на Република България;
5. развитие на спортните клубове.
(2) На финансово подпомагане подлежат и дейности, свързани със:
1. изпълнение на програми и проекти на лицензирани спортни организации и техни членове за развитие на спорта в изпълнение на основните цели на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта;
2. учебно-тренировъчната и спортносъстезателната дейност на държавните спортни училища;
3. провеждане на спортни или спортно-туристически прояви за ученици, които са включени в Националния спортен календар на Министерството на образованието и науката и са съгласувани с министъра на младежта и спорта.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 3. Право да бъдат финансово подпомагани за дейностите по тази наредба имат спортните организации (спортни федерации, национални спортни организации и спортни клубове), спортисти и държавни спортни училища, които отговарят на следните условия:
1. спортни федерации и национални спортни организации, които:
а) са вписани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
б) притежават спортна лицензия;
в) имат валидно членство в съответната международна спортна федерация, ако има такава;
г) нямат финансови задължения към държавата и общините, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
д) са изпълнили задълженията си към Министерството на младежта и спорта по предходни договори;
е) (отм. - ДВ, бр. 84 от 2015 г.)
ж) отговарят на условията за кандидатстване по конкретната програма, по която се извършва подпомагането;
2. спортни клубове, които:
а) са вписани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, вписани в Националния регистър на спортните организации съобразно чл. 18, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта;
б) са членове на лицензирана спортна организация;
в) (изм. - ДВ, бр. 84 от 2015 г.) отговарят на условията, посочени в т. 1, букви "г", "д" и "ж";
3. спортисти, които:
а) са пълнолетни български граждани, картотекирани към лицензирана спортна федерация;
б) отговарят на условията за кандидатстване по конкретната програма, по която се извършва подпомагането;
4. държавните спортни училища, финансирани от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на младежта и спорта.


Чл. 4. Спортните организации и спортистите, които кандидатстват за финансово подпомагане, разработват и представят в деловодството на Министерството на младежта и спорта проекти във форма, при условия и в срокове, определени в конкретната програма, по която се извършва подпомагането.


Чл. 5. (1) Държавните спортни училища могат да кандидатстват с проекти за финансово подпомагане на учебно-тренировъчната и спортносъстезателната дейност за:
1. организиране и провеждане на тренировъчни лагери за учениците от олимпийското звено;
2. селекция и работа с подготвителни групи за прием в училището;
3. хранене и средства за възстановяване;
4. извършване на функционална диагностика за учениците от олимпийското звено;
5. осигуряване на транспорт на учениците от спортното училище до спортни обекти и съоръжения за реализиране на учебно-тренировъчна или спортносъстезателна дейност.
(2) Държавните спортни училища могат да кандидатстват по реда на тази наредба с един проект, който включва една или повече от дейностите по ал. 1.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2015 г.) Проектите по чл. 5 се представят в Министерството на младежта и спорта в срок до 1 ноември на текущата година и се финансират, изпълняват и отчитат не по-късно от 31 декември на следващата бюджетна година.

Раздел II.
Изисквания към проектите за спортни дейности на спортните организации и спортистите


Чл. 7. (1) Всеки проект съдържа:
1. основна цел и конкретни цели;
2. подробно описание на дейностите, етапите и сроковете;
3. очаквани резултати от неговата реализация;
4. финансов план, финансова обосновка за размера на исканите средства и размер на предвидените собствени средства.
(2) Съобразно изискванията на програмите по чл. 2 спортните организации прилагат и допълнителни документи.
(3) Проектите или програмите по чл. 2, ал. 2, т. 1 съдържат изискванията по ал. 1.

Раздел III.
Изисквания към проектите за учебно-тренировъчната и спортносъстезателната дейност на държавните спортни училища


Чл. 8. Всеки проект съдържа:
1. основна цел и конкретни цели;
2. подробно описание на дейностите;
3. график (срокове) за изпълнение на дейностите;
4. финансов план, финансова обосновка за размера на исканите средства;
5. очаквани резултати от финансовото подпомагане и изпълнението на проекта.

Глава трета.
ПРОЦЕДУРА, ДОГОВОРИ И ОТЧЕТНОСТ

Раздел I.
Експертни комисии


Чл. 9. (1) Разглеждането и оценката на проектите за финансово подпомагане се извършват от експертни комисии за съответните програми по чл. 2.
(2) Експертните комисии се назначават със заповед на министъра на младежта и спорта, с която се утвърждават и правилата за работа на комисията.
(3) В състава на експертната комисия се включват лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и спецификата на програмата. Комисията се състои от нечетен брой членове.


Чл. 10. Експертните комисии по чл. 9 извършват оценка на съответствието на представения проект с изискванията на програмата и тази наредба и правят мотивирани предложения за отхвърляне или одобряване за всеки от предложените проекти, както и за размера на финансовите средства.


Чл. 11. Министърът на младежта и спорта издава заповед, с която:
1. одобрява и финансира в пълен размер предложения проект за финансово подпомагане;
2. одобрява и частично финансира предложения проект за финансово подпомагане;
3. не одобрява и не финансира предложения проект.

Раздел II.
Договори и отчетност


Чл. 12. (1) Условията за финансово подпомагане, взаимните задължения и отговорности, разходването и отчитането на предоставените финансови средства се уреждат с договор.
(2) Договорът за финансово подпомагане се сключва в едномесечен срок от издаване на заповедта на министъра на младежта и спорта за одобряване на проекта.
(3) Одобреният проект е неразделна част от сключения договор.


Чл. 13. Средствата за финансово подпомагане по тази наредба се предоставят в размери и срокове, посочени в договорите, чрез банков превод в левове.


Чл. 14. (1) Организациите или спортистите, получили финансови средства по реда на тази наредба, осъществяват дейностите по проекта съгласно одобрените параметри, като разходват средствата по предназначение и представят отчети за изпълнение на одобрените дейности по проектите и за разходване на получените средства.
(2) Видът и съдържанието на отчетите по ал. 1 заедно с придружаващите ги документи, както и сроковете за съставянето и представянето им в Министерството на младежта и спорта се определят в договорите по чл. 12, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2015 г.) Начинът за приемане на отчетите се определя с правилата за счетоводния и финансов документооборот на Министерството на младежта и спорта и правилата за работа на съответното структурно звено на министерството.
(4) Министърът на младежта и спорта може да изисква допълнителна информация и документи, свързани с финансираните дейности.


Чл. 15. Министърът на младежта и спорта има право да не признае отчетените разходи (напълно или частично) в случай на несъответствия с изискванията на тази наредба, сключения договор и приложимото счетоводно законодателство.


Чл. 16. (1) Министърът на младежта и спорта спира финансовото подпомагане на отделни дейности или на всички дейности по договора в случаи на:
1. констатиране на незаконосъобразно или нецелесъобразно разходване на предоставените финансови средства;
2. непредставяне на отчет за разходване на предоставените средства в съответствие с определените в договора срокове;
3. при непредставяне от спортните организации на изисканите документи от инспектората по чл. 64а ЗФВС при осъществяване на контролната му дейност;
4. при неизпълнение на препоръките, направени в доклад на инспектората по чл. 64а ЗФВС, след извършване на проверка на спортна организация.
(2) Финансирането се възобновява след отпадане на обстоятелството за неговото спиране.


Чл. 17. (1) Министърът на младежта и спорта прекратява договора за финансово подпомагане на спортната федерация или националната спортна организация в случаи на:
1. прекратяване действието на спортната лицензия;
2. ликвидация или откриване на производство по несъстоятелност;
3. средствата се разходват в несъответствие с проекта или целите на програмата;
4. заличаването им в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност към Министерството на правосъдието.
(2) Министърът на младежта и спорта може да прекрати финансовото подпомагане на лицензирана спортна организация при неизпълнени договорни задължения към Министерството на младежта и спорта, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.


Чл. 18. (1) Министърът на младежта и спорта прекратява финансовото подпомагане на спортен клуб, който:
1. е с прекратено членство в съответната лицензирана спортна организация;
2. е заличен в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност към Министерството на правосъдието;
3. е в ликвидация или открито производство по несъстоятелност;
4. е преустановил спортносъстезателната си дейност;
5. не е разходвал предоставените средства по предназначение, в съответствие с проекта или целите на програмата.
(2) Прекратяването по ал. 1 се извършва по инициатива на Министерството на младежта и спорта или на лицензираната спортна организация.


Чл. 19. Министърът на младежта и спорта прекратява финансовото подпомагане на спортист, който:
1. е с прекратена картотека в съответната лицензирана спортна федерация;
2. е преустановил спортносъстезателната си дейност.


Чл. 20. (1) Спирането, възобновяването и прекратяването на финансовото подпомагане на лицензирана спортна организация, спортен клуб и спортист се извършват със заповед на министъра на младежта и спорта.
(2) Не се изплащат неусвоените средства за минал период, през който на спортна федерация, клуб или спортист е било прекратено финансовото подпомагане.


Чл. 21. (1) Предоставените по реда на тази наредба средства се възстановяват по бюджета на Министерството на младежта и спорта, когато:
1. не са усвоени и/или разходвани по предназначение;
2. не са отчетени съгласно изискванията на програмата или изискванията на сключения договор;
3. отчитането им не е прието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2015 г.) Средствата по ал. 1 се възстановяват в пълен размер ведно със законоустановената лихва, считано от датата на превода на финансовите средства.


Чл. 22. Инспекторатът по чл. 64a от Закона за физическото възпитание и спорта на Министерството на младежта и спорта осъществява надзор върху дейността на спортните организации, получили финансови средства от Министерството на младежта и спорта по реда на тази наредба.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Проектите, подадени до влизане в сила на тази наредба, се разглеждат по досегашния ред.


§ 2. Министърът на младежта и спорта дава указания по прилагането на наредбата.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 63, ал. 1 и 2 и чл. 64 от Закона за физическото възпитание и спорта и отменя Наредба № Н-1 от 2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности (обн., ДВ, бр. 19 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2011 г.; доп., бр. 26 от 2011 г.; изм., бр. 17 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2012 г.).


§ 4. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти