Logo Четвъртък, 13 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Iз-849 ОТ 17 АПРИЛ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КУРСАНТИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В АКАДЕМИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 Г.

В сила от 29.04.2014 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.37 от 29 Април 2014г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за кандидатстване, специализиран подбор, класиране, записване и зачисляване на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи (АМВР) за учебната 2014/2015 г.





Чл. 2. (1) Приемането на курсанти и студенти в АМВР за учебната 2014/2015 г. се извършва по специалности, образователно-квалификационни степени (ОКС), форми и срок на обучение съгласно таблица № 1.

Таблица № 1


Специалност Образователно-квалификационна степен Форма на обучение Срок на обучение в години Статут
1. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред бакалавър редовна 4 курсант
      задочна 5 студент
    магистър задочна 1,5 студент
2. Гранична полиция бакалавър редовна 4 курсант
3. Защита на националната сигурност магистър задочна 1,5 студент
4. Корпоративна сигурност бакалавър редовна 4 студент
5. Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред магистър задочна 1,5 студент
6. Публична администрация бакалавър редовна 4 студент
      задочна 5 студент
    магистър задочна 1,5 студент
7. Пожарна и аварийна безопасност бакалавър редовна 4 курсант
      задочна 5 студент
    магистър задочна 1,5 студент
(2) Приемането на докторанти в АМВР в задочна форма на обучение се извършва по докторски програми съгласно таблица № 2 и предварително определени теми в приложение № 1.

Таблица № 2

Докторски програми Форма на обучение
1. Техника на безопасността на труда и противопожарната техника задочна
2. Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации задочна
3. Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност) задочна
4. Криминология задочна
5. Криминалистика задочна


Чл. 3. (1) Броят на местата за прием на курсанти, студенти и докторанти за учебната 2014/2015 г. в АМВР по специалности, степени и форми на обучение се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) В заповедта по ал. 1 се определят квоти за:
1. нуждите на:
а) МВР, включително за деца на загинали служители на МВР по § 6;
б) главните дирекции "Охрана" и "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието;
в) други ведомства въз основа на сключен договор по ЗМВР;
2. обучение на студенти срещу заплащане по Закона за висшето образование (ЗВО).
(3) Заповедта по ал. 1 определя таксите за кандидатстване и обучение и се основава на ежегодното решение на Министерския съвет за приемане на студенти и докторанти съгласно чл. 9, ал. 3, т. 6 и 7 ЗВО и на решение на Академичния съвет за обучение на студенти срещу заплащане по ЗВО.


Чл. 4. (1) Приемането на курсанти в АМВР за придобиване на ОКС "бакалавър" се извършва чрез класиране след успешно преминаване на специализиран подбор и полагане на конкурсен изпит - тест по български език.
(2) Приемането на студенти в АМВР за обучение, субсидирано от държавата, за придобиване на ОКС "бакалавър" по специалностите "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" и "Пожарна и аварийна безопасност" се извършва чрез класиране след полагане на конкурсен изпит - тест по български език.
(3) Приемането на студенти в АМВР за обучение, субсидирано от държавата, за придобиване на ОКС "бакалавър" в специалностите "Публична администрация" и "Корпоративна сигурност" по решение на Академичния съвет се извършва без конкурсен изпит чрез класиране с балообразуващи оценки от успешно положени държавни зрелостни изпити съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
(4) Приемането за обучение в АМВР за придобиване на ОКС "магистър" в задочна форма на обучение се извършва чрез класиране след полагане на конкурсен изпит - тест.
(5) Тестовете се провеждат присъствено, на хартиен или електронен носител и се оценяват по шестобалната система.
(6) Допуска се едновременно кандидатстване за различни специалности, форми на обучение и квоти, ако кандидатът отговаря на съответните условия за всяка една поотделно и има платена такса за кандидатстване за всяка специалност.


Чл. 5. (1) Таксите за кандидатстване и обучение в АМВР се заплащат по банков път по сметката на академията.
(2) Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на кандидата.
(3) За "основание за плащане" се изписва "такса за кандидатстване" или "такса за обучение".


Чл. 6. (1) Организацията по приема на курсанти и студенти в АМВР се извършва от:
1. главна комисия по приема;
2. комисии по:
а) извършване на медицински подбор;
б) проверка на физическата годност;
в) изследване на интелектуалните способности и психологично изследване;
г) приемане, проверка и обработка на документи и класиране на кандидати за курсанти и студенти;
д) определяне на квестори на изпитите за кандидати за бакалаври и магистри;
е) подготовка и проверка на тестовете за кандидати за бакалаври и магистри;
ж) записване на курсанти и студенти.
(2) Комисиите по ал. 1 се сформират със заповед, както следва:
1. по т. 2, букви "а" до "в" - на заместник-министър на вътрешните работи по предложения на директорите на Медицинския институт и Института по психология на МВР, ректора на АМВР, съгласувани с директора на дирекция "Човешки ресурси" - МВР, в срок до 16 май 2014 г.;
2. по т. 1 и т. 2, букви "г" до "ж" - на ректора на АМВР в срок до 28 март 2014 г.
(3) При вземане на решения комисиите работят с кворум 2/3 и обикновено мнозинство.
(4) Комисиите по ал. 1, т. 2, букви "а" до "в" извършват дейностите си съгласно чл. 16, ал. 2.


Чл. 7. Главната комисия по приема:
1. координира провеждането на специализирания подбор;
2. упражнява цялостен контрол по организацията и провеждането на дейностите по приема;
3. организира публикуването на информация за приема на електронната страница на АМВР в интернет (www.academy.mvr.bg);
4. провежда инструктаж на останалите комисии преди началото на работата им;
5. разглежда заявления и жалби на кандидати;
6. предоставя срещу подпис на кандидата писмената му работа при заявление за запознаване и идентификация;
7. изготвя протоколи с резултатите от проведените изпити, организира официалното им обявяване и класиране на кандидатите по специалности;
8. организира съхраняването на изпитните работи и протоколи на кандидатите в отдел "Учебна и информационна дейност" на АМВР;
9. контролира записването на класиралите се кандидати.


Чл. 8. Комисията за приемане, проверка и обработка на документи и класиране на кандидати за курсанти и студенти:
1. формира първоначалната база данни на кандидатите;
2. подготвя списъци и протоколи, необходими за работата на другите комисии;
3. създава индивидуална папка на всеки кандидат и проверява дали подадените документи отговарят на изискванията;
4. получава и обработва данните от специализирания подбор на кандидатите;
5. при констатирани непълноти и пропуски в документите информира главната комисия;
6. изготвя класиранията по специалности, като ги представя на главната комисия и комисията по чл. 11.


Чл. 9. (1) Комисията за определяне на квестори за изпитите:
1. изготвя проект на заповед на ректора за определяне на квестори по зали за всеки изпит;
2. провежда инструктаж на квесторите;
3. организира присъствието на квесторите по време на изпитите;
4. следи за правилното провеждане на изпитите.
(2) Квесторите:
1. отговарят за реда в залите и създават нормални условия за работа на кандидатите;
2. раздават изпитните комплекти и запознават кандидатите с указанията за провеждане на изпитите;
3. отбелязват началото и края на изпита;
4. докладват на председателя на комисията за констатирани нарушения на реда при провеждане на изпитите, като ги отразяват в протокола;
5. след завършване на изпита представят изпитните работи на комисията за подготовка и проверка на тестовете.


Чл. 10. (1) Комисията за провеждане и проверка на тестовете за придобиване на ОКС "бакалавър":
1. отговаря за осигуряване анонимността на писмените работи;
2. отбелязва с еднакъв код изпитните работи и малките пликове от тестовите комплекти и ги съхранява;
3. проверява, оценява и нанася оценките на хартиените листове с фиксираните отговори;
4. разпечатва малките пликове, като установява лицето, което е положило теста, обвързва личността на кандидата с писмената работа и нанася резултатите в протоколи;
5. представя протоколите за обработване на резултатите и изготвяне на класиране на председателя на главната комисия.
(2) Комисията за подготовка и проверка на тестовете за придобиване на ОКС "магистър":
1. изготвя програми с теми за подготовка на кандидатите за явяване на изпит по съответната специалност;
2. разработва варианти на тестове за всяка специалност;
3. отговаря за осигуряване анонимността на писмените работи;
4. отбелязва с еднакъв код изпитните работи и малките пликове от тестовите комплекти и ги съхранява;
5. проверява, оценява и нанася оценките на хартиените листове с фиксираните отговори;
6. разпечатва малките пликове, като установява лицето, което е положило теста, обвързва личността на кандидата с писмената работа и нанася резултатите в протоколи;
7. представя протоколите за обработване на резултатите и изготвяне на класиране на председателя на главната комисия;
8. при електронен тест два часа преди началото на изпита предава вариантите на тестовете на длъжностно лице от отдел "Учебна и информационна дейност", определено от председателя на главната комисия, за зареждане на системата в присъствието на представител на комисията.


Чл. 11. Комисията за записване на курсанти и студенти:
1. предоставя необходимите документи на кандидатите за подпис;
2. приема документите за записване;
3. информира главната комисия и комисията по чл. 8 за броя на записалите се в определените срокове с оглед последващи класирания.


Чл. 12. (1) Приемането на докторанти в АМВР се извършва по реда на Закона за развитие на академичния състав в Република България, правилника за неговото прилагане и правилниците на академията.
(2) Приемането на докторанти в задочна форма в АМВР се извършва след конкурс, включващ изпит по специалността и по чужд език.


Чл. 13. (1) Академията на МВР предоставя информация за приема за учебната 2014/2015 г., като публикува справочник и резултатите от специализирания подбор, тестовете и класиранията на електронната си страница в интернет (www.academy.mvr.bg) и по друг подходящ начин.
(2) Директорът на дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността" - МВР, съдейства за популяризирането на приема в АМВР.


Чл. 14. (1) Кандидатите, подлежащи на специализиран подбор, подават документи в срок до 23 май 2014 г. включително, като дипломите на завършилите средно образование през 2014 г. следва да се представят в АМВР до 7 юли 2014 г. включително.
(2) Кандидатите, неподлежащи на специализиран подбор, подават документи в срок до 20 юни 2014 г. включително.
(3) Документи, подадени след определените срокове, не се приемат, а се връщат.
(4) Служителите от съответните структури, в които са подадени документите от кандидатите, са длъжни в срок три работни дни след изтичането на сроковете по ал. 1 и 2 да ги изпратят в АМВР.


Чл. 15. Статут на курсант, студент и докторант в АМВР се придобива след записване и зачисляване със заповед на ректора.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Раздел I.
Кандидати за придобиване на ОКС "бакалавър"


Чл. 16. (1) Кандидатите за курсанти след подаване на необходимите документи подлежат на специализиран подбор.
(2) Специализираният подбор по ал. 1 се извършва по методики и нормативи, съобразени с тези за постъпване на държавна служба в МВР, и важи за годината на кандидатстване (за проверка на физическата годност по нормативите вж. приложение № 2).
(3) Специализираният подбор по ал. 1 се провежда в АМВР по график, утвърден от ресорен заместник-министър на вътрешните работи, в периода 2 - 25 юни 2014 г., с резервни дати 26 и 27 юни 2014 г.
(4) При явяването си на специализиран подбор кандидатите представят пред съответната комисия:
1. документ за самоличност;
2. служебна бележка, удостоверяваща допускането до подборна процедура;
3. медицинско свидетелство по образец (приложение № 3), попълнено от личния лекар;
4. удостоверение от психо-неврологичния диспансер;
5. документ за платена такса за медицински изследвания, провеждани от Медицинския институт на МВР.
(5) По изключение при уважителни причини явяване на специализиран подбор се допуска на друга дата в периода 2 - 27 юни 2014 г. след решение на главната комисия.
(6) В случаите по ал. 5 главната комисия се сезира със заявление от кандидата, което се подава най-късно до края на работното време в деня на провеждане на съответния вид специализиран подбор.
(7) Измерените резултати и направените заключения от комисиите по специализиран подбор са окончателни и в тях не могат да се извършват поправки освен за отстраняване на явни фактически грешки.


Чл. 17. Кандидатите за курсанти се обучават само в редовна форма и могат да бъдат лица, които отговарят на следните условия:
1. да притежават само българско гражданство;
2. да имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища;
3. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер независимо от последвалата реабилитация и/или освобождавани от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по Наказателния кодекс;
4. да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
5. да са навършили или да навършват 18 години и да не са по-възрастни от 35 години към 31 декември 2014 г.;
6. да са клинично здрави, физически годни и не по-ниски от 168 см за мъжете и 160 см за жените съгласно Разписание на болестите и физическите недостатъци за медицинско освидетелстване на служители и кандидат-служители на МВР, утвърдено от министъра на вътрешните работи със Заповед № I-53 от 31.03.2005 г.;
7. да са психично здрави и психологично пригодни за служба в МВР;
8. да не се обучават и нямат придобита същата или по-ниска ОКС по специалност на висшето образование, субсидирано от държавата, което се удостоверява с декларация (приложение № 4) към момента на записването.


Чл. 18. (1) Кандидатите за курсанти подават следните документи:
1. заявление до ректора на АМВР, в което посочват по ред на желанията специалностите и формите на обучение, за които кандидатстват, съгласно приложение № 5;
2. диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за завършено средно образование, а завършващите през годината на кандидатстване - служебна бележка, удостоверяваща това обстоятелство; за диплома, издадена за завършено средно образование в чуждестранно училище - легализиран неин превод и удостоверение за признато средно образование, издадено от регионален инспекторат по образованието при МОН;
3. автобиография;
4. свидетелство за съдимост;
5. декларация за липса на образувано наказателно производство съгласно приложение № 6;
6. удостоверение от психо-неврологичния диспансер по местоживеене;
7. декларация за гражданство съгласно приложение № 7;
8. декларация за съгласие за обработка на лични данни съгласно приложение № 8;
9. документ за платена такса за кандидатстване.
(2) Документите по ал. 1 се подават от кандидатите за курсанти, както следва:
1. които не са служители на МВР - в областните дирекции на МВР и районните управления при Столичната дирекция на вътрешните работи по местоживеене, а за специалността "Гранична полиция" - в регионалните дирекции "Гранична полиция" (РДГП);
2. служители на МВР - чрез органите по чл. 186 ЗМВР;
3. служители на други ведомства, сключили договор по ЗМВР - чрез работодателя си/органа по назначаване.
(3) Служителите на звената "Човешки ресурси" в структурите по ал. 2, т. 1 извършват проучване за съответствие с изискванията за заемане на държавна служба в МВР на кандидатите за курсанти за ОКС "бакалавър" в редовна форма на обучение.
(4) При липса на съответствие с изискванията по ал. 3 служителите на звената "Човешки ресурси" в структурите по ал. 2, т. 1 не изпращат документите на кандидата в АМВР, а му ги връщат.
(5) Кандидатстващите едновременно по специалностите "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" и "Гранична полиция" подават два комплекта документи за всяка специалност поотделно.


Чл. 19. (1) Студентите за обучение, субсидирано от държавата, се обучават в редовна и задочна форма.
(2) Кандидатите за студенти в редовна форма на обучение, субсидирано от държавата, могат да бъдат лица, които отговарят на следните условия:
1. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
2. да нямат заболявания, противопоказни за обучение в желаните от тях специалности.
(3) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, могат да бъдат лица, които отговарят на следните условия:
1. държавни служители в МВР не по-възрастни от 50 години към 31 декември 2014 г.;
2. лица, работещи по трудово правоотношение в МВР;
3. служители на главните дирекции "Охрана" и "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието;
4. служители на други ведомства въз основа на сключен договор съгласно ЗМВР.
(4) Кандидатите по ал. 2 и 3 следва да са завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища.
(5) Кандидатите по ал. 3, т. 1 и 2 да имат най-малко две години трудов/служебен стаж в системата на МВР към крайния срок за подаване на документи за кандидатстване.
(6) Кандидатите по ал. 2 и 3 да не се обучават и да нямат придобита същата или по-ниска ОКС по специалност на висшето образование, субсидирано от държавата, което се удостоверява с декларация (приложение № 4) към момента на записването.
(7) Кандидатите по ал. 3, т. 2 да отговарят и на изискванията по чл. 17, т. 6 и 7.


Чл. 20. (1) Кандидатите за студенти в редовна форма на обучение, субсидирано от държавата, подават до ректора на АМВР следните документи:
1. заявление, в което посочват по ред на желанията специалностите и формата на обучение, за които кандидатстват (приложение № 9);
2. диплома или нотариално/официално заверено копие от съответното училище за завършено средно образование; за диплома, издадена за завършено средно образование в чуждестранно училище - легализиран неин превод и удостоверение за признато средно образование от регионален инспекторат по образованието при МОН;
3. удостоверение от психо-неврологичния диспансер по местоживеене;
4. медицинско свидетелство; кандидат-студенти с увреждания прилагат документ от ТЕЛК - оригинал и копие, като оригиналът се връща след заверка на копието;
5. декларация за съгласие за обработка на лични данни съгласно приложение № 8;
6. свидетелство за съдимост;
7. документ за платена такса за кандидатстване.
(2) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, подават до ректора на АМВР чрез органите по чл. 186 ЗМВР или съответните ръководители следните документи:
1. заявление, в което посочват по ред на желанията специалностите и формата на обучение, за които кандидатстват (приложение № 10);
2. диплома или нотариално/официално заверено копие от съответното училище за завършено средно образование; за диплома, издадена за завършено средно образование в чуждестранно училище - легализиран неин превод и удостоверение за признато средно образование, издадено от регионален инспекторат по образованието при МОН;
3. справка за трудов/служебен стаж в системата на МВР;
4. документ за платена такса за кандидатстване.

Раздел II.
Кандидати за придобиване на ОКС "магистър"


Чл. 21. (1) Студентите за обучение, субсидирано от държавата, се обучават само в задочна форма и трябва да бъдат:
1. държавни служители от МВР не по-възрастни от 55 години към 31 декември 2014 г.;
2. лица, работещи по трудово правоотношение в МВР;
3. служители на главните дирекции "Охрана" и "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието;
4. служители на други ведомства въз основа на сключен договор съгласно ЗМВР.
(2) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, по специалността "Пожарна и аварийна безопасност" трябва да притежават ОКС не по-ниска от "бакалавър" по същата специалност на висшето образование.
(3) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, по специалностите "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", "Публична администрация", "Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред" и "Защита на националната сигурност" трябва да притежават ОКС не по-ниска от "бакалавър" по същата специалност или по друга специалност на висшето образование.
(4) Кандидатите по предходните алинеи трябва да:
1. имат успех не по-малък от добър (3,50), образуван като средноаритметична оценка от средния успех от курса на обучението за придобиване на висше образование и средния успех от държавния(ните) изпит(и) и/или дипломната работа;
2. не се обучават и не са придобили ОКС "магистър" по специалност на висшето образование, субсидирано от държавата, което се удостоверява с декларация (приложение № 11) към момента на записването;
3. притежават най-малко две години трудов/служебен стаж към крайния срок за подаване на документи за кандидатстване - за кандидатите, служители на МВР.
(5) Дипломите, издадени от чуждестранни висши училища, подлежат на признаване при условия и ред, уредени в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (приета с ПМС № 168 от 14.08.2000 г. - ДВ, бр. 69 от 2000 г.) и Правилника за организация на учебната дейност в АМВР.


Чл. 22. Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, подават следните документи до ректора на АМВР чрез органите по чл. 186 ЗМВР или съответните ръководители на ведомства:
1. заявление, в което посочват по ред на желанията специалностите, за които кандидатстват, съгласно приложение № 12;
2. диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за придобита ОКС;
3. документ за платена такса за кандидатстване;
4. справка за трудов/служебен стаж в системата на МВР - за кандидатите, служители от МВР.


Чл. 23. Служителите на МВР, кандидатстващи едновременно за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, и за студенти, обучаващи се срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3 ЗВО, подават един комплект документи, придружен с две заявления по приложение № 12 и приложение № 13.


Чл. 24. (1) Кандидати за студенти в задочна форма на обучение срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3 ЗВО могат да бъдат лица, които:
1. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
2. нямат заболявания, противопоказни за обучение в желаните от тях специалности;
3. имат успех не по-малък от добър (3,50), образуван като средноаритметична оценка от средния успех от курса на обучението за придобиване на висше образование и средния успех от държавния(ните) изпит(и) и/или дипломната работа.
(2) Кандидатите за студенти по специалността "Пожарна и аварийна безопасност" трябва да притежават ОКС не по-ниска от "бакалавър" по същата специалност на висшето образование.
(3) Кандидатите за студенти по специалностите "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", "Защита на националната сигурност", "Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред" и "Публична администрация" трябва да притежават ОКС не по-ниска от "бакалавър" по същата специалност или по друга специалност на висшето образование.


Чл. 25. Кандидатите за студенти за обучение срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3 ЗВО подават до ректора на АМВР следните документи:
1. заявление, в което посочват по ред на желанията специалностите, за които кандидатстват, съгласно приложение № 13;
2. диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за придобита ОКС;
3. документ за платена такса за кандидатстване;
4. удостоверение от психо-неврологичния диспансер по местоживеене;
5. медицинско свидетелство; кандидат-студенти с увреждания прилагат документ от ТЕЛК - оригинал и копие, като оригиналът се връща след заверка на копието;
6. декларация за съгласие за обработка на лични данни съгласно приложение № 8;
7. свидетелство за съдимост.

Раздел III.
Кандидати за докторанти


Чл. 26. (1) Докторантите се обучават само в задочна и самостоятелна форма и могат да бъдат лица, които притежават ОКС "магистър".
(2) Кандидатите за докторанти подават следните документи:
1. заявление до ректора на АМВР, в което посочват докторска програма, за която кандидатстват;
2. автобиография;
3. диплома за придобита ОКС "магистър" с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област (при наличност);
5. документ за платена такса за кандидатстване.
(3) За обучение в задочна форма могат да кандидатстват само служители на МВР.
(4) Кандидатите за докторанти в задочна форма на обучение подават документи в срок два месеца след обявяването на конкурса в "Държавен вестник".
(5) Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма посочват в заявлението научната област, темата на дисертационния труд и прилагат пълната му структура с библиография.

Глава трета.
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ, КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

Раздел I.
За придобиване на ОКС "бакалавър"


Чл. 27. (1) Кандидатите за курсанти за придобиване на ОКС "бакалавър", които подлежат на специализиран подбор, се допускат до явяване на конкурсен изпит - тест по български език, в АМВР след положителен резултат от подбора.
(2) Мястото за провеждане на конкурсния изпит се обявява на електронната страница на АМВР в интернет (www.academy.mvr.bg).
(3) Конкурсният изпит по български език се провежда на 7 юли 2014 г. от 8,30 ч.


Чл. 28. (1) Конкурсният изпит се провежда по програма, утвърдена от ректора на АМВР.
(2) Програмата по ал. 1 се публикува в справочника на електронната страница на АМВР в интернет (www.academy.mvr.bg).
(3) В съответствие с програмата по ал. 1 се разработват варианти на тестове с множество отговори.
(4) Кандидатите са длъжни да се явят на определеното за изпита място 30 минути по-рано.
(5) Кандидатите, незаплатили таксата за кандидатстване или явили се след обявява­нето на теста, не се допускат до изпита.


Чл. 29. (1) В деня на провеждане на конкурсния изпит в присъствието на кандидатите лотарийно се изтегля вариант на тест.
(2) След изтеглянето на вариант за тест достъпът до изпитните зали се преустановява за кандидати и лица, които не са в състава на комисиите по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, букви "д" и "е".
(3) Продължителността на конкурсния изпит е един астрономически час считано от часа на обявяването на теста в съответната зала.
(4) При спешна нужда кандидат може да напусне изпитната зала до десет минути в присъствието на квестор.
(5) Кандидатите нямат право да ползват мобилни телефони, електронни, електромагнитни устройства и/или други помощни средства по време на изпита.
(6) Тестът се попълва с писалка или химикалка, пишеща синьо.
(7) При доказано преписване или опит за преписване, подсказване, както и при нарушаване анонимността на изпита, същият се анулира, като причината се посочва в изпитния протокол.
(8) При завършване на изпита всеки кандидат поставя в малък плик листче с личните си данни и го запечатва. Писмената работа се предава на главния квестор, който в присъствието на кандидата поставя малкия плик и изпитния тест в голям плик, запечатва го, отбелязва в протокола часа на предаването на работата и връща документа за самоличност на кандидата, представен в началото на изпита.
(9) Отказалите се кандидати предоставят на комисията изпитния комплект, като написват собственоръчно желанието си и се подписват върху него. Квесторите отбелязват върху плика на отказалите "отказал се" и го отразяват в изпитния протокол.
(10) След завършване на определеното време комисията от квестори събира всички тестове, независимо до какво ниво са попълнени.
(11) Оценяването на изпитните работи се извършва с точност до 0,1.


Чл. 30. (1) Тестът на кандидата се проверява и оценява от най-малко двама членове на съответната комисия при спазване на анонимността.
(2) Обвързването на оценката с личността на кандидата се извършва в присъствието на цялата комисия.
(3) Оценките от теста се обявяват не по-късно от 5 работни дни след провеждането му и са окончателни, като важат само за учебната 2014/2015 г.
(4) Успешно положен е тестът, оценен с най-малко среден (3,00) по шестобалната система.
(5) На втория работен ден след обявяване на резултатите кандидатите могат да подадат заявление за допусната техническа грешка при проверка на теста до председателя на главната комисия по приема.


Чл. 31. (1) Балът за класиране на кандидатите за курсанти се образува, както следва:
1. за специалностите "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" и "Гранична полиция" - като сума от: удвоената оценка от задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература, средния успех от държавните зрелостни изпити, средния успех от дипломата, оценката по предмета, включващ изучаването на история на България, от дипломата, оценката от конкурсния изпит по български език и резултата, изчислен, като точките, получени от проверката на физическата годност, се умножат по коефициент 0,1;
2. при кандидати за специалностите по т. 1, в дипломите на които няма задължителни държавни зрелостни изпити, балът се образува като сума от: удвоения среден успех от дипломата, удвоената оценка по български език и литература, оценката по предмета, включващ изучаването на история на България, от дипломата, оценката от конкурсния изпит по български език и резултата, изчислен, като точките, получени от проверката на физическата годност, се умножат по коефициент 0,1;
3. за специалността "Пожарна и аварийна безопасност" - като сума от: средния успех от държавните зрелостни изпити, средния успех от дипломата, удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по математика или удвоената оценка по математика от дипломата, оценките по предметите, включващи изучаването на физика и химия, от дипломата, оценката от конкурсния изпит по български език и резултата, изчислен, като точките, получени от проверката на физическата годност, се умножат по коефициент 0,1;
4. при кандидати за специалността по т. 3, в дипломите на които няма задължителни държавни зрелостни изпити, балът се образува като сума от: удвоения среден успех от дипломата, удвоената оценка по математика от дипломата, оценките по предметите, включващи изучаването на физика и химия, от дипломата, оценката от конкурсния изпит по български език и резултата, изчислен, като точките, получени от проверката на физическата годност, се умножат по коефициент 0,1 (приложение № 14).
(2) Балът за класиране на кандидатите за студенти се образува, както следва:
1. за специалностите "Публична администрация" и "Корпоративна сигурност" - като сума от: удвоената оценка от задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература, средния успех от държавните зрелостни изпити, средния успех от дипломата, оценката по предмета, включващ изучаването на история на България, от дипломата;
2. за специалността "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" - като сума от: удвоената оценка от задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература, средния успех от държавните зрелостни изпити, средния успех от дипломата, оценката по предмета, включващ изучаването на история на България, от дипломата и оценката от конкурсния изпит по български език;
3. при кандидати за специалностите по т. 1 в дипломите, на които няма задължителни държавни зрелостни изпити, балът се образува като сума от: удвоения среден успех от дипломата, удвоената оценка по български език и литература и оценката по предмета, включващ изучаването на история на България, от дипломата;
4. при кандидати за специалността по т. 2, в дипломите на които няма задължителни държавни зрелостни изпити, балът се образува като сума от: удвоения среден успех от дипломата, удвоената оценка по български език и литература, оценката по предмета, включващ изучаването на история на България, от дипломата и оценката от конкурсния изпит по български език;
5. за специалността "Пожарна и аварийна безопасност" - като сума от: средния успех от държавните зрелостни изпити, средния успех от дипломата, удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по математика или удвоената оценка по математика от дипломата, оценките по предметите, включващи изучаването на физика и химия, от дипломата и оценката от конкурсния изпит по български език;
6. при кандидати за специалността по т. 5, в дипломите на които няма задължителни държавни зрелостни изпити, балът се образува като сума от: удвоения среден успех от дипломата, удвоената оценка по математика от дипломата, оценките по предметите, включващи изучаването на физика и химия, от дипломата и оценката от конкурсния изпит по български език (приложение № 14).
(3) При образуването на бала по ал. 1 и 2, когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от държавния зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължително избираема и свободно избираема подготовка.
(4) Класирането на кандидатите за курсанти се извършва по специалности в низходящ ред на състезателния бал, поотделно за мъже и жени.
(5) Класирането на кандидатите за студенти се извършва по специалности в низходящ ред на състезателния бал.
(6) Класирането на позиция, позволяваща записване съгласно реда на желанията на кандидата, води до отпадане от класации за други специалности.
(7) Кандидатите за специалността "Гранична полиция" се конкурират помежду си в рамките на РДГП, чрез която са подали документи.


Чл. 32. (1) Резултатите от първото класиране се публикуват до края на работния ден на 18 юли 2014 г.
(2) Записването след първо класиране се извършва на 22 и 23 юли 2014 г.


Чл. 33. (1) Резултатите от второто класиране се публикуват до края на работния ден на 25 юли 2014 г.
(2) Записването след второ класиране се извършва на 29 юли 2014 г.


Чл. 34. (1) При записването кандидатите за курсанти подписват:
1. договор, че след завършване на обучението ще служат в МВР не по-малко от десет години, съгласно чл. 195 ЗМВР;
2. декларация, че не членуват в политическа партия.
(2) Кандидатите за курсанти по специалността "Гранична полиция" при записване подписват договор за десет години служба в МВР, от които първите пет в Главна дирекция "Гранична полиция".
(3) Кандидатите за курсанти, които са студенти или курсанти в редовна форма на обучение, субсидирано от държавата, в други висши училища, представят удостоверителен документ, че са прекратили обучението си в другото висше училище.
(4) Кандидатите, служители на МВР, за придобиване на ОКС "бакалавър" в редовна форма на обучение прекратяват служебните или трудовите си правоотношения с министерството и представят при записването документ, удостоверяващ това обстоятелство.


Чл. 35. Кандидати за курсанти не се записват за обучение в АМВР при:
1. отказ от подписване на договор или декларация по чл. 34, ал. 1;
2. непредставяне на удостоверителен документ по чл. 34, ал. 3 и 4.


Чл. 36. Учебната година за новоприетите курсанти за ОКС "бакалавър" в редовна форма на обучение започва на 8 септември 2014 г. с въвеждаща подготовка.


Чл. 37. При записване кандидатите за студенти за обучение, субсидирано от държавата, в редовна и задочна форма представят документ за платена такса за първия семестър на учебната 2014/2015 г.

Раздел II.
За задочно обучение за придобиване на ОКС "магистър"


Чл. 38. (1) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, и студенти срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3 ЗВО за придобиване на ОКС "магистър" полагат конкурсен изпит - тест за всяка избрана специалност.
(2) Тестовете се провеждат по правилата на чл. 28 и 29 в сградата на ректората на АМВР от 8,30 ч. по специалности, както следва:
1. "Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред" - на 14 юли 2014 г.;
2. "Публична администрация" - на 15 юли 2014 г.;
3. "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" - на 16 юли 2014 г.;
4. "Защита на националната сигурност" - на 17 юли 2014 г.;
5. "Пожарна и аварийна безопасност" - на 18 юли 2014 г.
(3) При електронен тест след неговото отваряне системата отчита предварително зададеното време.
(4) Електронният тест приключва:
1. по желание на кандидата;
2. автоматично след изтичане на един час.
(5) Електронният тест се анулира при опит за стартиране на друго приложение, различно от това на теста.
(6) Резултатите от електронния тест се отчитат на компютъра непосредствено след приключването му.


Чл. 39. (1) Тестът на кандидата се проверява и оценява по реда на чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 5.
(2) Оценките от теста се обявяват на следващия работен ден след провеждането му и са окончателни, като важат само за учебната 2014/2015 г.


Чл. 40. (1) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение за ОКС "магистър" се класират по бал, получен като сума от:
1. среден успех от семестриалните изпити от дипломата за ОКС "бакалавър" или "магистър";
2. среден успех от държавните изпити и/или дипломни работи;
3. удвоената оценка от теста (приложение № 14).
(2) Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал по специалности и форми на обучение и се прилагат правилата по чл. 31, ал. 6.


Чл. 41. (1) Резултатите от първото класиране се публикуват в 5-дневен срок след обявяването на оценките от последния тест.
(2) Записването след първо класиране се извършва на втория и третия работен ден след неговото публикуване.


Чл. 42. (1) Резултатите от второто класиране се публикуват в 5-дневен срок след първото.
(2) Записването след второ класиране се извършва на втория работен ден след неговото публикуване.


Чл. 43. (1) При записване кандидатите за ОКС "магистър" в задочна форма на обучение предоставят документ за внесена такса за обучение за първия семестър на учебната 2014/2015 г.
(2) Приетите за студенти срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3 ЗВО за ОКС "магистър" сключват договор с АМВР.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Класиране" е административна процедура за подреждане на кандидатите за придобиване на висше образование в АМВР по бал.
2. "Записване" е административна процедура по заявяване и приемане на желания за придобиване статут на курсант, студент и докторант от класирани кандидати на позиции, които позволяват приемане в АМВР.
3. "Зачисляване" е издаване на заповед от ректора, с която се определят кандидатите, придобили статут на курсанти, студенти и докторанти, и приключва приемът в АМВР по специалности.
4. "Специализиран подбор на кандидатите" с оглед държавна служба в МВР е провеждане на:
а) медицински изследвания и прегледи;
б) проверка на физическата годност;
в) изследване на интелектуалните способности и психологично изследване.


§ 2. (1) На следващия работен ден след обявяване на съответното класиране кандидатите могат да подадат заявление за допусната техническа грешка при изчисляването на бала до председателя на главната комисия по приема.
(2) Кандидати, класирани на позиция, позволяваща приемане в АМВР, които не се явят на обявените дати за записване или не подадат необходимите документи, губят право на участие в следващи класирания по съответната специалност.
(3) Записаните кандидати нямат право на участие в следващи класирания.


§ 3. При записване кандидатите представят:
1. оригинална диплома за завършено средно (висше) образование;
2. документ за самоличност;
3. снимки - 5 бр.;
4. декларация по приложения № 4 или 11.


§ 4. При незаети места след приключване на записването след второ класиране могат да се обявяват допълнителни класирания или прием, като записванията са на втория работен ден след публикуване на резултатите от съответното класиране.


§ 5. Извън определения брой се приемат класирани с еднакъв бал на последното място за прием.


§ 6. Деца на служители на МВР, загинали при или по повод изпълнение на служебни задължения, се приемат в рамките на утвърдения брой обучавани по чл. 3, ал. 2, т. 1, буква "а" извън общото класиране и с освобождаване от такса за кандидатстване.


§ 7. Кандидатите за ОКС "бакалавър" от квотата на главните дирекции "Охрана" и "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието, които са служители на това ведомство, не подлежат на специализиран подбор.


§ 8. (1) При незапълване на квотите за Министерството на правосъдието и други ведомства, с които МВР има сключен договор за обучение, местата се прехвърлят в общата квота на МВР.
(2) При липса на кандидати по специалността "Гранична полиция" местата се прехвърлят в специалност от същото професионално направление.

Заключителни разпоредби


§ 9. Тази наредба се издава на основание чл. 131, ал. 4 ЗМВР.


§ 10. Изпълнението на наредбата се възлага на ректора на АМВР и на директорите на основни структури на МВР.


§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2


 
Теми за дисертационни изследвания на докторанти за учебната 2014/2015 г.
 
Докторски програми за задочна форма на обучение Теми
1. Техника на безопасността на труда и противопожарната техника 1.1. Димообразуваща способност на веществата и материалите, използвани при строителство на сгради
    1.2. Изследване на термодинамиката на пожари при реални температурни режими
    1.3. Оптимизация на пожарната безопасност чрез интернет технологии
2. Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации 2.1. Възникване, протичане и последици от аварии в складове за втечнен амоняк
3. Организация и управление извън сферата на материалното 3.1. Институт на доброволното сътрудничество с органите на МВР за противодействие на престъпността
  производство 3.2. Организация на оперативно-издирвателната дейност при провеждане на оперативна комбинация
    3.3. Организация на оперативно-издирвателната дейност при провеждане на контролирана доставка и доверителна сделка
    3.4. Организация на оперативно-издирвателната дейност за противодействие на умишлените убийства
    3.5. Организация на оперативно-издирвателната дейност за противодействие на кражби
    3.6. Организация на оперативно-издирвателната дейност за противодействие на грабежите
    3.7. Организация на оперативно-издирвателната дейност за противодействие на документни измами
    3.8. Организация на оперативно-издирвателната дейност за противодействие на престъпления срещу кредиторите
    3.9. Организация на оперативно-издирвателната дейност за противодействие на контрабандни престъпления
    3.10. Организация на оперативно-издирвателната дейност за противодействие на незаконния наркотрафик
    3.11. Организация на оперативно-издирвателната дейност за противодействие на незаконното производство и търговията с оръжие, стоки и технологии с двойна употреба
    3.12. Организация по прилагане на физическа сила, помощни средства и оръжие
    3.13. Административнонаказателна дейност, осъществявана от полицейските органи
    3.14. Организация на дейността на структурите за охрана на обществения ред в МВР
    3.15. Организация на дейността на полицейските органи за издаване на български документи за самоличност
    3.16. Организация на дейността на полицейските органи за контрол по пребиваване на чужденци в страната
    3.17. Организация на дейността на полицейските инспектори от териториална полиция по обслужване на населението
    3.18. Организация на дейността на охранителна полиция по осъществяване на патрулно-постова дейност
    3.19. Организация на дейността на полицейските органи по противодействие на хулиганството
    3.20. Контрол и наблюдение на морска и дунавска държавна граница
    3.21. Контрол и наблюдение на въздушната граница на Република България
    3.22. Шенгенски граничен контрол
    3.23. Организация и управление на шенгенската сигурност
    3.24. Организация и управление на граничната контролно-пропускателна дейност
    3.25. Контрол и наблюдение на сухоземна държавна граница
    3.26. Организация и управление при операции за освобождаване на отвлечени лица
    3.27. Организация на високорисковите полицейски операции
4. Криминология 4.1. Личност на престъпника
    4.2. Виктимология
5. Криминалистика 5.1. Предмет на криминалистиката
    5.2. Криминалистическа техника
    5.3. Съдебни експертизи
    5.4. Тактика на претърсване и изземване
    5.5. Методика за разследване на кражби
    5.6. Методика за разследване на грабежи
     


Приложение № 2 към чл. 16, ал. 2


НОРМАТИВИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ
 
мъже
 
ЛИЦЕВИ ОПОРИ СКОК ОТ МЯСТО (до 3 опита) ПОВДИГАНЕ НА ТРУПА ОТ ТИЛЕН ЛЕГ СПРИНТ - 30 МЕТРА (гладко бягане) БЯГАНЕ - 800 МЕТРА
БРОЙ ТОЧКИ САНТИ- МЕТРИ ТОЧКИ БРОЙ ТОЧКИ СЕКУН- ДИ ТОЧКИ МИНУТИ ТОЧКИ
30 + 10 245 + 10 45 + 10 4,5 - 10 3,25 - 10
28 9 240 9 40 9 4,6 9 3,30 9
26 8 235 8 35 8 4,7 8 3,35 8
24 7 230 7 30 7 4,8 7 3,40 7
22 6 225 6 28 6 4,9 6 3,45 6
20 5 220 5 25 5 5,0 5 3,50 5
18 4 215 4 23 4 5,1 4 3,55 4
16 3 210 3 20 3 5,2 3 4,00 3
14 2 205 2 18 2 5,3 2 4,05 2
12 1 200 1 16 1 5,4 1 4,10 1
под 12 0 под 200 0 под 16 0 над 5,4 0 над 4,10 0
 
жени
 
ЛИЦЕВИ ОПОРИ СКОК ОТ МЯСТО (до 3 опита) ПОВДИГАНЕ НА ТРУПА ОТ ТИЛЕН ЛЕГ СПРИНТ - 30 МЕТРА (гладко бягане) БЯГАНЕ - 800 МЕТРА
БРОЙ ТОЧКИ САНТИ- МЕТРИ ТОЧКИ БРОЙ ТОЧКИ СЕКУН- ДИ ТОЧКИ МИНУТИ ТОЧКИ
20 + 10 195 + 10 40 + 10 5,0 - 10 3,35 - 10
18 9 190 9 35 9 5,1 9 3,40 9
16 8 185 8 30 8 5,2 8 3,45 8
14 7 180 7 25 7 5,3 7 3,50 7
12 6 175 6 23 6 5,4 6 3,55 6
10 5 170 5 20 5 5,5 5 4,00 5
8 4 165 4 18 4 5,6 4 4,05 4
6 3 160 3 16 3 5,7 3 4,10 3
4 2 155 2 14 2 5,8 2 4,15 2
2 1 150 1 12 1 5,9 1 4,20 1
под 2 0 под 150 0 под 12 0 над 5,9 0 над 4,20 0

За успешно издържали нормативите се считат кандидатите, явили се на всички тестове, събрали общ брой точки над 30 и получили на всеки от тестовете 1 и повече точки.


Приложение № 3 към чл. 16, ал. 4, т. 3


(съответства на Правилника за медицинската експертиза в МВР)
 
МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - МВР
 
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО
 
1. На ................................................................................................................... , ЕГН ...........................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

Роден/а на ........................................ г., лична карта № ..........................................................................................................................................................................................................................
адрес: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Анамнеза: Субективни оплаквания: .........................................................................................................................................................................................................................................................
(попълва се от личния лекар) .................................................................................................................................................................................................................................................................
Прекарани заболявания: туберкулоза
...................................
; ревматизъм
.............................
, вирусен хепатит
.............................
  (година)   (година)   (година)
др. инфек. заболявания
..........................
; язва на стомаха (дуоденума)
..............................
, алергичност към ...............................................................
  (година)   (година)  
нервни и психични разстройства и припадъци .............. ; телесни наранявания и операции ...................................................................................................................................................................................................
други заболявания ................... ; провеждал болнично лечение за .........................................................................................................................................................................................................................

(диагноза)

Фамилна анамнеза ................................................. Кръвна група, Rh фактор ....................................................................................................................................................................................................
3. Данни от личния лекар: ....................................................................................................................................................................................................................................................................
(попълват се само патологични отклонения)
Дата: ............... г. Освидетелстван:
.....................................
Личен лекар:
.......................................................................................................
      (подпис)   (подпис, личен печат)
Психиатър: .................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име на здравното заведение и лекаря, освидетелствали кандидата)
 
............... 200... г. Психиатър: ........................................
  (подпис, личен печат)
 
 
ДАННИ ОТ ПРЕГЛЕДИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ:
(попълва се от специалистите на здравното заведение, извършило прегледите)
 
Вътрешен статус:
Дихателна с-ма ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Сърдечно-съдова система ........................ Кръвно налягане .................... Пулс ....................................................................................................................................................................................................
Корем .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(черен дроб, далак, болезненост)
 
............... 200... г. Интернист: .....................................
  (подпис, личен печат)
 
Хирургичен статус:
Височина ............................................. см; Тегло ............................................. кг;
Корем .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(херния, апендицит, хемороиди и операции)
Пикочно-полова система ......................................................................................................................................................................................................................................................................
Двигателна система ............................................................................................................................................................................................................................................................................
(фрактури, луксации, деформации, плоски стъпала, варици)
 
............... 200... г. Хирург: ....................................
  (подпис, личен печат)
 
Кожни и венерически заболявания: ...............................................................................................................................................................................................................................................................
 
............... 200... г. Дерматолог: ................................
  (подпис, личен печат)
 
Неврологичен статус: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
 
............... 200... г. Невролог: ...................................
  (подпис, личен печат)
 
Уши, нос и гърло. Слух:
Разговорна реч:
дясно ухо: ..................
ляво ухо: ....................
Шепотна реч:
дясно ухо: .................
ляво ухо: ...................
Равновесие (стабилометрия) ............................. Нос, околоносни кухини ...............................................................................................................................................................................................................
 
............... 200... г. Отоларинголог: ....................................
  (подпис, личен печат)
 
Очи:
Зрителна острота: дясно око: .............................
(без и със корекция) ляво око: .............................
Цветоусещане: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
............... 200... г. Офталмолог: ....................................
  (подпис, личен печат)
 
Гинеколог: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(само за жени) .................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
............... 200... г. Гинеколог: ....................................
  (подпис, личен печат)
 
Лабораторни изследвания:
Кръвни показатели: хемоглобин .............. , левкоцити ........... , еритроцити .......... , хематокрит ...................................................................................................................................................................................
Кр. захар ................ , креатинин ................. , АЛАТ ................. , АСАТ ................ , СУЕ ...............................................................................................................................................................................
Урина: албумин .............. , захар .............. , билирубин ............. , уробилиноген ............ , седимент .......................................................................................................................................................................
Други изследвания ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
............... 200... г. Лаборант: ..............
  (подпис)
 
Допълнителни прегледи, консултации и профилактични прегледи: ..................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТНО-ЛЕКАРСКАТА КОМИСИЯ:
 
здрав (болен - диагноза)
............................. за служба в МВР като: ..........................................................................................................................................................................................................................................
(годен, негоден)
 
............... 2006 г.
гр. ...................
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ......................................................................................
печат:  
  1. ................................................................................
ЧЛЕНОВЕ: 2. ................................................................................
  3. ................................................................................
  (подписи и л. печати)


Приложение № 4 към чл. 17, т. 8, чл. 19, ал. 6 и § 3, т. 4


 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Долуподписаният .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № .............................., издадена на ....................... от ...................., ЕГН ....................................................................................................................................................................
живеещ(а) в гр./с. ..............................................., област ..........................................., ул. (бул.) .....................................................................................................................................................
№ .................., бл. ............, ет. ............, ап. .................., тел. ........................................................................................................................................................................................................
удостоверявам с подписа си, че НЕ притежавам и НЕ се обучавам за образователно-квалификационна степен по специалности от висшето образование, субсидирано от държавата.
 
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: ....................... г. ДЕКЛАРАТОР: ..............................
   


Приложение № 5 към чл. 18, ал. 1, т. 1


КУРСАНТ - "бакалавър" в редовна
форма на обучение
                 
 
....................................................................
 
....................................................................
 
....................................................................
 
....................................................................
 
  медицински подбор   физическа годност   психологическо   Входящ №  
      бр. точки/оценка   изследване      
                 
  оценки от дипломата за средно образование      
         
 
среден успех от държавни зрелостни изпити .................................................................................................
     
 
български език и литература ...........................................................................................................
     
 
история на България ....................................................................................................................
 
Тест по бълг. език ............................................................................................................
 
 
математика ..............................................................................................................................
     
 
физика ......................................................................................................................................
     
 
химия ......................................................................................................................................
     
 
общ успех (среден успех) ..............................................................................................................
  ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР  
         
   
ЕГН: .......................................
ОДМВР/СДВР(РУП) ...................................................................................................................................
 - мъж ДО
 - жена РЕКТОРА НА
 - дете на служител на МВР, загинал при или по повод изпълнение на служебни задължения АКАДЕМИЯТА НА МВР
(слага се кръстче)  
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
от .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
роден(а) на ............................................... в гр./с. .............................................................................................................................................................................................................................
лична карта № ..............................., издадена на ................................... от ...............................................................................................................................................................................................
постоянен адрес .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
дом. тел. ................................, сл. тел. ........................................, моб. тел. ......................................................................................................................................................................................
 
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за курсант в редовна форма на обучение в специалностите:
 
Поредност на желанията Специалност
  ППООР
  ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ
  ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
 
Прилагам следните документи:
1. Диплома за завършено средно образование - оригинал или официално заверено копие.
2. Автобиография.
3. Свидетелство за съдимост.
4. Декларация за липса на образувано наказателно производство (приложение № 6).
5. Удостоверение от психо-неврологичния диспансер.
6. Декларация за гражданство (приложение № 7).
7. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД (приложение № 8).
8. Документ за платена такса.
 
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
 
Дата: ....................... г. Подпис: ..............................


Приложение № 6 към чл. 18, ал. 1, т. 5


 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Долуподписаният .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № .............................., издадена на ....................... от ...................., ЕГН ....................................................................................................................................................................
живеещ(а) в гр./с. ..............................................., област ..........................................., ул. (бул.) .....................................................................................................................................................
№ .................., бл. ............, ет. ............, ап. .................., тел. ........................................................................................................................................................................................................
удостоверявам с подписа си, че срещу мен НЯМА повдигнато обвинение за извършено умишлено престъпление от общ характер.
 
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: ....................... г. ДЕКЛАРАТОР: ..............................
   


Приложение № 7 към чл. 18, ал. 1, т. 7


 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Долуподписаният .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № .............................., издадена на ....................... от ...................., ЕГН ....................................................................................................................................................................
живеещ(а) в гр./с. ..............................................., област ..........................................., ул. (бул.) .....................................................................................................................................................
№ .................., бл. ............, ет. ............, ап. .................., тел. ........................................................................................................................................................................................................
удостоверявам с подписа си, че ИМАМ българско гражданство и не съм гражданин на друга държава.
 
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: ....................... г. ДЕКЛАРАТОР: ..............................
   


Приложение № 8 към чл. 18, ал. 1, т. 8, чл. 25, т. 6


 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Долуподписаният .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № .............................., издадена на ....................... от ...................., ЕГН ....................................................................................................................................................................
живеещ(а) в гр./с. ..............................................., област ..........................................., ул. (бул.) .....................................................................................................................................................
№ .................., бл. ............, ет. ............, ап. .................., тел. ........................................................................................................................................................................................................
на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД давам изрично писмено съгласие Министерството на вътрешните работи да използва и обработва личните ми данни при приемане в Академията на МВР през 2014 г.
 
Дата: ....................... г. ДЕКЛАРАТОР: ..............................
   


Приложение № 9 към чл. 20, ал. 1, т. 1


СТУДЕНТ - "бакалавър" в редовна форма
на обучение, субсидирано от държавата
......................................

Входящ №

среден успех от ДЗИ ....................................
ДЗИ по бълг. език ...................................
български език и литература ...................................
история на България ....................................
общ успех (среден успех) ...................................
ЕГН: ...........................................

ДО

РЕКТОРА НА

АКАДЕМИЯТА НА МВР

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
от .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
роден(а) на ............................................... в гр./с. .............................................................................................................................................................................................................................
лична карта № ..............................., издадена на ................................... от ...............................................................................................................................................................................................
постоянен адрес .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
дом. тел. ................................, сл. тел. ........................................, моб. тел. ......................................................................................................................................................................................
 
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за студент в редовна форма на обучение, субсидирано от държавата, в специалностите:
 
Поредност на желанията Специалност
  ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
  КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ
 
Прилагам следните документи:
1. Диплома за завършено средно образование - оригинал или официално заверено копие.
2. Свидетелство за съдимост.
3. Удостоверение от психо-неврологичния диспансер.
4. Медицинско свидетелство.
5. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД (приложение № 8).
6. Документ за платена такса.
 
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
 
Дата: ....................... г. Подпис: ..............................


Приложение № 10 към чл. 20, ал. 2, т. 1


СТУДЕНТ - "бакалавър" в задочна форма
на обучение, субсидирано от държавата
                 
 
....................................................................
 
....................................................................
 
....................................................................
 
....................................................................
 
  медицински подбор   физическа годност   психологическо   Входящ №  
      бр. точки/оценка   изследване      
                 
  оценки от дипломата за средно образование      
         
 
среден успех от държавни зрелостни изпити .................................................................................................
     
 
български език и литература ...........................................................................................................
     
 
история на България ....................................................................................................................
 
Тест по бълг. език ............................................................................................................
 
 
математика ..............................................................................................................................
     
 
физика ......................................................................................................................................
     
 
химия ......................................................................................................................................
     
 
общ успех (среден успех) ..............................................................................................................
  ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР  
         
   
ЕГН: .......................................
ОДМВР/СДВР(РУП) ...................................................................................................................................
   
 - мъж ДО
 - жена РЕКТОРА НА
  АКАДЕМИЯТА НА МВР
 - държавен служител  
 - ЛРТП ЧРЕЗ
(слага се кръстче) ДИРЕКТОРА НА
  .......................................
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
от .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
роден(а) на ............................................... в гр./с. .............................................................................................................................................................................................................................
лична карта № ..............................., издадена на ................................... от ...............................................................................................................................................................................................
постоянен адрес .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
дом. тел. ................................, сл. тел. ........................................, моб. тел. ......................................................................................................................................................................................
 
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за студент в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, в специалностите:
 
Поредност на желанията Специалност
  ППООР
  ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ
  ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
 
Прилагам следните документи:
1. Диплома за завършено средно образование - оригинал или официално заверено копие.
2. Справка за трудов/служебен стаж в системата на МВР.
3. Документ за платена такса.
 
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
 
Дата: ....................... г. Подпис: ..............................


Приложение № 11 към чл. 21, ал. 4, т. 2, § 3, т. 4


 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Долуподписаният .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № .............................., издадена на ....................... от ...................., ЕГН ....................................................................................................................................................................
живеещ(а) в гр./с. ..............................................., област ..........................................., ул. (бул.) .....................................................................................................................................................
№ .................., бл. ............, ет. ............, ап. .................., тел. ........................................................................................................................................................................................................
удостоверявам с подписа си, че НЕ притежавам ОКС "МАГИСТЪР" по специалности от висшето образование, субсидирано от държавата.
 
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: ....................... г. ДЕКЛАРАТОР: ..............................
   


Приложение № 12 към чл. 22, т. 1, чл. 23


СТУДЕНТ - "магистър" в задочна форма
на обучение, субсидирано от държавата
                 
             
....................................................................
 
              Входящ №  
                 
  оценки от дипломата за средно образование   оценки от конкурсните изпити  
         
  среден успех от курса на обучението за  
Тест по ....................... ..................................................................................................
 
  придобиване на висше образование  
Тест по ....................... ..................................................................................................
 
  ...................................  
Тест по ....................... ..................................................................................................
 
  среден успех от държавния(ите) изпит(и)  
Тест по ....................... ..................................................................................................
 
  и/или дипломната работа      
  ...................................   ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР  
         
   
ЕГН: .......................................  
 - мъж ДО
 - жена РЕКТОРА НА
(слага се кръстче) АКАДЕМИЯТА НА МВР
   
  ЧРЕЗ
  ДИРЕКТОРА НА
  ..........................................
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
от .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
роден(а) на ............................................... в гр./с. .............................................................................................................................................................................................................................
лична карта № ..............................., издадена на ................................... от ...............................................................................................................................................................................................
постоянен адрес .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
дом. тел. ................................, сл. тел. ........................................, моб. тел. ......................................................................................................................................................................................
 
Притежавам образователно-квалификационна степен .....................................................................................................................................................................................................................................................
по специалността .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
и диплома за висше образование № .......................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за студент в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, в специалностите:
 
Поредност на желанията Специалност
  ППООР
  СРУСОР
  ЗНС
  ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
  ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
 
Прилагам следните документи:
1. Диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за придобита ОКС на висшето образование.
2. Справка за трудов/служебен стаж в системата на МВР.
3. Документ за платена такса.
 
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
 
Дата: ....................... г. Подпис: ..............................


Приложение № 13 към чл. 23, чл. 25, т. 1


СТУДЕНТ - "магистър" в задочна форма
на обучение по реда на чл. 21, ал. 3 ЗВО
                 
             
....................................................................
 
              Входящ №  
                 
  оценки от дипломата за средно образование   оценки от конкурсните изпити  
         
  среден успех от курса на обучението за  
Тест по ....................... ..................................................................................................
 
  придобиване на висше образование  
Тест по ....................... ..................................................................................................
 
  ...................................  
Тест по ....................... ..................................................................................................
 
  среден успех от държавния(ите) изпит(и)  
Тест по ....................... ..................................................................................................
 
  и/или дипломната работа      
  ...................................   ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР  
         
   
ЕГН: .......................................  
 - мъж ДО
 - жена РЕКТОРА НА
(слага се кръстче) АКАДЕМИЯТА НА МВР
   
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
от .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
роден(а) на ............................................... в гр./с. .............................................................................................................................................................................................................................
лична карта № ..............................., издадена на ................................... от ...............................................................................................................................................................................................
постоянен адрес .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
дом. тел. ................................, сл. тел. ........................................, моб. тел. ......................................................................................................................................................................................
 
Притежавам образователно-квалификационна степен .....................................................................................................................................................................................................................................................
по специалността .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
и диплома за висше образование № .......................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за студент в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, в специалностите:
 
Поредност на желанията Специалност
  ППООР
  СРУСОР
  ЗНС
  ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
Прилагам следните документи:
1. Диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за придобита образователно-квалификационна степен на висшето образование.
2. Удостоверение от психо-неврологичния диспансер по местоживеене.
3. Медицинско свидетелство.
4. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД (приложение № 8).
5. Свидетелство за съдимост.
6. Документ за платена такса.
 
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
 
Дата: ....................... г. Подпис: ..............................


Приложение № 14 към чл. 31, ал. 1 и 2, чл. 40, ал. 1


Специалности ОКС и форми на обучение БАЛООБРАЗУВАНЕ
    І компонент ІІ компонент ІII компонент ІV компонент V компонент VІ компонент VII компонент VІII компонент
Факултет "Полиция"
Бал за класиране на кандидати съгласно чл. 31, ал. 1, т. 1
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред и гранична полиция Бакалавър Редовно Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература с коеф. 2 Среден успех от държавните зрелостни изпити Среден успех от дипломата Оценка от предмета, включващ изучаване на история на България     Точки от проверката на физическата годност, умножени с коефициент 0,1 Оценка от изпита по бълг. език
Бал за класиране съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред и гранична полиция Бакалавър Редовно   Оценка по български език и литература от дипломата с коеф. 2 Среден успех от дипломата с коеф. 2 Оценка от предмета, включващ изучаване на история на България     Точки от проверката на физическата годност, умножени с коефициент 0,1 Оценка от изпита по бълг. език
Бал за класиране съгласно чл. 31, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4
Корпоративна сигурност. Публична администрация Бакалавър Редовно Задочно Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература с коеф. 2 Среден успех от държавните зрелостни изпити Среден успех от дипломата Оценка от предмета, включващ изучаване на история на България        
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред Бакалавър Задочно Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература с коеф. 2 Среден успех от държавните зрелостни изпити Среден успех от дипломата Оценка от предмета, включващ изучаване на история на България       Оценка от изпита по бълг. език
Корпоративна сигурност. Публична администрация Бакалавър Редовно Задочно   Оценка по български език и литература от дипломата с коеф. 2 Среден успех от дипломата с коеф. 2 Оценка от предмета, включващ изучаване на история на България        
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред Бакалавър Задочно   Оценка по български език и литература от дипломата с коеф. 2 Среден успех от дипломата с коеф. 2 Оценка от предмета, включващ изучаване на история на България       Оценка от изпита по бълг. език
Бал за класиране съгласно чл. 40
Публична администрация Магистър Задочно Среден успех от държавни изпити Среден успех от семестриалните изпити Оценката от теста с коеф. 2          
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред                  
Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред                  
Защита на националната сигурност                  
І вариант                  
Публична администрация Магистър Задочно Среден успех от дипломни Среден успех от Оценката от теста с коеф.          
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред   работи семестриал- ните изпити 2          
Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред                  
Защита на националната сигурност                  
ІI вариант                  
Публична администрация Магистър Задочно Среден успех от държавни изпити и дипломни работи Среден успех от семестриал- ните изпити Оценката от теста с коеф. 2          
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред                  
Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред                  
Защита на националната сигурност                  
ІII вариант                  
Факултет "Пожарна безопасност и защита на населението"
Бал за класиране съгласно чл. 31, ал. 1, т. 3
Пожарна и аварийна безопасност. І вариант Бакалавър Редовно Държавен зрелостен изпит по математика с коеф. 2 Среден успех от държавните зрелостни изпити Среден успех от дипломата Оценка от предмета, изучаващ физика Оценка от предмета, изучаващ химия   Точки от проверката на физическата годност, умножени с коефициент 0,1 Оценка от изпита по бълг. език
Пожарна и аварийна безопасност. ІI вариант Бакалавър Редовно   Среден успех от държавните зрелостни изпити Среден успех от дипломата Оценка от предмета, изучаващ физика Оценка от предмета, изучаващ химия Оценка по математика от дипломата с коеф. 2 Точки от проверката на физическата годност, умножени с коефициент 0,1 Оценка от изпита по бълг. език
Бал за класиране съгласно чл. 31, ал. 1, т. 4
Пожарна и аварийна безопасност Бакалавър Редовно     Среден успех от дипломата с коеф. 2 Оценка от предмета, изучаващ физика Оценка от предмета, изучаващ химия Оценка по математика от дипломата с коеф. 2 Точки от проверката на физическата годност, умножени с коефициент 0,1 Оценка от изпита по бълг. език
Бал за класиране съгласно чл. 31, ал. 2, т. 5
Пожарна и аварийна безопасност. І вариант Бакалавър Задочно Държавен зрелостен изпит по математика с коеф. 2 Среден успех от държавните зрелостни изпити Среден успех от дипломата Оценка от предмета, изучаващ физика Оценка от предмета, изучаващ химия     Оценка от изпита по бълг. език
Пожарна и аварийна безопасност. II вариант Бакалавър Задочно   Среден успех от държавните зрелостни изпити Среден успех от дипломата Оценка от предмета, изучаващ физика Оценка от предмета, изучаващ химия Оценка по математика от дипломата с коеф. 2   Оценка от изпита по бълг. език
Бал за класиране съгласно чл. 31, ал. 2, т. 6
Пожарна и аварийна безопасност Бакалавър Задочно     Среден успех от дипломата с коеф. 2 Оценка от предмета, изучаващ физика Оценка от предмет, изучаващ химия Оценка по математика от дипломата с коеф. 2   Оценка от изпита по бълг. език
Бал за класиране съгласно чл. 40
Пожарна и аварийна безопасност. І вариант Магистър Задочно Среден успех от държавни изпити Среден успех от семестриал- ните изпити Оценка от теста с коеф. 2          
Пожарна и аварийна безопасност. ІІ вариант Магистър Задочно Среден успех от дипломни работи Среден успех от семестриал- ните изпити Оценка от теста с коеф. 2          
Пожарна и аварийна безопасност. ІІІ вариант Магистър Задочно Среден успех от държавни изпити и дипломни работи Среден успех от семестриал- ните изпити Оценка от теста с коеф. 2          
                   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти