Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 4 АПРИЛ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2018 Г.

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 Ноември 2015г., изм. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 18 Август 2017г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. (Националната програма) за следните мерки:
1. "Преструктуриране и конверсия на лозя";
2. "Популяризиране на пазарите на трети държави".

Глава втора.
ОРГАНИ ПО ПРИЛАГАНЕ

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) предоставя удостоверение за участие на кандидатите за финансова помощ по мярката по чл. 1, т. 1.
(2) Изпълнителният директор на ИАЛВ утвърждава със заповед образци на документите, необходими за кандидатстване по ал. 1, ако с нормативен акт не е предвиден друг ред. Заповедта и документите се публикуват на интернет страницата на ИАЛВ в срок до 1 работен ден от утвърждаването им. В заповедта могат да се предвидят условия и ред за подаване на документите в електронен вид.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) предоставя финансова помощ на одобрените кандидати след сключване на договор до изчерпване на определения бюджет по мерките по чл. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Изпълнителният директор на ДФЗ утвърждава образци на документи за кандидатстване за предоставяне на финансова помощ по мерките по чл. 1. Документите се публикуват на интернет страницата на ДФЗ в срок до 1 работен ден от утвърждаването им. Могат да се предвидят условия и ред за подаване на документите в електронен вид.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.) Изпълнителният директор на ДФЗ определя със заповед бюджета за съответната финансова година на мерките по чл. 1. Издадената заповед може да бъде изменена, като заповедта за изменение се публикува на интернет страницата на ДФЗ, без да се прилага срокът по ал. 7.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Изпълнителният директор на ДФЗ определя със заповед периодите за подаване на заявления за предоставяне на финансова помощ по мерките по чл. 1.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Контролът по изпълнението на проектите по мерките по чл. 1, за които е сключен договор, се упражнява от ДФЗ.
(6) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Въз основа на решение на постоянната работна група, създадена на основание чл. 4, ал. 1, изпълнителният директор на ДФЗ определя със заповед период за прием на проекти със заявено авансово плащане за текущата финансова година.
(7) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Заповедите по ал. 3, 4 и 6 се публикуват на интернет страницата на ДФЗ в срок най-малко 15 дни преди началото на съответния период за прием.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед създава постоянна работна група за управление на Националната програма. В състава на работната група се включват представители на браншовите организации, на Министерството на земеделието, храните и горите, Изпълнителната агенция по лозата и виното и Държавен фонд "Земеделие". Постоянната работна група прави предложения за промени в Националната програма, за преразпределение на бюджета между мерките и дейностите. Промените в Националната програма се одобряват по предвидения ред в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС).
(2) Организацията и редът на работа на постоянната работната група за управление на Националната програма се определят със заповедта по ал. 1.

Глава трета.
МЯРКА "ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ"

Раздел I.
Дейности


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) По мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" се подпомагат следните дейности:
1. конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната чрез:
а) презасаждане без промяна на местонахождението на лозята;
б) (отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)
2. преструктуриране на лозята чрез:
а) презасаждане с промяна на местонахождението на лозята;
б) (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 15.06.2016 г.) разрешения за засаждане, с които се преобразуват права за засаждане от националния резерв;
3. подобряване на техниките за управление на лозята чрез:
а) смяна на формировката със или без смяна на подпорната конструкция;
б) изграждане на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения, включително новосъздадени;
в) смяна на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения;
г) изграждане на съоръжения за борба с ерозията в следните форми:
аа) (доп. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) изграждане на противоерозионна агротехника, подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване;
бб) (отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)
вв) (отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)
гг) изграждане или реконструкция на тераси;
д) изграждане на хидромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване.
(2) За дейностите по ал. 1, т. 1, буква "а" и т. 2, буква "а" одобрените кандидати получават обезщетение за загуба на доход в една от следните форми:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 15.06.2016 г.) разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения за определен период от време (отложено изкореняване), който не надвишава три години;
2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) парично обезщетение - предназначено да компенсира загубата на приходи в периода до встъпване в плододаване на новосъздадените лозови насаждения за определен период от време, който не надвишава две години, с цел полагане на грижи за същите и опазване на околната среда.
(3) Максималният срок за изпълнение на дейностите по ал. 1 е до края на втората винарска година, следваща годината на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, сключен между одобрения кандидат и ДФЗ.


Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Недопустими за подпомагане по мярката по чл. 1, т. 1 са следните дейности:
1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.) презасаждане на лозарски парцел със същия винен сорт при същите или различни разстояния на засаждане, представляващо обичайно обновление на лозята, които са приключили естествения си жизнен цикъл;
2. защита от щети, нанесени от диви животни, чрез изграждане на огради или с активна защита, която включва човешки звуци;
3. защита от щети, нанесени от птици, чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи, закупуване на машини за плашене на птици или с активна защита, която включва човешки звуци;
4. защита от градушка чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи;
5. изграждане на прегради/стени срещу вятър;
6. изграждане на пътища в рамките на лозовото насаждение или които водят до него;
7. подмладяване на лозовите насаждения и попълване на празни места от пропаднали растения с нов посадъчен материал (подсаждане);
8. смяна на формировката от един вид в същия в зависимост от височината на стъблото - нискостъблени, средностъблени и високостъблени;
9. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) смяна на формировката на лозя, по-млади от 5 години, считано от годината, следваща годината на засаждане, и/или лозя без напълно формирани кордони, рамена и плодни звена;
10. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) преструктуриране и конверсия на винени лозя, които не отговарят на определението за добро агротехническо състояние;
11. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.) дейности или етапи от дейност/и по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя", за които е получено финансиране от ЕС за същите площи през последните 10 финансови години.
(2) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Финансова помощ не се предоставя за:
1. разходи по закупуване на оборудване и съоръжения втора употреба;
2. данък добавена стойност (ДДС);
3. лизинг;
4. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховки;
5. банкови такси, разходи за гаранции, плащане и рефинансиране на лихви;
6. принос в натура;
7. плащане в брой (с изключение на разходи за трудови възнаграждения, пряко свързани с осъществяването на дейностите по договора);
8. осигурителни вноски по трудови възнаграждения;
9. разходи, извършени преди подписването на договора с Държавен фонд "Земеделие";
10. хонорари за консултантски услуги, разходи за управление на проекта;
11. закупуване на стопански инвентар, селскостопанска техника, транспортни средства;
12. ежедневно управление на лозарското стопанство.

Раздел II.
Изисквания към кандидатите


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) За финансова помощ за дейностите по тази мярка могат да кандидатстват производителите, вписани в лозарския регистър по Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН), които:
1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) нямат изискуеми публични задължения към държавата, видът и размерът на които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.

Раздел III.
Финансова помощ


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Максималният размер на финансовата помощ за мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" е до 75 % от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1. Максималният размер на всички разходи по проект или проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием, е 3 000 000 лева.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 15.06.2016 г.) Паричното обезщетение за загуба на доход по чл. 5, ал. 2, т. 2 се изчислява на база среден годишен добив на хектар за период от две години преди получаване на разрешение за презасаждане. Средният годишен добив, за който се изплаща обезщетение, е до 9000 кг/ха.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г. (*)) Парично обезщетение получават производители, които надлежно са поддържали площите си през последните три години, предхождащи изкореняването, и са подали годишни декларации за реколта. Когато производителите извършват изкореняване на съществуващи плододаващи лозови насаждения, без да получават финансова помощ за това, парично обезщетение за загуба на доход им се предоставя само ако са уведомили ИАЛВ за предстоящото изкореняване на индивидуално определени площи най-малко 7 дни преди неговото начало. Изпълнителната агенция по лозата и виното предоставя на ДФ "Земеделие" данни за: лицето, което извършва изкореняването; индивидуализация и подробно описание на агротехническото състояние на площите, на които се извършва изкореняването.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 15.06.2016 г.) За създаване на лозови насаждения с разрешения за засаждане, с които се преобразуват права за засаждане от Национален резерв не се предоставя парично обезщетение за загуба на доход.
(5) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Финансова помощ за парично обезщетение за загуба на доход се изплаща на една вноска в сроковете и по реда на чл. 28, ал. 2.
(6) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед определя за всяка финансова година цената за килограм грозде.
(7) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Финансовата помощ не се предоставя на кандидати и ползватели на помощта, за които се установи, че:
1. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 15.06.2016 г.) не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) ако се установи, че в резултат на свързаността се надхвърля таванът, определен в ал. 1;
2. са учредени или преобразувани с цел получаване на финансова помощ в размер, надвишаващ максималния по ал. 1;
3. изкуствено са създали условия за получаване на помощта или за осигуряване на предимство, в противоречие с целите на мярката, ако се установи, че в резултат на свързаността се надхвърля таванът, определен в ал. 1;
4. (нова - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.) физическото лице, собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност или собственик на предприятието на едноличен търговец, попада в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 или чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.).

Раздел IV.
Условия и ред за издаване на удостоверение за участие


Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Заявление за участие за една или повече дейности по чл. 5 при спазване на ограниченията на чл. 6, по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 2, се подава целогодишно в териториално звено на ИАЛВ (ТЗ на ИАЛВ) по регистрация на лозарското стопанство.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните общи документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) план за преструктуриране и конверсия (ППК) по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 2, който съдържа данни за идентификацията на земеделските парцели и площта на парцелите в хектари, до четвърти знак след десетичната запетая;
2. документ/и, удостоверяващ/и правното основание за ползване на имота/имотите, посочени в ППК:
а) (изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.) при представяне на договор за аренда/преаренда или наем същият е с нотариална заверка на подписите на страните и за срок от минимум 5 календарни години, следващи годината на окончателно изплащане на финансовата помощ по мярката;
б) изискването по буква "а" не се отнася за имотите, подлежащи на изкореняване по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 2, буква "а";
3. (доп. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) актуална/и скица/и на имота/имотите, посочени в ППК, издадена/и не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението, а когато е издадена/и от Агенцията по геодезия, картография и кадастър - актуална/и след последните промени в кадастъра;
4. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.) При подаване на заявленията по ал. 1 за дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1, буква "а" и т. 2, буква "а" се представя уведомление за начало на изкореняване по реда на Наредба № 9 от 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя (ДВ, бр. 42 от 2016 г.)

Чл. 10. (1) В срок до 10 работни дни от подаване на заявлението по чл. 9, ал. 1 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на предоставените документи и сравнява данните за посочените в заявлението имоти с данните от лозарското стопанство, вписани в лозарския регистър.
(2) При установяване на непълноти и/или нередовности в заявлението и приложените към него документи ТЗ на ИАЛВ писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението представя изисканите документи или писмени обяснения.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Когато кандидатът не отстрани непълнотите и/или нередовностите в срока по ал. 2, заявлението се отхвърля.
(4) В срок до 7 работни дни от извършване на проверката по ал. 1 или след отстраняване на непълнотите и/или нередовностите по ал. 2 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на място на заявените имоти за установяване на действителното агротехническо състояние. Резултатите от проверката се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица, извършили проверката, и кандидата или негов упълномощен представител.
(5) В срок до три работни дни след извършване на проверката по ал. 4 ТЗ на ИАЛВ изготвя становище за одобрение или отхвърляне на заявлението.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) (1) В срок до 7 работни дни от изготвянето на становището по чл. 10, ал. 5 изпълнителният директор на ИАЛВ въз основа на констатациите от извършената проверка на място утвърждава ППК по чл. 9, ал. 2, т. 1 или отхвърля заявлението по чл. 9, ал. 1 с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Когато заявлението за участие по мярката бъде одобрено, изпълнителният директор на ИАЛВ издава и удостоверение за участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя", а когато е отхвърлено, отказва издаването на удостоверение.
(2) Заповедта по ал. 1 се изпраща на кандидата. Когато заявлението по чл. 9, ал. 1 е одобрено, на кандидата се изпращат и утвърденият ППК и удостоверението за участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя".
(3) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.) Срокът на валидност на удостоверението за участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" е 6 месеца от датата на издаването му.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.) Срокът по ал. 3 може да бъде удължен еднократно с още 6 месеца от датата на изтичане срока на предходното удостоверение въз основа на искане за удължаване на срока. Искането се подава в съответното ТЗ на ИАЛВ по местонахождение на имотите преди изтичане на срока на удостоверението. Към искането се прилагат документите по чл. 9, ал. 2, т. 2 и 3. Когато подадените при издаване на удостоверението по чл. 11 документи за правно основание за ползване са актуални към датата на искането, те не се подават отново.
(5) В срок до 7 работни дни от получаване на искането по ал. 4 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на място и ако не установи несъответствие с първоначалната теренна проверка по чл. 10, ал. 4, в срок до три работни дни изготвя становище за неговото одобрение. В срок до 7 работни дни от изготвянето на становището изпълнителният директор на ИАЛВ въз основа на констатациите от извършената проверка на място одобрява искането с мотивирана заповед, която се изпраща на кандидата.
(6) Когато при проверката по ал. 5 се установи несъответствие с първоначалната теренна проверка по чл. 10, ал. 4, изпълнителният директор на ИАЛВ отхвърля искането с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел V.
Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) За предоставяне на финансова помощ кандидатът подава заявление по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 2, в Централното управление на Държавен фонд "Земеделие" (ЦУ на Държавен фонд "Земеделие"). Когато кандидатът възнамерява да заяви авансово плащане, той следва да посочи в заявлението за предоставяне на финансова помощ точния размер на сумата за авансовото плащане и финансовата година, за която има намерение да упражни това право.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи в оригинал:
1. изрично нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
2. (отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) документите по чл. 11, ал. 2, а в случай на удължаване срока на удостоверението - и заповедта по чл. 11, ал. 5;
4. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) инвестиционен проект по образец;
5. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) оригинал на декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП по образец, утвърден от министъра на икономиката;
6. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) удостоверение за признаване като организация на производители или свидетелство за признаване като група на производители, издадено по реда на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (ДВ, бр. 34 от 2015 г.);
7. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) удостоверение за вписване в регистъра на вероизповеданията - за юридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията;
8. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по мярката (не се прилага за кандидатите, които са ЕТ);
9. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) оригинал или заверено копие на удостоверение, че ползвателят на помощта не е в процедура по несъстоятелност, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - за кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър;
10. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) оригинал или заверено копие на удостоверение, че ползвателят на помощта не е в процедура по ликвидация, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - за кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър;
11. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) свидетелство за съдимост на кандидата за финансова помощ - физическо лице, на представляващия кандидата за помощта едноличен търговец или юридическо лице и на членовете на управителния им орган, както и на временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, а в случай че членове са юридически лица - на неговия законен представител и на техните представители в съответния управителен орган, издадено не по-късно от 4 месеца преди представянето му - оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта; когато за някое от лицата свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя в легализиран превод - оригинал или копие, заверено от кандидата за финансова помощ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) При подаване на заявление за подпомагане за дейности по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква "г" се прилагат и оригинали на:
1. експертно становище с оценка на действителния риск от ерозия, издадено от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" - за проектно решение за изграждане на противоерозионни съоръжения;
2. технически проект за изграждане на противоерозионни съоръжения с включени количествено-стойностни сметки, заверен от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров", изготвен от проектантска организация и/или от правоспособен проектант.
(4) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) При подаване на заявление за подпомагане за дейността по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква "д" се прилагат оригинали на:
1. документ за необходимостта от извършване на оценка на въздействието на проекта върху околната среда, издаден по реда на Закона за опазване на околната среда;
2. технически проект с подробно описани дейности и материали, изготвен и заверен от правоспособен проектант;
3. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) нотариално заверено копие или препис от разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект съгласно чл. 50, ал. 3 от Закона за водите, придружено от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на водния обект, в случай че разрешителното за ползване е на трето лице.
(5) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.) Кандидатите, заявили критерий биологично производство съгласно приложение № 6, представят договор за контрол за дейностите или инвестициите, включени в проекта, по чл. 18, ал. 3 ЗПООПЗПЕС с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието, храните и горите за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство, сключен не по-късно от една година преди подаването на заявлението за издаване на удостоверение за кандидатстване, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и.
(6) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 15.06.2016 г.) Кандидатите, чийто проект се реализира изцяло с преобразувани права на засаждане от Национален резерв, представят разрешението за засаждане, с което се преобразуват права за засаждане от Национален резерв.
(7) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) При подаване на заявлението по ал. 1 се заявява размер на площта, който съответства на размера на площта, одобрена за подпомагане с удостоверението за право на участие, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното по реда на чл. 11.
(8) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.) При подаване на заявлението по ал. 1 длъжностно лице в Централното управление на Държавен фонд "Земеделие" извършва преглед на документите в присъствието на кандидата или упълномощеното от него лице.
(9) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.) При липса или нередовност на документите по ал. 1 длъжностното лице ги връща на кандидата, като писмено посочва установените липси и/или нередовности и му предоставя копие на контролен лист.
(10) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.) Приетите заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) (1) След приключване на приема на заявленията по чл. 12, ал. 1 Държавен фонд "Земеделие" извършва административна проверка на документите по чл. 12, ал. 2. При установяване на нередовност и/или непълнота на документите Държавен фонд "Земеделие" уведомява кандидата писмено, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.
(2) В случай че кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срока по ал. 1, заявлението за подпомагане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) След проверката по ал. 1 дирекция "Технически инспекторат" на ДФЗ извършва проверка на заявените за подпомагане имоти, след което се извършва финансова оценка на инвестиционния проект по чл. 12, ал. 2, т. 4 въз основа на определените в приложение № 1 пределни цени по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" и на резултатите от проверката по ал. 1.
(4) Постъпилите заявления за предоставяне на финансова помощ се оценяват съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 6. Съответствието с критериите за оценка се преценява въз основа на приложените към заявлението за подпомагане документи и документите, изискани по реда на ал. 1. Допустими за подпомагане са проекти, получили не по-малко от 5 точки по критериите за оценка съгласно приложение № 6.
(5) Заявленията за предоставяне на финансова помощ се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.
(6) В случаите на повече от едно заявление с еднакъв брой точки, за които наличният бюджет, определен в заповедта на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" по чл. 3, ал. 3 за съответния период на прием, е недостатъчен, той се разпределя между тези заявления, пропорционално на заявеното финансиране. В този случай кандидатите са длъжни да изпълнят всички допустими дейности, посочени в заявлението за подпомагане.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Не е допустимо оттегляне на заявление за предоставяне на финансова помощ след уведомяване за евентуални случаи на нередовности на предоставените документи или за предстояща проверка на място.
(8) Държавен фонд "Земеделие" публикува на интернет страницата си резултатите от класирането.
(9) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 15.06.2016 г.) В срок до 60 работни дни от подаване на заявленията по чл. 12, ал. 1 въз основа на проверките по ал. 1, 3 и/или 7 и въз основа на класирането по ал. 4, 5 и 6 изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" одобрява или отхвърля със заповед заявлението за предоставяне на финансова помощ. Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен отказ в случай на:
1. несъответствие на целите на Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г., дейностите и изискванията, определени в тази наредба и в правото на Европейския съюз;
2. несъответствие на проекта с изискването по ал. 4 за минимален брой точки;
3. недостатъчен бюджет за финансиране на подаденото заявление, определен в заповедта по чл. 3, ал. 3;
4. установяване на обстоятелства по чл. 8, ал. 7.
(10) Срокът по ал. 9 се удължава, когато са:
1. констатирани нередовности, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама - със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(11) Заповедите по ал. 9 се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) (1) Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен отказ в случай на:
1. несъответствие с целите на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г., дейностите и изискванията, определени в тази наредба и в правото на Европейския съюз;
2. несъответствие на проекта с изискването по чл. 13, ал. 4 за минимален брой точки;
3. недостатъчен бюджет за финансиране на подаденото заявление, определен в заповедта по чл. 3, ал. 3;
4. установяване на обстоятелства по чл. 8, ал. 7;
5. установяване на изискуеми задължения към ДФЗ;
6. липса на съответствие с изискванията на чл. 7.
(2) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ на кандидати/ползватели на помощ, които са включени в Системата за ранно откриване и отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26.10.2012 г.).

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Държавен фонд "Земеделие" изпраща на кандидата заповедта по чл. 13, ал. 9 в срок до 10 работни дни от нейното издаване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) В срок до 10 работни дни от получаване на заповедта по чл. 13, ал. 9 за одобрение по ал. 1 кандидатът или негов изрично упълномощен представител е длъжен да се яви в ЦУ на ДФЗ за подписване на договор за предоставяне на финансова помощ, в който се уреждат правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.
(3) В случай че кандидатът не подпише договора за предоставяне на финансова помощ в срока по ал. 2 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за обективната невъзможност да сключи договора, правото за подпомагане по подаденото заявление се погасява с изтичане на същия.
(4) В случай че кандидатите са извършили някоя от практиките по дейностите по чл. 5, ал. 1 преди подписване на договора по ал. 2, размерът на помощта се намалява със стойността, предвидена за същото мероприятие в утвърдения по чл. 11, ал. 2 ППК на ползвателя на финансова помощ.

Раздел VI.
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ


Чл. 15. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на дейностите, за които е сключен договорът по чл. 14, ал. 2.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Финансовата помощ може да бъде изплатена авансово, в размер до 80 % от договорираната финансова помощ, при условие че изпълнението на дейностите е започнало и със заявлението за кандидатстване е заявено авансовото плащане.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г. (*)) Авансово плащане в размера, посочен в заявлението по чл. 12, ал. 1, може да бъде заявено до 2 месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 20 септември на съответната финансова година. Същото може да бъде заявено в периода от 16 октомври до 15 декември на съответната финансова година, посочена в заявлението по чл. 12, ал. 1 като краен срок за изпълнение.
(4) При авансово плащане максималният срок за изпълнение на дейностите по инвестицията е до края на втората винарска година, следваща годината на авансовото изплащане на финансовата помощ, и не по-късно от 4 месеца преди изтичане на срока на валидност на банковата гаранция.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) За предоставяне на авансово плащане ползвателят подава в ЦУ на Държавен фонд "Земеделие" заявление по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 2, към което прилага следните документи:
1. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице;
2. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.)
3. копия от разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения), доказващи, че инвестицията е започнала;
4. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) оригинал на банкова гаранция (по образец), учредена в полза на ДФЗ в размер 110% от исканата за авансово изплащане сума със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока за изпълнение на всички дейности по договора по чл. 14, ал. 2.
(2) При подаване на заявлението за авансово плащане ползвателят на финансовата помощ следва да осигури оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява легитимността на представените копия със заверка "Вярно с оригинала".
(3) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) След подаване на заявлението за авансово плащане в ЦУ на ДФЗ се извършва проверка за наличието и съответствието на документите по ал. 1, както и за наличието на изискуеми задължения към ДФЗ.
(4) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите по ал. 1 ДФЗ писмено уведомява ползвателя на финансова помощ, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения. В случай че не бъдат отстранени нередовностите и/или непълнотите в срок, заявлението за авансово плащане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) В срок до 25 работни дни от подаване на заявлението за авансово плащане изпълнителният директор на ДФЗ одобрява или мотивирано отказва със заповед изплащането на авансово заявената сума и писмено уведомява ползвателя. Този срок е 30 работни дни в случай на банкова гаранция, издадена от банка, с която ДФЗ няма сключен договор за директна кореспонденция. Срокът се удължава, когато са:
1. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) констатирани нередовности, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама - със срока, необходим за отстраняването им; обработката на заявлението за авансово плащане се спира и възобновява със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(6) В 15-дневен срок от изпращане на уведомлението по ал. 5 ДФЗ превежда сумата, одобрена за авансово плащане, по посочената в заявлението банкова сметка в левове.
(7) Недопустимо е авансово плащане на етапи от дадена дейност и/или на отделна дейност от договора.
(8) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) За да бъде изплатено авансовото плащане, всяко предшестващо действие на същата площ, за което ползвателят вече е получил авансово плащане, трябва да е изцяло изпълнено.
(9) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) В случай че ползвателят на финансова помощ е посочил в заявлението по чл. 12, ал. 1, че ще ползва авансово плащане и не подаде заявление за авансово плащане в срока, посочен в чл. 15, ал. 3, договорът за финансова помощ сключен по реда на чл. 14, ал. 2 се прекратява по право.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) До 10 работни дни след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите от договора сключен по реда на чл. 14, ал. 2, но не по-късно от 31 юли на съответната финансова година ползвателят на финансова помощ подава в ЦУ на Държавен фонд "Земеделие" заявление за окончателно плащане по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 2:
1. за плащане на остатък в случаите, когато е получил авансово плащане по чл. 16, ал. 6;
2. за плащане на договорената сума след изпълнение на дейностите в случаите, в които ползвателят на финансовата помощ не е кандидатствал за авансово плащане.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Недопустимо е подаването на заявление за окончателно плащане във финансова година, различна от финансовата година, определена като краен срок за изпълнение на дейностите в договора, сключен по реда на чл. 14, ал. 2. Недопустимо е окончателно плащане на етапи от дадена дейност и/или на отделна дейност от договора.
(3) Към заявлението по ал. 1 се представят:
1. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице;
2. (отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) копия от разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения), които следва да бъдат съставени по начин, който да позволява съпоставяне на извършените разходи с разбивката на планираните разходи по технологична карта към ИП. Разходооправдателните документи следва да бъдат с дати след датата на подписване на договора и преди датата на подаване на заявлението за окончателно плащане; в случай че не е съставена фактура по горепосочения начин, бенефициентът трябва да предостави подробен опис и/или договор, издаден/сключен от доставчика;
5. приемно-предавателни протоколи с изпълнителите за извършените дейности по проекта;
6. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) документи, удостоверяващи качеството на различните категории лозов посадъчен материал съгласно изискванията на Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал (ДВ, бр. 71 от 2006 г.); документите се представят на български език, а когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага и превод на български език от заклет преводач - за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2;
7. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен, или копие от годишния инспекторски доклад от контролиращото лице, съдържащ положителни констатации - за кандидатите, класирани въз основа на изпълнението на критерий биологично производство, съгласно приложение № 6;
8. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) граждански договори с наетите лица и сметки за изплатени суми или служебни бележки по образец съгласно чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - при изплащане на възнаграждения на физически лица, наети да извършат дейности и мероприятия по договора с ДФЗ;
9. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) удостоверение за признаване като група или организация на производители издадено по реда на чл. 12, ал. 2, т. 6;
10. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) удостоверение за вписване в регистъра на вероизповеданията - за юридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията;
11. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) оригинал или заверено копие на удостоверение, че ползвателят на помощта не е в процедура по несъстоятелност, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - за кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър;
12. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) оригинал или заверено копие на удостоверение, че ползвателят на помощта не е в процедура по ликвидация, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - за кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър;
13. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) свидетелство за съдимост на кандидата за финансова помощ - физическо лице, на представляващия кандидата за помощта едноличен търговец или юридическо лице и на членовете на управителния им орган, както и на временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, а в случай, че членове са юридически лица - на неговия законен представител и на техните представители в съответния управителен орган, издадено не по-късно от 4 месеца преди представянето му - оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта; когато за някое от лицата свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя в легализиран превод - оригинал или копие, заверено от кандидата за финансова помощ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Ползвателите извършват всички плащания със своите контрагенти само по банков път.
(5) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 15.06.2016 г.) Изпълнителната агенция по лозата и виното изпраща служебно на Държавен фонд "Земеделие" издадените разрешения за:
1. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.) право на презасаждане или разрешение за презасаждане, в което е преобразувано право на презасаждане, за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1, буква "а" и т. 2, буква "а";
2. засаждане, с които се преобразуват права за засаждане от Национален резерв, за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 2, буква "б".
3. (отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) При подаване на заявлението кандидатът осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка "вярно с оригинала". Служителят, приемащ документите, сверява предоставените копия с оригиналните документи.

Чл. 18. (1) След подаване на заявлението за окончателно плащане в ЦУ на ДФЗ се извършва проверка за наличието и съответствието на документите по чл. 17, ал. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите по чл. 17, ал. 3 ДФЗ писмено уведомява кандидата, който в срок от 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Държавен фонд "Земеделие" извършва проверка на място за установяване на изпълнението на дейностите по договора сключен по реда на чл. 14, ал. 2.
(4) След получаване на резултатите от проверката по ал. 3 изпълнителният директор на ДФЗ одобрява или мотивирано отказва със заповед изплащането на част или на цялата финансовата помощ и писмено уведомява ползвателя.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Сроковете за обработване от ДФЗ на документите по чл. 16 и 17 се удължават и/или спират в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или е необходимо становище на други органи или институции, срокът се удължава със срока за получаване на отговор или становище от съответната институция;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, когато са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност.
(6) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Не е допустимо оттегляне на заявление за окончателно плащане след уведомяване за евентуални случаи на нередовности на предоставените документи или за предстояща проверка на място.


Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Отказ за изплащане на цялата финансова помощ по подадено заявление за окончателно плащане се постановява в следните случаи:
1. когато инвестицията не е извършена в срок или заявлението за окончателно плащане не е подадено в регламентирания срок съгласно чл. 17, ал. 1;
2. когато не са отстранени нередовностите или непълнотите в срока съгласно чл. 18, ал. 2;
3. когато ползвателят е изпълнил инвестицията върху площ, по-малка от 50 на сто от договорираната за подпомагане.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) В срок до 50 работни дни от подаване на заявлението за окончателно плащане одобрената финансова помощ се превежда на ползвателя по посочена в заявлението за окончателно плащане банкова сметка в левове.


Чл. 20. (1) (Предишен текст на чл. 20 - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) В случаите на констатирано неизпълнение на задълженията по договора от страна на бенефициента, установено при извършване на административната проверка по чл. 18, ал. 1 и проверката на място по чл. 18, ал. 3, договорираната финансова помощ се преизчислява:
1. (доп. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) при изплащане на финансовата помощ след изпълнение на инвестицията и констатирана разлика в размер до 20 на сто между договорираната площ и площта, върху която е извършена инвестицията, договорираната финансова помощ се редуцира съобразно площта, върху която са извършени дейностите;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) при окончателно плащане след авансово изплатена финансова помощ и констатирана разлика в размер до 20 на сто между договорираната площ и площта, върху която са извършени реално дейностите по договора, договорираната финансова помощ се редуцира съобразно площта, върху която са извършени реално дейностите, и разликата се прихваща от сумата, подлежаща на доплащане до пълния размер на одобрената финансова помощ по договора;
3. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) при окончателно плащане след авансово изплатена финансова помощ, когато неизпълнението е над 20 на сто, но не повече от 50 на сто от площта по договора, констатирано с проверките по чл. 18, ал. 1 и 3, подпомагането се изчислява въз основа на установената от проверка на място площ и се намалява с двойния размер на установената разлика; ползвателят следва да възстанови установената разлика в двоен размер; в случай че ползвателят не възстанови дължимата сума, ДФЗ усвоява дължимата сума от банковата гаранция;
4. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) при неизпълнение над 50 на сто от площта по договор, констатирано с проверките по чл. 18, ал. 1 и 3, ползвателят дължи връщане на сума, равна на авансово изплатената финансова помощ; ако ползвателят не възстанови авансово изплатената сума в седемдневен срок от получаване на искането за доброволно възстановяване, ДФЗ усвоява пълния размер на банковата гаранция;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) в случай че при проверката на място по чл. 18, ал. 3 се установи, че ползвателят е извършил дейност/и на по-голяма площ от договорираната, ползвателят е длъжен да удостовери, че частта от дейностите, извършени над одобрената площ по договор, е финансирана с негови собствени средства;
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 15.06.2016 г., предишна т. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) обстоятелствата по т. 5 се удостоверяват от ползвателя на помощта чрез представяне на разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения), договори, приемно-предавателни протоколи и др., свързани с осъществените дейности извън одобрената площ по договора при подаване на заявление за окончателно плащане;
7. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) когато ползвателят не представи документи по т. 6 се счита, че разходите за дейностите, извършени от него извън договорираната за финансово подпомагане площ, са направени със средства от изплатената или договорирана финансова помощ; финансовата помощ се намалява, като размерът на намалението се определя въз основа на площта, определена от проверката по чл. 18, ал. 3;
8. (нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 15.06.2016 г., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) при условие че ползвателят е изпълнил дейности на по-малко от 50 на сто от площта по договора, констатирано от ДФЗ с проверките по чл. 18, ал. 1 и 3, на ползвателя не се предоставя безвъзмездна финансова помощ; когато неизпълнението е над 20 на сто, но не повече от 50 на сто, подпомагането се изчислява въз основа на установената от проверка на място площ и се намалява с двойния размер на установената разлика.
(2) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Алинея 1 не се прилага при настъпване на форсмажорни обстоятелства.
(3) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Ползвателят на финансова помощ уведомява писмено Държавен фонд "Земеделие" за форсмажорното обстоятелство по ал. 2 в срок до 10 дни от настъпването му. Всички необходими документи, доказващи форсмажорното обстоятелство, се представят в Държавен фонд "Земеделие" в срок до един месец от настъпването му.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Ползвателят може да подаде искане за промяна за изпълнение на дейностите по договора с ДФЗ не по-късно от 1 месец преди изтичане на срока на договора. Към искането се прилага писмена обосновка с приложени доказателства, необходими за преценка на неговата основателност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. променя дейността или дейностите по договора;
2. води до увеличаване на площта и/или на стойността на договорената финансова помощ;
3. е свързано с промяна на срока за изпълнение на инвестицията, извън случаите по ал. 3.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Удължаване на срока на договора е допустимо единствено в рамките на съответната финансова година, в която е фиксиран крайният срок за изпълнение на дейностите по договора, но не по-късно от 31 юли.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., нова - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г. (*)) В случаите на получено авансово плащане ползвателите могат да искат удължаване на срока на действие на договора до края на втората винарска година, следваща годината на сключване на договора. В тези случаи не се прилагат сроковете по ал. 1, ал. 2, т. 3 и ал. 3.

Раздел VII.
Условия и ред за предоставяне на обезщетение на производителите за загуба на доход


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Кандидатите за предоставяне на финансова помощ за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1, буква "а" и т. 2, буква "а" посочват в заявлението по чл. 9 формата за предоставяне на обезщетение за загуба на доход по чл. 5, ал. 2.
(2) Изпълнителната агенция по лозата и виното издава:
1. разрешение за право на отложено изкореняване за съществуващи плододаващи лозови насаждения в добро агротехническо състояние за срок до края на втората винарска година, следваща годината на сключване на договор с Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) - за дейностите по чл. 5, ал. 2, т. 1;
2. удостоверение за среден годишен добив - за дейностите по чл. 5, ал. 2, т. 2.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) В срок до два месеца след сключване на договор с ДФЗ по реда на чл. 14, ал. 2 одобреният кандидат подава в ИАЛВ заявление за издаване на разрешение по чл. 22, ал. 2, т. 1 по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ ведно с описаните в заявлението документи.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) След извършване на необходимите проверки по реда на ЗВСН и в случай на одобрение на заявлението по чл. 23 изпълнителният директор на ИАЛВ издава разрешение за презасаждане с отложено изкореняване.


Чл. 25. (1) В срок до 10 работни дни от получаване на документите по чл. 24, ал. 4 кандидатът за дейностите по чл. 22, ал. 2, т. 1 може да подаде в ДФ "Земеделие" заявлението за авансово плащане по реда на чл. 16, ал. 1, но не по-късно от срока по чл. 15, ал. 3. Заявлението се разглежда по реда на чл. 16.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Към заявлението по ал. 1 се прилага банкова гаранция, учредена в полза на ДФЗ (по образец), в оригинал в размер 110 % от исканата за авансово изплащане сума със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока за изпълнение на всички дейности по договора по чл. 14, ал. 2, както и разрешението по чл. 24. Ползвателят на финансовата помощ следва да осигури оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, и удостоверява легитимността на представените копия със заверка "Вярно с оригинала".
(3) След подаване на заявлението за авансово плащане в ЦУ на ДФЗ се извършва проверка за наличието и съответствието на документите по ал. 1 и 2.
(4) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите по ал. 1 и 2 ДФЗ писмено уведомява ползвателя на финансова помощ, който в срок от 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения. В случай че не бъдат отстранени нередовностите и/или непълнотите в срок, заявлението за авансово плащане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(5) В срок до 25 работни дни от подаване на заявлението за авансово плащане изпълнителният директор на ДФЗ одобрява или мотивирано отказва със заповед изплащането на авансово заявената сума и писмено уведомява ползвателя.
(6) В 15-дневен срок от изпращане на уведомлението по ал. 5 ДФЗ превежда сумата, одобрена за авансово плащане, по посочената в заявлението банкова сметка в левове.
(7) Недопустимо е авансово плащане на етапи от дадена дейност и/или на отделна дейност от договора по чл. 14, ал. 2.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) След извършване на презасаждането бенефициентът подава заявление за край на презасаждането по реда на чл. 20, ал. 9 ЗВСН.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Изпълнителната агенция по лозата и виното предприема действията по реда на чл. 20, ал. 10 и 11 ЗВСН.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Ползвателят подава заявление за край на изкореняването по реда на чл. 19, ал. 2 ЗВСН и при спазване на сроковете, посочени от него в заявлението по чл. 23, ал. 2, т. 3.
(4) Служителите на ИАЛВ извършват проверки по реда на чл. 19, ал. 3 ЗВСН и изготвят предложение до изпълнителния директор на ИАЛВ за отразяване на засаждането по ал. 1 в лозарския регистър.
(5) В срок до 15 дни от получаването на преписката по ал. 4 ИАЛВ отразява засаждането в лозарския регистър, за което писмено уведомява производителя и му изпраща актуална справка на лозарското стопанство.
(6) Изпълнителната агенция по лозата и виното извършва проверки на презасадените площи във връзка с изпълнение на предвидените в чл. 22, ал. 2, т. 1 изисквания с цел да се избегне едновременно производство на грозде в една винарска година от площите, които предстои да бъдат изкоренени и новозасадените такива.
(7) В случай на установени нарушения по ал. 6 в срок до 10 работни дни от извършване на проверката на място ИАЛВ сезира ДФЗ за предприемане на действия по усвояване на банковата гаранция.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Банковата гаранция се освобождава след извършването на отложеното изкореняване, което се удостоверява с издадено от ИАЛВ удостоверение за спазване на изискването по ал. 1.


Чл. 27. (1) Ползвателите на финансова помощ, заявили формата за предоставяне на обезщетение за загуба на доход по чл. 5, ал. 2, т. 2, подават в ИАЛВ заявление за издаване на удостоверение за среден годишен добив по чл. 22, ал. 2, т. 2, по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 2, придружено с изискуемите документи, посочени в него.
(2) При установяване на непълноти и/или нередовности в заявлението и приложените към него документи ИАЛВ писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението представя изисканите документи или писмени обяснения.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 15.06.2016 г.) В срок до 15 работни дни от подаване на заявлението по ал. 1 или от отстраняване на непълнотите и/или нередовностите по ал. 2 Изпълнителната агенция по лозата и виното издава удостоверение за среден годишен добив за период от две години преди получаване на разрешение за презасаждане, изчислен по данни от подадените от съответния гроздопроизводител декларации за реколта от грозде, в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията от 26 май 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор (ОВ, L 128/15 от 27 май 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията", или отхвърля подаденото заявление с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Заявление за обезщетение за загуба на доход се подава в ЦУ на ДФЗ в рамките на финансовата година, в която се подава заявлението по чл. 17, ал. 1, към което се прилага удостоверението по чл. 27, ал. 3 и изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице.
(2) Изпълнителният директор на ДФЗ одобрява или отказва със заповед финансиране по заявлението за обезщетение за загуба на доход, като уведомява писмено заявителя за размера на обезщетението или за мотивите за постановяване на отказ и изплаща обезщетението в следните срокове:
1. до 10 работни дни от датата на освобождаване на учредената в полза на ДФЗ банкова гаранция - в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 1;
2. в срока за изплащане на финансовата помощ - в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 2.
(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване в сроковете и по реда на АПК.

Раздел VIII.
Мониторинг и кръстосано съответствие


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Ползвателите на финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" имат задължение да използват инвестицията по предназначение в срок до края на петата календарна година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) При установяване на неизпълнение на задължението по ал. 1 ползвателите възстановяват изплатената им финансова помощ в пълен размер заедно със законоустановената лихва от датата на установяване на неизпълнението.
(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Държавен фонд "Земеделие" извършва проверка на място за изпълнение на задължението по ал. 1. Ползвателите на финансова помощ, подлежащи на проверка, се определят на база риск анализ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) При неизпълнение на задължението по ал. 1 ДФЗ писмено предупреждава ползвателя за констатираното неизпълнение и предвидените за това санкции, като му дава възможност в едномесечен срок от получаване на предупреждението да отстрани нередовностите. В случай на отстраняване на нарушението в указания срок ползвателят не се санкционира.


Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) След изплащане на финансовата помощ до изтичане на срока по чл. 29, ал. 1 ползвателите са задължени да заявяват всички площи, заети с лозови насаждения, за които е получено финансово подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда на подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.).
(2) Когато бъде установено неизпълнение на задължението по ал. 1, ползвателят дължи връщане на 3 на сто от изплатената финансовата помощ заедно със законната лихва от датата на установяване на нарушението.

Чл. 30. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.) Ползвателят на финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" е длъжен да спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ, L 347/671 от 20.12.2013 г.) и заповедта на министъра на земеделието, храните и горите по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители, както и законоустановените изисквания за управление по смисъла на Приложение II на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347/549 от 20.12.2013 г.) в срок до края на петата календарна година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ, в рамките на своето стопанство.
(2) В случай че ползвателят на финансова помощ не спазва или не е привел своето стопанство в съответствие с изискванията по ал. 1, ползвателят дължи връщане на изплатената финансова помощ частично или изцяло в зависимост от тежестта, степента, продължителността и системността на неизпълнението, установени чрез проверки от ДФЗ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Проверките по ал. 2 се извършват по реда на Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 г. на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227/69 от 31 юли 2014 г.).
(4) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) В срок до края на петата календарна година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" ползвателят на финансова помощ няма право да:
1. прехвърля правото на собственост и правото на ползване на имотите, върху които е извършена инвестицията, за която е получил помощта;
2. предоставя за ползване или да преотстъпва по какъвто и да е друг начин активите, придобити със средства от финансовата помощ.
(5) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Когато ползвателят на финансова помощ не спази изискване по ал. 4, дължи връщане на получената финансова помощ заедно със законната лихва от датата на установяване на нарушението.
(6) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Когато кандидатът по чл. 13, ал. 6 е класиран въз основа на изпълнението на критериите, посочени в приложение № 6, т. 2 и 8, той е длъжен да поддържа съответствие с тези критерии в срока по чл. 29, ал. 1.
(7) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Когато ползвателят не изпълни задължението си по ал. 6, той дължи връщане на изплатената финансова помощ заедно със законната лихва от датата на установяване на нарушението.

Глава четвърта.
МЯРКА "ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПАЗАРИТЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ"

Раздел I.
Дейности


Чл. 31. (1) Мярка "Популяризиране на пазарите на трети държави" е приложима за вина със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) или за сортови вина без ЗНП/ЗГУ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) По мярката се подпомагат следните дейности и свързаните с тях разходи:
1. Мерки за популяризиране или реклама, които изтъкват предимствата на продуктите, произведени в Европейския съюз, най-вече от гледна точка на качеството, безопасността на храните или грижата за околната среда, като:
а) рекламни кампании - разходи за режисура, персонал, разходи за изработка на клипове - до три на брой, с максимална продължителност 30 секунди;
б) разходи за дизайн, разходи за отпечатване на реклама и/или рекламни текстове (статия) в печатни издания, разходи за езикова адаптация (превод), както и разходи за публикуване на съобщение за дадено събитие (покана и/или прессъобщение); разходите за публикуване на съобщение за дадено събитие включват разходи за отпечатване и разходи за езикова адаптация;
в) разходи за закупуване и брандиране на рекламни материали - ключодържатели, USB стикове, разходи за закупуване и брандиране на химикалки;
г) разходи за дизайн и разходи за отпечатване на печатни рекламни материали - брошури, папки;
д) разходи за дизайн на уебсайт и закупуване на домейн, разходи за хостинг и поддръжка на домейн, администриране на уебсайта по години.
2. Участия в мероприятия, като:
а) изложения с международна значимост - панаири и международни изложби, секторни или общи, насочени към специалистите или потребителите, разходи за такса за участие, наем на пространство, конструкция на щанд, персонал на щанд - до 2 хостеси, разходи за закупуване и брандиране на тениски и шапки за наетия персонал, наемане на техника (хладилници и монитори), такса за обслужване (вода, електричество, почистване, охрана, оборудване за дегустация), складиране и транспорт (външен и вътрешен) на мостри, както и разходи за самолетни билети, хотелско настаняване и дневни на представители от България съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.);
б) демонстрации в търговски обекти (POS - point of sales) - разходи за наемане на щанд, осигуряване на персонал - 2 лица на обект, логистика и транспорт (външен и вътрешен) за мостри, складиране на мостри, както и разходи за самолетни билети, хотелско настаняване и дневни на представители от България съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;
в) организиране на посещения в България на заинтересовани представители от целевата/ите държава/и - търговци на дребно, сомелиери, туристически агенти, хотелски агенти, международни журналисти, отразяващи теми, свързани с вино; разходи за самолетни билети, хотели, изхранване (кетъринг) за гостите, наем на вътрешен транспорт, разходи за преводач.
3. Организиране и провеждане на действия, свързани с информационни кампании, по-специално относно режимите на ЕС, отнасящи се до наименованията за произход, географските указания и биологичното производство. Действията по букви "а" и "б" се изпълняват само паралелно с провеждане на мероприятия по т. 2, букви "а" или "б" и могат да включват разходи за:
а) организиране на бизнес срещи между професионалистите и потребителите, наемане на зали, техническо оборудване, осигуряване на кетъринг и вътрешен транспорт на мостри;
б) организиране на работни срещи, тематични вечери/продуктова дегустация, разходи за вътрешен транспорт на мостри, наем на помещение, наем на техника/видеомонитор, хонорар на сомелиер от целевата/ите държава/и, хонорар на говорител (само за наето лице от целевата държава) и осигуряване на кетъринг.
4. Изпълнение на дейностите - разходи за закупуване на мостри, които не надвишават 10 на сто от общата сума на одобрените разходи на конкретната дейност.
5. Извършване на административни дейности - разходи за заплати на персонала, както и разходи за възнаграждения на лица, наети по граждански договори, разходи за управление на проекта, които не следва да надвишават 4 на сто от общата сума на одобрените и извършени дейности.
6. Изпълнение на дейностите - разходи за възнаграждение на организацията изпълнител, които не следва да надвишават 10 на сто от общата сума на одобрените и извършените дейности.
(3) Допустими за финансиране са разходите, които са осъществявани от и за сметка на кандидата и са направени след датата на подписване на договора за предоставяне на финансова помощ, сключен между одобрения кандидат и ДФЗ, и преди изтичането му.
(4) Недопустими за финансиране са разходите за:
1. заделени средства за бъдещи загуби или дългове;
2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) таксита и разходите в публичния транспорт, покрити от дневните;
3. банкови такси, банкови лихви и застраховки;
4. загуби при обмяна на валута;
5. разходи, които не попадат в обхвата на проекта;
6. създаване и развитие на търговска марка;
7. данък добавена стойност (ДДС) освен в случаите, когато той действително и окончателно е поет от бенефициент, различен от данъчно незадължени лица, посочени в чл. 13, ал. 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност;
8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) извършване на дейности извън обхвата на чл. 31, ал. 2.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Не се подпомагат проекти и дейности, получили финансиране съгласно Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (ОВ, L 3/1 от 5.01.2008 г.), Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопански продукти, прилагани на вътрешния пазар в трети държави и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (OB, L 317/56 от 4.11.2014 г.) и Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20.12.2013 г.) и с мерките, финансирани по национални и регионални кампании.

Раздел II.
Изисквания към кандидатите


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Финансова помощ по мярката по чл. 31, ал. 1 могат да получат:
1. търговски дружества;
2. професионални организации;
3. организации на производители на лозаро-винарски продукти, признати в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1308/2013);
4. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки;
5. държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса.
(2) Финансова помощ по мярката могат да получат и притежатели на търговски марки, регистрирани съгласно изискванията на националното законодателство, прилагащи проекти, насочени към популяризиране на търговската марка.


Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) (1) Организациите на производители по чл. 32, ал. 1, т. 3 се признават, когато имат не по-малко от 7 членове и всяка година предлагат на пазара лозаро-винарска продукция на стойност не по-малко от 200 000 лв.
(2) Организациите на производители кандидатстват за признаване, като подават в централното управление на ИАЛВ заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАЛВ, към което прилагат:
1. устройствен акт на организацията, отговарящ на изискванията на чл. 153 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;
2. доказателства за правилното изпълнение на своята дейност по смисъла на чл. 154, т. 1, буква "г" от Регламент (ЕС) № 1308/2013, включващи:
а) списък на членовете на организацията;
б) последен счетоводен отчет с всички приложения към него или начален счетоводен баланс;
в) счетоводни документи, доказващи годишната стойност на предлаганата на пазара продукция по ал. 2;
г) декларация, че организацията няма господстващо положение на пазара по смисъла на чл. 20 от Закона за защита на конкуренцията.
(3) Изпълнителната агенция по лозата и виното извършва проверка на заявлението по ал. 2 в едномесечен срок от подаването му.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.) Изпълнителната агенция по лозата и виното извършва проверка за спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013, включително на изискването по чл. 154, параграф 1, буква "в" от същия регламент, и изготвя предложение до министъра на земеделието, храните и горите за одобрение или отхвърляне на заявлението.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за признаване на организацията на производители или за мотивиран отказ в срока, указан в чл. 154, т. 4, буква "а" от Регламент (ЕС) № 1308/2013, който започва да тече от датата на подаването на заявлението.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.) Изпълнителната агенция по лозата и виното извършва ежегодни проверки на признатите организации на производители съгласно чл. 154, параграф 4, буква "б" от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и при констатиране на неспазване или нередности по чл. 154, параграф 4, буква "в" от същия регламент предлагат на министъра на земеделието, храните и горите отнемане на признаването.


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) (1) Кандидатите за предоставяне на финансова помощ по мярката преди подаването на заявление за финансово подпомагане могат да изберат независима организация изпълнител, различна от оценяващата организация, която ще прилага проекта.
(2) Организацията изпълнител се избира чрез конкурс, който се открива с публикуване на обява в два централни всекидневника в страната, като срокът за подаване на документи е не по-кратък от 15 дни от датата на публикуване на обявата. Обявата съдържа:
1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на кандидата за предоставяне на финансова помощ и лице за контакт;
2. описание на мерките, включени в промоционалния проект, за които е обявен конкурсът;
3. изисквания към финансовия и техническия капацитет на организацията изпълнител;
4. условия и начин на плащане;
5. място и срок за подаване на оферти;
6. място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата.
(3) Кандидатите за участие в конкурса подават оферти в съответствие с обявата по ал. 2. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
(4) Офертата по ал. 3 съдържа:
1. наименование и ЕИК по БУЛСТАТ на кандидата;
2. доказателства за финансовия и техническия капацитет на кандидата;
3. начин за изпълнение на дейността;
4. срокове за изпълнение на дейността;
5. предлагана цена;
6. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.
(5) Кандидатите за участие прилагат към офертата:
1. документ за правосубектност съгласно националното им законодателство - за кандидатите чуждестранни лица;
2. удостоверение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения;
3. декларация за липса на други публичноправни задължения.
(6) Финансовият и техническият капацитет на кандидата се доказва със:
1. годишен финансов отчет за последните 3 години;
2. списък на изпълнените през последните 3 години договори за извършване на услуги в областта на рекламата и връзки с обществеността, придружен от препоръки за добро изпълнение;
3. декларация за техническото оборудване, с което разполага организацията;
4. данни за работниците или служителите, които организацията ще използва за изпълнение на мерките, включени в промоционалния проект;
5. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата по т. 4.
(7) Конкурс за избор на организация изпълнител се провежда, когато са подадени най-малко 3 оферти. Когато са подадени по-малко от 3 оферти, кандидатът за предоставяне на финансова помощ прекратява конкурса и в тридневен срок уведомява за това участниците в него.
(8) Кандидатът за предоставяне на финансова помощ назначава комисия за провеждане на конкурс, която се състои най-малко от трима членове, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит.
(9) Комисията по ал. 8 взема решения с обикновено мнозинство на присъстващите. За всяко заседание на комисията се води протокол, който се подписва от всичките и членове. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, станали им известни във връзка с работата им в комисията.
(10) Кандидатът за предоставяне на финансова помощ избира организация изпълнител въз основа на оценка на офертите по критерий "най-ниска цена", посочен в обявата по ал. 2.
(11) Кандидатът за предоставяне на финансова помощ уведомява писмено участниците в процедурата в тридневен срок за взетите решения.
(12) (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) (1) Кандидатът за предоставяне на финансова помощ по чл. 32, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 е длъжен да избере външна независима оценяваща организация, различна от организацията изпълнител, която да извърши оценките на резултатите, постигнати от действията по програмата. Разходите за извършване на оценка не трябва да надвишават 3 на сто от общата сума на разходите за одобрените и извършени дейности.
(2) Кандидатът за предоставяне на финансова помощ избира оценяващата организация преди подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ чрез провеждане на конкурс, която се открива с публикуване на обява в два централни всекидневника в страната, като срокът за подаване на документи не трябва да е по-малък от 15 дни от датата на публикуване на обявата. Обявата съдържа:
1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на кандидата за предоставяне на финансова помощ и лице за контакт;
2. описание на извършваната дейност, за която е обявен конкурсът;
3. изисквания към финансовия и техническия капацитет на оценяващата организация;
4. условия и начин на плащане;
5. място и срок за подаване на оферти;
6. място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата;
7. период на изпълнение на оценката, включена в промоционалния проект.
(3) Кандидатите за участие в конкурса подават оферти в съответствие с обявата по ал. 2. Всеки участник има право да представи само една оферта.
(4) Офертата по ал. 3 съдържа:
1. наименование и ЕИК по БУЛСТАТ на кандидата;
2. доказателства за финансовия и техническия капацитет на кандидата;
3. начин за изпълнение на дейността;
4. срокове за изпълнение на дейността;
5. предлагана цена;
6. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.
(5) Кандидатите за участие прилагат към офертата:
1. документ за правосубектност съгласно националното им законодателство - за кандидатите чуждестранни лица;
2. удостоверение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения;
3. декларация за липса на други публичноправни задължения.
(6) Финансовият и техническият капацитет на оценяващата организация се доказва със:
1. годишен финансов отчет за последните 3 години;
2. списък на изпълнените през последните 3 години договори за извършване на услуги в областта на рекламата и връзките с обществеността, придружен от препоръки за добро изпълнение;
3. декларация за техническото оборудване, с което разполага организацията;
4. данни за наети работници или служители, които организацията ще използва за оценяване на дейностите, включени в промоционалния проект;
5. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата по т. 4.
(7) Конкурс за избор на организация изпълнител се провежда, когато са подадени най-малко 3 оферти. Когато са подадени по-малко от 3 оферти, кандидатът за предоставяне на финансова помощ прекратява конкурса и в тридневен срок уведомява за това участниците в него.
(8) Кандидатът за предоставяне на финансова помощ назначава комисия за провеждане на конкурс, която се състои най-малко от трима членове, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит.
(9) Комисията по ал. 8 взема решения с обикновено мнозинство на присъстващите. За всяко заседание на комисията се води протокол, който се подписва от всичките и членове. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, станали им известни във връзка с работата им в комисията.
(10) Кандидатът за предоставяне на финансова помощ избира оценяваща организация изпълнител въз основа на оценка на офертите по критерий "най-ниска цена", посочен в обявата по ал. 2.
(11) Кандидатът за предоставяне на финансова помощ уведомява писмено участниците в процедурата в тридневен срок за взетото решение.
(12) (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)

Раздел III.
Срок за изпълнение на промоционални проекти


Чл. 34. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Срокът за изпълнение на промоционалните проекти не може да надхвърля 3 години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ за одобрен кандидат в дадена трета страна, но не по-късно от 15 юни 2018 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Срокът за изпълнение на дейностите по ал. 1 се разделя на един, два или три периода, всеки от които приключва на 15 юни на съответната година.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) При подаване на ново заявление от кандидат, получил финансова помощ по мярката, или в случай на продължаване на проекта Държавен фонд "Земеделие" извършва проверки, удостоверяващи, че предложените разходи не са били включени в предходния проект.

Раздел IV.
Финансова помощ


Чл. 35. (1) Максималният размер на финансовата помощ по мярката по чл. 31, ал. 1 е до 80 % от стойността на допустимите разходи, както следва: до 30 % национално съфинансиране и до 50 % финансиране от ЕФГЗ. Кандидатите за подпомагане участват във финансирането с не по-малко от 20 % от стойността на допустимите разходи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Не подлежат на национално съфинансиране проекти, насочени към популяризирането на търговски марки.


Чл. 36. За да се избегне рискът от двойно финансиране, бенефициенти, получили финансова помощ през първия програмен период, могат да получат финансиране за дейности с обхват, различен от предходно финансиране.


Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) (1) Максималната стойност на един проект на кандидати по чл. 32, ал. 1, т. 1 не може да надвишава 1 000 000 лв.
(2) Максималната стойност на един проект на кандидати по чл. 32, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 не може да надвишава 4 000 000 лв.

Раздел V.
Условия и ред за участие (Загл. изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)

Раздел V.
Условия и ред за издаване на удостоверение за участие


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) (1) Изпълнителният директор на ДФЗ утвърждава образци на заявление за предоставяне на финансова помощ, заявление за авансово плащане, заявление за междинно плащане, заявление за окончателно плащане, промоционален проект и банкова гаранция, които се публикуват на интернет страницата на ДФЗ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Допустими за финансово подпомагане по мярката са кандидати, които отговарят на изискванията на чл. 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор и за изменение на Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията (ОВ, L 190/1 от 15.07.2016 г.) и на чл. 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор (ОВ, L 190/23 от 15.07.2016 г.) , наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150". Кандидатите по чл. 32, ал. 1 и/или винопроизводителите, участващи в промоционалния проект, трябва да:
1. имат достатъчен технически капацитет (извършването на предлаганата операция следва да бъде осигурено от професионалисти, наети специално за целите на операцията, и/или от персонал с необходимите опит, образование и квалификация за реализиране на мерките и от наличието на помещение за целите на промоционалния проект);
2. имат достатъчен финансов ресурс за реализиране на дейностите, заложени в промоционалния проект (изследва се финансовата стабилност чрез текущата печалба съгласно представените годишни финансови отчети, отчети за приходи и разходи и счетоводни баланси за предходната година на кандидата и/или на участниците, която да бъде съразмерна на стойността на промоционалния проект);
3. имат достатъчно произведени продукти в качествено отношение (вина със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) или за сортови вина без ЗНП/ЗГУ) и количествено отношение (произведени и съхранявани количества вина със ЗНП, ЗГУ и сортови вина (стокови наличности) за предходните две години;
4. отговарят на изискването за пазарен дял по чл. 37, ал. 4, т. 2.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Периодите за подаване на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярката се определят ежегодно, като тази информация се публикува на интернет страницата на ДФЗ, в срок най-малко 30 дни преди началото на съответния период. Кандидатите за финансово подпомагане по чл. 32 подават в Държавен фонд "Земеделие" заявление за предоставяне на финансова помощ по образец, утвърден по реда на ал. 1, към което се прилагат:
1. промоционален проект (ПП) по образец, утвърден по реда на ал. 1;
2. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице;
3. декларация по чл. 4а ЗМСП;
4. удостоверение от Патентното ведомство за притежателите на търговски марки;
5. декларация от управителя на едноличното дружество или копие от решение на компетентния орган на юридическото лице за участие в конкретния проект и за осигуряване на съфинансиране на не по-малко от 20 на сто от действителните разходи заедно с протокол от заседанието, на което е взето решението, за кандидатите по чл. 32, ал. 1;
6. декларация от управителя на едноличното дружество или копие от решение на компетентния орган на юридическото лице за участие в конкретния проект и за осигуряване на съфинансиране не по-малко от 50 на сто от действителните разходи, заедно с протокол от заседанието, на което е взето решението, за кандидатите по чл. 32, ал. 2;
7. документи за проведени процедури съгласно чл. 33, ал. 1 - 12 и чл. 33а;
8. удостоверение за актуално състояние в оригинал или нотариално заверено копие - за юридическите лица с нестопанска цел, издадено не по-рано от 3 месеца преди подаването на заявлението;
9. най-малко три съпоставими независими оферти по чл. 33, ал. 12 в оригинал с цел определяне на основателността на предложените разходи; цената на офертите следва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС; офертите трябва да са издадени не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и да се придружават от технически спецификации, в необходимите случаи;
10. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) копие от годишни финансови отчети за приходи и разходи и счетоводен баланс за последните две години, удостоверяващи финансов капацитет на кандидата и/или на членовете, участващи в промоционалния проект;
11. копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и, за кандидатите, прилагащи информационни кампании, свързани с режимите на Съюза, отнасящи се до биологичното производство;
12. писмени договори с организацията изпълнител, избрана по реда на чл. 33, и оценяващата организация, избрана по реда на чл. 33а, които включват клауза, задължаваща организацията изпълнител и оценяващата организация да предоставят информация и достъп за проверка на всички документи на служители от Държавен фонд "Земеделие", Европейската комисия и Европейската сметна палата;
13. (нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 15.06.2016 г.) декларации, удостоверяващи съгласие на винопроизводителите, за участие в промоционалния проект.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Изпълнителната агенция по лозата и виното изпраща служебно на ДФЗ справка, включваща информация за:
1. стокови наличности - съхранявани количества вина със ЗНП, ЗГУ и сортови вина от последна и предходни реколти към 31 юли за последните две винарски години от фирмите винопроизводители, участващи в промоционалния проект;
2. произведените вина със ЗНП/ЗГУ и сортове без ЗНП/ЗГУ за последните две години от винопроизводителите, участващи в промоционалния проект, удостоверяваща дали кандидатът отговаря на изискването за пазарен дял от не по-малко от 10 на сто спрямо общото производство за страната на произведените вина със ЗНП/ЗГУ и сортове без ЗНП/ЗГУ (пазарният дял се формира от произведените вина със ЗНП/ЗГУ и сортове без ЗНП/ЗГУ на винопроизводителите, участващи в промоционалния проект, спрямо общото производство за страната със ЗНП/ЗГУ и сортове без ЗНП/ЗГУ);
3. общо произведено за страната количество вино със ЗНП/ЗГУ и сортове без ЗНП/ЗГУ за страната;
4. продадени вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ за последните две години от винопроизводителите, участващи в промоционалния проект;
5. износ на вино със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ за последните две години от винопроизводителите, участващи в промоционалния проект.
(5) Документите се представят на български език, а когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага и легализиран превод на български език.
(6) При подаване на заявлението кандидатът осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка "Вярно с оригинала". Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.
(7) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Държавен фонд "Земеделие" има право да изисква представянето и на документи извън посочените в ал. 3 и утвърдения образец на заявление за финансово подпомагане, когато са свързани със заявения за подпомагане на промоционален проект и/или са от значение за произнасянето на изпълнителния директор на ДФЗ по чл. 39. Представените след този срок данни и/или документи, както и такива, които не са изрично изискани от ДФЗ, не се вземат предвид при последващата обработка на заявлението за подпомагане.


Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) (1) Служителите от Централното управление на Държавен фонд "Земеделие" извършват проверка на документите по чл. 37, ал. 3.
(2) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите Държавен фонд "Земеделие" уведомява писмено кандидата за финансово подпомагане, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави исканите документи и/или писмени обяснения.
(3) Ако кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срока по ал. 2, заявлението за подпомагане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор, която се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) (1) Заявленията за предоставяне на финансова помощ се оценяват от Комисия за оценка на проектите (КОП), създадена със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(2) Организацията на дейността на КОП, процедурата за оценка и подбор и сроковете за разглеждане на заявленията за предоставяне на финансова помощ по промоционалните проекти и приложените към тях документи се уреждат с правила, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.) В състава на КОП участват представители на Министерството на земеделието, храните и горите, на ИАЛВ, на ДФЗ и на Министерството на икономиката.
(4) Комисията за оценка на проектите оценява постъпилите заявления за предоставяне на финансова помощ и приложените към тях документи съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 7, и извършва преглед на извършените процедури за избор на организация изпълнител и оценяваща организация по реда на чл. 33 и 33а. Съответствието с критериите за оценка се преценява въз основа на приложените към заявлението за подпомагане документи и документите, представени по реда на чл. 37а, ал. 2. Допустими за подпомагане са заявления, получили минимум 10 точки по критериите за оценка. При повече от едно заявление с еднакъв брой точки, за които наличният бюджет, определен в заповедта на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" по чл. 3, ал. 3 за съответния прием е недостатъчен, той се разпределя между тези заявления, пропорционално на заявеното финансиране. В този случай кандидатите са длъжни да изпълнят всички допустими дейности, посочени в заявлението за подпомагане.
(5) Заявленията за предоставяне на финансова помощ се класират в низходящ ред от КОП според получените при оценката точки, до размера на определения за съответния прием бюджет, за което се изготвя списък.
(6) Комисията за оценка на проектите изготвя окончателен списък на оценените заявления за предоставяне на финансова помощ, който предоставя на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за одобрение или отхвърляне.
(7) Окончателният списък на класираните заявления за предоставяне на финансова помощ се публикува на електронната страница на Държавен фонд "Земеделие".


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) В срок до 90 дни от последния ден на приема за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ изпълнителният директор на ДФЗ с мотивирана писмена заповед одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане. Този срок спира да тече, когато заявлението е нередовно, не са предоставени всички необходими документи или е необходимо да бъде подадена допълнителна информация, както и при извършване на допълнителна проверка. Срокът за обработка продължава да тече след получаване на документите или от датата на извършване на проверките. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
(2) Заявлението за предоставяне на финансова помощ се отхвърля, когато:
1. проектът не съответства на дейностите по чл. 45, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;
2. проектът е получил по-малко от 10 точки съгласно критериите за оценка по чл. 38, ал. 4;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 15.06.2016 г., отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 15.06.2016 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) кандидатите не отговарят на изискването за пазарен дял по чл. 37, ал. 4, т. 2;
5. липсва наличен бюджет, определен със заповедта по чл. 3, ал. 3;
6. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) в промоционалния проект не е формулирана стратегия, целяща увеличение с не по-малко от 10 на сто ръста на продажбите/износ, както и кандидатите нямат достатъчно количество вина със ЗНП/ЗГУ и сортови без ЗНП/ЗГУ на склад за реализиране на заложената стратегия;
7. (нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 15.06.2016 г.) не са представени декларации, удостоверяващи съгласие на винопроизводителите, за участие в промоционалния проект;
8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) предложените разходи на операцията надвишават обичайните пазарни цени;
9. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) кандидатът не притежава необходимия технически капацитет по чл. 37, ал. 2, т. 1;
10. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) кандидатът не разполага с необходимите финансови ресурси по чл. 37, ал. 2, т. 2;
11. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) кандидатът не е спазил изискванията на чл. 33 и 33а при избора на организация изпълнител и оценяваща организация;
12. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) се установи наличие на изкуствено създадени условия за получаване на финансова помощ с оглед извличането на предимства в противоречие с целите на мярката за подпомагане;
13. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) се установи свързаност между кандидатите по мярката, организацията изпълнител и оценяващата организация съгласно представени договори по чл. 37, ал. 3, т. 11;
14. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) дейностите в промоционалния проект не съответстват на дейностите и изискванията, определени в тази наредба, и на насоките на Европейския съюз за прилагане на мярката, публикувани на официалния интернет портал: https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp.

Раздел VI.
Условия и ред за сключване на договор


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" уведомява писмено кандидата за одобрението или отхвърлянето на заявлението за предоставяне на финансова помощ в срок до 10 работни дни от издаване на заповедта по чл. 39, ал. 1.
(2) В срок до 10 дни от получаване на уведомлението за одобрение на заявлението по ал. 1 кандидатът или негов изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител следва да се яви в Централното управление на ДФЗ за подписване на договор за предоставяне на финансова помощ за дейностите по чл. 31, ал. 2.
(3) В случай че кандидатът не сключи договор в срока по ал. 2 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за обективна невъзможност да сключи договора, правото на подпомагане се прекратява.
(4) Кандидатът е длъжен да открие отделна банкова сметка за финансови трансакции, свързани единствено с договора по ал. 2.

Раздел VII.
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) (1) Финансовата помощ по чл. 35, ал. 1 се изплаща чрез авансови плащания, междинни плащания и окончателно плащане.
(2) Ползвателят на финансова помощ може да подаде заявление за междинно плащане, при условие че е поискано със заявлението за предоставяне на финансова помощ и е включено в договора за предоставяне на финансова помощ.
(3) Междинното плащане включва разходи само за изпълнени и заплатени дейности.
(4) Ползвателят има право на едно междинно плащане за един период.
(5) Заявления за междинни плащания не се приемат в периода 16 юни до 1 октомври на съответния период от промоционалния проект.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) (1) Заявление за авансово плащане се подава след сключване на договор по чл. 40, ал. 2 или след започване на нов период по чл. 34, ал. 2. Към заявлението се прилага банкова гаранция в полза на ДФЗ в размер 110 на сто от заявената авансова сума. Срокът на валидност на гаранцията трябва да бъде 6 месеца след изтичане на крайния срок за изпълнение на всички дейности по договора по чл. 40, ал. 2.
(2) Размерът на авансовото плащане не може да надхвърля 80 на сто от стойността на договорената финансова помощ за съответния период съгласно чл. 34, ал. 2, финансирана от бюджета на ЕС и ДФЗ.
(3) Срокът за подаване на заявление за авансово плащане по сключения договор за предоставяне на финансова помощ по промоционалния проект е не по-кратък от четири месеца считано от началото на съответния период съгласно чл. 34, ал. 2.
(4) Държавен фонд "Земеделие" извършва авансово плащане до 30 дни след депозирането на заявление за авансово плащане заедно с оригинал на банкова гаранция.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) (1) Заявлението за междинно плащане по чл. 41, ал. 4 се подава в 10-дневен срок след изтичане на първото полугодие считано от началото на съответния период по чл. 34, ал. 2. След този срок заявления за междинно плащане не се приемат освен в случай на форсмажорни обстоятелства.
(2) Заявлението за междинно плащане се придружава от междинен доклад, финален финансов отчет, първични счетоводни и разходооправдателни документи за съответния период и извлечение по сметката, посочена в чл. 40, ал. 4.
(3) При подаване на заявлението ползвателят на финансова помощ осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка "Вярно с оригинала" и подпис на ползвателя на финансовата помощ. Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.
(4) Документите по ал. 3 се представят на български език, а когато оригиналният документ е на чужд език, се представя и легализиран превод, превод на заклет преводач или превод с апостил на български език.
(5) Сумата на авансовото плащане и междинните плащания не може да превишава 80 на сто от стойността на годишната финансова помощ от бюджета на ЕС и ДФЗ съгласно сключения договор по чл. 40, ал. 2.
(6) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Когато в заявлението за междинно плащане е заявена за възстановяване сума, равна или по-голяма от левовата равностойност на 300 000 евро, към него се прилага сертификат за извършен финансов отчет съгласно чл. 41, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150.


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) (1) Заявление за окончателно плащане и/или отчет за авансово плащане след приключване на съответен период на изпълнение на промоционалния проект се подава в 10-дневен срок след датата на приключване на дейностите за съответния период, предвидени в договора за предоставяне на финансова помощ. След изтичане на срока не се приемат заявления за окончателно плащане и/или отчет за авансово плащане освен в случаите на форсмажорни обстоятелства.
(2) Заявлението за окончателно плащане и/или отчетът за авансово плащане по ал. 1 се придружава от финален отчет за осъществените дейности, оценка на получените резултати от дейностите и от окончателен финансов отчет за извършените разходи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Когато в заявлението за окончателно плащане е заявена за възстановяване сума, равна или по-голяма от левовата равностойност на 300 000 евро, към него се прилага копие от сертификат за извършен финансов отчет съгласно чл. 41, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Държавен фонд "Земеделие" извършва авансово, междинно плащане или окончателно плащане в срок до 60 календарни дни след депозирането на заявлението за авансово или междинно плащане или на заявлението за окончателно плащане. Този срок спира да тече, когато заявлението е нередовно, не са предоставени всички необходими документи или е необходимо да бъде подадена допълнителна информация, както и при извършване на допълнителна проверка. Държавен фонд "Земеделие" уведомява писмено ползвателя на финансовата помощ за установените нередовност и/или непълнота на представените документи или за непълнота на информацията в тях. В 14-дневен срок от получаване на уведомлението ползвателят на финансовата помощ трябва да отстрани нередовността и/или непълнотите и да предостави исканите от ДФЗ документи и/или писмени обяснения. Срокът за плащане продължава да тече след получаване на документите или от датата на извършване на проверките.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Изпълнителният директор на ДФЗ уведомява писмено ползвателя на финансовата помощ за размера на извършените плащания по заявлението за плащане.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) В случаите на констатирано неизпълнение на задължения по договора от страна на ползвателя на финансовата помощ, установено при извършване на административна проверка и/или на проверка на място, договорираната помощ се преизчислява.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Ползвателят може да подаде искане за промяна на договора с ДФЗ не по-късно от 3 месеца преди изтичане на неговия срок. Към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на неговата основателност. Ползвателят на финансова помощ може да поиска изменение на договора само веднъж на полугодие от съответния период, но не повече от две изменения на период. Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя дейностите, с което се нарушава първоначалната стратегия на промоционалния проект;
2. води до увеличаване на стойността на договорената финансова помощ;
3. пренасочва бюджет от поддейност в поддейност и от действие в действие;
4. води до завишаване на единичните цени;
5. води до промяна на бюджета по дейности и периоди;
6. води до замяна на поддейност с поддейност и действие с действие.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Държавен фонд "Земеделие" отказва част или цялото плащане, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявени данни и/или посочени факти;
2. установи несъответствие на извършените дейности с целите, дейностите и изискванията на промоционалния проект;
3. ползвателят на финансовата помощ не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срока по ал. 3;
4. установи изкуствено създадени условия за получаване на финансова помощ с оглед извличането на предимства в противоречие с целите на мярката за подпомагане;
5. ползвателят на помощта е представил пред Разплащателната агенция декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или подправен документ;
6. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) ползвателят на финансова помощ не е спазил изискванията на чл. 40, ал. 4;
7. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) към заявлението за междинно и/или окончателно плащане не е представен сертификат за извършен финансов отчет съгласно чл. 41, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150;
8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) при изпълнението са използвани текстове и материали, които не са одобрени, на ДФЗ;
9. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) са извършени дейности след изтичане на конкретния период съгласно чл. 34, ал. 2.

Раздел VIII.
Контрол на изпълнението на промоционалните проекти


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" контролира изпълнението на одобрените промоционални проекти чрез извършване на административни проверки и/или проверки на място.
(2) Държавен фонд "Земеделие" извършва ежегодни проверки на място на всички организации изпълнители, които включват документални и счетоводни проверки.
(3) Държавен фонд "Земеделие" извършва счетоводни и технически проверки на ползвателите на финансова помощ и на организациите изпълнители относно:
1. точността на представената информация за извършените разходи за изпълнение на проектите;
2. състоянието на разплащателните сметки за дейностите по изпълнение на промоционалните проекти;
3. представените разходни документи;
4. изпълнението на договорните задължения.
(4) Ползвателите на финансова помощ и организациите изпълнители на проекта са длъжни да:
1. оказват съдействие на проверяващите;
2. предоставят на проверяващите информацията и документите, свързани с проверката;
3. водят аналитично счетоводство;
4. съхраняват документите по промоционалните проекти и по изпълнението им в продължение на 5 години след приключване на изпълнението.
(5) Ползвателите на финансова помощ са длъжни да имат отделна разплащателна сметка за дейностите по изпълнение на промоционалния проект.
(6) Материалите, изготвени при прилагането на промоционалните проекти, включително графичните, визуалните и аудио-визуалните произведения и интернет страниците, могат да се използват от тях след приключване на проекта при условия, предвидени в договора по чл. 40, ал. 2.
(7) Държавен фонд "Земеделие" проверява дали информационните и промоционалните материали, изготвени за нуждите на промоционалните проекти, отговарят на критериите, изброени в приложение № 3.

Глава пета.
МЯРКА "СЪБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА НА ЗЕЛЕНО" (ОТМ. - ДВ, БР. 32 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2017 Г.)

Глава пета.
МЯРКА "СЪБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА НА ЗЕЛЕНО"

Раздел I.
Дейности (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)

Раздел I.
Дейности


Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)

Раздел II.
Изисквания към кандидатите (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)

Раздел II.
Изисквания към кандидатите


Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)

Раздел III.
Финансова помощ (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)

Раздел III.
Финансова помощ


Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)

Раздел IV.
Условия и ред за издаване на удостоверение за участие (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)

Раздел IV.
Условия и ред за издаване на удостоверение за участие


Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)

Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)

Раздел V.
Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)

Раздел V.
Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ


Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)

Чл. 53. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)

Раздел VI.
Мониторинг и кръстосано съответствие (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)

Раздел VI.
Мониторинг и кръстосано съответствие


Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)

Глава шеста.
МЯРКА "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ" (ОТМ. - ДВ, БР. 92 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.11.2015 Г.)

Глава шеста.
МЯРКА "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ"

Раздел I.
Дейности (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Раздел I.
Дейности


Чл. 55. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Чл. 56. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Раздел II.
Изисквания към кандидатите (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Раздел II.
Изисквания към кандидатите


Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Раздел III.
Финансова помощ (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Раздел III.
Финансова помощ


Чл. 58. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Чл. 59. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Раздел IV.
Условия и ред за издаване на удостоверение за участие (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Раздел IV.
Условия и ред за издаване на удостоверение за участие


Чл. 60. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Чл. 61. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Чл. 62. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Раздел V.
Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ в ДФЗ (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Раздел V.
Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ в ДФЗ


Чл. 63. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)


Чл. 64. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Чл. 65. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Чл. 66. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Раздел VI.
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Раздел VI.
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ


Чл. 67. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Чл. 68. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Чл. 69. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Чл. 71. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Раздел VII.
Мониторинг (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Раздел VII.
Мониторинг


Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Винарска година" е периодът от 1 август на текущата година до 31 юли на следващата.
2. "Винарско предприятие" е производствена структура, в която се извършва винопроизводство (преработката на прясно грозде, смачкано или не, на гроздова мъст, на частично ферментирала гроздова мъст, на гроздов сок или на млади вина в процес на ферментация във вино чрез пълна или частична алкохолна ферментация) и/или бутилиране (поставяне на съответния продукт в съдове с търговска цел за своя сметка лично или чрез други лица).
3. "Вино със защитено географско указание (ЗГУ)" е вино, което е произведено в район или определена местност, чието наименование се използва за означаването му, и което притежава специфично качество, известност или други характеристики, които могат да се припишат на географския му произход. Най-малко 85 на сто от гроздето, използвано за неговото производство, произхожда изключително от този географски район и е получено от винени сортове лози от вида Vitis vinifera или кръстоска на Vitis vinifera с други видове от рода Vitis.
4. "Вино със защитено наименование на произход (ЗНП)" е вино, което е произведено в определен географски район, микрорайон или местност, чието наименование се използва за означаването му, и неговите качество и характеристики се дължат основно или изключително на специфичната географска среда с присъщите и природни и човешки фактори. Гроздето, от което е произведено, произхожда изключително от този географски район, микрорайон или местност и е получено от винени сортове лози от вида Vitis vinifera.
5. (отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)
6. "Добро агротехническо състояние на лозовите насаждения" е състояние на лозовото насаждение, при което са налични минимум 60 на сто живи лози от вида Vitis Vinifera, с видимо добро фитосанитарно състояние, прилагани са необходимите агротехнически мероприятия, като обработка на почвата в междуредието и вътре в реда, резитбени операции и подпорната конструкция е налична.
7. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) "Период" е изпълнението на конкретни дейности в определен срок. Периодът започва от 16 юни на съответната година и приключва на 15 юни на следващата година. За 2016 г. периодът започва от датата на подписване на договора и приключва на 15 юни 2016 г.
8. (отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)
9. "Засаждане" е окончателното установяване на лозови насаждения или на части от лозови насаждения, присадени или не, с цел производството на грозде или на лозов посадъчен материал.
10. "Изграждане на подпорна конструкция" - включва изграждане на всички носещи (опорни) и крайни колове, на носещите и спомагателните телове, на блокажните системи на всеки ред, на елементите по закрепване и опъване на теловете на вече съществуващи лозя.
11. "Изкореняване" е пълното отстраняване на всички надземни части на лозовите насаждения, включително и корените им, и почистване на площта от всички растителни остатъци съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 1 ЗВСН.
12. "Изоставено лозово насаждение" е такава площ, засадена с лози, която вече не се обработва редовно с цел получаването на продаваем продукт.
13. (отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)
14. (отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)
15. "Конверсия" е дейност, чрез която се сменя сортовият състав на насаждението със сортове, класифицирани със съответните лозарски райони на страната.
16. "Лозаро-винарски продукти" са виненото грозде, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите, получени от грозде и вино, и продуктите по приложение № 1 от ЗВСН.
17. "Лозарски имот" е поземлен имот с определени граници, засаден с лозя, намиращи се или не в плододаване.
18. "Лозарско стопанство" е стопанска и технологична единица с единно управление, намираща се на територията на един лозарски район, която се състои от лозарски имоти и в която производителят на винено грозде е собственик на лозарските имоти или ги ползва на друго правно основание.
19. "Лозово насаждение" ("Лозе/лозя") е имот с определени граници, с трайно установени лозови растения с цел производство на грозде или други експериментални цели, научни изследвания или селекционна дейност.
20. "Междупрофесионалните организации" на производителите, преработвателите, търговците на лозаро-винарски продукти и на спиртни напитки са определени в чл. 5, ал. 1 ЗВСН.
21. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 15.06.2016 г.) "Национален резерв от права на засаждане на винени сортове лози" е съвкупност от права на засаждане, попълвана и управлявана с цел регулиране на лозарския потенциал. Неизползваните, но валидни права за засаждане от Национален резерв се преобразуват в разрешения за засаждане на права от Национален резерв.
22. "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност с кандидата и помежду си: едното участва в управлението на дружеството на другото; съдружници; съвместно контролират пряко или косвено трето лице; участват пряко или косвено в управлението или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните; едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице; лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо; лицата, едното от които е търговски представител на другото.
23. "Новосъздадени лозови насаждения" са лозя на възраст до 3 години включително.
24. "Обичайни агротехнически мероприятия" са провеждане на традиционните за сорта мероприятия, съобразени с района и технологията на отглеждане, включващи извършване на резитбени операции, обработка на почвата в реда и междуредията, торене, провеждане на растителнозащитни мероприятия за опазване на лозята от болести, неприятели и плевели, вписани в дневниците за проведени агротехнически мероприятия и за растителна защита, при спазване на стандартите за добра растителнозащитна практика при лозата.
25. (отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)
26. (доп. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.) "Презасаждане без промяна на местонахождението на лозята" е дейност, която включва изкореняване на съществуващото лозе и засаждане на ново лозе на същия терен, с различен сортов състав със същите или с различни разстояния на засаждане.
27. "Презасаждане с промяна на местонахождението на лозята" е дейност, с която се извършва изкореняване на съществуващо лозе и засаждане на друг терен със същата площ със или без промяна на сортовия състав.
28. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) "Организация изпълнител" е организацията, която е избрана от кандидата за изпълнение на заложените дейности в промоционалния проект.
29. (отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)
30. "Подсаждане" е дейност, чрез която се попълват празни места в лозовото насаждение, получени от загинали (пропаднали) растения, с нов посадъчен материал.
31. "Противоерозионна агротехника" са мелиоративните технически и хидротехнически съоръжения, предназначени за предотвратяване развитието на ерозионния процес върху стопанисваните площи. Към тази група спадат оттокоотвеждащите колектори, канавкотерасите, водозадържащите канавки, водоотвеждащите валове и канавки.
32. "Реконструкция на тераси" е дейност, при която се укрепват и се възстановяват вече съществуващи тераси с частично прилагане на дейностите по изграждане на тераси.
33. (отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)
34. "Смяна на подпорна конструкция" - включва смяна (подмяна) на всички носещи (опорни) и крайни колове, на носещите и спомагателните телове, на блокажните системи на всеки ред, на елементите по закрепване и опъване на теловете.
35. "Смяна на формировка" е дейност, с която се сменя формировката на съществуващо лозово насаждение чрез извършване на подходящи резитби с оглед получаването на по-качествено грозде.
36. "Сортово вино без ЗНП/ЗГУ" е вино, получено от винени сортове лози от вида Vitis Vinifera, не притежава ЗНП и ЗГУ, носи наименование на винения сорт лоза и/или година на реколта, притежава удостоверение за производство, издадено от ИАЛВ.
37. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.) "Спазване на "кръстосаното съответствие" означава спазване на определените национални стандарти от "Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние", одобрени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители, и законоустановените изисквания за управление съгласно методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в България.
38. "Стопанска година" е времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година.
39. "Трета държава" е всяка държава, която не е членка на Европейския съюз.
40. "Търговска марка" е символ, който се използва от физическо лице, бизнес организация или друго юридическо лице с търговска цел. Правото върху марка включва правото на притежателя и да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана. Право върху марката се придобива за срок от десет години, считано от датата на подаване на заявката за регистрация. Регистрацията може да бъде подновявана неограничен брой пъти за допълнителни периоди от десет години.
41. "Финансова година" е периодът от 16 октомври на текущата година до 15 октомври на следващата.
42. "Формировка" е формата на лозата, която се определя от височината на стъблото, от броя и дължината на рамената и кордоните и от тяхното пространствено разположение, свързано с подпорна конструкция, и разстоянието на засаждане.
43. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) "Форсмажорни обстоятелства" е наличие на непреодолима сила или извънредни обстоятелства в случаи, като смърт на производителя, дългосрочна професионална неработоспособност на производителя, тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно лозовите насаждения - болест по растенията, която е засегнала част или всички земеделски култури на ползвателя на помощта, отчуждаване на цялото стопанство или на голяма част от него, ако това отчуждаване не е могло да бъде предвидено при подаване на заявлението.
44. (нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) "Професионална организация" е юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което обединява производители или производители и търговци на вина със ЗНП, ЗГУ или на сортови вина без ЗНП и ЗГУ и за което са изпълнени следните условия:
1. създадено е най-малко две години преди подаването на проектното предложение;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) неговите членове участници в промоционалния проект са произвели най-малко 10% от годишно произведените в България вина, обект на проекта (вина със ЗГУ, ЗНП или сортови вина без ЗНП и ЗГУ).
45. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) "Разходи за ежедневно управление на лозарското стопанство" са административни разходи за управление на лозарското стопанство, като например разходи за консумативи и издръжка на офис, за комунални услуги, заплати и възнаграждения на работници, свързани с отглеждането на лозовите насаждения, за поддръжка на сгради.
46. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) "Изкуствено създадено условие" е всяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерки за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие. Изкуствените условия се установяват, когато въпреки формалното спазване на предвидените в съответната правна уредба условия, кандидатите за подпомагане имат намерение да получат предимство чрез създаване на координация помежду си или между тях съществува географска, икономическа, правна и/или персонална връзка.
47. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) "Северозападен район" е районът, който включва областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч.
48. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) "Призната група или организация на производители" е група или организация, призната при условията и по реда на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (ДВ, бр. 34 от 2015 г.).
49. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) "Лозаро-винарска дейност" е дейност, включваща производството, преработката и търговията с виненото грозде, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите, получени от грозде и вино, и продуктите по приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки.
50. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице или група физически или юридически лица независимо от правния статут, предоставен на групата и на нейните членове от законодателството, чието стопанство се намира в рамките на територията на Съюза, което стопанисва площ, засадена с лози.
51. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) "Очевидна грешка" е всяко несъответствие между формираната истинска воля на кандидата или ползвателя и нейното външно изразяване във всички негови искания, молби или заявления, свързани с документите за подпомагане.
52. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) "Действие" е съвкупност от дейности, притежаващи достатъчен обхват, за да улеснят представянето на характеристиките на вината със ЗНП, ЗГУ или сортови вина без ЗНП/ЗГУ.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителните директори на ИАЛВ и на ДФЗ.

§ 4. Регламент 73/2009 в частта му, отнасяща се до мониторинг и кръстосано съответствие, се прилага до 31.12.2014 г., а разпоредбите на Регламент 1306/2013, отнасящи се до мониторинг и кръстосано съответствие, се прилагат от 1.01.2015 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2018 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.11.2015 Г.)

§ 44. (1) Утвърден проект за преструктуриране и конверсия на лозя, издадена заповед към него и издадено за включените в проекта имоти удостоверение за участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" се признават за утвърдени по реда на чл. 11, ал. 1 като план за преструктуриране и конверсия на лозя, заповед за утвърждаването му и удостоверение за участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя".
(2) За удостоверенията за участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя", издадени преди влизане в сила на тази наредба, се прилага чл. 11, ал. 3, 4, 5 и 6.

§ 45. (1) В едномесечен срок от влизане в сила на тази наредба кандидатите по чл. 32, на които Изпълнителната агенция по лозата и виното не е издала удостоверения за участие, могат да изменят подадените проекти, като подадат заявления за промяна на дейностите, разходите и периода на изпълнение и за намаляване на размера на финансовата помощ в съответствие с чл. 36а.
(2) Заявленията и проектите, приети по реда на ал. 1, се разглеждат при условията и по реда на тази наредба.
(3) Комисията за оценка на проектите оценява проектите по ал. 1 съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 7, въз основа на приложените към заявлението по ал. 1 документи.
(4) Допустими за подпомагане са проекти по ал. 1, получили минимум 10 точки, в съответствие с критериите за оценка по приложение № 7. Когато повече от един проект по ал. 1 е с еднакъв брой точки и наличният бюджет, определен в заповедта на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" по чл. 3, ал. 3, е недостатъчен, бюджетът се разпределя между тях пропорционално на заявеното финансиране. В този случай кандидатите са длъжни да изпълнят всички допустими дейности, посочени в заявлението по ал. 1.
(5) Срокът по чл. 39, ал. 1 започва да тече след изтичане на срока по ал. 1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 47. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 9 ОТ 26 МАЙ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА ЛОЗЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 15.06.2016 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила на 15 юни 2016 г. с изключение на глава трета, която влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2018 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2017 Г.)

§ 42. Разпоредбите на § 36, т. 3 се прилагат и за договорите за изпълнение на промоционални проекти, сключени преди влизане на тази наредба в сила, чието изпълнение не е приключило.

§ 43. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2018 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2018 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 18.08.2017 Г.)

§ 14. Параграф 3, т. 1 се прилага за сключените договори по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г., по които към момента на влизане в сила на наредбата не е подадено заявление по чл. 17, ал. 1.

§ 15. Параграф 7 се прилага за подадените през финансова 2017 г. заявления за предоставяне на финансова помощ.

§ 16. Параграф 10 се прилага за всички договори, сключени по досегашния ред до влизане в сила на тази наредба.

§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2019 Г.)

§ 43. По подадените до влизане в сила на тази наредба заявления за обезщетение за загуба на доход по § 35, за които има издадени заповеди по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г., втората вноска се изплаща в срок до 1.03.2019 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 45. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" и се прилага и по отношение на първия прием през 2019 г.

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 15.06.2016 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)


Пределни цени по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя"


Цената на посочените агротехнически мероприятия (практики) е формирана с включени разходи за труд и транспорт.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е изчислен в размер до 75 % от пределната стойност на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност.
Всички цени са посочени без включен данък добавена стойност (ДДС).
Дейности за подпомагане:
1. Конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната чрез презасаждане без промяна на местонахождението на лозята (чл. 5, ал. 1, т. 1, буква "а").
Пределната цена на инвестицията е 46 155,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 34 616,25 лв./ха.
Цената е изчислена на база 5500 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в ха размерът на инвестицията се намалява, като на етап "Засаждане" броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 5,81 лв.
Етапи "Изкореняване" и "Изграждане на подпорна конструкция" се изплащат на хектар независимо от броя на растенията.

КОНВЕРСИЯ ЧРЕЗ

ПРЕЗАСАЖДАНЕ БЕЗ ПРОМЯНА НА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ЛОЗЯТА

I етап - Изкореняване

Практики

Мерна единица

Количество

 Единична цена

(лв.)

Цена за 1 хектар лозе при

5500 лози (лв.)

Цена за

 1 лозичка

(лв.)

1.

Изкореняване (отстраняване на подпорна конструкция, изрязване на растенията, извозване на отпадъци)

0,00

2.

Обеззаразяване

 

Общо за етап

"Изкореняване" (лв.)

ха

1

5250,00

5250,00

75 %

3937,50

II етап - Засаждане

3.

Предпосадъчна подготовка (агрохимичен анализ, третиране на площите с тотален хербицид, риголване, подравняване, торене, маркиране и др.)

5,81

4.

 

Засаждане (посадъчен материал, подготовка, засаждане и утъпкване, индивидуални колчета)

5.

Поливки (вода и механизирани и ръчни операции)

6.

Вегетационни обработки

(почистване на росни корени, окопаване, привързване, растителна защита)

 

Общо за етап

"Засаждане" (лв.)

ха

1

31 955,00

31 955,00

75 %

23 966,25

IIІ етап - Изграждане на подпорна конструкция

7.

Материали - колове, тел, куки, котви

0,00

8.

Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)

 

Общо за етап "Изграждане на подпорна конструкция" (лв.)

ха

1

8950,00

8950,00

75 %

6712,50

 

 

Обща сума (лв.)

75 %

46 155,00

34 616,25


2. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)

3. Преструктуриране на лозята чрез презасаждане с промяна на местонахождението на лозята (чл. 5, ал. 1, т. 2, буква "а").
Пределната цена на инвестицията е 46 155,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 34 616,25 лв./ха.
Цената е изчислена на база 5500 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в ха размерът на инвестицията се намалява, като на етап "Засаждане" броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 5,81 лв.
Етапи "Изкореняване" и "Изграждане на подпорна конструкция" се изплащат на хектар независимо от броя на растенията.

ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ ЧРЕЗ

ПРЕЗАСАЖДАНЕ С ПРОМЯНА НА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ЛОЗЯТА

I етап - Изкореняване

Практики

Мерна единица

Количество

Единична цена

(лв.)

Цена за 1 хектар лозе при

5500 лози (лв.)

Цена за

1 лозичка

(лв.)

1.

Изкореняване (отстраняване на подпорна конструкция, изрязване на растенията, извозване на отпадъци)

 

0,00

2.

Обеззаразяване

 

Общо за етап

"Изкореняване" (лв.)

ха

1

5250,00

5250,00

75 %

3937,50

II етап - Засаждане

3.

Предпосадъчна подготовка (агрохимичен анализ, третиране на площите с тотален хербицид, риголване, подравняване, торене, маркиране и др.)

5,81

4.

Засаждане (посадъчен материал, подготовка, засаждане и утъпкване, индивидуални колчета)

5.

Поливки (вода и механизирани и ръчни операции)

6.

Вегетационни обработки (почистване на росни корени, окопаване, привързване, растителна защита)

 

Общо за етап

"Засаждане" (лв.)

ха

1

31 955,00

31 955,00

75 %

23 966,25

IIІ етап - Изграждане на подпорна конструкция

7.

Материали - колове, тел, куки, котви

0,00

8.

Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)

 

Общо за етап

"Изграждане на

подпорна конструкция" (лв.)

ха

1

8950,00

8950,00

75 %

6712,50

 

 

Обща сума (лв.)

46 155,00

 75 %

34 616,25


4. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 15.06.2016 г.) Преструктуриране на лозята чрез засаждане с разрешения за засаждане, с които се преобразуват права за засаждане от Национален резерв (чл. 5, ал. 1, т. 2, буква "б").
Пределната цена на инвестицията е 40 905,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 30 678,75 лв./ха.
Цената е изчислена на база 5500 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в ха размерът на инвестицията се намалява, като на етап "Засаждане" броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 5,81 лв.
Етап "Изграждане на подпорна конструкция" се изплаща на хектар независимо от броя на растенията.

ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ ЧРЕЗ

ЗАСАЖДАНЕ С РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЗАСАЖДАНЕ, С КОИТО СЕ ПРЕОБРАЗУВАТ ПРАВА ЗА ЗАСАЖДАНЕ ОТ НАЦИОНАЛЕН РЕЗЕРВ

I етап - Засаждане

Практики

Мерна единица

Количество

Единична цена

(лв.)

Цена за 1 хектар лозе при

5500 лози (лв.)

Цена за

1 лозичка

(лв.)

1.

Предпосадъчна подготовка (агрохимичен анализ, третиране на площите с тотален хербицид, риголване, подравняване, торене, маркиране и др.)

5,81

2.

 

Засаждане (посадъчен материал, подготовка, засаждане и утъпкване, индивидуални колчета)

3.

Поливки (вода и механизирани и ръчни операции)

4.

Вегетационни обработки (почистване на росни корени, окопаване, привързване, растителна защита)

 

Общо за етап

"Засаждане" (лв.)

ха

1

31 955,00

31 955,00

75 %

23 966,25

IІ етап - Изграждане на подпорна конструкция

5.

Материали - колове, тел, куки, котви

0,00

6.

Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)

 

Общо за етап

"Изграждане на

подпорна конструкция" (лв.)

ха

1

8950,00

8950,00

75 %

6712,50

 

 

Обща сума (лв.)

40 905,00

75 %

30 678,75


5. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Подобряване на техниките за управление на лозята чрез смяна на формировката със смяна на подпорната конструкция (чл. 5, ал. 1, т. 3, буква "а").
Пределната цена на инвестицията е 19 190,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 14 392,50 лв./ха.
Цената е изчислена на база 5500 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в хектар размерът на инвестицията се намалява, като броят растения се умножи по 1,62 лв.
Етап "Смяна на подпорната конструкция" се изплаща на хектар независимо от броя на растенията.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ СМЯНА НА ФОРМИРОВКАТА СЪС СМЯНА НА ПОДПОРНАТА КОНСТРУКЦИЯ

I етап - Смяна на формировката

Практики

Мерна единица

Количество

Единична цена (лв.)

 Цена за 1 хектар лозе при

5500 лози (лв.)

 Цена за 1 лозичка

(лв.)

1.

Резитби и почистване на площите

1,62

2.

Вегетационни обработки на лозите и почвата

3.

Поливки (вода и механизирани и ръчни операции)

4.

Агрохимичен анализ, вегетационно подхранване и растителна защита на лозето

 

Общо за етап

"Смяна на формировката" (лв.)

ха

1

8910,00

 8910,00

75 %

6682,50

IІ етап - Смяна на подпорната конструкция

5.

Сваляне на съществуваща подпорна конструкция

0,00

6.

Материали - колове, тел, куки, котви

7.

Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)

 

Общо за етап

"Смяна на подпорната

конструкция" (лв.)

ха

1

10 280,00

10 280,00

 

75 %

7710,00

 

 

Обща сума (лв.)

19 190,00

75 %

14 392,50


5а. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Подобряване на техниките за управление на лозята чрез смяна на формировката без смяна на подпорната конструкция (чл. 5, ал. 1, т. 3, буква "а").
Пределната цена на инвестицията е 8910,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 6682,50 лв./ха.
Цената е изчислена на база 5500 лози в хектар.
При установяване на по-малък брой лози в хектар размерът на инвестицията се намалява, като броят растения се умножи по 1,62 лв.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ СМЯНА НА ФОРМИРОВКАТА БЕЗ СМЯНА НА ПОДПОРНАТА КОНСТРУКЦИЯ

Практики

Мерна единица

Количество

Единична цена

Цена за 1 хектар лозе при 5500 лози (лв.)

Цена за

1 лоза (лв.)

1

Резитби за почистване на площите

1,62

2

Вегетационни обработки на лозите и почвата

3

Поливки (вода и механизирани и ръчни операции)

4

Агрохимичен анализ, вегетационно подхранване и растителна защита на лозето

Обща сума (лв.) 75 %

8 910,00


6. Подобряване на техниките за управление на лозята чрез изграждане на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения, включително новосъздадени (чл. 5, ал. 1, т. 3, буква "б").
Пределната цена на инвестицията е 8950,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 6712,50 лв./ха.
Дейността се изплаща на хектар независимо от броя на растенията.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НОВОСЪЗДАДЕНИ

Практики

Мерна единица

Количество

Единична

цена (лв.)

 Цена за 1 хектар лозе (лв.)

Цена за

1 лозичка

(лв.)

1.

Материали - колове, тел, куки, котви

0,00

2.

Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)

 

Обща сума (лв.)

8950,00

75 %

6712,50


7. Подобряване на техниките за управление на лозята чрез смяна на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения (чл. 5, ал. 1, т. 3, буква "в").
Пределната цена на инвестицията е 10 280,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 7710,00 лв./ха.
Дейността се изплаща на хектар независимо от броя на растенията.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ СМЯНА НА ПОДПОРНА КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ

Практики

Мерна единица

Количество

Единична цена

(лв.)

Цена за 1 хектар лозе (лв.)

Цена за

1 лозичка

(лв.)

1.

Сваляне на съществуваща подпорна конструкция

0,00

2.

Материали - колове, тел, куки, котви

3.

Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)

 

Обща сума (лв.)

 

 

 

10 280,00

 

 

 

 

75 %

7710,00


8. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Подобряване на техниките за управление на лозята чрез изграждане на съоръжения за борба с ерозията (чл. 5, ал. 1, т. 3, буква "г").
Пределната цена на инвестицията за практиките по изграждане на противоерозионна агротехника, подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване - 10 730,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 8047,50 лв./ха.
Пределната цена на инвестицията за практиките за изграждане или реконструкция на тераси е 21 125,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 15 843,75 лв./ха.
Дейността се изплаща на хектар независимо от броя на растенията.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА БОРБА С ЕРОЗИЯТА

Изграждане на противоерозионна агротехника, подземни колектори за дренаж,

шахти и канали за отводняване

(оттокозадържащи или оттокоотвеждащи бразди и/или колектори, затревени или не)

Практики

Мерна

единица

Количество

Единична цена (лв.)

Цена за 1 хектар лозе

(лв.)

1.

Материали и транспорт

2.

Изграждане (ръчен и механизиран труд)

 

Общо (лв.)

75 %

10 730,00

8047,50

Изграждане или реконструкция на тераси

Практики

Мерна

единица

Количество

Единична цена

(лв.)

Цена за 1 хектар лозе (лв.)

1.

Материали и транспорт

2.

Изграждане (ръчен и механизиран труд)

 

Общо за изграждане/реконструкция на тераси

75 %

21 125,00

15 843,75

9. Подобряване на техниките за управление на лозята чрез изграждане на хидромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване (чл. 5, ал. 1, т. 3, буква "д").
Дейността се изплаща на хектар при:
- междуредово разстояние до 1,8 м:
Пределната цена на инвестицията е 13 832,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 10 374,00 лв./ха.
- междуредово разстояние до 2,0 м:
Пределната цена на инвестицията е 13 573,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 10 179,75 лв./ха.
- междуредово разстояние до 2,5 м:
Пределната цена на инвестицията е 13 052,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 9 789,00 лв./ха.
- междуредово разстояние до и над 3,0 м:
Пределната цена на инвестицията е 12 536,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 9 402,00 лв./ха.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ - СИСТЕМИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ

Междуредово разстояние

в метри

Пределна цена на инвестицията

(лв.)

Размер на финансовата помощ (лв.)

до 1,8 м

13 832,00

10 374,00

до 2,0 м

13 573,00

10 179,75

до 2,5 м

13 052,00

9789,00

до 3,0 м

12 536,00

9402,00

над 3,0 м

12 536,00

9402,00Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 15.06.2016 г.)

Определяне на парично обезщетение за загуба на доход по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя"

І. При налични декларации за реколта за две винарски години преди получаване на разрешение за презасаждане паричното обезщетение се изчислява по следната формула:

ПОЗД = (СГД(n-2) + СГД(n-1)) x РЗП) х ЦКГ).

ІІ. При налична декларация за реколта за винарската година преди получаване на разрешението за презасаждане паричното обезщетение се изчислява по следната формула:

ПОЗД = ((СГД(n-1) х 2) x РЗП) х ЦКГ),

където:
ПОЗД е паричното обезщетение за загуба на доход;
СГД(n-2) - средният годишен добив на хектар за втората година преди получаване на разрешение за презасаждане;
СГД(n-1) - средният годишен добив на хектар за първата година преди получаване на разрешение за презасаждане;
РЗП - реално засадена площ (определя се съгласно площта, върху която е създадено новото лозово насаждение);
ЦКГ - цената на килограм грозде.
СГД се изчислява от Изпълнителната агенция по лозата и виното по данни от подадените за съответния район декларации за реколта от грозде в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията. За създаване на лозови насаждения с разрешения за засаждане, с които се преобразуват права за засаждане от Национален резерв, не се предоставя парично обезщетение за загуба на доход.

Приложение № 3 към чл. 45, ал. 7

Критерии за проверка на информационните и промоционалните материали, изготвени за нуждите на промоционалните проекти

1. Всички материали и документи, адресирани до обществеността, включително аудио-визуални материали, реализирани или придобити в рамките на договора, трябва да съдържат емблемата на Европейския съюз и следното лого на езика на визираната държава членка:


2. Европейската емблема трябва да бъде ясно отпечатана, със същите размери и на същото ниво, както и емблемите на съответната държава членка и на изпълнителя. Ако емблемите са поставени върху визуални носители, емблемата и логото трябва да бъдат ясно поставени в началото, в средата или края на съобщението. При аудионосители отметка относно финансирането от ЕС трябва да бъде поставена по ясен начин в края на съобщението.
На посочения по-долу електронен адрес са представени основните правила за възпроизвеждане на емблемата.
3. Всяко неотбелязване на финансовото участие на Европейския съюз в материала и документите, предвидени в т. 1, може да доведе до неприемане за финансиране на разходите, направени по въпросния материал.


Приложение № 4 към чл. 48, ал. 4

Формула за определяне на парично обезщетение на хектар по мярка "Събиране на реколта на зелено"

І. ПОХ = (ПРОГ + ЗП) х 50 %,

където:
ПОХ е паричното обезщетение на хектар;
ПРОГ - преките разходи за отстраняване на гроздовете;
ЗП - загубата на приходи.
ІІ. ПРОГ се изчислява на база формирани пределни цени на хектар в зависимост от броя на лозите, както следва:


№ по ред Практики Мерна единица Единична цена Цена за 1 хектар лозе при 5000 растения Цена за 1 лозичка
1. Резитби бр. 0,90 лв. 4500 лв. 1,08 лв.
2. Почистване на площта ха 450 лв. 450 лв.  
3. Превоз на отпадъци ха 450 лв. 450 лв.  
Общо за ха 5400 лв.  

При установяване на по-малко от 5000 броя лози в ха, но не по-малко от 2500 броя, при допустимо пропадане до 5 %, размерът на ПРОГ се изчислява, като установеният от проверката на място брой налични лози се умножи по 1,08 лв.


където:
ЗП е загубата на приходи;
СГД(n-3) - средният годишен добив на хектар за третата година преди получаване на право на участие по мярката;
СГД(n-2) - средният годишен добив на хектар за втората година преди получаване на право на участие по мярката;
СГД(n-1) - средният годишен добив на хектар за първата година преди получаване на право на участие по мярката;
ППП - площта на лозарските имоти, подлежащи на подпомагане;
ЦКГ - цената на килограм грозде.
СГД се изчислява от Изпълнителната агенция по лозата и виното по данни от подадените за съответния район декларации за реколта от грозде в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията.


Приложение № 5 към чл. 59

(Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)


Приложение № 6 към чл. 13, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., в сила от 15.06.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г.)

Критерии за оценка на проекти, подадени по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя"

Критерий

Минимално

изискване

Информация от

Брой точки

1. Получена подкрепа от Съюза по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя" и "Преструктуриране и конверсия на лозя" от националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България

Кандидатът не е одобрен за финансово подпомагане по мярката и/или не е получавал подпомагане по мярката към датата на подаване на заявлението за кандидатстване. Кандидатът има най-малко 2-годишна история като производител на винено грозде

ИСАК - предходни кандидатствания по НППЛВС

5 т., когато е получил подкрепа.

20 т., когато не е получавал подкрепа

2. Проект с дейности в стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти

Всички дейности по проекта са свързани с производство на биологични продукти
и/или продукти в преход към биологично производство

Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието, храните и горите за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, сключен поне една година преди подаването на заявлението за издаване на удостоверение за кандидатстване заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и

10 т.

3. Проектът се реализира на територията на Северозападен район

Дейностите по проекта се реализират на площи, изцяло попадащи на територията на една или няколко административни области от Северозападен район, когато площите, с които се кандидатства, попадат в области, които се оценяват с различен брой точки, най-малко 80 на сто от тях следва да се намират в областта с по-високия брой точки

План за преструктуриране и конверсия

5 т. за областите Видин, Монтана
и Враца

2 т. за област Ловеч и 1 т. за област Плевен

4. Проектът се реализира изцяло в райони със ЗГУ/ЗНП

Дейностите по проекта се реализират на площи, изцяло попадащи в райони със ЗГУ/ЗНП

План за преструктуриране и конверсия

 

5 т.

5. Проектът се реализира изцяло с разрешения, издадени чрез преобразуване на права от националния резерв

Всички дейности по засаждане в проекта се реализират с разрешения, издадени чрез преобразуване на права от националния резерв

Разрешение, издадено чрез преобразуване на права от Националния резерв

 

20 т.

6. Кандидати с лозарски стопанства с размер от
2 до 30 ха

Всички площи, заети с винени лозя, регистрирани в лозарското стопанство към датата на подаване на заявлението за подпомагане, да са с размер от
2 до 30 ха

Справка за актуално състояние на лозарските стопанства на кандидата;

Лозарски регистър;

План за преструктуриране и конверсия

 

15 т.

7. Кандидатът е млад гроздопроизводител

Проекти, предоставени от млади гроздопроизводители, които отговарят на следните условия:

- физически лица, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане са на възраст между 18 и 40 години и има завършен 150-часов курс на обучение или диплома за завършено средно специално или висше образование в областта на лозарството, и

- еднолични търговци или еднолични дружества с ограничена отговорност, регистрирани от физически лица, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане са на възраст между 18 и 40 години и има завършен 150-часов курс на обучение или диплома за завършено средно специално или висше образование в областта на лозарството

Лични данни за кандидата ФЛ;

Справка в търговски регистър за кандидата ЮЛ;

Копие от документ за завършен 150-часов курс на обучение или копие от диплома за завършено средно специално или висше образование в областта на лозарството

10 т.

8. Проект, предоставен от групи/организации на производители на грозде

Проекти, представени от признати групи/организации на производители на грозде

Регистър на МЗХГ;

Удостоверение за признаване на групи/организации на производители на грозде

15 т.


Приложение № 7 към чл. 38, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)

Критерии за оценка на промоционални проекти

 

Критерии за оценка

Максимален брой точки*

Информация от

1. Общо значение на проекта/на кандидата

8

Държавен фонд "Земеделие"

1.1. Значение на проекта за пазарната ситуация/нуждите на сектора

4

Проектът е насочен към целевите пазари на Китай, Япония, Тайван, Сингапур, Виетнам, Тайланд, Алжир, Русия, САЩ и Бразилия

4

1.2. Представителност на кандидата:

4

 

1.2.1. Пазарен дял от произведените вина със ЗНП, ЗГУ и сортови вина без ЗНП, ЗГУ на участниците в промоционалния проект спрямо общото производство за страната на вина със ЗНП, ЗГУ и сортови вина без ЗНП, ЗГУ

4

Обобщена справка от ИАЛВ по чл. 37, ал. 4, удостоверяваща произведени, продадени, съхранявани и изнесени вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ от винопроизводителите, участници в проекта, и общо производство за страната на вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ

между 11 % и 20 %

2

между 21 % и 30 %

3

над 30 %

4

2. Приложно поле и обхват на програмните действия по отношение:

42

 

2.1. Продължителност на проекта

4

Промоционален проект

1 година

2

2 години

3

3 години

4

2.2. Значение на програмата за целевите групи (брой целеви групи)

10

Промоционален проект

дистрибутори

4

потребители, с изключение на младите и подрастващите

3

лица, формиращи обществено мнение (журналисти, експерт по кулинарното изкуство)

2

учебни заведения от сектора на хотелиерството и ресторантьорството

1

2.3. Информационни кампании, по-специално относно режимите на Общността, отнасящи се до биологичното производство

4

1. Промоционален проект

2. Копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и

2.4. Разнообразие на дейности (ясно описани и определени, като е включена спецификация на продуктите, разходите, детайлно разбити на единични бройки и цени):

15

 

изработване на уебсайт, публикуване на рекламни статии, изработване на видеоклипове

1

 

демонстрации в търговски обекти (POS - point of sales)

3

Промоционален проект

участия в международни изложения

5

Промоционален проект

информационни кампании, по-специално относно режимите на ЕС, отнасящи се до наименованията за произход, географските указания и биологичното производство

2

Промоционален проект

организиране на посещения в България

4

 

2.5. Брой на целеви пазари

3

Промоционален проект

един или повече от три целеви пазара

1

два целеви пазара

2

три целеви пазара

3

2.6. Обхват и разнообразие на продуктовата гама - ще се оценява в два допълващи се аспекта:

6

 

2.6.1. Капацитет на кандидата/участниците в промоционалния проект в количествено отношение (стоковите наличности) на вина със ЗНП, ЗГУ и сортови вина без ЗНП, ЗГУ, съотносими към заложената стратегия

3

Обобщена справка от ИАЛВ по чл. 37, ал. 4, удостоверяваща произведени, продадени, съхранявани и изнесени вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ от винопроизводителите, участници в проекта, и общо производство за страната на вина със ЗНП/ЗГУ и сортови без ЗНП/ЗГУ

между 11 % и 15 %

1

 

между 16 % и 20 %

2

 

над 20 %

3

 

2.6.2. По-висока оценка при по-разнообразен асортимент (дава се по-голяма възможност за отговор на пазара)

3

Промоционален проект

вина със ЗНП

1

 

вина със ЗГУ

1

 

Сортови вина без ЗНП/ЗГУ

1

 

3. Проектът е насочен към нови държави, които до момента не са били подпомагани по схемата

4

Държавен фонд "Земеделие"

4. Кандидатът не е получавал подпомагане до момента по схемата

4

Държавен фонд "Земеделие"

5. Възможност за "търговски отговор":

8

 

5.1. Реализиран износ на вина със ЗНП/ЗГУ и сортови без ЗНП/ЗГУ за последните две години - процент на износ от общите продажби на вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ за последните две години на участниците в промоционалния проект

4

Обобщена справка от ИАЛВ по чл. 37, ал. 4, удостоверяваща произведени, продадени, съхранявани и изнесени вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ от винопроизводителите, участници в проекта, и общо производство за страната на вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ

до 30 %

2

между 31 % и 60 %

3

над 60 %

4

5.2. Наличие на дистрибуция на целевия пазар (дистрибутори, партньори)

4

Документ, удостоверяващ партньорства на кандидата с дистрибутори и партньори в трети страни

6. Международно присъствие на кандидата и/или на участниците в промоционалния проект за минимум последните две години

9

 

участия в международни изложения

4

Документ, удостоверяващ участие на кандидата в международни изложения (Членовете на кандидата са включени в каталози на изложения, фактури, удостоверяващи такси за участие и др.)

участия в международни конкурси

2

Каталог от проведените конкурси; програма, удостоверяваща участие, и др.

спечелени награди от международни конкурси

3

Документ, удостоверяващ получена/и награда/и

ОБЩО

75

 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти