Logo Неделя, 18 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 10 ОТ 31 МАРТ 2014 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО, ИЗРАБОТВАНЕТО, ОДОБРЯВАНЕТО И ИЗМЕНЕНИЕТО НА ГЕНЕРАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ НА ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие

Обн. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2015г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията за обхвата и съдържанието на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт, на свързаните с тях предварителни (прединвестиционни) проучвания и задания за проектиране, както и правилата за изработване, одобряване и изменение на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт.
(2) Наредбата се прилага при създаване на нови и при изменение на действащи генерални планове на пристанищата за обществен транспорт.

Чл. 2. (1) Генералният план на пристанище за обществен транспорт е устройствената основа за изграждането и развитието, в т. ч. разширяването на пристанището. С генералния план на пристанището за обществен транспорт се определят концепциите за дългосрочно развитие на съответната територия и акватория, обосновани с технологични и маркетингови изводи, и взаимовръзката на тези концепции с одобрената от Министерския съвет Стратегия за развитие на транспортната система на Република България и с Общия генерален план за транспорта на България, както и със съответните концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове от по-висока степен.
(2) Генералният план на пристанище за обществен транспорт се основава на резултатите от предварително (прединвестиционно) проучване за развитието на пристанището и:
1. определя развитието на съществуващите и необходимостта от резервиране на нови територии, предназначени за извършване на пристанищни дейности и услуги, функционално ги зонира съобразно технологичното и организационното обособяване на необходимата територия на пристанището и планира режима на тяхното устройство и параметрите на застрояването им;
2. предвижда обосновани решения на транспортните, технологичните, инфраструктурните и екологичните проблеми, свързани с осъществяване на пристанищните дейности и услуги;
3. отразява съществуващото положение, дефинира общата техническа инфраструктура на пристанището и определя развитието на комуникационно-транспортната мрежа (железопътни линии и пътища) и на другите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на територията на пристанището, както и на останалите елементи на пристанищната инфраструктура;
4. определя терените за терминали и зоните за извършване на дейности по чл. 116а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ);
5. предвижда обосновани решения за параметрите (граници и проектни дълбочини) и за навигационното осигуряване на пристанищната акватория и на всяка от зоните в нея;
6. дава обобщени параметри на зоните за бъдещи инвестиционни инициативи, както и характеристиките на съществуващите и на предвидените за изграждане съоръжения, сгради, пътни и железопътни връзки, открити складови площи и на общите мрежи на техническата инфраструктура на територията на пристанището.


Чл. 3. (1) Генералният план е елемент от заявлението за инвестиционна инициатива за изграждане на ново или за разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт.
(2) Генералният план на пристанище за обществен транспорт се изработва и одобрява като план за регулация и застрояване за пристанищната територия и парцеларен план за пристанищната акватория.
(3) Визата за проектиране на цялото пристанище или на отделни обекти или подобекти в него представлява извадка от одобрения генерален план с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива.


Чл. 4. (1) Процесът на изработване на генерален план включва:
1. изготвяне на задание за проектиране на генерален план;
2. предварително (прединвестиционно) проучване и изготвяне на проект на генерален план.
(2) Изготвянето на задание за проектиране на генерален план, предварителното (прединвестиционно) проучване и изработването на проект на генерален план се извършват по инициатива на възложителя на плана за негова сметка и риск, при спазване на изискванията на тази наредба.
(3) Възложителят може да осигури извършването на прединвестиционно проучване преди или едновременно с изготвянето на заданието или като част от процеса по изработването на проекта на генерален план.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) Проектът на генерален план на пристанище за обществен транспорт се изработва от лица с необходимата правоспособност, когато нормативен акт изисква такава, в съответствие с даденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от министъра на регионалното развитие и благоустройството разрешение за изработване, одобреното с него и съгласувано по реда на чл. 12 задание за проектиране и резултатите от предварителното (прединвестиционно) проучване.

Раздел II.
Прединвестиционно проучване. Задание за проектиране на генерален план


Чл. 5. Прединвестиционното проучване включва най-малко следното:
1. анализ на съществуващото положение;
2. анализ на теренните, геоложките, хидроложките и климатичните условия, направен на основата на необходимите заснемания, проучвания и базова информация;
3. маркетингов анализ;
4. технически и технологичен анализ;
5. екологичен анализ.


Чл. 6. Анализът на съществуващото положение обхваща:
1. описание на обекта - местонахождение, граници и размери на поземлените имоти и на пристанищната акватория;
2. констатации за наличие на предишни устройствени проучвания и разработки и/или на действащи устройствени планове - описание и анализ;
3. констатации за режима на собственост на засегнатите територии;
4. констатации относно състоянието на съществуващите сгради, мрежи и съоръжения;
5. констатации относно съществуващите навигационни условия в пристанищната акватория;
6. констатации относно наличието на обекти на културно-историческото наследство.


Чл. 7. Анализът на теренните, геоложките, хидроложките и климатичните условия обхваща:
1. констатации за климатичните и метеорологичните условия;
2. констатации по извършените геоложки и хидроложки проучвания - описание и анализ;
3. констатации за наличие на геодезически заснемания - описание и анализ;
4. констатации относно наличните топографски карти, кадастрални планове или карти, нивелационни планове, специализирани карти, регистри и специализирани информационни системи в цифров и графичен вид.


Чл. 8. Маркетинговият анализ обхваща:
1. статистически преглед и констатации относно структурата и динамиката на обработваните товари по типове и видове и по направления, както и на обслужваните пътници по направления;
2. прогноза за структурата и динамиката на отделните видове пристанищни дейности и услуги, за товарооборота (обемите товари за обработка по типове и видове) и/или пътникопотока, за вида и обхвата на съпътстващите дейности, както и за факторите, които ги обуславят;
3. констатации относно влиянието на използваните технологии и технически средства върху извършваните пристанищни дейности и услуги.


Чл. 9. (1) Техническият и технологичен анализ разглежда техническите средства и технологии при осъществяване на отделните пристанищни дейности и обуславя варианти за тяхната модернизация.
(2) Техническият и технологичен анализ включва:
1. описание и анализ на съществуващите и/или предвижданите технологични звена и съоръжения;
2. описание и анализ на използваните и/или предвижданите технологии;
3. съществуващи и/или проектни капацитетни възможности;
4. технологична оценка и изводи;
5. варианти на модернизация на техническите средства и технологии при разширение и/или реконструкция на съществуващо пристанище.
(3) При изготвяне на техническия и технологичен анализ се изясняват във варианти и социалните аспекти, свързани с евентуалните промени на използваните технологии, включително наличието на опитна работна ръка и необходимостта от обучение и преквалификация.


Чл. 10. Екологичният анализ включва:
1. констатации за наличие на съществуващи разработки по опазване на околната среда;
2. предварителна собствена оценка за въздействието върху околната среда при въвеждане в експлоатация на проектираните мощности и за мерките, чрез които ще се постигне нейното опазване.


Чл. 11. Заданието за изработване на генерален план на пристанище за обществен транспорт се изготвя от възложителя на плана и обосновава:
1. необходимостта от изготвяне на генерален план;
2. съответствието на инвестиционната инициатива с одобрената от Министерския съвет Стратегия за развитите на транспортната система на Република България и с Общия генерален план за транспорта на България;
3. териториалния обхват на генералния план;
4. съдържанието на генералния план;
5. сроковете и етапите на изработването му;
6. средствата и начините за графичното му изпълнение, както и мащабите, в които следва да бъдат изработени графичните части;
7. допълнителните изисквания, на които планът трябва да отговаря.


Чл. 12. (1) Одобреното задание за изработване на генерален план на пристанище за обществен транспорт се внася в Министерството на околната среда и водите или в съответната регионална инспекция по околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
(2) Когато в териториалния обхват на генералния план се включват защитени територии за опазване на културното наследство, одобреното задание за изработване на генерален план се съгласува с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство.

Раздел III.
Проект на генерален план. Обхват и съдържание


Чл. 13. (1) Генерален план се изработва за цялото пристанище за обществен транспорт.
(2) Когато е предоставена концесия за един или повече терминали от пристанище за обществен транспорт с национално значение или отделните терминали на пристанище за обществен транспорт с регионално значение принадлежат на различни собственици, както и когато инвестиционната инициатива за изграждане на нов терминал на съществуващо пристанище за обществен транспорт принадлежи на трето лице, генералният план може да бъде изработен за отделен терминал. По отношение на съдържанието на генералния план за отделен терминал, както и по отношение на изработването, разглеждането, приемането, одобряването и изменението му се прилагат правилата на тази наредба.
(3) В случаите по ал. 2 в обхвата на генералния план за пристанищния терминал освен територията на терминала се включват:
1. оперативната акватория на терминала, както и зоните за подхождане и маневриране, независимо дали се ползват от корабите, които посещават само този или и други терминали на пристанището, или и други пристанища;
2. елементите на общата техническа инфраструктура на пристанището, които са функционално свързани с терминала - предмет на проекта на план.
(4) Одобреният и влязъл в сила генерален план за отделен пристанищен терминал се счита за изменение на действащия генерален план за цялото пристанище за обществен транспорт.
(5) Когато генерален план за отделен пристанищен терминал е одобрен и влязъл в сила преди одобряването на генерален план за цялото пристанище за обществен транспорт, неговите предвиждания задължително се съобразяват при изработване и одобряване на плана за цялото пристанище.


Чл. 14. (1) Проектът на генерален план включва текстови и графични части.
(2) Текстовите части (обяснителна записка) на проекта на генерален план на пристанище за обществен транспорт съдържат:
1. характеристики и анализ на съществуващото положение;
2. описание и обосновка на предложенията за развитие;
3. правила и нормативи за прилагането на генералния план;
4. специфични правила и нормативи за прилагане на генералния план - при условията и в случаите на чл. 13, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
(3) Графичните части на проекта на генерален план на пристанище за обществен транспорт съдържат:
1. опорно-сравнителен план;
2. план за регулация и застрояване на пристанищната територия заедно с план-схеми към него;
3. парцеларен план за пристанищната акватория;
4. технологични чертежи на отделните терминали и/или корабни места;
5. типови разрези на:
а) съществуващите и предлаганите конструкции на кейовите стени и другите стационарни хидротехнически пристанищни съоръжения за приставане на кораби;
б) съществуващите и предлаганите конструкции на плаващи хидротехнически пристанищни съоръжения за приставане на кораби;
в) подходните канали;
6. други чертежи и схеми, определени в заданието.
(4) Технологични чертежи на корабни места се изработват, когато според предвижданията на проекта:
1. отделните корабни места от един пристанищен терминал са с различно предназначение;
2. на отделните корабни места от един пристанищен терминал се прилагат различни технологични решения за извършване на една и съща пристанищна дейност или услуга или за обработване на един и същ тип товари.
(5) Когато проектът на генерален план е с обхват повече от една община, графичните части по ал. 3, т. 2 и 3 се изработват общо за територията и акваторията на цялото пристанище и в отделни части за всяко общинско землище.


Чл. 15. (1) Характеристиките и анализът на съществуващото положение обхващат:
1. общи положения - кратка историческа характеристика на обекта и общи цели и задачи на проекта на генерален план;
2. описание на териториалния обхват на плана и на обекта на проектиране, което включва: резюме на резултатите от предварителното (прединвестиционно) проучване по чл. 6 и 7, описание на трасетата и техническите параметри на съществуващите инженерни мрежи в съседните на пристанището територии, изводи за строителните условия и баланс на територията;
3. изводи, основани на анализа на съществуващото положение, в т. ч. на капацитетните възможности на пристанището - общи и специфични проблеми.
(2) Когато проектът на генерален план е част от заявление за инвестиционна инициатива по чл. 112б, ал. 1 или чл. 112г, ал. 1 ЗМПВВППРБ, в характеристиките и анализа на съществуващото положение не се включва информацията по чл. 112б, ал. 2, т. 3 ЗМПВВППРБ.


Чл. 16. (1) Описанието и обосновката на предложенията за развитие се разработват в следните части:
1. част "Технологична", която включва:
а) прогнозите за развитие на отделните видове пристанищни дейности и услуги;
б) предлаганите технологични решения, в т. ч. производствено-технологичните връзки;
2. част "Комуникационно-транспортна", която включва:
а) вътрешната железопътна мрежа на пристанището, железопътните подходи и връзката им с републиканската железопътна инфраструктура;
б) вътрешните автомобилни пътища на пристанището, пътните подходи и връзката им с републиканската пътна мрежа;
3. част "Техническа инфраструктура", която включва:
а) мрежите и съоръженията на електроснабдяването;
б) мрежите и съоръженията на водоснабдяването и канализацията;
в) мрежите и съоръженията на топлоснабдяването, вентилацията и климатизацията;
г) мрежите и съоръженията на газоснабдяването;
д) мрежите и съоръженията на електронните съобщения;
е) мрежите и съоръженията за приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност и на остатъци от корабни товари;
ж) вертикална планировка и настилки;
4. част "Хидротехническа", включваща:
а) предвидените стационарни и/или плаващи хидротехнически пристанищни съоръжения;
б) използваната методика за определяне параметрите (граници и проектни дълбочини) на пристанищната акватория и на всяка от зоните в нея;
в) навигационното осигуряване на пристанищната акватория и на отделните зони в нея - плаващи и стационарни навигационни знаци и съоръжения;
г) навигационните условия в пристанищната акватория и отделните зони в нея - едно- или двупосочност на движението на корабите, обръщателни кръгове, вътрешни рейдове (съответно котвени стоянки) и т. н.;
д) необходимостта от ползване на зоната за маневриране и на зоната за подхождане и от кораби, посещаващи други терминали на същото пристанище за обществен транспорт и/или други пристанища, и обосновка на предлаганото решение;
е) регистър с координатите на точки по границите на акваторията и на всяка отделна зона в нея, на линиите на застрояване на бъдещите стационарни хидротехнически пристанищни съоръжения и на зоната за разполагане на плаващи хидротехнически пристанищни съоръжения;
5. част "Обемно-устройствено решение на сградите и съоръженията" - архитектурна и конструктивна;
6. част "Екологична", която съдържа мерки за опазване на околната среда при използване на различните технологии, освен в случаите, в които е одобрена екологична оценка или оценка за въздействието върху околната среда.
(2) Съдържащите се във всяка от частите предложения за развитие се съобразяват с предвижданията на концепциите и схемите за пространствено развитие и устройствените планове от по-висока степен и се съпровождат със съответните изчисления и изводи.
(3) Когато това е предвидено в заданието за проектиране, може да се предвиди реализиране на плана на етапи. В този случай във всяка от частите по ал. 1 се посочва на кой етап от реализацията на плана се осъществяват съответните предвиждания за развитие.
(4) За основа на изчисленията относно параметрите на хидротехническите пристанищни съоръжения за приставане на кораби и на пристанищната акватория и отделните зони в нея се вземат данните за най-големия разчетен кораб, като:
1. оперативната акватория се определя поотделно за всеки терминал от пристанището за обществен транспорт;
2. ширината на оперативната акватория на съответния пристанищен терминал не може да надхвърля:
а) при предвидено приставане на кораб на борд на стационарно хидротехническо пристанищно съоръжение - 1,5 пъти ширината на най-големия разчетен кораб за терминала при морските и 4 пъти ширината на най-големия разчетен кораб за терминала при речните пристанища за обществен транспорт;
б) при предвидено приставане на кораб на кърма на стационарно хидротехническо пристанищно съоръжение - 1,5 пъти дължината на най-големия разчетен кораб за терминала;
3. когато за връзка между кораба и брега се използва плаващо хидротехническо съоръжение, за изчисляване на максималната допустима ширина на оперативната акватория към стойността по т. 2, буква "а" се добавя:
а) ширината на плаващото хидротехническо съоръжение - при вертикална кейова стена;
б) разстоянието по хоризонтала между горния ръб на кейовата стена и външния борд на плаващото хидротехническо пристанищно съоръжение, измерено при най-ниско корабоплавателно ниво - при наклонена кейова стена;
4. когато два съседни терминала на пристанището или две съседни пристанища имат обща сухоземна граница, общата граница на оперативните им акватории минава по мислената перпендикулярна линия, спусната към брега;
5. дължината на диаметъра на обръщателния кръг в зоната за маневриране, когато изграждането на такъв е необходимо, не може да надхвърля 2 пъти дължината на най-големия от разчетните кораби за пристанищата и/или пристанищните терминали, за които тази зона е обща.
(5) Данните по ал. 1, т. 4, буква "е" се представят в координатни системи "1970 г." и WGS84.


Чл. 17. Опорно-сравнителният план се изработва като общ чертеж на цялото пристанище с показани:
1. пристанищната акватория с отделните зони в нея и с навигационните условия и навигационното осигуряване във всяка от зоните;
2. функционалното зониране съобразно технологичното и организационното обособяване на пристанищната територия;
3. терените за терминали, за зони по чл. 103, ал. 6 ЗМПВВППРБ, за зони, които по своето предназначение отговарят на характеристиките на пристанище по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ, и за зони за извършване на дейности по чл. 116а ЗМПВВППРБ;
4. общата техническа инфраструктура на пристанището;
5. комуникационно-транспортната мрежа и другите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на пристанищната територия.


Чл. 18. (1) Проектът на план за регулация и застрояване се изработва въз основа на цифровия модел на действащата кадастрална карта и/или специализирани карти, а до изработването и влизането в сила на кадастрална карта за съответната територия - на наличните кадастрални планове, плановете за земеразделяне и другите планове, свързани с възстановяване правото на собственост върху земеделски земи и земи и гори от горския фонд.
(2) Планът за регулация и застрояване на пристанищната територия се изработва на отделни чертежи - план за регулация и план за застрояване.
(3) Проектът на план за регулация и застрояване на пристанището се изработва в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.; изм., бр. 68 от 2004 г., бр. 51 от 2005 г. и бр. 66 от 2008 г.), като в него се отразяват и:
1. вътрешните автомобилни пътища на пристанището и пътните подходи;
2. вътрешната железопътна мрежа на пристанището и железопътните подходи;
3. при необходимост на отделен чертеж се изработва проект - предложение за връзките на пристанището с републиканската пътна мрежа, републиканската железопътна мрежа и други мрежи на техническата инфраструктура;
4. максималната височина на сградите, като за производствените и складовите сгради и съоръженията височината се определя в зависимост от технологичните изисквания.
(4) В проекта на план за застрояване линиите на застрояване се показват отделно за всяка функционално обособена зона на пристанището.
(5) Към плана за регулация и застрояване се изработват план-схеми, изискани със заданието.


Чл. 19. (1) Проектът на парцеларен план на пристанищната акватория се изработва въз основа на цифровия модел на действащата кадастрална карта и/или специализирани карти и на актуална хидрографска карта (карта на дълбочините).
(2) В проекта на парцеларен план се отразяват:
1. разположението на съществуващите хидротехнически пристанищни съоръжения (стационарни и плаващи), включително съоръженията с брегоукрепителни, брегозащитни и геозащитни функции;
2. външните линии на застрояване на предвидените за изграждане стационарни хидротехнически пристанищни съоръжения;
3. линиите, ограничаващи зоната за разполагане на плаващи хидротехнически пристанищни съоръжения;
4. границите на пристанищната акватория и на зоните в нея - оперативна акватория, зона за маневриране на корабите и зона за подхождане;
5. навигационното осигуряване на пристанищната акватория.
(3) За носителите, допустимите мащаби и техническото оформяне на графичните части на парцеларния план се прилагат съответно разпоредбите на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Раздел IV.
Изработване на проект на генерален план на пристанище за обществен транспорт


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) Разрешение за изработване на проект на генерален план се дава със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството по искане на заинтересовано лице. Заинтересовано лице е:
1. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" - за пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
2. концесионерът на терминал от пристанище за обществен транспорт с национално значение;
3. собственикът на съществуващо пристанище за обществен транспорт;
4. община, физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец - при инвестиционно намерение за изграждане на ново или разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт.
(2) Искането по ал. 1 се придружава от заданието по чл. 11.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) Заявлението за даване на разрешение за изработване на генерален план на пристанище за обществен транспорт се подава до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез Изпълнителна агенция "Морска администрация".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) В 14-дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1 Изпълнителна агенция "Морска администрация" представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството мотивирано становище относно съответствието на инвестиционното намерение с одобрената от Министерския съвет Стратегия за развитие на транспортната система на Република България и Общия генерален план за транспорта на България заедно с копие от образуваната по заявлението административна преписка.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) Разрешението за изработване на проект на генерален план се дава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от министъра на регионалното развитие и благоустройството в 14-дневен срок от представяне на становището по чл. 21, ал. 2.
(2) С разрешението по ал. 1 се определят обхватът, целите и задачите на проекта на генерален план и се одобрява заданието за неговото изработване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) Ако резултатите от извършеното прединвестиционно проучване налагат изменение на заданието за изработване на генерален план, измененото задание се одобрява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от министъра на регионалното развитие и благоустройството след представяне на становището по чл. 21, ал. 2.
(4) Издаденото разрешение се публикува на официалната интернет страница на Изпълнителна агенция "Морска администрация".
(5) Отказът за издаване на разрешение се съобщава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.


Чл. 23. (1) Преди внасянето на проекта на план за разглеждане, приемане и одобряване по реда на чл. 112а, ал. 3 и 5 ЗМПВВППРБ и раздел V възложителят на генералния план провежда:
1. приложимите съгласно становището по чл. 12, ал. 1 процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие;
2. съгласуване на изработения проект на план по реда на Закона за културното наследство, когато в териториалния обхват на плана се включват защитени територии за опазване на културното наследство.
(2) Влязлото в сила становище или решение на компетентния орган по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие е задължително условие за разглеждане, приемане и одобряване на генералния план.
(3) Съгласуването на проекта на план в случаите по ал. 1, т. 2 от министъра на културата е задължително условие за разглеждане, приемане и одобряване на генералния план.


Чл. 24. (1) Преди внасянето на проекта на генерален план за разглеждане, приемане и одобряване по реда на чл. 112а, ал. 3 и 5 ЗМПВВППРБ и раздел V възложителят го съгласува с експлоатационните дружества, към чиито мрежи и съоръжения е налице или се предвижда присъединяване.
(2) Съгласуването по ал. 1 се извършва с издаване на писмени становища. Отказите за съгласуване се мотивират.

Раздел V.
Приемане и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт


Чл. 25. (1) Изработеният и съгласуван по реда на чл. 24 проект на генерален план се внася в Изпълнителна агенция "Морска администрация".
(2) Със заявлението за разглеждане, приемане и одобряване на генералния план освен проекта на план се представят:
1. документите по чл. 112б, ал. 2 ЗМПВВППРБ - при заявена инвестиционна инициатива за изграждане на ново или разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с национално значение;
2. документите по чл. 112г, ал. 2 ЗМПВВППРБ - при заявена инвестиционна инициатива за изграждане на ново или разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение;
3. документите по чл. 23, ал. 2 и 3, удостоверяващи изпълнението на приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за културното наследство;
4. становищата по чл. 24.
(3) Проектът на генерален план (текстови и графични части) се представя в Изпълнителна агенция "Морска администрация" в два оригинални екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител. Екземплярът на електронен носител съдържа текстовите части във формат PDF, а графичните - във формата, в който са изработени, и във формат PDF.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) В 3-дневен срок от постъпване на заявлението по чл. 25, ал. 2 Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството и им изпраща копие от образуваната административна преписка.
(2) В срока по ал. 1 Изпълнителна агенция "Морска администрация" съставя списък на заинтересованите лица, чиито права и законни интереси са непосредствено засегнати от предвижданията на генералния план.
(3) Заинтересовани лица по ал. 2 са:
1. собствениците на пристанища и операторите на терминали от пристанище за обществен транспорт с национално значение, които имат общи зони за подхождане и маневриране с пристанището - предмет на плана;
2. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" или собственикът на пристанище за обществен транспорт с регионално значение, когато лице по чл. 20, ал. 1, т. 4 е заявило инвестиционна инициатива за разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт;
3. собствениците и носителите на ограничени вещни права върху поземлени имоти, включени в обхвата на плана;
4. собствениците или носителите на вещни права върху съседните поземлени имоти, когато граничат с поземлени имоти в обхвата на плана, на които се променя предназначението;
5. операторите на пристанищни терминали от пристанище за обществен транспорт с национално значение, когато е внесен за разглеждане проект на генерален план за цялото пристанище.


Чл. 27. (1) Когато се установи, че заявлението по чл. 25, ал. 2 не отговаря на някое от изискванията на тази наредба, в срока по чл. 26, ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице уведомява заявителя да поправи недостатъците с указание, че ако не бъдат отстранени в определения срок, производството ще бъде прекратено.
(2) В уведомлението по ал. 1 се определя подходящ срок за отстраняване на недостатъците, който не може да бъде по-дълъг от 3 месеца.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) В случай че заявителят не отстрани недостатъците на заявлението в определения по реда на ал. 1 и 2 срок, Изпълнителна агенция "Морска администрация" представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на регионалното развитие и благоустройството проект на мотивирана заповед за прекратяване на производството заедно с копие от административната преписка.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството издават заповед за прекратяване на производството по ал. 3 в 14-дневен срок от изтичане на срока по ал. 2.
(5) Заповедта по ал. 4 се съобщава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.


Чл. 28. (1) В 3-дневен срок след съставянето на списъка на заинтересованите лица по чл. 26, ал. 2, а в случаите на чл. 27, ал. 1 - след отстраняване на недостатъците на заявлението, Изпълнителна агенция "Морска администрация":
1. изпраща копие на електронен носител от внесения проект на генерален план на съответната териториална дирекция "Морска администрация", в района на действие на която е пристанището - предмет на плана;
2. уведомява писмено заинтересованите лица за постъпилото заявление, като им указва, че могат да се запознаят с проекта на генерален план в съответната териториална дирекция "Морска администрация" и да представят писменото си становище по него в едномесечен срок от получаване на уведомлението - за план на пристанище за обществен транспорт с национално значение, и в 14-дневен срок - за план на пристанище за обществен транспорт с регионално значение.
(2) Съответната териториална дирекция "Морска администрация" обобщава постъпилите становища от заинтересовани лица и изготвя мотивирано становище за тяхната основателност, както и мотивирано експертно становище по проекта на генерален план в срок до:
1. седем дни след изтичане на срока по ал. 1, т. 2 - за план на пристанище за обществен транспорт с национално значение;
2. три дни след изтичане на срока по ал. 1, т. 2 - за план на пристанище за обществен транспорт с регионално значение.
(3) В сроковете по ал. 2 съответната териториална дирекция "Морска администрация" връща комплектуваната преписка на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" за продължаване на административнопроизводствените действия.


Чл. 29. (1) Когато заявлението е за инвестиционна инициатива за изграждане на ново или разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с национално значение, в срока по чл. 112б, ал. 4 ЗМПВВППРБ Изпълнителна агенция "Морска администрация" представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията мотивирано становище, което съдържа резултатите от анализа на инвестиционната инициатива и на възможността за влагане на необходимите публични инвестиции, както и от проверката за съответствие на предвижданията на проекта на генерален план с одобрената от Министерския съвет Стратегия за развитие на транспортната система на Република България и Общия генерален план за транспорта на България.
(2) Когато заявлението е за инвестиционна инициатива за изграждане на ново или разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение, в срока по чл. 112г, ал. 3 ЗМПВВППРБ Изпълнителна агенция "Морска администрация" представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията мотивирано становище по инвестиционната инициатива, което включва и резултатите от проверката за съответствието на предвижданията на проекта на генерален план с одобрената от Министерския съвет Стратегия за развитие на транспортната система на Република България и Общия генерален план за транспорта на България.
(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 в едномесечен срок от постъпване на заявлението за разглеждане, приемане и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт Изпълнителна агенция "Морска администрация" представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията мотивирано становище, което съдържа резултатите от анализа на проекта на план, в т. ч. и за съответствието на предвижданията му с одобрената от Министерския съвет Стратегия за развитие на транспортната система на Република България и Общия генерален план за транспорта на България.
(4) Становището по ал. 1 - 3 се придружава от:
1. административната преписка, образувана по заявлението по чл. 25, ал. 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) проект на съвместна заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството за свикване на междуведомствения експертен съвет за разглеждане на проекта на генерален план.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) Заповедта по чл. 29, ал. 4, т. 2 за свикване на междуведомствения експертен съвет се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от министъра на регионалното развитие и благоустройството в 14-дневен срок от представяне на документите по чл. 29, ал. 4.
(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" изпраща копие от заповедта за свикване на междуведомствения експертен съвет заедно с електронно копие на проекта на генерален план на всеки от членовете на съвета. Заповедта се съобщава и на заявителя.


Чл. 31. (1) Със заповедта за свикване на междуведомствения експертен съвет се определят:
1. състав на съвета за разглеждане на проекта на генерален план, формиран в съответствие с чл. 112а, ал. 4 ЗМПВВППРБ и чл. 33, ал. 1;
2. ден, час и място на провеждане на първото заседание;
3. срок, в който членовете на съвета следва да представят писмените си становища по разглеждания проект на генерален план; срокът не може да бъде по-кратък от пет работни дни преди датата на първото заседание;
4. срок, в който междуведомственият експертен съвет следва да приключи работа.
(2) Първото заседание на междуведомствения експертен съвет се насрочва не по-рано от 14 и не по-късно от 30 дни от датата на издаване на заповедта по ал. 1.
(3) Със заповедта по ал. 1 се утвърждават и правила за работа на междуведомствения експертен съвет.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) Междуведомственият експертен съвет е консултативен експертен орган на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството за разглеждане и приемане на проектите на генерални планове за пристанищата за обществен транспорт.
(2) Организационно-техническото обезпечаване на дейността на междуведомствения експертен съвет по ал. 1 се осъществява от Изпълнителна агенция "Морска администрация".


Чл. 33. (1) Междуведомственият експертен съвет включва упълномощени представители на общините и областите, на територията на които е разположено пристанището, и експерти от:
1. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
3. Министерството на финансите;
4. Министерството на отбраната;
5. Министерството на вътрешните работи;
6. Министерството на околната среда и водите;
7. Министерството на здравеопазването;
8. Министерството на културата - когато с проекта се засягат защитени територии за опазване на културното наследство;
9. Изпълнителна агенция "Морска администрация";
10. Агенция "Пътна инфраструктура";
11. Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
12. Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" - в случаите, когато с проекта се предвижда изграждане на нови или разширение на съществуващи железни пътища или пресичане на железопътни линии от съоръжения или мрежи на техническата инфраструктура;
13. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" освен в случаите, в които предприятието е вносител на проекта на план.
(2) Междуведомственият експертен съвет се състои от:
1. председател - заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
2. секретар - експерт от Изпълнителна агенция "Морска администрация";
3. по един редовен и един резервен член от всяко от ведомствата и организациите по ал. 1.
(3) Актът, с който ръководителят на съответното ведомство или организация по ал. 1 определя персонално своите експерти - редовен и резервен член на междуведомствения експертен съвет, се представя най-късно на първото заседание на съвета.


Чл. 34. На заседанията на съвета могат да присъстват упълномощени представители на вносителя на генералния план.


Чл. 35. (1) Междуведомственият експертен съвет разглежда внесения проект на генерален план в едно заседание, на което:
1. се прави представяне на проекта на генерален план;
2. се провеждат разисквания по проекта и по въпросите, поставени в становищата на заинтересованите лица, Изпълнителна агенция "Морска администрация" и членовете на междуведомствения експертен съвет;
3. междуведомственият експертен съвет:
а) взема решение, с което приема проекта на генерален план;
б) взема решение, с което отказва да приеме проекта на генерален план;
в) дава указания на вносителя на генералния план за поправяне, изменение или допълване на проекта.
(2) Когато някое от ведомствата или организациите, посочени в заповедта за свикване на междуведомствения експертен съвет, не е изпратило свой представител на заседанието на съвета и в определения в същата заповед срок не е представило писмено становище, с което възразява против приемането на проекта на генерален план, най-късно в деня преди провеждане на заседанието по ал. 1, се счита, че няма забележки по проекта на генерален план.
(3) Указанията, дадени по реда на ал. 1, т. 3, буква "в", са задължителни за вносителя на плана. Поправеният, изменен или допълнен проект на генерален план подлежи на повторно разглеждане от междуведомствения експертен съвет.


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) Въз основа на решението по чл. 35, ал. 1, т. 3, букви "а" или "б" министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството издават съвместна заповед, с която одобряват или отказват да одобрят проекта на генерален план на пристанище за обществен транспорт.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обнародване в "Държавен вестник" и на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 37. (1) В 3-дневен срок след влизане в сила на заповедта за одобряване на генералния план Изпълнителна агенция "Морска администрация" връща на вносителя на плана единия от оригиналните екземпляри на хартиен носител, върху който са отбелязани номерът и датата на издаване на заповедта за одобряването му и датата на влизането й в сила.
(2) Вторият оригинален екземпляр на хартиен носител със същите отбелязвания и с оригиналната административна преписка по заявлението за инвестиционна инициатива се съхранява безсрочно в Изпълнителна агенция "Морска администрация".


Чл. 38. В срока по чл. 37, ал. 1 Изпълнителна агенция "Морска администрация" изпраща:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) заверен екземпляр от влезлия в сила генерален план - на министъра на регионалното развитие и благоустройството;
2. електронно копие от одобрения генерален план заедно с копие от заповедта за одобряване и данни за влизането й в сила - на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на съответната община или общини.

Раздел VI.
Изменение на генерален план на пристанище за обществен транспорт


Чл. 39. Генерален план на пристанище за обществен транспорт може да се изменя, когато:
1. настъпят промени в обществено-икономическите или устройствените условия, при които е бил изработен и одобрен планът, налагащи различни от съдържащите се в него концептуални решения за пристанищната територия и/или акватория;
2. възникне инвестиционна инициатива, засягаща територия, резервирана за бъдещо развитие на пристанището;
3. възникне инвестиционна инициатива за разширение на пристанището чрез изграждане на нов терминал или на нова зона:
а) за съхранение на товари, в т. ч. зона по чл. 103, ал. 6 ЗМПВВППРБ;
б) за извършване на дейности по чл. 116а ЗМПВВППРБ;
в) за извършване на проверките и контрола по чл. 101, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
г) която по своето предназначение отговаря на характеристиките на пристанище по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ;
4. възникне инвестиционна инициатива, свързана с промяна на параметрите на пристанищната акватория или на някоя от зоните в нея;
5. се констатира явна фактическа грешка, която има значение за предвижданията на плана;
6. в резултат на изменение на кадастрален план, одобряване или изменение на кадастрална карта имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с външните регулационни граници на пристанищната територия.


Чл. 40. (1) Изработването, разглеждането, приемането и одобряването на проекта за изменение на генерален план на пристанище за обществен транспорт се извършва по реда на раздели IV и V.
(2) При изработването на проекти за изменение на генерален план предварителното (прединвестиционното) проучване се извършва в обем, който е необходим и достатъчен за обосноваване на предвижданите изменения.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 112а, ал. 6 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.


§ 2. Наредбата отменя Наредба № 39 от 2005 г. за обхвата и съдържанието на генералните планове за развитие на пристанищата за обществен транспорт с национално значение (ДВ, бр. 6 от 2006 г.).


§ 3. (1) Действащите подробни устройствени планове за територията на пристанища за обществен транспорт запазват действието си като елемент от генералните планове на тези пристанища по смисъла на ЗМПВВППРБ и тази наредба. В срок до 23 март 2015 г. собствениците на пристанища за обществен транспорт, съответно концесионерите на терминали от пристанища за обществен транспорт с национално значение, подават заявление по чл. 25, ал. 2, към което прилагат проект на парцеларен план за пристанищната акватория и документите по чл. 25, ал. 2, т. 3.
(2) Генералните планове на пристанища за обществен транспорт, одобрени при действието на отменената Наредба № 39 от 2005 г. за обхвата и съдържанието на генералните планове за развитие на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, въз основа на които не са изработени, одобрени и влезли в сила планове за регулация и застрояване за пристанищната територия, запазват действието си като опорно-сравнителни планове по смисъла на ЗУТ и тази наредба. В срок до 23 март 2015 г. собствениците на пристанища за обществен транспорт, съответно концесионерите на терминали от пристанища за обществен транспорт с национално значение, подават заявление по чл. 25, ал. 2, към което прилагат: проект на план за регулация и застрояване на пристанищната територия, парцеларен план за пристанищната акватория и документите по чл. 25, ал. 2, т. 3 и 4.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 предварителното (прединвестиционното) проучване се извършва в обем, който е необходим и достатъчен за изработване на съответния проект на план.
(4) В случаите по ал. 1 и 2, ако е необходимо извършването на екологична оценка, оценка за въздействието върху околната среда или оценка за съвместимост по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, към заявлението по чл. 25, ал. 2 е достатъчно да се приложат доказателства за започването на съответната процедура. В тези случаи проектът се внася за разглеждане в междуведомствен експертен съвет след влизане в сила на становището или решението на компетентния орган по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.
(5) Ако в резултат на настъпили промени в устройствените условия, при които е бил одобрен планът по ал. 1 или 2, се налагат различни от съдържащите се в него концептуални решения за пристанищната територия и/или акватория или е налице обстоятелство по чл. 39, т. 6, привеждането на плана в съответствие с изискванията по ЗМПВВППРБ и тази наредба се извършва по реда за изменение на генерален план.


§ 4. (1) Заварените производства за даване на разрешение за изработване на проект на генерален план на пристанище за обществен транспорт се довършват по реда на тази наредба.
(2) Заявленията за даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план за пристанищната територия на пристанище за обществен транспорт се считат за заявления, с които се иска даване на разрешение за изработване на генерален план на пристанището по смисъла на тази наредба.
(3) В случаите по ал. 2 Изпълнителна агенция "Морска администрация" изготвя становището по чл. 21, ал. 2 и проекта на разрешение по чл. 22 при съобразяване с разпоредбата на § 3 и ги представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие в 14-дневен срок след влизане в сила на наредбата.


§ 5. (1) Когато е внесен проект за актуализация на действащ генерален план, придружен със заявление за даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план за пристанищната територия на пристанище за обществен транспорт, внесените проекти се считат за заявление, с които се иска даване на разрешение за изработване на изменение на генерален план на пристанището по смисъла на тази наредба.
(2) В случаите по ал. 1 Изпълнителна агенция "Морска администрация" изготвя становището по чл. 21, ал. 2 и проекта на разрешение по чл. 22 при съобразяване с разпоредбата на § 3 и ги представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие в 14-дневен срок след влизане в сила на наредбата.


§ 6. (1) Внесените до влизане в сила на тази наредба проекти на генерални планове на пристанища за обществен транспорт, производството по които е спряно съгласно § 66 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ДВ, бр. 28 от 2013 г.), се привеждат в съответствие със ЗМПВВППРБ и тази наредба в тримесечен срок след влизането на наредбата в сила.
(2) След привеждане на проекта по ал. 1 в съответствие с изискванията на ЗМПВВППРБ и тази наредба спряното производство продължава по реда на тази наредба от етапа, на който е било спряно.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2014 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО, ИЗРАБОТВАНЕТО, ОДОБРЯВАНЕТО И ИЗМЕНЕНИЕТО НА ГЕНЕРАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ НА ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2014 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО, ИЗРАБОТВАНЕТО, ОДОБРЯВАНЕТО И ИЗМЕНЕНИЕТО НА ГЕНЕРАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ НА ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 09.01.2015 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти