Logo Сряда, 2 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КОНТРОЛА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2013 - 2020 Г.

В сила от 04.04.2014 г.
Приета с ПМС № 75 от 01.04.2014 г.

Обн. ДВ. бр.31 от 4 Април 2014г., изм. ДВ. бр.4 от 9 Януари 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г. (НПИ).

Чл. 2. (1) За отчитане на приходите и разходите по изпълнението на НПИ се открива транзитна сметка "Национален план за инвестиции" (СНПИ).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Сметката по ал. 1 е обособена част от бюджета на Министерството на енергетиката (МЕ).


Чл. 3. (1) Средствата от СНПИ се използват за преоборудване и подобряване (модернизация) на националната енергийна инфраструктура с цел пряко или непряко намаляване на емисии на парникови газове, изпускани от инсталации за производство на електрическа енергия и от инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.
(2) Типовете проекти, включени в НПИ, разходите за които се възстановяват при условията и по реда на настоящата наредба, са:
1. проекти за преоборудване и подобряване (модернизация) на преноса и разпределението на електрическа енергия;
2. проекти за подобряване на националната газова инфраструктура;
3. проекти за подобряване на управлението на електроенергийната система.
(3) Проектите по ал. 2 трябва да отговарят на следните условия:
1. инвестициите пряко или непряко да допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове по икономически ефективен начин;
2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) размерът на инвестициите трябва да е равен или по-голям от пазарната стойност на разпределените безплатни квоти за отделния оператор за целия преходен период 2013 - 2020 г.; при отклонение на пазарната стойност на емисиите на парникови газове, по-голямо от 10 на сто спрямо референтната им цена, заложена в НПИ, ежегодно до 1 юли министърът на енергетиката обявява корекция на референтната цена на база сетълмент цените от борса ICE за бъдещи договори с дата на плащане през месец юни от текущата година; корекцията е в сила за следващата календарна година; средната стойност на сетълмент цените за бъдещи договори с падеж през месец юни всяка година определя стойността на безплатните квоти на емисии, които се разпределят през следващата година; определянето на корекцията се извършва на базата на първия търговски ден на месеца от съответния период за получаване на средната стойност; съответният период е от месец юли на предходната година до месец юни от текущата година; при промяна на референтната цена на тон емисии се извършва корекция на необходимата инвестиция за получаване на определените в раздел "Баланс" на НПИ безплатни квоти;
3. инвестициите да са съвместими със съответното законодателство на Европейския съюз; те не трябва да засилват господстващи позиции, неоправдано да изкривяват конкуренцията и търговията във вътрешноевропейския пазар и при възможност, да засилват конкуренцията на вътрешноевропейския пазар на електрическа енергия;
4. реализацията на предложените проекти да е започнала не по-рано от 25 юни 2009 г.;
5. инвестициите да бъдат допълнителни спрямо инвестициите, които Република България извършва, за да изпълни други цели или изисквания, произтичащи от законодателството на Европейския съюз;
6. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) проектите, включени в НПИ, не трябва да водят до нарастване на мощностите за производство на електрическа енергия в страната; в случай че на оператори на нови мощности за производство на електрическа енергия са разпределени безплатни квоти за емисии на парникови газове съгласно чл. 46 от Закона за ограничаване изменението на климата, е необходимо равна или по-голяма сума от стари мощности за производство на електрическа енергия да бъде изведена от експлоатация; министърът на енергетиката отговаря за постигането на това съответствие;
7. инвестициите да допринасят за разнообразяване и за намаляване на въглеродната интензивност на енергийния микс и на използваните в електропроизводството енергийни източници;
8. инвестициите да са икономически жизнеспособни след 2019 г.;
9. проектите да се реализират на територията на Република България.


Чл. 4. (1) Операторите на инсталации, включени в НПИ, са длъжни:
1. да извършат инвестиции за изпълнение на проектите, включени в НПИ, на собствените си площадки;
2. (*) да правят вноски по СНПИ в размер и в срокове, посочени в глава втора, раздел V, когато в НПИ не е предвидено да извършват инвестиции на собствените си площадки;
3. (*) да правят вноски по СНПИ, когато инвестициите, предвидени в НПИ, са по-малки от паричната равностойност на разпределените им безплатни квоти за емисии на парникови газове за целия период на изпълнение, в размер и в срокове, посочени в глава втора, раздел V.
(2) Операторите, изпълняващи проекти, включени в НПИ, са длъжни да извършат инвестиции за изпълнение на тези проекти, като разходите се възстановяват от СНПИ в съответствие с тази наредба.

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Министърът на енергетиката чрез специализираната администрация на МЕ организира изпълнението на НПИ, провежда текущ и окончателен контрол върху изпълнението на НПИ и извършва оценяване на напредъка и съответствието на инвестициите с изискванията на наредбата.

Раздел I.
Организация на изпълнение на НПИ


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) За изпълнението на дейностите по проектите, включени в НПИ, операторите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 2 представят на министъра на енергетиката техническо задание за изпълнение на проектите в срок не по-късно от шест месеца преди годината на започване на инвестицията.
(2) Техническото задание за изпълнение на проектите по ал. 1 съдържа:
1. описание на дейностите и обектите по проекта;
2. времеви график за извършване на дейностите по проекта;
3. размер на инвестициите по етапи и по години;
4. планирани количества намалени емисии на парникови газове.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Министърът на енергетиката разглежда, оценява и утвърждава техническото задание по ал. 1 в срок 30 дни от неговото внасяне в МЕ, за което уведомява писмено операторите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) При установяване на несъответствия и/или пропуски в документацията министърът на енергетиката дава конкретни указания и определя срок за нейното преработване и/или допълване.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Министърът на енергетиката може да упълномощи длъжностно лице за изпълнение на правомощията по ал. 3 и 4.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Документацията по ал. 2 може да се представя в МЕ и по електронен път с електронен подпис.

Раздел II.
Контрол по изпълнението на НПИ


Чл. 7. Контролът по изпълнението на НПИ е текущ и окончателен.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Текущият контрол се осъществява чрез проверки на място за всяка инсталация от министъра на енергетиката или от упълномощени от него длъжностни лица.
(2) Предмет на проверките на място е степента на реализация на проекта в съответствие с утвърдения график за неговото изпълнение.
(3) Проверките по ал. 1 се извършват веднъж на 3 месеца по реда на глава осма от Закона за енергетиката след получаване на тримесечните технически отчети по чл. 10, ал. 1, т. 1.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Окончателният контрол на реализираните проекти се извършва от министъра на енергетиката на базата на одити от независими външни одитори и на окончателен верификационен доклад, изготвен от независим верификационен орган, акредитиран от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация".
(2) Одиторите по ал. 1 изготвят за всеки проект доклади:
1. за вида и стойността на извършената инвестиция;
2. за количеството намалени емисии на парникови газове.
(3) Докладите за обстоятелствата по ал. 2, т. 1 се изготвят от регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит.
(4) Докладите за обстоятелствата по ал. 2, т. 2 се изготвят от независими верификационни органи, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация".
(5) Одиторите по ал. 1 се избират от операторите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 2 по реда на Закона за обществените поръчки.
(6) Разходите на операторите за изготвяне на окончателните доклади по чл. 9, ал. 2 са за сметка на операторите и влизат в стойността на инвестицията.

Раздел III.
Докладване


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Операторите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 2 са длъжни да представят на министъра на енергетиката:
1. тримесечни и годишни технически отчети за степента на реализация на проектите в срок 15 дни след приключване на съответното календарно тримесечие или на съответната календарна година;
2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) финансова справка за направената инвестиция през календарната година в срок до 15 януари на следващата календарна година по образец, утвърден от министъра на енергетиката;
3. окончателен финансов доклад за направената инвестиция, изготвен от одитора по чл. 9, ал. 3, в срок 30 дни след приключване на изпълнението на всеки проект по образец съгласно приложение № 1; констативната верификация на финансовите отчети се извършва съгласно Международен стандарт за свързани с одита услуги 4400 "Ангажименти за извършване на договорни процедури относно финансовата информация";
4. доклад за намалението на емисии на парникови газове, изготвен от оператора, след приключване на изпълнението на съответния проект, включен в НПИ, по образец съгласно приложение № 2; докладът се представя заедно с доклада по т. 5;
5. окончателен верификационен доклад, изготвен от независимия верификационен орган по чл. 9, ал. 4, по образец съгласно приложение № 3; докладът се изготвя въз основа на доклада по т. 1 и удостоверява количеството намалени емисии на парникови газове след приключване на изпълнението на проекта; докладът се представя в срок 60 дни след приключване на изпълнението на съответния проект, включен в НПИ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Документите по ал. 1, т. 1 могат да се представят в МЕ и по електронен път с електронен подпис.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) При установяване на несъответствия и/или пропуски в документите по ал. 1 министърът на енергетиката или упълномощено от него длъжностно лице дава конкретни указания и определя срок за тяхното преработване и/или допълване.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Министърът на енергетиката изготвя обобщен доклад въз основа на информацията от годишните отчети на операторите по чл. 10, ал. 1.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа:
1. информация за резултатите от извършения контрол и изпълнението на проектите, включени в НПИ;
2. данни, че направените инвестиции допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове;
3. потвърждение, че годишната инвестирана сума съответства на размера на планираните инвестиции, предвидени за целия период на прилагане, определен в НПИ.
(3) Когато една инвестиция, включена в НПИ, не е завършена окончателно в съответствие с плана, в доклада по ал. 1 се посочват:
1. мотиви за одобреното прехвърляне на неусвоените инвестиции за следващата година;
2. данни за необходимите корективни мерки;
3. приложените корективни мерки и данни, че установеният недостиг на инвестиции в предходната година е бил коригиран.
(4) Към доклада по ал. 1 се прилагат копия от документите по чл. 9, ал. 2.
(5) Докладът по ал. 1 се изготвя ежегодно и се представя на Европейската комисия в срок до 31 януари след приключване на отчетната година.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Министърът на енергетиката публикува обобщения годишен доклад на интернет страницата на МЕ.
(7) Информацията, която представлява търговска тайна и чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, не се публикува.

Раздел IV.
Ред за разпределяне на безплатни квоти за емисии на парникови газове и механизъм за корекции по отношение на крайни срокове и разходи при неизпълнение на инвестициите


Чл. 12. (1) Разпределянето на безплатни квоти за емисии на парникови газове за предходната година на инсталациите, включени в НПИ, се извършва с решение на Европейската комисия след представяне на доклада по чл. 11, ал. 1.
(2) Прехвърлянето на разпределените безплатни квоти за емисии на парникови газове в националните таблици за разпределение на Република България в Независимия регистър за трансакции на Европейския съюз (НРТЕС) се извършва от Централния администратор на НРТЕС съгласно условията, определени в решението по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Министърът на енергетиката издава на операторите на инсталации, включени в НПИ, документ, удостоверяващ правото им за получаване на безплатни квоти за емисии на парникови газове, определени за предходната година. Документът съдържа количеството разпределени безплатни квоти за емисии на парникови газове и годината, за която се отнасят.
(4) Министърът на околната среда и водите въз основа на решението по ал. 1 и на документа по ал. 3 издава заповед, с която задължава администратора на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове по чл. 59, ал. 1 от Закона за ограничаване изменението на климата да впише по партидите на операторите на инсталации, включени в НПИ, прехвърлените безплатни квоти по ал. 2.


Чл. 13. (1) В случаите, когато стойността на извършените от оператор по чл. 4, ал. 1, т. 1 инвестиции, включени в НПИ, за съответната година е по-голяма или равна на стойността на разпределените безплатни квоти за емисии на парникови газове, той получава квотите за тази година в пълен размер.
(2) Когато стойността на извършените инвестиции за съответната година от оператор по чл. 4, ал. 1, т. 1 е по-малка от стойността на разпределените му безплатни квоти за емисии на парникови газове, разликата може да се прехвърли за следващата година еднократно. За съответната година операторът получава брой квоти, съответстващи на размера на отчетената инвестиция.
(3) При прехвърляне на дадена инвестиция от предишна година операторът по чл. 4, ал. 1, т. 1 е длъжен да изпълни отложената инвестиция от предходната година и планираната за текущата година. При неизпълнение размерът на разпределените безплатни квоти за емисии на парникови газове на оператора се намалява пропорционално на неизпълнението.
(4) Операторите могат да използват съответстващото им за дадена година количество безплатни квоти за покриване на количеството емитирани емисии от дадена инсталация при нейното годишно електропроизводство. Когато емисиите, емитирани от инсталациите от годишно електропроизводство, са по-малко от съответстващото им за тази година количество безплатни квоти, операторите могат да предложат за продажба остатъка от тези квоти или да го запазят в своите сметки за по-късните години от периода за изпълнение на НПИ - от 2013 до 2020 г.
(5) Неразпределени по ал. 1 безплатни квоти за емисии на парникови газове се реализират чрез продажба на търг съгласно глава четвърта, раздел VІІ от Закона за ограничаване изменението на климата.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Прехвърлянето на разликата по чл. 13, ал. 2 се одобрява от министъра на енергетиката въз основа на подадено обосновано искане от оператор по чл. 4, ал. 1, т. 1.
(2) Прехвърлянето на разликата по чл. 13, ал. 2 за следващата година се отразява в обобщения доклад по чл. 11, ал. 1.


Чл. 15. (1) Когато стойността на инвестицията за съответната година, извършена от оператор по чл. 4, ал. 2, е по-малка от предвидената в НПИ, разликата може да се прехвърли за следващата година еднократно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Прехвърлянето на разликата по ал. 1 се одобрява от министъра на енергетиката въз основа на подадено обосновано искане от оператора по чл. 4, ал. 2.
(3) Прехвърлянето на разликата по ал. 1 за следващата година се отразява в обобщения доклад по чл. 11, ал. 1.


Чл. 16. (1) Когато размерът на направените вноски от оператор по чл. 4, ал. 1, т. 2 за съответната година е по-голям или равен на стойността на разпределените му безплатни квоти за емисии на парникови газове, той получава квотите в пълен размер за тази година.
(2) Когато размерът на направените вноски от оператор по чл. 4, ал. 1, т. 2 за съответната година е по-малък от стойността на разпределените му безплатни квоти за емисии на парникови газове, на оператора се предоставя намалено количество безплатни квоти, съответстващо на процента на изпълнението.

Раздел V.
Сметка "Национален план за инвестиции"


Чл. 17. В СНПИ постъпват средствата от вноски на операторите по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3.


Чл. 18. (1) В СНПИ постъпват средствата от:
1. месечни вноски от операторите по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3;
2. законни лихви по просрочени плащания по т. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Приходите и разходите по СНПИ се събират, отчитат и централизират в системата на единната бюджетна сметка на МЕ.


Чл. 19. (1) Месечната вноска на оператор по чл. 18, ал. 1, т. 1 е 1/12 от изчислената му годишна вноска, като годишната вноска се определя за всяка календарна година като произведение на референтната цена на тон емисии и предвидените за оператора безплатни квоти за същата година. Годишната вноска се преизчислява при промяна на референтната цена на тон емисии.
(2) Месечните вноски по ал. 1 се внасят до 15-о число на текущия месец.
(3) За просрочени вноски по ал. 2 се дължи законна лихва.


Чл. 20. (1) Средствата по СНПИ се разходват за възстановяване на разходи по проекти, включени в НПИ.
(2) Средствата по ал. 1 не могат да надвишават сумата за съответната инвестиция, предвидена в НПИ. Средствата се предоставят след реализацията на всеки етап от проекта.
(3) При промяна на референтната цена на единица безплатна квота за текущата година дължимите суми за инвестициите, предвидени в НПИ, се коригират пропорционално на процента на изменението.
(4) Когато при изпълнението на определен проект оператор по чл. 4, ал. 1, т. 1 реализира финансови разходи, по-големи от предвидените в НПИ за съответната година, тези разходи се признават, в случай че са доказани. Разликите, с които се надвишават планираните финансови разходи за съответната година по проекта, се приспадат от стойността на инвестициите на съответния оператор за следващата година по същия или по друг негов проект, включен в НПИ.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Прехвърлянето на разликата по ал. 4 се одобрява от министъра на енергетиката въз основа на подадено обосновано искане от оператор по чл. 4, ал. 1, т. 1.
(6) При недостиг на постъпления в СНПИ за разплащане на извършените инвестиции предоставяните средства се намаляват пропорционално на недостига еднакво за всички заявки.


Чл. 21. (1) Средствата по СНПИ се разходват за възстановяване на следните допустими, реално извършени и разплатени дейности:
1. разходи за изготвяне на подробни устройствени планове, утвърждаване на трасета и площадки, проектиране и съгласуване по Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. разходи за провеждане на процедури по Закона за опазване на околната среда и по Закона за биологичното разнообразие;
3. държавни и общински такси във връзка с т. 1 и във връзка с приемателни комисии;
4. разходи за доставка на машини, оборудване и съоръжения;
5. разходи за строително-монтажни работи;
6. разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите по ЗУТ;
7. разходи за изпитвания във връзка с въвеждането в експлоатация;
8. разходи, свързани с отчитането по тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) За извършените разходи по ал. 1 се представя отчет по образец, утвърден от министъра на енергетиката, в който се посочват: основание за извършване на разхода, план за разходите за съответната година и/или за съответния етап, опис на разходооправдателните документи и документите, удостоверяващи извършените разходи по дейности. Отчетът се заверява от одитор по чл. 9, ал. 3.
(3) Плащания се извършват за завършен измерим етап от проект.
(4) Заявления за възстановяване на разходи, извършени през съответната календарна година, по проекти се подават през следващата календарна година в срок до 30 октомври.
(5) Разходите по ал. 4 се възстановяват до размера на утвърдените със закона за държавния бюджет за съответната година разходи.
(6) Разходи, които са извършени и доказани по реда на тази наредба и не са възстановени в годината, в която е подадено заявлението, се предвиждат и се разплащат през следващите години до размера на средствата по СНПИ, утвърдени по реда на закона за държавния бюджет за съответната година.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Механизмът за предоставяне и начинът на разходване и контрол на средствата от СНПИ се определят с правила, утвърдени от министъра на енергетиката.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) По смисъла на тази наредба:
1. "Инфраструктура" са мрежовите съоръжения, необходими за преноса и разпределението на електрическа енергия и природен газ.
2. "Площадка на оператор на инсталация" е определената по работен проект територия, върху която са построени сгради и/или са монтирани енергийни съоръжения, предназначени за осъществяване на дейностите по производство, пренос и разпределение на електрическа и топлинна енергия и природен газ.
3. "Квота" е понятие по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване изменението на климата.
4. "Оператор на инсталация" е всяко юридическо лице, което:
а) експлоатира определено собствено предприятие, съоръжение и/или инсталация, генериращи емисии на парникови газове;
б) експлоатира преносни и/или разпределителни мрежи за електроенергия или природен газ.
5. "Окончателен финансов доклад" е доклад, съдържащ финансови данни, извлечени от счетоводната система на предприятието, относно всяка направена отделна инвестиция: вид - описание; код - съгласно НПИ; съдържание и стойностен размер на разходите, формиращи стойността на инвестицията, и други релевантни данни (съгласно образец приложение № 1).
6. "Верификация" е понятие по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване изменението на климата.
7. "Верификационен орган" е независима акредитирана организация, притежаваща необходимия квалифициран персонал и технически възможности за извършване на компетентна и безпристрастна проверка на доклада и на данните за емисии, която поема отговорността да изпълни верификационния процес.
8. "Централен администратор" е понятие по смисъла на чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията (ОВ, L 122/1, 3.05.2013 г.).
(2) За определяне на спестяванията на емисии на СО2 от инвестиции за модернизиране на електропреносната/електроразпределителната и газопреносната мрежа се използва единен национален показател - въглеродна интензивност на електропроизводството (електроенергийният микс), който се изразява в тона емисии СО2 на единица произведена електроенергия (tСО2/MWh). Показателят се определя на национално ниво от Министерството на околната среда и водите и представлява съотношение на общите емисии на топлоелектроцентралите (горивни източници) спрямо общото годишно производство на електроенергия, включващо всички видове източници - АЕЦ, ВЕИ, топлоцентрали, ПАВЕЦ.


§ 2. Наредбата съдържа мерки по прилагането на:
1. Член 10в от Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (OB, L 275, 25.10.2003 г.), и
2. Съобщение на Комисията - Указателен документ относно възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО (2011/C 99/03, ОВ, C099, 31.03.2011 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Сумата от вноските, дължими от операторите по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 за периода от 1 януари 2013 г. до влизането в сила на наредбата, се заплаща до 31 декември 2019 г. на 69 равни вноски, платими заедно с текущите.


§ 4. На операторите по чл. 4, ал. 2 се възстановяват извършените до влизането в сила на наредбата допустими разходи за започнати и незавършени проекти и за завършени проекти, включени в НПИ.


§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 69а, ал. 2 от Закона за енергетиката.


§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Министърът на енергетиката дава указания по прилагането на наредбата.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 4 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА НАБИРАНЕТО, РАЗХОДВАНЕТО, ОТЧИТАНЕТО И КОНТРОЛА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНД "СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА"

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 09.01.2018 Г.)

§ 26. В Наредбата за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г., приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 31 от 2014 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в наредбата думите "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката" и абревиатурата "МИЕ" се заменят съответно с "министърът на енергетиката", "министъра на енергетиката" и "МЕ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 14, който влиза в сила от 1 юли 2017 г., и на § 5 и 9, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.)


До

Ръководството на

.................................................................

(име на дружеството)

Копие:

(да се уточнят и други адресати)

гр. .............................................................................................................................................................................................................................
 
Доклад за констатации
относно окончателен финансов доклад на ............................................................... (име на дружеството) за инвестиция BG-$-......за 2...... г., включена в Националния план за инвестиции на Република България за периода 2013 - 2020 г., с Решение на Европейската комисия С(2012) 4560 от 6.07.2012 г.
Ние извършихме изброените по-долу и договорени с Вас процедури с писмо за поемане на ангажимент от ........... 201... г. по отношение на окончателния финансов отчет на ................................................. (име на дружеството)(Дружеството) за инвестицията BG-$-.....................за периода от...........до.........2...... г., включена в Националния план за инвестиции на Република България за периода 2013 - 2020 г., с Решение на Европейската комисия С(2012) 4560 от 6.07.2012 г., с дата .................2..... г.
 
Обхват и цел на ангажимента
Нашият ангажимент беше извършен в съответствие с изискванията на Международен стандарт за свързани с одита услуги 4400 "Ангажименти за извършване на договорни процедури относно финансовата информация", приложим за ангажименти за изпълнение на договорени процедури. Тези процедури бяха поискани от Вас и бяха договорени с цел констативно потвърждение от наша страна, че отчетената инвестиция, представена в окончателния финансов отчет за инвестициите за периода от.......до........20.....г., е включена в Националния план за инвестиции; извършена е (придобита/изградена и съответно платена) в периода, за който е изготвен отчетът; включена е във финансовия отчет със стойности, съответстващи на стойностите в счетоводните регистри на дружеството за същия период; за нея е налична подходяща съпътстваща документация, потвърждаваща стойността и и правата върху нея, като предоставим на дружеството доклад за фактически констатации, изготвен на база предварително съгласувани с него за изпълнение одиторски тип процедури.
 
Източници на информация
Ние използвахме следните документи и счетоводни регистри като източници на информация:
• Наредбата за организацията и контрола на изпълнение, механизма за предоставяне и начина на разходване на средствата за изпълнение на Националния план за инвестиции на Република България, приета с ПМС № ......;
• Национален план за инвестиции на Република България за периода 2013 - 2020 г., приет с Решение на Европейската комисия С(2012) 4560 от 6.07.2012 г.;
• Окончателен финансов доклад на ................................................................ (име на дружеството) за инвестицията BG-$-.... за периода от ........ до ........ 2...... г.
• Фактури за доставка и изграждане на активите по инвестицията, включена в НПИ;
• Договори с доставчици;
• Транспортни документи (ЧМР);
• Приемно-предавателни протоколи;
• Банкови документи за извършени плащания от ......................................................;
• Извлечения от счетоводните регистри за отчитане на дълготрайните активи/разходите и плащанията;
• ............................................. (описват се и други документи, обект на проверката).
 
Процедури и констатации
Извършените от нас договорени процедури и констатации са, както следва:
1. Съответствие на отчетената инвестиция, включена в окончателния финансов отчет на ......................................................................... (име на дружеството) за 2...... г. спрямо Националния план за инвестиции
Приложени процедури
Ние сме приложили следните процедури на проверка: аналитичен преглед и съпоставяне на фактическите показатели за инвестицията, включена в окончателния финансов отчет за инвестиции за периода от.........до.........20......г., спрямо показателите в Националния план за инвестиции, отнасящи се за дружеството.
Констатации
На база извършените процедури ние установихме, че показателите, включени в колоната "................" в окончателния финансов отчет за инвестицията, отговарят на показателите в Националния план за инвестиции, отнасящи се за дружеството.
2. Съответствие на съдържанието и структурата на окончателния финансов отчет за инвестициите спрямо изисквания формат съгласно наредбата
Приложени процедури
Ние направихме общ преглед на изготвения от дружеството окончателен финансов доклад за инвестицията спрямо формата (примерния образец) съгласно ............
Констатации
Нашата констатация е, че окончателният финансов отчет за инвестицията е изготвен съгласно изискванията на ....................... Към окончателния финансов отчет е приложен и опис на съпътстващи документи за периода на докладване (ако се изискват).
3. Съответствие на информацията от счетоводната система с показателите в окончателния финансов отчет за инвестицията
Приложени процедури
Ние сме приложили следните процедури на проверка: аналитично съпоставяне на данните от счетоводните регистри за дълготрайните активи по инвестицията и показателите в окончателния финансов отчет за инвестицията.
Констатации
На база извършените процедури ние установихме, че е налице съответствие между сумите, включени в окончателния финансов отчет за инвестицията, и данните в първичните счетоводни документи и счетоводните регистри на дружеството.
4. Констативно потвърждаване на разходите за инвестиции
4.1. Реалност (случване/съществуване)
Приложени процедури
Ние сме приложили следните процедури на проверка: инспекция на първични документи (за доставка и плащания) и договори, аналитично сравнение на данните за стойности и класификация на разходите, включени в окончателния финансов отчет за инвестицията и в съответните първични документи, съответно в счетоводните регистри на дружеството, и фактическа проверка за наличност на активите, свързани с направената инвестиция.
Констатации
На база извършените процедури ние установихме, че разходите за направената инвестиция, включени в окончателния финансов отчет за инвестицията, са реално възникнали като резултат на осъществена доставка и са платени към съответните доставчици. В счетоводната система на дружеството придобитите активи са заприходени към състава на дълготрайните материални активи.
4.2. Класификация
Приложени процедури
Ние сме приложили следните процедури на проверка: инспекция на първични документи (за доставка и плащания) и договори; аналитично сравнение на данните за стойности и класификации на разходите, включени в окончателния финансов отчет и в съответните първични документи, съответно в счетоводните регистри на дружеството.
Констатации
На база извършените процедури ние установихме, че инвестицията е класифицирана под правилния раздел и статия (позиция) на окончателния финансов отчет за инвестицията.
4.3. Точност
Приложени процедури
Ние сме приложили следните процедури на проверка: инспекция на първични документи; аналитично сравнение на данните за стойности и класификация на инвестицията, включена в окончателния финансов отчет и в съответните първични документи (за доставка и плащания) и договори, съответно в счетоводните регистри на дружеството.
Констатации
На база извършените процедури ние установихме, че инвестицията, включена в окончателния финансов отчет, е регистрирана в счетоводната система на дружеството с точния размер на сумите в съответствие със свързаните с тях първични счетоводни документи и договори.
4.4. Период на счетоводно регистриране
Приложени процедури
Ние сме приложили следните процедури на проверка: инспекция на първични документи; аналитично сравнение на данните за стойности и класификация на инвестицията, включена в окончателния финансов отчет и в съответните първични документи (за доставка и плащания) и договори, съответно в счетоводните регистри на дружеството.
Констатации
На база извършените процедури ние установихме, че отчетените инвестиционни разходи, включени в окончателния финансов отчет, са регистрирани в счетоводната система на дружеството своевременно и в правилния период.
Обща констатация
На база извършените и описани по-горе договорени процедури и констатации констативно потвърждаваме следното:
• Стойността на отчетената инвестиция в окончателния финансов отчет е в размер ............................. лв.
• Отчетената инвестиция е действително направена от страна на дружеството в периода от ..........до ...........2...... г. съгласно потвърждаващите първични документи за нейната доставка/изграждане и въвеждане в експлоатация. Инвестицията е отчетена в счетоводните регистри на дружеството и може ясно да се идентифицира и потвърди (удостовери) и е подкрепена с налични оригинални първични документи.
Тъй като процедурите, изпълнени от нас, не представляват одит или преглед, извършен в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти или на Международните стандарти за ангажименти за преглед, ние не изразяваме някаква степен на сигурност относно приложения окончателен финансов доклад за инвестицията на .................. за периода от.............до...........2..... г.
В случай че бяхме извършили допълнителни процедури или ако бяхме извършили одит или преглед на приложения финансов отчет в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти или на Международните стандарти за ангажименти за преглед, биха могли да ни станат известни други въпроси, които бихме Ви докладвали.
 
Предназначение на доклада
Нашият доклад за фактически констатации е предназначен единствено за целите, изложени по-горе.
Докладът е изготвен и е предназначен единствено за конфиденциално използване от страна на дружеството и от министъра на енергетиката. Докладът не следва да се използва за каквито и да било други цели или да бъде разпространяван на други страни без предварителното писмено съгласие на ............................................. ООД (име на одитора).
Този доклад за фактически констатации се отнася само до окончателния финансов отчет за инвестицията на .......................................... за 2......г., включена в Националния план за инвестиции на Република България за периода 2013 - 2020 г., приет с Решение на Европейската комисия С(2012) 4560 от 6.07.2012 г., и не обхваща и не се отнася до други финансови отчети и информация на дружеството.
 

................................................... ООД

Регистрирано специализирано одиторско предприятие

.....................................................

Управител, регистриран ДЕС

Дата:

Адрес:

 


Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1, т. 4


Доклад
за намалението на емисии на парникови газове от изпълнение на Националния план за инвестиции за 2013 - 2020 г.
 
На .......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(име на оператора, адрес на площадката, лице за контакти)
Проект: ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
(наименование на проекта)
Година на докладване: .........................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(отнася се за годината, в която е приключен проектът)
 
1. Основна информация за проекта (кратко описание на проекта).
2. Използвана методология (описание на основните параметри, използвани при изчисленията на намалението на емисии).
3. Система за контрол и сигурност на данните (описание на начина, по който се събират, валидират и архивират данните за основните мониторирани параметри).
4. Базова линия (определена на базата на 3-годишен период, когато е възможно).
5. Проектна линия (определена за периода от датата на завършване на проекта до 31 декември на годината на докладване).
6. Изчислено намаление на емисии (определено като разликата между базова и проектна линия, като се вземат предвид еднакви периоди за сравнение).
7. Извод (описание на ефекта от инвестицията и разходите за единица намалена емисия).
8. Приложения (копия на документи, доказващи стойностите на мониторираните параметри, използвани за изчисление на намалението на емисии).
 


Приложение № 3 към чл. 10, ал. 1, т. 5


Верификационен доклад
за намалението на емисиите на парникови газове от изпълнение на Националния план за инвестиции за 2013 - 2020 г.
 
Данни за верификационния орган .........................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(пълно наименование, номер в регистъра, водещ верификатор и лице, подписало доклада за емисиите от името на верификационния орган)
На .......................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(име на оператора, адрес на площадката, лице за контакти)
Проект: .................................................................................................................................................................................................................
(наименование на проекта)
 
1. Въведение
1.1. обхват;
1.2. цел;
1.3. описание на проекта.
2. Методология
2.1. верификационен процес;
2.2. верификационен екип;
2.3. разгледани документи;
2.4. резултати от проверката на място;
2.5. качество на представените доказателства;
2.6. контрол на качеството.
3. Резултати от проверката.
4. Верификационно становище.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти