Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № РД-16-301 ОТ 10 МАРТ 2014 Г. ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ И ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ, РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТРИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ И НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ

В сила от 25.03.2014 г.
Издадена от министъра на икономиката и енергетиката и министъра на регионалното развитие

Обн. ДВ. бр.27 от 25 Март 2014г., отм. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г.


Отменена с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № Е-РД-04-1 от 3 януари 2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийна ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност - ДВ, бр. 6 от 16 януари 2018 г., в сила от 16.01.2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. подлежащите на вписване обстоятелства и редът за издаване на удостоверения от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, наричана по-нататък "агенцията";
2. редът за вписване в публичните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи;
3. редът за получаване на информация от регистрите и нейното актуализиране;
4. условията и редът за придобиване и признаване на квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.

Чл. 2. (1) Агенцията води отделни регистри на:
1. лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), които извършват обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
2. лицата по чл. 34, ал. 1 ЗЕЕ, които извършват обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
(2) Регистрите по ал. 1 са публични.
(3) На вписване в регистрите подлежат лицата по ал. 1, както и предвидените в ЗЕЕ и наредбата обстоятелства и промените, настъпили в тях.
(4) Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, както и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи се извършва само от лицата, вписани в регистрите по реда на тази наредба.

Глава втора.
ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ И ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ

Раздел I.
Вписване


Чл. 3. Лицата, които извършват обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, се вписват в регистъра по чл. 2, ал. 1, т. 1, наричан по-нататък "регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания".


Чл. 4. Лицата, които извършват обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, се вписват в регистъра по чл. 2, ал. 1, т. 2, наричан по-нататък "регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и изготвяне на оценки за енергийни спестявания".


Чл. 5. За всяко вписано в регистрите лице се създава партида, в която се вписват обстоятелствата по чл. 6.

Раздел II.
Подлежащи на вписване обстоятелства


Чл. 6. (1) По партидата на всяко лице по чл. 23, ал. 1 и по чл. 34, ал. 1 ЗЕЕ се вписват:
1. наименованието на съответния регистър;
2. поредният номер на вписването;
3. видът на лицето - физическо или юридическо лице;
4. наименованието на фирмата, седалището, адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ/ЕИК на заявителя, съответно - регистрационни данни в случаите на търговска регистрация по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
5. трите имена и ЕГН на лицето/ата с представителна власт;
6. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за вписване в регистъра;
7. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за вписване на промени в регистъра;
8. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за заличаване от регистъра;
9. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за отказ за вписване в регистрите;
10. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за отказ за вписване на промени в регистрите;
11. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за издаване на дубликат на удостоверение;
12. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за коригиране на грешки в регистрите;
13. датата и номерът на издаденото удостоверение за вписване в регистъра и срокът на валидност на удостоверението;
14. датата и номерът на удостоверението за промяна на вписани обстоятелства и срокът на валидност на удостоверението;
15. описание на дейността, за която лицето е вписано в регистъра;
16. трите имена, ЕГН и специалността на лицата - консултанти по енергийна ефективност;
17. забележки по вписани обстоятелства.
(2) По партидата на всяко лице по чл. 23, ал. 2 ЗЕЕ се вписват:
1. наименованието на регистъра;
2. поредният номер на вписването;
3. трите имена, ЕГН и постоянен адрес на лицето;
4. специалност;
5. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за вписване в регистъра;
6. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за вписване на промени в регистъра;
7. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за заличаване от регистъра;
8. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за отказ за вписване в регистрите;
9. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за отказ за вписване на промени в регистрите;
10. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за издаване на дубликат на удостоверение;
11. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за коригиране на грешки в регистрите;
12. датата и номерът на издаденото удостоверение за вписване в регистъра и срокът на валидност на удостоверението;
13. датата и номерът на удостоверението за промяна на вписани обстоятелства и срокът на валидност на удостоверението;
14. описание на дейността, за която лицето е вписано в регистъра;
15. забележки по вписани обстоятелства.


Чл. 7. (1) Към всяка партида се създава и поддържа досие, което носи номера на партидата.
(2) В досието по ал. 1 се съхраняват:
1. искането за вписване в регистъра с приложените към него документи;
2. заповедта на изпълнителния директор на агенцията за вписване в регистъра;
3. удостоверението за вписване в регистъра;
4. искането за промяна на вписани в регистъра обстоятелства и заповедта на изпълнителния директор на агенцията за вписване на промени на вписани обстоятелства;
5. заповедта на изпълнителния директор на агенцията за вписване на промени в регистъра;
6. удостоверението за вписване на промени в регистъра;
7. заповедта на изпълнителния директор на агенцията за заличаване от регистъра;
8. отказът на изпълнителния директор на агенцията за вписване в регистъра;
9. актовете за констатирани нарушения.
(3) Към досието могат да се съхраняват и други документи, свързани с дейността на лице, вписано в регистъра, включително жалби, оплаквания и доклади на контролните органи по ЗЕЕ.

Глава трета.
РЕД ЗА ВПИСВАНЕ НА ЛИЦАТА И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ И ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ

Раздел I.
Ред за вписване на лицата


Чл. 8. (1) Лицата по чл. 3 и 4 подават до изпълнителния директор на агенцията писмено искане за вписване в регистъра или искане за вписване на промени в регистъра по образци, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.
(2) Към искането за вписване от лицата по чл. 23, ал. 1 и по чл. 34, ал. 1 ЗЕЕ се прилагат:
1. документ за търговска регистрация на лицето, освен ако бъде посочен ЕИК номер по търговския регистър в съответствие с чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър или еквивалентен документ за идентификация по регистъра в съответната държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария;
2. декларация, че заявителят притежава необходимите технически средства за осъществяване на съответната дейност за срока на валидност на удостоверението за вписване съгласно приложение № 1 и приложение № 2 и заверено копие от техническите им паспорти, които да съдържат вида, индивидуалния фабричен номер и обхвата на техническите средства;
3. списък на персонала от консултанти по енергийна ефективност, включващ трите имена, ЕГН и придобитата специалност, определена в ал. 4 или 5, към който се прилагат:
а) заверено копие от документ, удостоверяващ наличието на завършено висше техническо образование, признато в Република България;
б) заверено копие от документите, удостоверяващи наличието на стаж по специалността не по-малко от три години след завършване на образованието - за лицата с образователно-квалификационна степен "бакалавър", и не по-малко от две години след завършване на образованието за лицата с образователно-квалификационна степен "магистър";
в) заверено копие от документа, удостоверяващ успешно положен изпит от консултанта по енергийна ефективност за придобиване на необходимата квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради - ниво 1, по чл. 23, ал. 3, т. 1 ЗЕЕ, съответно - за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, или други документи, издадени в съответната държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария;
г) заверено копие от документ, удостоверяващ съществуващото правоотношение между заявителя за вписване и консултантите по енергийна ефективност;
4. декларация по чл. 23, ал. 4, съответно по чл. 34, ал. 2 ЗЕЕ;
5. заверено копие от документа за внесена такса, определена в Тарифа за таксите, които се събират от агенцията, приета с ПМС № 26 от 2012 г. (ДВ, бр. 14 от 2012 г.).
(3) Декларациите по ал. 2, т. 2 и 4 се попълват по образци, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.
(4) Персоналът по ал. 2, т. 3 включва консултанти по енергийна ефективност по чл. 23, ал. 1, т. 3 ЗЕЕ със специалности:
1. архитектура или промишлено и гражданско строителство, или строителство на сгради и съоръжения;
2. топлотехника или топлоенергетика;
3. електроенергетика и електрообзавеждане и/или електроснабдяване и електрообзавеждане.
(5) Персоналът по ал. 2, т. 3 включва консултанти по енергийна ефективност по чл. 34, ал. 1, т. 3 ЗЕЕ със специалности:
1. топлоенергетика;
2. топлотехника;
3. електроенергетика и електрообзавеждане и/или електроснабдяване и електрообзавеждане.
(6) Документите по ал. 1, 2 и 3 се подават на български език в един екземпляр.
(7) Документите, които са издадени на чужд език, се представят в официален превод.
(8) Искането по ал. 1 се подава от лицата с представителна власт по закон или от изрично упълномощено от тях друго лице.
(9) В случаите, когато наименованието на специалността, посочена в дипломата за висше образование, се различава от наименованието на специалността по ал. 4 и 5 или чл. 9, ал. 3, съответствието се удостоверява със служебна бележка от висшето учебно заведение, издало дипломата, освен когато в закон е предвидено друго.
(10) Всички копия на внесените документи се подписват от притежателя им.


Чл. 9. (1) Към искането за вписване от лицата по чл. 23, ал. 2 ЗЕЕ се прилагат:
1. заверено копие на лична карта;
2. декларация, че заявителят разполага с необходимите технически средства за осъществяване на дейността за срока на валидност на удостоверението за вписване съгласно приложение № 1 и заверено копие от техническите им паспорти, които да съдържат вида, индивидуалния фабричен номер и обхвата на техническите средства;
3. заверено копие от документ, удостоверяващ завършено висше техническо образование, признато в Република България;
4. заверено копие от документите, удостоверяващи наличието на стаж по специалността не по-малко от три години след завършване на образованието - за лицата с образователно-квалификационна степен "бакалавър", и не по-малко от две години след завършване на образованието за лицата с образователно-квалификационна степен "магистър";
5. заверено копие на документа, удостоверяващ успешно положен изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради - ниво 1 или 2 по чл. 23, ал. 3 ЗЕЕ, или еквивалентен документ, издаден от съответната държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария;
6. декларация по чл. 23, ал. 4 ЗЕЕ;
7. заверено копие от документа за внесена такса, определена в Тарифа за таксите, които се събират от агенцията, приета от Министерския съвет.
(2) Декларациите по ал. 1, т. 2 и 6 се попълват по образци, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.
(3) Консултантите по енергийна ефективност по чл. 23, ал. 2 ЗЕЕ трябва да имат завършена една от следните специалности:
1. архитектура или промишлено и гражданско строителство, или строителство на сгради и съоръжения; или
2. топлотехника; или
3. топлоенергетика; или
4. електроенергетика и електрообзавеждане и/или електроснабдяване и електрообзавеждане.
(4) Документите по ал. 1 и 2 се подават на български език в един екземпляр.
(5) Документите, които са издадени на чужд език, се представят в официален превод.
(6) Искането се подава от лицето заявител или от изрично упълномощено друго лице.
(7) Всички копия на внесените документи се подписват от притежателя им.


Чл. 10. (1) Искането за вписване в регистрите се разглежда в 14-дневен срок от датата на постъпването му в агенцията.
(2) В срока по ал. 1 изпълнителният директор на агенцията издава заповед за вписване.
(3) При констатиране на липса на документи и/или несъответствия в комплекта от документи заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в 5-дневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството. Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.
(4) Изпълнителният директор на агенцията отказва вписване в регистъра, когато заявителят:
1. не отговаря на изискванията по чл. 23, ал. 1, 2 или чл. 34, ал. 1 ЗЕЕ и на тази наредба;
2. не е внесъл таксата, определена в Тарифата за таксите, които се събират от агенцията, приета от Министерския съвет.
(5) Заповедта на изпълнителния директор на агенцията за вписване в регистъра, съответно заповедта, с която се отказва вписване в регистъра, се съобщава на заинтересованото лице в 3-дневен срок от датата на издаването и.
(6) Отказът на изпълнителния директор на агенцията за вписване в регистъра подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от датата на съобщаването и.


Чл. 11. (1) Лицето, вписано в регистрите, е длъжно да съобщи в агенцията всички промени в декларираните и/или подлежащи на вписване обстоятелства в 7-дневен срок от датата на тяхното настъпване.
(2) За вписване на промени в обстоятелствата лицето по ал. 1 предоставя в агенцията само документите, свързани със съответните промени.
(3) Когато промените се отнасят до обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра, изпълнителният директор на агенцията издава заповед за тяхното вписване.

Раздел II.
Ред за издаване на удостоверения


Чл. 12. (1) На лицата, вписани в регистрите по чл. 3 и 4, се издават удостоверения по образец - приложение № 3, приложение № 4 и/или приложение № 5, а при вписване на промени в обстоятелствата по образец - приложение № 6, приложение № 7 и/или приложение № 8.
(2) Удостоверението за вписване на лицата по чл. 23, ал. 1 и по чл. 34, ал. 1 ЗЕЕ в регистрите съдържа:
1. наименование на фирмата, единен идентификационен код, седалище и адрес на управление по търговска регистрация на лицето;
2. трите имена, ЕГН на лицето/ата с представителна власт;
3. трите имена и ЕГН на персонала от консултанти по енергийна ефективност;
4. идентификационен номер на лицето в регистъра;
5. номер и дата на заповедта за вписване в регистъра;
6. дата на издаване;
7. срок на валидност.
(3) Удостоверението за вписване на лицата по чл. 23, ал. 2 ЗЕЕ в регистрите съдържа:
1. трите имена и ЕГН на лицето;
2. постоянния адрес на лицето;
3. идентификационен номер на лицето в регистъра;
4. номер и дата на заповедта за вписване в регистъра;
5. дата на издаване;
6. срок на валидност.
(4) Удостоверението за вписване на промени на лицата по чл. 23, ал. 1 и по чл. 34, ал. 1 ЗЕЕ в регистрите съдържа:
1. наименование на фирмата, единен идентификационен код, седалище и адрес на управление по търговска регистрация на лицето;
2. трите имена, ЕГН на лицето/ата с представителна власт;
3. идентификационен номер на лицето в регистъра;
4. номер и дата на заповедта за вписване на промените в регистъра;
5. настъпилите промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване;
6. дата на издаване;
7. срок на валидност.
(5) Удостоверението за вписване на промени на лицата по чл. 23, ал. 2 ЗЕЕ в регистрите съдържа:
1. трите имена и ЕГН на лицето;
2. постоянния адрес на лицето;
3. идентификационен номер на лицето в регистъра;
4. номер и дата на заповедта за вписване на промените в регистъра;
5. настъпилите промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване;
6. дата на издаване;
7. срок на валидност.
(6) Удостоверението се издава в срок до 14 дни от датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията за вписване.
(7) Не по-късно от 14 дни преди изтичане срока на валидност на удостоверението лицето може да поиска подновяването му. Към молбата за подновяване се прилагат документ за внесена такса и декларация за липса на промени във вписаните обстоятелства или документи, удостоверяващи промяна в обстоятелствата по чл. 6, и декларации по чл. 23, ал. 4, съответно по чл. 34, ал. 2 ЗЕЕ, когато промяната се отнася до това обстоятелство. Новото удостоверение се издава с дата, непосредствено следваща датата на изтичане на срока на валидност на предходното удостоверение.

Раздел III.
Условия и ред за заличаване на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи


Чл. 13. (1) Изпълнителният директор на агенцията издава заповед за заличаване на лицата, вписани в регистрите по чл. 3 и/или 4, при:
1. отпадане на някое от условията по чл. 23, ал. 1, 2 или чл. 34, ал. 1 ЗЕЕ;
2. представяне на неверни декларации по чл. 23а, ал. 2, т. 2 и 3 ЗЕЕ, съответно по чл. 34а, ал. 2, т. 2 и 3 ЗЕЕ;
3. когато лицето не е подновило вписването си в регистрите;
4. влязло в сила наказателно постановление за извършено нарушение по ЗЕЕ.
(2) Заличаване от регистрите се извършва и в следните случаи:
1. заличаване на юридическото лице или на едноличния търговец от търговския регистър;
2. при откриване на процедура по несъстоятелност или ликвидация на търговеца;
3. при смърт или поставяне под запрещение на физическото лице;
4. след писмено уведомление от лице, вписано в регистрите, за прекратяване на дейността му;
5. по писмено искане на лицето, вписано в регистрите.
(3) Заличаването се вписва в регистъра. Лицето се уведомява в 3-дневен срок от извършване на вписването.
(4) Заповедта за заличаване от регистъра подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от уведомяването.
(5) Лице, заличено от регистъра на основание ал. 1, т. 2 и 4, може да подаде нова молба за вписване в регистъра по общия ред не по-рано от шест месеца след датата на заличаването.

Глава четвърта.
ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТРИТЕ

Раздел I.
Водене и съхраняване на регистрите


Чл. 14. (1) С цел водене на регистрите се създава компютърна база данни за лицата и обстоятелствата, подлежащи на вписване.
(2) Регистрите се водят и съхраняват от определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията служители, които:
1. извършват вписванията и заличаванията в регистъра въз основа на заповедите на изпълнителния директор на агенцията;
2. връчват удостоверенията;
3. нанасят настъпилите промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра;
4. дават справки за вписаните в регистъра обстоятелства;
5. водят електронната база от данни, комплектоват и съхраняват досиетата на лицата.
(3) Вписванията в регистрите се извършват не по-късно от приключване на първия работен ден след издаване на заповедта на изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 15. (1) За всяко подлежащо на вписване лице в електронната база от данни се открива партида с уникален индекс, в която се извършват предвидените в наредбата вписвания.
(2) Всяка партида се състои от полета, съответстващи на подлежащите на вписване обстоятелства. Всеки тип поле има уникален индекс, който е еднакъв за всички партиди.
(3) Всяко поле съдържа графи за вписване на следните обстоятелства:
1. номера и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията, с която е разпоредено вписването;
2. датата на вписването;
3. подлежащото на вписване обстоятелство;
4. вида на вписването;
5. името на длъжностното лице, извършило вписването;
6. номера и датата на заповедта на изпълнителния директор на агенцията, с която е разпоредено заличаване;
7. датата на заличаването;
8. името на длъжностното лице, извършило заличаването.
(4) Последващите вписвания се извършват така, че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в предходни вписвания.
(5) Когато се заличава вписване, в съответното поле се записва, че вписването е заличено. Заличаването не може да води до унищожаване или повреждане на информацията за вписването, което се заличава.
(6) Грешките, допуснати при вписването, се поправят въз основа на писмено разпореждане на изпълнителния директор на агенцията, като в съответното поле се отбелязва поправката. Поправката не може да води до унищожаване или повреждане на информацията относно обстоятелството, което се поправя.
(7) Агенцията изгражда и поддържа автоматизирана информационна система за предаване, получаване, преглеждане и разпространяване по електронен път на информация относно подлежащите на вписване в регистрите обстоятелства.


Чл. 16. (1) За всяко подлежащо на вписване лице се открива досие, в което се подреждат всички документи на лицата, както и актовете на агенцията.
(2) Всяко досие има уникален индекс, съвпадащ с индекса на партидата на регистрираното лице.
(3) Документите се придружават от опис, на който се поставя датата на постъпването им. Описът се заверява от длъжностно лице, което води регистрите.


Чл. 17. Регистърът и досиетата на лицата се съхраняват от упълномощените от изпълнителния директор на агенцията длъжностни лица и не могат да се изнасят от определените за съхраняване места без писмено разрешение на изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 18. (1) Електронната база от данни се съхранява по начин, който гарантира целостта на информацията, защита на личните данни и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията на наредбата.
(2) Ежедневно при приключване на работния ден се прави архивно копие на електронната база от данни.
(3) Електронната база от данни се копира на отделен електронен носител най-малко веднъж седмично при приключването на последния работен ден от седмицата.

Раздел II.
Ред за получаване на информация


Чл. 19. Агенцията предоставя свободен достъп до информацията, подлежаща на вписване в регистрите, чрез интернет страницата си при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Глава пета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ


Чл. 20. (1) Удостоверение за квалификация по чл. 23, ал. 1, т. 3, буква "в", ал. 2, т. 5 и чл. 34, ал. 1, т. 3, буква "в" ЗЕЕ се издава на лицата по чл. 23, ал. 1, 2 или по чл. 34, ал. 1 ЗЕЕ, които са придобили квалификация по реда на тази наредба.
(2) Срокът на валидност на удостоверението по ал. 1 е три години и същият се посочва в удостоверението.
(3) Удостоверението по ал. 1 се издава от висшите технически училища по реда на чл. 21, ал. 1 за придобиване на квалификация за съответното ниво на компетентност - ниво 1 или ниво 2 по чл. 23, ал. 3 ЗЕЕ.
(4) Удостоверението за квалификация се издава за извършване на дейностите по чл. 23, ал. 1 и 2 ЗЕЕ, както и по чл. 34, ал. 1 ЗЕЕ, за компетентности в съответната инженерна специалност по чл. 23, ал. 1, буква "б" и чл. 23, ал. 2, т. 4 ЗЕЕ или по чл. 34, ал. 1, т. 3, буква "б" ЗЕЕ.
(5) След изтичане на срока по ал. 2 удостоверението се подновява в срок до три месеца от изтичане на срока на валидност след успешно положен изпит по чл. 21 за същото квалификационно ниво.


Чл. 21. (1) Необходимата квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съответно - за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, се придобива след успешно положен изпит в акредитирани по реда на Закона за висшето образование висши технически училища, специализирани в професионалните направления "Енергетика" и "Електротехника", след проведено обучение в български или чуждестранни висши технически училища.
(2) Лицата, завършили обучение в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, удостоверяват това обстоятелство със съответен документ. Документът се приема от българското висше техническо училище, на което е представен, след установяване на съответствието между съдържанието на учебните планове.
(3) Квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради за ниво 1 по чл. 23, ал. 3, т. 1 ЗЕЕ се придобива след проведено обучение:
1. с пълен хорариум на учебните часове съгласно учебния план по приложение № 9, или
2. с ограничен хорариум на учебните часове съгласно учебния план по приложение № 9 - за консултанти по енергийна ефективност, придобили/подновили квалификацията и компетентностите си за ниво 2 по чл. 23, ал. 3, т. 2 ЗЕЕ.
(4) Квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради за ниво 2 по чл. 23, ал. 3, т. 2 ЗЕЕ се придобива след проведено обучение с пълен хорариум на учебния план съгласно приложение № 10 и след успешно положен изпит за същото ниво.
(5) Квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи се придобива след проведено обучение с пълен хорариум на учебния план по приложение № 11 и след успешно положен изпит в български висши технически училища, специализирани в професионалните направления "Енергетика" и "Електротехника".
(6) Лицата по § 10 ЗЕЕ се ползват с правата на консултанти по енергийна ефективност, получили необходимата квалификация за придобиване на ниво 1 на професионална квалификация за дейностите по чл. 23, ал. 1 и 2 и/или дейност по обследване на промишлени системи по чл. 34, ал. 1 ЗЕЕ.


Чл. 22. (1) Минималният задължителен обхват на учебните планове е определен в приложения № 9, 10 и 11.
(2) Обхватът на изпитната материя и начинът на оценяване са единни за страната и се изготвят от акредитираните висши технически училища.


Чл. 23. (1) Изпитите се провеждат от изпитна комисия, която се назначава от ректора на съответното висше техническо училище, и включва:
1. хабилитирани преподаватели, и
2. представители на Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на инвестиционното проектиране и агенцията.
(2) Изпитът за придобиване на квалификация се провежда под формата на изпитен тест и чрез защита на курсов проект.
(3) Подновяването на квалификацията за съответното ниво на компетентност след изтичане на срока на валидност на удостоверението се извършва след успешно издържан изпитен тест, без защита на курсов проект.


Чл. 24. На консултантите по енергийна ефективност, успешно положили изпит за квалификация, висшето техническо училище издава удостоверение.


Чл. 25. Протоколите от проведените изпити се съхраняват в съответното висше техническо училище съгласно правилника за устройството на дейността му.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Получената от АУЕР информация по реда на тази наредба се обобщава и включва в националната информационна система за състоянието на енергийната ефективност в Република България по чл. 40, ал. 1 ЗЕЕ.


§ 2. С тази наредба се въвеждат разпоредби на Директива 2006/32/ЕО относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета, Директива 2002/91/ЕО относно енергийната ефективност на сградния фонд и Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Тази наредба отменя Наредба № РД-16-348 от 2009 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране (ДВ, бр. 28 от 2009 г.).


§ 4. Лицата по чл. 23, ал. 1 и чл. 34 ЗЕЕ, вписани по реда на отменената Наредба № РД-16-348 от 2009 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране, запазват правата си за извършване на дейностите по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи до изтичане на срока на валидност на издадените удостоверения за вписване.


§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.


§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 23а, ал. 9 и чл. 34, ал. 4 ЗЕЕ.


§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 8, ал. 2, т. 2 и чл. 9, ал. 1, т. 2

Списък на необходимите технически средства за измерване при обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради

1. Средства за измерване на температури:
- комбиниран електронен термометър (с комплект сменяеми датчици) за контактно измерване на повърхностна температура и температура на флуиди от -20 до +200°С;
- инфрачервен термометър за дистанционно измерване на повърхностна температура от -20 до +300°С.
2. Средства за измерване на състав на димни газове:
- дигитален газоанализатор за определяне съдържанието на кислород, въглероден окис и въглероден двуокис в изходящите от горивен процес газове.
3. Средства за измерване на скорост на въздух:
- средство за измерване на скорости на въздух в канали и изтичане от решетки до 20 m/s;
- термоанемометър за измерване на скорост на въздуха от 0 до 5 m/s и температура от -20 до +50°С.
4. Средства за измерване параметрите на електрически ток:
- комбиниран прибор (волтмер - ампермер - ватметър) - 200/600 V; 2/200 А.
5. Средства за измерване на осветеност:
- светломер.
6. Средства за измерване на геометрични размери:
- електронна рулетка.


Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2, т. 2

Списък на необходимите технически средства за измерване при обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

1. Средства за измерване на температури:
- комбиниран електронен термометър (с комплект сменяеми датчици) за контактно измерване на повърхностна температура и температура на флуиди от -20 до +1200°С;
- инфрачервен термометър за дистанционно измерване на повърхностна температура от -50 до +1500°С.
2. Средства за измерване на състав на димни газове:
- дигитален газоанализатор за определяне съдържанието на кислород, въглероден окис, въглероден двуокис, азотни и серни окиси в изходящите от горивен процес газове.
3. Средства за измерване на скорост на въздух:
- средство за измерване на скорости на въздух в канали и изтичане от решетки до 25 m/s;
- термоанемометър за измерване на скорост на въздуха от 0 до 5 m/s и температура от -20 до +50°С.
4. Средства за измерване на дебити на флуиди:
- ултразвуков дебитомер за течности.
5. Средства за тестване на кондензни гърнета и пропуски на флуид:
- ултразвуков детектор.
6. Средства за измерване параметрите на електрически ток:
- комбиниран прибор (волтмер - ампермер - ватметър) - 200/600 V; 2/200 А;
- уред за измерване на фактора на мощността.
7. Средства за измерване на осветеност:
- светломер.
8. Средства за измерване на геометрични размери:
- електронна рулетка.


Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1


 
АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
 
Идентификационен № ..............
София ...............
 
Настоящото удостоверение се издава на: .........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
(фирма)
със седалище и адрес на управление ............................................................................................................................................................................................................................
представлявано от ..........................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
ЕГН ....................................................................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Имена и ЕГН на персонала - консултанти по енергийна ефективност:
в уверение на това, че със Заповед № ................. на изпълнителния директор на АУЕР от ................ е вписан(а) в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания съгласно чл. 23а, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.
 
Дата на издаване: .............................
 
Срок на валидност до .....................
 
Изпълнителен директор: ................
 


Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1


 
АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
 
Идентификационен № ..............
София ...............
 
Настоящото удостоверение се издава на: .........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
ЕГН ....................................................................................................................................................................................................................................................................
постоянен адрес ............................................................................................................................................................................................................................................
в уверение на това, че със Заповед № ................. на изпълнителния директор на АУЕР от ................ е вписан(а) в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания съгласно чл. 23а, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), като консултант по енергийна ефективност за извършване да дейностите по чл. 23, ал. 2 ЗЕЕ.
 
Дата на издаване: .............................
 
Срок на валидност до .....................
 
Изпълнителен директор: ................
 


Приложение № 5 към чл. 12, ал. 1


 
АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
 
Идентификационен № ..............
София ...............
 
Настоящото удостоверение се издава на: .........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
(фирма)
със седалище и адрес на управление ............................................................................................................................................................................................................................
представлявано от ..........................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
ЕГН ....................................................................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Имена и ЕГН на персонала - консултанти по енергийна ефективност:
в уверение на това, че със Заповед № ................ на изпълнителния директор на АУЕР от ................ е вписан(а) в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и изготвяне на оценки за енергийни спестявания съгласно чл. 34а, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.
 
Дата на издаване: .............................
 
Срок на валидност до .....................
 
Изпълнителен директор: ................
 


Приложение № 6 към чл. 12, ал. 1


 
АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
 
Идентификационен № ..............
София ...............
 
Настоящото удостоверение се издава на: .........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
(фирма)
със седалище и адрес на управление ............................................................................................................................................................................................................................
представлявано от ..........................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
ЕГН ....................................................................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Промени в обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра: ...........................................................................................................................................................................................................
в уверение на това, че със Заповед № .................................. на изпълнителния директор на АУЕР от ..................., в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания съгласно чл. 23а, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, са вписани промените в обстоятелствата.
 
Дата на издаване: .............................
 
Срок на валидност до .....................
 
Изпълнителен директор: ................
 


Приложение № 7 към чл. 12, ал. 1


 
АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
 
Идентификационен № ..............
София ...............
 
Настоящото удостоверение се издава на: .........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
ЕГН ....................................................................................................................................................................................................................................................................
постоянен адрес ........................................................................................................................................................................................................................................................
Промени в обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра: ...................................................................................................................................................................................................
в уверение на това, че със Заповед № ................. на изпълнителния директор на АУЕР от ................... в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания съгласно чл. 23а, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, са вписани промените в обстоятелствата.
 
Дата на издаване: .............................
 
Срок на валидност до .....................
 
Изпълнителен директор: ................
 


Приложение № 8 към чл. 12, ал. 1


 
АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
 
Идентификационен № ..............
София ...............
 
Настоящото удостоверение се издава на: .........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
(фирма)
със седалище и адрес на управление ............................................................................................................................................................................................................................
представлявано от ..........................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
ЕГН ....................................................................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Промени в обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра: .....................................................................................................................................................................................................
в уверение на това, че със Заповед № ................. на изпълнителния директор на АУЕР от ............... в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и изготвяне на оценки за енергийни спестявания съгласно чл. 34а, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, са вписани промените в обстоятелствата.
 
Дата на издаване: .............................
 
Срок на валидност до .....................
 
Изпълнителен директор: ................
 


Приложение № 9 към чл. 21, ал. 3

Минимален задължителен обхват на учебния план в специализиран курс на обучение за придобиване на професионална квалификация Ниво 1 от физически лица - консултанти по енергийна ефективност, съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ)

1. Характеристики и обхват на учебния план.
Този документ определя националната рамка от минимални изисквания за задължителен обхват на учебния план, за провеждане на специализиран квалификационен курс за обучение на физически лица - консултанти по енергийна ефективност, за извършване на дейностите, определени в чл. 23, ал. 1 ЗЕЕ:
1.1. Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
1.2. Изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционни проекти с изискването за енергийна ефективност.
1.3. Изготвяне на оценки за енергийни спестявания в сгради.
Обучението се базира на изискването за обучение на отговорните лица за изпълнение на Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите в държавите - членки на Европейския съюз, и изготвяне на качествени енергийни обследвания.
Учебният план обхваща хорариума на учебните часове и тематиката за всеки вид аудиторна заетост на обучаващите се, които получават ключови компетентности да извършват дейностите по т. 1 за всички категории сгради съгласно номенклатурата на видовете строежи, определена с наредбата по чл. 137, ал. 2 от Закона за устройство на територията, които попадат в обхвата на ЗЕЕ за привеждането им в съответствие с изискванията за енергийна ефективност.
Специализираният квалификационен курс е насочен към оценка на енергийните характеристики на сградите от посочената категория строежи, които попадат в приложното поле на ЗЕЕ.
Категоризацията на сградите е съгласно условията, определени със ЗУТ, в зависимост от характеристиките, значимостта, сложността, особеностите и рисковете при експлоатация на сградите, в т.ч. инсталираните технически системи.
Обекти на обучение за квалификационно Ниво 1 са всички сгради с различна сложност на изпълнение, функционално предназначение и експлоатация от Номенклатурата на сградите и съоръженията за обществено обслужване и на самостоятелните обекти за обществено обслужване в сгради, както и техни реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението, по отношение на тяхното енергийно потребление. Производствените сгради по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи не са обекти на обучение в квалификационно ниво 1.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АУДИТОРНАТА
ЗАЕТОСТ ПО УЧЕБЕН ПЛАН
за придобиване на Ниво 1 на професионална квалификация от физически лица - консултанти по енергийна ефективност, съгласно изисква­нията на чл. 23, ал. 3, т. 2 ЗЕЕ
Аудиторна заетост Хорариум в часове
1. Лекции 75
2. Практическа работа - курсов проект 40
3. Общо 115
2. Структура на учебния план.
Учебният план е структуриран на модулен принцип с комбинация от учебни часове, с които да се гарантира покриване на минималните квалификационни изисквания за Ниво 1. Техническата и нормативната материя е групирана в три теоретични модула с теми и подтеми. Учебният план включва и практически модул - разработване на курсов проект. Теоретичните модули съответстват на всяка от дейностите по чл. 23, ал. 1 ЗЕЕ, а практическият обединява резултатите от обучението и акцентира върху уменията на обучаващите се да разбират и прилагат придобитото знание в курса.
Постигането на минималните квалификационни изисквания се документира с удостоверение за придобиване на Ниво 1 на професионална квалификация за обследване и сертифициране на сгради, издадено от образователната институция, която предоставя образователната услуга в курса, след полагане на изпит в съответствие с изискването на чл. 23, ал. 2, т. 5 ЗЕЕ.
Темите и подтемите реферират към спецификата на сградите, чиито енергийни характеристики са обект на изучаване и анализиране в Ниво 1, с отчитане на:
• конструктивните и експлоатационните особености на сградите;
• климатичните особености за България;
• начините на доставка и потребление на енергия по видове енергоносители, в т.ч. възобновяеми;
• особеностите на инсталираните системи за поддържане на микроклимата;
• вида на системите за горещо водоснабдяване;
• техническите правила и норми за оценката на годишния разход на енергия в сгради;
• други нормативни особености и политики.
УЧЕБЕН ПЛАН
за придобиване на Ниво 1 на професионална квалификация от физически лица - консултанти по енергийна ефективност, съгласно изискванията на чл. 23, ал. 3, т. 1 ЗЕЕ
Съдържание Лекции Упраж- нения Общо
1 2 3 4 5
1. Модул 1: Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. 71
1.1. Структура, развитие и сравнителна рамка на европейското и българското законодателство по енергийна ефективност. Правоприемственост и специфични изисквания на нормативната база за енергийна ефективност. Правнообвързващи норми на закони и наредби в областта на енергийната ефективност. 2 0 2
1.2. Номенклатура на видовете сгради в България. Строителни системи, практики и тенденции в строителството на сгради. Оценка на ефективността на системите в контекста на потреблението на енергия в сградите. Особености на ограждащите конструкции, идентифициране на източниците на данни. Особености и техники при заснемане и измерване на геометрични характеристики за целите на обследването за енергийна ефективност. Приложими технически стандарти. 2 0 2
1.3. Съществени изисквания към сградите, нормативна осигуреност за прилагането им и контрол върху изпълнението им в сградите. Понятие за "жизнен цикъл" и за "предвидена употреба" на строителни продукти за сгради. Съществени характеристики на строителни продукти за ограждащи конструкции, които имат пряко отношение към изискването за енергийна ефективност на сгради. 2 0 2
1.4. Принципи на преноса на топлина. Топлопреминаване през строителни елементи. Особености на коефициента на топлопреминаване (U-стойност, W/m2K) при различни конструктивни елементи на сградата. Референтни източници за изчисляване и/или отчитане на U-стойности. 2 0 2
1.5. Топлинни мостове. Начини за определяне на топлинните загуби през ограждащи елементи с топлинни мостове. 1 0 1
1.6. Измерване на хидравлични, топлинни и електрически величини; разход на: енергия, твърди, течни и газообразни вещества. 2 0 2
1.7. Етапи, съдържание и особености на обследването за енергийна ефективност на сгради. Референтни източници на данни, систематизиране и документиране на изходните данни и резултатите. Анализ на чувствителността на резултатите. 5 0 5
  Съвременни технически средства за измерване при обследване за енергийна ефективност на сгради. Контролни точки на измерване. Интеграция и анализ на резултати. Документиране на измерването.      
1.8. Метод БДС EN ISO 13790 за определяне на годишен разход на енергия в сгради. Специфични определения и понятия. Топлинни загуби и печалби. Енергиен баланс на сграда. Компоненти на топлинния и енергиен баланс, системни връзки, взаимно влияние и съвместяване на компонентите на топлинните потоци. Концепция за оптималност по отношение на разходите за енергия. 3 0 3
1.9. Същност и възможности на моделното изследване на сгради. Инженерни принципи за определяне на топлинни зони в сграда. Основи и особености на софтуера за моделно изследване на енергийното потребление на сгради. 2 0 2
1.10. Подход и особености при създаване на модели на енергийно потребление на сгради за периода на отопление. Моделиране на разхода на енергия и взаимното влияние на системите за отопление и вентилация при сгради с една и с повече от една топлинни зони. Варианти и концепции на модели, оценка на моделите. 2 0 2
1.11. Подход и особености при създаване на модели на енергийно потребление на сгради за периода на охлаждане. Модели за оценка на разхода на енергия при комбинирано действие на системи за охлаждане. Варианти и концепции на модели, оценка на моделите. 2 0 2
1.12. Оценка на ефекта от единични енергоспестяващи мерки. Итеративен процес на оценка на ефективността на пакет от енергоспестяващи мерки. Съвместимост на енергоспестяващите мерки с основните (съществените) изисквания към сградите. 2 0 2
1.13. Принципи и правила за енергийна ефективност в основните групи подсистеми на сградата:
1.13.1. Горива. Водогрейни котли, използващи конвенционални енергийни ресурси. Котли, изгарящи биомаса. Сезонна ефективност на котли. Оценка на ефективността на местно отопление с камини и индивидуални отоплителни уреди с изгаряне на твърдо, течно и газообразно гориво. Приложими норми, правила и технически спецификации. 3 0 3
1.13.2. Газоснабдяване на сгради за обществено обслужване. Ефективност на системите в контекста на развитието на технологиите. 2 0 2
1.13.3. Агрегати за комбинирано генериране на топлина и електричество 2 0 2
1.13.3а. Абонатни станции за централизирано топлоснабдяване за отопление и гореща вода за битови нужди. Регулиране на топлинните процеси. Характеристики на регулаторите. Разпределение на изразходваната топлина в сгради. Разпределяне и измерване на топлината за горещо водоснабдяване. 2 0 2
1.13.4. Енергийна ефективност на помпи и вентилатори. Фактори, влияещи на ефективността. 2 0 2
1.13.5. Оценка на възможностите за енергийна ефективност на системи за отопление, изпълнени по класически схеми. Ефективни технологии на системи за отопление с конвенционален топлинен източник. Оценка на ефективността на системите при мерки за енергоспестяване, осигуряващи различни нива на топлинен комфорт в сградите. Специфични изисквания в съответстващото национално законодателство, европейски стандарти и норми. 3 0 3
1.13.6. Системи с неконвенционален източник на енергия за отопление, кондициониране или вентилация на сгради. Термопомпи. 2 0 2
  Съвременни системи за кондициониране на сгради за обществено обслужване. Системи за сгради със специфично предназначение. Изисквания в съответното национално законодателство, европейски стандарти и норми. 3 0 3
1.13.7. Системи за оползотворяване на слънчева енергия.      
  o Активни слънчеви системи за получаване на топлина. Приложими схеми на системи за загряване на вода за битови нужди в сгради с централни системи за отопление. Метод за оценка на възможния дял на слънчевата енергия. Пазарни условия и актуални елементи и съоръжения за инсталации в сгради. 2 0 2
  o Активни слънчеви системи за получаване на студ. Видове и показатели за ефективност. 2 0 2
  o Активни слънчеви системи за получаване на електричество. Метод за оценка на получаваното количество електричество от слънчева енергия. Пазарни условия и актуални елементи и съоръжения за инсталации в сгради. 2 0 2
1.13.8. Системи за охлаждане и замразяване. Видове по функционално предназначение. Показатели за оценка на ефективността на системите. 2 0 2
1.13.9. Системи за електрообзавеждане и електроснабдяване в сгради за обществено обслужване. Специфични изисквания в съответното национално законодателство, европейски стандарти и норми. 2 0 2
1.13.10. Съвременни системи за осветление. Оценка на ефективността и разхода на енергия при комбинирано действие на активни системи за изкуствено осветление и на системи за увеличено ползване на дневна светлина. Показатели за ефективност на осветителни системи в сгради. Специфични изисквания в съответното национално законодателство, европейски стандарти и норми. 3 0 3
1.14. Ефективност на уредите, потребяващи електричество в сградите. Изисквания в съответното национално и европейско законодателство, европейски стандарти и норми. 2 0 2
1.15. Съвременни технологии и системи за мониторинг, контрол и управление на разхода на енергия в сгради за обществено обслужване. Изисквания в съответното национално законодателство, европейски стандарти и норми. 2 0 2
1.16. Енергийно пасивни сгради и сгради с разход на енергия близко до нулата. Обвързаности и различия на концепциите. Национално законодателство, европейски стандарти и норми. 2 0 2
1.17. Оценка на икономическата целесъобразност на енергоспестяващи мерки. Показатели за икономическа целесъобразност. Специализиран софтуер за икономическа оценка на енергоспестяващи мерки. 2 0 2
1.18. Сертификат за енергийни характеристики на сграда. Видове сертификати, нормативен ред и условия за сертифициране. 2 0 2
1.19. Доклад за резултатите от инспекция на водогрейни котли. Доклад за резултатите от инспекция на климатични инсталации. 2 0 2
2. Модул 2: Оценка за съответствие на инвестиционни проекти на сгради с изискването за енергийна ефективност. 2
2.1. Нормативни правила и ред за извършване на оценката за съответствие, обхват и съдържание на проверките за съответствие на стойностите на показателите за разход на енергия. Документиране на оценката за съответствие по реда на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. 2 0 2
3. Модул 3: Изготвяне на оценки за енергийни спестявания. 2
3.1. Нормативно приложими методи, правила и ред, документиране и администриране на процеса по оценяване на енергийните спестявания в сгради. 2 0 2
4. Модул 4: Разработване на курсов проект. 40
4.1. Обследване за енергийна ефективност на сграда за обществено обслужване с изискване за отопление и охлаждане. Документиране на процеса от консултанта по енергийна ефективност (изготвяне на доклад и резюме от обследването, издаване на сертификат на сградата). 0 40 40
  ОБЩО: 75 40 115
  ВСИЧКО:   115  


Приложение № 10 към чл. 21, ал. 4

Минимален задължителен обхват на учебния план в специализиран курс на обучение за придобиване на професионална квалификация Ниво 2 от физически лица - консултанти по енергийна ефективност, съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ)

1. Характеристики и обхват на учебния план.
Този документ определя националната рамка от минимални изисквания за задължителен обхват на учебния план, за провеждане на специализиран квалификационен курс за обучение на физически лица - консултанти по енергийна ефективност, за извършване на дейностите, определени в чл. 23, ал. 2 ЗЕЕ:
1.1. Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
1.2. Изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционните проекти с изискването за енергийна ефективност.
1.3. Изготвяне на оценки за енергийни спестявания в сгради.
Обучението се базира на изискването за обучение на отговорните лица за изпълнение на Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите в държавите - членки на Европейския съюз.
Учебният план обхваща хорариума на учебните часове и тематиката за всеки вид аудиторна заетост на обучаващите се, които получават ключови компетентности да извършват дейностите по т. 1 за сгради от пета категория строежи по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), без сградите за обществено обслужване от същата категория.
Специализираният квалификационен курс е насочен към оценка на енергийните характеристики на сградите от посочената категория строежи, които попадат в приложното поле на ЗЕЕ.
Категоризацията на сградите е съгласно условията на ЗУТ, в зависимост от характеристиките, значимостта, сложността, особеностите и рисковете при експлоатация на сградите, в т.ч. инсталираните технически системи.
Обекти на обучение за квалификационно Ниво 2 са жилищните и смесените сгради с ниско застрояване и вилни сгради с разгъната застроена площ до 1000 m2 включително, както и техни реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението, по отношение на тяхното енергийно потребление. Производствените сгради по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи не са обекти на обучение в квалификационно Ниво 2.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АУДИТОРНАТА
ЗАЕТОСТ ПО УЧЕБЕН ПЛАН
за придобиване на Ниво 2 на професионална квалификация от физически лица - консултанти по енергийна ефективност, съгласно изискванията на чл. 23, ал. 3, т. 2 ЗЕЕ
Аудиторна заетост Хорариум в часове
1. Лекции 50
2. Практическа работа - курсов проект 30
3. Общо 80
2. Структура на учебния план.
Учебният план е структуриран на модулен принцип с комбинация от учебни часове, с които да се гарантира покриване на минималните квалификационни изисквания за Ниво 2. Техническата и нормативната материя е групирана в три теоретични модула с теми и подтеми. Учебният план включва и практически модул - разработване на курсов проект. Теоретичните модули съответстват на всяка от дейностите по чл. 23, ал. 2 ЗЕЕ, а практическият обединява резултатите от обучението и акцентира върху уменията на обучаващите се да разбират и прилагат придобитото знание в курса.
Постигането на минималните квалификационни изисквания се документира с удостоверение за придобиване на Ниво 2 на професионална квалификация за обследване и сертифициране на сгради, издадено от образователната институция, която предоставя образователната услуга в курса, след полагане на изпит в съответствие с изискването на чл. 23, ал. 2, т. 5 ЗЕЕ.
Темите и подтемите реферират към спецификата на сградите, чиито енергийни характеристики са обект на изучаване и анализиране в Ниво 2, с отчитане на:
• конструктивните и експлоатационните особености на сградите;
• климатичните особености за България;
• начините на доставка и потребление на енергия по видове енергоносители, в т.ч. възобновяеми;
• особеностите на инсталираните системи за поддържане на микроклимата;
• вида на системите за горещо водоснабдяване;
• техническите правила и норми за оценката на годишния разход на енергия в сгради;
• други нормативни особености и политики.
УЧЕБЕН ПЛАН
за придобиване на Ниво 2 на професионална квалификация от физически лица - консултанти по енергийна ефективност, съгласно изискванията на чл. 23, ал. 3, т. 2 ЗЕЕ
Съдържание Лекции Упраж- нения Общо
1 2 3 4 5
1. Модул 1: Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. 46
1.1. Структура на европейското и българското законодателство по енергийна ефективност. Правоприемственост и специфични изисквания на нормативната база за енергийна ефективност. Идентифициране на съответното законодателство за жилищни сгради - изисквания, уредени в специални закони с правнообвързващи норми. 2 0 2
1.2. Типове жилищни сгради, обзор на техническите норми и строителни системи за жилищно строителство. Влияние и свързаност на строителните системи с потреблението на енергия в сградите. Особености на ограждащите конструкции, идентифициране на източниците на данни. Особености при заснемане и измерване на геометрични характеристики за целите на обследването за енергийна ефективност. Приложими технически стандарти. 2 0 2
1.3. Принципи на преноса на топлина. Топлопреминаване през строителни елементи. Особености на коефициента на топлопреминаване (U-стойност, W/m2K) за различни конструктивни елементи на сградата. Влияние на топлинните мостове върху преноса на топлина през конструкцията. Референтни източници за изчисляване и/или отчитане на U-стойности. 2 0 2
1.4. Измерване на хидравлични, топлинни и електрически величини; разход на: енергия, твърди, течни и газообразни вещества. 2 0 2
1.5. Технически средства за измерване при обследване за енергийна ефективност на сгради. 2 0 2
1.6. Етапи, съдържание и особености на обследването за енергийна ефективност на сгради. Специфика при обследването на жилищни сгради. Идентифициране на приемливи източници на данни, систематизиране и документиране на данни. 4 0 4
1.7. Метод БДС EN ISO 13790 за определяне на годишен разход на енергия в сгради. Специфични определения и понятия. Топлинни загуби и печалби. Компоненти на топлинния и енергиен баланс, системни връзки, взаимно влияние и съвместяване на компонентите на топлинните потоци. 3 0 3
1.8. Основи и особености на софтуера за моделно изследване на енергийното потребление на сгради. 4 0 4
1.9. Принципи и правила за енергийна ефективност в основните групи подсистеми на сградата:
1.9.1. Горива. Водогрейни котли, използващи конвенционални топлинни източници. Котли, изгарящи биомаса. Сезонна ефективност на котлите. Оценка на ефективността на местно отопление с камини и индивидуални отоплителни уреди с изгаряне на твърдо, течно и газообразно гориво, използвани в жилища. 3 0 3
1.9.2. Газоснабдяване на жилища в многофамилни жилищни сгради. 2 0 2
1.9.3. Абонатни станции за централизирано топлоснабдяване за отопление и гореща вода за битови нужди. Регулиране на топлинните процеси. Характеристики на регулаторите. Разпределение на изразходваната топлина в жилищни сгради. Разпределяне и измерване на топлината за отопление в жилищата. Разпределяне и измерване на топлината за горещо водоснабдяване. 2 0 2
1.9.4. Енергийна ефективност на помпи и вентилатори. Фактори, влияещи на ефективността. 2 0 2
1.9.5. Системи с неконвенционален източник на енергия. Системи за отопление, вентилация и кондициониране на въздуха в жилищни сгради и в сгради със смесено предназначение от пета категория строежи. 2 0 2
1.9.6. Термопомпи. 2 0 2
1.9.7. Системи за оползотворяване на слънчева енергия.      
  o Активни слънчеви системи за получаване на топлина. Приложими схеми на системи за загряване на вода за битови нужди в сгради с централни системи за отопление. Метод за оценка на възможния дял на слънчевата енергия. Пазарни условия и актуални елементи и съоръжения за инсталации в сгради. 2 0 2
  o Активни слънчеви системи за получаване на електричество. Метод за оценка на получаваното количество електричество от слънчева енергия. Пазарни условия и актуални елементи и съоръжения за инсталации в сгради. 2 0 2
1.9.8. Системи за електрообзавеждане и осветление. 2 0 2
1.9.9. Ефективност на уредите, потребяващи електричество в сградите. Изисквания в съответното национално и европейско законодателство, европейски стандарти и норми. 1 0 1
1.10. Оценка на икономическата целесъобразност на енергоспестяващи мерки. Показатели за икономическа целесъобразност. Специализиран софтуер за икономическа оценка на енергоспестяващи мерки. 2 0 2
1.11. Сертификат за енергийни характеристики на сграда. Видове сертификати, нормативен ред и условия за сертифициране. 2 0 2
1.12. Доклад за резултатите от инспекция на водогрейни котли. 1 0 1
2. Модул 2: Оценка за съответствие на инвестиционни проекти на сгради с изискването за енергийна ефективност. 2
2.1. Нормативни правила и ред за извършване на оценката за съответствие, обхват и съдържание на проверките за съответствие на стойностите на показателите за разход на енергия. Документиране на оценката за съответствие по реда на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. 2 0 2
3. Модул 3: Изготвяне на оценки за енергийни спестявания. 2
3.1. Нормативно приложими методи, правила и ред, документиране и администриране на процеса по оценяване на енергийните спестявания в сгради. 2 0 2
4. Модул 4: Разработване на курсов проект. 30
4.1. Обследване за енергийна ефективност на сграда от пета категория строеж по смисъла на чл. 10, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи в България. Документиране на процеса от консултанта по енергийна ефективност (изготвяне на доклад и резюме от обследването, издаване на сертификат на сградата). 0 30 30
  ОБЩО: 50 30 80
  ВСИЧКО: 80 учебни часа


Приложение № 11 към чл. 21, ал. 5

Минимален задължителен обхват на учебния план за квалификационен курс по обследване за енергийна ефективност на промишлени системи с хорариум: 45 часа лекции, 15 часа упражнения и 15 часа проект

Съдържание:
1. Специфични изисквания на нормативната база за енергийна ефективност.
2. Принципи на топлообмена.
3. Принципи при производството, преноса, разпределението и преобразуването на електрическата енергия - класически и алтернативни източници на електроенергия; електроснабдителни системи:
- електрообзавеждане на технологични процеси и агрегати;
- качество на електрическата енергия; електромагнитна съвместимост.
4. Измерване на хидравлични, топлинни и електрически величини; разход на: енергия, твърди, течни и газообразни вещества.
5. Етапи, съдържание и особености на обследването за енергийна ефективност в обекти и промишлени системи.
6. Икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност.
7. Основни принципи и правила за енергийна ефективност в основните групи подсистеми на промишлените системи:
• Горива. Горивни процеси и системи;
• Водогрейни и парни котли. Горивно стопанство;
• Парокондензни системи;
• Агрегати за комбинирано производство на енергия;
• Промишлени пещи и агрегати;
• Топлообменни и масообменни апарати;
• Химични реактори;
• Оползотворяване на вторични енергийни ресурси;
• Системи за отопление;
• Системи за вентилация и кондициониране на въздуха;
• Хладилници и хладилни инсталации;
• Помпи, вентилатори и компресори;
• Електроснабдителни системи;
• Електрообзавеждане на технологични агрегати и процеси;
• Осветителни уредби;
• Автоматично управление на процеси и механизми.
8. Материален и енергиен баланс на индустриален обект.
9. Системи за мониторинг и управление на енергийните разходи.
10. Оценка на влиянието на енергопотреблението върху околната среда.
11. Ред и начин за определяне на най-добрите техники и практики.
Проект: 15 часа разработване на енергиен баланс на конкретна промишлена система.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти