Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ ОТ РАЗВЪДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ 2014 Г.

В сила от 18.03.2014 г.
Издаден от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.24 от 18 Март 2014г., отм. ДВ. бр.56 от 23 Юни 2020г.


Отменен с § 2 от заключителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Комисията за признаване на развъдни организации, одобряване на развъдни програми и за издаване или отказ от издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност - ДВ, бр. 56 от 23 юни 2020 г., в сила от 23.06.2020 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията и дейността на Комисията за издаване или отказ за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации, наричана по-долу "комисията".

Чл. 2. Комисията се сформира след подадено от развъдната организация заявление по чл. 29, ал. 1 от Закона за животновъдството (ЗЖ).

Глава втора.
СЪСТАВ И СТРУКТУРА


Чл. 3. Съставът на комисията се определя със заповед на министъра на земеделието и храните по предложение на директора на специализираното звено съгласно Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).


Чл. 4. (1) Комисията се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.
(2) Комисията се представлява от председател, който е директорът на звеното по чл. 3. Председателят свиква и ръководи заседанията на комисията.
(3) Заместник-председател на комисията е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), който изпълнява функциите на председателя в негово отсъствие.
(4) Секретар на комисията е експерт от специализираното звено в министерството.


Чл. 5. (1) Секретарят организира подготовката на заседанията на комисията и съгласува дневния ред с председателя.
(2) Секретарят уведомява по електронната поща всички членове на комисията за деня и часа на заседанията в срок най-малко пет работни дни преди заседанието.
(3) Секретарят води протокол за заседанията на комисията.


Чл. 6. Комисията се състои от 7 до 15 членове, които са:
1. представители от специализираното звено в министерството;
2. юрисконсулт от МЗХ;
3. главният директор на специализираното звено към ИАСРЖ и експертът за съответния вид животни в специализираното звено към ИАСРЖ;
4. научни работници от звена в научни институти и университети, свързани с животновъдството, хабилитирани в областта на развъдната дейност на дадения вид и продуктивно направление животни;
5. други специалисти - експерти в областта на развъждането на съответния вид животни.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА


Чл. 7. (1) С регистриране на заявлението по чл. 29, ал. 1 ЗЖ в МЗХ започва процедурата по издаване или отказ за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност.
(2) Не по-късно от 10 работни дни от постъпване на заявлението в специализираното звено в министерството се изпращат писма до заинтересованите лица по чл. 6 за определяне на представители за участие в комисията.
(3) В случаите, при които документацията по чл. 29, ал. 1 ЗЖ е непълна, в срок до 10 работни дни от постъпване на заявлението се изпраща уведомително писмо до председателя или изпълнителния директор на съответната развъдна организация за отстраняване на посочените непълноти.


Чл. 8. (1) Комисията осъществява своята дейност на заседания.
(2) Заседанията на комисията се провеждат в сградата на МЗХ и се считат за редовни, ако на тях присъстват две трети от всички членове. При липса на кворум се насрочва ново заседание.
(3) При невъзможност да присъства на заседание членът на комисията изпраща своето писмено становище по заявлението по чл. 29, ал. 1 ЗЖ до председателя на комисията в срок до три работни дни преди датата на заседанието. Становището се изпраща и по електронната поща до секретаря на комисията в сканиран формат.


Чл. 9. Ако член на комисията изрази особено мнение, същото се отразява в протокола, като до 5 дни след заседанието изразилият особено мнение представя на председателя на комисията писмени мотиви.


Чл. 10. Когато е необходима проверка намясто, в нея участват и представителите на ИАСРЖ по чл. 6, т. 3.


Чл. 11. Решенията се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите на заседанието членове чрез явно гласуване и се отразяват в протокола от заседанието.


Чл. 12. (1) Протоколът се изготвя не по-късно от 5 работни дни след приключване на заседанието и се подписва от председателстващия заседанието и секретаря.
(2) Протоколът от заседанията на комисията се регистрира в деловодната система.


Чл. 13. (1) В 4-месечен срок от подаване на заявлението по чл. 29, ал. 1 ЗЖ се оформя окончателното решение на комисията с доклад до министъра на земеделието и храните, в който е направено предложение за издаване или отказ за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност.
(2) Протоколът заедно с резултатите от гласуването са неразделна част от доклада по ал. 1.


Чл. 14. Въз основа на одобрения от министъра на земеделието и храните доклад се издава разрешение на развъдната организация за извършване на развъдна дейност, което се вписва в регистъра по чл. 31, ал. 1 ЗЖ.


Чл. 15. Разрешението се изготвя по образец съгласно приложението и носи уникален пореден номер и дата на издаване.


Чл. 16. (1) За дейността на комисията в специализираното звено по чл. 3 се води архив, който съдържа протоколите от заседанията, докладите от дейността на Комисията, направените писмени предложения и съответните разрешения на министъра на земеделието и храните.
(2) Архивът се съхранява за срок 10 години.


Чл. 17. Председателят, заместник-председателят, секретарят и другите членове на комисията се задължават да осигурят поверителност и да не разгласяват информацията, която им е станала известна във връзка с осъществяваната от тях дейност.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 29а, ал. 4 от Закона за животновъдството.


§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 15РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ
 
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
 
№ ..................
Във връзка с постъпило в Министерството на земеделието и храните заявление с входящ № ........... и на основание чл. 29б, ал. 2 и 3 от Закона за животновъдството, протокол № ........... от ........... на комисията за одобряване на развъдните програми, назначена със Заповед № РД ............ от ........... на министъра на земеделието и храните,
 
Р А З Р Е Ш А В А М:
........................................................................................................................................
(изписва се наименованието на развъдната организация)
регистрирана с Решение № ............. от ............. г. на ........................................................
(изписва се мястото на регистрация)
да извършва развъдна дейност съгласно чл. 20 от Закона за животновъдството.
 
Разрешението се издава за срок 10 години.
 
1. Част от разрешението е развъдната програма на развъдната организация.
 
2. Развъдната програма е за осъществяване на развъдна дейност с .................................
....................................................................................................................................
(изписва се видът животни и породата)
 

МИНИСТЪР: ..................................................  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти