Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА"

Приета с ПМС № 306 от 21.12.2013 г.

Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2014г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и редът за сключване на договор за задължителна застраховка "Отговорност на туроператора" по чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма;
2. срокът на задължителната застраховка;
3. минималното застрахователно покритие;
4. минималните лимити на отговорност и начинът на определянето им.

Чл. 2. Целта на наредбата е да гарантира защитата на потребителите на организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания) срещу рискове, посочени в чл. 98, ал. 2 от Закона за туризма, свързани с неразплащане от страна на туроператора с негови контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност.


Чл. 3. Обект на задължително застраховане по наредбата е отговорността на туроператора за причинени вреди на потребителя вследствие на неразплащане със своите контрагенти и доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора.


Чл. 4. Задължителната застраховка покрива само рисковете по чл. 98, ал. 2 и 3 от Закона за туризма.


Чл. 5. (1) Туроператорът е длъжен веднага, но не по-късно от един ден след узнаването на обстоятелства, които биха могли да доведат до настъпване на застрахователното събитие, да уведоми застрахователя и да му предостави информация за своите контрагенти, доставчици и за потребителите на услугите му, както и да му оказва необходимото съдействие. Уведомяването и предоставянето на информацията по ал. 1 се извърша писмено с копие до министъра на икономиката и енергетиката.
(2) Застрахователят информира писмено министъра на икономиката и енергетиката за:
1. настъпване на застрахователното събитие - не по-късно от един ден от узнаването му;
2. прекратяването на застрахователния договор - в срок до 3 дни от датата на прекратяването му.

Глава втора.
СКЛЮЧВАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР. МИНИМАЛНО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ. МИНИМАЛНИ ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ


Чл. 6. Договорът за задължителна застраховка се сключва и подновява при условията на чл. 99, ал. 1 и 2 от Закона за туризма.


Чл. 7. (1) Застрахователната сума по договора за задължителна застраховка се определя на базата на декларирания от туроператора пред застрахователя оборот за предходната година и минималните нива съгласно приложението.
(2) Декларираният оборот по ал. 1 включва само приходите от продажба на организирани туристически пътувания с обща цена на краен потребител.
(3) Туроператорът включва в декларирания оборот и стойността на организираните от него чартърни полети независимо от това, дали те се продават от други туроператори, или туристически агенти.
(4) Начинът на деклариране на оборота по ал. 1 се определя от застрахователя.
(5) Застрахователната сума по задължителната застраховка на туроператор, който предоставя организирано туристическо пътуване с обща цена с включен чартърен полет, не може да е по-малка от 500 000 лв.


Чл. 8. Отговорността на застрахователя за плащане на вреди на един потребител се ограничава до размерите на уговорената отговорност между туроператора и потребителя при условията на чл. 94 от Закона за туризма.


Чл. 9. (1) Потребител, който иска да бъде обезщетен в случаите по чл. 103 от Закона за туризма, е длъжен да представи на застрахователя доказателства за извършените от него разходи за транспорт, включително за подслон и храна за времето на принудителния му престой.
(2) Застрахователят има право да откаже да заплати разликата между действително направените разходи и трикратния размер на разходите, които потребителят би извършил, ако спазва условията, предвидени в договора за организирано пътуване.
(3) Застрахователят е длъжен да разгледа заведената застрахователна претенция, да изиска всички документи, необходими за установяването на събитието и размера на вредите, да определи и изплати размера на обезщетението или застрахователната сума или мотивирано да откаже плащането в сроковете, посочени в чл. 105 и 107 от Кодекса за застраховането.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата "Застрахователна сума" е лимитът на отговорност по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Кодекса за застраховането.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Сключените към момента на влизане в сила на наредбата договори за задължителна застраховка "Отговорност на туроператора" запазват своето действие.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 99, ал. 4 и 5 от Закона за туризма.


§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на икономиката и енергетиката и на председателя на Комисията за защита на потребителите.


Приложение към чл. 7, ал. 1

Таблица за минималните лимити на отговорност при сключване на договор за задължителна застраховка "Отговорност на туроператора"


Деклариран оборот за Лимит на отговорност от
по предходната финансова година едно събитие и
ред (в лв.) агрегатна отговорност
    от всички застрахователни
    събития през срока на
    застраховката
    (в лв.)
1 2 3
1. От 0 до 50 000 25 000
2. От 50 001 до 100 000 50 000
3. От 100 001 до 200 000 75 000
4. От 200 001 до 300 000 125 000
5. От 300 001 до 400 000 175 000
6. От 400 001 до 600 000 250 000
7. От 600 001 до 800 000 350 000
8. От 800 001 до 1 000 000 450 000
9. От 1 000 001 до 1 500 000 500 000
10. От 1 500 001 до 2 000 000 700 000
11. От 2 000 001 до 2 500 000 900 000
12. От 2 500 001 до 3 000 000 1 100 000
13. Над 3 000 000 1 400 000


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти