Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ"
Приет с Решение № 618 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г.

Раздел I.
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се урежда предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав, правата и задълженията на Общинско предприятие /ОП/ "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ", със седалище: гр. София, район "Лозенец", ул. "Сребърна" № 1.

Чл. 2. (1) ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ" се създава, преобразува и закрива с решение на Столичен общински съвет.
(2) ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ" е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.
(3) ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ" не е юридическо лице и осъществява дейността си от името и за сметка на Столична община, съобразно Закона за общинската собственост и този правилник.
(4) ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ" е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Раздел II.
II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ


Чл. 3. ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ" се създава за изпълнението на общински дейности и има предмет на дейност:
- стопанисване на Зоологическа градина София;
- отглеждане и размножаване на животни от световната и българската фауна, на редки и застрашени видове животни и представянето им в среда близка до естествената;
- разпространение на природозащитни и екологични послания и знания, утвърдени екологични практики за дивата природа, насочени към жителите на урбанизирания град;
- изпълнение на дейности в областта на биологията, екологията, поведението и болестите на дивите животни;
- участие в национални и международни програми за интродукция и реинтродукция в природата на застрашени и изчезващи видове животни;
- осъществяване на контакти и обмен на животни и информация с други зоопаркове в България и по света, както и оказване на съдействие в борбата с незаконната търговия и трафик на животни;
- осигуряване на ветеринарномедицинска дейност за пострадали животни в Спасителен център;
- осигуряване на карантинно отделение за животни, конфискувани от митническите власти или от РИОСВ в България;
- изграждане на нови и обновяване на вече съществуващи експозиции от животни в съответствие със съвременните изисквания за модерен европейски зоопарк;
- осигуряване на пълноценен културен отдих на посетителите;
- съвместна работа по природозащитни проекти с неправителствени природозащитни организации от България и света, както и с професионални организации, свързани със зоопарковете (Европейска асоциация на зоопарковете и аквариумите и др.);
- провеждане на образователни и природозащитни дейности и кампании, насочени към учениците и посетителите на зоологическата градина (зооучилища, лекции, беседи, анкети), както и тематични представления на специално изградена сцена в зоопарка;
- създаване и поддържане на образователни инсталации, свързани с животните и растенията в зоопарка (информационни табла и табели, художествени инсталации, изложби, интерактивни експозиции), които да съответстват на модерните тенденции и познавателни нужди на посетителите.


Чл. 4. (1) Структурата на ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ" е съгласно Приложение А.
(2) Численият състав на ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ" е 73 (седемдесет и три) човека.

Раздел III.
III. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 5. (1) Имуществото, което се предоставя за управление на ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ" е определено в Приложение Б.
(2) Предоставеното и придобито в резултат на дейността на ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ" имущество е общинска собственост и за него се прилагат Закона за общинската собственост и Наредбата за общинската собственост.


Чл. 6. (1) Всички приходи, реализирани от ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ" се внасят в приход на бюджета на Столична община.
(2) Всички разходи на ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ" се извършват съгласно Единната бюджетна класификация на разходите по бюджетите на общините.
(3) Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобрения от Столичен общински съвет бюджет на ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ" за съответната година.
(4) Промени в одобрения бюджет се извършват в рамките на възможностите за корекция на бюджета и по ред, регламентиран със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за общинските бюджети и Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община, въз основа на мотивирано предложение от директора на ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ".


Чл. 7. ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ" води счетоводна отчетност, съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.


Чл. 8. Договорите за осъществяване дейността на ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ" се сключват от кмета на Столична община или по пълномощие от директора на предприятието.


Чл. 9. Правилата за работна заплата се разработват от директора на ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ", в съответствие с нормативната уредба, представят се за съгласуване в дирекции "Човешки ресурси" и "Финанси" при Столична община и се утвърждават от кмета на Столична община.

Раздел IV.
IV. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ


Чл. 10. ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ" се управлява от директор, който се назначава и освобождава от кмета на Столична община. Управлението се възлага с трудов договор.


Чл. 11. Директорът на ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ":
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ" при спазване изискванията на действащото законодателство и приетите от Столичен общински съвет програми, наредби и решения;
2. представлява ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ" и осъществява непосредствени връзки със специализираните и функционални звена на Столична община, Столичния общински съвет, районите, ведомствата и други заинтересовани органи, служби и организации;
3. утвърждава Правилник за вътрешния ред на ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ", съгласуван с Областна дирекция по безопасност на храните - София град, в който се съдържат специфични разпоредби за организация на дейността на предприятието;
4. разработва вътрешни правила за дейността на предприятието;
5. утвърждава поименното щатно разписание на ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ";
6. представлява ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ" като работодател във всички трудовоправни отношения с работниците и служителите му. Утвърждава длъжностните им характеристики, съгласно одобрената численост и структура на общинското предприятие, при спазване изискванията на Кодекса на труда, Вътрешните правила за дейността му и други действащи нормативни актове;
7. съгласува изпълнението на дейността на ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ" със Заместник кмета на направление "Зелена система, екология и земеползване" и Директора на Дирекция "Общински земи, гори, водни обекти и околна среда";
8. съгласува изпълнението на дейности по сключени договори от Кмета на Столична община или упълномощено от него лице със Заместник кмета на направление "Зелена система, екология и земеползване" и Директора на Дирекция "Общински земи, гори, водни обекти и околна среда";
9. изготвя и представя на дирекция "Финанси" при Столична община периодични (месечни, тримесечни и годишни) финансови отчети;
10. изготвя тригодишна прогноза и проектобюджет за следващата година и ги представя в Столична община в срокове, в съответствие с действащата нормативна уредба;
11. отговаря за законосъобразното и целесъобразно разходване на бюджета на предприятието;
12. организира ефективното използване, управление и опазване на имуществото на предприятието;
13. упражнява контрол, свързан с водене на документацията за животните в отделните сектори на зоологическата градина самостоятелно или във взаимодействие с общинската администрация и компетентните държавни органи;
14. организира публикуване на информация за дейността на предприятието на интернет страницата на ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ";
15. за осъществяване на своите правомощия издава заповеди;
16. не може да предоставя за ползване на трети лица, вкл. под наем, аренда и др., сгради, съоръжения, инвентар и други обекти, свързани с търговското, културно и атракционно обслужване на посетителите.


Чл. 12. Кметът на Столична община:
1. сключва, изменя и прекратява трудовия договор с директора на ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ";
2. дава съгласие за откриване на банкови сметки на ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ";
3. утвърждава правилата за работна заплата;
4. организира чрез специализираните звена на общинската администрация периодични проверки и методическа помощ;
5. сключва договори за разпореждане с предоставеното на ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ" имущество, съобразно компетенциите си и по реда, предвиден в Закона за общинската собственост и Наредбата за общинската собственост.


Чл. 13. Кметът на Столична община или определено от него структурно звено координира и контролира осъществяването на дейността на ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Настоящият правилник се приема на основание чл. 52 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


§ 2. Неразделна част от настоящия Правилник са Приложение А и Приложение Б.


§ 3. Правилникът е приет от Столичен общински съвет с Решение № 618 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г.


Приложение A

ОРГАНИЗАЦИОННА И УПРАВЛЕНСКА ОРГАНИГРАМА НА ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА - СОФИЯ - 73 щатни бройкиПриложение Б

СПИСЪК
на недвижимото имущество, предоставено за управление на общинско предприятие "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА СОФИЯ"

Недвижими имоти, съгласно АОС /публична/ № 4580 от 21.06.2002 г. на район "Лозенец", както следва:
1. Поземлен имот пл. № 1170 от к.л. 572, 573, 547 и 548 с площ 235 228 /двеста тридесет и пет хиляди двеста двадесет и осем/ кв.м по скица, издадена от "ГИС - София" ЕООД, находящ се в гр. София, район "Лозенец" м. "Зоопарк"
2. Сгради, индивидуализирани с пореден номер, конструкция и застроена площ по цифровия кадастър на София, както следва: сграда № 1, конструкция МС с площ от 171.40 кв.м, сграда № 2 - МЖ - 171.38 кв.м, сграда № 3 - МЖ - 267.92 кв.м, сграда № 4 - МС - 358.91 кв.м, сграда № 5 - МС - 188.03 кв.м, сграда № 6 МС - 153.87 кв.м, сграда № 7 - МЖ - 25.95 кв.м, сграда № 8 - МЖ - 19.25 кв.м, сграда № 9 - МЖ - 20.62 кв.м, сграда № 10 - МЖ - 18.77 кв.м, сграда № 11 - МЖ - 20.22 кв.м, сграда № 12 - МЖ - 21.22 кв.м, сграда № 13 - МЖ - 19.83 кв.м, сграда № 14 - МЖ - 19.86 кв.м,, сграда № 15 - МЖ - 20,63 кв.м,, сграда № 16 - МЖ - 19.43 кв.м, сграда № 17 - МЖ - 21.63 кв.м, сграда № 18 - МЖ - 19.67 кв.м, сграда № 19 - МС - 30.39 кв.м, сграда № 20 - МС - 33.17 кв.м, трафопост № 21 - МС - 46.75 кв.м, сграда № 22 - МЖ - 172.23 кв.м, сграда № 23 - 2МЖ 346.33 кв.м, сграда № 24 - МЖ - 555.00 кв.м, сграда № 25 - МЖ - 590.97 кв.м, сграда № 26 - МС - 116.54 кв.м, сграда № 27 - МЖ - 3195.76 кв.м, сграда № 28 - МЖ - 22.41 кв.м, сграда № 29 - МЖ - 23.29 кв.м, сграда № 30 - МЖ - 19.25 кв.м, сграда № 31 - МЖ - 804.66 кв.м, сграда № 32 - МЖ - 200.91 кв.м, сграда № 33 - МЖ - 8.23 кв.м, сграда № 34 - 2МЖ - 108.92 кв.м, сграда № 35 – МС 435.94 кв.м, сграда № 36 - МС - 121.50 кв.м, сграда № 37 - МЖ - 211.78 кв.м, сграда № 38 - МЖ - 139.13 кв.м, сграда № 39 - МЖ - 55.21 кв.м, сграда № 40 - МЖ - 37.13 кв.м, сграда № 41 - МЖ - 22.29 кв.м, сграда № 42 - МЖ - 167.53 кв.м, сграда № 43 - МЖ - 70.70 кв.м, сграда № 44 - МЖ - 1539.80 кв.м, сграда № 45 - МЖ - 219.35 кв.м, сграда № 46 - МЖ - 209.76 кв.м, сграда № 47 – МЖ 668.57 кв.м, сграда № 48 - МЖ - 798.74 кв.м, сграда № 49 - МЖ - 459.91 кв.м, сграда № 50 - МЖ - 51.57 кв.м, сграда № 51 - МС - 14.44 кв.м, сграда № 52 - трафопост - МС - 83.42 кв.м, сграда № 53 - МЖ - 55,69 кв.м.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти