Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.

В сила от 01.01.2014 г.

Обн. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.65 от 6 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 12 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., доп. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Приема държавния бюджет за 2014 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 18 200 939,5
1. Данъчни приходи 16 312 846,7
1.1. Корпоративен данък 1 511 700,0
1.2. Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица 83 500,0
1.3. Данъци върху доходите на физически лица 2 671 400,0
1.4. Данък върху добавената стойност 7 694 400,0
1.5. Акцизи 4 060 000,0
1.6. Данък върху застрахователните премии 28 600,0
1.7. Мита и митнически такси 149 400,0
1.8. Такса върху производството на захар и изоглюкоза 1 046,7
1.9. Други данъци 112 800,0
2. Неданъчни приходи 1 836 472,2
2.1. Държавни такси 914 719,0
2.2. Съдебни такси 120 000,0
2.3. Приходи и доходи от собственост 537 993,9
2.4. Глоби, санкции и наказателни лихви 152 730,9
2.5. Други неданъчни приходи 111 028,4
3. Помощи и дарения 51 620,6
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Приема държавния бюджет за 2014 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
II. РАЗХОДИ 10 178 485,0
1. Текущи разходи 7 990 980,4
  в т.ч.  
1.1. Субсидии 833 831,6
1.1.1. Субсидии за нефинансови предприятия 772 139,6
1.1.2. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 61 692,0
1.2. Лихви 664 693,4
1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 979 466,3
2. Капиталови разходи 1 028 714,2
2.1 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 869 908,3
2.2. Капиталови трансфери 158 805,9
3. Прираст на държавния резерв (нето) 18 772,4
4. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 1 140 018
4.1. По централния бюджет 1 138 918,0
4.1.1. - за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 120 000,0
4.1.2. - за икономически растеж и държавност 621 218,0
4.1.3. - за структурни и допълнителни фискални мерки 397 700,0
4.2. По бюджета на съдебната власт 600,0
4.3. По бюджета на Народното събрание 500,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО 9 794 672,6
1. Предоставени трансфери за: 9 881 712,6
1.1. Общините 2 384 738,8
1.2. Държавното обществено осигуряване 4 935 999,4
1.3. Националната здравноосигурителна каса 988 660,0
  в т.ч.  
1.3.1. - от Министерството на здравеопазването 13 400,0
1.4. Българското национално радио 42 112,0
1.5. Българската национална телевизия 65 147,0
1.6. Българската телеграфна агенция 4 085,0
1.7. Държавните висши училища 375 794,5
1.7.1. - от Министерството на образованието и науката 351 710,5
1.7.2. - от Министерството на отбраната 24 084,0
1.8. Българската академия на науките 75 046,8
1.8.1. - от Министерството на образованието и науката 72 496,8
1.8.2. - от Министерството на околната среда и водите 2 550,0
1.9. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда от Министерството на околната среда и водите 59 188,4
1.10. Националната компания "Стратегически инфраструктурни проекти" от Министерството на регионалното развитие 1 200,0
1.11. Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд (нето) 751 206,1
1.12. Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд "Земеделие" 198 534,6
2. Получени трансфери от: 87 040,0
2.1. Националния осигурителен институт за Министерството на труда и социалната политика 7 150,0
2.2. Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите 3 090,0
2.3. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за Министерството на околната среда и водите 36 500,0
2.4. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за Министерството на икономиката и енергетиката 40 300,0
IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 904 690,3
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2014 г., както следва:
V. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV) - 2 676 908,4
(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет, както следва:
VІ. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 2 676 908,4
(5) Средствата от резерва по ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 се разходват въз основа на акт на Министерския съвет, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) за публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" в размер до 381 218 хил. лв.;
2. за структурни мерки и програми за развитие на образованието в размер до 100 000 хил. лв., в това число до 22 000 хил. лв. за увеличаване на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища, определена в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда и за увеличение на диференцираните нормативи за издръжка на обучението в приоритетни професионални направления;
3. за програми за развитие на иновациите в размер до 20 000 хил. лв.;
4. за бойна подготовка и бойна готовност на видовете въоръжени сили в размер до 20 000 хил. лв.;
5. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г.) за инвестиции и програми в областта на енергетиката в размер до 100 000 хил. лв.
(6) Министерският съвет определя условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното разходване на средствата по ал. 5, т. 1 за постигане на икономически растеж, устойчиво развитие на регионите, създаване на възможност за генериране на заетост и доходи и повишаване на конкурентоспособността на икономиката.
(7) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Средствата от резерва по ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.3 се разпределят, както следва:
1. Министерство на вътрешните работи - в размер до 125 700,0 хил. лв.;
2. Министерство на труда и социалната политика - в размер до 50 000,0 хил. лв.;
3. Министерство на здравеопазването - в размер до 24 200,0 хил. лв.;
4. Министерство на регионалното развитие - в размер до 16 400,0 хил. лв.;
5. Министерство на земеделието и храните - в размер до 16 400,0 хил. лв.;
6. Висш съдебен съвет - в размер до 10 000,0 хил. лв.;
7. Министерство на правосъдието - в размер до 5 000,0 хил. лв.;
8. Министерство на външните работи - в размер до 3 000,0 хил. лв.;
9. Държавен фонд "Земеделие" - в размер до 70 000,0 хил. лв.;
10. Подпомагане финансирането на европейски проекти и други разходи - в размер до 77 000,0 хил. лв.
(8) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Средствата по ал. 7 се разходват въз основа на акт на Министерския съвет.
(9) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министерският съвет може да одобрява компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 7.
Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 140 000,0
1. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 140 000,0
  в т.ч. приходи от съдебни такси 120 000,0
II. РАЗХОДИ 434 000,0
1. Текущи разходи 428 950,0
2. Капиталови разходи 4 450,0
3. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 600,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) 294 000,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 294 000,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2014 г., както следва:
  Органи на съдебната власт Сума (хил. лв.)
  Висш съдебен съвет 11 962,0
  Върховен касационен съд 14 091,0
  Върховен административен съд 10 270,0
  Прокуратура на Република България 169 414,0
  Съдилища на Република България 221 973,0
  Национален институт на правосъдието 2 601,0
  Инспекторат към Висшия съдебен съвет 3 089,0
  Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 600,0
  Всичко: 434 000,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Висшия съдебен съвет, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. 38 904,0
2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. 57 693,0
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства в размер до 5 000,0 хил. лв. от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.

Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 1 560,0
1. Неданъчни приходи 1 560,0
II. РАЗХОДИ 52 373,0
1. Текущи разходи 47 816,0
2. Капиталови разходи 4 057,0
3. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 500,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 50 813,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 50 813,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:
Наименование на функционалната област Сума (хил. лв.)
1. Функционална област "Представителен и ефективен Парламент" 31 163,4
  в т.ч. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 500,0
2. Функционална област "Осигуряващи дейности" 20 207,7
3. Функционална област "Съпътстваща дейност" (Икономически и социален съвет) 1 001,9
  Всичко: 52 373,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Народното събрание, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. 21 564,7
2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. 23 725,3
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
(5) В срок до 31 януари 2014 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка.
(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.

Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 150,0
1. Неданъчни приходи 150,0
II. РАЗХОДИ 15 207,0
1. Текущи разходи 14 957,0
2. Капиталови разходи 250,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 15 057,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 15 057,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Сметната палата, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. 2 407,0
2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. 2 437,0
     

Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 5 569,0
1. Текущи разходи 5 316,0
2. Капиталови разходи 253,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 5 569,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 5 569,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Администрацията на президента, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. 1 852,0
2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. 1 887,0

Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 16 000,0
1. Неданъчни приходи 16 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 600,0
II. РАЗХОДИ 73 600,0
1. Текущи разходи 66 109,6
  в т.ч.  
1.1. Субсидии 4 000,0
1.1.1. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 4 000,0
2. Капиталови разходи 7 490,4
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 57 600,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 57 600,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (хил. лв.)
1. Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет" 7 745,4
2. Политика в областта на управлението на средствата от ЕС 830,0
3. Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България 16 474,0
4. Политика в областта на правото на вероизповедание 4 132,1
5. Политика в областта на архивното дело 7 000,0
6. Бюджетна програма "Администрация" 11 259,4
7. Бюджетна програма "Други дейности и услуги" 26 159,1
  Всичко: 73 600,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерския съвет, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. 27 510,0
2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. 28 140,0
(4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията съгласно приложение № 1.

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 2 065,0
1. Текущи разходи 1 965,0
2. Капиталови разходи 100,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 2 065,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 2 065,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Конституционния съд, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. 477,0
2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. 477,0

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 2 266,0
1. Текущи разходи 2 236,0
2. Капиталови разходи 30,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 2 266,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 2 266,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Омбудсмана, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. 993,0
2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. 993,0

Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 28 000,0
1. Неданъчни приходи 28 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 15 228,0
II. РАЗХОДИ 276 657,0
1. Текущи разходи 271 696,2
  в т.ч.  
1.1. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 11 130,0
2. Капиталови разходи 4 960,8
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 248 657,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 245 567,0
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 3 090,0
2.1. Получени трансфери (+) 3 090,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (хил. лв.)
1. Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси 18 034,7
2. Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи 211 340,1
3. Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма 21 705,4
4. Политика в областта на управлението на дълга 1 168,2
5. Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 12 873,9
5.1. Бюджетна програма "Оперативна програма "Административен капацитет" 1 500,5
5.2. Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд" 11 373,4
6. Бюджетна програма "Администрация" 11 534,7
  Всичко: 276 657,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на финансите, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. 22 653,3
2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. 42 658,0

Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 62 000,0
1. Неданъчни приходи 62 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 54 554,8
II. РАЗХОДИ 101 372,8
1. Текущи разходи 100 409,8
2. Капиталови разходи 963,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 39 372,8
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 39 372,8
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (хил. лв.)
1. Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба 92 355,7
2. Политика в областта на публичната дипломация 769,6
3. Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация 8 247,5
  Всичко: 101 372,8
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на външните работи, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. 70 473,3
2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. 78 473,3

Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 52 000,0
1. Неданъчни приходи 52 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 100,0
II. РАЗХОДИ 1 021 475,0
1. Текущи разходи 969 081,0
  в т.ч.  
1.1. Субсидии 1 978,0
1.1.1. Субсидии за нефинансови предприятия 1 978,0
1.2. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 049,0
2. Капиталови разходи 52 394,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 978 302,9
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 002 386,9
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -24 084,0
2.1. Предоставени трансфери (-) -24 084,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 8 827,9
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -8 827,9
  в т.ч.  
1. Задължения по финансов лизинг и търговски кредит -8 827,9
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (хил. лв.)
1. Политика в областта на отбранителните способности 957 304,0
2. Политика в областта на съюзната и международна сигурност 64 171,0
  Всичко: 1 021 475,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на отбраната, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. 220 000,0
2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. 180 000,0
(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища съгласно приложение № 2.

Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 174 638,0
1. Неданъчни приходи 174 638,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 56 138,0
II. РАЗХОДИ 999 556,0
1. Текущи разходи 985 257,0
2. Капиталови разходи 14 299,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 833 351,8
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 833 351,8
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 8 433,8
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -8 433,8
  в т.ч.  
1. Задължения по финансов лизинг и търговски кредит -8 433,8
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (хил. лв.)
1. Политика в областта на защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, сигурност на границите, пожарна безопасност и защита на населението (общо), в т.ч.: 994 356,0
1.1. Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция, миграция, граничен контрол и охрана на държавната граница" 671 711,0
1.2. Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" 143 932,0
1.3. Бюджетна програма "Информационно осигуряване, обучение и квалификация, медицинско и административно обслужване" 178 713,0
2. Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 5 200,0
2.1. Бюджетна програма "Убежище и бежанци" 5 200,0
  Всичко: 999 556,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. 102 976,0
2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. 115 376,0

Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 69 000,0
1. Неданъчни приходи 69 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 68 595,8
II. РАЗХОДИ 178 919,0
1. Текущи разходи 164 173,5
  в т.ч.  
1.1. Субсидии 500,0
1.1.1. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 500,0
2. Капиталови разходи 14 745,5
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 109 919,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 109 919,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на правосъдието 77 166,8
2. Политика в областта на изпълнение на наказанията 97 492,0
3. Бюджетна програма "Администрация" 4260,2
  Всичко: 178 919,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на правосъдието, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които 40 000,0
  могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които 64 642,7
  могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 28 000,0
1. Неданъчни приходи 28 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 18 874,4
II. РАЗХОДИ 1 061 578,8
1. Текущи разходи 1 060 188,8
  в т.ч.  
1.1. Субсидии 3 690,0
1.1.1. Субсидии за нефинансови предприятия 3 420,0
1.1.2. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 270,0
1.2. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 959 523,3
2. Капиталови разходи 1 390,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 033 578,8
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 026 428,8
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 7 150,0
2.1. Получени трансфери (+) 7 150,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на Сума
  политика/бюджетната програма (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на заетостта 96 601,2
2. Политика в областта на трудовите отношения 11 546,1
3. Политика в областта на социалната закрила и равните 169 348,3
  възможности  
4. Политика в областта на хората с увреждания 181 092,0
5. Политика в областта на социалното включване 593 453,1
6. Политика в областта на жизненото равнище, 518,3
  доходите и демографското развитие  
7. Политика в областта на свободното движение на 114,7
  работници, миграцията и интеграцията  
8. Бюджетна програма "Администрация" 8 905,2
  Всичко: 1 061 578,8
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 972 430,2
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 961 130,2
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  
(4) Финансирането на част или изцяло на отделни услуги, свързани с изпълнение на мерки и програми за повишаване пригодността за заетост на младежи, може да се извършва чрез ваучери.

Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 42 000,0
1. Неданъчни приходи 42 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 32 000,0
II. РАЗХОДИ 388 082,0
1. Текущи разходи 373 082,0
  в т.ч.  
1.1. Субсидии 66 036,0
1.1.1. Субсидии за нефинансови предприятия 66 036,0
2. Капиталови разходи 15 000,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 346 082,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 359 482,0
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -13 400,0
2.1. Предоставени трансфери (-) -13 400,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на Сума
  политика/бюджетната програма (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на промоцията, превенцията 66 630,4
  и контрола на общественото здраве  
2. Политика в областта на диагностиката и лечението 282 352,0
3. Политика в областта на лекарствените продукти и 15 973,0
  медицинските изделия  
4. Бюджетна програма "Администрация" 23 126,6
  Всичко: 388 082,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 223 650,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 217 353,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  
(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565" за закупуване през 2014 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
(5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2014 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565".

Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 28 135,0
1. Неданъчни приходи 13 260,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 470,0
2. Помощи и дарения 14 875,0
II. РАЗХОДИ 420 255,9
1. Текущи разходи 417 198,9
  в т.ч.  
1.1. Субсидии 10 731,9
1.1.1. Субсидии за нефинансови предприятия 9 431,9
1.1.2. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 1 300,0
2. Капиталови разходи 3 057,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 393 120,9
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 817 328,2
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -424 207,3
2.2. Предоставени трансфери (-) -424 207,3
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 1 000,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -1 000,0
  в т.ч.  
1. Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен -1 000,0
  държавен дълг (нето)  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено 364 145,6
  образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка  
  и училищното образование. Учене през целия живот  
2. Политика в областта на равен достъп до качествено висше 50 755,0
  образование и развитие на научния потенциал  
3. Бюджетна програма "Администрация" 5 355,3
  Всичко: 420 255,9
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 220 052,8
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 219 724,1
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  
(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 3.

Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 21 000,0
1. Неданъчни приходи 21 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 300,0
II. РАЗХОДИ 120 739,6
1. Текущи разходи 116 555,9
  в т.ч.  
1.1. Субсидии 13 500,0
1.1.1. Субсидии за нефинансови предприятия 12 900,0
1.1.2. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 600,0
2. Капиталови разходи 4 183,7
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 99 739,6
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 99 739,6
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото 13 662,0
  културно наследство  
2. Политика в областта на създаване и популяризиране на 102 300,9
  съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено  
  художествено образование  
3. Бюджетна програма "Администрация" 4 776,7
  Всичко: 120 739,6
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на културата, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 52 236,5
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 59 236,5
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 9 000,0
1. Неданъчни приходи 9 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 3 100,0
II. РАЗХОДИ 43 954,3
1. Текущи разходи 41 942,0
2. Капиталови разходи 2 012,3
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) -8 343,7
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 16 894,7
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -25 238,4
2.1. Получени трансфери (+) 36 500,0
2.2. Предоставени трансфери (-) -61 738,4
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) -43 298,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 43 298,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на управление на водите 7 459,3
2. Политика в областта на управление на отпадъците и опазване 2 354,3
  на почвите  
3. Политика в областта на опазване на чистотата на атмосферния 1 293,5
  въздух  
4. Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие 6 153,7
5. Политика в областта на Националната система за мониторинг на 8 970,2
  околната среда и информационна обезпеченост  
6. Политика в областта на повишаване на екологичното съзнание и 1 099,5
  култура  
7. Политика в областта на предотвратяването и контрола на 3 037,4
  замърсяването и управление на химикалите  
8. Политика в областта на управление на дейностите по 530,7
  изменение на климата  
9. Бюджетна програма "Администрация" 13 055,7
  Всичко: 43 954,3
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на околната среда и водите, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 9 786,1
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 16 712,3
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 157 290,0
1. Неданъчни приходи 157 290,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 18 058,6
II. РАЗХОДИ 122 802,3
1. Текущи разходи 121 130,2
  в т.ч.  
1.1. Субсидии 63 644,7
1.1.1. Субсидии за нефинансови предприятия 63 574,7
1.1.2. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 70,0
2. Капиталови разходи 1 672,1
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 40 300,0
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 40 300,0
2.1. Получени трансфери (+) 40 300,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 74 787,7
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -74 787,7
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на устойчивото 35 939,8
  икономическо развитие и конкурентоспособност  
2. Политика в областта на ефективното 11 225,1
  външноикономическо сътрудничество  
3. Политика в областта на устойчивото развитие на туризма 4 034,0
4. Политика в областта на устойчивото и 61 938,5
  конкурентоспособно енергийно развитие  
5. Бюджетна програма "Администрация" 9 664,9
  Всичко: 122 802,3
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на икономиката и енергетиката, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 93 126,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 90 126,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  
(4) Министерският съвет може да извършва промени по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г. при възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани със спецификата на Фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и Фонд "Радиоактивни отпадъци", при условие че не се влошава бюджетното салдо по държавния бюджет.

Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 246 100,0
1. Неданъчни приходи 246 100,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 239 435,4
II. РАЗХОДИ 211 383,2
1. Текущи разходи 157 500,0
2. Капиталови разходи 53 883,2
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) -24 752,8
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) -23 552,8
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -1 200,0
2.1. Предоставени трансфери (-) -1 200,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 9 964,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -9 964,0
  в т.ч.  
1. Задължения по финансов лизинг и търговски кредит -140,4
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на развитието на регионите в 3 725,0
  страната и намаляване на различията,  
  ефективното и ефикасно използване на  
  публичните финанси за подобряване качеството  
  на жизнената среда и създаването на работни места  
2. Политика в областта на подобряване 200 340,9
  инфраструктурната свързаност на регионите -  
  изграждане и модернизиране на пътната и ВиК инфраструктура  
3. Други бюджетни програми (общо), в. т.ч.: 7 317,3
3.1. Бюджетна програма "Ефективно управление на 705,2
  държавната собственост, държавното участие в  
  търговските дружества и държавни предприятия  
  и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането"  
3.2. Бюджетна програма "Гражданска регистрация и 1 928,5
  административно обслужване на населението"  
3.3. Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация" 4 683,6
  Всичко: 211 383,2
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на регионалното развитие, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 122 813,3
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 180 176,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 174 000,0
1. Неданъчни приходи 174 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 86 956,3
II. РАЗХОДИ 209 381,5
1. Текущи разходи 206 624,5
2. Капиталови разходи 2 757,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 35 381,5
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 35 381,5
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на земеделието и селските райони 158 783,2
2. Политика в областта на рибарството и аквакултурите 4 939,2
3. Политика в областта на съхраняването и 29 275,2
  увеличаването на горите и дивеча  
4. Бюджетна програма "Администрация" 16 383,9
  Всичко: 209 381,5
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на земеделието и храните, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 45 944,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 64 937,9
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 22. (1) Приема бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 51 000,0
1. Неданъчни приходи 51 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 23 426,0
II. РАЗХОДИ 248 104,1
1. Текущи разходи 242 915,6
  в т.ч.  
1.1. Субсидии 192 375,0
1.1.1. Субсидии за нефинансови предприятия 192 375,0
2. Капиталови разходи 5 188,5
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 212 597,4
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 203 497,4
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 9 100,0
2.1. Получени трансфери (+) 9 100,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 15 493,3
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -15 493,3
  в т.ч.  
1. Задължения по финансов лизинг и търговски кредит -5 493,3
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на транспорта, информационните технологии и 234 417,8
  съобщенията (общо), в т.ч.:  
1.1. Бюджетна програма "Развитие на транспорта и осигуряване на 205 688,2
  безопасност, сигурност и екологосъобразност"  
1.2. Бюджетна програма "Развитие на информационните технологии и съобщенията" 28 729,6
2. Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и 13 686,3
  психологическа експертиза"  
  Всичко: 248 104,1
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 210 793,9
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 262 570,4
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 23. (1) Приема бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 25 700,0
1. Неданъчни приходи 25 700,0
II. РАЗХОДИ 66 202,5
1. Текущи разходи 64 602,5
  в т.ч.  
1.1. Субсидии 44 916,0
1.1.1. Субсидии за нефинансови предприятия 234,0
1.1.2. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 44 682,0
1.2. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 5 264,0
2. Капиталови разходи 1 600,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 40 502,5
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 40 502,5
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на спорта за учащи и спорта 13 563,6
  в свободното време  
2. Политика в областта на спорта за високи постижения 46 317,3
3. Политика в областта на привеждането на 2 367,6
  спортните обекти и съоръжения във вид,  
  отговарящ на съвременните международни тандарти  
4. Политика в областта на усвояването и 250,5
  прилагането на добри международни практики за спорта  
5. Политика в областта на младите хора 2 155,6
6. Бюджетна програма "Администрация" 1 547,9
  Всичко: 66 202,5
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на младежта и спорта, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 56 729,2
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 56 884,2
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 24. (1) Приема бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 25 400,0
1. Неданъчни приходи 25 400,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 23 653,3
II. РАЗХОДИ 25 084,4
1. Текущи разходи 22 280,7
2. Капиталови разходи 2 803,7
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 315,6
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -315,6
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на подобряването на инвестиционния процес 25 084,4
  чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на  
  информационните системи на кадастъра и имотния регистър,  
  стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване  
  качеството на превантивния и текущ контрол и прилагане на  
  европейските стандарти (общо), в т.ч.:  
1.1. Бюджетна програма "Инвестиционно проектиране, устройствено 5 121,9
  планиране, финансиране и контрол"  
1.2. Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на 7 458,2
  инвестиционния процес в строителството"  
1.3. Бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър" 12 504,3
  Всичко: 25 084,4
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на инвестиционното проектиране, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 10 740,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 10 740,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 25. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 200,0
1. Неданъчни приходи 200,0
II. РАЗХОДИ 112 247,0
1. Текущи разходи 111 447,0
2. Капиталови разходи 800,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 112 047,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 112 047,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на защитата на националната сигурност 112 247,0
  Всичко: 112 247,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Държавната агенция "Национална сигурност", както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 8 719,5
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 8 427,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 26. (1) Приема бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 3 557,0
1. Текущи разходи 3 357,0
2. Капиталови разходи 200,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 3 557,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 3 557,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 1 400,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 1 400,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 27. (1) Приема бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 2 000,0
1. Текущи разходи 1 950,0
2. Капиталови разходи 50,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 2 000,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 2 000,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Комисията за защита от дискриминация, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 621,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 625,4
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 28. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 2 373,0
1. Текущи разходи 2 273,0
2. Капиталови разходи 100,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 2 373,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 2 373,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Комисията за защита на личните данни, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 915,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 919,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 29. (1) Приема бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 5 401,0
1. Текущи разходи 5 351,0
2. Капиталови разходи 50,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 5 401,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 5 401,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 1 026,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 1 050,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 30. (1) Приема бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 250,0
1. Неданъчни приходи 250,0
II. РАЗХОДИ 32 984,0
1. Текущи разходи 32 572,0
2. Капиталови разходи 412,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 32 734,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 32 734,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Националната служба за охрана, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 6 430,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 6 430,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 31. (1) Приема бюджета на Националната разузнавателна служба за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 17 474,0
1. Текущи разходи 17 274,0
2. Капиталови разходи 200,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 17 474,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 17 474,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Националната разузнавателна служба, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 1 685,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 1 685,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 32. (1) Приема бюджета на Националния статистически институт за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 1 500,0
1. Неданъчни приходи 800,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 2,0
2. Помощи и дарения 700,0
II. РАЗХОДИ 18 185,6
1. Текущи разходи 15 355,6
2. Капиталови разходи 2 830,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 16 685,6
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 16 685,6
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Националния статистически институт, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 5 766,8
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 6 192,3
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 33. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 6 000,0
1. Неданъчни приходи 6 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 3 150,0
II. РАЗХОДИ 3 317,9
1. Текущи разходи 3 317,9
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 2 682,1
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -2 682,1
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Комисията за защита на конкуренцията, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 180,3
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 180,3
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 34. (1) Приема бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 95 000,0
1. Неданъчни приходи 95 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 94 800,0
II. РАЗХОДИ 7 868,1
1. Текущи разходи 6 868,1
2. Капиталови разходи 1 000,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) -16 100,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) -7 000,0
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -9 100,0
2.2. Предоставени трансфери (-) -9 100,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 71 031,9
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -71 031,9
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Комисията за регулиране на съобщенията, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 2 908,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 2 984,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 35. (1) Приема бюджета на Съвета за електронни медии за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 1 300,0
1. Неданъчни приходи 1 300,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 1 300,0
II. РАЗХОДИ 1 307,5
1. Текущи разходи 1 292,5
2. Капиталови разходи 15,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 7,5
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 7,5
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Съвета за електронни медии, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 293,8
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 301,8
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 36. (1) Приема бюджета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 160 220,0
1. Неданъчни приходи 160 220,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 160 015,0
II. РАЗХОДИ 3 914,6
1. Текущи разходи 3 864,6
2. Капиталови разходи 50,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 156 305,4
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -156 305,4
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 559,6
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 559,6
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 37. (1) Приема бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 8 500,0
1. Неданъчни приходи 8 500,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 8 500,0
II. РАЗХОДИ 5 958,6
1. Текущи разходи 5 870,6
2. Капиталови разходи 88,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 2 541,4
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -2 541,4
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Агенцията за ядрено регулиране, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 3 445,5
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 3 535,5
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 38. (1) Приема бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 4 359,0
1. Текущи разходи 3 859,0
2. Капиталови разходи 500,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 4 359,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 4 359,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Държавната комисия по сигурността на информацията, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 2 037,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 2 187,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 39. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 2 050,0
1. Неданъчни приходи 2 050,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 40,0
II. РАЗХОДИ 40 093,1
1. Текущи разходи 19 924,0
2. Капиталови разходи 1 396,7
3. Прираст на държавния резерв (нето) 18 772,4
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 38 043,1
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 38 043,1
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на държавния резерв и военновременните 40 093,1
  запаси (общо), в т.ч.:  
1.1. Бюджетна програма "Държавен резерв и военновременни запаси" 21 989,1
1.2. Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации и целевите 18 104,0
  запаси от нефт и нефтопродукти"  
  Всичко: 40 093,1
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 29 762,6
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 33 711,9
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  
(4) В утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максимални размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", не се включва покупко-продажбата по поддържане и обновяване на държавния резерв.

Чл. 40. (1) Приема бюджета на Авиоотряд 28 за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 6 294,0
1. Текущи разходи 6 294,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 6 294,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 6 294,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Авиоотряд 28, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 3 494,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 3 694,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 41. (1) Приема бюджета на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 1 310,0
1. Текущи разходи 1 280,0
2. Капиталови разходи 30,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 310,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 310,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 468,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 478,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 42. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 7 241,9
1. Неданъчни приходи 7 241,9
  в т.ч. приходи от държавни такси 4 941,4
II. РАЗХОДИ 10 429,8
1. Текущи разходи 10 132,8
2. Капиталови разходи 297,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 3 187,9
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 3 187,9
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Комисията за финансов надзор, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 2 252,9
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 2 681,9
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 43. (1) Приема бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 1 086,1
1. Текущи разходи 1 069,5
2. Капиталови разходи 16,6
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 086,1
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 086,1
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 222,1
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 222,1
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 44. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 1 673,0
1. Текущи разходи 1 373,0
2. Капиталови разходи 300,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 673,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 673,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Централната избирателна комисия, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 656,2
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 668,7
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 45. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Технически операции" за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 136,0
1. Неданъчни приходи 136,0
II. РАЗХОДИ 42 501,0
1. Текущи разходи 42 501,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 42 365,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 42 365,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на прилагането на специални разузнавателни 42 501,0
  средства  
  Всичко: 42 501,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Държавната агенция "Технически операции", както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 4 853,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 4 853,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 46. (1) Приема бюджета на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 1 548,0
1. Текущи разходи 1 300,0
2. Капиталови разходи 248,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 548,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 548,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 698,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 698,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 47. (1) Приема бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2014 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 16 196,7
1. Данъчни приходи 1 046,7
2. Неданъчни приходи 15 150,0
II. РАЗХОДИ 367 205,3
1. Текущи разходи 316 583,5
1.1. Субсидии 263 680,0
1.1.1. Субсидии за нефинансови предприятия 263 680,0
2. Капиталови разходи 50 621,8
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 391 008,6
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 391 008,6
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 40 000,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -40 000,0
  в т.ч.  
1. Предоставени кредити (нето) -40 000,0
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Държавен фонд "Земеделие", както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 323 704,8
  разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 333 704,8
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.  

Чл. 48. Определя бюджетните взаимоотношения с централния бюджет на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Българско национално радио 42 112,0
  в т.ч.  
  - по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 3 900,0
2. Българска национална телевизия 65 147,0
  в т.ч.  
  - по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 8 100,0
3. Българска телеграфна агенция 4 085,0

Чл. 49. Приема субсидиите за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2014 г. съгласно приложение № 4.

Чл. 50. Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2014 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 5 и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 1 988 198,8 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 255 640,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 19 000,0 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 121 900,0 хил. лв., в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища 60 000,0 хил. лв. и по общини, както следва:
(в хил. лв.)
Общини Бюджетни взаимоотношения От тях:
    обща субсидия за деле- гира ните от дър- жавата дейности трансфери за местни дейности целева субсидия за капиталови разходи
      обща изравнителна субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища общо в т.ч.
            за изграждане и основен ремонт на общински пътища
1 2(к.3+к.4+к.5+к.6) 3 4 5 6 7
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Банско 5 317,4 4 713,0 144,7 62,9 396,8 257,6
Белица 4 569,4 3 157,6 713,4 164,4 534,0 404,3
Благоевград 26 118,8 22 941,0 2 253,7 90,6 833,5 370,4
Гоце Делчев 12 505,2 10 629,4 1 566,8 21,3 287,7 87,6
Гърмен 6 561,1 5 059,5 1 101,9 76,0 323,7 150,3
Кресна 2 482,6 1 776,0 423,5 38,2 244,9 155,7
Петрич 18 203,9 14 087,1 2 865,1 144,2 1 107,5 589,3
Разлог 7 674,0 6 505,7 554,3 112,3 501,7 341,0
Сандански 14 234,3 11 387,9 1 664,7 137,0 1 044,7 559,9
Сатовча 6 818,5 5 359,2 1 049,9 48,5 360,9 198,2
Симитли 5 811,5 4 388,5 901,5 98,4 423,1 228,7
Струмяни 3 005,3 2 088,6 345,3 101,7 469,7 315,8
Хаджидимово 4 329,7 3 401,1 654,0 24,7 249,9 100,5
Якоруда 4 206,2 3 114,0 731,5 81,7 279,0 162,8
ОБЛАСТ БУРГАС
Айтос 9 847,7 7 564,1 1 722,9 64,6 496,1 264,0
Бургас 64 884,1 62 421,3 1 379,9 59,9 1 023,0 167,7
Камено 4 510,9 3 746,2 516,5 20,5 227,7 84,5
Карнобат 9 781,3 7 700,4 1 228,1 100,5 752,3 410,7
Малко Търново 2 561,1 1 783,1 182,9 112,3 482,8 313,8
Несебър 7 176,7 6 542,0 255,9 36,1 342,7 147,5
Поморие 8 658,5 7 915,2 265,8 67,6 409,9 180,6
Приморско 2 239,1 2 032,0 55,8 11,8 139,5 48,2
Руен 10 761,3 7 717,7 2 177,7 94,2 771,7 385,2
Созопол 3 773,5 3 246,5 110,3 50,4 366,3 206,6
Средец 7 115,9 5 584,6 675,3 101,8 754,2 416,3
Сунгурларе 5 993,8 4 342,5 1 034,5 73,2 543,6 265,1
Царево 3 083,6 2 642,6 99,4 36,1 305,5 147,5
ОБЛАСТ ВАРНА
Аврен 3 138,9 2 588,3 229,6 41,0 280,0 121,5
Аксаково 6 616,5 5 262,2 696,5 118,6 539,2 296,5
Белослав 5 126,5 4 591,8 409,6 11,8 113,3 48,2
Бяла 1 621,2 1 491,9 31,9 8,4 89,0 33,6
Варна 88 118,6 84 352,2 2 307,7 45,6 1 413,1 186,7
Ветрино 1 923,0 1 434,2 205,6 35,3 247,9 144,7
Вълчи дол 4 803,7 3 583,2 777,9 47,1 395,5 192,9
Девня 3 222,4 2 867,7 160,0 26,6 168,1 109,1
Долни 8 345,7 6 712,7 1 182,2 47,5 403,3 194,0
чифлик            
Дългопол 5 557,4 4 188,8 975,3 41,6 351,7 169,9
Провадия 9 358,2 7 418,2 1 350,6 63,5 525,9 259,8
Суворово 3 200,6 2 628,8 316,5 31,4 223,9 127,7
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Велико 28 856,3 25 721,3 1 753,1 194,2 1 187,7 577,0
Търново            
Горна 14 037,8 11 456,0 2 117,2 47,7 416,9 152,6
Оряховица            
Елена 5 813,9 3 658,5 837,2 209,8 1 108,4 795,6
Златарица 2 165,6 1 673,2 186,5 38,8 267,1 153,7
Лясковец 4 056,5 3 146,2 662,8 29,8 217,7 121,7
Павликени 8 266,8 6 130,0 1 541,3 67,1 528,4 274,4
Полски 5 322,3 4 262,8 736,5 28,3 294,7 116,1
Тръмбеш            
Свищов 11 180,1 8 806,5 1 877,9 39,3 456,4 161,3
Стражица 7 084,4 5 699,8 821,7 93,1 469,8 264,6
Сухиндол 1 785,4 1 507,5 143,3 15,0 119,6 62,0
ОБЛАСТ ВИДИН
Белоградчик 3 515,7 2 815,3 355,3 45,6 299,5 141,9
Бойница 1 479,9 1 168,6 164,9 18,1 128,3 73,9
Брегово 3 892,2 3 298,4 373,6 25,5 194,7 103,6
Видин 20 059,9 16 465,5 2 825,0 63,5 705,9 259,9
Грамада 1 055,1 703,8 192,7 19,2 139,4 70,0
Димово 3 460,6 2 575,5 443,8 50,7 390,6 207,9
Кула 2 699,0 2 074,6 361,4 33,1 229,9 135,8
Макреш 1 020,3 699,7 202,0 9,9 108,7 41,0
Ново село 1 818,5 1 519,5 207,7 9,5 81,8 33,5
Ружинци 2 313,2 1 745,3 358,1 23,0 186,8 93,8
Чупрене 1 643,6 1 163,0 290,9 20,5 169,2 83,7
ОБЛАСТ ВРАЦА
Борован 2 837,3 2 228,3 395,0 28,5 185,5 116,5
Бяла Cлатина 10 028,4 8 022,3 1 577,9 58,3 369,9 148,0
Враца 27 023,9 23 229,3 2 957,1 77,3 760,2 315,9
Козлодуй 8 579,6 7 698,8 718,9 7,2 154,7 25,9
Криводол 3 174,5 2 252,9 664,8 23,9 232,9 85,9
Мездра 8 191,9 6 265,9 1 222,1 83,8 620,1 342,5
Мизия 2 802,8 2 195,3 472,9 17,9 116,7 36,8
Оряхово 3 875,8 2 896,1 697,6 33,4 248,7 137,4
Роман 3 532,9 2 692,7 470,1 57,8 312,3 194,7
Хайредин 2 367,8 1 858,5 344,6 18,8 145,9 76,5
ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово 18 998,0 14 758,2 2 496,1 193,0 1 550,7 789,7
Дряново 5 488,7 4 444,1 483,5 88,5 472,6 293,9
Севлиево 13 653,0 10 421,7 1 636,7 254,0 1 340,6 872,6
Трявна 4 780,0 3 158,8 496,1 247,6 877,5 746,6
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик 6 977,8 6 119,1 248,1 73,3 537,3 299,3
Генерал 5 479,0 3 900,1 881,1 64,2 633,6 262,6
Тошево            
Добрич 28 175,0 24 878,5 2 908,7 12,9 374,9 52,7
Добричка 9 225,8 6 161,9 1 798,4 135,1 1 130,4 552,6
Каварна 6 116,7 5 498,7 178,1 52,3 387,6 176,8
Крушари 3 679,7 2 831,0 498,2 39,0 311,5 159,6
Тервел 6 938,3 5 246,5 1 109,5 94,6 487,7 241,7
Шабла 2 202,3 1 684,8 213,4 35,7 268,4 146,1
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Ардино 5 398,4 3 610,3 784,2 151,6 852,3 526,9
Джебел 3 902,1 2 681,1 544,7 77,7 598,6 317,7
Кирково 8 964,6 5 870,8 1 463,1 280,4 1 350,3 856,9
Крумовград 8 851,1 5 999,7 1 365,6 206,5 1 279,3 739,4
Кърджали 23 840,1 19 479,5 2 372,9 400,9 1 586,8 727,6
Момчилград 6 513,1 4 530,4 940,0 244,2 798,5 460,5
Черноочене 4 306,3 2 757,2 623,0 147,6 778,5 471,7
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Бобовдол 2 952,4 2 150,7 443,5 75,1 283,1 140,3
Бобошево 1 189,8 762,4 187,5 31,0 208,9 126,3
Дупница 13 433,4 10 819,0 2 111,1 44,5 458,8 182,5
Кочериново 2 240,2 1 535,4 352,6 50,4 301,8 206,3
Кюстендил 19 619,1 15 486,5 2 678,9 168,9 1 284,8 691,3
Невестино 1 635,2 873,8 391,5 40,5 329,4 165,7
Рила 1 301,8 1 055,4 150,1 4,0 92,3 16,2
Сапарева баня 1 955,4 1 521,0 277,9 28,3 128,2 61,9
Трекляно 1 105,9 565,1 192,2 47,9 300,7 195,7
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Априлци 1 570,2 1 213,0 90,6 49,6 217,0 158,3
Летница 2 167,8 1 690,3 297,4 24,9 155,2 101,7
Ловеч 17 894,2 14 775,4 2 009,1 128,6 981,1 525,9
Луковит 7 306,0 5 671,8 1 233,4 47,5 353,3 179,0
Тетевен 8 005,9 6 419,9 1 113,3 60,8 411,9 194,3
Троян 10 721,8 8 094,9 1 441,5 175,4 1 010,0 687,4
Угърчин 3 546,7 2 330,5 630,5 88,0 497,7 359,8
Ябланица 3 289,4 2 469,0 444,6 58,3 317,5 226,2
ОБЛАСТ МОНТАНА
Берковица 8 958,6 7 083,3 1 109,1 130,2 636,0 421,7
Бойчиновци 3 579,0 2 707,8 648,8 17,5 204,9 71,4
Брусарци 2 067,2 1 525,4 356,0 18,6 167,2 76,1
Вълчедръм 4 022,3 3 043,2 737,3 38,6 203,2 64,4
Вършец 3 341,8 2 540,7 499,7 38,2 263,2 156,5
Георги 2 125,7 1 712,2 178,6 33,6 201,3 90,4
Дамяново            
Лом 10 418,9 8 571,9 1 469,3 39,7 338,0 155,5
Медковец 1 788,2 1 395,2 279,7 15,8 97,5 36,7
Монтана 17 559,4 14 668,6 2 314,1 38,4 538,3 157,3
Чипровци 1 428,8 917,8 321,7 34,4 154,9 58,0
Якимово 1 620,1 1 142,0 331,5 16,9 129,7 69,4
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Батак 3 034,3 2 460,2 274,2 37,1 262,8 151,2
Белово 2 954,8 2 265,1 516,1 19,2 154,4 44,0
Брацигово 3 989,6 3 173,9 595,2 24,7 195,8 101,1
Велинград 14 987,8 11 964,1 2 159,2 100,3 764,2 410,3
Лесичово 2 647,7 2 024,7 387,1 31,0 204,9 126,4
Пазарджик 37 662,9 30 735,1 5 707,6 223,1 997,1 371,3
Панагюрище 7 406,7 5 941,0 1 083,4 36,1 346,2 147,8
Пещера 6 075,6 5 010,4 812,3 39,7 213,2 118,4
Ракитово 6 343,3 4 930,8 1 101,9 42,6 268,0 173,7
Септември 8 256,7 6 112,4 1 717,7 44,5 382,1 182,4
Стрелча 1 718,6 1 270,0 334,3 9,1 105,2 37,5
ОБЛАСТ ПЕРНИК
Брезник 2 855,2 1 732,4 519,1 76,2 527,5 311,6
Земен 1 345,9 795,2 291,8 26,0 232,9 106,4
Ковачевци 1 278,8 750,3 184,8 54,0 289,7 220,5
Перник 23 926,3 20 812,7 2 119,1 244,9 749,6 245,4
Радомир 7 230,1 5 722,5 913,7 58,0 535,9 237,3
Трън 2 905,9 1 721,5 477,5 76,8 630,1 314,1
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене 3 080,8 2 355,3 469,7 35,2 220,6 123,3
Гулянци 3 863,8 2 749,5 803,8 30,6 279,9 124,9
Долна 6 541,3 4 773,0 1 265,2 54,3 448,8 222,3
Митрополия            
Долни Дъбник 4 289,8 3 138,8 869,1 33,6 248,3 138,1
Искър 2 401,8 1 761,0 491,7 15,2 133,9 62,7
Левски 5 950,7 4 485,2 1 188,9 18,8 257,8 76,7
Никопол 3 273,0 2 372,0 643,1 20,9 237,0 85,7
Плевен 38 194,0 33 723,0 3 232,6 167,2 1 071,2 412,2
Пордим 3 449,5 2 794,3 423,0 27,9 204,3 114,2
Червен 9 130,2 6 885,5 1 771,0 57,2 416,5 196,0
бряг            
Кнежа 4 513,3 3 610,9 735,6 12,7 154,1 51,8
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Асеновград 19 119,3 15 212,4 2 917,0 127,9 862,0 424,5
Брезово 2 825,3 2 055,8 334,6 54,0 380,9 220,3
Калояново 3 960,9 2 896,6 724,3 35,9 304,1 146,5
Карлово 16 719,4 12 659,1 3 141,0 95,4 823,9 389,7
Кричим 3 146,8 2 507,5 583,7 3,0 52,6 12,9
Лъки 1 796,8 1 152,9 303,4 60,0 280,5 190,6
Марица 8 286,3 6 939,0 939,2 31,7 376,4 127,8
Перущица 2 003,3 1 574,0 340,3 12,0 77,0 49,3
Пловдив 97 970,3 92 188,3 4 547,9 12,7 1 221,4 51,8
Първомай 8 195,7 6 088,2 1 515,5 70,3 521,7 287,3
Раковски 7 499,3 5 866,7 1 322,0 30,6 280,0 124,7
Родопи 8 050,8 5 883,2 1 468,0 202,4 497,2 224,1
Садово 5 193,0 3 958,4 1 011,4 16,9 206,3 69,0
Стамболийски 6 190,6 4 826,0 1 182,1 25,7 156,8 54,0
Съединение 2 875,9 2 011,6 629,7 22,2 212,4 91,1
Хисаря 3 901,9 3 071,5 545,3 36,7 248,4 82,4
Куклен 2 055,1 1 544,9 211,7 63,5 235,0 165,0
Сопот 3 797,8 3 114,3 551,2 16,2 116,1 66,3
ОБЛАСТ РАЗГРАД
Завет 3 952,8 3 039,8 631,6 41,0 240,4 137,7
Исперих 8 916,4 7 391,5 1 083,4 43,3 398,2 151,2
Кубрат 6 733,9 5 325,8 956,2 56,8 395,1 196,0
Лозница 4 469,3 3 464,5 576,7 77,7 350,4 207,9
Разград 18 495,7 16 158,8 1 548,6 141,4 646,9 287,7
Самуил 4 208,3 3 443,4 472,4 46,7 245,8 120,4
Цар Калоян 2 405,1 1 898,8 385,1 13,1 108,1 53,8
ОБЛАСТ РУСЕ
Борово 2 797,3 2 263,6 275,7 39,3 218,7 133,3
Бяла 4 848,8 3 576,8 907,7 43,7 320,6 178,7
Ветово 4 428,7 3 289,1 817,3 41,8 280,5 170,7
Две могили 3 290,6 2 407,3 521,0 45,0 317,3 184,8
Иваново 2 828,1 1 611,8 672,5 76,2 467,6 311,9
Русе 46 977,7 40 967,7 4 843,7 177,3 989,0 287,5
Сливо поле 3 510,3 2 539,3 593,9 49,6 327,5 202,5
Ценово 1 943,1 1 280,6 414,8 29,8 217,9 122,2
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Алфатар 1 658,2 1 313,0 166,2 20,5 158,5 83,7
Главиница 4 918,0 3 660,8 855,2 51,7 350,3 138,7
Дулово 10 898,0 8 635,2 1 793,8 32,7 436,3 134,3
Кайнарджа 3 029,9 2 272,6 441,2 36,3 279,8 148,0
Силистра 17 915,7 15 220,4 2 029,2 66,3 599,8 271,3
Ситово 2 486,7 1 772,6 423,1 36,3 254,7 148,3
Тутракан 5 555,0 4 220,1 988,4 32,7 313,8 133,7
ОБЛАСТ СЛИВЕН
Котел 7 791,9 5 510,7 1 475,9 126,4 678,9 406,6
Нова 13 939,3 10 831,9 2 234,1 125,0 748,3 344,9
Загора            
Сливен 42 120,9 35 702,7 4 351,9 342,2 1 724,1 912,0
Твърдица 7 488,5 5 923,6 1 055,3 70,9 438,7 289,8
ОБЛАСТ СМОЛЯН
Баните 2 154,6 1 320,0 283,2 86,8 464,6 319,1
Борино 1 579,1 1 115,4 213,8 80,4 169,5 111,7
Девин 4 835,8 3 372,1 751,1 262,2 450,4 269,6
Доспат 3 843,7 2 968,8 599,5 61,2 214,2 110,0
Златоград 4 810,7 3 642,3 733,7 95,2 339,5 226,5
Мадан 4 628,5 3 061,6 742,8 183,0 641,1 379,4
Неделино 3 395,0 2 135,7 474,4 173,7 611,2 491,6
Рудозем 4 377,3 3 240,2 636,0 162,3 338,8 189,5
Смолян 17 169,4 14 420,8 663,4 624,8 1 460,4 893,9
Чепеларе 2 744,8 2 166,7 75,4 129,8 372,9 247,2
СТОЛИЧНА 293 987,9 278 850,2 9 473,2 278,2 5 386,3 609,1
ОБЩИНА            
ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Антон 876,8 664,2 115,8 19,8 77,0 58,0
Божурище 2 749,6 2 264,6 299,3 18,2 167,5 74,9
Ботевград 11 269,6 8 616,9 1 623,2 155,6 873,9 635,8
Годеч 2 396,8 1 462,4 435,8 65,6 433,0 267,6
Горна Малина 2 446,2 1 767,8 372,2 35,0 271,2 143,1
Долна баня 2 505,1 2 225,4 215,1 7,2 57,4 29,4
Драгоман 2 488,5 1 614,8 342,7 65,7 465,3 268,5
Елин Пелин 7 289,5 6 219,1 527,6 74,7 468,1 242,2
Етрополе 5 513,1 4 384,7 595,0 141,9 391,5 257,0
Златица 2 007,7 1 647,6 247,2 10,6 102,3 43,4
Ихтиман 6 739,0 5 142,8 981,0 76,4 538,8 312,4
Копривщица 1 366,9 1 151,4 126,8 11,8 76,9 48,2
Костенец 4 194,3 3 241,2 611,1 49,0 293,0 180,0
Костинброд 4 878,6 3 865,9 603,1 62,1 347,5 185,6
Мирково 1 135,4 833,7 111,7 27,0 163,0 99,7
Пирдоп 3 133,2 2 594,5 336,0 60,8 141,9 86,5
Правец 6 409,1 4 925,9 315,7 206,0 961,5 842,4
Самоков 12 224,0 10 414,9 1 018,1 133,4 657,6 258,1
Своге 7 266,1 4 694,6 1 315,2 231,8 1 024,5 663,5
Сливница 2 907,8 2 121,6 541,5 27,2 217,5 111,7
Чавдар 718,6 584,9 68,0 9,5 56,2 38,8
Челопеч 875,1 743,3 43,3 14,4 74,1 58,8
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Братя Даскалови 3 187,0 2 020,5 728,9 45,8 391,8 187,7
Гурково 2 317,1 1 758,1 408,3 14,6 136,1 43,8
Гълъбово 4 467,7 3 864,1 313,3 53,4 236,9 95,2
Казанлък 23 680,0 20 071,0 2 881,4 60,4 667,2 247,2
Мъглиж 4 233,2 3 080,4 814,6 38,6 299,6 158,5
Николаево 2 591,9 2 094,5 360,6 17,7 119,1 72,2
Опан 1 153,8 803,5 133,9 21,5 194,9 87,9
Павел баня 5 428,4 4 240,7 940,9 14,3 232,5 58,2
Раднево 6 710,7 5 247,1 902,3 88,9 472,4 227,9
Стара Загора 49 183,2 44 194,7 3 269,8 154,9 1 563,8 632,8
Чирпан 7 483,2 5 524,5 1 386,0 66,1 506,6 270,4
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Антоново 3 267,6 1 912,5 561,5 94,6 699,0 386,9
Омуртаг 8 300,4 6 033,1 1 444,8 94,6 727,9 386,9
Опака 2 692,9 2 062,1 435,8 24,3 170,7 99,4
Попово 10 496,7 7 728,5 1 756,8 125,4 886,0 512,5
Търговище 20 383,8 16 517,2 2 477,5 162,6 1 226,5 665,3
ОБЛАСТ ХАСКОВО
Димитровград 14 615,4 11 896,5 1 956,6 74,3 688,0 304,3
Ивайловград 3 942,7 2 280,1 770,0 118,0 774,6 482,6
Любимец 3 719,4 2 878,9 563,1 40,5 236,9 111,7
Маджарово 1 252,8 839,0 96,6 40,1 277,1 164,1
Минерални 2 080,1 1 504,5 291,9 40,9 242,8 135,2
бани            
Свиленград 8 056,3 6 348,1 1 084,4 75,1 548,7 276,6
Симеоновград 3 336,2 2 627,2 551,6 11,6 145,8 44,2
Стамболово 2 964,4 2 170,6 321,4 58,9 413,5 224,8
Тополовград 4 769,9 3 436,0 931,9 35,2 366,8 143,9
Харманли 7 611,9 6 006,5 974,1 66,5 564,8 272,1
Хасково 28 065,5 25 238,4 1 776,1 106,2 944,8 350,9
ОБЛАСТ ШУМЕН
Велики Преслав 4 550,8 3 373,0 836,2 39,7 301,9 162,7
Венец 3 023,2 2 226,4 481,3 39,1 276,4 160,1
Върбица 4 326,8 3 245,6 773,8 26,8 280,6 110,0
Каолиново 4 794,7 3 679,1 803,2 30,2 282,2 123,3
Каспичан 3 313,9 2 535,9 550,3 24,1 203,6 98,5
Никола Козлево 3 237,3 2 568,6 441,7 54,3 172,7 64,2
Нови пазар 7 734,3 6 283,8 978,4 114,2 357,9 186,4
Смядово 3 505,3 2 820,8 499,4 13,9 171,2 56,8
Хитрино 2 510,0 1 681,9 344,8 86,6 396,7 232,1
Шумен 31 485,6 27 851,3 2 586,4 118,2 929,7 399,0
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Болярово 2 901,9 2 323,8 160,8 43,9 373,4 179,4
Елхово 6 139,7 4 494,4 1 101,3 69,5 474,5 226,2
Стралджа 5 724,7 4 155,2 1 028,4 72,8 468,3 233,8
Тунджа 7 439,7 4 663,2 1 854,6 92,9 829,0 380,2
Ямбол 25 100,5 21 725,4 3 076,0 7,2 291,9 29,1
ВСИЧКО: 2 384 738,8 1 988 198,8 255 640,0 19 000,0 121 900,0 60 000,0

Чл. 51. Стойностните и натуралните показатели на общините за делегираните от държавата дейности са определени съгласно приложение № 6.

Чл. 52. Разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, определени с решение на общинския съвет въз основа на поименните списъци на обектите за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, се представят в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.

Чл. 53. (1) Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва:
1. първо тримесечие - 30 на сто;
2. второ тримесечие - 25 на сто;
3. трето тримесечие - 20 на сто;
4. четвърто тримесечие - 25 на сто.
(2) Годишният размер на целевата субсидия за капиталови разходи за общините, без тази за изграждане и основен ремонт на общински пътища, се разпределя по тримесечия, както следва:
1. първо тримесечие - 15 на сто;
2. второ тримесечие - 30 на сто;
3. трето тримесечие - 30 на сто;
4. четвърто тримесечие - 25 на сто.
(3) Общата изравнителна субсидия по чл. 50 се предоставя на общините до 31 януари в размер 50 на сто и до 30 юни - останалите 50 на сто.
(4) Средствата за зимно поддържане и снегопочистване по чл. 50 се предоставят на общините до 20 януари в размер 75 на сто и до 30 октомври - останалите 25 на сто.
(5) Общата субсидия за делегираните от държавата дейности и целевата субсидия за капиталови разходи, без тази за изграждане и основен ремонт на общински пътища, се предоставят ежемесечно до 5-о число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение по ал. 1 и 2.
(6) Целевата субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища се предоставя въз основа на заявка от общините по ред и начин, определени от министъра на финансите.

Чл. 54. (1) Утвърждава допустимите максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември 2014 г. на разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси съгласно приложение № 7.
(2) Сумите за съответните разпоредители с бюджет по приложение № 7 могат да бъдат увеличени с акт на Министерския съвет, като общият размер на увеличенията не може да надвишава 20 на сто от сумата по ал. 1.
(3) Министерският съвет може да извършва компенсирани промени в сумите по приложение № 7 между отделните разпоредители с бюджет, когато очакваният размер на задълженията към доставчиците на даден разпоредител с бюджет по приложение № 7 и неговите разпоредители от по-ниска степен е по-малък от съответната сума по приложение № 7.
(4) В обхвата на задълженията по ал. 1 - 3 се включват всички задължения към доставчици, които подлежат на плащане и отчитане по съответните бюджети на разпоредителите по ал. 1, включително на техните разпоредители от по-ниска степен, с изключение на задълженията по финансов лизинг, търговски кредит и други форми на дълг за доставки на активи, отчетени като бюджетни разходи.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г.) (1) Утвърждава трансферите по чл. 1, ал. 2, раздел ІІІ, т. 1.1 в размер 95 на сто, като останалите 5 на сто се предоставят, в случай че не се превиши бюджетният дефицит по държавния бюджет.
(2) Утвърждава разходите, максималните размери на новите задължения за разходи по чл. 4 - 46 и трансферите по чл. 1, ал. 2, раздел ІІІ, т. 1.4, 1.5 и 1.6 в размер 90 на сто, като останалите 10 на сто се разпределят, както следва:
1. средства в размер на 225 000 хил. лв. се предоставят като допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за сметка на намаление на бюджетните взаимоотношения на централния бюджет с бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по чл. 4 - 46 и по трансферите по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.4, 1.5 и 1.6;
2. остатъкът от средствата от 10 на сто, след намалението със сумата по т. 1, се предоставят по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет, в случай че не се превиши бюджетният дефицит по държавния бюджет.
(3) Ограничението по ал. 1 и 2 не се отнася за средствата по стандарти за финансиране на дейностите в средното образование, здравеопазването, културата, социалните грижи, общинската администрация, функция "Отбрана и сигурност" в общините и средствата за текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата по бюджета на Министерството на труда и социалната политика.
(4) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 2, с изключение на Националната здравноосигурителна каса, в едномесечен срок от обнародването на този закон в "Държавен вестник" уведомяват министъра на финансите за извършените промени по показателите по бюджетите им, произтичащи от ал. 2, съгласно приложение № 7а, при условия и по ред, определени от министъра на финансите.

Чл. 56. В 10-дневен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. в "Държавен вестник" бюджетните организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети, както и програмните формати на бюджетите си при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 57. Утвърждава обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер 240 млн. лв.

Чл. 58. Съгласно схемата за държавна помощ № SA.32982 (2011/N) се утвърждават ваучери за гориво за земеделските производители на обща номинална стойност до 84 млн. лв. след одобряване от Европейската комисия с положително решение за удължаване срока на действие на схемата.

Чл. 59. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител, е 360 лв. от 1 януари 2014 г.

Чл. 60. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 199, ал. 3 и чл. 203, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и по чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" е 376 лв. от 1 януари 2014 г.

Чл. 61. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2014 г. е 350 лв.
(2) Размерът на месечните помощи за дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2014 г. е, както следва:
1. за първо дете - 35 лв.;
2. за второ дете - 50 лв.;
3. за трето и всяко следващо дете - 35 лв.
(3) При едновременно раждане от майката на две и повече деца помощта по ал. 2 за всяко от тях се определя и изплаща в размер 150 на сто от размера по ал. 2, т. 2.
(4) Размерът на месечната помощ за дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 2, т. 1.
(5) Размерът на месечната помощ за дете по чл. 7, ал. 8 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в двоен размер от размера по ал. 2, т. 2.
(6) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца за 2014 г. е 150 лв.
(7) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2014 г. е, както следва:
1. за първо дете - 250 лв.;
2. за второ дете - 600 лв.;
3. за трето и всяко следващо дете - 200 лв.
(8) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2014 г. е 100 лв.
(9) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2014 г. е 100 лв.
(10) Размерът на еднократната помощ за близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2014 г. е 1200 лв. за всяко дете.
(11) Размерът на еднократната помощ по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2014 г. е 2880 лв.
(12) Размерът на месечната добавка по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2014 г. е 240 лв.
(13) Размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за 2014 г. е 340 лв.

Чл. 62. Максималният размер на държавните парични награди по чл. 3, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията е, както следва:
1. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - до 700 лв.;
2. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 2 - до 700 лв.;
3. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 3 - до 5000 лв.

Чл. 63. Годишният размер на държавната субсидия за един получен действителен глас съгласно Закона за политическите партии за 2014 г. е 11 лв.

Чл. 64. Максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2014 г. е 80 лв.

Чл. 65. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2014 г. е в размер 4,5 млрд. лв.

Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Максималният размер на държавния дълг към края на 2014 г. не може да надвишава 22,5 млрд. лв.

Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет по реда на Закона за държавния дълг, е 8,9 млрд. лв.
(2) В рамките на текущата бюджетна година разпоредителите с бюджет по държавния бюджет не могат да поемат нов държавен дълг чрез финансов лизинг и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за получените като обезпечения по чл. 152, ал. 5, 8 и 12 от Закона за публичните финанси средства.
(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) В рамките на ограничението по ал. 1 може да бъде поет нов държавен дълг за осигуряване на ликвидна подкрепа.

Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министерският съвет може да поема външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, в размер общо до 6,9 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условие за последваща ратификация. Министерският съвет може да предприема действия за подготовка поемането на външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, както и на средносрочна програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари при условие за последваща ратификация през 2015 г.

Чл. 69. (1) За целите на касовото управление и плащанията на бюджетните организации освен дълга по чл. 67, ал. 1 може да се поема държавен дълг, който се изплаща до края на текущата бюджетна година, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината.
(2) За оптимизиране обслужването на държавния дълг министърът на финансите може да:
1. емитира освен дълга по чл. 67, ал. 1 държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината;
2. сключва договори за намаляване на риска при рефинансиране и изглаждане на матуритетната структура на дълга, при условие че в резултат на това не се увеличава номиналната стойност на дълга;
3. сключва договори за валутни и лихвени суапови операции;
4. изплаща предсрочно задължения по държавния дълг.

Чл. 70. (1) Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на Закона за държавния дълг през 2014 г., е 0,157 млрд. лв.
(2) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да одобрява и да предлага на Народното събрание издаване на държавни гаранции по заемни споразумения във връзка с финансирането на проект "Междусистемна газова връзка Гърция - България" в размер до валутната равностойност на 157 млн. лв. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

Чл. 71. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да одобрява и да предлага на Народното събрание издаване на държавни гаранции по Закона за Българската банка за развитие по нови външни заемни споразумения на Българската банка за развитие с Европейската инвестиционна банка в размер до валутната равностойност на 300 млн. лв. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

Чл. 72. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава държавни гаранции, както следва:
1. под формата на гаранционни депозити съгласно чл. 86 в общ размер до 100 млн. лв.;
2. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти в общ размер до 40,0 млн. лв.

Чл. 73. Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на чл. 71 и 72, е 0,44 млрд. лв.

Чл. 74. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет освен дълга по чл. 67, ал. 1 може да проведе преговори и сключи с Европейската инвестиционна банка споразумение за структурен програмен заем в размер до 500 млн. евро за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от фондовете на Европейския съюз, за периода 2014 - 2020 г. при условие за последваща ратификация.

Чл. 75. (1) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да проведе преговори и сключи с Европейската инвестиционна банка споразумения за държавен инвестиционен заем до 300 млн. евро за финансиране на проект "Транзитни пътища VІ" и за рамков заем до 150 млн. евро за следващия програмен период 2014 - 2020 г. за финансиране на малки проекти в аграрния сектор при условие за последваща ратификация през 2015 г.
(2) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да проведе преговори и да сключи с китайската Ексимбанк споразумение за кредитна линия за финансиране на българо-китайски инвестиционни проекти в областите: инфраструктура, иновативни технологии, производствени проекти с висока добавена стойност за икономиката в размер до 200 млн. евро при условие за последваща ратификация през 2015 г.

Чл. 76. За 2014 г. приходите, разходите, включително за сметка на националното съфинансиране, както и елементите на финансирането, свързани с държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, администрирани и управлявани от разпоредители с бюджет по държавния бюджет, са планирани по централния бюджет. Общият лимит на разходите е в размер до 246 379,9 хил. лв.

Чл. 77. (1) Министерският съвет утвърждава класификацията на разходите по области на политики и бюджетни програми за 2015 г. от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции, съгласно която се разработват бюджетните им прогнози и проектите им на бюджети.
(2) Класификацията по ал. 1 се изготвя от министъра на финансите по предложение на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.

Чл. 78. (1) Вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените с този закон разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции за 2014 г. се одобряват по реда на чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
(2) В случаите, когато с този закон е утвърдено разпределение на разходите само по една област на политика по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции, вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените им разходи по бюджетни програми се одобряват също по реда на чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Чл. 79. Министерският съвет може да извършва промени на утвърдените с този закон максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г., на първостепенните разпоредители с бюджет, част от държавния бюджет след представянето на годишните им отчети за 2013 г.

Чл. 80. Министерският съвет може да извършва промени в показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси при извършване на промени по реда на чл. 109, ал. 2 от същия закон.

Чл. 81. (1) Министерският съвет утвърждава разходите за персонал (заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения) през 2014 г. на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет с изключение на Народното събрание и на съдебната власт.
(2) Разходите за персонал се извършват до утвърдения по ал. 1 размер.
(3) Увеличение на разходите за персонал може да се извърши само с нормативен акт на Министерския съвет:
1. при структурни промени за сметка на намаление на други показатели по бюджета на съответния разпоредител с бюджет;
2. при намаление на разходите за персонал по бюджетите на други разпоредители с бюджет.
(4) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка.
(5) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друго бюджетно предприятие, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението и за изплащане на дължимите към тях осигурителни вноски и/или за издръжка.
(6) Алинеи 1 - 5 не се прилагат по отношение на разходите за персонал за сметка на:
1. получени средства от помощи и дарения, по международни договори и програми;
2. разходи за социално-битово и културно обслужване на персонала с характер на възнаграждения;
3. получени трансфери от други бюджети;
4. разходи за персонал на делегираните бюджети и целеви средства по програми за развитие на средното образование;
5. разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта и за възнаграждения на приемните семейства по Закона за закрила на детето;
6. проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
(7) Алинеи 4, 5 и 6 се прилагат съответно и от Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и от общините за делегираната от държавата дейност "Общинска администрация".

Чл. 82. Бюджетните организации, настанени в сгради - собственост на държавата или на общините, не заплащат наеми.

Чл. 83. (1) Определя сметките за средствата от Европейския съюз, за които през 2014 г. Министерският съвет ще утвърждава годишни разчети, съгласно приложение № 8.
(2) Промени в разчетите по сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при съществено влошаване на бюджетното й салдо.
(3) Промени в разчетите по сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните съгласувано с министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при влошаване на бюджетното й салдо.
(4) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени по утвърдените годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд и на Държавен фонд "Земеделие" при запазване на тяхното бюджетно салдо.

Чл. 84. Националното съфинансиране на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз и от други донори по Кохезионния фонд (Регламент (ЕО) 1164/94), Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Програмата за сътрудничество "България - Швейцария", се предоставя за сметка на трансфер по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.11 от държавния бюджет по сметка за средствата от Европейския съюз на Националния фонд.

Чл. 85. При необходимост възстановяването на средства към Европейската комисия по предприсъединителните финансови инструменти, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, частта за Шенген от временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение, Преходния финансов инструмент, както и към донорите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Програмата за сътрудничество "България - Швейцария", е за сметка на трансфера от централния бюджет и/или на такъв от минали години по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.

Чл. 86. (1) За покриване на финансовия недостиг на общини, други бюджетни предприятия и на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които са бенефициенти по проекти по оперативните програми "Транспорт", "Околна среда" и "Регионално развитие", одобрени от Европейската инвестиционна банка в съответствие с изискванията на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на Европейския съюз 2007 - 2013) между Република България и Европейската инвестиционна банка, може да се отпускат заеми от Българската банка за развитие въз основа на предоставени от централния бюджет възстановими средства със специално предназначение по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Закона за Българската банка за развитие.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на Българската банка за развитие като гаранционни депозити.
(3) Предоставянето на средства за покриване на финансов недостиг на заемообразен принцип чрез Българската банка за развитие се извършва в съответствие с утвърдения от Министерския съвет Механизъм за ползване на средства от Кредитното споразумение и сключения през 2011 г. договор между Българската банка за развитие и Министерството на финансите за определяне на условията за кредитиране на финансов недостиг на бенефициенти по оперативните програми "Транспорт", "Околна среда" и "Регионално развитие" със средства от Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България - съфинансиране по Фондовете на Европейския съюз 2007 - 2013 г.) между Република България и Европейската инвестиционна банка.
(4) Поетият дълг от общините по линия на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на Европейския съюз 2007 - 2013) между Република България и Европейската инвестиционна банка не се включва в обхвата на чл. 32 от Закона за публичните финанси.

Чл. 87. Държавен фонд "Земеделие" извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" за периода 2007 - 2013 г.

Чл. 88. Общините могат да бъдат подпомагани за достъпа си до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД, при изпълнение на проекти от европейските фондове при условия, по ред и критерии, определени от Министерския съвет съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България.

Чл. 89. (1) Министерският съвет може да променя бюджетните взаимоотношения между бюджетите на общините и бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет и с други бюджети и сметки, както и бюджетните взаимоотношения между бюджетите на общините и централния бюджет въз основа на взаимно предложение и/или при изпълнение на проекти, програми, събития и прояви, за подпомагане на общини в затруднено финансово състояние, както и при възлагане и/или изпълнение на определени дейности.
(2) Условията, редът и критериите за предоставяне на средствата на общини в затруднено финансово състояние се определят с акт на Министерския съвет.

Чл. 90. (1) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности, включително за инвестиционни разходи.
(2) Размерът на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет може да се увеличава/намалява в случаите по чл. 99 от Закона за публичните финанси.

Чл. 91. (1) Преобразуваните през 2014 г. в търговски дружества разпоредители с бюджет правят вноска в полза на централния бюджет в размер на разликата между утвърдените им приходи и разходи за 2014 г.
(2) Средствата по ал. 1 се превеждат до 25-о число в края на всяко тримесечие на базата на фактическото изпълнение на приходите.

Чл. 92. (1) Акционерните дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, в които размерът на средствата на фонд "Резервен" е достигнал или надхвърлил една десета част от капитала или определената от устава по-голяма част, при приключване на финансовата 2013 г. не правят отчисления за фонд "Резервен".
(2) Акционерните дружества по ал. 1, в които средствата на фонд "Резервен" са в размер, по-малък от посочения в ал. 1, при приключване на финансовата 2013 г. правят отчисления за фонда в размер на една десета част от реализираната печалба, а когато така определените отчисления биха довели до превишаване на определения размер на фонд "Резервен", правят отчисления в размер, съответстващ на средствата, необходими за неговото попълване.

Чл. 93. (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, дължат вноска в размер 50 на сто от получения наем в държавния бюджет, а общинските - в общинския бюджет.
(2) За имоти, отдадени под наем от дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие, в съответния бюджет се дължи вноска в размер 50 на сто от наема, съответстващ на държавното или общинското участие.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем.
(4) Държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения.
(5) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от държавните предприятия и дружествата с държавно участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметка за приходите по централния бюджет на Националната агенция за приходите.
(6) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от общинските предприятия и дружествата с общинско участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на общината, която има участие в съответното общинско предприятие или дружество.
(7) Вноските по ал. 1 и 2, дължими към държавния бюджет, се установяват и събират от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(8) Вноските по ал. 1 и 2, дължими към общинския бюджет, се установяват и събират от органите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 94. Първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет предвиждат в рамките на утвърдените с този закон капиталови разходи по бюджетите им за 2014 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания, при условие че те не са изпълнени до края на 2013 г.

Чл. 95. (1) Целево предоставяните средства от централния бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации и капиталови трансфери по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 1.1 и 2.2 и за финансиране на дейностите по техническата ликвидация, санирането на околната среда в миннодобивния отрасъл и отстраняването на минали екологични щети не могат да се използват за обезпечения.
(2) Средствата по ал. 1 не може да се използват и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и на вземания на трети лица.
(3) Неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по ал. 1 може да се прихващат в пълен размер с подлежащи на отпускане от централния бюджет трансфери, съответно със субсидии и компенсации, включително за общините.

Чл. 96. (1) Наличните парични средства по сметките по чл. 152, ал. 1 от Закона за публичните финанси може да се обезпечават от банките с вземания по дълга на Република България, поет с ратифицираните договори за прехвърляеми заеми с фиксирани лихвени проценти между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелтшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията, подписани на 4 ноември 2013 г.
(2) Обезпечаването по ал. 1 се извършва въз основа на писмено споразумение и има действие на договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог върху вземанията в полза на Министерството на финансите. Банките обезпечават с вземания по ал. 1, свободни от всякакви тежести и обезпечения, а разпореждане с тези вземания се извършва само със съгласие на Министерството на финансите.
(3) Разпоредбите на чл. 152, ал. 9, 10 и 13 от Закона за публичните финанси се прилагат съответно за обезпеченията по ал. 1.

Чл. 97. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министерският съвет може да предоставя на Фонда за гарантиране на влоговете в банките заеми от централния бюджет в общ размер до 2,0 млрд. лв., обезпечени с активи на фонда, включително и с бъдещите вземания на фонда към банките за годишни премийни вноски.

Чл. 98. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) (1) При банки, обявени в несъстоятелност, наличните към датата на обявяване в несъстоятелност на съответната банка средства по сметки и депозити на бюджетните организации, подлежащи на обезпечаване съгласно чл. 152, ал. 1 от Закона за публичните финанси, се трансформират във вземане на Министерството на финансите и се възстановяват на бюджетните организации в левове за сметка на средства на централния бюджет в Българската народна банка по реда на ал. 2 - 7.
(2) Средствата по ал. 1 се възстановяват на бюджетните организации за сметка на централния бюджет чрез съответните първостепенни разпоредители с бюджет, като:
1. възстановяването на средствата по ал. 1 на разпоредителите с бюджет по държавния бюджет, включително и средствата по сметки за чужди средства и сметки за средства от Европейския съюз, се извършва за сметка на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет със съответния бюджет;
2. възстановяването на средствата по ал. 1 на общините и техните подведомствени разпоредители с бюджет се извършва от централния бюджет, като средствата постъпват по бюджета на общината;
3. възстановяването на средствата по ал. 1 на държавните висши училища и Българската академия на науките се извършва чрез бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет за сметка на бюджетното му взаимоотношение с централния бюджет;
4. възстановяването на средствата по ал. 1 на разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси, без тези по т. 3, се извършва от централния бюджет;
5. възстановяването на средствата по сметките и депозитите по ал. 1 на разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси се извършва чрез съответния първостепенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет за сметка на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(3) В случай че средства по ал. 1 на бюджетна организация са съхранявани по обособени банкови сметки за средствата от Европейския съюз, възстановените по реда на ал. 2 такива средства по бюджета на бюджетната организация се прехвърлят по съответните сметки за средствата от Европейския съюз в обслужващите банки.
(4) В случай че средства по ал. 1 на бюджетна организация са съхранявани по обособени банкови сметки за чужди средства, подлежащите на възстановяване по реда на ал. 2 такива средства по бюджета на бюджетната организация се прехвърлят по съответните сметки за чужди средства в обслужващите банки, освен ако бюджетната организация не реши да изплаща задълженията по тези чужди средства директно от бюджета си, без да прехвърля сумите по банкова сметка за чужди средства.
(5) Операциите по ал. 1, ал. 2, т. 2 - 5, ал. 3 и 4, както и операциите по ал. 2, т. 1 в частта на извършените от разпоредителите с бюджет по държавния бюджет операции съгласно ал. 3 и 4 се отчитат в частта на финансирането на бюджетното салдо.
(6) При прилагането на ал. 2 - 4 по бюджетите на разпоредителите с бюджет по държавния бюджет могат да се извършват при необходимост и съответните промени по реда на чл. 110, ал. 7 от Закона за публичните финанси.
(7) При прилагането на ал. 2 - 4 подлежащите на възстановяване суми могат да се прихващат с предоставени от централния бюджет на съответните бюджетни организации временни безлихвени заеми, както и с произтичащите от прилагането на чл. 159, ал. 12 - 14, чл. 160 и чл. 161 от Закона за публичните финанси задължения към държавния бюджет на разпоредители с бюджет, които не са част от държавния бюджет.
(8) Банката по ал. 1 предоставя на бюджетните организации информация за салдата по техните сметки и депозити към датата на обявяване в несъстоятелност. Тази информация може да се предостави от банката директно на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, при условие че той предостави списък на неговите подведомствени разпоредители с бюджет, съдържащ наименованието и ЕИК/БУЛСТАТ на съответните бюджетни организации.
(9) За целите на прилагане на ал. 1 и 8 съответната бюджетна организация или нейният първостепенен разпоредител с бюджет уточнява с банката коректния размер на средствата по ал. 1 на бюджетната организация в случай на неточности, непълнота или други грешки в информацията по ал. 8.
(10) Стойността на преминалите под пълно разпореждане на министъра на финансите обезпечения съгласно чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси се съпоставя с размера на вземането на Министерството на финансите по ал. 1, като се прилага следната поредност:
1. средствата по сметката по чл. 152, ал. 5 от Закона за публичните финанси;
2. средствата по сметката или сметките по чл. 152, ал. 6 от Закона за публичните финанси;
3. държавните ценни книжа по чл. 152, ал. 3 от Закона за публичните финанси;
4. държавните ценни книжа по чл. 152, ал. 4 от Закона за публичните финанси;
5. дълга по чл. 96;
6. обезпеченията по чл. 152, ал. 8 от Закона за публичните финанси.
(11) В случай на превишение на стойността на обезпечението над размера на вземането по ал. 1 в масата на несъстоятелността се връщат в размер на превишението частта от обезпечението, съответстваща на превишението според поредността по ал. 10, и/или парични средства съгласно чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси в 10-дневен срок от изтичането на срока, определен съгласно ал. 14.
(12) В случай че стойността на обезпеченията е по-малка от размера на вземането по ал. 1, тя се намалява от вземането, като за необезпечения му размер държавата участва в производството по несъстоятелност на банката като необезпечен кредитор и се представлява от Националната агенция за приходите по реда на чл. 3, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите.
(13) За целите на прилагане на ал. 10 - 12 стойността на обезпеченията по чл. 152, ал. 2 - 8 от Закона за публичните финанси се изчислява към датата на обявяване на банката в несъстоятелност по реда, определен от министъра на финансите и управителя на Българската народна банка съгласно чл. 152, ал. 8 и 13 от същия закон.
(14) С акт на Министерския съвет се определя срок за възстановяване на средствата на бюджетните организации по ал. 1 от централния бюджет, който не може да бъде по-дълъг от три месеца от датата на обявяване в несъстоятелност на съответната банка, както и начинът на извършването на възстановяването на средствата.
(15) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1 - 14.

Чл. 99. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) (1) Средства по сметки и депозити на бюджетни организации в банка, поставена под специален надзор, или в банка, на която е отнет лицензът за банкова дейност, могат да се възстановяват на бюджетните организации в левове за сметка на средства на централния бюджет в Българската народна банка при условията и по реда на ал. 2 - 5 въз основа на акт на Министерския съвет.
(2) С акта на Министерския съвет се определя срок за възстановяване на средствата на бюджетните организации по ал. 1 от централния бюджет, който не може да бъде по-дълъг от 1 февруари 2015 г., както и начинът на извършването на възстановяването на средствата.
(3) Въз основа на акта на Министерския съвет и уведомление от министъра на финансите банката под специален надзор, съответно банката, на която е отнет лицензът за банкова дейност, трансформира средствата на бюджетните организации по ал. 1 в безсрочен безлихвен левов депозит на централния бюджет с титуляр Министерството на финансите при запазване на съответните обезпечения по чл. 152 от Закона за публичните финанси и закрива сметките и депозитите на бюджетните организации.
(4) Възстановяването на средствата по ал. 1 се извършва и отчита по реда на чл. 98, ал. 2 - 7.
(5) За предоставянето на информация и уточняване на размера на средствата по сметки и депозити на бюджетните организации по ал. 1 се прилагат изискванията на чл. 98, ал. 8 и 9.
(6) В случай че банка, на която е бил отнет лицензът за банкова дейност, бъде обявена в несъстоятелност, се прилага чл. 98.
(7) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1 - 6.

Чл. 100. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.12.2014 г.) (1) По реда на чл. 142, ал. 1 от Закона за публичните финанси може да се предоставят временни безлихвени заеми чрез сметки за средства от Европейския съюз за финансиране на плащания на бенефициенти - бюджетните организации, по проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз, по които са наложени финансови корекции.
(2) Подлежащите на възстановяване суми по временните безлихвени заеми по ал. 1 могат да се прихващат по реда на чл. 106 от Закона за публичните финанси.
(3) При невъзстановяване в срок на предоставените временни безлихвени заеми по ал. 1 се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Заключителни разпоредби


§ 1. (В сила от 20.12.2013 г.) В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г. и бр. 38 и 94 от 2012 г.) в чл. 3 се създават ал. 13 и 14:
"(13) Събираните от агенцията чрез сметки за чужди средства публични и частни вземания по ал. 1, т. 3 и 9, подлежащи на превеждане в полза на бюджета на съдебната власт, както и на бюджети, които не са част от държавния бюджет, и на сметки за средствата от Европейския съюз, се превеждат по съответните им сметки най-малко веднъж тримесечно, а останалите събрани средства се превеждат по сметките на агенцията за приходите на централния бюджет.
(14) Разпоредбата на ал. 13 се прилага и по отношение на събираните от агенцията вземания на средства по международни програми, включително свързаното с тях национално съфинансиране и авансово финансиране, доколкото този ред е в съответствие с международните договори за тези средства и програми или не е определено друго с нормативен акт."

§ 2. (В сила от 20.12.2013 г.) В Закона за ограничаване на плащанията в брой (ДВ, бр. 16 от 2011 г.) чл. 4 се изменя така:
"Чл. 4. (1) Обслужването от банките в страната на операциите на бюджетните предприятия по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания се извършва въз основа на сключени договори между Министерството на финансите и банките съгласно чл. 154, ал. 9 от Закона за публичните финанси и по реда на ал. 3.
(2) Програмното и ресурсното осигуряване на картовите плащания по ал. 1 и свързаното с тях обслужване и сетълмент се извършват от лицензирания от Българската народна банка оператор на платежна система с окончателност на сетълмента за обслужване на плащания по операции с банкови платежни карти на територията на страната въз основа на сключен договор с Министерството на финансите съгласно чл. 154, ал. 10 от Закона за публичните финанси.
(3) Обслужването на картови разплащания по събиране на приходи и други постъпления на бюджетни организации, което не попада в обхвата на договорите по ал. 1, се извършва въз основа на сключен договор между съответната банка и бюджетната организация.
(4) Дължимите от Министерството на финансите суми по договорите по ал. 1 и 2 са за сметка на централния бюджет, а тези по ал. 3 - за сметка на съответния бюджет.
(5) За картовите плащания към бюджетни организации по ал. 1 и 3 физическите и юридическите лица не заплащат банкови комисиони и такси.
(6) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка дават указания по прилагането на ал. 1 - 5."

§ 3. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 91 от 2013 г.) в § 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите "2013 г." се заменят с "2014 г.".
2. В ал. 4, изречение първо думите "2014 г." се заменят с "2015 г.".

§ 4. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70, 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г. и бр. 15, 23 и 66 от 2013 г.) в § 4 от заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите "издадена от министъра на финансите съгласувано с" се заменят с "приета от Министерския съвет по предложение на".
2. Създава се ал. 4:
"(4) Наредбата по ал. 3 се приема в срок до 31 март 2014 г., като до нейното приемане предоставянето на средствата по ал. 1, както и издаването на превозни документи за извършване на превозите на определени категории пътници, предвидени в нормативните актове, се извършват по досегашния ред."

§ 5. В Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г., бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29, 71, 86 и 114 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 35, 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 78 от 2010 г., бр. 9, 23 и 99 от 2011 г., бр. 102 от 2012 г. и бр. 68 и 84 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 40в:
"Чл. 40в. Лицата от педагогическия персонал имат право на възстановяване на част от извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно при условия и по ред, определени в наредба на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите."
2. В чл. 41а:
а) в ал. 1, 2 и 3 думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет";
б) създава се нова ал. 6:
"(6) Първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи училища, детски градини и обслужващи звена като част от допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност, задължително определят добавка за условно-постоянни разходи в минимален размер, определян ежегодно с постановлението за изпълнението на държавния бюджет.";
в) досегашните ал. 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 7, 8, 9 и 10 и в тях навсякъде думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет";
г) досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите "ал. 9" се заменят с "ал. 10", а думите "по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет" се заличават;
д) досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет";
е) досегашната ал. 12 става ал. 13;
ж) досегашната ал. 13 става ал. 14 и в нея навсякъде думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет".
3. В чл. 41б навсякъде думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет".

§ 6. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59 и 68 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 31 ал. 5 се изменя така:
"(5) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители изкупуват произведената електрическа енергия от възобновяеми източници при следните условия:
1. по преференциална цена, за количествата електрическа енергия до размера на определената средногодишна продължителност на работа, съгласно решението на ДКЕВР за определяне на цена на конкретния производител;
2. по утвърдената от ДКЕВР цена, по която общественият доставчик продава електрическата енергия на крайните снабдители и електроразпределителните дружества, за количествата, надхвърлящи производството по т. 1;
3. количествата по т. 1 и 2 се намаляват с количествата, които производителите ползват за собствени нужди, за снабдяване на свои клонове, предприятия и обекти и които продават по свободно договорени цени по реда на глава девета, раздел VII от Закона за енергетиката и/или на балансиращия пазар."
2. (Обявена за противоконституционна с РКС № 13 от 2014 г. - ДВ, бр. 65 от 2014 г.) В глава четвърта се създава раздел V с чл. 35а - 35в :
"Раздел V
Такса за производство на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия
Чл. 35а. (1) За производството на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия се събира такса.
(2) Размерът на таксата по ал. 1 се определя по следната формула:
ТПЕЕ = ПЦ х КИЕЕ х 20 %,
където:
ТПЕЕ е такса за производство на електрическа енергия;
ПЦ е преференциалната цена по чл. 31, ал. 1 без данъка върху добавената стойност;
КИЕЕ е количеството изкупена електрическа енергия от обществения доставчик и от крайните снабдители по чл. 31, ал. 5.
(3) Производителите на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия са задължени за таксата по ал. 1.
Чл. 35б. (1) Таксата по чл. 35а се удържа и внася от обществения доставчик, съответно от крайния снабдител.
(2) Лицата, задължени да удържат и внасят таксата по този раздел, подават тримесечна справка по образец, утвърден от ДКЕВР за дължимата такса за съответния период.
(3) Справката по ал. 2 се подава в ДКЕВР в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнася.
(4) Дължимата такса се внася в държавния бюджет в срока на подаване на справката по ал. 3.
Чл. 35в. (1) За невнесената в срок такса по чл. 35а се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
(2) Таксата по чл. 35а не подлежи на възстановяване.
(3) Просрочената такса по чл. 35а подлежи на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от председателя на ДКЕВР."
3. (Обявена за противоконституционна с РКС № 13 от 2014 г. - ДВ, бр. 65 от 2014 г.) Създава се чл. 73:
"Чл. 73. (1) На лице, задължено да удържи и внесе таксата по чл. 35а, което не подаде справката по чл. 35б, ал. 2, не я подаде в срок, не посочи или посочи неверни данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимата такса в по-малък размер, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на имуществената санкция е от 7000 до 15 000 лв.
(3) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на ДКЕВР, а наказателните постановления се издават от председателя на ДКЕВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания."

§ 7. В Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 54 и 103 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7 ал. 4 се изменя така:
"(4) Размерът на помощта по ал. 1 се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, като този размер е по-голям за:
1. второ дете в семейството, с изключение на случаите по ал. 2;
2. дете с трайно увреждане;
3. дете близнак."
2. В § 1а от допълнителните разпоредби думите "както и настанените за отглеждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето" се заличават.

§ 8. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г. и бр. 23, 66 и 100 от 2013 г.) се създава чл. 22б:
"Данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата
Чл. 22б. (1) Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата, когато едновременно са налице следните условия:
1. лицето е придобило през годината само доходи по чл. 10, ал. 1, т. 1;
2. придобитите през годината доходи по т. 1 не превишават 12 месечни минимални работни заплати за съответната година.
(2) В доходите по ал. 1, т. 2 не се включва допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за съответната година.
(3) Данъчното облекчение по ал. 1 е в размер на дължимия данък за доходите по ал. 1, т. 2, с изключение на доходите по ал. 2, придобити през течение на годината.
(4) Обстоятелствата и условията по ал. 1 се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50."

§ 9. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

§ 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 2, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".
-------------------------
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 9 декември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2014 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.08.2014 Г.)
§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.11.2014 Г.)
§ 6. (1) Разпоредител с бюджета на закритото Министерство на инвестиционното проектиране до края на 2014 г. е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
(2) До края на 2014 г. приходите и разходите на Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и Министерството на туризма се извършват за сметка на бюджета на разделеното Министерство на икономиката и енергетиката. Министърът на икономиката е разпоредител с бюджета на разделеното Министерство на икономиката и енергетиката, като министърът на икономиката, министърът на енергетиката и министърът на туризма се споразумяват съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор за управленската си отговорност при изпълнението на съответните политики и програми.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)
§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на § 19, който влиза в сила от 1 декември 2014 г.

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4
Разпределение на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, за 2014 г.
Наименование Сума (хил. лв.)
1. За подпомагане на Българските православни общини в чужбина и свещенослужителите, работещи зад граница 730,0
2. За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната 2 000,0
3. За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското изповедание в Република България 230,0
4. За ремонт и строителство на храмове и манастири на Католическата църква в Република България 35,0
5. За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в Република България 30,0
6. За ремонт и строителство на храмове на Арменската апостолическа православна църква в Република България 35,0
7. За ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България 50,0
8. За ремонт на религиозни сгради на Българската православна църква с национално значение 350,0
9. За издаване на религиозна литература и представителни научни издания 40,0
10. Резерв 500,0
10.1. в т.ч. за създаване на регистър, картотека и картографиране на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България 50,0
  Всичко: 4 000,0
     

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 4
Трансфери от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища за 2014 г.
 
Наименование Сума (хил. лв.)
1. Военна академия "Г. С. Раковски" 6 449,0
2. Национален военен университет "Васил Левски" 12 554,0
3. Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" 5 081,0
  Всичко: 24 084,0
     

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 4
Трансфери от бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните висши училища и Българската академия на науките за 2014 г.
 
Наименование Сума (хил. лв.)
1. Българска академия на науките 72 496,8
2. Технически университет - София 28 789,7
3. Технически университет - Варна 10 674,5
4. Технически университет - Габрово 5 696,5
5. Русенски университет "А. Кънчев" 13 650,5
6. Университет по хранителни технологии - Пловдив 6 065,9
7. Химико-технологичен и металургичен университет - София 7 042,3
8. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 5 591,8
9. Лесотехнически университет - София 7 098,6
10. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 10 817,3
11. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 4 645,0
12. Университет за национално и световно стопанство - София 16 545,0
13. Икономически университет - Варна 10 248,0
14. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов 6 191,8
15. Софийски университет "Св. Климент Охридски" 43 335,0
16. Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" 10 583,1
17. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 18 932,0
18. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 15 625,8
19. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 8 457,6
20. Национална спортна академия "Васил Левски" - София 10 604,5
21. Аграрен университет - Пловдив 8 473,4
22. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 2 815,2
23. Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София 3 172,8
24. Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София 4 008,1
25. Национална художествена академия - София 4 413,6
26. Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 2 804,3
27. Колеж по телекомуникации и пощи - София 861,6
28. Медицински университет - София 30 866,8
29. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна 11 720,8
30. Медицински университет - Пловдив 15 812,8
31. Медицински университет - Плевен 6 414,1
32. Тракийски университет - Стара Загора 14 796,9
33. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 3 409,3
34. Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 1 545,9
  Всичко: 424 207,3
     

Приложение № 4 към чл. 49
Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2014 г.
 
Наименование Сума (хил. лв.)
1. Български Червен кръст 3 100,0
2. Сдружение "Съюз на инвалидите в България" 617,0
3. Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" 246,0
4. Сдружение "Съюз на слепите в България" 628,0
5. Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" 185,0
6. Кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации" 416,0
7. Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" 98,0
8. Сдружение "Съюз на глухите в България" 324,0
9. Сдружение "Българска асоциация "Диабет" 353,0
10. Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" 80,0
11. Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" 168,0
12. Съюз на ветераните от войните в България 262,0
13. Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания 272,0
14. Сдружение "Център за психологически изследвания" 220,0
15. Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания" 52,0
16. Сдружение "Национална организация "Малки български хора" 46,0
17. Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" 52,0
18. Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" 206,0
19. Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт" 45,0
20. Сдружение "Национален алианс за социална отговорност" 200,0
21. Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България" 99,0
22. Съюз на народните читалища 86,0
23. Рилска Света обител - Рилски манастир 597,0
24. Български институт за стандартизация 1 280,0
25. Национален дарителски фонд "13 века България" 226,0
26. Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа 412,0
  Всичко: 10 270,0
     

Приложение № 5 към чл. 50
І. Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2014 г.
Субсидиите за общините от централния бюджет за 2014 г. се изчисляват по следната формула:
С = С1 + С2 + С3, където:
С е размерът на субсидията за конкретната община от централния бюджет;
С1 е размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община; изчислява се като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти;
С2 е размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община.
Изравнителната субсидия за общините от централния бюджет за 2014 г. се изчислява по следната формула:
С2 = Кi*(A1 + A2 + А3), където i=1 или 2;
К1 = 105,1 % за общините от първа група по т. ІІ на приложението;
К2 = 100 % за общините от втора група по т. ІІ на приложението;
А1 е първата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Тя се формира от стандарти за два вида услуги - детски заведения и домашен социален патронаж.
А1 = Сдз+Сдсп, където
Сдз е изчислен по стандарт за издръжка на едно дете в детско заведение в размер 400 лв. на дете, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 43 % от децата до 5 години на територията на съответната община.
Сдсп е изчислен по стандарт в размер 555 лв. за обслужвано лице в домашен социален патронаж, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 3 % от възрастните на и над 65 години на територията на съответната община.
Пълен достъп (100 %) до тази част от субсидията имат общините, чиито текущи разходи за местните дейности към 31.12.2012 г. на един жител (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност "Чистота") са по-ниски от средното равнище за страната на един жител (ТРМx1<ТРМср.). Останалите общини получават ограничен достъп - 50 %.
ТРМх1 са текущите разходи за местни дейности към 31 декември 2012 г. (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност "Чистота") на един жител на конкретната община;
ТРМср е средният размер за страната на текущите разходи за местните дейности към 31 декември 2012 г. (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност "Чистота") на един жител.
А2 е втората част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Право да получават тази част от субсидията имат общините, чиито данъчни постъпления (патентен данък, имуществени и други данъци) са под средното равнище за страната на един жител (МДх1<МДср.). Изравняването е в размер 87,3 % от разликата между средното равнище за страната и данъчните приходи на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите й. Получената сума е коригирана с т.нар. "данъчно усилие", което редуцира 87,3 %-то изравняване с 25 % от разликата между максималното данъчно усилие (1) и това на съответната община.
А2 се изчислява по следната формула:
А2 = ИДПрх1 - (1 - ДУсрх1) * 0,25) * ИДПрх1, където:
ИДПрх1 = (МДср -МДх1) * Нх1 * 0,873;
МДх1 е размерът на постъпленията от местни данъци (патентен данък, имуществени и други данъци) на един жител на конкретната община към 31 декември 2012 г.;
МДср е размерът на постъпленията от местни данъци на един жител (патентен данък, имуществени и други данъци) средно за страната към 31 декември 2012 г.;
Нх1 е населението на съответната община по данни на НСИ към 31 декември 2012 г.;
ДУсрх1 е осредненото съотношение между размерите на ставките на данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущество по възмезден начин на конкретната община за 2013 г. към съответните максимални ставки, определени със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Изчислява се по следната формула:
ДУсрх1 = (СТДНИх1/СТДНИmax + СТДВПИх1/СТДВПИmax)/2, където:
СТДНИх1 е размерът на ставката на данъка върху недвижимите имоти на конкретната община за 2013 г.;
СТДНИmax е максималният размер на ставката на данъка върху недвижимите имоти, определен със Закона за местните данъци и такси;
СТДВПИх1 е размерът на ставката за данъка при придобиване на имущество по възмезден начин за 2013 г. на конкретната община;
СТДВПИmax е максималният размер на ставката за данъка при придобиване на имущество по възмезден начин, определен със Закона за местните данъци и такси;
А3 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община, който осигурява размера на общата изравнителна субсидия, определен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. (ЗДБРБ за 2013 г.); достъп до тази част на субсидията имат общините с отрицателна разлика между полученото от сумата на компонентите А1 и А2 (А1+А2) и размера на изравнителната субсидия, определен в ЗДБРБ за 2013 г.
С3 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи.
Критериите за разпределение на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 61 900,0 хил. лв. са:
а) население - с тегло 40 %;
б) брой населени места - с тегло 40 %;
в) територия - с тегло 20 %.
Разпределението на сумите по трите критерия за конкретната община е на базата на относителния дял на всеки един от тези показатели към общото за страната.
Разпределението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 60 000,0 хил. лв. е на базата на дължината на пътната мрежа.
ІІ. Групи общини
Първа група общини Втора група общини
Трекляно Драгоман
Неделино Сливо поле
Невестино Лом
Руен Пордим
Ружинци Никола Козлево
Николаево Ценово
Якоруда Съединение
Макреш Стамболийски
Върбица Гулянци
Цар Калоян Мездра
Котел Сливница
Сатовча Стрелча
Земен Кубрат
Ивайловград Стражица
Ракитово Две могили
Роман Оряхово
Черноочене Исперих
Мъглиж Раковски
Ардино Горна Малина
Кирково Белово
Дулово Летница
Белица Долна Митрополия
Чипровци Иваново
Дългопол Вятово
Лесичово Лясковец
Чупрене Симеоновград
Кула Нова Загора
Братя Даскалови Ихтиман
Джебел Сухиндол
Омуртаг Свищов
Бойчиновци Борово
Самуил Любимец
Крумовград Свиленград
Елена Гоце Делчев
Венец Карнобат
Доспат Родопи
Гърмен Дряново
Антон Рила
Рудозем Златарица
Антоново Севлиево
Ново село Трън
Смядово Брезово
Якимово Опан
Борино Радомир
Септември Дупница
Хаджидимово Сандански
Луковит Пещера
Борован Горна Оряховица
Брусарци Кнежа
Павел баня Трявна
Червен бряг Батак
Лозница Белоградчик
Тополовград Кюстендил
Струмяни Пазарджик
Опака Казанлък
Криводол Асеновград
Симитли Полски Tръмбеш
Димово Белене
Кресна Монтана
Лъки Стамболово
Вълчи дол Сунгурларе
Гурково Видин
Брезник Троян
Златоград Ботевград
Ябланица Хитрино
Кочериново Ловеч
Мизия Правец
Грамада Ямбол
Медковец Търговище
Перущица Генерал Тошево
Хайредин Тетевен
Бяла Cлатина Хисаря
Тунджа Сливен
Брацигово Силистра
Брегово Костенец
Бобошево Суворово
Бойница Враца
Кричим Ветрино
Садово Долна баня
Твърдица Белослав
Завет Камено
Берковица Габрово
Баните Куклен
Долни Дъбник Минерални бани
Мадан Кърджали
Крушари Козлодуй
Велики Преслав Средец
Вълчедръм Бобов дол
Кайнарджа Харманли
Чирпан Марица
Каспичан Маджарово
Стралджа Шумен
Ковачевци Априлци
Калояново Добрич
Долни чифлик Панагюрище
Айтос Костинброд
Вършец Пирдоп
Девин Аксаково
Карлово Разлог
Ситово Сапарева баня
Георги Дамяново Етрополе
Първомай Русе
Елхово Плевен
Добричка Разград
Главиница Димитровград
Нови пазар Златица
Павликени Благоевград
Искър Елин Пелин
Угърчин Самоков
Каолиново Раднево
Тервел Стара Загора
Петрич Перник
Никопол Малко Търново
Провадия Смолян
Алфатар Аврен
Своге Болярово
Тутракан Велико Търново
Момчилград Мирково
Попово Божурище
Годеч Хасково
Бяла (Русе) Копривщица
Велинград Гълъбово
Левски Девня
Сопот Шабла
  Пловдив
  Каварна
  Чепеларе
  Поморие
  Балчик
  Чавдар
  Столична община
  Варна
  Бургас
  Царево
  Банско
  Созопол
  Бяла (Варна)
  Приморско
  Челопеч
  Несебър
   
В първата група попадат общините, на които делът на определената изравнителна субсидия през 2012 г. е по-голям от 33,33 % от сумата на отчетените за 2012 г. собствени приходи (без генерираните приходи по делегираните бюджети, постъпленията от продажба на нефинансови активи и получените помощи и дарения) и определената изравнителна субсидия през 2012 г.
Във втората група попадат общините, на които делът на определената изравнителна субсидия през 2012 г. е по-малък или равен на 33,33 % от сумата на отчетените за 2012 г. собствени приходи (без генерираните приходи по делегираните бюджети, постъпленията от продажба на нефинансови активи и получените помощи и дарения) и определената изравнителна субсидия през 2012 г.

Приложение № 6 към чл. 51
I. Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2014 г. (без капиталови разходи)
 
(в хил. лева)
 
Общини Разходи за делегирани от държавата дейности В т.ч.
    Общинска адми- нистрация Отбрана и сигурност Обра- зование Здравеопаз- ване Социални грижи Култура Иконом. дейности и услуги
  1(2+3+4+5+6+7+8) 2 3 4 5 6 7 8
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Банско 4 713,0 479,2 64,3 2 864,4 166,2 835,0 303,9  
Белица 3 157,6 475,4 58,6 2 446,7 100,1   76,8  
Благоевград 22 941,0 1 669,2 202,0 16 037,6 1 826,7 2 151,7 1 053,8  
Гоце Делчев 10 629,4 829,4 95,7 7 799,6 554,4 1 125,9 224,4  
Гърмен 5 059,5 623,2 59,1 3 930,0 161,7 189,5 96,0  
Кресна 1 776,0 355,5 68,3 915,5 212,9 185,4 38,4  
Петрич 14 087,1 1 604,0 91,1 10 796,9 794,2 544,9 256,0  
Разлог 6 505,7 631,6 63,3 4 205,9 245,9 1 122,2 236,8  
Сандански 11 387,9 1 081,3 105,9 7 946,5 740,7 1 131,7 381,8  
Сатовча 5 359,2 662,2 71,4 3 993,2 517,2   115,2  
Симитли 4 388,5 575,2 59,2 2 776,2 149,6 719,5 108,8  
Струмяни 2 088,6 436,7 78,4 798,5 50,6 647,6 76,8  
Хаджидимово 3 401,1 520,5 58,3 2 369,5 285,7 96,7 70,4  
Якоруда 3 114,0 474,9 71,7 2 008,2 67,0 434,6 57,6  
ОБЛАСТ БУРГАС
Айтос 7 564,1 885,0 89,2 5 759,9 222,7 460,1 147,2  
Бургас 62 421,3 3 852,8 335,1 51 639,8 3 589,1 1 723,2 1 281,3  
Камено 3 746,2 522,2 92,4 2 005,1 63,2 922,5 140,8  
Карнобат 7 700,4 872,1 89,3 5 304,8 263,5 933,9 236,8  
Малко Търново 1 783,1 345,2 74,0 574,5 28,9 702,9 57,6  
Несебър 6 542,0 679,4 108,8 5 006,4 314,0 318,2 115,2  
Поморие 7 915,2 794,3 81,8 5 503,7 221,2 1 064,6 249,6  
Приморско 2 032,0 375,3 61,1 1 124,9 37,8 362,5 70,4  
Руен 7 717,7 1 194,8 63,9 6 238,5 105,3   115,2  
Созопол 3 246,5 536,0 86,8 2 266,5 89,2 88,4 179,6  
Средец 5 584,6 648,3 72,5 3 494,3 174,6 962,2 232,7  
Сунгурларе 4 342,5 662,2 74,0 2 722,5 90,6 620,4 172,8  
Царево 2 642,6 435,2 64,4 1 920,8 119,8   102,4  
ОБЛАСТ ВАРНА
Аврен 2 588,3 481,0 71,1 1 838,4 47,8 54,0 96,0  
Аксаково 5 262,2 704,7 82,5 4 016,9 186,3 124,6 147,2  
Белослав 4 591,8 427,9 72,8 2 564,3 181,2   89,6 1 256,0
Бяла 1 491,9 316,5 53,2 712,1 23,4 335,5 51,2  
Варна 84 352,2 6 781,0 744,3 63 389,1 6 526,2 4 594,5 2 317,1  
Ветрино 1 434,2 391,4 77,7 757,4 31,0 61,5 115,2  
Вълчи дол 3 583,2 582,5 65,5 2 070,5 91,7 638,6 134,4  
Девня 2 867,7 381,9 71,6 1 961,9 83,3 234,2 134,8  
Долни чифлик 6 712,7 684,5 71,3 4 550,2 133,5 1 094,0 179,2  
Дългопол 4 188,8 603,2 71,7 3 274,1 67,0   172,8  
Провадия 7 418,2 799,2 83,2 4 765,0 192,9 1 166,0 411,9  
Суворово 2 628,8 395,6 70,3 1 819,6 67,7 211,6 64,0  
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Велико Търново 25 721,3 1 732,2 177,8 15 622,7 1 739,1 4 231,1 2 218,4  
Горна Оряховица 11 456,0 1 101,2 89,3 7 764,8 658,5 1 445,4 396,8  
Елена 3 658,5 527,7 78,6 2 031,4 141,9 702,3 176,6  
Златарица 1 673,2 370,9 69,5 863,7 27,2 284,3 57,6  
Лясковец 3 146,2 493,6 65,6 2 088,0 275,5 82,7 140,8  
Павликени 6 130,0 809,6 67,0 3 761,3 227,5 868,5 396,1  
Полски Tръмбеш 4 262,8 608,7 70,8 2 781,6 58,5 589,6 153,6  
Свищов 8 806,5 919,1 102,7 5 570,6 258,4 1 550,2 405,5  
Стражица 5 699,8 635,6 83,3 3 445,4 119,2 1 243,5 172,8  
Сухиндол 1 507,5 314,1 69,3 527,9 50,4 488,2 57,6  
ОБЛАСТ ВИДИН
Белоградчик 2 815,3 417,7 72,7 1 209,6 51,8 830,4 233,1  
Бойница 1 168,6 311,5 69,0 290,4 5,3 441,2 51,2  
Брегово 3 298,4 381,9 70,7 896,6 70,1 1 776,7 102,4  
Видин 16 465,5 1 620,6 160,1 11 249,0 594,0 1 994,0 847,8  
Грамада 703,8 317,6 59,6 254,2 21,2   51,2  
Димово 2 575,5 476,7 70,7 1 292,9 49,8 557,4 128,0  
Кула 2 074,6 351,7 69,4 662,5 31,6 863,4 96,0  
Макреш 699,7 320,0 57,0 247,7 4,6   70,4  
Ново село 1 519,5 320,6 69,7 472,6 19,7 566,5 70,4  
Ружинци 1 745,3 356,8 78,1 1 079,1 32,4 141,3 57,6  
Чупрене 1 163,0 331,0 69,7 434,6 9,7 266,8 51,2  
ОБЛАСТ ВРАЦА
Борован 2 228,3 348,3 81,6 1 283,9 57,9 379,8 76,8  
Бяла Cлатина 8 022,3 771,7 82,5 5 671,1 365,3 888,5 243,2  
Враца 23 229,3 1 630,6 186,2 17 005,6 1 503,1 1 711,5 1 192,3  
Козлодуй 7 698,8 585,4 106,7 5 202,9 284,7 1 391,1 128,0  
Криводол 2 252,9 492,0 55,4 1 512,5 65,0   128,0  
Мездра 6 265,9 796,0 96,4 4 113,6 291,8 737,7 230,4  
Мизия 2 195,3 382,5 76,5 1 354,5 89,9 215,1 76,8  
Оряхово 2 896,1 475,1 74,8 2 084,3 165,9   96,0  
Роман 2 692,7 410,8 78,5 1 328,2 76,0 684,0 115,2  
Хайредин 1 858,5 346,4 71,2 791,6 46,8 532,1 70,4  
ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово 14 758,2 1 472,5 173,7 9 103,9 1 138,6 1 141,4 1 728,1  
Дряново 4 444,1 447,4 72,2 1 612,8 168,7 1 862,1 280,9  
Севлиево 10 421,7 1 097,9 109,4 6 410,0 331,7 2 025,8 446,9  
Трявна 3 158,8 446,3 72,6 1 675,9 77,9 525,4 360,7  
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик 6 119,1 714,8 73,5 4 813,0 154,0 43,0 320,8  
Генерал Тошево 3 900,1 738,6 67,8 2 651,5 110,5   331,7  
Добрич 24 878,5 1 562,9 180,4 17 905,5 1 820,2 2 411,1 998,4  
Добричка 6 161,9 1 214,0 75,6 4 042,3 122,3 406,9 300,8  
Каварна 5 498,7 613,6 86,5 3 468,5 207,1 851,5 271,5  
Крушари 2 831,0 473,5 62,2 1 110,1 29,3 1 066,3 89,6  
Тервел 5 246,5 867,3 78,7 3 722,5 238,8 153,6 185,6  
Шабла 1 684,8 390,4 69,7 898,2 107,7 78,0 140,8  
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Ардино 3 610,3 931,2 60,2 2 036,6 75,3 327,8 179,2  
Джебел 2 681,1 885,1 64,1 1 483,8 75,6 57,3 115,2  
Кирково 5 870,8 1 357,2 84,8 4 139,0 104,3 70,3 115,2  
Крумовград 5 999,7 1 417,7 70,9 3 687,7 120,1 613,7 89,6  
Кърджали 19 479,5 2 003,3 171,2 15 055,9 737,4 738,2 773,5  
Момчилград 4 530,4 1 100,5 64,5 2 840,5 220,1 240,8 64,0  
Черноочене 2 757,2 693,6 58,9 1 836,5 43,8 54,0 70,4  
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Бобов дол 2 150,7 481,8 74,4 1 143,9 59,4 244,0 147,2  
Бобошево 762,4 358,4 57,9 250,1 6,4 38,4 51,2  
Дупница 10 819,0 1 094,9 106,3 7 964,3 706,4 697,5 249,6  
Кочериново 1 535,4 373,4 57,6 619,3 46,0 368,7 70,4  
Кюстендил 15 486,5 1 757,8 165,0 10 173,2 560,8 1 589,5 1 240,2  
Невестино 873,8 396,8 69,1 343,4 6,9   57,6  
Рила 1 055,4 303,0 70,9 339,2 33,2 264,3 44,8  
Сапарева баня 1 521,0 373,1 62,5 960,0 87,0   38,4  
Трекляно 565,1 352,8 49,6 123,8 0,5   38,4  
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Априлци 1 213,0 302,8 73,2 550,7 12,3 184,4 89,6  
Летница 1 690,3 328,4 64,3 873,4 47,4 293,6 83,2  
Ловеч 14 775,4 1 295,4 162,5 9 851,6 937,2 1 468,4 1 060,3  
Луковит 5 671,8 641,0 93,5 3 812,2 222,5 755,4 147,2  
Тетевен 6 419,9 679,4 80,1 4 582,2 266,2 600,8 211,2  
Троян 8 094,9 898,8 86,3 5 800,1 482,7 392,1 434,9  
Угърчин 2 330,5 401,6 63,6 1 381,1 79,1 315,5 89,6  
Ябланица 2 469,0 386,1 57,8 1 836,6 98,9   89,6  
ОБЛАСТ МОНТАНА
Берковица 7 083,3 652,1 70,5 3 495,8 275,2 2 480,9 108,8  
Бойчиновци 2 707,8 485,8 74,3 1 586,6 88,5 331,8 140,8  
Брусарци 1 525,4 371,4 69,4 965,2 42,6   76,8  
Вълчедръм 3 043,2 474,7 61,6 2 019,8 91,7 299,4 96,0  
Вършец 2 540,7 410,6 72,0 1 941,5 52,6   64,0  
Георги Дамяново 1 712,2 375,2 63,3 212,8 5,5 978,6 76,8  
Лом 8 571,9 755,4 93,9 5 017,3 352,0 2 148,5 204,8  
Медковец 1 395,2 331,5 66,0 848,7 54,3 30,7 64,0  
Монтана 14 668,6 1 295,5 172,4 10 251,3 1 101,7 1 048,6 799,1  
Чипровци 917,8 359,2 64,2 311,8 21,8   160,8  
Якимово 1 142,0 326,7 74,2 663,6 19,9   57,6  
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Батак 2 460,2 345,5 61,4 1 038,6 38,7 744,4 231,6  
Белово 2 265,1 450,3 80,5 1 417,8 54,4 140,5 121,6  
Брацигово 3 173,9 435,2 64,7 1 704,8 98,0 775,2 96,0  
Велинград 11 964,1 1 051,5 87,4 9 211,4 285,7 997,5 330,6  
Лесичово 2 024,7 367,9 56,0 822,0 13,9 675,3 89,6  
Пазарджик 30 735,1 2 168,5 196,4 22 619,4 933,4 3 596,6 1 220,8  
Панагюрище 5 941,0 704,8 91,6 4 078,8 205,7 531,4 328,7  
Пещера 5 010,4 586,5 80,9 3 603,9 175,8 473,7 89,6  
Ракитово 4 930,8 488,3 75,0 3 721,0 157,8 405,5 83,2  
Септември 6 112,4 776,5 86,1 4 520,6 167,3 354,8 207,1  
Стрелча 1 270,0 321,1 84,9 782,9 42,7   38,4  
ОБЛАСТ ПЕРНИК
Брезник 1 732,4 436,5 71,3 969,7 27,9 124,6 102,4  
Земен 795,2 370,2 62,9 282,6 15,5   64,0  
Ковачевци 750,3 328,9 63,0 64,7 2,9 207,6 83,2  
Перник 20 812,7 1 787,9 180,0 15 872,5 1 092,9 938,1 941,3  
Радомир 5 722,5 744,1 83,5 3 229,9 120,7 1 339,5 204,8  
Трън 1 721,5 410,8 57,7 639,1 35,0 470,1 108,8  
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене 2 355,3 428,9 74,1 1 582,6 148,1   121,6  
Гулянци 2 749,5 544,4 70,6 1 909,8 109,5   115,2  
Долна Митрополия 4 773,0 715,0 91,3 3 416,3 156,0 208,8 185,6  
Долни Дъбник 3 138,8 520,7 83,2 2 360,9 78,0   96,0  
Искър 1 761,0 369,7 65,4 1 207,4 41,7   76,8  
Левски 4 485,2 690,4 91,1 3 083,0 333,0 57,3 230,4  
Никопол 2 372,0 519,9 74,8 1 398,2 37,9 162,0 179,2  
Плевен 33 723,0 2 318,5 199,1 25 288,0 2 817,0 1 499,3 1 601,1  
Пордим 2 794,3 389,9 57,6 1 383,7 49,1 837,2 76,8  
Червен бряг 6 885,5 839,4 100,5 5 189,5 366,3 197,8 192,0  
Кнежа 3 610,9 478,3 74,6 2 703,4 252,2   102,4  
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Асеновград 15 212,4 1 481,0 118,4 11 473,9 630,6 1 202,0 306,5  
Брезово 2 055,8 454,2 57,6 1 125,3 26,9 295,8 96,0  
Калояново 2 896,6 533,1 70,8 1 627,1 76,2 519,0 70,4  
Карлово 12 659,1 1 339,7 122,3 8 905,2 578,8 1 312,1 401,0  
Кричим 2 507,5 355,1 70,6 1 813,9 102,6 139,7 25,6  
Лъки 1 152,9 338,1 69,9 384,4 25,5 283,8 51,2  
Марица 6 939,0 901,0 86,4 5 397,2 172,9 61,5 320,0  
Перущица 1 574,0 295,7 70,5 1 014,8 98,1   94,9  
Пловдив 92 188,3 6 945,8 838,5 67 031,8 7 071,5 7 249,7 3 051,0  
Първомай 6 088,2 818,7 85,5 4 342,9 196,0 427,5 217,6  
Раковски 5 866,7 690,0 69,0 4 574,8 267,2 163,3 102,4  
Родопи 5 883,2 900,2 73,8 4 395,3 334,7   179,2  
Садово 3 958,4 580,0 60,3 3 067,9 81,0 86,0 83,2  
Стамболийски 4 826,0 601,1 80,0 3 719,8 322,7   102,4  
Съединение 2 011,6 470,4 75,0 1 143,7 156,4 57,3 108,8  
Хисаря 3 071,5 528,5 64,2 1 806,4 70,5 382,0 219,9  
Куклен 1 544,9 363,3 57,5 1 016,2 56,7   51,2  
Сопот 3 114,3 397,6 81,8 1 963,8 192,6 378,7 99,8  
ОБЛАСТ РАЗГРАД
Завет 3 039,8 513,2 62,1 2 247,2 70,1   147,2  
Исперих 7 391,5 980,0 72,4 4 982,8 205,0 669,8 481,5  
Кубрат 5 325,8 767,4 57,6 3 391,8 315,0 544,4 249,6  
Лозница 3 464,5 585,5 58,5 2 320,4 51,8 326,7 121,6  
Разград 16 158,8 1 402,7 166,6 10 779,2 800,1 1 919,5 1 090,7  
Самуил 3 443,4 557,2 71,4 1 421,1 47,0 1 244,3 102,4  
Цар Калоян 1 898,8 364,1 58,0 1 145,3 49,3 218,1 64,0  
ОБЛАСТ РУСЕ
Борово 2 263,6 381,1 63,6 893,3 34,3 795,3 96,0  
Бяла 3 576,8 546,6 78,4 2 429,4 103,6 288,9 129,9  
Вятово 3 289,1 512,6 67,6 2 464,1 123,2   121,6  
Две могили 2 407,3 491,4 70,6 1 346,9 89,4 306,6 102,4  
Иваново 1 611,8 482,8 58,0 845,8 26,0 52,0 147,2  
Русе 40 967,7 2 899,5 248,3 27 367,9 2 858,2 6 129,9 1 463,9  
Сливо поле 2 539,3 534,6 58,6 1 659,4 67,7 91,0 128,0  
Ценово 1 280,6 398,4 58,2 684,5 17,9   121,6  
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Алфатар 1 313,0 342,2 69,2 408,3 13,6 396,5 83,2  
Главиница 3 660,8 680,5 71,2 1 991,7 51,8 660,8 204,8  
Дулово 8 635,2 1 061,0 72,6 6 435,4 211,3 560,5 294,4  
Кайнарджа 2 272,6 397,7 69,4 1 278,4 32,9 423,8 70,4  
Силистра 15 220,4 1 274,0 200,8 8 593,8 1 042,5 3 171,6 937,7  
Ситово 1 772,6 421,9 57,6 1 186,5 23,4   83,2  
Тутракан 4 220,1 623,1 80,9 2 815,6 86,8 245,8 367,9  
ОБЛАСТ СЛИВЕН
Котел 5 510,7 804,1 69,2 3 742,3 88,4 463,8 342,9  
Нова Загора 10 831,9 1 155,9 101,6 7 685,6 439,1 922,2 527,5  
Сливен 35 702,7 2 422,2 218,3 25 819,8 1 826,5 3 900,4 1 515,5  
Твърдица 5 923,6 549,6 57,5 3 446,8 118,6 1 642,3 108,8  
ОБЛАСТ СМОЛЯН
Баните 1 320,0 401,9 55,9 774,7 17,1   70,4  
Борино 1 115,4 326,0 63,7 659,1 15,4   51,2  
Девин 3 372,1 561,3 68,5 2 459,8 97,2 57,3 128,0  
Доспат 2 968,8 455,2 60,4 2 164,0 50,8 174,4 64,0  
Златоград 3 642,3 499,2 63,9 2 407,8 247,7 321,3 102,4  
Мадан 3 061,6 597,6 63,4 2 114,3 79,0 124,1 83,2  
Неделино 2 135,7 439,7 66,9 1 201,6 98,9 232,6 96,0  
Рудозем 3 240,2 500,2 88,8 2 297,7 89,5 174,4 89,6  
Смолян 14 420,8 1 159,1 158,3 8 756,2 502,4 2 645,4 1 199,4  
Чепеларе 2 166,7 417,9 63,5 1 370,4 79,4 145,9 89,6  
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 278 850,2 21 019,9 3 530,2 215 415,2 18 526,9 14 166,2 6 191,8  
ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Антон 664,2 273,6 57,0 305,1 9,3   19,2  
Божурище 2 264,6 379,7 60,4 1 562,3 105,1 67,5 89,6  
Ботевград 8 616,9 825,1 80,2 6 248,2 542,1 578,3 343,0  
Годеч 1 462,4 359,5 58,2 952,9 47,0   44,8  
Горна Малина 1 767,8 406,9 57,5 1 156,1 51,3   96,0  
Долна баня 2 225,4 290,6 69,7 1 336,8 79,9 410,0 38,4  
Драгоман 1 614,8 433,5 63,7 732,1 75,2 227,1 83,2  
Елин Пелин 6 219,1 719,1 82,9 4 446,0 252,8 481,5 236,8  
Етрополе 4 384,7 468,2 83,6 3 339,2 204,5 135,2 154,0  
Златица 1 647,6 328,4 65,5 1 120,2 63,1   70,4  
Ихтиман 5 142,8 616,9 76,5 3 908,5 135,4 296,7 108,8  
Копривщица 1 151,4 277,9 62,9 550,3 12,0   248,3  
Костенец 3 241,2 472,3 68,3 2 410,5 142,9   147,2  
Костинброд 3 865,9 541,9 68,2 2 834,6 151,5 173,7 96,0  
Мирково 833,7 305,6 62,8 396,5 24,0   44,8  
Пирдоп 2 594,5 360,4 65,3 1 704,4 121,4 291,8 51,2  
Правец 4 925,9 427,3 76,7 2 695,2 114,9 1 409,6 202,2  
Самоков 10 414,9 1 004,9 104,0 7 610,6 272,6 1 001,1 421,7  
Своге 4 694,6 785,8 75,8 2 757,3 129,4 767,1 179,2  
Сливница 2 121,6 415,6 69,8 1 494,9 70,9   70,4  
Чавдар 584,9 271,8 62,9 233,4 4,0   12,8  
Челопеч 743,3 273,1 56,9 341,9 26,6   44,8  
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Братя Даскалови 2 020,5 518,5 64,3 1 227,7 39,7 61,5 108,8  
Гурково 1 758,1 346,2 63,7 1 254,5 42,5   51,2  
Гълъбово 3 864,1 513,9 59,1 2 599,9 107,0 475,4 108,8  
Казанлък 20 071,0 1 586,7 129,8 14 175,2 1 260,2 2 183,0 736,1  
Мъглиж 3 080,4 501,8 84,4 2 251,9 100,2 46,1 96,0  
Николаево 2 094,5 331,4 69,9 1 564,2 65,0   64,0  
Опан 803,5 362,9 58,0 299,1 6,7   76,8  
Павел баня 4 240,7 619,7 76,3 3 026,6 227,5 169,0 121,6  
Раднево 5 247,1 720,2 88,7 3 652,6 197,0 380,0 208,6  
Стара Загора 44 194,7 2 987,2 237,7 28 761,7 3 298,6 7 452,8 1 456,7  
Чирпан 5 524,5 713,1 115,6 4 041,2 258,7 171,9 224,0  
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Антоново 1 912,5 550,2 70,0 1 146,1 24,6   121,6  
Омуртаг 6 033,1 1 097,1 61,4 4 248,9 285,2 46,1 294,4  
Опака 2 062,1 393,1 69,7 1 249,1 28,9 276,5 44,8  
Попово 7 728,5 1 008,4 89,4 4 975,1 178,0 1 040,1 437,5  
Търговище 16 517,2 1 783,6 151,1 11 759,7 1 017,9 892,3 912,6  
ОБЛАСТ ХАСКОВО
Димитровград 11 896,5 1 350,7 118,4 8 822,8 480,0 811,0 313,6  
Ивайловград 2 280,1 495,2 59,7 1 380,1 42,2 251,7 51,2  
Любимец 2 878,9 447,7 68,2 2 074,5 230,9   57,6  
Маджарово 839,0 354,2 65,0 389,2 5,0   25,6  
Минерални бани 1 504,5 447,2 49,9 925,2 24,6   57,6  
Свиленград 6 348,1 719,1 95,2 4 225,2 315,6 865,0 128,0  
Симеоновград 2 627,2 419,7 60,4 1 740,9 128,1 175,7 102,4  
Стамболово 2 170,6 712,0 57,5 1 248,9 30,9 57,3 64,0  
Тополовград 3 436,0 554,6 61,6 1 926,7 73,0 679,3 140,8  
Харманли 6 006,5 813,9 89,6 4 507,4 181,5 245,8 168,3  
Хасково 25 238,4 2 030,4 203,9 18 636,4 1 073,1 2 219,4 1 075,2  
ОБЛАСТ ШУМЕН
Велики Преслав 3 373,0 574,0 71,5 1 835,7 147,3 419,9 324,6  
Венец 2 226,4 564,2 50,8 1 483,3 38,5   89,6  
Върбица 3 245,6 615,7 65,0 2 438,7 68,6   57,6  
Каолиново 3 679,1 716,9 71,0 2 764,5 69,1   57,6  
Каспичан 2 535,9 440,8 71,2 1 569,6 57,4 275,3 121,6  
Никола Козлево 2 568,6 465,2 71,1 1 888,8 47,5   96,0  
Нови пазар 6 283,8 691,6 81,5 4 406,1 224,2 720,4 160,0  
Смядово 2 820,8 405,5 74,0 1 285,0 51,7 915,0 89,6  
Хитрино 1 681,9 646,9 58,0 851,0 23,6   102,4  
Шумен 27 851,3 1 880,0 172,1 18 466,3 2 325,4 3 240,2 1 767,3  
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Болярово 2 323,8 430,5 76,1 677,0 15,9 1 034,7 89,6  
Елхово 4 494,4 647,1 80,0 3 139,8 114,8 296,2 216,5  
Стралджа 4 155,2 597,5 67,2 2 568,3 150,6 566,8 204,8  
Тунджа 4 663,2 1 003,0 81,1 2 785,5 127,0 295,4 371,2  
Ямбол 21 725,4 1 374,4 176,3 15 348,0 1 664,4 2 271,3 891,0  
ВСИЧКО 1 988 198,8 217 200,0 27 013,1 1 381 144,8 102 260,0 183 205,8 76 119,1 1 256,0
II. Натурални показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2014 г.
 
Общини Общинска администрация Отбрана и сигурност Натурални показатели Брой Образование Здравеопазване Соци ални грижи Кул тура
  Численост Население по постоянен адрес   Брой ученици в общ ински учи лища Брой деца в общи нски детски градини Брой ученици в обсл. звена Брой деца в общи нски и държ. детски ясли и детски градини Брой ученици в об щински и дър жавни учи лища Брой места в спе циали зирани институ ции и услуги в общността Суб си ди рана чи сле ност
  Кметове на общини Кметове на райони Кметове на насел. места Кметски наме стници                  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Банско 1   2 5 13 433 6 972 536 109 621 1 196 169 36
Белица 1   4 7 10 313 6 1 064 313 39 313 1 064   12
Благоевград 1   7 15 101 375 15 7 277 2 830 189 3 754 8 433 369 122
Гоце Делчев 1   8 2 35 923 8 3 191 1 512   1 708 4 278 222 32
Гърмен 1   8 7 17 031 6 1 539 741   706 1 539 40 15
Кресна 1   3 2 5 734 7 388 151   227 388 40 6
Петрич 1   20 28 65 919 6 4 718 2 112   2 421 5 431 80 40
Разлог 1   7   22 333 6 1 680 811 25 811 2 398 201 37
Сандански 1   13 12 45 101 8 3 169 1 533 189 1 780 3 990 161 52
Сатовча 1   13   18 943 8 1 670 639   799 1 670   18
Симитли 1   6 7 15 568 6 1 081 536   558 1 081 107 17
Струмяни 1   2 15 5 880 8 314 168   168 314 90 12
Хаджидимово 1   7 7 10 931 6 916 399   489 916 28 11
Якоруда 1   7   11 147 8 900 303   303 1 112 63 9
ОБЛАСТ БУРГАС
Айтос 1   11 5 35 686 8 2 629 1 058   1 203 2 936 77 23
Бургас 1   9 4 232 278 18 22 849 9 008 47 10 617 24 244 372 156
Камено 1   6 6 12 403 7 803 394   424 803 130 22
Карнобат 1   8 22 28 522 7 2 509 911   1 024 2 799 156 37
Малко Търново 1   1 7 3 503 8 227 96   111 227 105 9
Несебър 1   7 4 23 887 9 1 953 1 076   1 231 1 953 40 18
Поморие 1   10 6 28 794 9 2 200 1 122   1 252 2 200 194 39
Приморско 1   4 1 6 670 6 438 206   261 438 51 11
Руен 1   36 2 36 316 6 2 936 877   877 2 936   18
Созопол 1   7 4 13 381 6 840 467   500 840 34 25
Средец 1   2 27 14 489 7 1 253 711 40 711 1 253 157 31
Сунгурларе 1   13 11 13 653 8 1 124 429   429 1 124 97 27
Царево 1   2 7 9 636 7 813 405   455 813   16
ОБЛАСТ ВАРНА
Аврен 1   7 8 7 873 8 737 311   311 737 8 15
Аксаково 1   7 15 19 776 8 1 596 942   903 1 596 15 23
Белослав 1   3   11 530 8 979 535   582 979   14
Бяла 1   1 3 3 245 6 314 130   155 314 54 8
Варна 1 5 5   371 279 55 27 676 12 667 205 16 433 34 153 1 031 266
Ветрино 1   4 5 5 839 8 318 139   139 318 10 18
Вълчи дол 1   10 11 10 736 7 906 317   332 1 124 90 21
Девня 1   1 1 9 867 7 807 361   411 807 40 18
Долни чифлик 1   9 7 20 491 7 1 854 797   797 2 013 204 28
Дългопол 1   8 6 16 197 8 1 466 530   472 1 466   27
Провадия 1   9 15 25 366 8 2 238 726   786 2 543 191 59
Суворово 1   2 6 7 491 8 805 305   330 1 063 50 10
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Велико Търново 1   13 23 91 950 13 6 773 2 723 110 3 368 8 605 721 250
Горна Оряховица 1   9 4 53 694 6 3 161 1 517 24 1 713 4 415 218 62
Елена 1   3 16 10 497 8 881 279 9 335 881 99 23
Златарица 1   2 8 4 557 8 327 169 15 148 393 41 9
Лясковец 1   5   14 241 7 851 404   514 851 40 22
Павликени 1   15 4 26 385 6 1 668 602   720 1 929 144 55
Полски Tръмбеш 1   11 3 15 381 6 1 236 348   358 1 236 127 24
Свищов 1   11 4 38 824 8 2 493 1 051   1 131 3 083 285 58
Стражица 1   9 12 14 763 8 1 434 494   511 1 531 218 27
Сухиндол 1     5 2 577 8 231 57   73 231 60 9
ОБЛАСТ ВИДИН
Белоградчик 1     13 7 333 8 559 177 15 187 559 122 28
Бойница 1   1 4 1 098 8 108 29   29 108 55 8
Брегово 1   5 3 5 538 7 323 202   223 368 244 16
Видин 1   14 19 77 334 13 5 238 1 985 100 2 228 6 604 383 100
Грамада 1     6 1 882 7 69 60   60 69   8
Димово 1   2 19 6 602 7 569 174   174 569 135 20
Кула 1   1 7 4 754 8 307 98   98 307 155 15
Макреш 1   1 5 1 373 6 71 29 25 29 71   11
Ново село 1   2 2 2 873 8 193 76   76 193 78 11
Ружинци 1   2 6 4 384 8 475 129   129 475 23 9
Чупрене 1   1 6 1 938 8 116 66   66 116 34 8
ОБЛАСТ ВРАЦА
Борован 1   3 1 5 797 10 512 221   241 696 47 12
Бяла Cлатина 1   11 3 27 797 7 2 572 864   998 2 740 125 38
Враца 1   17 5 88 292 13 7 926 2 828 182 3 453 8 659 286 154
Козлодуй 1   4   21 785 8 2 260 881   941 2 567 235 20
Криводол 1   7 7 9 175 6 655 244   244 655   20
Мездра 1   11 16 22 764 8 1 753 779 40 849 1 753 98 36
Мизия 1   3 1,5 7 810 7 530 281   303 530 35 12
Оряхово 1   4 2 12 864 8 938 298   391 938   15
Роман 1   4 7 6 398 8 541 222   222 636 100 18
Хайредин 1   3 2 5 115 7 343 123   123 343 86 11
ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово 1   3 25 73 054 12 3 809 1 832   2 349 5 403 262 183
Дряново 1   1 9 10 185 7 748 224 33 295 786 302 37
Севлиево 1   15 19 40 699 6 2 760 1 120 51 1 210 3 319 320 66
Трявна 1   1 3,5 12 856 7 697 303   303 855 110 46
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик 1   7 12 22 416 6 1 859 782   880 1 859 15 44
Генерал Тошево 1   9 21 17 522 6 1 065 498 79 516 1 281   48
Добрич 1       109 990 13 8 025 2 940 98 3 926 9 796 430 111
Добричка 1   27 40 25 953 6 1 551 731   731 1 551 50 47
Каварна 1   3 16 16 623 6 1 460 507 44 592 1 526 120 34
Крушари 1   7 8 7 572 6 453 184   184 453 145 14
Тервел 1   16 7 28 010 8 1 447 689   752 1 672 25 29
Шабла 1   1 12 5 137 8 376 150   216 376 30 22
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Ардино 1   18 9 30 051 6 767 347 40 347 767 80 28
Джебел 1   21 1 27 673 6 579 307   307 775 20 18
Кирково 1   36 10 44 979 9 1 744 617   617 1 874 12 18
Крумовград 1   40 12 44 807 7 1 655 577 35 622 1 916 100 14
Кърджали 1   21 1 124 606 13 6 775 2 706 262 2 836 8 172 135 91
Момчилград 1   25 5 38 645 6 1 154 526 22 581 1 301 59 10
Черноочене 1   16 6 15 807 6 759 278   278 759 8 11
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Бобов дол 1   2 14 9 282 8 488 222   222 562 50 23
Бобошево 1   3 6 2 737 6 76 44   44 76 25 8
Дупница 1   7 9 53 029 8 3 713 1 375   1 711 4 573 149 39
Кочериново 1   3 7 4 071 6 272 102   102 301 60 11
Кюстендил 1   16 35 77 415 13 4 448 1 870 122 2 065 5 593 268 143
Невестино 1   1 15 2 317 8 146 37   37 146   9
Рила 1     3 3 178 8 96 96   96 96 55 7
Сапарева баня 1   3   7 897 8 365 209   225 464   6
Трекляно 1     12 459 6 25   18   25   6
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Априлци 1     3 3 138 8 224 72 28 72 224 30 14
Летница 1   2 1 5 339 7 395 161   161 395 55 13
Ловеч 1   8 26 57 317 13 4 455 1 356 456 2 016 5 492 247 130
Луковит 1   9 2 20 087 8 1 746 543 25 636 1 987 100 23
Тетевен 1   8 4 22 916 6 1 796 774 24 897 2 275 128 33
Троян 1   9 12 34 775 8 2 454 1 109 66 1 256 2 778 58 58
Угърчин 1   3 7 6 524 7 574 236   236 574 75 14
Ябланица 1   3 5 6 368 6 801 294   314 801   14
ОБЛАСТ МОНТАНА
Берковица 1   3 13 20 868 7 1 432 531   729 1 609 346 17
Бойчиновци 1   8 4 9 307 8 636 295   295 801 54 22
Брусарци 1   4 4 5 097 8 379 166   166 379   12
Вълчедръм 1   6 4 9 987 6 820 328   337 820 48 15
Вършец 1   2 6 8 582 8 918 237 83 237 957   10
Георги Дамяново 1   2 10 2 451 7 76 21   21 172 133 12
Лом 1   4 5 32 573 6 2 506 753   894 3 144 396 32
Медковец 1   3 1 4 006 7 386 135   135 386 20 10
Монтана 1   12 11 61 058 14 4 638 1 804 106 2 451 6 223 211 95
Чипровци 1   2 7 3 865 7 97 61   78 97   19
Якимово 1   3   4 259 8 256 133   133 256   9
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Батак 1   2   6 843 6 359 182   182 421 136 27
Белово 1   7   9 648 8 605 233   233 605 24 19
Брацигово 1   5 1 9 918 7 693 323   323 693 128 15
Велинград 1   11 11 45 304 8 4 235 1 257   1 257 5 167 173 44
Лесичово 1   5 1 5 343 6 361 116   116 361 95 14
Пазарджик 1   27 4 130 465 14 10 390 3 802 337 3 802 13 096 704 145
Панагюрище 1   8   27 299 7 1 784 769   889 2 188 109 41
Пещера 1   2   24 055 6 1 597 662   662 1 777 76 14
Ракитово 1   2   16 506 8 1 551 559   605 1 663 104 13
Септември 1   12 1 28 028 8 1 936 690 69 810 2 085 50 27
Стрелча 1     4 5 110 8 370 130   130 370   6
ОБЛАСТ ПЕРНИК
Брезник 1   1 15,5 6 518 7 428 131   131 428 15 16
Земен 1     13 2 456 7 100 46   46 100   10
Ковачевци 1     8 1 319 7 15 23   23 15 25 13
Перник 1   17 10 103 787 13 6 779 3 210 55 3 625 8 687 218 114
Радомир 1   6 21 20 861 6 1 319 584 55 584 1 709 229 32
Трън 1     17,5 4 118 6 293 94   94 293 90 17
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене 1   3 2 10 677 8 622 368   428 744   19
Гулянци 1   9 2 13 339 8 818 304   315 818   18
Долна Митрополия 1   14 1 21 164 8 1 401 591   591 1 426 50 29
Долни Дъбник 1   6   15 157 8 964 348 26 348 1 221   15
Искър 1   3   7 667 7 555 173   174 555   12
Левски 1   10 2 22 752 7 1 326 613   729 1 550 20 36
Никопол 1   8 5 10 892 8 568 241   241 568 24 28
Плевен 1   17 7 154 633 13 11 093 4 631 281 6 606 14 735 310 193
Пордим 1   5 2 6 292 6 578 195 30 178 650 110 12
Червен бряг 1   13   32 756 8 2 217 920   985 2 866 44 30
Кнежа 1   3   15 083 8 1 093 521   602 1 587   16
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Асеновград 1   13 8 73 047 8 5 001 2 208   2 563 5 837 215 41
Брезово 1   6 9 6 601 6 501 152   152 589 34 15
Калояново 1   8 6 11 391 8 618 323   323 618 80 11
Карлово 1   22 4 58 250 7 4 121 1 501   1 719 4 710 216 55
Кричим 1       9 346 7 823 329   329 823 65 4
Лъки 1     8 3 106 8 157 68   68 157 40 8
Марица 1   19   31 104 8 2 049 1 083   1 260 2 049 40 50
Перущица 1       5 310 8 307 276   321 462   11
Пловдив 1 6     382 800 63 30 064 11 991 528 16 539 38 619 1 307 321
Първомай 1   13 3 29 623 8 1 786 760   800 2 118 90 34
Раковски 1   5 1 28 452 6 1 939 1 025   1 095 2 113 57 16
Родопи 1   13 7 32 998 6 1 404 1 144   1 227 1 404   28
Садово 1   10 1 15 208 6 1 186 509   509 1 322 30 13
Стамболийски 1   4   22 876 8 1 512 755   903 1 512   16
Съединение 1   7 2 10 114 8 481 256   306 481 20 17
Хисаря 1   7 4 13 138 6 780 322   352 802 136 29
Куклен 1     5 7 496 6 373 257   257 491   8
Сопот 1   1   11 177 8 799 368   466 1 546 80 11
ОБЛАСТ РАЗГРАД
Завет 1   6   14 558 6 970 302   302 1 010   23
Исперих 1   22 1 34 357 6 2 212 913   893 2 511 99 60
Кубрат 1   15 1 24 713 6 1 339 602 47 735 1 528 90 39
Лозница 1   11 4 13 311 6 948 314 36 314 948 65 19
Разград 1   13 8 67 717 13 4 548 1 953 405 2 478 6 348 321 132
Самуил 1   12 1 11 892 8 605 225   225 605 203 16
Цар Калоян 1   2   8 179 6 447 197   197 447 40 10
ОБЛАСТ РУСЕ
Борово 1   4 2 6 653 7 379 126   126 379 175 15
Бяла 1   5 5 15 550 8 1 045 403   431 1 145 45 18
Ветово 1   4 1 15 867 6 981 445   485 981   19
Две могили 1   7 4 10 307 8 623 221   241 799 65 16
Иваново 1   6 6 9 502 6 316 177   177 316 20 23
Русе 1   12 1 188 415 14 12 047 5 283 160 6 903 16 198 1 053 167
Сливо поле 1   9 1 13 074 6 663 315   315 663 35 20
Ценово 1   6 2 6 181 6 287 111   111 287   19
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Алфатар 1   3 3 3 331 8 146 95   95 146 53 13
Главиница 1   17 5 14 245 8 822 330   330 822 110 32
Дулово 1   23 3 38 167 6 2 691 1 066 25 1 066 2 972 89 46
Кайнарджа 1   4 6 5 855 8 539 226   226 696 98 11
Силистра 1   8 10 62 954 14 3 563 1 437 248 2 081 4 805 534 109
Ситово 1   6 4 6 681 6 435 135 63 135 435   13
Тутракан 1   7 6 18 595 8 1 274 467   487 1 302 40 46
ОБЛАСТ СЛИВЕН
Котел 1   12 9 25 856 6 1 601 513   513 1 832 82 42
Нова Загора 1   23 8 43 679 6 3 559 1 181   1 348 3 977 137 74
Сливен 1   28 16 145 326 14 12 115 4 379 89 5 224 14 782 653 185
Твърдица 1   6 2 16 265 6 1 609 517   540 1 609 255 17
ОБЛАСТ СМОЛЯН
Баните 1   6 5 4 975 6 288 104 15 104 288   11
Борино 1   2 2 4 122 8 222 101   101 222   8
Девин 1   8 5 13 884 6 874 385 34 385 1 013 20 20
Доспат 1   7   9 765 6 739 328   328 739 40 10
Златоград 1   4 4 13 560 6 1 023 374   460 1 023 95 16
Мадан 1   5 17 13 288 6 886 348   370 1 044 60 13
Неделино 1   1 14 7 459 6 476 260   260 476 65 15
Рудозем 1   6 6 10 924 8 975 364   364 975 40 14
Смолян 1   10 31 44 035 13 3 399 1 623 167 2 033 4 268 403 147
Чепеларе 1   3 7 7 702 6 486 258   258 593 25 14
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 1 24 32 2 1 411 149 213 90 346 46 718 119 53 833 111 268 2 927 859
ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Антон 1       1 597 6 102 65   65 102   3
Божурище 1   3 3 7 038 7 601 378   408 601 10 14
Ботевград 1   5 7 35 728 8 2 642 1 289 59 1 564 3 382 90 49
Годеч 1     9 5 310 6 430 146   146 430   7
Горна Малина 1   3 10 5 440 6 472 186   186 472   15
Долна баня 1       4 903 8 521 206   406 521 80 6
Драгоман 1   1 18 5 106 6 297 133   155 297 54 13
Елин Пелин 1   10 8 21 724 8 1 694 901   971 1 803 85 37
Етрополе 1   2 4 13 367 8 1 423 434 244 553 1 423 22 21
Златица 1     3 6 088 7 473 224   241 617   11
Ихтиман 1   3 12 18 785 8 1 922 594   624 2 125 66 17
Копривщица 1       2 427 7 188 75 30 75 188   26
Костенец 1   2 4 13 443 6 1 062 424   462 1 222   23
Костинброд 1   3 7 16 065 6 1 123 592   613 1 337 26 15
Мирково 1     4 2 309 7 106 71   71 106   7
Пирдоп 1   1   8 819 6 711 356   392 1 055 63 8
Правец 1   4 6 7 934 8 1 134 334 105 364 1 582 192 27
Самоков 1   12 12 40 233 7 3 413 1 145 65 1 145 3 938 186 59
Своге 1   9 20 21 376 7 1 093 550   550 1 722 106 28
Сливница 1   1 7 9 195 7 659 281   281 802   11
Чавдар 1       1 244 7 66 34   34 66   2
Челопеч 1       1 508 6 120 83   83 120   7
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Братя Даскалови 1   6 16 7 459 7 528 192   192 528 40 17
Гурково 1   2 3 5 582 7 578 164   164 578   8
Гълъбово 1   4 6 13 673 6 1 083 426   518 1 083 78 17
Казанлък 1   16 3 84 904 8 6 283 2 444   3 136 7 530 388 101
Мъглиж 1   6 3 12 324 8 866 368   368 1 072 30 15
Николаево 1   3   5 130 8 612 219   219 612   10
Опан 1     12 2 398 6 116 40   40 116   12
Павел баня 1   10 2 17 439 8 1 245 471   555 1 245 50 19
Раднево 1   9 12 20 993 8 1 596 705   787 1 791 101 28
Стара Загора 1   17 33 179 370 13 13 489 5 224 103 7 008 17 446 1 123 184
Чирпан 1   4 15 23 643 9 1 972 606   964 2 213 60 35
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Антоново 1   4 25 7 192 8 451 143 17 143 451   19
Омуртаг 1   26 14 32 512 6 1 861 703 50 833 2 066 30 46
Опака 1   5   7 539 8 488 198   198 488 45 7
Попово 1   16 18 33 071 7 2 165 867   867 2 735 180 63
Търговище 1   30 21 72 499 12 5 126 1 985 79 2 349 6 721 207 106
ОБЛАСТ ХАСКОВО
Димитровград 1   14 12 62 309 8 4 036 1 602   1 733 4 402 160 49
Ивайловград 1   5 13 8 489 7 545 180 22 197 545 42 8
Любимец 1   2 7 10 353 7 887 336   452 887   9
Маджарово 1   3 5 3 297 8 118 25   25 118   4
Минерални бани 1   7 4 7 507 6 364 170   170 364   9
Свиленград 1   4 15 24 128 6 2 008 709   940 2 122 129 20
Симеоновград 1   1 7 9 541 7 840 233   300 840 30 16
Стамболово 1   17 8 14 753 6 518 189 15 189 518 20 10
Тополовград 1   8 8 11 980 7 877 270   295 877 125 22
Харманли 1   6 17 28 639 8 2 083 807   807 2 374 40 24
Хасково 1   26 9 116 246 13 8 280 3 488 455 4 013 11 173 386 127
ОБЛАСТ ШУМЕН
Велики Преслав 1   8 3 15 850 8 774 362   439 1 154 55 40
Венец 1   10 2 13 527 6 594 242   242 594   14
Върбица 1   13 2 14 594 7 1 017 393   393 1 017   9
Каолиново 1   13 1 22 287 8 1 174 417   417 1 174   9
Каспичан 1   6 2 8 997 8 663 253   253 663 42 19
Никола Козлево 1   8 2 8 874 8 806 242   242 806   15
Нови пазар 1   8 7 22 512 8 1 842 612 36 702 1 982 152 25
Смядово 1   3 6 7 205 8 498 218   218 498 146 14
Хитрино 1   18 1,5 12 918 6 346 151   151 346   16
Шумен 1   15 11 114 182 12 8 273 3 131 230 4 157 10 533 572 210
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Болярово 1   2 17 3 737 8 287 93   93 287 167 14
Елхово 1   8 10 17 498 7 1 380 443 41 493 1 606 65 30
Стралджа 1   6 15 13 423 6 1 145 432   463 1 186 111 32
Тунджа 1   24 20 23 168 6 1 085 573   573 1 085 85 58
Ямбол 1       88 048 12 7 299 2 551 38 3 597 9 209 403 102
ВСИЧКО 264 35 1 987 1 855,5 8 451 350 2 334 596 042 252 013 7 333 296 103 709 676 32 724 10 114

Приложение № 7 към чл. 54
Допустими максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември 2014 г. на разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси
 
Наименование Сума (хил. лв.)
1 2 3
1. Българска академия на науките 2 800,0
2. Българска телеграфна агенция 20,0
3. Българска национална телевизия 7 000,0
4. Българско национално радио 2 000,0
5. Държавни висши училища 15 152,0
  А) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на образованието и науката 14 952,0
5.1. Технически университет - София 835,0
5.2. Технически университет - Варна 125,0
5.3. Технически университет - Габрово 60,0
5.4. Русенски университет "А. Кънчев" 125,0
5.5. Университет по хранителни технологии - Пловдив 40,0
5.6. Химико-технологичен и металургичен университет - София 135,0
5.7. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 45,0
5.8. Лесотехнически университет - София 365,0
5.9. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 205,0
5.10. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 350,0
5.11. Университет за национално и световно стопанство - София 1 245,0
5.12. Икономически университет - Варна 420,0
5.13. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов 205,0
5.14. Софийски университет "Св. Климент Охридски" 5 570,0
5.15. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 125,0
5.16. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 165,0
5.17. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 830,0
5.18. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 65,0
5.19. Национална спортна академия "Васил Левски" - София 580,0
5.20. Аграрен университет - Пловдив 115,0
5.21. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 25,0
5.22. Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София 35,0
5.23. Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София 205,0
5.24. Национална художествена академия - София 30,0
5.25. Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 25,0
5.26. Колеж по телекомуникации и пощи - София 22,0
5.27. Медицински университет - София 1 410,0
5.28. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна 110,0
5.29. Медицински университет - Пловдив 715,0
5.30. Медицински университет - Плевен 60,0
5.31. Тракийски университет - Стара Загора 500,0
5.32. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 125,0
5.33. Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 85,0
  Б) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на отбраната 200,0
5.34. Военна академия "Г. С. Раковски" - София 5,0
5.35. Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 150,0
5.36. Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна 45,0
  Всичко: 26 972,0

Приложение № 7а към чл. 55, ал. 4
(Ново - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г.)
(в лева)
КОД БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ СУМА по чл. 55, ал. 2 В т.ч. по чл. 55, ал. 2, т. 1
0200 1 Администрация на президента 544 450 266 000
0300 2 Министерски съвет 7 191 000 3 511 000
0400 3 Конституционен съд 202 250 99 000
4000 4 Омбудсман 221 300 108 000
1000 5 Министерство на финансите 27 031 850 13 199 000
1100 6 Министерство на външните работи 9 904 640 4 836 000
1200 7 Министерство на отбраната 99 806 750 48 733 000
1300 8 Министерство на вътрешните работи 97 665 800 47 688 000
1400 9 Министерство на правосъдието 17 481 950 8 536 000
1500 10 Министерство на труда и социалната политика 9 971 777 4 869 000
1600 11 Министерство на здравеопазването 37 919 100 18 515 000
1700 12 Министерство на образованието и науката 19 028 185 9 291 000
1800 13 Министерство на културата 4 075 182 1 990 000
1900 14 Министерство на околната среда и водите 4 294 715 2 097 000
2000 15 Министерство на икономиката и енергетиката 11 999 115 5 859 000
2100 16 Министерство на регионалното развитие 20 654 160 10 085 000
2200 17 Министерство на земеделието и храните 16 812 438 8 209 000
2300 18 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 24 242 205 11 837 000
2500 19 Министерство на младежта и спорта 5 711 765 2 789 000
2800 20 Министерство на инвестиционното проектиране 2 451 220 1 197 000
3000 21 Държавна агенция "Национална сигурност" 10 967 350 5 355 000
3200 22 Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 347 850 170 000
3300 23 Комисия за защита от дискриминация 195 000 95 000
3400 24 Комисия за защита на личните данни 231 650 113 000
3700 25 Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество 528 050 258 000
3800 26 Национална служба за охрана 3 223 200 1 574 000
3900 27 Национална разузнавателна служба 1 707 700 834 000
4100 28 Национален статистически институт 1 777 280 868 000
4200 29 Комисия за защита на конкуренцията 323 895 158 000
4300 30 Комисия за регулиране на съобщенията 768 405 375 000
4400 31 Съвет за електронни медии 127 375 62 000
4500 32 Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 382 730 187 000
4600 33 Агенция за ядрено регулиране 581 930 284 000
4800 34 Държавна комисия по сигурността на информацията 425 950 208 000
5300 35 Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 3 917 655 1 913 000
8100 36 Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 127 500 62 000
4700 37 Комисия за финансов надзор 1 019 490 498 000
8300 38 Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 106 305 52 000
8200 39 Централна избирателна комисия 163 650 80 000
8600 40 Държавна агенция "Технически операции" 4 153 050 2 028 000
8500 41 Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 151 400 74 000
0500 42 Сметна палата 1 486 350 726 000
6100 43 Българска национална телевизия 6 365 350 3 108 000
6200 44 Българско национално радио 4 114 600 2 009 000
6300 45 Българска телеграфна агенция 399 250 195 000
    ОБЩО: 460 802 817 225 000 000

Приложение № 8 към чл. 83
Списък на сметките за средствата от Европейския съюз, за които през 2014 г. Министерският съвет ще утвърждава годишни разчети
1. Сметка за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие".
2. Сметка за средствата от Европейския съюз на Националния фонд.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти