Logo Сряда, 22 Май
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

В сила от 01.01.2014 г.
Приет с ПМС № 277 от 06.12.2013 г.

Обн. ДВ. бр.107 от 13 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 5 Август 2016г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С правилника се уреждат функциите, устройството, дейността, структурата, организацията на работата и числеността на персонала на Центъра за развитие на човешките ресурси, наричан по-нататък "центъра".

Чл. 2. Центърът е юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката със седалище и адрес на управление: София 1000, район "Средец", ул. Граф Игнатиев 15, ет. 4.


Чл. 3. (1) Дейността на центъра се финансира със средства от държавния бюджет, средства от бюджета на Европейския съюз и други собствени приходи.
(2) Управлението на бюджета на центъра и разходването на средства по ал. 1 се извършва в съответствие с българското и европейското законодателство, както и с ръководствата за националните агенции по Програма "Еразъм +".

Раздел II.
Функции и дейности


Чл. 4. Центърът администрира, насърчава, консултира, организира и координира участието на Република България в Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта "Еразъм +" и в нейните съпътстващи хоризонтални програми и дейности и в други европейски и международни образователни програми и инициативи с цел:
1. постигане целите на Стратегията "Европа 2020";
2. постигане целите на Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в сферата на образованието и обучението "ЕСЕТ";
3. устойчиво развитие на партньорството между Република България и другите държави - членки на Европейския съюз, в областта на висшето образование;
4. постигане общите цели на Обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта;
5. популяризиране на европейските ценности в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз и Хартата на основните права на Европейския съюз.


Чл. 5. За изпълнение на целите по чл. 4 центърът:
1. изпълнява функциите на Национална агенция по Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта "Еразъм +";
2. насърчава и координира участието на Република България в програми и инициативи, свързани с изграждането и укрепването на европейските системи за образование и обучение и отговаря за изпълнението им в рамките на предвидените правомощия;
3. координира и управлява дейности в рамките на своите компетентности, свързани със селекция, финансиране, администриране, наблюдение, оценка и контрол на проекти в областта на обучението и образованието и младежките дейности;
4. изпълнява договори и проекти по оперативните програми, съфинансирани от структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз, както и по други национални и международни програми;
5. взаимодейства с органите на изпълнителната власт и с органите на местното самоуправление във връзка с реализирането на одобрените проекти;
6. предоставя консултации, техническа помощ и обучение по проекти на Програма "Еразъм +" и по нейните съпътстващи хоризонтални програми и дейности;
7. прилага правилата за финансово администриране и договорните условия, определени от Общността за Програма "Еразъм +", и за нейните съпътстващи хоризонтални програми и дейности;
8. осигурява подходящ екип от служители с езикови и професионални компетенции, съответстващи на изискванията за работа в сферата на международното сътрудничество и в областта на образованието, обучението и младежките дейности, с цел ефективното управление на Програма "Еразъм +" и на нейните съпътстващи хоризонтални програми и дейности;
9. осигурява подходящата инфраструктура за администрирането на Програма "Еразъм +";
10. анализира нуждите и потенциалните възможности за участие на Република България в образователни и обучителни програми и инициативи в сътрудничество с компетентните институции на национално и европейско ниво;
11. насърчава и допринася за укрепването на международната и националната партньорска мрежа при разработване на проекти и програми в сферата на образованието и обучението;
12. създава условия за ефективното и прозрачно управление на средствата, предоставени от Европейския съюз;
13. разработва и прилага етични стандарти и процедури за недопускане и избягване на конфликт на интереси;
14. осъществява проекти и изследвания в областта на образованието и обучението в координация с Министерството на образованието и науката и с други национални и международни органи и организации.


Чл. 6. При изпълнение на дейността си центърът спазва следните принципи:
1. законосъобразност и ефективност;
2. прозрачност на вътрешните правила и процедури;
3. последователност и обективност в процеса на вземане на решения;
4. отговорност и отчетност;
5. равно третиране и недопускане на дискриминация;
6. разделяне на функциите и недопускане на корупционни практики и конфликт на интереси;
7. недопускане на двойно финансиране на проекти от европейски и национални източници на финансиране.

Раздел III.
Структура и управление


Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7 - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) Центърът се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на образованието и науката.
(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) Изпълнителният директор на центъра се подпомага в своята дейност от главен секретар.

Чл. 8. (1) Изпълнителният директор:
1. планира, организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на центъра;
2. представлява центъра пред български и чуждестранни физически и юридически лица, държавни органи и международни организации;
3. осъществява взаимодействие с органите на Европейската комисия за реализиране на дейности по Програма "Еразъм +" и по други програми на Европейския съюз;
4. сключва договори с Европейската комисия и с други международни организации и институции за осъществяване на дейности по програми, свързани с образованието, обучението, младежта и спорта;
5. осъществява контакти и сътрудничи с международни организации и институции;
6. взаимодейства и сътрудничи с органите на централната власт, с органите на местното самоуправление и с неправителствени организации в страната за реализирането на програми и проекти;
7. утвърждава вътрешни правила за работата на центъра и за администриране на Програма "Еразъм +", включително правила за финансовата дейност и счетоводната политика, правила за подбор на външни оценители по проекти и правила за работната заплата;
8. утвърждава длъжностното разписание;
9. работодател е на служителите по трудово правоотношение и е орган по назначаването на държавните служители;
10. определя състава на селекционни комисии и комисии за приемане на междинни и крайни отчети по одобрените за реализиране проекти;
11. сключва договори с одобрените за финансиране организации след запознаване с писмените становища на селекционните комисии, финансовите експерти и оценители;
12. осъществява непосредствено управление на средствата, постъпващи по Програмата на Европейския съюз "Еразъм +" и по други програми;
13. ежегодно до 31 март представя на министъра на образованието и науката доклад за дейността на центъра;
14. представя при поискване от министъра на образованието и науката текущи отчети за дейността на центъра;
15. разпорежда се с финансовите средства на центъра;
16. изпълнява и други функции, определени с нормативен акт или възложени му от министъра на образованието и науката.
(2) В изпълнение на правомощията си изпълнителният директор издава заповеди.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от главния секретар или директор на дирекция, определен за всеки конкретен случай.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) (1) Главният секретар подпомага изпълнителния директор при осъществяване на функциите му, като:
1. осъществява административното ръководство на дейността на служителите в изпълнение на нормативните актове;
2. създава условия за нормална и ефективна работа на служителите в центъра;
3. отговаря за провеждането на конкурсните процедури за свободните длъжности и за атестирането на служителите в центъра;
4. съгласува проекта на длъжностно и поименно разписание на центъра;
5. осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи;
6. контролира планирането и отчетността на годишните цели на центъра;
7. контролира изготвянето на проекта на годишния бюджет на центъра;
8. координира изготвянето на вътрешни правила на работата на центъра и за администриране на програма "Еразъм +", включително правила за финансовата дейност и счетоводната политика, правила за подбор на външни оценители по проекти и правила за работната заплата;
9. следи за стриктното и ефективното прилагане на правилата за администриране на средствата по програма "Еразъм +" и по други програми и проекти;
10. контролира поддържането на електронната страница на центъра;
11. контролира воденето и съхранението на документацията на центъра и отговаря за осигуряването на нейната сигурност, както и за сигурността на информацията;
12. организира и контролира дейността по провеждането на процедури за възлагане на обществените поръчки;
13. координира оперативното взаимодействие с администрацията на Министерството на образованието и науката с другите органи на изпълнителната власт и с неправителствени организации;
14. представлява центъра, когато е изрично упълномощен от изпълнителния директор.
(2) Главният секретар се назначава от изпълнителния директор след съгласуване с министъра на образованието и науката.
(3) При отсъствие на главния секретар функциите му се изпълняват от определен от изпълнителния директор на центъра директор на дирекция.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) Центърът е структуриран в четири дирекции и финансов контрольор.
(2) Според разпределението на функциите администрацията на центъра е обща и специализирана.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) Общата администрация е организирана в две дирекции:
1. дирекция "Бюджет и финанси";
2. дирекция "Административно-правни дейности и управление на собствеността".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) Специализираната администрация е организирана в две дирекции:
1. дирекция "Програмни дейности, селекция и анализ";
2. дирекция "Акредитация, мониторинг и проверки".
(5) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена в центъра е 51 щатни бройки.
(6) Числеността на отделните организационни структури и административни звена е посочена в приложението.


Чл. 10. (1) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност в съответствие със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва необходимите проверки и изразява мнение за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на центъра.
(3) Финансовият контрольор е пряко подчинен на изпълнителния директор.


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.)

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) Дирекция "Бюджет и финанси":
1. отговаря за финансовото планиране и анализ на средствата по децентрализирани дейности на Програма "Еразъм+" и на други национални и международни програми, които центърът управлява и администрира;
2. организира и осъществява финансово-счетоводните дейности на центъра в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните организации, Единната бюджетна класификация и приложимите за бюджетните организации счетоводни стандарти и указания;
3. разработва проект на годишен бюджет на центъра;
4. подготвя предложения до министъра на образованието и науката за бюджета на центъра;
5. съставя тримесечни и годишни оборотни ведомости и отчети за касовото изпълнение на бюджета на центъра за предоставяне на първостепенния разпоредител с бюджет;
6. контролира ефективното и законосъобразното разходване на бюджетните средства и средствата от Европейския съюз и по други международни програми и договори при спазване на финансовата дисциплина;
7. поддържа система за финансова отчетност във връзка с всички плащания, извършени и получени в центъра.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) Дирекция "Административно-правни дейности и управление на собствеността":
1. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) подпомага изпълнителния директор, главния секретар и административните звена за осъществяване на правно-нормативната дейност на центъра;
2. проследява за спазване на нормативните актове, вътрешните правила и трудовата дисциплина и осигурява законосъобразното издаване на актове на изпълнителния директор;
3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) осигурява извършването на дейността, свързана с процесуалното представителство на центъра;
4. оказва експертна помощ по правните аспекти на администрирането на Програма "Еразъм +", на проекти по оперативните програми и на други национални и международни програми, които центърът управлява и администрира;
5. разяснява нормативната уредба във връзка с кандидатстване по проекти, финансирани от държавния бюджет, от Европейския съюз и от други международни институции;
6. изготвя и съгласува проекти на договори, по които центърът е страна, както и други документи, свързани с дейността му;
7. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) отговаря за управлението на цикъла на обществени поръчки на центъра;
8. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) изготвя годишните планове за обучение на служителите;
9. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) изготвя и съхранява всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения със служителите на центъра;
10. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) изготвя и актуализира длъжностното и поименното разписание на длъжностите в центъра;
11. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) осъществява дейностите по набирането и подбора на персонала, както и организирането на процеса по назначаването на служителите;
12. организира дейностите по деловодната обработка на документите, по регистрацията на входящата и изходящата кореспонденция и поддържането на архива на центъра;
13. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.)
14. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.)
15. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.)
16. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.)
17. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.)
18. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалната база и собствеността на центъра;
19. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.)
20. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) организира информационното осигуряване на центъра;
21. участва в изготвянето на работната програма и годишния отчет на центъра към Европейската комисия.


Чл. 14. Дирекция "Програмни дейности, селекция и анализ":
1. изготвя работната програма и годишния отчет на центъра към Европейската комисия;
2. изпълнява съпътстващите дейности, инициативи и проекти на Програма "Еразъм +";
3. изготвя отчети и анализи за изпълнението на проектите по Програмата "Еразъм +" и по съпътстващите я хоризонтални програми и действия, както и по други международни и национални проекти и програми;
4. осъществява сътрудничество с държавни органи и с неправителствени организации в страната и в чужбина, както и с националните агенции на държавите - членки на Европейския съюз, отговорни за администрирането на Програма "Еразъм +";
5. организира семинари, обучения и конференции, свързани с дейността на центъра;
6. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) извършва информиране и консултиране на потенциални кандидат-бенефициенти по Програма "Еразъм +", по съпътстващите я хоризонтални програми и дейности, както и по други европейски или международни програми;
7. координира процеса по селекция на проектни предложения;
8. организира и провежда процедурата по подбор и обучение на външни експерти на проекти по Програма "Еразъм +" и по съпътстващите я хоризонтални програми и действия;
9. контролира качеството на работата на външни за центъра експерти за оценка на проектни предложения;
10. организира и провежда обученията за управление на проекти по Програма "Еразъм +" и по съпътстващите я хоризонтални програми и действия;
11. организира сключването на договори с всички бенефициенти по Програма "Еразъм +";
12. по компетентност текущо актуализира европейската информационна система за администриране на Програма "Еразъм +";
13. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.)
14. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.)
15. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.)
16. организира и осъществява оценка на отчети на бенефициенти по Програма "Еразъм +" и по съпътстващите я хоризонтални програми и дейности.


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) Дирекция "Акредитация, мониторинг и проверки":
1. администрира процеса по акредитация на организации по Програма "Еразъм+", дейност "Европейска доброволческа служба";
2. оценява степента на риска при изпълнение на финансираните проекти по всички ключови дейности на Програма "Еразъм+";
3. разработва оперативни планове за мониторингови проверки и за проверка на бенефициенти и ги изпълнява след утвърждаването им от изпълнителния директор;
4. осъществява планови и извънредни мониторингови проверки;
5. осъществява мониторинг от офис;
6. организира тематични мониторингови срещи и консултации на бенефициенти относно правилното и целесъобразното изпълнение на проектите, администрирани от центъра;
7. изпълнява дейности, свързани с извършването на първични проверки на бенефициенти, съгласно изискванията на Европейската комисия;
8. отговаря за осъществяването на текущи, извънредни и последващи проверки за целесъобразното изпълнение на сключените договори от центъра по Програма "Еразъм+";
9. идентифицира и докладва потенциални проблеми, водещи до неизпълнение на договорите от страна на бенефициентите, и предлага коригиращи действия;
10. изготвя информация за осъществения контрол върху финансираните от центъра проекти;
11. предоставя необходимата информация на одитиращи, сертифициращи и проверяващи органи;
12. участва по компетентност в администрирането на изключения, нередности, измами и жалби.

Раздел IV.
Организация на работата в центъра


Чл. 15. Организацията на работата на центъра се осъществява в съответствие с разпоредбите на правилника и вътрешните правила за работа на центъра.


Чл. 16. Директорите на дирекции планират, организират, координират, контролират, отчитат и носят отговорност за дейността и изпълнението на задачите в съответствие с функционалните характеристики на дирекциите.


Чл. 17. Служителите, работещи в центъра, изпълняват възложените им задачи съобразно правилника и длъжностните им характеристики.


Чл. 18. (1) За изключително/образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия.
(2) Награждаването на служители от центъра се извършва със заповед на директора на центъра, в която се определя видът отличие.
(3) Изпълнителният директор утвърждава образец на златен и сребърен почетен знак на администрацията на центъра.
(4) Предложение за награждаване могат да правят директорите на дирекции и ръководителите на звена до изпълнителния директор.


Чл. 19. (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на центъра, могат да бъдат привличани нещатни сътрудници в качеството им на експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят в сключения от тях договор с изпълнителния директор на центъра.


Чл. 20. (1) Документите, изпратени до центъра от държавни органи, от юридически или от физически лица, се завеждат във входящ регистър.
(2) При завеждане на документите се извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува служебна преписка.


Чл. 21. Изпълнителният директор разпределя служебните преписки с резолюция до служителите. Резолюцията съдържа указание, срок за изпълнение, дата и подпис.


Чл. 22. Изходящите документи се съставят в два екземпляра, като оставащият в деловодството за съхранение екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, който е изготвил документа, и датата на изготвянето.


Чл. 23. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.
(3) Служителите ползват обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(4) Изпълнителният директор може да определи и друго работно време за служители от отделни административни звена с цел осигуряване на необходимите условия за изпълнение на функциите им.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 10 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР "ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ" КЪМ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 17.06.2014 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на чл. 2, ал. 1 и 2, чл. 3 и § 4, които влизат в сила от 1 юли 2014 г.


Приложение към чл. 9, ал. 6

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.)

Численост на персонала в организационните структури на Центъра за развитие на човешките ресурси - 51 щатни бройки

Изпълнителен директор

1

Главен секретар       

1

Финансов контрольор

1

Обща администрация

13

в т.ч.

 

Дирекция "Бюджет и финанси"

4

Дирекция "Административно-правни дейности и управление на собствеността"

9

Специализирана администрация

35

в т.ч.

 

Дирекция "Програмни дейности, селекция и анализ"

28

Дирекция "Акредитация, мониторинг и проверки"

7

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти