Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 9 ОТ 19 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2016 Г.

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.103 от 29 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 21 Август 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова помощ по Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014 - 2016 г., наричана по нататък "Програмата".

Чл. 2. Финансова помощ се предоставя за дейности, които допринасят за постигане целите на Програмата:
1. подобряване условията за производство и търговия с пчелния мед и пчелните продукти;
2. повишаване ефективността на производството, качеството и конкурентоспособността на българския пчелен мед и пчелни продукти;
3. опазване на пчелната популация, устойчивото й развитие и осигуряване на по-добра заетост и по-високи доходи на пчеларите.


Чл. 3. (1) Министърът на земеделието и храните определя със заповед постоянна работна група за управление на Програмата. В състава на работната група се включват по един представител на пчеларските организации и представители на Министерството на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните и на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, наричан по-нататък "ДФ "Земеделие". Постоянната работна група прави предложения за промени в Програмата, за преразпределение на бюджета между мерките и дейностите и дава предложения за лимитите за финансиране на допустимите разходи. Промените в Програмата се одобряват по предвидения в Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз ред.
(2) Редът и организацията на работа на постоянната работната група за управление на Програмата се определят със заповедта по ал. 1.

Глава втора.
ПОДПОМАГАНИ ДЕЙНОСТИ


Чл. 4. По реда на тази наредба се предоставя финансова помощ за една или за няколко дейности по следните мерки:
1. по мярка А "Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари" за дейност "Популяризиране на българските пчелни продукти, в това число и произведени по биологичен начин";
2. по мярка Б "Борба срещу вароатозата";
3. по мярка В "Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелен мед";
4. по мярка Г "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз" за дейностите:
а) закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина;
б) поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства;
в) закупуване на пчелни майки;
5. по мярка Д "Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти" за дейностите:
а) изследване на наличието на тежки метали и пестициди в проби от пчели и пчелен прашец, взети от пчелини в различни региони на България;
б) проучване на продуцентите на мана и на мановия мед от тях в смърчовите гори в района на Родопите;
в) установяване на причините за загуба на пчелни семейства чрез проучване на различни индикатори за наличие на стресови фактори, влияещи върху размножаването, генетичния и здравния статус на медоносната пчела в България.

Глава трета.
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 5. (1) Финансова помощ се предоставя в рамките на предвидения за съответната година бюджет по всяка от мерките на Програмата.
(2) Министърът на земеделието и храните по предложение на постоянната работна група за управление на Програмата разпределя със заповед бюджета по Програмата за съответната финансова година по мерки и дейности.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Министърът на земеделието и храните по предложение на постоянната работна група за управление на Програмата може да промени разпределението на бюджета между мерките и дейностите в рамките на общия годишен бюджет.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните одобрява всяка година преди началото на прием на заявления по Програмата лимити на разходите за мерките и дейностите по чл. 4, т. 2 и 4.
(2) При определянето на лимитите по ал. 1 се вземат предвид предложенията на постоянната работна група за управление на Програмата и събраната актуална агропазарна информация.


Чл. 7. (1) Когато бюджетът за подпомагане на дейностите по чл. 4, т. 2 и 3 е недостатъчен за предоставяне на пълния размер на финансова помощ по одобрените заявления на кандидатите, финансовата помощ се редуцира за всяко от заявленията с еднакъв процент, отразяващ съотношението на недостига спрямо бюджета по мярката. Процентът на редуциране на финансовата помощ за заявленията по съответната мярка се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".
(2) Когато сумата на исканата финансова помощ по чл. 4, т. 4 надхвърля бюджета, определен в заповедта по чл. 5, ал. 2, заявленията за подпомагане се класират и одобряват по реда на чл. 30, ал. 3.


Чл. 8. (1) Финансовата помощ е в размер на процент от одобрените за подпомагане разходи, определен в Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2014 - 2016 г.
(2) Финансовата помощ за извършване на дейностите по чл. 4, т. 2, 3 и 4 се предоставя под формата на еднократни плащания, а за дейностите по чл. 4, т. 1 и 5 - под формата на междинни и окончателни плащания.
(3) Междинното плащане е допустимо за обособена част от извършена дейност/етап по одобрено заявление за подпомагане.


Чл. 9. (1) Недопустими за финансиране са разходи за доставка, извършена от свързано лице по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби с ползвателя на помощта.
(2) Недопустими за финансиране са разходите за възстановим данък върху добавената стойност (ДДС).
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Недопустими за финансиране са разходи, заплатени в брой, с изключение на разходите за дейностите по чл. 4, т. 2, 3 и т. 4, буква "в".

Глава четвърта.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ


Чл. 10. (1) По Програмата могат да кандидатстват за подпомагане лица, които:
1. отговарят на условията за подпомагане по съответните мерки от Програмата;
2. нямат задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
3. не са създали изкуствено условия за получаване на предимство при получаване на помощта в противоречие на целите на Програмата и чл. 193 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета;
4. не са в производство по несъстоятелност, не са обявени в несъстоятелност и не са в ликвидация;
5. не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
(2) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта, които са виновни за предоставяне на декларация с невярно съдържание при предоставяне на информация на ДФ "Земеделие" във връзка с кандидатстването и получаването на финансова помощ.


Чл. 11. (1) Един кандидат може да получи еднократно подпомагане в рамките на една финансова година за всяка от дейностите по чл. 4.
(2) Един кандидат не може да подава второ заявление за подпомагане за една дейност по чл. 4, за която през същата година има подадено и одобрено заявление за подпомагане и сключен договор, както и през времето, докато първото заявление е в процес на разглеждане.

Глава пета.
УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

Раздел I.
Условия за подпомагане по мярка А - Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари


Чл. 12. (1) Допустима за подпомагане по мярката е една от следните видове пчеларски организации, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност:
1. браншова пчеларска организация;
2. асоциация на пчелари;
3. сдружение на пчелари.
(2) Организацията по ал. 1 се избира за кандидат за подпомагане по мярката от организациите, посочени в списъка по т. ХІІ от Програмата, с единодушие, като изборът се документира в споразумителен протокол.


Чл. 13. (1) По мярката се подпомагат следните дейности и свързаните с тях разходи:
1. при организиране и провеждане на национално ниво на изложения, мероприятия, пресконференции, панаири и др. - разходи за наем на щанд, зали, площи и техническо оборудване, електричество, вода, охрана, интернет, както и за закупуване на материали;
2. реклама в печатни издания;
3. за интернет, телевизионна и радиореклама, включително разходите за изработване на клипове, филми и други аудио-визуални средства;
4. при дизайн, изработване, отпечатване и разпространение на информационни материали - разходи за интернет страница, лого, брошури, дипляни, етикети, транспаранти, банери, винили и др.;
5. разходи за лица, наети по граждански договори за управление на проекта, командировъчни разходи съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.);
6. за извършване на проучване и анализ по години с цел измерване на резултатите от промоционални дейности;
7. за изработване на мостри на пчелен мед и пчелни продукти;
8. (нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) идентичност на кампанията и на популяризираните пчелни продукти - разходи за дизайн на опаковка и изработка на опаковки.
(2) Дейностите по ал. 1 се подпомагат при следните условия:
1. съдържанието на информационните материали съответства на заложените цели в проекта за популяризиране на пчелни продукти и се основава на качеството на пчелните продукти и на свойствата, характерни за тях;
2. към заявлението е представен проект за популяризиране на пчелни продукти по образец съгласно приложение № 4;
3. към заявлението е представено решение на управителния орган на кандидата за участие по мярката;
4. към заявлението е представен споразумителен протокол между организациите по т. ХІІ от Програмата за избор на кандидата по мярката;
5. дейностите не са получили финансова помощ съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277/1, 21.10.2005 г.) и Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (ОВ L 3/1, 5.1.2008 г.);
6. представени са в оригинал най-малко три съпоставими независими оферти за всеки заявен разход на стойност над 15 000 лв., както и в случай че той е част от доставка или услуга, договорирана с един доставчик или изпълнител, на обща стойност повече от 15 000 лв.; цената в офертите трябва да бъде определена в левове или в евро с описан ДДС; офертите се представят не по-късно от датата на сключване на договора с избрания за изпълнител участник и когато е необходимо, се придружават от технически спецификации; оферти не се представят при придобиване на ноу-хау и на патентни права; когато не е избрана офертата с най-ниска цена, кандидатът за подпомагане представя обяснителна записка, в която излага мотивите за своя избор.

Раздел II.
Условия за подпомагане по мярка Б - Борба срещу вароатозата


Чл. 14. Допустими за подпомагане по мярката са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), които отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства (ДВ, бр. 27 от 2015 г.);
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани или пререгистрирани като животновъдни обекти.


Чл. 15. (1) По мярката се финансират разходите за закупуване на препарати за борба срещу вароатозата, разрешени съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и използвани за пролетно и/или есенно третиране на пчелните семейства.
(2) Разходите по ал. 1 се финансират, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. за всички третирани пчелни семейства е използван само един вид препарат;
2. при извършване на пролетно и есенно третиране приложеният препарат за пролетно третиране съдържа различно активно вещество от препарата, използван за есенно третиране на пчелните семейства;
3. са за количества препарати, които съответстват на броя на третираните пчелни семейства.
(3) Разходите по ал. 1 се финансират в рамките на определените по чл. 6, ал. 1 лимити.

Раздел III.
Условия за подпомагане по мярка В - Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелен мед


Чл. 16. Допустими за подпомагане по мярката са лицата по чл. 14.


Чл. 17. (1) По мярката се финансират разходите за извършване на лабораторен анализ на пчелния мед по следните показатели:
1. хидроксиметилфурфурол;
2. диастазна активност (количествено);
3. редуциращи захари и захароза;
4. полен;
5. водно съдържание;
6. неразтворими във вода примеси;
7. електропроводимост;
8. свободна киселинност.
(2) Разходите по ал. 1 се финансират, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. лабораторните анализи са извършени в акредитирани лаборатории за извършване на физикохимичен анализ на пчелен мед;
2. лабораторният анализ включва най-малко изброените в ал. 1, т. 1 - 4 показатели за всяка от изследваните проби пчелен мед;
3. изследваните проби пчелен мед са от партиди, добити от пчелни семейства, отглеждани в животновъден обект на кандидата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Разходите по ал. 1 се финансират в рамките на лимити, съответстващи на цените за лабораторни изследвания на пчелен мед, определени по показателите по чл. 39, т. 1.4 от Ценоразписа за платените услуги, които извършва Българската агенция по безопасност на храните, съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.

Раздел IV.
Условия за подпомагане по мярка Г - Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността


Чл. 18. (1) Допустими за подпомагане по мярката са лицата по чл. 14.
(2) Допустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 4, буква "а" са лицата по ал. 1, притежаващи към датата на кандидатстване не по-малко от 20 броя и не повече от 150 броя пчелни семейства.
(3) Допустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 4, буква "б" са лицата по ал. 1, притежаващи към датата на кандидатстване не по-малко от 20 броя пчелни семейства.
(4) Недопустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 4, буква "а" са кандидати:
1. (доп. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) които по всички предходни тригодишни програми по пчеларство са получили финансиране за закупуване на 150 и повече кошера;
2. които извършват дейности, свързани с производство на кошери.
(5) Недопустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 4, буква "б" са кандидати:
1. (доп. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) които по всички предходни тригодишни програми по пчеларство са получили финансиране за закупуване на 150 и повече пакета пчели (голи роеве) и/или отводки;
2. които са регистрирани в съответната областна дирекция "Земеделие" като производители на пакети пчели (голи роеве) и отводки съгласно Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър (ДВ, бр. 103 от 2003 г.) (Наредба № 47 от 2003 г.).
(6) Недопустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 4, буква "в" са кандидати:
1. които са регистрирани в съответната областна дирекция "Земеделие" като производители на пчелни майки съгласно Наредба № 47 от 2003 г.;
2. които са регистрирани в съответната областна дирекция "Земеделие" като производители на пакети пчели (голи роеве) и отводки съгласно Наредба № 47 от 2003 г. за закупуване на пчелни майки за увеличение на основните семейства.


Чл. 19. (1) По мярката се подпомагат следните разходи:
1. за закупуване на нови кошери за подмяна на стари и/или негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина от следните модели и окомплектовки за дейности по чл. 4, т. 4, буква "а":
а) кошер Лангстрот - Рут комплект - 3 корпуса, дъно, капак, покривна табла, рамки;
б) кошер Дадан Блат комплект - плодник, 2 магазина или 2 корпуса, покривна табла, рамки, дъно, капак;
в) кошер Лангстрот - Рут комплект - 2 корпуса, дъно, капак, покривна табла, рамки;
г) кошер Дадан Блат комплект - плодник, 1 магазин или 1 корпус, покривна табла, рамки, дъно, капак;
д) кошер Фарар - 4 корпуса, дъно, покривна табла, капак, рамки;
2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства чрез закупуване на отводки за дейности по чл. 4, т. 4, буква "б";
3. за закупуване на пчелни майки - за дейности по чл. 4, т. 4, буква "в".
(2) Разходите по ал. 1, т. 1 се подпомагат в рамките на определените лимити по чл. 6, ал. 1, когато:
1. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) заявените за закупуване кошери са нови и са изработени от сух дървен материал с дебелина на стените минимум 25 мм;
2. размерите на частите от комплекта на модела кошери са съобразени с размерите, посочени в приложение № 1;
3. новозакупените кошери са заселени с пчелни семейства към датата на подаване на заявление за плащане;
4. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) новозакупените кошери са маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства;
5. броят на допустимите за финансиране кошери е, както следва:
а) при налични към датата на кандидатстване от 20 до 50 пчелни семейства включително - не повече от броя на наличните пчелни семейства;
б) при налични към датата на кандидатстване от 51 до 150 пчелни семейства включително - до 50 броя.
(3) Разходите по ал. 1, т. 2 се подпомагат в рамките на определените лимити по чл. 6, ал. 1, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) закупените отводки са от пчелини, регистрирани в областните дирекции "Земеделие" съгласно Наредба № 47 от 2003 г.;
2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) броят на допустимите за финансиране отводки е:
а) при налични към датата на кандидатстване от 20 до 50 пчелни семейства включително - не повече от броя на наличните пчелни семейства;
б) при налични към датата на кандидатстване над 50 пчелни семейства включително - до 50 броя.
(4) Разходите по ал. 1, т. 3 се подпомагат в рамките на определените лимити по чл. 6, ал. 1, когато:
1. закупените пчелни майки са от пчелини, регистрирани в областните дирекции "Земеделие" съгласно Наредба № 47 от 2003 г.;
2. броят на допустимите за финансиране пчелни майки е:
а) при налични към датата на кандидатстване до 50 пчелни семейства включително - не повече от 1,5 пъти от броя на наличните пчелни семейства;
б) при налични към датата на кандидатстване от 51 до 150 пчелни семейства включително - до размер, равен на броя на наличните пчелни семейства;
в) при налични към датата на кандидатстване над 150 пчелни семейства - не повече от 1/2 от броя на наличните пчелни семейства.

Раздел V.
Условия за подпомагане по мярка Д - Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти


Чл. 20. (1) Допустими за подпомагане по мярката са проекти, които са разработени по следните научни теми:
1. изследване на наличието на тежки метали и пестициди в проби от пчели и пчелен прашец, взети от пчелини в различни региони на България;
2. проучване на производството на мана и на манов мед от смърчовите гори в района на Родопите;
3. установяване на причините за загуба на пчелни семейства чрез проучване на различни индикатори за наличие на стресови фактори, влияещи върху размножаването, генетичния и здравния статус на медоносната пчела в България.
(2) Проектите по ал. 1 са допустими за подпомагане, когато са получили положителна оценка на практико-приложната част на проекта от комисията по чл. 24.


Чл. 21. Допустими за подпомагане по мярката са:
1. научни институти, които извършват изследвания в областта на пчеларството по темите, посочени в чл. 20, ал. 1, т. 1 и 3, и/или извършват проучвания на насекомни вредители по иглолистната дървесна растителност и/или анализи на пчелни продукти по темата, посочена в чл. 20, ал. 1, т. 2;
2. университети и висши училища, в които се преподава пчеларство;
3. научни пчеларски сдружения, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност.


Чл. 22. (1) По мярката са допустими за финансиране следните разходи:
1. по темата, посочена в чл. 20, ал. 1, т. 1:
а) за възнаграждения по сключени граждански договори за вземане на проби - за командироване на лицата, съгласно действащото законодателство;
б) за възнаграждения по сключени граждански договори за изготвяне, изпитване на проби и извършване на анализи, за външни услуги, свързани с тези дейности, и по сключени договори с подизпълнители за закупуване на информационни продукти и софтуер;
в) за закупуване на химикали и консумативи за провеждане на предвидените в проекта анализи;
г) за участие в международни срещи, конференции, симпозиуми и научни публикации с цел докладване на резултатите от научния проект;
д) за управление на проекта;
2. по темата, посочена в чл. 20, ал. 1, т. 2:
а) за възнаграждения по сключени граждански договори на лицата, ангажирани по проекта с вземане на проби от терена, както и за тяхното командироване, съгласно действащото законодателство;
б) за анализиране и обработка в лабораторията на взетите от терена проби;
в) за външни услуги, свързани с дейностите по букви "а" и "б", и за закупуване на информационни продукти и софтуер;
г) за закупуване на химикали и консумативи според вида и броя на изследваните проби;
д) за участие в международни срещи, конференции, симпозиуми и научни публикации с цел докладване на резултатите от научния проект;
е) за управление на проекта;
3. по темата, посочена в чл. 20, ал. 1, т. 3:
а) за възнаграждения по сключени граждански договори на лицата, ангажирани по проекта с вземане на проби, както за техните командировки, съгласно действащото законодателство;
б) за възнаграждения по граждански договори за изготвяне на проби и анализи, разходи за външни услуги и за закупуване на информационни продукти и софтуер, свързани с тях;
в) за закупуване и изпитване на препарати, предназначени за отчитане състоянието на пчелните семейства;
г) за участие в международни срещи, конференции, симпозиуми и научни публикации с цел докладване на резултатите от научния проект;
д) за управление на проекта.
(2) Разходите по ал. 1 се финансират, когато:
1. са представени най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал за всеки заявен разход на стойност над 15 000 лв., както и когато разходът е част от доставка или услуга, договорирана с един доставчик или изпълнител, на обща стойност повече от 15 000 лв.; цената в офертите трябва да е определена в левове или в евро, с описан ДДС; офертите трябва да са издадени не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и да се придружават от технически спецификации в необходимите случаи; оферти не се изискват при придобиване на ноу-хау и патентни права; в случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена, се представя обяснителна записка;
2. кандидатът не разполага към момента на кандидатстването с информационния продукт и/или софтуер, за финансирането на който кандидатства;
3. заявените за финансиране активи са необходими за реализиране на проекта;
4. анализите по заявените разходи са извършени в акредитирани за съответната дейност лаборатории;
5. заявените разходи по чл. 20, ал. 1, т. 1 са за вземане на проби в най-малко 70% от заложените в проекта региони;
6. общият размер на разходите за управление на проекта, на разходите за участие в международни срещи, конференции, симпозиуми и научни публикации с цел докладване на резултатите от научния проект не надвишава 10% от общия размер на допустимите разходи по проекта;
7. материалите и документите по чл. 33, ал. 2, т. 3 съдържат емблемата на Европейския съюз и следния текст на български език: "ФИНАНСИРАНО С ПОМОЩТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ".

Глава шеста.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Чл. 23. (1) Кандидатите за финансово подпомагане по Програмата подават заявление за подпомагане по образец съгласно приложения № 5, 5а и 5б в зависимост от мярката, по която се кандидатства, и прилагат към него документите, посочени в образеца на заявлението.
(2) Заявлението за подпомагане по ал. 1 се подава лично от кандидата, от законния му представител или от упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписите:
1. в Централно управление на ДФ "Земеделие" за мерките по чл. 4, т. 1 и 5;
2. в областната дирекция на ДФ "Земеделие" по постоянно местожителство на физическото лице или по адрес на регистрация на седалището на юридическото лице за мерките по чл. 4, т. 2, 3 и 4.
(3) Служителите на ДФ "Земеделие" извършват преглед на подадените документи в присъствието на кандидата, на неговия законен представител или на упълномощеното от него лице.
(4) В случай на липси или нередовност в документите по ал. 1 заявлението не се приема и се връща на кандидата заедно с писмено изложение за всички установени липси и/или нередовности в заявлението.
(5) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута на регистрацията им в Интегрираната система за администриране и контрол.


Чл. 24. (1) Министърът на земеделието и храните определя със заповед състава и правилата за работа на комисията за оценка на проектите по чл. 4, т. 5, която извършва оценка на практико-приложната част на представените проекти и класира кандидатите. Кандидатът с най-висока оценка получава от комисията положително становище за одобрение и право да подаде заявление за подпомагане в ДФ "Земеделие".
(2) Комисията оценява проектите по чл. 4, т. 5 въз основа на критериите, посочени в приложение № 2, и дава положително становище на научен проект, който е получил повече от 75% от максималния брой 30 точки, както и две положителни рецензии за практико-приложната му част.
(3) Научните проекти по чл. 4, т. 5 трябва да съдържат:
1. тема и продължителност на проекта;
2. информация за състава на научния колектив;
3. анотация - подробно описание на проблема с включена литературна справка;
4. цели и задачи;
5. материали и методи на работа;
6. очаквани резултати;
7. работна програма;
8. финансов план;
9. ползвана литература.


Чл. 25. Документите за кандидатстване за подпомагане по чл. 23, ал. 1 и документите за плащане на финансовата помощ по чл. 33, ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се прилагат в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на прилагане на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на ДФ "Земеделие";
2. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, да бъде легализиран или с апостил.


Чл. 26. (1) Изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" определя със заповед периода за подаване на заявления за подпомагане по чл. 23, ал. 1. Със заповедта се определя периодът за приемане на заявления за подпомагане (с точни дати и часове на началото и края на периода), като се посочва и бюджетът на съответната мярка за съответния период на прием.
(2) Приемът на заявления за подпомагане по мерките от Програмата започва не по-късно от 25 октомври и приключва не по-късно от 16 юли на всяка финансова година от действието на Програмата.
(3) Периодът на прием на заявления за подпомагане по мерките от Програмата може да бъде удължаван или приемът да бъде отварян отново при съобразяване с крайния срок по ал. 2.
(4) Държавен фонд "Земеделие" обявява приема на заявления за подпомагане по Програмата със съобщение, което се публикува на електронната страница на ДФ "Земеделие" и се поставя на общодостъпно място в областните дирекции на ДФ "Земеделие" не по-късно от 15 календарни дни преди началото на всеки прием. Съобщението съдържа образци на документите за кандидатстване.


Чл. 27. (1) Когато след приемането на заявлението за подпомагане по чл. 23, ал. 1 бъде установена нередовност или липса в подадените документи, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи поради непълнота и неяснота на заявени данни и посочени факти, ДФ "Земеделие" уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаването му трябва да представи исканите документи и разяснения.
(2) Ако кандидатът не отстрани нередовност на документите и/или непълнотите и неяснотите на заявените данни и посочени факти до изтичане на срока по ал. 1, ДФ "Земеделие" отказва финансиране или финансовата помощ се намалява за частта от нея, засегната от неотстранените нередовности.


Чл. 28. (1) След подаване на заявлението за подпомагане, но не по-късно от два месеца след края на съответния период на прием на заявления, ДФ "Земеделие":
1. извършва административни проверки на представените документи, на заявените данни и на други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;
2. може да извършва проверки на място на част от приетите заявления за подпомагане за установяване съответствие на фактическото положение с представените документи, като извадката се определя въз основата на риск анализ;
3. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", в случай че по дадено заявление е необходимо становище на държавни органи или на други институции, както и когато в резултат от проверките по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. когато е направено възражение срещу резултатите от извършена проверка на място по реда на чл. 29, ал. 4.


Чл. 29. (1) Проверките на място по чл. 28, ал. 1, т. 2 се извършват от длъжностни лица от ДФ "Земеделие" в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или негов служител.
(2) След извършване на проверката на място служителят на ДФ "Земеделие" представя протокола с резултатите от нея за подпис на кандидата, на упълномощения негов представител или на неговия служител, който има право да впише в него обяснения и възражения по направените констатации. Копие от протокола се предоставя на кандидата, на упълномощения негов представител или на неговия служител веднага след приключване на проверката на място.
(3) Когато кандидатът, упълномощен негов представител или негов служител не бъде открит при извършване на проверката на място, ДФ "Земеделие" уведомява кандидата за извършената проверка, като му изпраща копие от протокола по ал. 2.
(4) В срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място кандидатът може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации до изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".


Чл. 30. (1) Решението по чл. 28, ал. 1, т. 3 се взема въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане и приложените към него документи с критериите за допустимост по съответната мярка, определени в Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2014 - 2016 г.
(2) За оценяване на предложените със заявлението за подпомагане разходи по чл. 22 изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" определя със заповед комисия за оценка на разходите, която да се произнесе по тяхната допустимост и обоснованост. В състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и професионален опит в съответната област.
(3) Когато сумата на исканата финансова помощ по чл. 4, т. 4 надхвърля бюджета, определен в заповедта по чл. 5, ал. 2, заявленията за подпомагане се класират съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 3, и помощта по тях се одобрява в низходящ ред. Заявленията с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се класират по реда на постъпването им.


Чл. 31. (1) Изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане с уведомително писмо, което подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране при:
1. липса или нередовност на документите или при непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по чл. 28, ал. 1, т. 1 и 2;
2. несъответствие с условията за подпомагане по съответната мярка;
3. неотстраняване на нередовностите и липсите в срока по чл. 27, ал. 1;
4. недостатъчен бюджет по мярката.
(3) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на заявлението за подпомагане кандидатът трябва да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът урежда правата, задълженията и отговорностите на страните по него.
(4) В случаите на частичен отказ по ал. 2 кандидатът има право да сключи договор за отпускане на финансова помощ за одобрената част от заявлението.
(5) След изтичане на срока по ал. 3 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност съгласно чл. 11.

Глава седма.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция и/или разход по всяка от дейностите на мерките на програмата.
(2) Финансовата помощ не се изплаща на ползватели на помощта, за които е установено изкуствено създаване на условия за подпомагане, включително функционална несамостоятелност, с оглед получаване на предимство за получаване на помощта.


Чл. 33. (1) За получаване на еднократно, междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта подава в срок до 31 август на текущата финансова година заявление за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", и прилага документите, посочени в него.
(2) При подаване на заявление за окончателно плащане кандидатите по чл. 4, т. 5 представят:
1. доклад за изпълнението на проекта;
2. резултатите от научно-приложните изследвания;
3. материалите и всички документи, насочени към обществеността, които са заявени за финансиране по Програмата.
(3) Заявленията за плащане по ал. 1 се подават:
1. за мерките по чл. 4, т. 1 и 5 в Централното управление на ДФ "Земеделие";
2. за мерките по чл. 4, т. 2, 3 и 4 в областните дирекции на ДФ "Земеделие" по постоянно местожителство на физическото лице или по адрес на регистрация на седалището на юридическото лице.
(4) Кандидатът има право да подаде отделно заявление за плащане за всяка една дейност по чл. 4.


Чл. 34. (1) Служителите на ДФ "Земеделие" извършват преглед на подадените документи в присъствието на кандидата, на неговия законен представител или на упълномощеното от него лице.
(2) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 заявлението и приложените към него документи не се приемат и се връщат на кандидата заедно с писмено изложение за всички установени липси и/или нередовности.
(3) След отстраняване на констатираните липси и/или нередовности по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 33, ал. 1 отново да подаде заявление за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава идентификационен номер на заявлението.


Чл. 35. (1) В срок до 45 дни от подаване на заявлението за плащане по чл. 33, ал. 1 и не по-късно от 15 октомври на текущата финансова година ДФ "Земеделие":
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за плащане;
2. извършва проверка на място за установяване съответствие на фактическото положение с представените документи, която включва и проверка на функционалната самостоятелност на ползвателя на помощта; проверката на място се извършва в присъствието на ползвателя, на упълномощен негов представител или на негов служител;
3. одобрява или мотивирано отказва плащането въз основа на установените фактическо съответствие и съответствие по документи между одобреното заявление за подпомагане и извършените разходи;
4. изплаща одобрената финансова помощ по представена от ползвателя собствена банкова сметка.
(2) Когато след приемането на заявлението за плащане бъде установена нередовност или липса на подадените документи, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи поради непълнота и неяснота на заявени данни и посочени факти, ДФ "Земеделие" уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаването му може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни документи.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", в случай че по дадено заявление е необходимо становище на държавни органи или на други институции, както и когато в резултат от проверките по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност и/или за функционална несамостоятелност.


Чл. 36. (1) Размерът на плащанията се изчислява въз основа на приетите за допустими и реално извършени разходи.
(2) Разплащателната агенция отказва изплащането на част или на целия размер на помощта, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти;
2. установи неизпълнение на поетите с договора по чл. 31, ал. 3 задължения;
3. ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 35, ал. 2;
4. дейностите и разходите по тях не са осъществени в сроковете по чл. 37;
5. установи, че ползвателят на помощта е укрил факти и обстоятелства, които биха довели до отхвърляне на заявлението му за подпомагане;
6. установи неправомерно договориран разход, който е недопустим по изискванията на Програмата и на тази наредба;
7. установи, че за одобрения разход ползвателят на помощта се подпомага и по други програми за безвъзмездна финансова помощ с публични средства, независимо от източника на финансовите средства;
8. установи, че ползвателят на помощта не отговаря на изискванията, посочени в чл. 10, към момента на подаване на заявлението за плащане, както и при непредставяне на документи, посочени в заявлението, съгласно чл. 33, ал. 1;
9. при осъществяване на контрола съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 и 2 установи нередовност на документите или непълнота, или неяснота на заявените данни и посочените факти в заявлението за плащане.
(3) Когато е отказано изплащане на финансовата помощ, ползвателят на помощта няма право да подаде друго заявление за плащане за същата дейност.

Раздел II.
Изпълнение на дейностите по заявлението и контрол върху изпълнението


Чл. 37. Ползвателят на помощта следва да извърши одобрените разходи в периода от 1 септември на предходната финансова година до 31 август на финансовата година, за която се кандидатства за подпомагане.


Чл. 38. (1) Искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ може да бъде подавано не по-късно от един месец преди изтичане на неговия срок. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценката на неговата основателност.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, което:
1. засяга основната дейност и/или променя предназначението на одобрените разходи;
2. води до несъответствие с дейностите, изискванията за подпомагане и критериите за оценка, определени в тази наредба;
3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ;
4. (нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) е свързано с отказ за извършване на всички или част от разходите/инвестициите по подписан договор в случай, че това не се дължи на форсмажорни обстоятелства.


Чл. 39. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява оригиналите на всички документи, свързани с подпомаганите дейности, най-малко 3 години след изплащане на финансовата помощ от ДФ "Земеделие".
(2) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на ДФ "Земеделие" всяка поискана информация, свързана с подпомаганата дейност.


Чл. 40. Ползвателят на помощта е длъжен за срок 3 години след изплащане на финансовата помощ от ДФ "Земеделие":
1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продава, дарява или преотстъпва ползването на активите, които са обект на подпомагане, под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не преустановява подпомогнатата дейност.


Чл. 41. (1) Контрол за изпълнение на условията по договора за отпускане на финансова помощ и на документите, свързани с подпомаганата дейност, могат да упражняват представители на ДФ "Земеделие", Министерството на земеделието и храните, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите.
(2) На контрол по ал. 1 подлежат ползвателите на помощта и техните контрагенти по подпомаганите дейности.
(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) При установяване на неизпълнение на всички или част от разходите/инвестициите по подписан договор, извън случаите на форсмажорни обстоятелства, бенефициентът се лишава от право на кандидатстване за следващата календарна година по съответния разход/инвестиция.


Чл. 42. (1) Държавен фонд "Земеделие" упражнява контрол след извършване на плащанията по заявленията, финансирани съгласно чл. 4, т. 1, т. 4, букви "а" и "б" и т. 5, чрез извършване на административни проверки и проверки на място.
(2) Проверки по ал.1 могат да се извършват до изтичането на третата година, считано от датата на извършване на плащането по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Обект на проверките след плащане е изпълнението на задълженията по чл. 40 и 41.


Чл. 43. (1) Ползвателят на помощта дължи връщане на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях, когато не изпълни свое нормативно установено или договорно задължение, както и в следните случаи:
1. ползвателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или документ с невярно съдържание, неистински или подправен документ и/или изкуствено е създал условия за получаване на финансова помощ, за да извлече облага в противоречие с изискванията на тази наредба;
2. ползвателят на помощта е получил финансова помощ и от друг източник за дейностите, финансирани по Програмата;
3. ползвателят на помощта е променил предмета на подпомаганата дейност;
4. ползвателят на помощта не използва придобитите по одобрения проект активи по предназначение.
(2) Когато ДФ "Земеделие" установи наличието на обстоятелство по чл. 43, ал. 1 преди извършване на окончателно плащане, ползвателят на помощта дължи връщане на получените междинни плащания заедно със законните лихви върху тях.
(3) Когато ДФ "Земеделие" установи, че обстоятелства по чл. 43, ал. 1 са съществували преди извършване на еднократно или окончателно плащане, ползвателят на помощта дължи връщане на получените плащания заедно със законните лихви върху тях.


Чл. 44. (1) Когато установи неизпълнение на задължения по чл. 40 и 41, ДФ "Земеделие" уведомява писмено ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение и за санкциите, които се налагат за този случай.
(2) Ползвателят на помощта не се санкционира, когато отстрани или преустанови нарушенията по ал. 1 в едномесечен срок, но не по-късно от изтичане на 3 години от изплащане на финансовата помощ.
(3) Когато ползвателят на помощта не отстрани или преустанови нарушенията по ал. 1 в срока по ал. 2, дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.


Чл. 45. (1) Страните по договора за отпускане на финансова помощ не отговарят за неизпълнение на задължения по него, когато неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителната разпоредба и са спазени изискванията по ал. 2.
(2) Ползвателят на помощта или упълномощено от него лице е длъжен писмено да уведоми ДФ "Земеделие" за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства за това в срок до 10 работни дни от датата, на която е бил в състояние да го направи.

Глава осма.
МОНИТОРИНГ


Чл. 46. Държавен фонд "Земеделие" ежегодно изготвя доклад до министъра на земеделието и храните, с който отчита прилагането на всяка една от мерките по чл. 4.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Кандидат" е лице, което е подало заявление за подпомагане по Програмата.
2. "Ползвател" е лице, за което е одобрена или на което е изплатена финансова помощ по Програмата.
3. "Програмата" е Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2014 - 2016 г.
4. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) "Изкуствено създаване на условия" е всяко създадено условие по смисъла на член 60 от Регламент (ЕО) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
5. "Нередност" означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейския съюз в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Европейския съюз за или на бюджетите, управлявани от него, посредством намаляването или загубата на приходи или посредством извършването на неоправдан разход.
6. "Функционална несамостоятелност" е налице при изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти или при установяване ползването на обща инфраструктура, финансирана от Националната програма по пчеларство, с цел осъществяване на предимство за получаване на финансиране по Програмата.
7. "Форсмажорни обстоятелства" са:
а) смърт на ползвателя на помощта;
б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя на помощта;
в) отчуждаване на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е подписан договорът за отпускане на финансова помощ;
г) тежко природно бедствие или авария, които са въздействали сериозно върху обекта на финансираните дейности и активи;
д) епизоотично заболяване, засегнало изцяло или частично пчелните семейства на ползвателя;
е) отравяне на пчелни семейства при извършване на растителнозащитни мероприятия;
ж) (нова - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) кражба на кошери и/или пчелни семейства.
8. "Свързани лица" са тези, които се намират в следната свързаност с кандидата:
а) едното лице участва в управлението на дружеството на другото;
б) са съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
е) са лица, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето физическо или юридическо лице;
ж) са лица, едното от които е търговски представител на другото.
9. "Референтни цени" са цени, ползвани от ДФ "Земеделие" за сравнение при определяне основателността на разходите.
10. "Лимит" е максималният размер на конкретен вид разход, въз основа на който се определя размерът на финансовата помощ.
11. "Дейности, свързани с производство на кошери" по смисъла на чл. 18, ал. 4, т. 2 са следните дейности, извършвани по занятие:
а) производство на кошери и части за тях;
б) търговия с кошери и части за тях.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 58л от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".


Приложение № 1 към чл. 19, ал. 2, т. 2

Размери на елементите на моделите кошери

1. Дадан Блат - модел кошер, 12-рамков:
- плодник (вътрешни размери): 450 мм х 450 мм х 310 мм
- магазин (вътрешни размери): 450 мм х 450 мм х 170 мм
2. Дадан Блат - модел кошер, 10-рамков:
- плодник (вътрешни размери): 450 мм х 376 мм х 310 мм
- магазин (вътрешни размери): 450 мм х 376 мм х 170 мм
3. Лангстрот Рут - модел кошер, 10-рамков:
- вътрешни размери на корпуса: 450 мм х 376 мм х 240 мм
4. Фараров кошер, 10-рамков:
- вътрешни размери на корпуса: 450 мм х 376 мм х 170 мм


Приложение № 2 към чл. 24, ал. 2

Критерии за оценка на проектите по чл. 4, т. 5

А. Критерии за оценка на информираността относно състоянието на проблема, целта и методологията на изследването.
1. Отразено ли е актуалното състояние на проблема в оценявания проект?
2. Аргументирано и коректно ли са формулирани поставените цели и задачи ?
3. Подходящи ли са методите на изследване и експерименталният материал за постигане на поставените цели и задачи?
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или 2 точки.

Б. Очаквани резултати.
1. Научно-теоретичен аспект.
2. Приложно-практически аспект.
3. Възможност за приложение в практиката.
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или 2 точки.

В. Материално-техническо осигуряване.
1. Подходящо лабораторно оборудване.
2. Експериментални пчелини.
3. Квалифициран персонал.
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или 2 точки.

Г. Персонална оценка на участниците в научния колектив.
1. Научни степени и звания.
2. Предходни изследвания на колектива по проблема. Научни публикации - монографии, книги, трудове с импакт фактор и други.
3. Разработени от колектива стандартизационни и нормативни актове.
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или 2 точки.

Д. Финансова обосновка.
1. Целесъобразност на финансовия план като цяло.
2. Обосноваване на разходите по пера.
Подточките да се оценяват с 1, 2 или 3 точки.

Е. Обща оценка на представения проект.
1. Може да бъде приет.
2. Не може да бъде приет.
Максимален брой точки - 30.


Приложение № 3 към чл. 30, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.)


 
Критерии за оценка на заявления по мярка Г: "Мерки за подкрепа на подновяването на
пчелните кошери в Европейския съюз"
 
Предмет на оценяване Информация от Критерий Брой точки
       
1. Кандидат по мярка Г на НПП ИСАК - предходни кандидатствания по НПП - Не е кандидатствал до момента по НПП 20 т.
2. Кандидат по мярка Г на НПП Документ за завършено средно или висше образование с положен изпит по пчеларство или завършено обучение минимум 30 часа при висше училище, професионална гимназия или лицензиран център за професионално обучение, приложен към заявлението, доказващ наличие на квалификация в областта на пчеларството - Квалификация в областта на пчеларството 10 т.
3. Кандидат по мярка Г на НПП ИСАК - предходни кандидатствания по НПП - Кандидатът е извършил разходите по всички сектори от договорирана финансова помощ за предходни години по НПП 10 т.
4. Финансовата помощ е насочена към Северозападен статистически район (NUTS 2) ИСАК - заявление - Инвестицията по заявлението за подпомагане се реализира на територията на административна област в Северозападен статистически район 10 т.
5. Кандидат по мярка Г на НПП ИСАК - заявление - Кандидатства едновременно за кошери и отводки/рояци 10 т.
6. Кандидат по мярка Г на НПП Анкетна карта за регистрация като земеделски производител - Кандидатът е регистриран земеделски производител за повече от 1 година, считано към датата на кандидатстване 15 т.
7. Кандидат по мярка Г на НПП Удостоверение за регистрация или пререгистрация на пчелин, собственост на кандидата, и/или ИСАК - справка в Регистър на пчелините на БАБХ, и/или трудови договори за пчеларска дейност и служебна бележка за съответните години, издадена от работодателя, доказващи три години опит като пчелар, и/или граждански договори за извършена работа като пчелар и заверени от съответната ТД на НАП годишни данъчни декларации за съответните предходни години, доказващи три години опит като пчелар - Кандидатът има минимум три години опит като пчелар, считано към датата на кандидатстване 10 т.
 
Забележка. Класирането се извършва за всяка дейност по мярка Г, включена в заявлението за подпомагане, определено като допустимо. Точки се дават за изпълнен критерий.


Приложение № 4 към чл. 13, ал. 2, т. 2Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
с ЕГН: _______________________________________________________________________________ в качеството ми
на (1) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ
СЪС СЛЕДНОТО:
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.
ДФЗ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на площ, Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането й, Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", европейското законодателство и предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки, прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване за упълномощените лица ДФЗ обработва следните категории лични данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите. Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват от ДФЗ, и право на коригиране на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.
Дата:________________________
Декларатор: ________________________
 
Информация по чл. 19 и 20 от Закона
за защита на личните данни
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.
ДФЗ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на площ, Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането й, Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", европейското законодателство и предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки, прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване за упълномощените лица ДФЗ обработва следните категории лични данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват от ДФЗ, и право на коригиране на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПОНЯТИЯТА
"НЕРЕДНОСТ" И "ИЗМАМА"*
Долуподписаният/ата ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________с
ЕГН: _________________________________________________________________________________ в качеството ми
на (2) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Декларирам, че:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 2988/95 НА СЪВЕТА, а именно:
"Нередност" означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1 от Конвенцията от 26.07.1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под измама следва да се разбира:
а) по отношение на разходите всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или нередно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности,
- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат,
- използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати,
б) по отношение на приходите всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до неправомерно намаляване на средствата от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от или от името на Европейските общности,
- укриване на информация като нарушение на конкретно задължение със същия ефект,
- злоупотреба с правомерно получена облага със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и/или измами, а именно:
- до изпълнителния директор на ДФЗ - РА или до компетентното вътрешно звено, отговорно за проверката на получените сигнали - дирекция "Противодействие на измамите".
При наличие на съмнение за свързаност по смисъла на ЗПУКИ на лицата по предходната точка, отговорни за проверката на получения сигнал, с лице, за което се отнася сигналът за нередност, информацията се подава директно до един или няколко от следните органи:
- до изпълнителния директор на ДФЗ - РА;
- до заместник-министъра на земеделието и храните, в чийто ресор попада пазарната мярка/схема, по която се кандидатства;
- до директора на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" (АФКОС);
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Дата: ________________________
Подпис на деклариращия: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
* Декларацията се подписва от кандидата - ФЛ, или от представляващия и управляващия кандидата в случаите на ЕТ или ЮЛ. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
При представяне на заявление за подпомагане е необходимо оригиналните документи, чиито копия се изискват, да бъдат носени и представени при поискване.
Моля, попълвайте заявлението за подпомагане четливо и вярно.
1. Заявлението за подпомагане се подава лично в централното управление на Разплащателната агенция - София.
2. Управляващото/представляващото лице попълва указаната информация в заявлението за подпомагане.
3. В случай че упълномощено лице подава документите, се попълва и частта, която се отнася за упълномощеното лице, на заявлението за подпомагане.
4. Декларативната част на заявлението се подписва (полагат се трите имена и подпис) от управителя на юридическото лице, от членовете на управителния орган, както и от временно изпълняващите такива длъжности (включително прокурист или търговски представител), когато кандидатът/ползвателят е юридическо лице.
В петата част на заявлението за подпомагане управляващото/представляващото лице отбелязва, че е представило всички необходими документи. Документите, които са очертани в сиво, не са задължителни. Те се представят в случаите, когато се отнасят за конкретното кандидатстване.
 

(1) Посочва се качеството на деклариращия (кандидат/бенефициент/пълномощник), както и съответната схема или мярка, по която се кандидатства.
(2) Декларацията се подписва от кандидата - ФЛ, или от представляващия и управляващия кандидата в случаите на ЕТ или ЮЛ. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.

Таблица за допустимите инвестиции
Мярка А, Дейност I: Популяризиране на българските пчелни продукти, в това число и произведени по биологичен начин

*Допустим за финансиране е разходът за невъзстановим ДДС.
**При необходимост се добавят допълнителни редове.


Приложение № 5а към чл. 23, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО
ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД 2014 - 2016 Г.

УРН:

 

 

 

 

 

 

 

УИН:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАТА:

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Печат на ОД на ДФЗ, ОПСМП:

Попълва се от експерт в ОД на ДФЗ, ОПСМП

РАЗДЕЛ І - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА

1. Юридическо лице/сдружение по ЗЮЛНЦ/ET

Да 0Не 0

Наименование:

 

БУЛСТАТ:

 

ЕИК към Агенция по вписванията:

 

Съдебна регистрация:

 

Адрес на управление:

Град/село:

 

ПК:

 

 Община:

 

Ул. №:

 

Адрес за кореспонденция:

Град/село:

 

ПК:

 

 Община:

 

Ул. №:

 

Телефон:

 

 Мобилен телефон:

 

Факс:

 

 E-mail:

 

Управител:

Име:

 

 Презиме:

 

 Фамилия:

 

ЛК №

 

 Издадена от:

 

 Дата:

 

ЕГН:

 

 ЕНЧ:

 

2. Физическо лице (без ЕТ)

Да 0Не 0

Име:

 

 Презиме:

 

 Фамилия:

 

ЛК №

 

 Издадена от:

 

 Дата:

 

ЕГН:

 

 ЛНЧ:

 

 БУЛСТАТ:

 

Постоянен адрес:

Град/село:

 

ПК:

 

 Община:

 

Ул. №:

 

Адрес за контакт:

Град/село:

 

ПК:

 

 Община:

 

Ул. №:

 

Телефон:

 

 Мобилен телефон:

 

Факс:

 

 E-mail:

 

3. При подаване от упълномощено лице

Да 0Не 0

Име:

 

Презиме:

 

Фамилия:

 

ЛК №:

 

Издадена от:

 

Дата:

 

ЕГН:

 

Пълномощно №:

 

От дата:

 

Заверено от нотариус (име и рег. № на НК):

 

4. Данни за банкова сметка

 

Титуляр:

 

IBAN:

 

BIC код:

 

Банка:

 

Прилагам документ, издаден от банка, удостоверяващ IBAN на активна банкова сметка (този документ е изискуем само в случай, че банковата сметка е различна от тази, посочена в ИСАК при последната актуализация на личните данни на ползвателя):

Да 0Б/О 0

 

_____________________________________________________________________________________________________________

дата/име/подпис на кандидата/печат

                       

 

РАЗДЕЛ ІI - ДЕКЛАРАЦИИ ОТ КАНДИДАТА

5. Подпомаган съм по

 

6. Притежавам:

 

 

Програмата по пчеларство

 

Пчелин с
регистрационен №:

Бр. пчелни

семейства

Населено място, община,
област

 

Прием година

Отговор

 

1.

I__I__I__I__I__I__I__I__I

I__I__I

 

Прием 2014

Да ? Не ?

 

2.

I__I__I__I__I__I__I__I__I

I__I__I

 

Прием 2015

Да ? Не ?

 

3.

I__I__I__I__I__I__I__I__I

I__I__I

 

Прием 2016

Да ? Не ?

 

ОБЩО:

 

 

(Отбележете отговора със знак "Х")

 

 

 

 

7. Декларирам, че:

1.

Ще се пререгистрирам като земеделски производител за следващата стопанска година в срок съгласно изискванията на Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (отговор Б/О за новорегистрираните ЗП)

Да 0Б/О 0

2.

Наличните кошери са маркирани по реда на Наредба № 27 от 10.07.2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства

Да 0

3.

Нямам изискуеми задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата

Да 0

4.

Запознат съм, че при наличие на изискуеми задължения към ДФ "Земеделие" одобрената субсидия по настоящото заявление ще ми бъде намалена с размера на изискуемото задължение

Да 0

5.

Запознат съм, че при наличие на изискуеми задължения към държавния бюджет ще ми бъде отказано субсидиране

Да 0

6.

Съгласен съм да предоставя личните си данни на Разплащателната агенция във връзка с кандидатстването ми по Националната програма по пчеларство

Да 0

7.

Декларирам, че не съм осъждан, с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс

Да 0

8.

Ще подам своевременно заявление за отказ от подпомагане в момента, в който преценя, че няма да реализирам инвестиционните разходи, заложени в заявлението за подпомагане

Да 0

9.

Регистриран съм по ЗДДС

Да 0 Не 0

10.

Запознат съм, че финансовата помощ по Националната програма по пчеларство представлява процент от одобрената инвестиция

Да 0

11.

Желая да ползвам кредитиране по линия на кредитната схема на ДФ "Земеделие"

Да 0 Не 0

12.

Не съм създал изкуствено условия за получаване на предимство за получаване на помощта в противоречие на целите на Програмата и чл. 193 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета

Да 0

13.

Известно ми е, че за неверни декларирани данни нося отговорност по чл. 248а и чл. 313 от НК

Да 0

*Отбележете отговора със знак "Х".

 

 

РАЗДЕЛ ІII - ДЕЙСТВАЩИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО

8. Кандидатствам за:

Мярка Б: Борба срещу вароатозата

Да 0Б/О 0

(Отбележете отговора със знак "Х". Попълнете таблица по мярка Б: Борба срещу вароатозата)

Таблица по мярка Б: Борба срещу вароатозата

Препарат

Брой пчелни семейства, които ще се третират

Ед. цена за третиране на 1 пчелно семейство (в левове)

Обща стойност на инвестицията

(в левове)

Общо

в т. ч. налични

в т. ч. нови

 

без ДДС

с ДДС

без ДДС

с ДДС

1

2

3

4

5

6

7=2*5

8=2*6

Пролетно третиране

Варостоп-ленти - с активно в-во флуметрин

 

 

 

 

 

 

 

Екостоп-плочки - с активно в-во тимол и ментово масло

 

 

 

 

 

 

 

Перицин (3,2 %) - с активно в-во кумафос

 

 

 

 

 

 

 

Чекмайт плюс-ленти - с активно в-во кумафос

 

 

 

 

 

 

 

Байварол-ленти - с активно в-во флуметрин

 

 

 

 

 

 

 

Варотом-ленти - активно в-во тау-флуваланат

 

 

 

 

 

 

 

Фурмитом (плочки) - с активно в-во мравчена к-на

 

 

 

 

 

 

 

Апилайф вар (ленти) - с активно в-во тимол, камфор, ментол

 

 

 

 

 

 

 

Апигард гел - с активно в-во тимол

 

 

 

 

 

 

 

MASQ - с активно в-во мравчена киселина

 

 

 

 

 

 

 

Есенно третиране

Варостоп-ленти - с активно в-во флуметрин

 

 

 

 

 

 

 

Екостоп-плочки - с активно в-во тимол и ментово масло

 

 

 

 

 

 

 

Перицин (3,2 %) - с активно в-во кумафос

 

 

 

 

 

 

 

Чекмайт плюс-ленти - с активно в-во кумафос

 

 

 

 

 

 

 

Байварол-ленти - с активно в-во флуметрин

 

 

 

 

 

 

 

Варотом-ленти - активно в-во тау-флуваланат

 

 

 

 

 

 

 

Фурмитом (плочки) - с активно в-во мравчена к-на

 

 

 

 

 

 

 

Апилайф вар (ленти) - с активно в-во тимол, камфор, ментол

 

 

 

 

 

 

 

Апигард гел - с активно в-во тимол

 

 

 

 

 

 

 

MASQ - с активно в-во мравчена киселина

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО лв. (без/с ДДС)

 

 

Колони 6 и 8 (лв. с ДДС) се попълват само в случай, че се кандидатства за невъзстановим ДДС.

Kолони 6 и 8 не се попълват от кандидати, които са регистрирани лица по смисъла на ЗДДС.

___________________________________________________________________________________________________________

дата/трите имена/подпис на кандидата/печат 

 

Мярка В: Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед

Да 0Б/О 0

(Отбележете отговора със знак "Х". Попълнете таблица по мярка В: Физико-химичен анализ на пчелния мед)

Таблица по мярка В: Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед

Изследван показател

Заявено количество - брой проби (минимум показатели от 1 до 4)

Ед. цена по
лимит (в левове)

Обща стойност
на разхода
(в левове)

 

без ДДС

с ДДС

без ДДС

с ДДС

1

2

3

4

5=2*3

6=2*4

1. Хидроксиметилфурфурол (ХМФ)

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3. Редуциращи захари и захароза

 

 

 

 

 

4. Полен

 

 

 

 

 

5. Водно съдържание

 

 

 

 

 

6. Неразтворими примеси във вода

 

 

 

 

 

7. Електропроводимост

 

 

 

 

 

8. Свободна киселинност

 

 

 

 

 

ОБЩО (лв. без/с ДДС)

 

 

Колони 4 и 6 (лв. с ДДС) се попълват само в случай, че се кандидатства за невъзстановим ДДС.

Колони 4 и 6 не се попълват от кандидати, които са регистрирани лица по смисъла на ЗДДС.

___________________________________________________________________________________________________________

дата/трите имена/подпис на кандидата/печат

 

 

Мярка Г: Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в общността

Да 0 Б/О 0

Дейност 1: Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни и/или за увеличение на пчелина

Да 0 Б/О 0

Дейност 2: Разходи за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства

Да 0 Б/О 0

Дейност 3: Разходи за закупуване на пчелни майки

Да 0 Б/О 0

(Отбележете отговора със знак "Х". Попълнете таблица по мярка Г: Подновяването на пчелните кошери в общността)

Таблица по мярка Г:

Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в общността, дейност 1, дейност 2 и дейност 3

Вид на инвестицията

Заявено количество - брой (за Дейност 1 и 2 - не повече от наличните си към момента на кандидатстване пчелни семейства и максимум 50)

Ед. цена за закупуване на 1 кошер/отводка/пакет пчели/пчелни майки (в левове)

Обща стойност
на инвестицията (в левове)

 

без ДДС

с ДДС

без ДДС

с ДДС

1

2

3

4

5=2*3

6=2*4

Дейност 1: Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни и/или за увеличаване на пчелина

Лангстрот - Рут комплект (3 корпуса, дъно, капак, покривна табла, рамки)

 

 

 

 

 

Лангстрот - Рут комплект (2 корпуса, дъно, капак, покривна табла, рамки)

 

 

 

 

 

Дадан Блат комплект (плодник, 2 магазина или 2 корпуса, покривна табла, рамки, дъно, капак)

 

 

 

 

 

Дадан Блат комплект (плодник, 1 магазин или 1 корпус, покривна табла, рамки, дъно, капак)

 

 

 

 

 

Фарар (4 корпуса, дъно, покривна табла, капак, рамки)

 

 

 

 

 

ОБЩО (дейност 1)

 

 

 

 

Дейност 2: Разходи за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства

Отводки

 

 

 

 

 

ОБЩО (дейност 2)

 

 

 

 

Дейност 3: Разходи за закупуване на пчелни майки

Пчелни майки

 

 

 

 

 

ОБЩО (дейност 3)

 

 

 

 

ОБЩО (лв. без/с ДДС за Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3)

 

 

Колони 4 и 6 (лв. с ДДС) се попълват само в случай, че се кандидатства за невъзстановим ДДС.

Kолони 4 и 6 не се попълват от кандидати, които са регистрирани лица по смисъла на ЗДДС.

__________________________________________________________________________________________________________

дата/трите имена/подпис на кандидата/печат  

РАЗДЕЛ ІV - ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ

9. Общи документи за всички мерки

1.

Изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал (в случай че документите се подават от упълномощеното лице)

Да 0 Б/О 0

2.

(отм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.)

 

3.

Удостоверение за актуално състояние на лицата, регистрирани по ЗЮЛНЦ, издадено не по-рано от един месец преди подаване на заявлението за подпомагане (отговор Б/О за кандидатите ФЛ, ЕТ и ЮЛ)

Да 0 Б/О 0

4.

Удостоверение от окръжен съд, че кандидатът не е в процедура на ликвидация, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението (за лицата, регистрирани по ЗЮЛНЦ)

 

5.

Удостоверение от окръжен съд, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност или не е в открито производство по несъстоятелност, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението (за лицата, регистрирани по ЗЮЛНЦ)

 

6.

Решение на компетентния орган на юридическото лице за ползване на подпомагане по съответната мярка

Да 0 Б/О 0

7.

(отм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.)

 

8.

(отм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.)

 

(Отбележете отговора със знак "Х")

 

10. Специфични документи и декларации по мерки и дейности

 

Мярка Б: Борба срещу вароатозата

  Да 0 Б/О 0

1.

Декларирам, че ще закупя заявените препарати от доставчик, с който не сме свързани лица по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г.

Да 0

2.

Декларирам, че ще закупя одобрени от Българската агенция по безопасност на храните препарати за пролетното и/или есенното третиране на пчелните семейства

Да 0

3.

Декларирам, че ще закупя препаратите от лицензирана ветеринарномедицинска аптека съгл. чл. 377, ал. 2 и чл. 366, ал. 2 от ЗВД

Да 0

4.

Декларирам, че за всяко от третиранията по т. 2 ще използвам само един вид препарат за всички пчелни семейства

Да 0

5.

Декларирам, че ще използвам препарати с различно активно вещество за пролетното и есенното третиране на пчелните семейства

Да 0

6.

 Запознат съм, че няма да получа финансиране на невъзстановим ДДС (в случай че в ТДИ е заявена цена без ДДС)

Да 0 Б/О 0

Мярка В: Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед

Да 0 Б/О 0

1.

Декларирам, че анализите ще се извършат в акредитирана за дейността си лаборатория за извършване на физико-химичен анализ на пчелен мед

Да 0

2.

Декларирам, че ще извърша анализ на пчелен мед, добит от пчелни семейства, отглеждани в собствения/те ми пчелин/пчелини, минимум по показателите от 1 до 4 от таблицата по мярка В: Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед, за всяка от изследваните проби от партидите си пчелен мед

Да 0

3.

Запознат съм, че няма да получа финансиране на невъзстановим ДДС (в случай че в ТДИ е заявена цена без ДДС)

Да 0 Б/О 0

Мярка Г: Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в общността

Да 0 Б/О 0

Дейност 1: Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни и/или за увеличение на пчелина

Да 0 Б/О 0

1.

Декларирам, че към момента на кандидатстване не притежавам повече от 150 броя пчелни семейства включително

Да 0

2.

Декларирам, че заявените за закупуване кошери са нови и с модел, комплект и материал за изработка, допустими по Националната програма по пчеларство

Да 0

3.

Декларирам, че ще закупя заявените активи от доставчик, с който не сме свързани лица по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г.

Да 0

4.

Декларирам, че не кандидатствам за закупуване на нови празни кошери по Програмата за развитие на селските райони по Регламент 1698/2005

Да 0

5.

Декларирам, че притежавам минимум 20 пчелни семейства към датата на кандидатстване

Да 0

6.

Декларирам, че не съм получил финансиране по предходните тригодишни програми за закупуване общо на 150 и повече кошери

Да 0

7.

Декларирам, че не извършвам дейности, свързани с производство на кошери

Да 0

8.

Декларирам, че ще практикувам пчеларство поне три години след изплащане на помощта

Да 0

9.

Декларирам, че ще заселя новозакупените кошери с пчелни семейства към датата на подаване на заявление за плащане

Да 0

10.

Копие на документ, доказващ наличие на квалификация в областта на пчеларството (приложим във връзка с оценка съгласно чл. 30, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г.)

Да 0 Б/О 0

11.

Копие на анкетна карта за регистрация като земеделски производител, удостоверяваща регистрация на кандидата за повече от 1 година, считано към датата на кандидатстване (приложим във връзка с оценка съгласно чл. 30, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г.)

Да 0 Б/О 0

12.

Запознат съм, че няма да получа финансиране на невъзстановим ДДС (в случай че в ТДИ е заявена цена без ДДС)

Да 0 Б/О 0

13.

Документ за завършено средно или висше образование с положен изпит по пчеларство или завършено обучение минимум 30 часа при висше училище, професионална гимназия или лицензиран център за професионално обучение, доказващ наличие на квалификация в областта на пчеларството

Да 0 Б/О 0

__________________________________________________________________________________________________________

дата/трите имена/подпис на кандидата/печат 

 

Дейност 2: Разходи за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства

Да 0 Б/О 0

1.

Декларирам, че ще закупя голи роеве и/или отводки от пчелини, регистрирани по реда на чл. 2, ал. 2, т. 3 от Наредба № 47/11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и/или отводки (рояци) и реда за водене на регистър

 Да 0

2.

Декларирам, че ще закупя заявените активи от доставчик, с който не сме свързани лица по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г.

Да 0

3.

Декларирам, че ще практикувам пчеларство поне три години след изплащане на помощта

Да 0

4.

Декларирам, че притежавам минимум 20 пчелни семейства към датата на кандидатстване

Да 0

5.

Декларирам, че не съм получил финансиране по предходните тригодишни програми за закупуване общо на 150 и повече отводки/голи роеве

Да 0

6.

Декларирам, че не съм регистриран като производител на пакети (голи роеве)и отводки съгласно Наредба № 47/11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и/или отводки (рояци) и реда за водене на регистър

Да 0

7.

Копие на документ, доказващ наличие на квалификация в областта на пчеларството (приложим във връзка с оценка съгласно чл. 30, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г.)

Да 0 Б/О 0

8.

Копие на анкетна карта за регистрация като земеделски производител, удостоверяваща регистрация на кандидата за повече от 1 година, считано към датата на кандидатстване (приложим във връзка с оценка съгласно чл. 30, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г.)

Да 0 Б/О 0

9.

Запознат съм, че няма да получа финансиране на невъзстановим ДДС (в случай че в ТДИ е заявена цена без ДДС)

Да 0 Б/О 0

10.

Документ за завършено средно или висше образование с положен изпит по пчеларство или завършено обучение минимум 30 часа при висше училище, професионална гимназия или лицензиран център за професионално обучение, доказващ наличие на квалификация в областта на пчеларството

Да 0 Б/О 0

Дейност 3: Разходи за закупуване на пчелни майки

Да 0 Б/О 0

1.

Декларирам, че ще закупя пчелни майки от пчелини, регистрирани по реда на чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба № 47/11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и/или отводки (рояци) и реда за водене на регистър

Да 0

2.

Декларирам, че ще закупя заявените активи от доставчик, с който не сме свързани лица по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г.

Да 0

3.

Декларирам, че не съм регистриран като производител на пчелни майки съгласно Наредба № 47/11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и/или отводки (рояци) и реда за водене на регистър

Да 0

4.

Запознат съм, че като регистриран по Наредба № 47 от 2003 г. производител на отводки мога да кандидатствам само за закупуване на пчелни майки за подмяна на основните семейства

Да 0 Б/О 0

5.

Копие на документ, доказващ наличие на квалификация в областта на пчеларството (приложим във връзка с оценка съгласно чл. 30, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г.)

Да 0 Б/О 0

6.

Копие на анкетна карта за регистрация като земеделски производител, удостоверяваща регистрация на кандидата за повече от 1 година, считано към датата на кандидатстване (приложим във връзка с оценка съгласно чл. 30, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г.)

Да 0 Б/О 0

7.

Запознат съм, че няма да получа финансиране на невъзстановим ДДС (в случай че в ТДИ е заявена цена без ДДС)

Да 0 Б/О 0

8.

Документ за завършено средно или висше образование с положен изпит по пчеларство или завършено обучение минимум 30 часа при висше училище, професионална гимназия или лицензиран център за професионално обучение, доказващ наличие на квалификация в областта на пчеларството

Да 0 Б/О 0

При подаването на заявлението за подпомагане придружаващите го документи следва да бъдат подредени в горепосочения ред. 

11. Обща стойност на инвестицията

Мерки по Националната програма по пчеларство

Обща стойност на инвестицията/разхода
(в левове)*

 

без ДДС

с ДДС

Мярка Б: Борба срещу вароатозата

 

 

Мярка В: Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед

 

 

Мярка Г: Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в общността

 

 

ОБЩО

 

 

ОБЩО

цифром

 

 

словом

 

*Общата стойност на инвестицията/разхода по мерки трябва да съответства на общата стойност на инвестицията/разхода, определена в таблицата за съответната мярка в раздел III на заявлението за подпомагане.

 

С подписването на заявлението за подпомагане декларирам, че съм запознат с правилата за отпускане на финансова помощ от РА и съм съгласен посочените от мен факти и обстоятелства да бъдат проверени на място от служители на РА към ДФ "Земеделие" и упълномощени представители на Европейската комисия.

___________________________________________________________________________________________________________

дата/трите имена/подпис на кандидата/печат

 

 

 

Приложение № 1
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Долуподписаният/ата ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
с ЕГН: ________________________ в качеството ми на (3) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ СЪС СЛЕДНОТО:
 
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.
ДФЗ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на площ, Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането й, Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", европейското законодателство и предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до
кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки, прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване за упълномощените лица ДФЗ обработва следните категории лични данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите. Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват от ДФЗ, и право на коригиране на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.
 
Дата: ___________________________________________________________________________________________
Декларатор: __________________________________________________________________________________________
  (подпис)
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(3) Посочва се качеството на деклариращия (кандидат/бенефициент/пълномощник), както и съответната схема или мярка, по която се кандидатства.
 
Информация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.
ДФЗ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на площ, Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането й, Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", европейското законодателство и предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки, прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване за упълномощените лица ДФЗ обработва следните категории лични данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват от ДФЗ, и право на коригиране на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.
 
Приложение № 2
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПОНЯТИЯТА "НЕРЕДНОСТ" И "ИЗМАМА"(*)
 
Долуподписаният/ата ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
с ЕГН: ________________________ в качеството ми на ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Декларирам, че:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 2988/95 НА СЪВЕТА, а именно:
"Нередност" означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1 от Конвенцията от 26.07.1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под "измама" следва да се разбира:
а) по отношение на разходите всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или нередно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности,
- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат,
- използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати,
б) по отношение на приходите всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до неправомерно намаляване на средствата от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от или от името на Европейските общности,
- укриване на информация като нарушение на конкретно задължение със същия ефект,
- злоупотреба с правомерно получена облага със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и/или измами, а именно:
- до изпълнителния директор на ДФЗ - РА или до компетентното вътрешно звено, отговорно за проверката на получените сигнали - дирекция "Противодействие на измамите".
При наличие на съмнение за свързаност по смисъла на ЗПУКИ на лицата по предходната точка, отговорни за проверката на получения сигнал, с лице, за което се отнася сигналът за нередност, информацията се подава директно до един или няколко от следните органи:
- до изпълнителния директор на ДФЗ - РА;
- до заместник-министъра на земеделието и храните, в чийто ресор попада пазарната мярка/схема, по която се кандидатства;
- до директора на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" (АФКОС);
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Дата: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпис на деклариращия: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(*) Декларацията се подписва от кандидата - ФЛ, или от представляващия и управляващия кандидата в случаите на ЕТ или ЮЛ. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.
 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Приемът на заявления за подпомагане се извършва в ОД на ДФЗ, ОПСМП - по постоянно местожителство на кандидата - физическо лице (по лична карта), и адрес на управление на кандидата - юридическо лице.
Срокът за стартиране на приема на заявленията се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ. Съгласно Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2014 - 2016 г. приемът на заявления за подпомагане по всички мерки на програмата се спира окончателно от 16 юли на текущата финансова година.
1. Дата: Собственоръчно се попълват датата на подаване на заявлението за подпомагане, име, фамилия и подпис.
2. Печат: Поставя се печатът на юридическото лице.
3. При подаване на заявление за подпомагане кандидатът/упълномощеното лице задължително представя валиден документ за самоличност.
4. Във всички случаи заявленията и приложените към тях заверени "Вярно с оригинала" копия на изискуеми документи се подписват лично от кандидата и се подават от кандидата или от упълномощеното лице след представяне на изрично нотариално заверено пълномощно, даващо правно основание за подаване на заявление за подпомагане, подписване на документи и сключване на договор с ДФЗ по Националната програма по пчеларство.
5. При подаване на заявлението кандидатът/упълномощеното лице е длъжен да представи оригиналите на всички изискуеми документи, които да бъдат сравнени с представените заверени от кандидата копия от експерт от ОД на ДФЗ, ОПСМП.
6. В случай че в представените документи са нанасяни корекции, същите следва да бъдат заверени от длъжностните лица, които са ги извършили.
7. При подаването на заявлението за подпомагане придружаващите го документи следва да бъдат подредени в посочения в заявлението ред.
8. Общи изисквания за одобрение на заявлението за подпомагане: Отговорите на всички въпроси следва да бъдат "Да", с изключение на тези, свързани с раздел I "Обща информация за кандидата". С Б/О (без отговор) следва да бъде отговорено на въпроси, които не се отнасят за кандидата.
9. Декларативната част на заявлението се подписва (полагат се трите имена и подпис) от:
- физическото лице, когато кандидатът/ползвателят е физическо лице;
- физическото лице - търговец или представляващия едноличния търговец, когато кандидатът/ползвателят е ЕТ;
- управителят на юридическото лице, от членовете на управителния орган, както и от временно изпълняващите такива длъжности (включително прокурист или търговски представител), когато кандидатът/ползвателят е юридическо лице.
10. На декларацията "1. Ще се пререгистрирам като земеделски производител съгласно изискванията на Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители" се отбелязва "Б/О" само в случай, когато кандидатът е направил първоначална регистрация за текущата стопанска година и не подлежи на пререгистрация.
11. В посоченото в т. 4 "Решение на компетентния орган на юридическото лице за ползване на подпомагане по съответната мярка" следва да бъде посочена конкретната мярка или мерки, по които е взето решение за ползване на подпомагане.
12. В таблиците по мерки и дейности от заявлението се попълва единична и обща цена на инвестицията, за която се кандидатства. Цените следва да са без ДДС - за регистрираните по ЗДДС лица, или със ДДС - за лицата, които нямат регистрация по ЗДДС и ще ползват правото на финансиране на невъзстановим за тях ДДС.
Ако не желаете да ползвате правото си на финансиране на разхода Ви за невъзстановим ДДС, следва да отбележите "Да" на декларацията по съответната мярка/дейност "Декларирам, че няма да упражня правото си да получа финансиране на невъзстановим ДДС (в случай че в таблицата е заявена цена без ДДС)". "Б/О" на тази декларация се отбелязва в случаите, когато се кандидатства за финансиране на невъзстановим ДДС.
13. В колона 4 "в т. ч. нови" на таблица по мярка Б: Борба срещу вароатозата (раздел III на заявлението) се записват пчелните семейства, които кандидатът ще закупи и/или произведе след датата на подаване на заявлението за подпомагане.
 Приложение № 5б към чл. 23, ал. 1