Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 16-1594 ОТ 13 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ НА СГРАДИ

В сила от 22.11.2013 г.
Издадена от Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на регионалното развитие

Обн. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г., отм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2016г.


Отменена с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийната ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради - ДВ, бр. 10 от 5 февруари 2016 г., в сила от 07.03.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики на сгради;
2. извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация;
3. издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация;
4. извършване на оценка на енергийните спестявания.

Чл. 2. (1) Сертификатът за проектни енергийни характеристики удостоверява енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждането й в експлоатация.
(2) С обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация се установява нивото на потребление на енергия, определят се специфичните възможности за намаляването му и се препоръчват мерки за повишаване на енергийната ефективност.
(3) Сертификатът за енергийни характеристики на сгради в експлоатация удостоверява енергийните характеристики на сградите в експлоатация, актуалното потребление на енергия и съответствието му със скалата на класовете на енергопотребление от наредбата по чл. 15, ал. 3 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).
(4) Оценката на енергийните спестявания има за цел доказване на енергийни спестявания вследствие изпълнение на отделна мярка или на група мерки за повишаване на енергийната ефективност.


Чл. 3. Обследването и сертифицирането на сгради се извършва от лица, които отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и са вписани в регистъра по чл. 23а, ал. 1 ЗЕЕ.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОЕКТНИ ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Чл. 4. (1) Сертификатът за проектни енергийни характеристики се издава след завършване на строителството на нова сграда преди въвеждането й в експлоатация.
(2) Сертификатът по ал. 1 се издава, подписва и подпечатва от лицата по чл. 3.
(3) По задание на възложителя/собственика сертификатът за проектни енергийни характеристики може да се издаде след изработване на инвестиционния проект преди издаване на разрешение за строеж на сградата.
(4) Класът на енергопотребление на сградата се определя по скалата на класовете на енергопотребление съгласно наредбата по чл. 15, ал. 3 ЗЕЕ.
(5) Сертификатът за проектни енергийни характеристики се съставя по образец съгласно приложение № 1 и е със срок на валидност до 6 години.


Чл. 5. (1) Възложителят/собственикът на сграда възлага с договор издаването на сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата на лице по чл. 3.
(2) За целите на издаване на сертификата по ал. 1 възложителят/собственикът предоставя на лицето по чл. 3 според фазата на строителството:
1. инвестиционен/екзекутивен проект, документите за извършена оценка за съответствие на инвестиционния проект по чл. 142, ал. 6 и 11 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. строителните книжа по време на извършване на строителството и друга техническа документация при необходимост и при поискване от консултанта;
3. резултатите от извършени измервания и изпитвания на сградни ограждащи конструкции и елементи и технически инсталации, ако има такива и когато е приложимо.


Чл. 6. (1) Сертификатът за проектни енергийни характеристики съдържа данни за:
1. функционалното предназначение на сградата и адреса й по местонахождение, снимка на сградата/компютърна графика;
2. общите геометрични характеристики, в т.ч. разгънатата застроена площ, отопляваната площ, площта на охлаждания обем;
3. класа на енергопотребление;
4. стойността на интегрираната енергийна характеристика на сградата и референтната й стойност, изразени като специфичен годишен разход на потребна енергия в kWh/m2, и на първична енергия - в случаите, когато е изчислена в проекта на сградата, в kWh/m2; нетната потребна енергия при отсъствие на вътрешни товари, както и брутната потребна енергия с отчитане на вътрешните товари в kWh/m2; общия годишен разход на потребна енергия в MWh, общия годишен разход на първична енергия в MWh - в случаите, когато е изчислен в проекта на сградата; проектната стойност на емисиите въглероден диоксид (CO2), еквивалентни на общия годишен разход на потребна енергия;
5. енергията от възобновяеми източници в абсолютна стойност и като относителен дял от брутната потребна енергия за сградата; специфичните геометрични характеристики на ограждащите конструкции, проектните им енергийни характеристики, вкл. референтните им стойности;
6. източниците на енергия в сградата, в т.ч. възобновяеми, стойностите на енергийните характеристики на системите за осигуряване на микроклимата, изразени като специфичен годишен разход на потребна енергия за отопление, за вентилация и за охлаждане в kWh/m2;
7. стойността на специфичния годишен разход на потребна енергия на системата за гореща вода за битови нужди, в kWh/m2, и използваните енергийни източници, в т.ч. възобновяеми;
8. наименованието на лицето, извършило сертифицирането, и регистрационен номер на удостоверението за вписването му в публичния регистър по чл. 23а, ал. 1 ЗЕЕ;
9. номер, дата на издаване.
(2) Номерът на сертификата се състои от 9 позиции, съдържащи данни за лицето, издало сертификата: първите 3 позиции са регистрационният номер на лицето в публичния регистър по чл. 23а, ал. 1 ЗЕЕ, следващите 3 позиции - буквените идентификационни данни, изписани с главни букви на кирилица, и последните 3 позиции - поредният номер на сертификата. Буквената идентификация се избира от консултантите по енергийна ефективност и ги идентифицира еднозначно за срока на валидност на удостоверението за вписване от момента на издаване на проектния сертификат.
(3) Сертификатите за проектни енергийни характеристики, издадени от консултант по енергийна ефективност, следват поредна номерация.
(4) Възложителят/собственикът на сградата приема с протокол сертификата в срок до 30 дни от депозиране на документите по чл. 18.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Раздел I.
Предмет и обхват на обследването за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация


Чл. 7. Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация има за предмет:
1. идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия;
2. разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност;
3. технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност и на съотношението "разходи - ползи";
4. оценка на спестените емисии CO2 в резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност;
5. анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници за доказване на техническа възможност и икономическа целесъобразност; анализът на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници е част от оценката на показателите за годишен разход на енергия в сградата.


Чл. 8. (1) Обследването на сгради в експлоатация обхваща следните технически средства и системи:
1. средствата за измерване и контрол на енергийните потоци в сградата;
2. системите за изгаряне на горива и преобразуване на входящите в сградата енергийни потоци, в т.ч. от възобновяеми източници;
3. топлопреносните системи - водни, парокондензни, въздушни;
4. електроснабдителните системи;
5. осветителните системи;
6. системите за осигуряване на микроклимата;
7. системите за гореща вода за битови нужди;
8. сградните ограждащи конструкции и елементи.
(2) При обследването на сгради в експлоатация се прилагат и разпоредбите на наредбата по чл. 32 ЗЕЕ.

Раздел II.
Ред, етапи и дейности на обследването за енергийна ефективност


Чл. 9. (1) Собствениците на сгради или техни представители възлагат с договор извършването на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградите на лице по чл. 3.
(2) За целите на извършване на обследването за енергийна ефективност собствениците на сгради или техни представители предоставят на лицето по чл. 3 следните документи, ако има такива:
1. технически паспорт на сградата;
2. резултатите от извършено обследване/обследвания на сградата в обем и при условия, уредени в договора по ал. 1;
3. доклад/и от извършена проверка на отоплителни инсталации с водогрейни котли по чл. 27, ал. 1 ЗЕЕ и климатични инсталации по чл. 28, ал. 1 ЗЕЕ.
(3) За целите на обследването по ал. 2 собствениците на сгради или техните представители предоставят на лицето по чл. 3 данни за енергопотреблението на сградата/сградите за последните три години.
(4) За сгради в експлоатация, за които се установи, че нямат разход на енергия за отопление/охлаждане за нито една от последните три години, предхождащи обследването, енергийният баланс по чл. 11, ал. 2, т. 4 на сградата се съставя по базова линия на енергопотребление.


Чл. 10. (1) Обследването за енергийна ефективност включва следните основни етапи и дейности:
1. подготвителен етап, който включва следните дейности:
а) оглед на сградата;
б) събиране и обработка на първична информация за функционирането на сградата и разходите за енергия за представителен предходен период от време, както и проверка за изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ;
2. етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, който включва следните дейности:
а) анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението;
б) изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на енергопотребление;
в) огледи и измервания за събиране на подробна информация за енергопреобразуващите процеси и системи;
г) обработване и детайлизиран анализ на данните;
д) анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението;
е) определяне на енергийните характеристики на сградата и потенциала за тяхното подобряване;
3. етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, който включва следните дейности:
а) изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност;
б) остойностяване на мерките, определяне на годишния размер на енергоспестяването, подреждане на мерките по показател "срок на откупуване";
в) формиране на пакети от мерки, определяне на годишния размер на енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки и технико-икономическа оценка на пакетите от мерки;
г) анализ и оценка на количеството спестени емисии CO2 в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност;
4. заключителен етап, който включва следните дейности:
а) изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването;
б) представяне на доклада и резюмето на собственика на сградата.
(2) Мерките за повишаване на енергийната ефективност следва да са съобразени с предназначението на сградата и да отговарят на изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2 ЗЕЕ.


Чл. 11. (1) Резултатите от обследването за енергийна ефективност се отразяват в доклад и резюме.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа:
1. подробно описание на сградата, вкл. режими на обитаване, конструкция и енергоснабдяване;
2. анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и елементи;
3. анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за производство, пренос, разпределение и потребление на енергия;
4. енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за основните енергоносители;
5. сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните;
6. оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за енергия;
7. подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за повишаване на енергийната ефективност;
8. анализ и оценка на годишното количество спестени емисии CO2 в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност;
9. информация за собственика, собствеността.
(3) Резюмето съдържа кратка информация относно:
1. адреса на сградата;
2. идентификацията на изпълнителя;
3. кратко описание на сградата;
4. обща информация за енергопотреблението;
5. базовата линия на енергопотреблението и специфичния разход на енергия на сградата;
6. класа на енергопотребление на сградата;
7. предлаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност;
8. информация за собственика, собствеността.
(4) Резюмето по ал. 3 се изготвя по образец - приложение № 2.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Чл. 12. (1) Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се издава след извършено обследване за енергийна ефективност.
(2) Сертификатът за енергийни характеристики на сгради в експлоатация съдържа данни за:
1. функционалното предназначение на сградата и адреса й по местонахождение, снимка на сградата/компютърна графика;
2. общите геометрични характеристики, в т.ч. разгънатата застроена площ, отопляваната площ, площта на охлаждания обем;
3. класа на енергопотребление;
4. стойността на интегрираната енергийна характеристика на сградата и референтната й стойност, изразени като специфичен годишен разход на потребна енергия в kWh/m2, и на първична енергия в kWh/m2; нетната потребна енергия при отсъствие на вътрешни товари, както и брутната потребна енергия с отчитане на вътрешните товари в kWh/m2; общия годишен разход на потребна енергия в MWh, общия годишен разход на първична енергия в MWh; стойността на емисиите CO2 в тона/годишно, еквивалентни на общия годишен разход на потребна енергия;
5. оползотворената енергия от възобновяеми източници в абсолютна стойност и като относителен дял от брутната потребна енергия за сградата; специфичните геометрични характеристики на ограждащите конструкции, проектните им енергийни характеристики, вкл. референтните им стойности;
6. източниците на енергия в сградата, в т.ч. възобновяеми, стойностите на енергийните характеристики на системите за осигуряване на микроклимата, изразени като специфичен годишен разход на потребна енергия за отопление, за вентилация и за охлаждане в kWh/m2;
7. стойността на специфичния годишен разход на потребна енергия на системата за гореща вода за битови нужди, в kWh/m2, и използваните енергийни източници, в т.ч. възобновяеми;
8. разпределение на годишния разход на потребна енергия на сградата за отопление, вентилация, охлаждане, гореща вода и осветление, изразена като дял от общото потребление;
9. номер, дата на издаване, срок на валидност и срок на освобождаване от данък сгради върху недвижимите имоти по Закона за местни данъци и такси;
10. наименованието на лицето, извършило сертифицирането, и регистрационен номер на удостоверението за вписването му в публичния регистър по чл. 23а, ал. 1 ЗЕЕ.
(3) Номерът на сертификата се състои от 9 позиции, съдържащи данни за лицето, издало сертификата: първите 3 позиции са регистрационният номер на лицето в публичния регистър по чл. 23а, ал. 1 ЗЕЕ, следващите 3 позиции - буквените идентификационни данни, изписани с главни букви на кирилица, и последните 3 позиции - поредният номер на сертификата. Буквената идентификация се избира от лицата по чл. 23, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и ги идентифицира еднозначно за срока на валидност на удостоверението за вписване от момента на издаване на първия/проектния сертификат.
(4) Сертификатите за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, издадени от едно лице по чл. 23, ал. 1 или 2 ЗЕЕ, следват поредна номерация.


Чл. 13. Сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация се издава по образец съгласно приложение № 3 със срок на валидност до 10 години.


Чл. 14. Сертификатът за енергийни характеристики на сградата се актуализира с издаването на нов сертификат във всички случаи на извършване на дейности, водещи до подобряване на цялостните енергийни характеристики на сградата, като реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сградата, текущ ремонт на инсталации на сградата и други дейности.


Чл. 15. При настъпване на изменения в условията, при които сертификатът е издаден, както и при промяна на обстоятелствата, отразени в него, собственикът на сградата следва да извърши ново обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградата.


Чл. 16. Сертификатът за енергийни характеристики на самостоятелен обект от сградата се издава въз основа на общ сертификат за цялата сграда при сгради с обща отоплителна и/или охладителна инсталация.


Чл. 17. (1) Изпълнението на условията по чл. 24, ал. 1, т. 18 и 19 от Закона за местните данъци и такси се удостоверява посредством актуализиране на издадения преди изпълнението на енергоспестяващите мерки в сградата сертификат чрез издаване на нов сертификат, удостоверяващ актуално състояние на изискващия се клас на енергопотребление.
(2) Сертификатът, удостоверяващ актуалното състояние за изпълнение на условията по ал. 1, се издава не по-рано от една година след внедряване на енергоспестяващи мерки в сградата, когато те са предписани с обследване.

Глава пета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ


Чл. 18. Лицето по чл. 3 предоставя на собственика на сградата:
1. доклад по чл. 11, ал. 2 - на хартиен и/или електронен носител;
2. резюме по чл. 11, ал. 3 - на хартиен носител и на електронен носител във формат на файла .xls;
3. доклад/и, съставен/и по реда на наредбата по чл. 32 ЗЕЕ - на хартиен носител в случаите на чл. 9, ал. 2;
4. сертификат оригинал - на хартиен носител;
5. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 23, ал. 4 ЗЕЕ.


Чл. 19. Собственикът по чл. 9, ал. 1 приема с протокол по образец - приложение № 4, резултатите от обследването в срок до 30 дни от депозиране на документите по чл. 18.


Чл. 20. Собственикът по чл. 9, ал. 1 с придружително писмо предоставя в Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) в срок не по-късно от 14 дни от подписване на протокола за приемане на резултатите по чл. 19:
1. заверено копие на доклада по чл. 11, ал. 2 - на електронен носител;
2. заверено копие на резюмето по чл. 11, ал. 3 - на хартиен носител и на електронен носител във формат на файла .xls;
3. заверено копие от сертификата за енергийни характеристики;
4. заверено копие на протокола по чл. 19;
5. оригинал на декларация за липса на обстоятелствата по чл. 23, ал. 4 ЗЕЕ по образец - приложение № 5.


Чл. 21. Собственикът/възложителят с придружително писмо предоставя в АУЕР заверено копие на сертификата за проектни енергийни характеристики в срок не по-късно от 30 дни от въвеждане на новата сграда в експлоатация.

Глава шеста.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ


Чл. 22. Оценката на енергийните спестявания има за цел да определи количеството спестена енергия в сградите спрямо предишно базово състояние/базова година вследствие на въведени мерки за повишаване на енергийната ефективност и да докаже степента на постигане на индивидуалните цели за енергийни спестявания.


Чл. 23. (1) Постигнатите енергийни спестявания се доказват не по-рано от една година след въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители на енергия в сградите чрез:
1. обследване за енергийна ефективност - при комплексно изпълнени мерки в сградите за постигане на изискванията за енергийна ефективност; или
2. прилагане на методиките, утвърдени при условията и по реда на наредбата по чл. 9, ал. 2 ЗЕЕ - при изпълнение на отделни енергоспестяващи мерки.
(2) Оценката за постигнати енергийни спестявания по ал. 1, т. 1 се извършва от лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 ЗЕЕ и е приложение към доклада от обследването.
(3) Оценката за постигнати енергийни спестявания по ал. 1, т. 2 се извършва от лицата по чл. 23, ал. 1 или 2 ЗЕЕ или от задължените лица.
(4) Проверката на използваните методики по ал. 3 се извършва от АУЕР.


Чл. 24. За резултатите от извършена оценка за енергийни спестявания чрез прилагане на методиките по чл. 23, ал. 1, т. 2 се изготвя доклад.


Чл. 25. (1) Количествените и качествените характеристики на енергийните спестявания, постигнати в резултат на изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност, се потвърждават чрез удостоверения за енергийни спестявания.
(2) Формата и редът за издаване на удостоверения за енергийни спестявания се определят с наредбата по чл. 9, ал. 2 ЗЕЕ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Вентилация" е процес на въздухообмен в сграда за осигуряване на пресен въздух за обитателите.
2. "Външни ограждащи елементи на сградата" означава интегрираните компоненти на дадена сграда, които отделят вътрешната от външната среда на сградата.
3. "Отопляема площ на сграда" е сума от площите на всички отопляеми пространства в сградата, в т. ч. общата площ на помещенията и пространствата за общо ползване, в случаите, когато не се отопляват, но граничат с отопляеми помещения в сградата. Площите се определят по външните им размери.
4. "Отопляем обем на сграда" е сума от обемите на отопляемите пространства, в т. ч. обемите на помещенията и пространствата за общо ползване, в случаите, когато не се отопляват, но граничат с отопляеми такива. Обемите се определят по външните им размери.
5. "Основен ремонт" е ремонтът на сграда, който обхваща над 25 на сто от площта на външните ограждащи елементи на сградата.
6. "Основно обновяване" на сграда е комплекс от строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 от Закона за устройство на територията, които се извършват по време на експлоатацията и засягат конструктивните елементи на сградата, включително ограждащите конструкции и елементи на сгради, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура - отоплителни, вентилационни, климатични, електрически, водоснабдителни, канализационни и други инсталации.
7. "Охлаждане" е процес на изнасяне на топлина от сграда или в част от сграда за поддържане на определена температура.
8. "Охлаждан обем" е сума от обемите на пространствата, от които се изнася топлина за поддържане на определена температура.
9. "Потребна енергия" е количеството енергия, доставено до сградата, за покриване на предвиденото потребление (отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди, осветление, домакински уреди и т.н.).
10. "Първична енергия" е енергия, която не е била обект на процес на превръщане и преобразуване.
11. "Сграден компонент" означава техническа сградна инсталация или компонент от външните ограждащи елементи на сградата.
12. "Нетна енергия" е количеството потребна енергия, която трябва да се внесе в отопляемия обем чрез отоплителна система или да се изнесе от охлаждания обем чрез охладителна система, за да се осигури нормативната температура на въздуха при отсъствие на вътрешни товари.
13. "Референтна стойност" е официално приета или изчислена стойност, спрямо която се сравнява енергиен показател. Референтните стойности на показателите за ограждащите конструкции на сградите се регламентират в нормативните актове за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие със съществените изисквания към тях. Референтната стойност на интегрираната енергийна характеристика се изчислява с референтните стойности на показателите за ограждащите конструкции на сградите.
14. "Текущ ремонт" на сграда е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.
15. "Жизнен цикъл на сграда" е периодът, който включва последователните и взаимосвързаните етапи от живота на сградата - прединвестиционните и обемно-устройствените проучвания, инвестиционното проектиране, изграждането, експлоатацията и разрушаването.


§ 2. Получената от АУЕР информация по реда на тази наредба се обобщава и включва в националната информационна система за състоянието на енергийната ефективност в Република България по чл. 40, ал. 1 ЗЕЕ.


§ 3. С тази наредба се въвеждат разпоредби на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 4. Тази наредба отменя Наредба № РД-16-1057 от 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати (ДВ, бр. 103 от 2009 г.).


§ 5. За сгради, за които е започнало производство по въвеждането им в експлоатация преди влизане в сила на наредбата, същото се довършва по реда Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; посл. изм., бр. 2 от 2013 г.). За започнато производство по въвеждане в експлоатация се счита датата на внасянето на искане пред компетентния орган съгласно ЗУТ.


§ 6. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на АУЕР.


§ 7. Министърът на икономиката и енергетиката и министърът на регионалното развитие дават указания по прилагане на наредбата.


§ 8. Наредбата се издава на основание чл. 25 ЗЕЕ.


§ 9. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 5Приложение № 2 към чл. 11, ал. 4