Logo Четвъртък, 24 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 16-1399 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО, ПРИГОДНОСТТА И ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЕТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРОПЕРАТОРСКА И/ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ЕЗИКОВАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И СТАЖА НА ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ЗАЕТ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

Издадена от министъра на икономиката и енергетиката

Обн. ДВ. бр.97 от 8 Ноември 2013г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят изискванията:
1. към помещенията за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност;
2. за образование, езикова квалификация и стаж на лицето с функциите по управление на туроператорската и/или туристическата агентска дейност;
3. за образование и езикова квалификация на персонала на туроператори и/или туристически агенти.

Раздел II.
Изисквания към помещенията за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност

Чл. 2. Туроператорска и/или туристическа агентска дейност се извършва в помещения:
1. собственост на туроператора или туристическия агент, или
2. върху които има учредено право на ползване в полза на туроператора или туристическия агент, или
3. са наети, или се ползват от туроператора или туристическия агент на друго правно основание.


Чл. 3. (1) Туроператорска и туристическа агентска дейност се извършва в помещение на партерния или на първия етаж на жилищна сграда или в офиссграда.
(2) Помещенията по ал. 1 се обозначават с указателни и информационни табели и табла за наименованието на туроператора и/или туристическия агент, за вида на извършваната дейност и за предлаганите услуги.
(3) В помещението за извършване на туристическата дейност се поставя на видно място удостоверението за регистрация на туроператора и/или туристическия агент.
(4) Туроператорът е длъжен да постави на видно място в помещението и сертификата, издаден от застрахователя, удостоверяващ наличието на договор за задължителна застраховка по чл. 97 от Закона за туризма.
(5) Когато туристическата дейност се извършва в няколко офиса, във всеки се поставя на видно място копие от удостоверението по ал. 3 и ако е приложимо, и от сертификата по ал. 4.
(6) В търговската площ на помещението за извършване на туристическата дейност се обособяват работни места и място за прием на клиенти.
(7) Помещението за извършване на туристическата дейност се оборудва с необходимата офистехника и консумативи за извършване на дейността.
(8) На входа на помещението за извършване на туристическа дейност се поставя информация за фирмата, седалището, работното време и за имената на лицето, което отговаря за обекта.


Чл. 4. (1) В помещенията за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност се извършват само дейности, пряко или косвено свързани с предлагането на основни и допълнителни туристически услуги по смисъла на Закона за туризма.
(2) Не се допуска съвместно ползване на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност от две или повече лица.

Раздел III.
Изисквания за образование, езикова квалификация и стаж на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност


Чл. 5. (1) Лицето с функции по управление на туроператорска и/или туристическа агентска дейност трябва да има:
1. висше образование по специалност от професионално направление "Туризъм" и най-малко 1 година стаж в туризма, или
2. висше образование и най-малко 3 години стаж в туризма.
(2) Лицето по ал. 1 трябва да владее български и най-малко един чужд език.
(3) За признаване владеенето на чужд език на лицето по ал. 1 се изисква удостоверяване на следното ниво на владеене на чужд език спрямо приетата Обща Езикова Европейска Рамка (ОЕЕР) - С1.

Раздел IV.
Изисквания за образование и езикова квалификация на персонала на туроператори и/или туристически агенти


Чл. 6. (1) Лицето от персонала, осъществяващо функции по организация на туристическата дейност, трябва да има:
1. висше образование по специалност от професионално направление "Туризъм" или друго висше образование и да владее най-малко един чужд език, или
2. средно образование и придобита професионална квалификация в областта на туризма и да владее най-малко един чужд език.
(2) За признаване владеенето на чужд език на лицето по ал. 1 се изисква удостоверяване на следното ниво на владеене на чужд език спрямо приетата Обща Езикова Европейска Рамка (ОЕЕР) - В1.


Чл. 7. (1) Лицето от персонала, осъществяващо функции по продажби на самолетни билети, трябва да има:
1. висше образование или средно образование и придобита професионална квалификация в областта на туризма;
2. сертификат, удостоверяващ ИАТА квалификация.
(2) Лицето по ал. 1 трябва да владее най-малко един чужд език.
(3) За признаване владеенето на чужд език на лицето по ал. 1 се изисква удостоверяване на следното ниво на владеене на чужд език спрямо приетата Обща Езикова Европейска Рамка (ОЕЕР) - В2.


Чл. 8. Наименованията на длъжностите на персонала, определени в наредбата, са препоръчителни.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Стаж в туризма" е трудов стаж, осигурителен или служебен стаж, придобит в предприятие на едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице, вписано в Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма за извършване на туристическа дейност или в администрация, свързана с туризма. За стаж в туризма се счита и трудовият или осигурителен стаж на лице, предоставящо допълнителни туристически услуги по смисъла на Закона за туризма.
2. "Придобита професионална квалификация" е завършено образование или обучение в професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи и центрове за професионално обучение.
3. "Езикова квалификация" е получено образование или обучение по български език или на български език в средно или висше училище или езиков курс, или успешно положен изпит и по чужд език във висше училище, профилирана гимназия, профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално училище, или езиков курс, или успешно положен изпит.


§ 2. Изискванията за висше образование включват следните образователно-квалификационните степени:
1. бакалавър, в т.ч.:
а) професионален бакалавър (преди 2007 г. - "специалист по...") - за завършилите обучение 3-годишен курс на редовно обучение (3,5 или 4 години задочно) в колеж или университет с не по-малко от 180 кредита и положен държавен изпит или защитена дипломна работа;
б) бакалавър - за завършилите 4-годишен курс редовно обучение (или 4- или 5-годишен курс задочно или индивидуално обучение) в университет с не по-малко от 240 кредита и положен държавен изпит или защитена дипломна работа;
2. магистър, в т.ч.:
а) за завършилите втората степен на обучение в университет - след придобита степен бакалавър, с продължителност минимум 1 година и не по-малко от 60 кредита; след придобита степен професионален бакалавър минимум 2 години и не по-малко от 120 кредита; в двата по-горни случая след полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа;
б) за специалности, при които придобиването на степен магистър не изисква преминаване през обучение за степен бакалавър - с продължителност минимум 5-годишен срок на обучение и не по-малко от 300 кредита, след полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 64 от Закона за туризма.


§ 4. Министърът на икономиката и енергетиката дава указания по прилагането на наредбата.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти