Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА РАБОТНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА, ЗА ЛИКВИДАЦИЯ И/ИЛИ КОНСЕРВАЦИЯ НА ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛНИТЕ И НА МИННОДОБИВНИТЕ ОБЕКТИ И ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЗЕМИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ТЯХНОТО СЪГЛАСУВАНЕ

В сила от 01.11.2013 г.
Приета с ПМС № 248 от 25.10.2013 г.

Обн. ДВ. бр.95 от 1 Ноември 2013г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г., доп. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Наредбата регламентира изискванията към обхвата и съдържанието на цялостните и годишните работни проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства и на работните проекти за ликвидация или консервация на геологопроучвателните или миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и на техните изменения и допълнения, както и условията и реда за съгласуването им с министъра на енергетиката.
(2) Наредбата не се прилага за проектите за изграждане и експлоатация на съоръжения за минни отпадъци.

Чл. 2. (1) Търсенето, проучването, добивът и първичната преработка на подземни богатства, техническата ликвидация и/или консервацията на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти се провеждат въз основа на съгласувани цялостни и годишни работни проекти.
(2) Цялостните и годишните работни проекти и техните изменения и допълнения се изготвят от лица с проектантска правоспособност, придобита по реда на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Проектите по ал. 1 и техните изменения и допълнения се утвърждават от титулярите на разрешения и от концесионерите, след което се представят за съгласуване от министъра на енергетиката.


Чл. 3. (1) Цялостните работни проекти трябва да включват предвидените за осъществяване дейности за целия срок на предоставеното разрешение за търсене и проучване или за проучване или за целия срок на концесионния договор.
(2) Проектите по ал. 1 трябва да съдържат данни за общия обем на предвидените дейности, техническите и технологичните решения, сроковете за изпълнение на предвижданите геологопроучвателни, миннодобивни и преработвателни дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване компонентите на околната среда, културните ценности, безопасността и здравето на работещите и населението.


Чл. 4. (1) Годишните работни проекти се изготвят ежегодно и обхващат всички дейности, които ще се извършват в рамките на съответната календарна година.
(2) Проектите по ал. 1 трябва да включват подробни данни и разчети за техническите и технологичните решения, обема на геологопроучвателните, миннодобивните и преработвателните дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, културните ценности, безопасността и здравето на работещите и населението.

Глава втора.
РАБОТНИ ПРОЕКТИ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Раздел I.
Обхват и съдържание


Чл. 5. (1) Цялостните и годишните работни проекти за изпълнение на дейностите за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства трябва да съдържат текстова и графична част.
(2) Текстовата част на цялостните и годишните работни проекти се оформя съгласно приложение № 1.
(3) Графичната част към цялостните и годишните работни проекти трябва да съдържа в подходящ мащаб:
1. обзорна карта на района;
2. геоложка карта и карти с разположението на проектните геологопроучвателни работи, маршрути, профили, изработки и др.;
3. проектни разрези и/или разрези от проведени изследвания;
4. други графични приложения в подкрепа на текстовата част.
(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) Цялостните и годишните работни проекти за изпълнение на дейностите за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море се изготвят при спазване на изискванията на Наредбата за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства - нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.


Чл. 6. Към цялостните и към годишните работни проекти се прилага като раздел или като самостоятелен проект работен проект за ликвидация или консервация на геологопроучвателните обекти и за рекултивация на засегнатите земи през съответния период.


Чл. 7. Изменения и допълнения на отделни части към вече съгласувани цялостни или годишни работни проекти за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства се изготвят в съответствие с изискванията на чл. 5.

Раздел II.
Срокове и ред за представяне и съгласуване на работните проекти


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Проектите по чл. 5 и техните изменения и допълнения се внасят от титулярите на разрешения за съгласуване в деловодството на Министерството на енергетиката задължително на хартиен и на електронен носител, комплектувани със:
1. придружително писмо;
2. квитанция или копие от банков превод за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката и енергетиката по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 118 на Министерския съвет от 1995 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 30 и 59 от 1996 г., бр. 61 и 92 от 1997 г., бр. 14 от 1998 г., бр. 31 от 2000 г., бр. 47 и 59 от 2001 г., бр. 57 от 2003 г., бр. 61 и 105 от 2004 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 83 от 2011 г. и бр. 48 от 2013 г.).
(2) Титулярите на разрешения внасят за съгласуване цялостен работен проект в срок до 30 дни от датата на влизане в сила на съответния договор, освен ако в договора е определен друг срок, който не може да бъде по-дълъг от 60 дни от датата на влизането в сила на съответния договор. Титулярят прилага и влязъл в сила акт съгласно нормативната уредба по опазване на околната среда.
(3) Титулярите на разрешения внасят за съгласуване годишен работен проект в срок до 30 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът. Титулярят прилага и влязъл в сила акт съгласно нормативната уредба по опазване на околната среда или влязъл в сила краен акт, издаден по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), в случаите, когато в акта на Министерството на околната среда и водите за цялостния работен проект изрично е включено условие за извършване на оценка за съвместимост и на годишните работни проекти.
(4) Не се представят за съгласуване годишни работни проекти за разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за подземните богатства, когато те са със срок, по-кратък от две години.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Срокът за съгласуване от министъра на енергетиката на внесените по чл. 8 проекти и на техните изменения и допълнения е до 30 дни от датата на внасянето им в Министерството на енергетиката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката чрез компетентно звено или специално назначен експертен съвет разглежда представените проекти и техните изменения и допълнения.
(3) Цялостните работни проекти и техните изменения и допълнения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за подземните богатства се разглеждат задължително от експертен съвет с участието на външни експерти.
(4) При констатирани пропуски и несъответствия компетентното звено или назначеният експертен съвет връщат за доработване внесените проекти, като на вносителя писмено се определя срок за отстраняване на пропуските и несъответствията. Искането за доработване се мотивира и в него се посочват конкретните пропуски и несъответствия.
(5) В случай че в определения по ал. 4 срок пропуските и несъответствията не бъдат отстранени, вносителят се уведомява писмено, че работните проекти или техните изменения и допълнения не се съгласуват.
(6) При несъгласуване на работните проекти и на техните изменения и допълнения по ал. 5 вносителят може да изготви и внесе отново цялостен или годишен работен проект.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Датата на съгласуване на проектите по чл. 5 и на техните изменения и допълнения е датата на получаване на положително съгласувателно становище от министъра на енергетиката или от упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Контролът върху изпълнението на съгласуваните проекти и на техните изменения и допълнения се осъществява при условия и по ред, посочени в съответния договор. В случай че в договора не са регламентирани условия и ред за осъществяване на контрол, те се уреждат в допълнително споразумение към него.

Глава трета.
РАБОТНИ ПРОЕКТИ ЗА ДОБИВ И ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Раздел I.
Обхват и съдържание


Чл. 11. (1) Цялостните и годишните работни проекти за добив и първична преработка на подземни богатства трябва да съдържат текстова и графична част.
(2) Текстовата част на цялостните и на годишните работни проекти се оформя съгласно приложение № 2.
(3) Частите от цялостните и от годишните работни проекти трябва да съдържат графични приложения в подходящ мащаб.
(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) Цялостните и годишните работни проекти за добив и първична преработка на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море се изготвят при спазване на изискванията на Наредбата за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства - нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.


Чл. 12. Към цялостните и към годишните работни проекти се прилага като раздел или като самостоятелен проект работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивни обекти и за рекултивация на засегнатите земи през съответния период.


Чл. 13. Изменения и допълнения на отделни части към вече съгласувани цялостни или годишни работни проекти за добив и първична преработка на подземни богатства се изготвят в съответствие с изискванията на чл. 11.

Раздел II.
Срокове и ред за представяне и съгласуване на работните проекти


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Проектите по чл. 11 и техните изменения и допълнения се внасят от концесионерите за съгласуване в деловодството на Министерството на енергетиката задължително на хартиен и на електронен носител, комплектувани със:
1. придружително писмо;
2. квитанция или копие от банков превод за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката и енергетиката по Закона за държавните такси.
(2) Концесионерите внасят за съгласуване проектите по чл. 11 в срок до 30 дни от влизането в сила на съответния договор, освен ако в договора не е определен друг срок.
(3) Концесионерите внасят за съгласуване годишен работен проект в срок до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Срокът за съгласуване от министъра на енергетиката на внесените по чл. 11 проекти и на техните изменения и допълнения е 45 дни от датата на внасянето им в Министерството на енергетиката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката чрез компетентно звено или специално назначен експертен съвет разглежда представените проекти и техните изменения и допълнения.
(3) Цялостните и годишните работни проекти и техните изменения и допълнения за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Закона за подземните богатства се разглеждат задължително от експертен съвет с участието на външни експерти, в който задължително се включват представители на Министерството на околната среда и водите и на Министерството на труда и социалната политика.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) По преценка на министъра на енергетиката експертен съвет може да разглежда и цялостни и годишни работни проекти за добив на подземни богатства извън посочените в ал. 3.
(5) При констатирани пропуски и несъответствия компетентното звено или назначеният експертен съвет връща за доработване внесените проекти, като на вносителя писмено се определя срок за отстраняване на пропуските и несъответствията. Искането за доработване се мотивира и в него се посочват конкретните пропуски и несъответствия.
(6) В случай че в определения по ал. 5 срок пропуските и несъответствията не бъдат отстранени, вносителят се уведомява писмено, че работните проекти или техните изменения и допълнения не се съгласуват.
(7) При несъгласуване на работните проекти и на техните изменения и допълнения по ал. 6 вносителят може да изготви и внесе отново цялостен или годишен работен проект.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Датата на съгласуване на проектите по чл. 11 и на техните изменения и допълнения е датата на получаване на положително съгласувателно становище от министъра на енергетиката или от упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Контролът върху изпълнението на съгласуваните проекти и на техните изменения и допълнения се осъществява при условия и по ред, посочени в съответния договор. В случай че в договора не са регламентирани условия и ред за осъществяване на контрол, те се уреждат в допълнително споразумение към него.

Глава четвърта.
РАБОТНИ ПРОЕКТИ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЗЕМИ

Раздел I.
Обхват и съдържание


Чл. 17. (1) Цялостните и годишните работни проекти за ликвидация или консервация на геологопроучвателните или миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи представляват неразделна част от цялостните и годишните работни проекти за търсене и проучване, добив и първична преработка на подземни богатства.
(2) Текстовата и графичната част на цялостните и годишните работни проекти за ликвидация, консервация и рекултивация на засегнатите земи трябва да бъде със съдържание съгласно приложение № 3.

Раздел II.
Срокове и ред за внасяне и съгласуване на цялостните и годишните работни проекти


Чл. 18. Цялостните и годишните работни проекти за ликвидация, консервация и рекултивация на засегнатите земи се внасят и съгласуват в сроковете и по реда на глава втора, раздел ІІ и глава трета, раздел ІІ.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 85 от Закона за подземните богатства.


§ 2. (1) По отношение на годишните работни проекти по сключени към датата на влизане в сила на наредбата договори за търсене и проучване или за проучване и концесии за добив на подземни богатства се прилагат условията и редът на тази наредба.
(2) Годишните работни проекти за добив и първична преработка за 2014 г. се внасят от концесионерите в Министерството на икономиката и енергетиката в срок до 30 ноември 2013 г.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на енергетиката.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Министърът на енергетиката дава указания по прилагането на наредбата.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 7 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИТЕ ОТПАДЪЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 19.01.2016 Г.)

§ 8. В Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с Постановление № 248 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 95 от 2013 г.), навсякъде думите "Министерството на икономиката и енергетиката", "министърът на икономиката и енергетиката" и "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят съответно с "Министерството на енергетиката", "министърът на енергетиката" и "министъра на енергетиката".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 366 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АВАРИИ ПРИ ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ ИЛИ ПРОУЧВАНЕ, ИЛИ ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ, В ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ, КОНТИНЕНТАЛНИЯ ШЕЛФ И В ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНО МОРЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 27.12.2016 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2

Минимални изисквания за съдържание на цялостните и на годишните работни проекти за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства

ВЪВЕДЕНИЕ
Глава първа. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА РАЙОНА НА ПЛОЩТА (ИЗИСКВА СЕ САМО ЗА ЦЯЛОСТНИ РАБОТНИ ПРОЕКТИ)
Раздел І. Местоположение
Раздел ІІ. Кратка физико-географска характеристика
Раздел ІІІ. Инфраструктура и др.
Глава втора. ГЕОЛОЖКА ИЗУЧЕНОСТ НА ПЛОЩТА (СЪГЛАСНО ИЗВЪРШЕНИТЕ ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛНИ РАБОТИ)
Раздел І. Геоложки строеж и тектонска характеристика на района
Раздел ІІ. Кратък преглед на проведени геологопроучвателни работи
Раздел ІІІ. Кратък преглед на получените резултати
Раздел ІV. Сведения за подземни богатства в площта
Глава трета. МЕТОДИЧЕСКИ КОМПЛЕКС НА ТЪРСЕЩО-ПРОУЧВАТЕЛНИТЕ РАБОТИ
Раздел І. Видове търсещи и проучвателни работи
Раздел ІІ. Цели
Раздел ІІІ. Полеви методики и технически средства
Раздел ІV1. Справка-отчет за изпълнението през предходната година на основни дейности и показатели (обемни и качествени - например прокарани изработки, сондажи - л.м, анализи на проби и др.)
Раздел V. Инвестиции - обемно и финансово изражение
Глава четвърта. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Раздел І. Мероприятия по опазване и възстановяване на компонентите на околната среда
Раздел ІІ. Мероприятия по опазване на културните ценности
Раздел ІІІ. Мониторинг
Раздел ІV1. Справка-отчет за изпълнението през предходната година на заложените мерки по опазване и възстановяване на околната среда
Раздел V. Проект за ликвидация или консервация на геологопроучвателни обекти и за рекултивация на засегнати земи
Глава пета. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ И НАСЕЛЕНИЕТО
Раздел І. Мероприятия за гарантиране на безопасността и здравето на работещите
Раздел ІІ. Мероприятия за гарантиране на безопасността и здравето на населението
Раздел ІІІ. Дейности при аварии и катастрофи
Глава шеста. ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРСЕЩО-ПРОУЧВАТЕЛНИТЕ РАБОТИ
Календарен план-график в текстови и табличен вид (посочва се последователността за изпълнение на проектираните търсещо-проучвателни дейности с информация за техния обем и стойност по експертна оценка).

1 Само за годишните работни проекти.


Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2

А. Минимални изисквания за съдържание на цялостните работни проекти за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 4 - 7 от Закона за подземните богатства
1. УВОД (основание за проектиране, цел на проекта)
2. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
2.1. Кратка история и местоположение на находището
2.2. Концесионна площ (граници, координати, характеристика)
2.3. Срок на концесията
2.4. Концесионер - кратки данни и юридическа форма на дружеството
2.5. Инфраструктура в района на находището (пътища, жп линии, електропроводи, телекомуникации, водоснабдяване и др.)
2.6. Придобиване на земи (включва график за придобиване и промяна на предназначението на земя)
3. ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ НА НАХОДИЩЕТО
3.1. Геологопроучвателна дейност
3.2. Геотектоника
3.3. Хидрогеоложки условия
4. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ
4.1. Геомеханична характеристика на скалите
4.2. Геомеханика и техноложка характеристика на подземните богатства в масива
5. ЗАПАСИ, РЕСУРСИ И КАЧЕСТВО НА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА
5.1. Запаси и ресурси в площта на находището
5.2. Качествени показатели на подземното богатство
6. МИННОДОБИВНИ РАБОТИ (ДЕЙНОСТИ)
6.1. Разкриване и подготовка на рудничното поле
6.2. Системи на разработване, параметри (параметри на откосите за откритите рудници)
6.3. Схеми на подготовка и ред на изземване на добивните блокове (площи за добив и насипване)
6.4. Основно минно оборудване - за прокарване, добив и спомагателна механизация
6.5. Рудничен транспорт на подземните богатства, материали, съоръжения и хора
6.6. Руднична вентилация
6.7. Рудничен водоотлив
6.8. Електроснабдяване на рудника и телекомуникации
6.9. Насипищно стопанство
6.9.1. Параметри на насипищата
6.9.2. Технологии за насипване
6.9.3. Транспортни схеми. Транспортни и насипищни машини
6.10. Надземен рудничен комплекс (сгради и съоръжения, обслужващи управлението и дейността на предприятието)
6.11. Преработка и обогатяване на полезното изкопаемо
6.11.1. Технологичен комплекс
6.11.2. Качествени показатели след преработката (обогатяването)
6.12. Прогнозен годишен добив през концесионния срок
6.13. Геологопроучвателни и подготвителни работи по години
6.14. Развитие на добивните работи по години по системи на разработване, добивни блокове (площи)
6.15. Технологична схема за прокарване на основните, подготвителните и нарезните изработки, крепежни конструкции (за подземни рудници)
6.16. Инвестиционна програма (таблица за инвестиционните разходи по видове дейности), осигуряващи годишната производствена програма за срока на концесията
6.17. Организация на труда, производството и управлението (текст и таблица)
6.18. Действия при аварии и катастрофи
6.19. Опазване на околната среда
6.20. Опазване на културно-историческо наследство
6.21. Програма, съдържаща мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и за предотвратяване, намаляване и ограничаване на професионалните рискове за срока на концесията
6.22. Очаквани производствено-технологични показатели
7. ПРОЕКТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ, ЛИКВИДАЦИЯ, РЕКУЛТИВАЦИЯ
7.1. Освобождаване и рекултивация по време на минните работи
7.2. Окончателно освобождаване на концесионната площ
7.2.1. Освобождаване след преустановяване на дейностите по разкриване
7.2.2. Освобождаване след преустановяване на дейностите по добив
7.3. Прогнозни разходи
7.3.1. Прогнозни разходи за всички дейности по освобождаване
7.3.2. Прогнозни разходи за окончателно освобождаване
7.4. График за изпълнение на дейностите по освобождаване
7.4.1. График за изпълнение на всички дейности по освобождаване
7.4.2. График за изпълнение на дейностите по окончателното освобождаване
7.5. Текстови приложения
8. ГРАФИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
8.1. Обзорна карта с контур на концесионната площ и на площта на находището на подземни богатства
8.2. Резултати от извършено първоначално маркшайдерско измерване
8.3. План и разрези за развитие на минните работи и вентилация
8.4. План за механизацията и електроснабдяването
8.5. План на надземния рудничен комплекс с прилежащите сгради и съоръжения
8.6. План и разрези на площите за депониране на хумус, откривка, отпадък от преработката и др.
8.7. Технологична схема на разработване и добив на подземното богатство, транспортни схеми, водоотлив, електроснабдяване, проветряване - план и разрези
8.8. Календарен график по години за разработване и добив за срока на концесията
8.9. Други графични приложения, поясняващи текстовата част на проекта

Б. Минимални изисквания за съдържание на годишните работни проекти за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 4 - 7 от Закона за подземните богатства
1. УВОД
2. ПРОМИШЛЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАХОДИЩЕТО
2.1. Геологопроучвателна дейност
2.2. Геоложки строеж
2.3. Хидрогеоложки условия
2.4. Геомеханика и техноложка характеристика на подземните богатства в масива
2.5. Запаси и ресурси в площта на находището по прогнозен отчет към началото на следващата година
2.6. Качествени показатели на подземното богатство
2.6.1. Рандеман на прогнозното количество подземно богатство (ако е относимо към съответната група подземно богатство)
2.6.2. Съдържание на метали във връзка със сключения концесионен договор (ако е относимо към съответната група подземно богатство)
3. КРАТЪК ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОДИШНИЯ РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА, В Т.Ч. ОТЧЕТ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ МАРКШАЙДЕРСКИ ИЗМЕРВАНИЯ
4. РАЗВИТИЕ НА МИННИТЕ РАБОТИ ЗА ............. Г.
4.1. Разкриване и подготовка на рудничното поле
4.2. Технологии за добив. Системи на разработване, параметри
4.3. Схеми на подготовка и ред на изземване на добивните блокове (площи за добив и насипване)
4.4. Рудничен транспорт на подземните богатства, материали, съоръжения и хора
4.5. Руднична вентилация
4.6. Рудничен водоотлив
4.7. Електроснабдяване на рудника и телекомуникации
4.8. Насипищно стопанство
4.8.1. Параметри на насипищата
4.8.2. Технологии за насипване
4.8.3. Транспортни схеми. Транспортни и насипищни машини
4.9. Надземен рудничен комплекс
4.10. Преработка и обогатяване на полезното изкопаемо
4.11. Прогнозен добив през .............г.
4.12. Геологопроучвателни и подготвителни работи през ..........г.
4.13. Развитие на добивните работи през ........ г.
4.14. Технологична схема за прокарване на основните, подготвителните и нарезните изработки
4.15. Управление на скалния натиск
4.16. Инвестиционна програма (таблица за инвестиционните разходи по видове дейности, осигуряващи годишната производствена програма)
4.17. Организация на труда, производството и управлението
4.18. Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за работниците
4.19. Очаквани производствено-технологични показатели за ........... г.
5. ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ И КАТАСТРОФИ
6. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
7. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ ПРЕЗ .......... Г.
7.1. Освобождаване на концесионна площ и рекултивация по време на минните работи
7.2. Освобождаване на концесионна площ и рекултивация по време на насипищните работи
7.3. Прогнозни разходи
7.4. График за изпълнение на всички операции по освобождаване на концесионната площ и рекултивация
7.5. Текстови приложения
8. ГРАФИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
8.1. Обзорна карта с контур на концесионната площ
8.2. План и разрези за развитие на минните работи и вентилация в началото и в края на периода
8.3. План за механизацията и електроснабдяването
8.4. План на надземния рудничен комплекс с прилежащите сгради и съоръжения
8.5. План и разрези на площите за депониране на хумус, откривка, отпадък от преработката и др.
8.6. Технологична схема на разработване и добив на подземното богатство, транспортни схеми, водоотлив, електроснабдяване, проветряване - план и разрези
8.7. Календарен график по месеци за разработване и добив
8.8. Други графични приложения, поясняващи текстовата част на проекта

В. Минимални изисквания за съдържание на цялостните и на годишните работни проекти за добив и първична преработка на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства
ВЪВЕДЕНИЕ
Глава първа. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА РАЙОНА НА ПЛОЩТА (ИЗИСКВА СЕ САМО ЗА ЦЯЛОСТНИ РАБОТНИ ПРОЕКТИ)
Раздел І. Местоположение
Раздел ІІ. Концесионна площ
Раздел ІІІ. Концесионер
Раздел ІV. Инфраструктура
Глава втора2. ГЕОЛОЖКА ИЗУЧЕНОСТ НА ПЛОЩТА
Раздел І. Геоложки строеж и тектонска характеристика на района
Раздел ІІ. Кратък преглед на проведени геологопроучвателни работи
Раздел ІІІ. Кратък преглед на получените резултати
Раздел ІV. Структурни особености
Раздел V. Хидрогеоложки особености
Раздел VІ. Сведения за подземни богатства в площта
Глава трета. РЕЗЕРВОАРИ, ЗАПАСИ И РЕСУРСИ
Раздел І. Параметри на резервоара
Раздел ІІ. Параметри на резервоарните флуиди
Раздел ІІІ. Запаси и ресурси
Глава четвърта. ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА
Раздел І. Метод на добив
Раздел ІІ. Добивна площ
Раздел ІІІ. Оборудване, съоръжения, уреди и техническа поддръжка
Раздел ІV. Инфраструктура и транспортни схеми
Раздел V. Дейности по добив
Раздел VІ. Оценяване и разработване
Раздел VІІ. Прогнозни добиви
Раздел VIII. Търговски споразумения и маркетинг
Глава пета. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Раздел І. Управление на околната среда
Раздел ІІ. Мероприятия по опазване и възстановяване на компонентите на околната среда
Раздел ІІІ. Здравно-хигиенни аспекти на околната и работната среда
Раздел ІV. Мониторинг
Раздел V. Действия при аварии и катастрофи
Раздел VІ. Мероприятия по опазване на културните ценности
Глава шеста. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ И НАСЕЛЕНИЕТО
Раздел І. Производствени рискови фактори
Раздел ІІ. Управление на персонала. Обучение. Безопасни условия и хигиена на труд
Раздел ІІІ. Мероприятия за гарантиране на безопасността и здравето на работещите
Раздел ІV. Мероприятия за гарантиране на безопасността и здравето на населението
Раздел V. Безопасност и мерки при кризисни ситуации
Глава седма. ПРОЕКТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПЛОЩТА. ПРОЕКТ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ КОНСЕРВАЦИЯ И ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ
Раздел І. Освобождаване по време на добивните дейности
Раздел ІІ. Окончателно освобождаване на концесионната площ
Раздел ІІІ. Прогнозни разходи
Раздел ІV. Календарен план-график по освобождаване на площта
Раздел V. Проект за ликвидация или консервация на геологопроучвателни обекти и за рекултивация на засегнати земи
Глава осма. ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЧЕТИ
Раздел І. Инвестиции
Раздел ІІ. Общи разходи
Раздел ІІІ. Икономически анализ
Раздел ІV. Календарен план-график в табличен вид на добивните дейности (посочват се последователността за изпълнението им, техният обем и стойност)

2 Разработва се само в цялостния работен проект. В годишните работни проекти се разработва само в случай на настъпили изменения и допълнения по отношение на вече дадената информация.


Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2

А. Минимални изисквания за съдържание на цялостните и на годишните работни проекти за техническа ликвидация или консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти
1. УВОД - основание за изготвяне на проект за техническа ликвидация (консервация)
2. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ОБЕКТА (ИЗИСКВА СЕ САМО ЗА ЦЯЛОСТНИ РАБОТНИ ПРОЕКТИ)
2.1. Местоположение
2.2. Кратка история
2.3. Организационна структура на обекта
2.4. Основни и спомагателни промишлени площадки
2.5. Технологична схема за добив и преработка на добиваното полезно изкопаемо
2.6. Зает персонал
3. КРАТКА ГЕОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА
4. СПИСЪК НА ПОДОБЕКТИТЕ ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ (КОНСЕРВАЦИЯ) НА ОБЕКТА
5. ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ (КОНСЕРВАЦИЯ)
5.1. Част "Минна"
5.1.1. Местоположение, граници и размери на рудничното поле
5.1.2. Описание на обекта (схеми на разкриване, подготовка и разработване на рудничното поле, технология на добива, изкопни и откривни работи)
5.1.3. Проектни решения за ликвидация (консервация) и технология за изпълнението
5.2. Част "Машинно-технологична"
5.2.1. Местоположение на обогатителни и брикетни фабрики, сепарации, котелни, компресорно стопанство, топлопроводи, вентилаторни уредби, складово стопанство, ремонтни бази и работилници, транспортни машини, съоръжения
5.2.2. Проектни решения за ликвидация (консервация) и технология за изпълнението
5.3. Състояние и технически решения за ликвидация (консервация)
5.3.1. Част "Електроснабдяване и автоматизация"
5.3.1.1. Местоположение и характеристики на подобектите
5.3.1.2. Състояние и технически решения
5.3.2. Част "Водоснабдяване и канализация"
5.3.2.1. Местоположение и характеристика на подземните и надземните водоснабдителни, водоотливни, канализационни и пречиствателни съоръжения, помпени и пречиствателни станции, мрежи и др.
5.3.2.2. Състояние и технически решения
5.3.3. Част "Транспортна"
5.3.3.1. Местоположение и характеристика на рудничните надземни и подземни транспортни комуникации, съоръжения и машини
5.3.3.2. Състояние и технически решения
5.3.4. Част "Архитектурно-строителна"

Б. Минимални изисквания за съдържание на проектите за техническа и биологична рекултивация на засегнати земи
1. УВОД
2. КРАТКИ СВЕДЕНИЯ ЗА НАХОДИЩЕТО (РУДНИКА)
2.1. Местоположение
2.2. Кратка история
2.3. Основни и спомагателни промишлени площадки
2.4. Технологична схема за добив и преработка на добиваното полезно изкопаемо
3. ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ
3.1. Общи сведения за рекултивирания обект (насипище, временно депо, кариери (котловани) от открит добив, пропадания и обрушовки от подземни минни работи и др.)
3.2. Характеристика на обекта (параметри)
3.3. Геоморфология и геоложки строеж на основата на обекта
3.4. Геоморфология и геоложки строеж на обекта
3.5. Хидрогеоложки условия
3.6. Дълговременна устойчивост на рекултивираните терени
3.7. Повърхностен водоотлив на рекултивираните терени
3.8. Пътен достъп до рекултивираните терени
3.9. Вертикална планировка и подравнителни работи
3.10. График на извършваните рекултивационни работи
3.11. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа
4. БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ
4.1. Анализ и оценка на екологичните условия на района на обекта
4.1.1. Географско положение, релеф
4.1.2. Климатични условия
4.1.3. Хидроложки условия
4.1.4. Геоложка основа
4.1.5. Почви
4.1.6. Растителност
4.2. Характеристика на площадката
4.2.1. Местоположение, топографска характеристика, площ, собственост и категория на земята
4.2.2. Геоложки и хидрогеоложки условия
4.2.3. Влияние на обекта върху въздуха и почвите
4.2.4. Биологична рекултивация и ландшафтно проектиране
4.3. Цели на биологичната рекултивация
4.3.1. Анализ на почвените условия за биологичната рекултивация
4.3.2. Затревяване - технология и ред за извършване на дейностите по затревяването
4.3.3. Засаждане на дървесна и храстова растителност - технологична схема на залесяване, засаждане на дървесно-храстови групи и мелиорация
4.4. Календарен график на изпълняваните работи
5. МОНИТОРИНГ
5.1. Мониторинг на въздушната среда, водите и геоложката основа
5.2. Мониторинг на почвите
5.3. Мониторинг на растителността
6. СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
6.1. Сметна документация на техническата рекултивация
6.1.1. Обяснителна записка към сметната документация
6.1.2. Количествено-стойностни сметки
6.2. Сметна документация на биологичната рекултивация
6.2.1. Обяснителна записка към сметната документация
6.2.2. Количествено-стойностни сметки
6.3. Рекапитулация на стойностите за техническа и биологична рекултивация
7. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
8. ГРАФИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти