Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (ЗАГЛ. ИЗМ. - РЕШЕНИЕ № 530 ОТ 28.07.2016 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2016 Г., ИЗМ. - РЕШЕНИЕ № 72 ОТ 09.02.2017 Г.)

Приети с Решение № 381 по Протокол № 92 от 23.06.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 480 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г., изм. и доп. с Решение № 704 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г., изм. и доп. с Решение № 801 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г., изм. и доп. с Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., изм. с Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г.Отменени в частта, отнасяща се за общинските детски градини с Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г. за приемане на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община, в сила от 09.02.2017 г.

Раздел I.
Общи положения


1.1. (Изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г.) С тези правила се определя редът и условията за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли /СДЯ/ на територията на Столична община.
1.2. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст.
1.3. (Изм. - Решение № 480 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г., изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., отм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.)
1.4. (Изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) Настоящите Правила за приемане на деца в общинските СДЯ на територията на Столична община обхващат процесите по регистриране, кандидатстване, класиране, записване, преместване и отписване на деца от СДЯ на територията на Столична община.
1.5. (Изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) Свободните места за всяка възрастова група се обявяват от директора на съответната СДЯ.

Раздел II.
Процедури


2.1. Регистриране и кандидатстване
2.1.1. (доп. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) Всички деца, кандидатстващи за приемане в общинските СДЯ на територията на Столична община се регистрират в Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ). В сайта на ИСОДЗ се публикуват списъци на кандидатстващите деца, съдържащи трите имена на кандидата, общия брой точки и поредност на желанието за съответната кандидатура.
2.1.2. (изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) Регистрирането и кандидатстването могат да се извършват по електронен път или на място в СДЯ.
Ако регистрирането се извършва по електронен път, родителят /настойникът/ предварително се запознава с процедурата по регистриране директно в сайта на ИСОДЗ на адрес www.kg.sofia.bg.
(изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) В случай, че родителите /настойниците/ се регистрират на място в СДЯ, е задължително да попълнят писмено заявление с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването в ИСОДЗ. Данните се въвеждат в електронната система от директора на СДЯ в същия ден.
Изборът на начина на регистриране и кандидатстване се прави от родителя /настойника/ на детето, който носи отговорност за коректността на подадената информация.
2.1.3. (зал., предишна т. 2.1.4. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) В процеса на кандидатстване е възможно допълване на профила на всяко дете, добавяне и преподреждане на желанията на родителите /настойниците/ за определени СДЯ директно в ИСОДЗ или чрез допълнително заявление до директора на СДЯ.
2.2. Класиране
2.2.1. (изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) Класирането се извършва по график, който се определя от Дирекция "Здравеопазване". Същият се публикува на сайта на ИСОДЗ и се обявява на видно място в детските заведения от директора на СДЯ.
2.2.2. (изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) Класирането се извършва от ИСОДЗ съобразно подадената от родителите /настойниците/ информация за наличие на предимства, посочени в Раздел III, т. 3.1. от настоящите Правила и допълнителните критерии в т. 3.5 за СДЯ.
2.2.3. (изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) Директорите на СДЯ своевременно актуализират броя на свободните места. Класирането се извършва за всички обявени свободни места.
2.2.4. (доп. - Решение № 801 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г., в сила от 08.05.2015 г., изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) Децата със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, както и тези със заболявания с решение на ЛКК или ТЕЛК се приемат на място в СДЯ съгласно действащата нормативна уредба като броят им за всяка група да не надхвърля 10.
2.2.5. (изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) Децата записани по т. 2.2.4. се отразяват в ИСОДЗ от директорите на детските заведения и броят им се публикува за всяка група и всяка СДЯ.
2.2.6. Близнаци се класират заедно, ако поне един от тях е класиран.
2.2.7. (изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) Децата се класират и записват в група с по-голяма или по-малка възраст на децата, когато има обявени свободни места и няма чакащи за прием деца от съответната възрастова група. Информация за тези места и групите, за които се кандидатства се обявява от директорите на детските ясли, а класирането се извършва от ИСОДЗ с разрешение и по ред, определен от Дирекция "Здравеопазване" при Столична община.
2.2.8. (изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) В една СДЯ, за групите с прием от месец септември на първо класиране с предимство по социални критерии могат да бъдат класирани не повече от 40% деца от общия брой свободни места.
2.2.9. (изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) Класирането се извършва отделно за всяка възрастова група и за всяка сграда на детското заведение чрез информационната система.
2.2.10. (изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) Класирането се извършва по реда на желанията на родителите /настойниците/ за съответните СДЯ.
2.2.11. (изм. - Решение № 480 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г., изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., отм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.)
2.2.12. (изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) След всяко класиране в сайта на ИСОДЗ и на видно място в СДЯ се публикуват списъци на класираните деца, съдържащи трите имена, брой точки, и генерирания случаен номер в случаите на т. 3.6 от Правилата. Информация за класирането се изпраща и по електронна поща до родителите (настойниците). Отговорност на родителите (настойниците) е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.
2.2.13. (изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) Преди всяко класиране родителите /настойниците/ имат възможност да пренареждат или добавят нови желания за определени СДЯ.
2.2.14. (нова - Решение № 480 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г., изм. - Решение № 801 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г., в сила от 08.05.2015 г.) При две последователни класирания в детски заведения по 1-во желание, за което родителят (настойникът) не е извършил записване или отказ на място по установения ред, се губи право за кандидатстване до началото на следващата кампания.
2.2.15. (нова - Решение № 801 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г., в сила от 08.05.2015 г., изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) В случай, че родител /настойник/ на дете, класирано за конкретно детско заведение, не запише детето си до определения краен срок за записване, кандидатурата за същото детско заведение отпада, като се губи правото за кандидатстване в съответното детско заведение до началото на следващата кампания.
Детето може да участва в следващо класиране според заявените в ИСОДЗ от родителите /настойниците/ желания, като допълнителните точки за желанието, на което е класирано, както и за по-ниските от него желания, се намаляват с 1 точка.
2.3. Записване
2.3.1. (изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) Родителите /настойниците/ или упълномощени от тях лица могат да запишат всяко класирано дете на място в СДЯ в рамките на установения срок за записване.
(изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) През първото тримесечие на всяка календарна година Дирекция "Здравеопазване" към Столична община изготвя и публикува в ИСОДЗ график на основните събития и срокове по процедурите на класиране и записване за съответната година за СДЯ.
2.3.2. (изм. - Решение № 480 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г.) При записване родителят /настойникът/ представя следните задължителни документи:
- попълнено заявление по образец
В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите /настойниците/ и телефон за връзка. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите /настойниците/, като ксерокопията остават в детското заведение.
Заявление, в което не се съдържат тези данни, се приема след попълването им и представянето на необходимите документи.
2.3.3. (изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) При записване родителят /настойникът/ се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на СДЯ, както и със списъка на медицински изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето в СДЯ.
2.3.4. (изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) Директорът на СДЯ, или упълномощено със Заповед от него лице, извършва проверка на задължителните документи и на документите, удостоверяващи наличие на предимства, посочени в Раздел III, т. 3.1. от настоящите Правила и ако те отговарят на декларираните условия, записва детето. Всяко записано дете се отразява от директора на СДЯ, или упълномощеното от него лице в ИСОДЗ до изтичане срока на записване за съответното класиране.
2.3.5. Ако се установи, че родителят /настойникът/ е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, получава отказ за записване и може да кандидатства отново по общия ред за следващо класиране.
2.3.6. (изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) При класиране от ИСОДЗ на дете на обявено свободно място, директорът на СДЯ няма право да откаже записване освен в случаите на т. 2.3.5, както и на дете със специални образователни потребности, незаявено в ИСОДЗ от родителя преди извършване на класиране или с писмено разрешение на Дирекция "Здравеопазване" за места в СДЯ.
2.3.7. При постъпване на детето в СДЯ, родителят /настойникът/ трябва да представи медицинските документи, посочени в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 26/28.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и други допълнителни документи, определени от директора на СДЯ.
(изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., отм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.)
2.3.8. (изм. - Решение № 480 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г., изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) При записване в СДЯ всички останали кандидатури на детето отпадат от ИСОДЗ.
2.3.9. (нова - Решение № 801 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г., в сила от 08.05.2015 г., изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) Постъпването на класираните за прием през м. септември деца да се извършва поетапно, но не по-късно от 90 дни за яслени групи, считано от 15-ти септември на съответната календарна година. За текущи класирания срокът започва да тече от датата на записване на класираните деца. При неспазване на срока и при непредставяне на медицински документ, удостоверяващ невъзможността детето да посещава детско заведение, незаетото място се обявява за свободно на следващо класиране, а родителят/настойникът губи правото си за кандидатстване в съответното детско заведение до началото на следващата кампания.
Детето може да участва в следващо класиране според заявените в ИСОДЗ от родителите /настойниците/ желания, като допълнителните точки за желанието, на което е класирано, както и за по-ниските от него желания, се намаляват с 1 точка.
2.4. Преместване
2.4.1. Преместване на дете от едно детско заведение в друго може да се осъществи при наличие на свободно място по реда на класиране и записване, посочен в т. 2.2. и т. 2.3 от настоящите Правила.
2.4.2. (изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) Директорите на СДЯ могат да извършват преместване на деца между две детски заведения при подадени писмени заявления на родителя /настойника/ и на двете деца. Преместването се отразява от директорите на СДЯ в ИСОДЗ.
2.5. Отписване
2.5.1. (изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) Децата се отписват от СДЯ по желание на родителите /настойниците/.
2.5.2. (изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) Отписването задължително се отразява от директора на СДЯ в Информационната система за обслужване на детските заведения.
2.5.3. (изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) При класиране и записване на дете в група с прием от месец септември, което посещава друга СДЯ към момента на записване, детето се отписва от посещаваното детско заведение към датата на постъпване в новата СДЯ през месец септември и при представени документи за липса на финансови задължения към посещаваната СДЯ.

Раздел III.
Критерии


3.1. (Изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) В самостоятелните детски ясли /СДЯ/ с предимство преди всички останали кандидатстващи деца се приемат деца, които отговарят на следните критерии:

Общи критерии

Необходими документи

1 (доп. - Решение № 480 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г., изм. -

Постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община на поне единия от родителите /настойниците/

Лична карта /за постоянен адрес/ или Удостоверение от съответната общинска администрация /за настоящ адрес/,

Решение № 801 по

- за постоянен адрес - 3 т.

издадено преди датата на класиране на

Протокол № 73 от 18.12.2014 г., в сила от 08.05.2015 г.)

- за настоящ адрес - 2 т.

детето;

2 (нов - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.)

Постоянен или настоящ адрес на територията на административния район на детската градина на поне единия от родителите /настойниците/ - 1 т.

Лична карта /за постоянен адрес/ или Удостоверение от съответната общинска администрация /за настоящ адрес/, издадено преди датата на класиране на детето.

3 (изм. - Решение № 480 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г., изм. - Решение № 801 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г., в сила от 08.05.2015 г., предишен общ критерий № 2, изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.)

 

 

 

Работещ родител /или в отпуск за гледане на дете/, който е социално осигурен - по 1 т. за родител.

 

 

 

За работещ родител по трудово или служебно правоотношение - служебна бележка от работодателя или осигурителя, която съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, с приложени копия от трудова, служебна или осигурителна книжка /лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения/;

За самоосигуряващи се родители - копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП;

За работещи родители в страни - членки на Европейския съюз - легализиран превод на документа, въз основа, на който родителите полагат труд;

За родител в отпуск по майчинство - служебна бележка, че родителят е в отпуск по майчинство;

4 (отм. - Решение № 6932 от 11.11.2013 г. на Административен съд - София град, предишен общ критерий № 3 - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.)

Родител, който е редовен студент във ВУЗ на територията на Столична община - по 1 т. за родител

За родител - редовен студент - служебна бележка от акредитиран ВУЗ на територията на Столична община;

За родител, записан за редовна докторантура - копие от Заповед за зачисляване в редовна докторантура.

5

Детето посещава общинска самостоятелна детска ясла на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване - 1 т.

Служебна бележка от съответната самостоятелна детска ясла

 

Социални критерии

Необходими документи

6

Деца-сираци - 6 т.

Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето

7

Деца-полусираци - 3 т.

Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето

8

Деца, на които поне член от семейството е с инвалидност от 71% до 100% - 3 т.

Решение на ТЕЛК

9

Дете на неизвестен родител или родител с отнети родителски права - 3 т.

Удостоверение за раждане на детето или Съдебно решение

10

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и осиновено дете - 3 т.

Съдебно решение или писмо от съответната Дирекция "Социално подпомагане"

11

Деца в риск, съгласно определението по

§ 1, т. 11, букви "б" и "в" от Закона за закрила на детето - 3 т.

Писмо от "Отдела за закрила на детето" към дирекция "Социално подпомагане"

12

Деца от многодетни семейства с три и повече деца от едно домакинство - 2 т.

Удостоверения за раждане на децата

13

Деца-близнаци - 2 т.

Удостоверения за раждане на децата

 

 

 

3.2. (Изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) Всяко дете получава допълнителни точки по реда на посочените от родителя /настойника/ СДЯ, за които кандидатства:
* За детското заведение по първо желание - 3 т.
* За детското заведение по второ желание - 2 т.
* За детското заведение по трето желание - 1 т.
3.2.1. (нова - Решение № 480 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г.) В случай, че в рамките на една учебна година дете се класира и запише в детско заведение, но кандидатства за преместване в друго детско заведение по реда на т. 2.4.1., допълнителните точки за желанието, на което е класирано, както и за по-ниските от него желания се намаляват с 1 точка.
3.2.2. (нова - Решение № 480 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г., зал., предишна т. 3.2.3 - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) В случай, че родител /настойник/ на дете, класирано за определено детско заведение не желае да запише детето си в детското заведение, използваните точки по първо, второ и трето желание се запазват за поредното класиране, при условие, че родителят /настойникът/ заяви отказ от записване на детето на място в детското заведение.
3.3. (Изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., отм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.)
3.4. (Изм. - Решение № 480 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г., изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., отм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.)
3.5. (Изм. - Решение № 480 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г., изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) Допълнителни критерии за Самостоятелните детски ясли:

Допълнителни критерии

Необходими документи

1. Детето има брат/сестра, които са записани в съответната СДЯ и не са приети в ОДЗ или ЦДГ - 0,1 т.

Удостоверения за раждане на децата

2. (зал. , предишен критерий № 3 - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) Месторабота на родителите в административния район на СДЯ - 0,1 т.

За работещ родител по трудово или служебно правоотношение - служебна бележка от работодателя, която съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК.

3. (предишен критерий № 4 - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) Детето има брат или сестра, които са родени с разлика по-малка от 24 месеца - 0,1 т.

Удостоверения за раждане на децата

4. (предишен критерий № 5 - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) Детето има поне един родител/ настойник, които са с медицинско образование и работят в общинско лечебно и здравно заведение на територията на Столична община не по-малко от 6 месеца година преди заявяване на предимство в ИСОДЗ.

Служебна бележка от лечебното/здравното заведение и удостоверение за раждане на съответния родител/настойник за доказване на родствената връзка с кандидатстващото дете

 

 

3.6. В случаите, когато за едно и също детско заведение броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия - с равен брой точки, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура по генериране и присъждане на случайни числа.

Раздел IV.
Контрол


4.1. (Изм. - Решение № 480 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г., изм. - Решение № 801 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г., в сила от 08.05.2015 г., изм. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г., в сила от 09.02.2017 г.) Контрол по спазване на реда за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли се осъществява от дирекция "Здравеопазване" с участието на представители от работната група, създадена със Заповед № СО-РД-09-01-282/09.07.2013 г., изменена със Заповед № СО-РД-09-01-202/09.06.2014 г. на кмета на Столична община.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Настоящите Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община са разработени на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 6 и чл. 150, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, чл. 119 от Закона за здравето и Наредба № 26/28.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и са в съответствие с действащото българско законодателство. Те се прилагат за деца, родени след 31.12.2005 г.


§ 2. (Изм. - Решение № 480 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г., зал., нов - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) Тези правила влизат в сила от 01.08.2016 г. и могат да бъдат изменяни или допълвани по реда на тяхното приемане.

§ 3. (Изм. - Решение № 801 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г., в сила от 08.05.2015 г., зал. - Решение № 530 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.)

РЕШЕНИЕ № 801 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


РЕШЕНИЕ № 530 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 28.07.2016 Г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти