Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИИТЕ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 22, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА, ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕ И ИГРАЛЕН СОФТУЕР И ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ

В сила от 16.08.2013 г.
Приета с ПМС № 164 от 12.08.2013 г.

Обн. ДВ. бр.72 от 16 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 4 Януари 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) редът и начинът за включване в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), утвърден от Държавната комисия по хазарта (ДКХ), на лабораториите, които могат да извършват изпитвания на типове, версии и модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване;
2. изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване;
3. редът за извършване на проверки на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване с цел установяване на съответствието му с утвърдените от ДКХ типове и модификации на игрално оборудване и с утвърдения от ДКХ игрален софтуер на комуникационно оборудване.

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.)


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) В списъка се включва Българският институт по метрология.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) Председателят прави предложения пред ДКХ за включване в списъка и на други лаборатории, ако отговарят на изискванията на наредбата.


Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) Всички заявления и документи по наредбата се подават до ДКХ на български език. Документ, представен на език, различен от българския, се придружава от официален превод на български език.

Глава втора.
РЕД И НАЧИН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИИТЕ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 22, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) За да бъдат включени в списъка лабораториите по чл. 3, ал. 2 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да притежават валиден сертификат за акредитация съгласно ISO/IEC 17025 за изпитване на игрално оборудване и/или игрален софтуер на комуникационно оборудване;
2. да са от Република България, друга държава - членка на Европейския съюз, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария;
3. да не са "свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби (ДР) на Търговския закон (ТЗ) с производители, вносители, разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка на игрално оборудване и/или игрален софтуер на комуникационно оборудване, и с организатори на хазартни игри.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) За включване на лаборатория по чл. 3, ал. 2 в списъка се подава заявление до ДКХ. В заявлението задължително се посочва обхватът на изпитванията, който може да бъде:
1. на игрално оборудване;
2. на игрален софтуер на комуникационно оборудване;
3. на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. документ за регистрация на юридическото лице, в който се съдържат данни за неговия законен представител, седалище и адрес на управление; документът не се представя, ако в заявлението е посочен ЕИК;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) сертификат по ISO/IEC 17025 и приложението към него за изпитване на игрално оборудване и/или игрален софтуер на комуникационно оборудване;
3. декларация от лицето, което е законен представител на лабораторията, че представляваното от него юридическо лице не е свързано лице по смисъла на § 1 ДР на ТЗ с производители, вносители, разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка на игрално оборудване и/или игрален софтуер на комуникационно оборудване, и с организатори на хазартни игри;
4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) документ за платена държавна такса за разглеждане на документите;
5. (зал. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.)


Чл. 7. (1) Разглеждането на заявлението и приложените документи по чл. 6, ал. 2 се извършва в 30-дневен срок от получаването им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) След извършена проверка и проучване на заявлението и приложените към него документи председателят прави мотивирано предложение до ДКХ относно включване на заявителя в списъка на утвърдените лаборатории.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) Държавната комисия по хазарта разглежда заявлението и приложените документи и се произнася с решение за включване, съответно отказ за включване, на лабораторията в списъка.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) Лабораториите по чл. 3, ал. 2, включени в списъка, уведомяват ДКХ за всички промени в обстоятелствата по чл. 5, като прилагат и актуални документи по чл. 6, ал. 2, удостоверяващи промяната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) Когато лаборатория по чл. 3, ал. 2, включена в списъка, престане да отговаря на изискванията по чл. 5, ДКХ изключва лабораторията от списъка по предложение на председателя.

Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕ И ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ


Чл. 9. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) Изпитвания на тип, версия и модификация игрално оборудване и на игрален софтуер на комуникационно оборудване могат да бъдат извършвани само от лаборатории, включени в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 ЗХ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) Игралното оборудване и игралният софтуер на комуникационно оборудване, тип, версия и модификация на игралното оборудване и на игралния софтуер заедно с пълната техническа документация се предоставят за изпитване от производител, вносител или организатор, който внася игрално оборудване за собствени нужди.
(3) Техническата документация по ал. 2 се състои най-малко от инструкция за експлоатация, копие от декларациите за съответствие, съставени съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите актове по прилагането му, и техническо описание, съдържащо информация за:
1. комплектността на съоръжението;
2. системата за управление и захранване;
3. управляващата програма с описание на нивата за достъп, позволените настройки, кодовете за грешки и начина на отстраняването им;
4. устройствата за приемане и изплащане на игрални кредити и устройствата за текущ контрол.
(4) (Зал. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.)


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) Игралното оборудване, както и всяка негова хардуерна и/или софтуерна модификация и джакпот системата се изпитват за целите на установяване на съответствие с общите задължителни технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване, приети от ДКХ на основание чл. 22, ал. 1, т. 7 ЗХ.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) Игралният софтуер на комуникационно оборудване, всяка негова нова версия и генераторът на случайни числа за онлайн залагания се изпитват за целите на оценката на съответствие с общите задължителни технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията, приети от ДКХ на основание чл. 22, ал. 1, т. 7 ЗХ.


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.)


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) За утвърждаване на типове, версии и модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване се подава заявление до ДКХ. Заявлението се подава от производител или вносител на игрално оборудване, притежаващ издаден лиценз за съответната дейност по ЗХ, или от лице, подало искане за издаване на такъв лиценз. Заявление за утвърждаване на тип и модификация на игрално оборудване може да подаде и организатор, който внася игрално оборудване за собствени нужди. Заявление за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване и нова версия на софтуера може да подаде и организатор на онлайн залагания или лице, подало искане за издаване на такъв лиценз.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) документ за извършени изпитвания от лабораторията, който следва да съдържа докладване на обявяване за съответствие на игралното оборудване и игралния софтуер с техническите изисквания, приети от ДКХ на основание чл. 22, ал. 1, т. 7 от ЗХ;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) Държавната комисия по хазарта може да поиска от лабораторията, извършила изпитването, техническата документация от производителя на игралното оборудване или игралния софтуер на комуникационното оборудване.


Чл. 14. (1) Разглеждането на заявлението по чл. 13, ал. 1 се извършва в 30-дневен срок от получаването му. По искане на председателя на ДКХ Българският институт по метрология предоставя писмено становище по приложените към заявлението документи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) След извършено проучване на приложените към заявлението документи председателят прави предложение до ДКХ относно утвърждаване на типа, версията или модификацията на игралното оборудване и игралния софтуер на комуникационното оборудване.
(3) Държавната комисия по хазарта разглежда предложението и приложените документи и се произнася с решение.

Глава четвърта.
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ НА ИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕ И ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ (ИЗМ. - ДВ, БР. 49 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 13.06.2014 Г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) (1) Проверките на игрално оборудване се извършват на мястото на експлоатация на съответното оборудване, съответно на мястото на съхранение на оборудването.
(2) Проверките на игралния софтуер на комуникационното оборудване се извършват чрез дистанционен достъп до централната компютърна система, а когато тя не е разположена на територията на Република България - чрез дистанционен достъп до контролния локален сървър и/или на място в помещенията, където е разположена централната компютърна система, съответно контролният локален сървър.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) Когато в хода на извършване на проверки по ЗХ длъжностните лица на ДКХ констатират нередност относно игралното оборудване или игралния софтуер на комуникационното оборудване, организаторът е длъжен в едномесечен срок да представи в ДКХ протокол от лаборатория, включена в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 ЗХ, за извършена проверка на съответствието на игралното оборудване или софтуера с утвърдените от ДКХ тип, версия или модификация.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) По подадени жалби и сигнали и по преценка на председателя на ДКХ могат да се извършват проверки съвместно с Българския институт по метрология за констатиране съответствието на игралното оборудване или игралния софтуер на комуникационното оборудване с утвърдените от ДКХ тип, версия или модификация. Съвместните проверки се извършват по ред и по начин, определени в съвместна инструкция на председателя на ДКХ и на председателя на Българския институт по метрология.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.) (1) При проверките на игрално оборудване и игралния софтуер на комуникационното оборудване организаторът на хазартни игри е длъжен да осигури достъп до игралното оборудване и до игралния софтуер.
(2) При поискване от длъжностните лица на ДКХ при проверка на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване организаторът на хазартни игри е длъжен:
1. да ограничи достъпа на външни лица, с изключение на представител на организатора, обслужващия персонал на обекта, в който се организират игрите, съответно лице, което поддържа контролния локален сървър на игрите от разстояние, и при необходимост - сервизен техник;
2. да осигури външни принадлежности към игралното оборудване (жетони, магнитни карти, ключове, външни клавиатури и др.), необходими за извършване на проверката.


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) "Официален превод" е превод, извършен от преводач, включен в списъка по чл. 18, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г. и бр. 95 от 2017 г.).
2. (зал. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.)
3. (зал. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.)
4. (зал. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., в сила от 13.06.2014 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за хазарта.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на глава четвърта, която влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 ОТ 9 ЮНИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИИТЕ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 22, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА, ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕ И ИГРАЛЕН СОФТУЕР И ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 13.06.2014 Г.)

§ 17. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИИТЕ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 22, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА, ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕ И ИГРАЛЕН СОФТУЕР И ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2019 Г.)

§ 4. Висящите производства, образувани по заявления, подадени преди влизането в сила на постановлението, се разглеждат по досегашния ред.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти