Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ

Издаден от Министерството на науката и образованието

Обн. ДВ. бр.60 от 26 Юли 1994г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Центъра за изследване и обучение по професионално ориентиране.

Чл. 2. (1) Центърът за изследване и обучение по професионално ориентиране (ЦИОПО), наричан по-нататък "центъра" е обслужващо звено по смисъла на Закона за народната просвета.
(2) Центърът е обслужващо звено на Министерството на науката и образованието (МНО) за приложно-изследователска, развойна и обучаваща дейност по професионално ориентиране на национално равнище.
(3) Центърът е юридическо лице и се открива и закрива от министъра на науката и образованието.

Раздел II.
Функции и задачи


Чл. 3. Центърът осъществява следните функции и задачи:
1. извършва приложни изследвания, свързани с изискванията към личността за образование и професионално обучение; нуждите, интересите и възможностите на личността в образователен, професионален и житейски план; организацията, съдържанието и методиката на обучението по професионално ориентиране;
2. разработва, издава и внедрява информационни материали за нуждите на системата за професионално ориентиране;
3. изгражда и поддържа система за съхранение и разпространяване на информационни и други продукти;
4. разработва и предлага за утвърждаване от МНО на учебни програми за обучение на учениците по професионално ориентиране, както и програми за обучение и квалификация на работещите в системата за професионално ориентиране;
5. адаптира и разработва самостоятелно или чрез договаряне методики и инструментариум за изучаване личността на ученика; самооценка и самодиагностика; установяване на психическата и физическата пригодност на учениците за професионално обучение;
6. разработва и внедрява система, методология и инструментариум за издирване и консултиране на даровити деца;
7. организира и осъществява обучението и квалификацията на работещите в системата за професионално ориентиране;
8. изготвя методически указания и препоръки за диагностичната и консултационната дейност на педагогическите консултационни кабинети.


Чл. 4. Центърът има право да:
1. притежава недвижимо и движимо имущество и да се разпорежда с него;
2. извършва услуги по професионално ориентиране на физически и юридически лица при спазване на законите в страната;
3. създава и натрупва фондове, включително и във валута;
4. се разпорежда самостоятелно с бюджетните и извънбюджетните си средства;
5. патентова и продава продукти от своята дейност;
6. сключва граждански договори за приложно-изследователска и развойна дейност;
7. установява връзки и сключва договори за асоцииране с юридически лица от страната и чужбина, без да нарушава държавните интереси;
8. определя организацията и съдържанието на учебния процес по професионално ориентиране в училищата;
9. определя функционалната си структура и да подбира кадрите си.


Чл. 5. Центърът носи отговорност за:
1. надеждността и достоверността на прилаганите диагностични методики и инструментариум, използвани в системата за професионално ориентиране;
2. извършването на дейности, които противоречат на законите в страната и ограничават правата и свободите на личността;
3. законосъобразното изразходване на бюджетните и извънбюджетните средства и опазването на материално-техническата си база.

Раздел III.
Управление


Чл. 6. (1) Основният щат на центъра включва:
1. ръководител;
2. експерти.
(2) Броят на експертите в центъра се определя от министъра на науката и образованието.


Чл. 7. (1) Центърът за изследване и обучение по професионално ориентиране се финансира чрез бюджета на МНО.
(2) Разпоредител на средствата по ал. 1 е ръководителят на центъра.
(3) Разпределението и разходването на бюджетните средства се контролира от МНО.


Чл. 8. (1) Организацията и ръководството на дейността на центъра се осъществяват от ръководител.
(2) Трудовият договор с ръководителя на центъра се сключва от министъра на науката и образованието.
(3) Изискванията за заемане на длъжността, основните функции и задълженията на ръководителя се определят от длъжностна характеристика (утвърдена от министъра) и от този правилник.


Чл. 9. (1) Приложно-изследователската, развойната и обучаващата дейност в центъра се осъществява от експерти.
(2) Трудовите договори с експертите се сключват от ръководителя на центъра по реда, определен в Кодекса на труда.
(3) Изискванията за заемане на длъжността, основните функции и задълженията на експертите се определят от длъжностни характеристики (утвърдени от министъра) и от този правилник.


Чл. 10. (1) Центърът работи по годишен план.
(2) Планът се утвърждава от ръководителя на центъра след съгласуване с отдел "Професионално ориентиране и перманентно образование" в МНО.


Чл. 11. (1) Като юридическо лице центърът се представлява от ръководител, чиито права и задължения се определят от длъжностна характеристика и от този правилник.
(2) Ръководителят на центъра:
1. организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на центъра;
2. разрешава ползването на платения и неплатения отпуск на експертите в центъра в съответствие с Кодекса на труда ;
3. издава заповеди за командироване на експертите;
4. при необходимост и в интерес на работата възлага задачи, които не са вписани в длъжностните характеристики на експертите;
5. наказва експертите в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народната просвета и правилника за вътрешния ред и организацията на работа на центъра.


Чл. 12. (1) Експертите в центъра са длъжни да:
1. изпълняват определените им в длъжностната характеристика основни функции и задължения, да спазват Кодекса на труда и другите нормативни актове;
2. не допускат използването в системата на професионалното ориентиране на диагностични методики и инструментариум, които биха навредили на честта и репутацията на учениците и родителите.
(2) Разпоредбите на чл. 95, 96, 97 и 98 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета се прилагат и за експертите в центъра.


Чл. 13. Ръководителят и експертите не могат да осъществяват друга дейност в центъра освен определената с този правилник и другите нормативни актове за професионално ориентиране.

Раздел IV.
Взаимоотношения на ЦИОПО с други органи


Чл. 14. Центърът осъществява партньорски връзки и взаимоотношения по предмета на своята дейност с органи и организации на национално равнище.


Чл. 15. Центърът:
1. периодично отчита дейността си в МНО и прави предложения по предмета на своята дейност;
2. предлага за утвърждаване от МНО на учебни програми за обучение на учениците по професионално ориентиране и за квалификацията на работещите в системата за професионално ориентиране;
3. участва със свой представител в работата на централната комисия за професионално ориентиране.


Чл. 16. Центърът съдейства на педагогическите консултационни кабинети по отношение на:
1. диагностичната дейност, внедряването на компютърна система и инструментариум за самодиагностика на учениците;
2. квалификационната дейност с директорите на училищата и съветниците в областта на професионалното ориентиране;
3. внедряването на механизъм за издирване и консултиране на даровити деца.

Раздел V.
Задължителна документация


Чл. 17. (1) В центъра се води следната задължителна документация:
1. входящ и изходящ дневник;
2. заповедна книга;
3. ревизионна книга;
4. инвентарна книга;
5. отчетни счетоводни форми.
(2) Документите по ал. 1 се съхраняват 5 години.
(3) Документацията, непосочена в ал. 1, която се води в центъра, се определя с правилника за вътрешния ред и организацията на работата му.


Чл. 18. Задължителната документация се номерира, прошнурова и подпечатва с печата на центъра.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Дейността на ръководителя на центъра се ръководи, контролира и оценява от Министерството на науката и образованието.


§ 2. Този правилник се издава на основание чл. 115 от Конституцията на Република България, чл. 5 във връзка с чл. 2, т. 1 от приложение № 1 към ПМС № 139 от 1993 г. за определяне основните функции и задачи на Министерството на науката и образованието и за определяне основните функции на Министерството на културата и принципите на националната културна политика (ДВ, бр. 66 от 1993 г.) и във връзка с чл. 6, ал. 4 от Основни функции, задачи и структура на системата за професионално ориентиране на учениците в Република България на МНО от 1994 г.


§ 3. Ръководителят на центъра утвърждава правилник за вътрешния ред и организацията на работа в центъра.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти