Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНД "ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ" КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Издаден от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.54 от 5 Юли 1994г.

Раздел I.
Управление


Чл. 1. Фонд "Здравна информация" се ръководи от управителен съвет.

Чл. 2. За председател на управителния съвет на фонд "Здравна информация" се назначава заместник-министър на здравеопазването.


Чл. 3. Членовете на управителния съвет се назначават от министъра на здравеопазването по предложение на председателя на управителния съвет.

Раздел II.
Заседания


Чл. 4. Управителният съвет се свиква на заседание най-малко веднъж на 3 месеца от председателя или по искане най-малко на една трета от неговите членове.


Чл. 5. Заседанието на управителния съвет е редовно, ако на него присъстват най-малко две трети от неговите членове.


Чл. 6. Управителният съвет приема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство на присъстващите членове.


Чл. 7. Техническият секретар се определя от управителния съвет, участва в подготовката на заседанията и води протоколите им.

Раздел III.
Финансиране


Чл. 8. Фонд "Здравна информация" разполага със собствени банкови сметки в левове и във валута.


Чл. 9. Разпоредител на фонд "Здравна информация" е председателят на управителния съвет.


Чл. 10. Банковите сметки на фонд "Здравна информация" се водят от отдел "Счетоводен" на Министерството на здравеопазването.


Чл. 11. (1) Набирането и разходването на средствата в левове и във валута по фонд "Здравна информация" се извършват съгласно приходно-разходна сметка, утвърждавана ежегодно от министъра на финансите по предложения на министъра на здравеопазването.
(2) Неизразходваните средства в края на годината се прехвърлят за ползване през следващата година.


Чл. 12. Средствата от фонд "Здравна информация" се изразходват по решение на управителния съвет.


Чл. 13. (1) Предоставянето на средства от фонд "Здравна информация" се извършва безвъзмездно и заемообразно, като средствата се отпускат безлихвено за определен период или смесено - една част безвъзмездно и една част заемообразно.
(2) Когато средствата от фонд "Здравна информация" се отпускат възмездно или смесено, между Министерството на здравеопазването и организацията, на която се отпускат средства, се сключват договори.


Чл. 14. Управителният съвет на фонд "Здравна информация" представя на министъра на здравеопазването и министъра на финансите отчет за дейността и финансовото състояние на фонда след приключването на всяка финансова година.


Чл. 15. Контролът по законосъобразното събиране и изразходване на средствата по фонд "Здравна информация" се извършва от министъра на здравеопазването.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание ПМС № 112 от 1992 г. за създаване на фонд "Здравна информация" (ДВ, бр. 54 от 1992 г.) и Наредба № 11 от 1993 г. на Министерството на здравеопазването за набиране и изразходване на средства по фонд "Здравна информация" (ДВ, бр. 107 от 1993 г.).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти