Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА УВЕСЕЛИТЕЛНИТЕ ЗАБАВИ И ИГРИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЕ, ПЪТУВАЩИ ЕСТРАДНО-ЦИРКОВИ ТРУПИ, ИЛЮЗИОНИСТИ И ДР., ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ДИРЕКЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЦИРКОВЕ

В сила от 30.05.1969 г.
Издаден от Министерството на финансите и Комитета за изкуство и култура

Обн. ДВ. бр.41 от 27 Май 1969г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 16 Юли 1971г., доп. ДВ. бр.62 от 8 Август 1972г.

Общи разпореждания


1. Пътуващите увеселителни забави и игри за развлечение, естрадно-циркови и илюзионни трупи се организират и ръководят от Комитета за изкуство и култура, респективно Дирекция на българските циркове: дейността на пътуващите увеселителни забави и игри за развлечение - чрез Луна парк, а естрадно-цирковите и илюзионни трупи - директно.


2. За увеселителни забави и игри за развлечение се признават:
а) моторни люлки със синджир;
б) виенски колела: големи и малки (до 12 кофи - малки, и над 12 - големи);
в) детски люлки, кончета, лодки, велосипедчета, смесени (моторни и ръчни);
г) спортни стрелбища: електронни и въздушни;
д) зоопаркове;
е) панорами на смеха;
ж) спортни мачове;
з) осморки и железници, електрически автомобилчета, гондоли, картинги, влакче на дружбата и други от подобен характер;
и) лавини;
к) езда на мотоциклет и автомобил в глобус или каца;
л) силомери, телескопи, теглилки и др.;
м) зала на маймунките;
н) лабиринт на изненадите;
о) изложби;
п) прожекционни пантомими, забавни илюзии и др.;
р) автописти;
с) тип-топ: самостоятелно или към стрелбище.
Организирането на нови увеселителни забави и игри за развлечение, неупоменати по-горе, става с разрешение на Дирекцията на българските циркове. Те се категоризират към някои от горепосочените забави.


3. За обществено вредни хазартни игри се считат:
а) пиянки - различни видове;
б) локум-табла (кръгла маса с двойни пирони и въртящо се перо);
в) хвърляне на халки върху бутилки и други предмети;
г) спортни пушки - стрелба с монтирана пушка или пистолет срещу въртящ се диск или неподвижна цел;
д) късметчета - гадатели с мишки, морски свинчета, папагали и др.;
е) папици - удряне на кегла с опъната на конец топка;
ж) намиране средата на шнурове, въжета, ремъци и др.;
з) разиграване на три и повече карти, както и познаване на определен цвят карта и др.;
и) и други забави, които по преценка на Дирекцията на българските циркове са обществено вредни хазартни игри.
(Изм. - ДВ, бр. 56 от 1971 г.) Намерените в експлоатация забави и игри за развлечение, които попадат в номенклатурата на § 3 от този правилник се изземват от органите на народната милиция или народните съвети и подлежат на унищожение.


4. Увеселителните забави, пътуващите цирково-естрадни трупи и илюзионисти имат за основна цел да създават развлечения и културен отдих на трудещите се, както и да съдействуват за социалистическото възпитание на нашия народ. В изпълнението на тази задача Дирекцията на българските циркове чрез Луна парк реализира приходи за собствена издръжка, за разширяване, модернизиране и техническо усъвършенствуване материалната база на държавния Луна парк, както и за социалистическо натрупване.


5. Разпоредбите на този правилник не се отнасят за увеселителни забави и игри за развлечение, собственост на окръжните и градските народни съвети.
(Доп. - ДВ, бр. 56 от 1971 г.) Забавите на народните съвети могат да бъдат само стационарни и се организират на територията на съответния народен съвет. Под стационарни забави се разбират такива забави, които са монтирани за постоянно и не подлежат въобще на преместване.
Наемането под каквато и да е форма на подвижни или неподвижни забави, собственост на частни лица, от други предприятия, организации, както и народни съвети, освен от Дирекцията на българските циркове - Луна парк, е забранено.
Дирекцията на българските циркове, респективно Луна парк има изключително право да работи с подвижни увеселителни забави и игри за развлечение на територията на Народна република България и по договаряне - в чужбина.

Органи и техните функции


6. Комитетът за изкуство и култура осъществява по-горе посочените функции чрез Дирекцията на българските циркове, при съдействието и помощта на градските народни съвети за изкуство и култура, органите на народната милиция, КАТ, ДО Енергоснабдяване, отделите Търговия, Архитектура и Финансии при народните съвети и други ведомства.


7. Дирекцията на българските циркове, като орган на Комитета за изкуство и култура по изпълнение на горните задачи, има следните по-важни функции:
а) организира и ръководи дейността на пътуващите увеселителни забави и игри за развлечение, естрадно-цирковите трупи и трупите на илюзионистите;
б) организира и следи за правилното разпределение на увеселителните забави и игри за развлечение и трупите по традиционните панаири из страната с оглед на най-пълното задоволяване нуждите на трудещите се от подобен род развлечения;
в) дава указания и упражнява контрол по идейно-художествените и естетическите качества на увеселителните забави и игри за развлечение, както и програмите на пътуващите естрадно-циркови трупи, илюзионисти и др.;
г) определя, съгласувано с народните съвети, подходящи места за строеж и работа на увеселителните забави и салони за изнасяне на спектаклите от цирково-естрадните трупи и трупите на илюзионистите;
д) организира доставката на собствени забави и съоръжения, отговарящи на съвременните технически изисквания и нужди на трудещите се, както и вноса им от чужбина;
е) планира доставката на някои видове материали, вносни и местно производство, за нуждите на увеселителните забави;
ж) урежда с други страни взаимно гостуване на отделни увеселителни забави или комплекти от забави у нас или в чужбина, както и да ги внася или изнася едностранно;
з) упражнява действен финансов контрол и съставя актове за нарушителите на правилника.


8. В изпълнение на тези свои задачи и функции Дирекцията на българските циркове, в рамките на утвърдения щат, създава свои поделения Луна парк.

Организация и дейност на увеселителните забави и игри за развлечения


9. Непосредственото осъществяване на дейността на увеселителните забави и игри за развлечение се извършват от лица, назначени от Дирекцията на българските циркове съгласно Кодекса на труда.
Назначените в Луна парк лица се ползуват с предоставените от Кодекса на труда права.


10. (Отм., нова - ДВ, бр. 56 от 1971 г.) При ползуването на увеселителни забави и игри за развлечение, собственост на договорирани лица, Дирекцията на българските циркове - "Луна парк", заплаща на собствениците и на работещите в тях лица възнаграждение за труд, за командировки, за необходимо присъщи разходи и за наем, които се изчисляват по определени проценти от бруто реализирания приход на забавата. Под бруто реализирания приход се разбира общо реализирания приход от продажбата на билети, намален с данък върху оборота и вноските за фонд "Военно-техническа подготовка на младежта". Възнаграждението за труд, в това число дневни и квартирни, не може да надвишава 60%, начислено върху реализирания приход.
Под реализиран приход се разбира бруто прихода, намален със следващия се данък-оборот и вноски за фонд Съдействие на отбраната.
Точният размер на процентите за труд, командировки, наеми и необходимо присъщи разходи се определя ежегодно на основание на разпоредбите на този правилник от Дирекцията на българските циркове, съгласувано с Министерството на финансите; той се вписва задължително в заповедта и договора на отделните забави и игри за развлечение.


11. Всички препоръки и нареждания относно художественото оформление, техническата безопасност и пр., дадени от ръководството на Дирекцията на българските циркове - Луна парк, са задължителни за назначените договорни ръководители на забавите и игрите за развлечение, независимо чия собственост са забавите.
Увеселителните забави и игри за развлечение, които не отговарят на необходимите художествени, технически и културни изисквания, се спират от работа до тяхното окончателно оформление и привеждане в ред.
(Нова - ДВ, бр. 56 от 1971 г.) За всички вреди, които при работа на забавата бъдат причинени на трети лица, отговарят собственикът й или пък отговорникът на същата.


12. (Предишен текст на § 12 - ДВ, бр. 56 от 1971 г.) Увеселителните забави и игри за развлечение пътуват по маршрут и с финансов план, определен от Дирекцията на българските циркове - Луна парк. Спазването на маршрута и изпълнението на финансовия план са основни, задължителни показатели в работата.
(Нова - ДВ, бр. 56 от 1971 г.) При неизпълнение на определения финансов план - Дирекцията на българските циркове - "Луна парк", може да намалява процентите за труд, командировка и необходимо присъщи разходи с до 50%.


13. Снабдяването с входни билети за собствени и наети увеселителни забави и игри за развлечение се извършва от Дирекцията на българските циркове - Луна парк, в съответствие с Наредбата за снабдяване с входни билети (Известия, бр. 58 от 1956 г.).
(Изм. - ДВ, бр. 56 от 1971 г.) Данък-оборотът и вноските за фонд Съдействие на отбраната върху входните билети се внасят чрез Дирекцията на българските циркове в съответствие с разпоредбите на § 10 и 22 от този правилник.
Възнагражденията, които договарящите лица ще получават за труд и за наеми, се облагат с данък върху общия доход, съответно:
а) за труд - по чл. 4 от ЗДОД;
б) за наеми - по чл. 13 от ЗДОД.
Начисляването и изплащането на наема става ежегодно, в края на договорирания срок с отделна ведомост. По този начин се извършва еднократно и окончателно облагане на договарящите лица и ако те нямат други приходи, подлежащи на облагане по чл. 13 от ЗДОД, не са длъжни да подават декларация по чл. 33 от ЗДОД.


14. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 1971 г.) Назначените със заповед лица към Дирекцията на българските циркове - "Луна парк", обслужващи увеселителните забави и игри за развлечение, получават за положения от тях труд процентно трудово възнаграждение от бруто реализирания приход.


15. Процентите за труд, установени за отделните забави и игри за развлечения, се отнасят общо за всички заети в тях лица.
Процентите, които ще получават отделните лица, се определят в заповедите за назначение и в договорите.
Ако броят на лицата в тях е по-малък от определения, възнаграждението за труд и командировки се намалява с процент, съответствуващ с намалените бройки.


16. За осигуряване на нормална дейност на увеселителните забави и игри за развлечения Дирекцията на българските циркове заплаща за необходимо присъщите разходи процент от реализирания бруто приход, който се посочва задължително в заповедта за назначение и договора.
Необходимо присъщите разходи за увеселителните забави и игри за развлечение са: транспорт, осветление, наем за места, поддържане на съоръженията, раздаване на премии (стоки) при експлоатация на забавите, възнаграждения за временно наети работници, плащания за монтаж и демонтаж на забавите, плащания за товарене и разтоварване, както и други разходи от подобен характер.


17. В случаите, когато увеселителните забави и игри за развлечение се намират в населено място, където живее собственикът на договорираната забава, сумите, предвидени в заповедта за назначение (договора), отнасящи се за дневни и квартирни пари, не се начисляват.


18. Отговорниците на увеселителните забави и игри за развлечение задържат сумите за необходимо присъщите разходи от ежедневния оборот, получен от продажбата на входни билети по процентите, определени в изпълнение на § 16 от този правилник.
Преразходът на необходимо присъщите разходи остава за сметка на отговорниците на увеселителните забави и игри за развлечение.
Отговорниците на увеселителните забави и игри за развлечение са длъжни на следващия ден, след изтичане на всяко десетдневие, да превеждат по разчетната сметка на Дирекцията на българските циркове - Луна парк, реализирания бруто доход, намален с необходимо присъщите разходи, начислени по определените за това проценти.


19. Отговорниците на увеселителните забави и игри за развлечение са длъжни да водят книга за движението и количеството на входните билети, по начин и указания, съгласно утвърдена от Министерството на финансите и Дирекцията на българските циркове форма.
Забранява се използуването на билети, издадени от други предприятия, учреждения и организации, освен тези, получени чрез Дирекцията на българските циркове - Луна парк.
Отговорниците на увеселителните забави и игри за развлечение са длъжни да поставят на видно място табелки с текстове, подканящи гражданите да искат и вземат задължително билети, както и да ги пазят до края на забавата или играта. Броят на табелките е в зависимост от големината на забавите.
(Нова - ДВ, бр. 56 от 1971 г.) Отговорниците на увеселителните забави и игри за развлечение са длъжни да регистрират пристигането си във всяко населено място при местния народен съвет - финансов отдел (служба), като платят таксата за използуване на мястото по Закона за местните данъци и такси. Регистрацията се доказва с квитанцията за платената такса и се отбелязва от финансовите органи в книгата за движението на входните билети в деня, в който почват работа.


20. (Доп. - ДВ, бр. 56 от 1971 г.) При неспазване на условията и изискванията по § 11 и 12 от този правилник, както и неспазване на разпорежданията по § 13 (относно снабдяването с входни билети), § 18 (относно отчитането и внасянето на реализираните приходи) и § 19 (относно водене на книга за движенията на билетите и регистрацията) Дирекцията на българските циркове може едностранно да прекрати дейността на забавата.

Организация и дейност на цирково-естрадните трупи и трупите на илюзионистите


21. Непосредственото осъществяване дейността на цирково-естрадните трупи и трупите на илюзионистите се извършва от лица, назначени от Дирекцията на българските циркове по чл. 27, буква "в" от Кодекса на труда , със заповед за назначение или договор, в който се определят:
а) финансовият отговорник на трупата - ръководител;
б) участвуващите в трупата лица - изпълнители и административно-помощен персонал;
в) срокът за дейността на трупата;
г) маршрутът и финансовият план на трупата;
д) условията за работа на трупата - определяне процентите за труд и необходимо присъщи разходи.


22. Възнаграждението за труд на всички участници в трупата не може да надвишава 40% от бруто реализирания приход. Под бруто реализиран приход се разбира общо реализираният приход от продажбата на билети, намален със следуемия се данък върху оборота.
Отделните участници в трупата получават възнаграждението си за труд в процент, определен предварително в заповедта, която се издава от ръководителя на трупата при нейното оформяване.
Тази заповед се одобрява от главния директор или оторизиран от него служител от Дирекцията на българските циркове.
Всички участници в трупата задължително се подписват върху заповедта, с което удостоверяват, че са им известни условията, при които ще участвуват.
Забележка: При включване в програмата на чуждестранни артисти, вместо процент от бруто реализирания приход, може да се уговаря и дневно бруто възнаграждение (ГАЖ).


23. За осигуряване нормална дейност на цирково-естрадните и илюзионните трупи Дирекцията на българските циркове заплаща (признава) необходимо присъщи разходи в процент от бруто реализирания приход на трупата. Този процент не може да надвишава 35% и се отбелязва задължително в заповедта (договора) съгласно § 21 от този правилник.
За необходимо присъщи разходи се смятат: наем за салони, реклама, наем за музикални инструменти, наемане на временен помощен персонал, пътни, дневни и квартирни пари на участниците, транспортни разноски и други подобни.
Преразходът на необходимо присъщите разходи е за сметка на ръководителя на трупата.
(Нова - ДВ, бр. 62 от 1972 г.) На илюзионни трупи с участие на животни в илюзиите Дирекцията на българските циркове, по изключение, може да заплаща (признава) необходимо-присъщи разходи в размер до 45%.


24. Дирекцията на българските циркове съставя компетентна комисия, която преглежда предложената програма на трупата, като при одобрението й съставя протокол, в който изрично описва номерата и имената на изпълнителите.
Ръководителят на трупата е задължен да пътува и изнася програмата така, както е одобрена и приета от комисията. Той е длъжен да пътува по предварително одобрен маршрут, който е отбелязан в заповедта (договора), съгласно § 21 от този правилник.
Всички указания, препоръки и нареждания относно програмата, състава и маршрута на трупата, давани от страна на Дирекцията на българските циркове, са задължителни за ръководителя на трупата.


25. Параграф 13 (относно снабдяването с входни билети), § 18 (относно отчитането и внасянето на реализираните приходи), както и § 19 (относно водене на книга за движението на билетите) са задължителни и за ръководителите на цирково-естрадните и илюзионните трупи.


26. При неспазване на разпорежданията на предходните два параграфа, както и при понижаване на качеството на програмата, Дирекцията на българските циркове може едностранно да прекрати дейността на трупата.

Санкции и други разпореждания


27. Указания по приложението на този правилник по отношение договарянето, организацията, провеждане работата на увеселителните забави, игри за развлечение, естрадно-цирковите и илюзионните трупи се дават от Дирекцията на българските циркове - Луна парк, а по финансовите и данъчни въпроси - от Министерството на финансите.


28. Нарушителите на този правилник се наказват по реда на Закона за административните нарушения и наказания и по чл. 26 и 27 от Закона за данък върху оборота, ако не подлежат на друго по-тежко наказание. Нарушенията се констатират с актове, съставени от финансовите органи и от органите на Комитета за изкуство и култура и Дирекцията на българските циркове.
Наказателните постановления се издават от началника на окръжния финансов отдел или от Комитета за изкуство и култура, респективно от директора на българските циркове, в зависимост от това чий орган е съставил акта.
Наложените глоби се събират по реда на Наредбата за събиране на държавните вземания (ДВ, бр. 67 от 1963 г.).
Този правилник се издава на основание на Разпореждане № 566 на Министерския съвет, обнародвано в Известия, бр. 37 от 23 април 1959 г., и отменя Правилника за работата по организиране на забавите, развлеченията, пътуващите естрадни трупи на циркови артисти, илюзионисти и др. (Известия, бр. 54 от 1959 г.).
Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти