Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ЙОДДЕФИЦИТНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ И НАРУШЕНИЯ

Приет с ПМС № 254 от 1994 г.

Обн. ДВ. бр.95 от 18 Ноември 1994г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се урежда организацията на работа на Междуведомствената комисия за предотвратяване и ликвидиране на йоддефицитните заболявания и нарушения, наричана по-нататък "комисията".

Раздел II.
Организация на работа

Чл. 2. (1) Комисията е консултативен и координиращ орган на Министерския съвет, състоящ се от председател, двама зам.-председатели и членове.
(2) Председател на комисията е министърът на здравеопазването, а заместник-председатели - заместник-министър на финансите и заместник-министър на промишлеността.
(3) Техническото и организационното осигуряване на комисията се извършва от секретар, определен от министъра на здравеопазването.


Чл. 3. (1) Председателят на комисията:
1. ръководи работата на комисията;
2. внася за разглеждане от Министерския съвет подготвените от комисията материали, програми, информации, становища и предложения;
3. подписва протоколите.
(2) В отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от определен от него зам.-председател.


Чл. 4. Членовете на комисията изразяват становищата на министерствата и ведомствата, които представляват.


Чл. 5. Секретарят на комисията:
1. организира подготовката на заседанията;
2. води на отчет взетите решения и координира изпълнението им;
3. води протоколите от заседанията и оформя цялостната документация.

Раздел III.
Организация на дейността


Чл. 6. Комисията провежда редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца. При необходимост комисията се свиква на извънредни заседания.


Чл. 7. (1) Заседанията на комисията се свикват от председателя въз основа на решение, взето на предишното заседание, по инициатива на член на комисията или при спешно възникнали проблеми.
(2) Всяко заседание протича по предварително обявен дневен ред, изпратен на членовете на комисията заедно с материалите, които ще се обсъждат, най-малко една седмица преди заседанието.


Чл. 8. (1) Заседанията на комисията се провеждат при кворум от две трети от списъчния й състав.
(2) По изключение и след съгласуване с председателя на комисията членовете й могат да бъдат представени на заседанията от определен от тях друг служител на ведомството.
(3) На заседанията могат да бъдат канени и непредставени в комисията държавни институции, както и представители на неправителствени организации, имащи отношение към разглежданите проблеми.


Чл. 9. (1) Комисията гласува своите решения явно и ги приема с мнозинство от две трети от присъстващите на заседанието нейни членове.
(2) За заседанието се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря на комисията.
(3) Председателят уведомява заинтересуваните държавни институции за взетите от комисията решения.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти