Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА КОМИСИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕЗОЛЮЦИИТЕ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН, НАЛАГАЩИ ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ САНКЦИИ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ, И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ЗА НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО

Приет с ПМС № 96 от 21.05.1993 г.

Обн. ДВ. бр.46 от 1 Юни 1993г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат основните задачи, устройството и дейността на Правителствената комисия по изпълнението на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, налагащи търговско-икономически санкции на други държави, и преодоляване на неблагоприятните последици за националното стопанство, както и взаимодействието на правителствената комисия с другите органи и организации, а така също с международни институции и представители на други страни.

Чл. 2. Правителствената комисия работи в условията на публичност при вземането и изпълнението на решенията си, освен когато опазването на държавната тайна или други важни причини налагат това.

Раздел II.
Основни задачи и функции


Чл. 3. Правителствената комисия има следните основни задачи:
1. предлага на Министерския съвет мерки за изпълнение на задълженията на страната, произтичащи от резолюциите на Съвета за сигурност на ООН за налагане на търговско-икономически санкции срещу други държави и за преодоляване на неблагоприятните социално-икономически последици за страната;
2. организира, координира и контролира дейността на министерствата и ведомствата по прилагането на санкциите;
3. извършва проверка на сигналите за нарушения на режима на санкциите;
4. подготвя периодично за Министерския съвет анализи за последиците за страната от прилагането на санкциите и обобщена оценка за понесените щети и очакваните бъдещи загуби;
5. събира и обобщава текущата информация за понесените загуби от националното стопанство по отрасли и сектори, както и за загубите за държавния бюджет. Изготвя месечни и оперативни оценки на загубите в национален мащаб, анализира и прогнозира обобщените данни, набелязва мерки за тяхното преодоляване и прави предложения пред Министерския съвет за вземане на решения по тях;
6. оценява исканията на български юридически и физически лица за компенсиране на понесените щети и пропуснатите ползи;
7. изготвя аргументирани искания към международни организации, финансови институции и държави за оказване на помощ за преодоляване на неблагоприятните социално-икономически последици за страната от прилагането на санкциите и ги внася в Министерския съвет за одобряване.


Чл. 4. За изпълнението на посочените в чл. 3 задачи правителствената комисия:
1. може да изисква от всички държавни органи, организации и длъжностни лица, както и от други юридически и физически лица, информация, сведения и документи;
2. изслушва длъжностните лица при проверката на сигнали за нарушения на режима на санкциите;
3. формира експертни работни групи по конкретни проблеми, като за целта привлича специалисти от министерствата и ведомствата, а при необходимост и други независими експерти;
4. прави предложения пред компетентните органи за търсене на административна или наказателна отговорност при констатирани нарушения на режима на санкциите;
5. по решение на Министерския съвет установява контакти с официални представители на международни организации, международни институции и държави във връзка с оказването на помощ за преодоляване на неблагоприятните последици от прилагането на санкциите, за компенсиране на щетите и по други организационни въпроси;
6. сезира Министерския съвет по въпроси извън нейната компетентност и редовно го информира за взетите от нея решения.

Раздел III.
Структура


Чл. 5. (1) Правителствената комисия се състои от председател, зам.-председател, секретар и членове.
(2) Председателят и членовете на комисията се определят с решение на Министерския съвет. Заместник-председателят и секретарят се избират от комисията.
(3) Оперативно-техническата работа се осъществява от технически секретар, определен от комисията.


Чл. 6. (1) Председателят:
1. представлява правителствената комисия;
2. ръководи работата на правителствената комисия;
3. внася за разглеждане и докладва в Министерския съвет подготвените от правителствената комисия предложения, становища и информация;
4. подписва протоколите от заседанията на правителствената комисия, предложенията до Министерския съвет и решенията на комисията;
5. дава изявления пред средствата за масово осведомяване.
(2) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместник-председателя.


Чл. 7. Членовете на правителствената комисия изразяват становищата на министерствата, ведомствата и организациите, които те представляват.


Чл. 8. Секретарят:
1. организира подготовката на заседанията на правителствената комисия;
2. координира работата на правителствената комисия и води нейната документация;
3. води на отчет взетите от правителствената комисия решения и подпомага председателя при координацията и контрола за изпълнението им.


Чл. 9. (1) Помощни постоянно действащи органи на правителствената комисия са:
1. Работна група по прилагане на санкциите;
2. Работна група по мерките за преодоляване на социално-икономическите последици.
(2) По решение на правителствената комисия министерствата и ведомствата определят свои представители в съответните работни групи. В работните групи могат да бъдат привличани на договорна основа и други експерти според необходимостта.
(3) Работните групи осъществяват своята дейност в непосредствена връзка със звената за оперативна координация по въпросите на спазването на санкциите и преодоляване на социално-икономическите последици, създадени в отделните министерства и ведомства.

Раздел IV.
Организация на дейността


Чл. 10. Правителствената комисия решава въпросите от своята компетентност с решения, които се одобряват от Министерския съвет и са задължителни за държавните органи.


Чл. 11. (1) Решенията на правителствената комисия се вземат на заседания, които се свикват от председателя й.
(2) Дневният ред за заседанията се изготвя предварително и се изпраща от секретаря на членовете на комисията най-късно два дни преди датата на заседанието.
(3) Необходимият кворум за заседанията на комисията е две трети от състава й.
(4) Решенията на комисията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието нейни членове.


Чл. 12. Правителствената комисия при необходимост прави предложения за промени в този правилник, които подлежат на одобряване от Министерския съвет.


Чл. 13. Правителствената комисия приема програма за изпълнението на основните си задачи.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти