Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ТОПОЛОВО СТОПАНСТВО ГР. ПАЗАРДЖИК

В сила от 23.07.2013 г.
Издаден от Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се определят функциите, задачите, структурата и организацията на дейност на Тополово стопанство гр. Пазарджик (ТС).

Чл. 2. Тополовото стопанство е юридическо лице на бюджетна издръжка, специализирано териториално звено (СТЗ) на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).


Чл. 3. (1) Тополовото стопанство:
1. подпомага изпълнителния директор на ИАГ при провеждане на държавната политика в областта на горските репродуктивни материали (ГРМ), интродукцията на тополи, върби и други бързорастящи видове, опазването и възпроизводството на горските генетични ресурси, както и при прилагането на политиката на Европейската общност и поети международни ангажименти в тези области на дейност;
2. подпомага изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица;
3. осъществява производство на горски репродуктивни материали, резници и фиданки от селекционирани и хибридни клонове и култивари тополи и върби, както и на сортови фиданки от обикновен орех и леска;
4. поддържа в производствени маточници, популетуми и други опитни култури и дендрариуми генетичния фонд от местни и интродуцирани тополи, върби, лески, орехи и други бързорастящи видове;
5. осъществява контрол на производството и търговията на ГРМ от тополи и върби, както и на залесяването с тези дървесни видове на територията на Република България.
(2) При осъществяване на своята дейност администрацията на ТС се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация в рамките на своята компетентност.


Чл. 4. (1) Дейностите по производство на ГРМ и съхранението на горския генетичен фонд ТС осъществява на територията на два държавни горски разсадника:
1. "Наков чифлик" с площ 302,4 дка в местността Комсала, в землището на с. Главиница, община Пазарджик;
2. "Драгор" с площ 153,5 дка в местността Надпанагюрски път, в землищата на с. Ивайло и гр. Пазарджик, община Пазарджик.
(2) Тополовото стопанство има собствен печат и емблема (лого), които може да възпроизвежда върху своята кореспонденция, печатни издания, транспортни средства и друго негово имущество.

Глава втора.
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ


Чл. 5. Основните функции и задачи на ТС са:
1. управление и поддържане на държавните горски разсадници "Наков чифлик" и "Драгор" с грижата на добър стопанин и чрез прилагане на съвременни и научнообосновани практики и технологии;
2. създаване и поддържане в управляваните от него горски разсадници на маточници от утвърдени за прилагане в практиката местни и интродуцирани клонове и култивари тополи и върби;
3. производство, съхранение, търговия и износ на леторасли, резници и фиданки от тополи, върби, лески, орехи и други бързорастящи видове;
4. съхранение на горския генетичен фонд от местни и интродуцирани клонове и култивари тополи и върби в маточници, популетуми и други опитни култури и дендрариуми;
5. контрол на производството, съхранението и търговията с фиданки от тополи и върби в страната;
6. контрол на дейностите по залесяване с тополи и върби в страната;
7. участие в цялостния процес по интродукция и реинтродукция на тополи и върби;
8. извършване на наблюдения и оценки за съхранението, опазването и възпроизводството на горския генетичен фонд от тополи и върби;
9. участие при планиране на дейностите по развитие на тополовото и върбовото стопанство в областните и горскостопанските планове и програми;
10. разработване на проекти и участие в програми, финансирани от национални, европейски и други международни финансови институции в областите на дейност на стопанството, след съгласуване с ИАГ;
11. извършване на услуги и дейности за трети лица след съгласуване с ИАГ;
12. извършване на административно обслужване, административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за администрацията;
13. участие в комисии на ИАГ и регионалните дирекции по горите (РДГ), както и при писмена покана за участие в комисии на други институции и организации при осъществяване на контрол в областта на дейност на стопанството;
14. други дейности, възложени с нормативни и административни актове, както и дейности, възложени по силата на междуведомствени споразумения и договори или възложени от министъра на земеделието и храните или изпълнителния директор на ИАГ.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА НА ТС


Чл. 6. (1) Тополовото стопанство е на пряко подчинение на ИАГ и се създава и закрива със заповед на изпълнителния директор на ИАГ след съгласуване с министъра на земеделието и храните.
(2) Седалището и адресът на управление на стопанството са гр. Пазарджик 4410.
(3) Методическо ръководство на дейността на ТС се осъществява от дирекция "Гори и лесовъдски дейности" към ИАГ.


Чл. 7. (1) Тополовото стопанство се ръководи и представлява от директор. Той осъществява своите правомощия съгласно функциите и задачите на глава втора.
(2) Договорът с директора на ТС се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.
(3) Директорът осъществява правомощията си пряко и чрез администрацията на ТС.
(4) Правомощията на директора на ТС се определят с длъжностна характеристика, утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.


Чл. 8. (1) Директорът на ТС:
1. провежда държавната политика в областта на тополовото и върбовото стопанство;
2. ръководи, организира и отговаря за цялостната дейност на стопанството;
3. управлява и контролира изразходването на бюджетните средства във финансовия план на стопанството и проекти с външно финансиране, по които ТС е страна;
4. назначава служителите и работниците в стопанството по утвърдени от ИАГ структура и щатно разписание;
5. командирова в страната служителите на стопанството;
6. организира система за квалификация, преквалификация, усъвършенстване и развитие на кадрите в ТС;
7. поддържа пряка връзка с ръководството на ИАГ и функционалните дирекции и отдели в ИАГ;
8. представлява ТС и поддържа официални връзки и взаимоотношения с регионални и местни администрации, РДГ, СТЗ, Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), научни и учебни заведения, неправителствени организации (НПО) и др.;
9. решава всички въпроси в рамките на предоставените му права от изпълнителния директор на ИАГ и законодателството;
10. издава административнонаказателни разпореждания в случаите, определени с нормативни актове или с административен акт на компетентен държавен орган;
11. участва в експертни и специализирани съвети и форуми;
12. изготвя и предоставя за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ до 31 януари ценоразпис на резниците и фиданките, произвеждани от ТС, с обосновка и калкулация на цените;
13. изготвя и представя за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ до 31 януари годишен работен план на ТС за съответната година;
14. участва в разработване на учебни програми в областта на тополовото и върбовото стопанство и провежда обучения;
15. провежда инвентаризация на горските разсадници съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2012 г. за условията и реда за регистрация на горски разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници - държавна собственост (ДВ, бр. 17 от 2012 г.);
16. изготвя и представя до 31 януари на изпълнителния директор на ИАГ годишен отчет за дейността на стопанството през предходната година;
17. представя за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ длъжностното разписание на ТС;
18. управлява имуществото на ТС;
19. прави предложение до изпълнителния директор на ИАГ за бракуване на дълготрайни материални активи, собственост на ТС;
20. прави предложение до изпълнителния директор на ИАГ за отдаване под наем на движими вещи, собственост на ТС;
21. организира дейността по провеждането и възлагането на процедурите по Закона за обществените поръчки в рамките на своята компетентност;
22. сключва колективен трудов договор със синдикалните организации на служителите и работниците в стопанството;
23. създава работни групи за изготвяне на проекти или за предлагане на решения по конкретни въпроси;
24. издава индивидуални административни актове във връзка с дейността на ТС;
25. контролира изпълнението на закона и упражнява общ надзор и методическо ръководство върху дейността на всички органи и лица, на които са възложени задължения по него, както и контрол по изпълнение на дейностите в горските територии, собственост на държавата, физически, юридически лица и общини, в областта на тополовото и върбовото стопанство;
26. утвърждава и контролира система за финансово управление и контрол, в това число:
а) инструкция за охраната и пропускателния режим в административната сграда и горските разсадници;
б) инструкция за административното обслужване в стопанството;
в) инструкция за документооборота в стопанството;
27. изпълнява и други функции, свързани с дейността на ТС, определени със закон или акт на министъра на земеделието и храните или на изпълнителния директор на ИАГ.
(2) При отсъствие на директора на ТС за всеки конкретен случай функциите му се изпълняват от определено с негова писмена заповед компетентно длъжностно лице от състава на стопанството, която се изпраща за сведение на изпълнителния директор на ИАГ.
(3) Директорът на ТС може да делегира с писмена заповед на други служители от стопанството свои правомощия, като определя функциите им.


Чл. 9. (1) Структурата и числеността на ТС се определят в длъжностното разписание, което се утвърждава от изпълнителния директор на ИАГ по предложение на директора на ТС.
(2) Задълженията и отговорностите на служителите и работниците в ТС се определят с длъжностни характеристики, утвърдени от директора на стопанството.


Чл. 10. (1) Документите, изпратени до ТС, се завеждат в деловоден регистър, като се отбелязва датата на получаването.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува преписка.
(3) Жалбите, сигналите и предложенията, постъпили в ТС, се завеждат в регистър.
(4) След завеждането им сигналите и предложенията се предават на директора за резолюция според адресата или съдържанието им.


Чл. 11. (1) В тополовото стопанство се води регистър на договорите на хартиен носител.
(2) При вписване на договорите в регистъра върху тях се поставят последователни регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра договор ведно с предложенията, които са неразделна част от него, се съхранява като приложение към регистъра.


Чл. 12. В тополовото стопанство се водят книги на горските разсадници съгласно изискванията на наредбата по чл. 95, ал. 3 от Закона за горите (ЗГ) и контролна книга за запасите и движението на посевите и посадъчните материали съгласно изискванията на наредбата по чл. 95, ал. 2 ЗГ.


Чл. 13. (1) В тополовото стопанство се води на хартиен носител регистър за извършените проверки на дейността на стопанството.
(2) Като приложения към регистъра се съхраняват:
1. документът, на основание на който е извършена проверката;
2. документ, в който са отразени резултатите от извършената проверка.

Глава четвърта.
ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 14. (1) Тополовото стопанство се финансира от:
1. държавния бюджет чрез бюджета на ИАГ;
2. предоставени целеви средства от външно финансиращи институции и организации по предварително съгласувани с ИАГ програми и проекти;
3. дарения.
(2) Финансирането от бюджета се извършва въз основа на бюджетна сметка за издръжка и мероприятия, която ежегодно се утвърждава от изпълнителния директор на ИАГ.


Чл. 15. Тополовото стопанство формира приходи от:
1. продажба на продукция;
2. търговия и износ на ГРМ;
3. други дейности, разрешени от закона, свързани с функциите и задачите на стопанството.


Чл. 16. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12 и 14 ч., с период на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на служителите и редът за отчитането му се определят със заповед на директора на тополовото стопанство.

Заключителни разпоредби


§ 1. Устройственият правилник се приема на основание чл. 161 от Закона за горите.


§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на ТС.


§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти