Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

В сила от 03.07.2013 г.
Приет с ПМС № 142 от 08.07.2013 г.

Обн. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 8 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.96 от 2 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 31 Март 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 11 Август 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 19 Май 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се определят организацията, дейността, функциите и числеността на персонала на Министерството на младежта и спорта, наричано по-нататък "министерството", и на неговите организационни структури и административни звена.

Чл. 2. (1) Министерството на младежта и спорта е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Васил Левски 75.
(2) Министерството на младежта и спорта е администрация, която подпомага министъра при осъществяването на правомощията му, осигурява технически неговата дейност и административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) Министърът на младежта и спорта, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на младежта и спорта.
(2) При осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от двама заместник-министри.
(3) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.
(4) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Правомощията на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.

Раздел II.
Правомощия на министъра


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Министърът упражнява правомощията си в съответствие с Конституцията и в изпълнение на международните договори и законите на страната, като:
1. провежда единната държавна политика в областта на младежта и спорта;
2. разработва и внася за одобряване от Министерския съвет Националната стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, Националната програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност и мерките за насърчаване на приоритетните спортни дейности, Националната програма за младежта и Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта;
3. утвърждава програми в изпълнение на Националната програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност;
4. взаимодейства с държавните и местните органи и спортни и други организации;
5. осъществява контрол по спазването на Закона за физическото възпитание и спорта и на Закона за младежта;
6. координира дейността на административните структури в системата на изпълнителната власт, общините и спортните организации при изпълнението на Националната програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност;
7. създава условия за научноизследователска дейност и приложна дейност в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическите дейности;
8. подпомага финансово подготовката и участието на български спортисти на олимпийски и паралимпийски игри;
9. подпомага спортните организации и други лица в предвидените в закон случаи;
10. утвърждава списък на военно-приложните спортове по предложение на министъра на отбраната;
11. ръководи и координира програми и проекти в областта на младежта и спорта, които са финансирани от международни и чуждестранни организации и институции;
12. управлява спортните обекти и съоръжения - държавна собственост, предоставени за управление на министерството, като упражнява контрол по спазването на режима за ползване на спортните обекти и съоръжения - държавна или общинска собственост, за нуждите на младежта и спорта;
13. упражнява правата на едноличния собственик на капитала в еднолични търговски дружества и правата на собственик на капитала на държавата в търговски дружества, в които държавата е акционер или съдружник, в рамките на предоставените му правомощия;
14. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г.) назначава и освобождава органите на управление на Държавно предприятие "Български спортен тотализатор" съгласувано с министъра на финансите, сключва договори за възлагане на управлението с членовете на управителния съвет и с изпълнителния директор и прави предложение за приемане на Устройствения правилник на Държавно предприятие "Български спортен тотализатор" от Министерския съвет;
15. назначава и освобождава изпълнителния директор на Антидопинговия център и прави предложение за приемане на Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център от Министерския съвет;
16. назначава директорите на държавните спортни училища по реда на Кодекса на труда;
17. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г.) издава, отказва, отнема и прекратява спортни лицензи;
18. води и поддържа регистрите по чл. 9, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта;
19. сключва международни договори за сътрудничество в областта на младежта и спорта съгласно предоставената му от Министерския съвет компетентност;
20. разрешава провеждането на олимпийски игри, световни и европейски първенства и купи, както и регионални спортни състезания на територията на Република България;
21. организира и подпомага провеждането на информационно-разяснителни кампании за превенция на употребата на забранени субстанции и забранени методи в спорта, на противообществените прояви по време на спортни мероприятия и за популяризиране на здравословен начин на живот и укрепващата здравето физическа активност;
22. взаимодейства с компетентните държавни и общински органи в борбата срещу насилието и противообществените прояви в спорта;
23. координира и контролира дейности, които са свързани с подготовката и установяването на национален механизъм за превенция и борба с манипулациите и корупцията в спорта, съвместно с ръководители на заинтересовани органи и лица;
24. приема програми за повишаване на квалификацията на спортно-педагогическите кадри, както и подпомага изпълнението им;
25. разпределя утвърдените по бюджета на министерството средства за спортни и младежки дейности, както и за спортно-туристическите дейности, и финансира одобрените от него програми и проекти на младежките и спортните организации, като осъществява контрол за целевото разходване на тези средства;
26. съдейства за осъществяването на държавната политика по отношение на предоставянето на възможности и равен шанс на хората с увреждания;
27. приема критерии и ред за награждаване на спортисти, спортни специалисти и деятели;
28. удостоява за заслуги в областта на спорта с почетен знак "Венец на победителя";
29. дава съгласие за трансфер или преотстъпване на състезателни права на спортист, който е представлявал Република България, в предвидените от закона случаи;
30. утвърждава използването на приходите от дейността на Държавно предприятие "Български спортен тотализатор" съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за хазарта съгласувано с министъра на финансите;
31. разпределя средства и контролира дейността на второстепенните разпоредители с бюджет в структурата на министерството;
32. дава предложения и становища по хармонизиране на законодателството на Република България в областта на младежта и спорта с международните правни норми;
33. утвърждава длъжностното разписание и бюджета на министерството, който е разпределен по организационни и административни структури;
34. упражнява правомощия на орган по назначаване и освобождаване на държавните служители, на работодател на служителите, които работят по трудово правоотношение, и на възложител по договори за предоставяне на услуги, които са свързани с експертно-техническото обслужване на министерството;
35. има качеството на възложител на обществени поръчки в рамките на своята компетентност;
36. изпълнява държавната политика за концесии в съответствие с отрасловата си компетентност, като изпълнява правомощията на концедент, както и други правомощия, които са му предоставени по Закона за концесиите;
37. осигурява разработването и предлага на Министерския съвет проекти на законови и подзаконови нормативни актове за осъществяване на държавната политика в областите от своята компетентност;
38. осъществява и други правомощия, които са му възложени със закон или с акт на Министерския съвет.


Чл. 5. При осъществяване на правомощията по чл. 4 министърът:
1. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за парламентарен контрол;
2. участва в работата на Министерския съвет;
3. взаимодейства с другите държавни органи.


Чл. 6. Министърът може да възложи на главния секретар свои правомощия:
1. по служебните правоотношения с държавните служители в министерството;
2. по сключването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения със служителите в министерството;
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) по сключването, изменянето и прекратяването на договори за предоставяне на услуги, които са свързани с експертно-техническото обслужване на министерството;
4. на възложител на обществени поръчки.


Чл. 7. В изпълнение на своите правомощия министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) При осъществяване на своята дейност министърът може да създава съвети като експертни консултативни звена за изготвяне на проекти или за предлагане на решения по конкретни проблеми в сферата на младежта и спорта, както и комисии и работни групи за изпълнение на конкретни задачи.


Чл. 9. Заместник-министрите:
1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) подпомагат министъра при разработването и провеждането на държавната политика за младежта и спорта;
2. на функционален принцип ръководят, контролират и отговарят за дейността на определените им със заповед на министъра дирекции;
3. осъществяват и други дейности, възложени им от министъра.

Раздел III.
Политически кабинет


Чл. 10. (1) Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който включва началника на кабинета, заместник-министрите и парламентарния секретар, както и директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) Политическият кабинет е организационна структура със съвещателни, контролни и информационно-аналитични функции, който обобщава оценките за състоянието и перспективите за развитие на младежта и спорта, предлага програми за постигане целите на политиката за младежта и спорта и дава насоки за разработване на прогнози и стратегии за успешното развитие на тази политика.
(3) Политическият кабинет за реализирането на програмата на Министерския съвет предлага на министъра стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение, като:
1. периодично събира, обобщава и анализира информацията, необходима за разработването на стратегическите цели и приоритети и за вземането на политически решения;
2. обменя информация с политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на останалите членове на Министерския съвет за изпълнението на приетата от правителството политика в конкретната област;
3. разработва прогнози и стратегии в областта на младежта и спорта;
4. съставя и изпълнява информационната стратегия и политиката на министерството в краткосрочен и дългосрочен план;
5. анализира обществените настроения и оценки, свързани с дейността на министерството;
6. подготвя проект на работна програма на министъра, която включва предстоящите задачи за съответния период, сроковете и отговорните за изпълнението им лица;
7. осигурява връзките на министъра с другите държавни органи и с обществеността.
(4) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета. Към политическия кабинет може да се назначават съветници, експертни и технически сътрудници.
(5) Началникът на кабинета, парламентарният секретар, съветниците, експертните и техническите сътрудници се назначават по трудово правоотношение от министъра.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на младежта и спорта при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.


Чл. 12. Началникът на политическия кабинет:
1. организира работата на политическия кабинет на министъра, участва в съвещанията, ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;
2. информира министъра за хода на ежедневната работа в министерството и за текущата кореспонденция, която получава, преглежда и насочва по компетентност, и съгласува с главния секретар текущата дейност на администрацията;
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) координира седмичната работна програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали за срещите и международните участия на министъра;
4. организира и контролира работата на експертните и техническите сътрудници към политическия кабинет;
5. осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани.


Чл. 13. (1) Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и с политическите партии и го представлява пред тях;
2. изпълнява основните си функции, като:
а) осигурява материалите от дейността на Народното събрание и на неговите комисии;
б) предоставя необходимата информация на народните представители и на парламентарните групи;
в) участва във и координира и контролира подготовката на отговорите на министъра за парламентарния контрол;
г) (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) проследява законопроектите от стадий на работна група до внасянето им в Народното събрание, като информира министъра за всички предложения за промени в текстовете на законопроектите, от които произтичат функции и правомощия за министъра, и съдейства за отстраняване на възникнали проблеми;
д) осъществява размяна на информация между народните представители и министъра за възникнали проблеми в определени райони на страната;
е) (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) следи за резултатите от дебатите в парламентарните комисии по въпроси и проекти на решения, които се отнасят до изпълнението на законовите функции на министъра, и изготвя съответната информация до министъра и до политическия кабинет;
ж) (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) участва в работните заседания на парламентарните секретари на членовете на Министерския съвет и информира министъра и политическия кабинет за взетите решения.
(2) Парламентарният секретар координира работата си с парламентарния секретар на Министерския съвет.


Чл. 14. Директорът на дирекция "Връзки с обществеността и протокол":
1. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) координира и ръководи представянето на политиката в областта на младежта и спорта пред обществеността;
2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г., предишна т. 1 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) координира, ръководи и планира медийната политика на министъра;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) координира и ръководи организирането на семинари, дискусии и кръгли маси;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) координира и ръководи връзките с медиите с цел редовно осигуряване на информация за дейността на министерството в публичното пространство;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) координира и ръководи медийното покритие на изявите на министъра, на заместник-министрите и на служителите на министерството;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) координира и ръководи дейността на служителите в дирекция "Връзки с обществеността и протокол" и разпределя оперативните задачи.

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г.) Структурата на министерството включва звено за вътрешен одит, инспекторат, служител по сигурността на информацията, финансов контрольор, служител по мрежова и информационна сигурност, обща администрация, организирана в 3 дирекции, и специализирана администрация, организирана в 8 дирекции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г.) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена на министерството е 192 щатни бройки. Числеността на отделните организационни структури и административни звена на министерството е посочена в приложението.


Чл. 16. Министърът утвърждава структурата на дирекциите, създава, преобразува и закрива отдели, а при необходимост - и сектори в отделите, като определя и техните функции.

Раздел II.
Главен секретар


Чл. 17. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на министерството, осигурява организационната връзка между звената в администрацията, координира и контролира оперативната дейност на министерството в изпълнение на разпорежданията на министъра, работи под негово ръководство и се отчита за своята дейност пред него.
(2) Главният секретар:
1. подпомага министъра при осъществяването на правомощията му;
2. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в министерството;
3. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на министерството;
4. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
5. осъществява общия контрол по изпълнението на възложените задачи;
6. ръководи, контролира и отговаря за работата с документите и за съхраняването им;
7. отговаря за изготвянето на ежегоден доклад за състоянието на администрацията и го представя на министъра;
8. отговаря за подготовката и съгласуването по възникването, изменянето и прекратяването на служебните правоотношения, както и за сключването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения;
9. отговаря за изготвянето и контролира изпълнението на заповедите на министъра;
10. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) организира заседанията на създадените съвети, комисии и работни групи в министерството;
11. осъществява координация и контрол в процеса на подготовката и изпълнението на бюджета и разходването на средствата на министерството;
12. организира и контролира дейността за провеждането на процедури за възлагане на обществените поръчки на министерството;
13. координира оперативното взаимодействие с администрацията на Министерския съвет, с другите органи на изпълнителната власт и с юридически лица;
14. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансови и материални средства, предоставени на министерството;
15. представлява министерството в случаите, когато е изрично упълномощен от министъра;
16. разработва ежегодните цели на администрацията и план за тяхното изпълнение въз основа на утвърдените от министъра стратегически приоритети;
17. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) организира, координира и контролира дейностите в областта на информационните технологии и системи в министерството;
18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) изпълнява и други задачи, възложени му от министъра.


Чл. 18. При отсъствие на главния секретар функциите му се изпълняват от определен от министъра за всеки конкретен случай висш държавен служител.

Раздел III.
Звено за вътрешен одит


Чл. 19. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на министъра.
(4) Звеното по ал. 1:
1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се съгласуват от одитния комитет и се утвърждават от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент за даване на увереност, който съдържа цели, обхват, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, с вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнения, извършва обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това; целта и обхватът на всеки одитен ангажимент за консултиране се определят съвместно с министъра;
8. представя и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и предоставя одитен доклад;
9. докладва на министъра всички случаи на констатирани индикатори за измама и нарушение;
10. изготвя одитен доклад за изпълнението на всеки одитен ангажимент за даване на увереност, който включва резюме, цели и обхват на ангажимента, констатации, изводи и препоръки;
11. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
12. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) изготвя и представя на министъра и на одитния комитет годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
13. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики;
14. (нова - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) изпълнява програма за осигуряване на качеството и за усъвършенстване на одитната дейност;
15. (нова - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) координира дейността си и обменя информация с външни одитори.

Раздел IV.
Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) Инспекторатът по чл. 46 от Закона за администрацията е на пряко подчинение на министъра и осъществява административен контрол върху дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.
(2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за решаването им.
(3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Инспекторатът извършва планови проверки по утвърден от министъра годишен план, както и извънпланови проверки по отделни сигнали или при случаи с обществен отзвук.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) Инспекторатът изпълнява следните функции:
1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) извършва проверките по ал. 3 на структури, дейности и процеси по осъществяване на административната дейност и по предоставянето на административни услуги в министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
2. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) анализира ефективността на дейността на администрацията на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
3. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
4. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) извършва контрол по изпълнението на индивидуалните административни актове на министъра и на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, включително по изпълнението на задължителни указания за отстраняване на допуснати нарушения и за търсене на дисциплинарна и имуществена отговорност по Кодекса на труда или по Закона за държавния служител;
5. контролира спазването на предписанията, дадени от компетентните органи при извършени проверки и одити;
6. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) извършва проверка по сигнали, молби и жалби на граждани и организации срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от министерството и от второстепенните разпоредители с бюджет;
7. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
8. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;
9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;
10. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) осъществява контрол и осъществява проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
11. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за неговото ограничаване;
12. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) разглежда постъпили сигнали за корупция на служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, извършва проверки и информира министъра за резултатите;
13. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) изготвя ежегоден отчет, съдържащ информация за резултатите от извършваната от него контролна дейност, както и за характерните нарушения на дисциплината, като анализира причините и условията за нарушенията и предлага мерки за отстраняването им;
14. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) изготвя стратегически и годишен план за дейността си, който предлага за утвърждаване на министъра;
15. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) изпраща на Главния инспекторат към министър-председателя ежегодно до 1 март доклад за извършените проверки през предходната година;
16. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г., предшна т. 14 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) осъществява и други дейности във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативен акт или възложени му от министъра.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) При извършване на проверки служителите на инспектората имат право да изискват всички необходими документи във връзка с тях и да получават информация.
(6) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Инспекторатът не извършва проверки в търговските дружества с държавно участие в капитала и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и относно бюджетната дисциплина.

Раздел V.
Инспекторат по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.)

Раздел V.
Инспекторат по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.)

Раздел VI.
Служител по сигурността на информацията


Чл. 22. (1) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на министъра.
(2) Служителят по сигурността на информацията изпълнява възложените му в изпълнение на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи, като:
1. следи за спазването на изискванията на ЗЗКИ и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
3. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите;
5. осъществява процедурата по обикновено проучване съгласно чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на проучените лица;
6. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) при изтичане срока на разрешенията, при напускане или преназначаване на служителя, както и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация;
7. информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;
8. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ;
9. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в министерството;
10. организира и провежда обучението на служителите в министерството в областта на защитата на класифицираната информация;
11. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., отм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г.)
12. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.
(3) Служителят по сигурността на информацията води регистратура за класифицираната информация и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицираната информация.
(4) Служителят по сигурността на информацията подпомага министъра, като:
1. участва в изготвянето на противопожарните и мобилизационните планове на централната администрация, разработва план за привеждане на министерството от мирно на военно положение, военновременен план и план за разсредоточаване и евакуация;
2. отговаря за дейността по отбранително-мобилизационната подготовка;
3. разработва план за действие на системата на спорта при екстремни обстоятелства и провежда съответните мероприятия;
4. разработва план за охрана на министерството чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;
5. осъществява връзки и взаимодействия с националните служби по отношение на мобилизационните дейности и гражданската защита.
(5) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)

Раздел VI "а".
Финансов контрольор (Нов - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.)


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) (1) Финансовият контрольор е на пряко подчинение на министъра и осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва необходимите проверки и изразява мнение за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на министерството.

Раздел VI "б".
Служител по мрежова и информационна сигурност (Нов - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г.)

Раздел VI "б".
Служител по мрежова и информационна сигурност


Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г.) (1) Служителят по мрежова и информационна сигурност е на пряко подчинение на министъра и осъществява функции, свързани с организирането, управлението и прилагането на мерки за мрежова и информационна сигурност на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството.
(2) Служителят по мрежова и информационна сигурност:
1. организира дейностите, свързани с постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност, и целите, заложени в политиката на министерството за мрежова и информационна сигурност;
2. участва в изготвянето на политиките и документираната информация;
3. разработва, предлага на министъра за утвърждаване и следи за спазването на вътрешните правила за всяка дейност, свързана с администрирането, експлоатацията и поддръжката на хардуер и софтуер, и за прилагането на законите, подзаконовите нормативни актове, стандартите, политиките и правилата за мрежовата и информационната сигурност;
4. консултира ръководството на министерството във връзка с информационната сигурност;
5. организира, координира и отговаря за периодичните оценки на рисковете за мрежовата и информационната сигурност;
6. периодично (не по-рядко от веднъж годишно) изготвя доклади за състоянието на мрежовата и информационната сигурност в министерството и ги представя на министъра;
7. координира обученията, свързани с мрежовата и информационната сигурност;
8. организира проверки за актуалността на плановете за справяне с инцидентите и плановете за действия в случай на аварии, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства; анализира резултатите от тях и организира изменение на плановете, ако е необходимо;
9. поддържа връзки с други администрации, организации и експерти, работещи в областта на информационната сигурност;
10. отговаря за водене на регистъра на инцидентите и за реагиране при инциденти с информационната сигурност при условията и по реда на Закона за киберсигурност и подзаконовите актове по прилагането му;
11. уведомява за инциденти съответния секторен екип за реагиране на инциденти с компютърната сигурност в съответствие с изискването на действащото законодателство;
12. организира анализ на инцидентите с мрежовата и информационната сигурност за откриване на причините за тях и предприемане на мерки за отстраняването им с цел намаляване на еднотипните инциденти и намаляване на загубите от тях;
13. следи за актуализиране на използвания софтуер и фърмуер;
14. следи за появата на нови киберзаплахи (вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и предлага адекватни мерки за противодействието им;
15. организира тестове за откриване на уязвимости в информационните и комуникационните системи и предлага мерки за отстраняването им;
16. организира и сътрудничи при провеждането на одити, проверки и анкети и при изпращането на резултатите от тях на съответния национален компетентен орган;
17. предлага санкции за лицата, нарушили мерките за мрежовата и информационната сигурност.

Раздел VII.
Обща администрация


Чл. 23. (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на министъра като ръководител на администрацията, създава условия за осъществяване дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.
(2) Общата администрация е организирана във:
1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) дирекция "Правно и административно осигуряване";
2. (отм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г., нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.) дирекция "Финанси";
4. дирекция "Връзки с обществеността и протокол".


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Дирекция "Правно и административно осигуряване":
1. подпомага министъра, заместник-министрите, политическия кабинет, главния секретар и административните звена във връзка с дейността и функциите им;
2. участва в изработването на проекти на закони и подзаконови нормативни актове, свързани с младежта и спорта, които са в рамките на правомощията на министъра;
3. изготвя становища по проекти на нормативни актове или международни договори, които са изпратени за съгласуване;
4. участва със свои представители в съвети, комисии и експертни работни групи;
5. съгласува по законосъобразност проекти на договори, заповеди и други актове и документи;
6. следи за законосъобразността на процедурите, които са свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
7. съгласува и/или дава становища по документациите по процедури за възлагане на обществени поръчки, включително по проектите на договори за възлагане на обществени поръчки;
8. осигурява процесуално представителство на министъра пред съдебни, арбитражни и административни органи;
9. анализира и обобщава състоянието на заведените от и срещу министъра дела;
10. изготвя и съхранява информация за образуваните от и срещу министъра дела, получените по тях съобщения, както и постановените по тях съдебни актове;
11. предприема правни действия по събиране на изискуемите вземания на министерството;
12. изготвя правни становища и предлага решения на правни проблеми;
13. осъществява взаимодействие с правните дирекции на Министерския съвет, на министерствата, както и с други административни структури в рамките на своята компетентност;
14. анализира съдебната практика по прилагането на административните актове, които са свързани с дейността на министерството, и прави предложения за усъвършенстването им или за правилното им прилагане;
15. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер;
16. подготвя становища по правни въпроси, които са поставени от граждани и юридически лица, които са във връзка с дейността и функциите на министерството;
17. оказва правно съдействие на министъра при осъществяване на правомощията му във връзка с дейността на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
18. изразява становища относно проектите на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала на търговски дружества;
19. изразява становища по законосъобразност във връзка с процедури по налагане на принудителни административни мерки и следи за законосъобразното провеждане на производството по налагане на принудителни административни мерки;
20. изразява становища по законосъобразност във връзка с процедури за налагане на административни наказания;
21. изготвя всички актове, които са свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в съответствие с действащото законодателство, и образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета; издава, оформя и заверява служебните и трудовите книжки; приема и обработва болничните листове;
22. изготвя, актуализира и съхранява длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите съгласно действащото законодателство;
23. организира и координира дейностите по набиране и подбор на персонала в министерството и дава становища по компетентност относно предложенията за назначаване, преназначаване и освобождаване на служителите;
24. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в администрацията, като осигурява методическа помощ;
25. организира и консултира всички дейности, които са свързани с управлението на човешките ресурси в министерството;
26. организира и контролира обучението и развитието на персонала, като предлага и реализира програми за обучение и професионална квалификация на служителите в министерството;
27. организира и осъществява административно обслужване, като получава, обработва, регистрира и предава входящата и изходящата кореспонденция на министерството по предназначение;
28. обработва, регистрира и съхранява и други документи във връзка с дейността на министерството;
29. приема постъпилите жалби, молби, сигнали и предложения на граждани и други документи, като ги картотекира по срок и изпълнител чрез въвеждане в специален регистър и своевременно изготвя справки;
30. систематизира документите за текущо съхраняване, обработва, съхранява и организира използването на архивния фонд на министерството; организира извършването на експертиза за ценността на документите и предаването им в Централния държавен архив;
31. планира, организира и координира внедряването на нови информационни технологии в министерството и отговаря за дейностите по осигуряване на мрежовата и информационната сигурност на информационните системи съобразно изискванията на Закона за електронното управление;
32. организира и отговаря за дейностите, които са свързани с планирането, въвеждането в експлоатация, поддръжката и извеждането от експлоатация на информационните ресурси (техническото оборудване) в министерството;
33. организира издаването, използването, подновяването и прекратяването на удостоверения за електронен подпис в администрацията и отговаря за въвеждането и внедряването на системи, които са свързани с развитието на електронното управление и електронното правителство;
34. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и други информационни системи и интеграцията в единната комуникационна инфраструктура на администрацията;
35. обезпечава работните места на служителите с необходимата техника и софтуер, организира разпределението и техническата поддръжка на компютърната и периферната техника и актуализира информацията на интернет страницата на министерството;
36. поддържа и управлява потребителските профили за достъп до информационните ресурси на министерството и оказва съдействие на служителите в министерството при работа с компютърната техника;
37. организира дейността на външни специалисти, които обезпечават информационните и комуникационните системи, софтуера и хардуера на министерството;
38. осигурява и отговаря за мрежовата и информационната сигурност на министерството в съответствие с нормативната уредба, политиките и целите за мрежова и информационна сигурност на организацията;
39. създава организация по здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г., нов - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.)

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.) Дирекция "Финанси":
1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) обосновава и изпълнява бюджетната програма на министерството, отговаря за ресурсното осигуряване на дейността на организациите от системата на спорта;
2. обобщава и обосновава средствата от държавния бюджет, необходими за дейността на министерството;
3. организира единно методическо ръководство при разработването, утвърждаването и изпълнението на бюджета на министерството и разпределянето му по организации, както и по въпросите, свързани с осигуряването на ресурси;
4. участва при разработването и поддържането на система от критерии за разпределяне и контрол при разходването на целеви финансови средства;
5. осъществява контрол за спазване на финансовата и бюджетната дисциплина;
6. участва в подготовката на проекти, на правилници, наредби, инструкции и други в областта на финансовата и стопанската дейност и дава становища по тях;
7. (отм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.)
8. (отм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.)
9. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) организира и осъществява финансово-счетоводните дейности на министерството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия, Единната бюджетна класификация и приложимите за бюджетните организации счетоводни стандарти и указания;
10. изготвя месечните ведомости за заплати и извършва плащанията в министерството;
11. изготвя периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджетните показатели на министерството;
12. отговаря за съхраняването и ползването на счетоводния архив;
13. упражнява контрол по опазване на движимото и недвижимото имущество, като извършва инвентаризации съгласно Закона за счетоводството;
14. набира и обработва информация за промени в капитала, в органите на управление и във финансовото състояние на търговските дружества с държавно участие в капитала в областта на спорта.
15. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.)
16. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.)
17. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.)
18. (отм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.)
19. (отм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.)
20. (отм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.)
21. (отм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.)
22. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) извършва документална проверка на отчетните финансови документи по изпълнение на сключените договори за съответствието им с тяхното съдържание и финансовото и счетоводно законодателство и клаузите на договора;
23. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, както и от разпореждания на министъра.


Чл. 27. Дирекция "Връзки с обществеността и протокол":
1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) планира медийната политика за изграждане публичния имидж на министъра и на министерството;
2. осигурява публичност и прозрачност в работата на министерството, като осигурява достъпа на гражданите до информация при условията и по реда, определени в Закона за достъп до обществена информация, и в съответствие с техните конституционни права;
3. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) осигурява провеждането на информационната дейност на министерството в съответствие с държавната политика в областта на младежта и спорта;
4. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) проучва и анализира общественото мнение, като предоставя на министъра информация по актуални въпроси, свързани с младежта и спорта с цел планиране на адекватна медийна политика по дадена проблематика;
5. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) координира организирането на семинари, дискусии, кръгли маси и други събития и прояви;
6. координира връзките с медиите с цел осигуряване на информация за дейността на министъра и на министерството в публичното пространство;
7. координира медийното покритие на изявите на министъра, на заместник-министрите и на служителите на министерството;
8. съгласува с началника на кабинета медийните изяви на членовете на политическия кабинет;
9. участва в организирането на посещенията на министъра и на заместник-министрите в чужбина и отразяването им от медиите;
10. при необходимост и по преценка на министъра участва в подготовката на отговорите на министъра за парламентарен контрол;
11. координира постъпването на информация на интернет страницата на министерството;
12. осигурява годишния абонамент за периодичния печат, публикации на рекламни карета и обяви за конкурси на министерството;
13. организира архив и медиен мониторинг на медийните изяви на членовете на политическия кабинет;
14. съдейства на началника на кабинета при изготвяне програмата на министъра, на заместник-министрите и на главния секретар при официални и работни посещения в чужбина и в страната, както и на официални гости на министъра, на заместник-министрите и на главния секретар;
15. изготвя и координира програмите за посещения на чуждестранни гости по покана на министъра, на заместник-министрите и на главния секретар;
16. осъществява протоколната кореспонденция на министъра;
17. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване на работни срещи, дискусии, семинари, кръгли маси и други събития и прояви в министерството;
18. подпомага организирането на приема на чуждестранни гости и провеждането на международни мероприятия у нас;
19. работи в координация с дирекция "Държавен протокол" на Министерството на външните работи за държавни посещения, както и със звената за връзки с обществеността и протокол в администрацията на президента, с дирекция "Правителствена информационна служба" на Министерския съвет и със съответните дирекции на другите министерства и ведомства.

Раздел VIII.
Специализирана администрация


Чл. 28. (1) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на министъра.
(2) Специализираната администрация е организирана във:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) дирекция "Инвестиционна политика и обществени поръчки";
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) дирекция "Спорт за всички и спорт за учащи";
3. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) дирекция "Спорт за високи постижения";
5. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) дирекция "Координация и контрол на спортната подготовка";
6. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) дирекция "Младежки политики";
7. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.)
8. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) дирекция "Европейски програми, проекти и международно сътрудничество";
9. (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г.) дирекция "Регионална координация и контрол".

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) Дирекция "Инвестиционна политика и обществени поръчки":
1. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., нова - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) изпълнява инвестиционната политика на министерството - придобиване на дълготрайни материални активи за нуждите на министерството; проучване на нуждите и изготвяне на предложения за ремонти и ново строителство; организация на изпълнението на строително-монтажните работи и организиране и/или осъществяване на ефективен инвеститорски контрол на обектите;
2. организира, разработва, съставя и отчита поименното разпределение на активите в годишната инвестиционна програма на министерството;
3. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) проучва нуждите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, предлага и обосновава необходимите капиталови разходи;
4. планира и организира текущите и основните ремонти, както и ново строителство, на недвижими имоти, предоставени за управление на министерството;
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) осигурява оптималното функциониране и ползване по предназначение и управление на недвижимите имоти, спортните и други обекти и съоръжения, предоставени за управление на министерството;
6. изготвя и комплектува искания за актуване на имоти - държавна собственост, предоставени за управление на министерството, води на отчет и съхранява актовете и следи за своевременното им актуализиране;
7. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., нова - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната бюджетна прогноза на министерството и на отчета на бюджета по програмите в областта на функционалната си компетентност;
8. подпомага министъра при упражняване правата му на едноличен собственик на капитала в едноличните търговски дружества и правата на собственик на капитала на държавата в търговски дружества в областта на спорта, в които държавата е акционер или съдружник, както и контрола върху тяхната дейност;
9. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) води регистър на търговските дружества с държавно участие в капитала, в които министърът упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала в едноличните търговски дружества и правата на собственик на капитала на държавата в търговските дружества в областта на спорта, в които държавата е акционер или съдружник;
10. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) организира дейността по формиране и провеждане на политиката за управление на държавната собственост и формиране на стратегията за развитие на материално-техническата база за младежта и спорта;
11. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) подпомага министъра при воденето на регистър на спортните обекти;
12. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) събира, проверява, съхранява, актуализира и предоставя за ползване информацията в публичния регистър на спортните обекти и съоръжения, както и регистрите по чл. 75 от Закона за държавната собственост на имотите на министерството;
13. контролира използването по предназначение на спортните обекти и съоръжения, предоставени по съответния ред на спортните организации, имащи право да осъществят спортна дейност съгласно изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта;
14. дава становища по постъпили запитвания на физически и юридически лица, свързани с ползването и предназначението на спортните обекти и съоръжения;
15. изготвя становища по предварително писмено съгласуване на разпоредителни сделки със спортни обекти и съоръжения - частна държавна собственост, извършвани от ръководителите на ведомствата и от областните управители;
16. (нова - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) участва в организирането и провеждането на процедури за отдаване под наем на недвижими имоти;
17. (нова - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.) организира и осъществява снабдяването на министерството с дълготрайни материални активи, материални запаси и консумативи и отговаря за тяхното съхраняване, стопанисване и използване;
18. (нова - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.) осигурява поддръжката на движимото и недвижимото имущество - държавна собственост, предоставено на министерството за управление;
19. (нова - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.) организира и осъществява цялостното техническо обслужване и логистика на звената в министерството с транспорт, организационна техника, консумативи и инвентар;
20. (нова - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.) осигурява функционирането и поддръжката на системите за охранителен и пропускателен режим, както и поддръжката и ремонта на пожароизвестителните и пожарогасителните системи;
21. (нова - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.) организира и осигурява добри санитарно-хигиенни условия в административните сгради на министерството и прилежащите им терени;
22. (нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) подпомага министъра при назначаване и освобождаване на органите на управление на Държавно предприятие "Български спортен тотализатор" и изготвя договорите за възлагане на управлението;
23. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) подпомага министъра при изпълнение на държавната политика за концесиите;
24. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) подпомага дейността на министъра при процедури по учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти и имоти - държавна собственост;
25. (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., предишна т. 23 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя график за тяхното провеждане през съответната година;
26. (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., предишна т. 24 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство;
27. (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., предишна т. 25 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) изготвя проекти на договори за възлагане на обществени поръчки и организира сключването им и осъществява наблюдение върху изпълнението им съвместно с отговорното административно звено, за чиито нужди е подписан договорът;
28. (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., предишна т. 26 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) води регистър на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки през съответната година и организира архивирането им съобразно действащите вътрешни правила;
29. (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., предишна т. 27 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) подготвя становища по проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и подзаконовите актове;
30. (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., предишна т. 28 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) подготвя и изпраща за публикуване в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществените поръчки до Агенцията по обществени поръчки (АОП), до електронната страница на "Държавен вестник" и до "Официален вестник" на ЕС;
31. (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., предишна т. 29 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) следи изпълнението на договорите, за които отговарят служители от дирекцията, осъществява контрол, изготвя становища за тяхното изпълнение и предприема нужните действия при тяхното приключване или предсрочно прекратяване;
32. (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., отм., предишна т. 30 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) изготвя и изпраща информация до АОП и до "Официален вестник" на ЕС в законовите срокове съгласно ЗОП;
33. (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., предишна т. 31 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) обобщава информация за планираните обществени поръчки, подготвя и изпраща предварителните обявления до АОП;
34. (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., предишна т. 33 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) архивира досиета на проведените и приключили процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно действащите вътрешни правила;
35. (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., предишна т. 34 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) оказва методическа помощ на второстепенните разпоредители с бюджет във връзка с организирането, провеждането и архивирането на документацията, свързана с обществените поръчки;
36. (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., предишна т. 35 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) изготвя становища и съдейства за изграждане на правна защита при подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки;
37. (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., предишна т. 36 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) участва в разработването на вътрешните правила на министерството по ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
38. (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., предишна т. 37 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) при поискване от контролните органи представя информация за проведените обществени поръчки по реда на ЗОП;
40. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) извършва проверки или участва в съвместни проверки с други служители на министерството или други органи във връзка с администрираните от дирекцията дейности.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Дирекция "Спорт за всички и спорт за учащи":
1. подпомага министъра при изпълнението на държавната политика в областта на спорта за всички, на спорта за хора с увреждания и на спорта за учащите в системата на предучилищното, училищното и висшето образование, включително за децата в риск, и дейността на спортните училища;
2. прави предложения при разработване на проекти на нормативни актове, които са свързани със спорта за всички, със спорта за хора с увреждания, спорта за учащи и с дейността на спортните училища;
3. участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната бюджетна прогноза на министерството и на отчета на бюджета по програмите в областта на функционалната си компетентност;
4. разработва програми за развитие на спорта за всички и на спорта за хора с увреждания, както и за спорта за учащи и прави предложения и изготвя становища до министъра, които са свързани с тяхното финансиране;
5. подготвя предложения до министъра за размера на средствата за финансово подпомагане на дейности в областта на спорта за учащи на спортни организации и на други организации в областта на спорта;
6. прави предложения и изготвя становища до министъра, които са свързани с подпомагането на общественополезната дейност на многоспортови федерации, които са създадени по обединяващ принцип;
7. прави предложения и изготвя становища до министъра, които са свързани с подпомагане изпълнението на програми и проекти на спортни организации и/или техни членове за развитие на спорта за всички, спорта за учащи и спорта за хора с увреждания, както и на спортно-туристическите дейности;
8. подпомага министъра при реализиране на политиката, която е свързана с повишаване на квалификацията, професионалната реализация и преквалификация на спортните специалисти в областта на спорта за всички, спорта за учащи и спорта за хора с увреждания;
9. подпомага министъра при воденето на регистър за треньорските кадри;
10. подпомага министъра при реализиране на политиката в областта на спортно-туристическите дейности и при воденето на регистър на националната организация за спортно-туристическа дейност и членуващите в нея туристически дружества;
11. подпомага министъра при реализиране на политиката в областта на спорта за учащи и събира, обработва и съхранява данни и информация във връзка с Националната организация за университетски спорт и нейните членове;
12. подпомага министъра съвместно с Националната паралимпийска организация при осъществяване на дейности, които са свързани с участието на спортисти с увреждания в паралимпийски игри;
13. дава становища на министъра за откриване, преобразуване, промяна и закриване на спортни училища;
14. координира, изготвя проект и предлага на министъра за утвърждаване държавния план-прием за държавните и общинските спортни училища;
15. инициира и участва в разработването на учебни програми, тестове за прием, нормативи за оценка на учениците и специфична документация във връзка със специализираната подготовка на учениците в спортните училища;
16. предлага на министъра мерките за закрила на деца с изявени дарби в областта на спорта за включване в програмата на мерките, която се изготвя по реда на наредбата по чл. 5а от Закона за закрила на детето, и предлага изпълнението на мерки за закрила по отношение на ученици в държавните спортни училища и ученици в частните училища, които са постигнали високи спортни резултати;
17. обобщава мотивираните искания на кметовете на общини за осигуряване на финансови средства за предоставяне на закрила по реда на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на спорта;
18. организира и координира дейностите по атестирането и предлага на министъра налагането на дисциплинарни наказания на директорите на държавните спортни училища;
19. организира, координира и участва при извършване на атестирането на директорите на държавните спортни училища;
20. осъществява координация и контрол на дейностите, които са свързани с учебно-тренировъчния, спортно-състезателния и възстановителния процес на учениците от държавните спортни училища;
21. предлага на министъра за съгласуване училищните учебни планове на спортните училища и данните за държавните спортни училища в списък-образец № 1 от националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование;
22. осъществява мониторинг за реализирането на проектите по програмите в областта на спорта за всички, спорта за хора с увреждания, спорта за учащи и спортните училища;
23. участва в съвместни проверки с други служители на министерството или други органи във връзка с администрираните от дирекцията дейности;
24. дава становища за държавни и други награди на спортисти, спортни специалисти, деятели и други лица с принос в областта на развитието на спорта за всички и спорта за хора с увреждания;
25. предлага за награждаване ученици, учители по спортна подготовка и директори на държавни спортни училища за постигнати високи резултати и съществен принос за издигане престижа на българския спорт;
26. обработва и систематизира информация в областта на спорта за всички, спорта за учащи и спорта за хора с увреждания и участва в мониторинга за оценка на укрепващата здравето физическа активност.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.)

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Дирекция "Спорт за високи постижения":
1. подпомага министъра съвместно с българските спортни федерации, Българския олимпийски комитет, ведомствата и общините при разработването на държавната политика в областта на спорта за високи постижения;
2. прави предложения при разработване на проекти на нормативни актове, които са свързани със спорта за високи постижения;
3. разработва условията и реда за предоставяне на публични средства, обект на държавна политика, на спортните организации по програми в областта на спорта за високи постижения;
4. подпомага, координира и анализира съвместно със спортните федерации тренировъчния процес и подготовката на олимпийските отбори;
5. координира дейности, които са свързани с участието на официалните български делегации за участие в олимпийски и паралимпийски игри и в олимпийски и младежки фестивали;
6. координира и подпомага дейности, които са свързани с изпълнението на програми и проекти на спортни организации и техните членове в областта на спорта за високи постижения, и осъществява мониторинг за реализирането им;
7. подпомага изпълнението на програмите за повишаване на квалификацията на спортните специалисти в областта на спорта за високи постижения;
8. координира дейности, които са свързани със спортно-техническото, материално-техническото, научно-информационното и медицинското осигуряване на подготовката на националните отбори и спортисти за участие в олимпийските игри;
9. участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната бюджетна прогноза на министерството и на отчета на бюджета по програмите в областта на функционалната си компетентност;
10. дава становища за държавни и други награди на спортисти, спортни специалисти, деятели и други лица с принос в областта на спорта;
11. подготвя предложения до министъра за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица с парични награди от министерството за постигнати от тях спортни резултати и класирания;
12. подготвя предложения до министъра за отпускане на пожизнени месечни премии на спортисти, медалисти от олимпийски и паралимпийски игри, личните им треньори и старши треньори;
13. подготвя предложения до министъра на младежта и спорта за отпускане на парични помощи на децата на олимпийски и паралимпийски медалисти, чието право за получаване на пожизнена месечна премия е прекратено поради смърт;
14. събира, систематизира и съхранява информация за лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове;
15. подпомага министъра при воденето на регистър на спортните федерации и спортните клубове - техни членове, и регистър за обединените спортни клубове и техните членове;
16. събира, систематизира и съхранява информация за представянето на българските спортисти на световни и европейски първенства и на олимпийски игри;
17. участва в съвместни проверки с други служители на министерството или други органи във връзка с администрираните от дирекцията дейности.


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Дирекция "Координация и контрол на спортната подготовка":
1. организира и извършва научно-приложна и научноизследователска дейност в областта на спорта за високи постижения въз основа на тестването на състезателите от националните отбори и спортистите от центровете за подготовка на резерва за спорта за високи постижения към държавните спортни училища;
2. подпомага министъра на младежта и спорта при внедряването на научните достижения в областта на спорта в тренировъчния процес;
3. провежда текущи и етапни, лабораторни и теренни тестове по специализирани методики за контрол на спортната подготовка;
4. прилага методики за физикално възстановяване след тренировъчни натоварвания на националните състезатели;
5. анализира и оценява ефективността на тренировъчните въздействия върху тестваните спортисти и дава препоръки за оптимизиране на подготовката им;
6. изготвя критерии за оценка на функционалното състояние, физическите и психическите качества на спортистите;
7. създава и поддържа база данни за нивата на тренираност и ефективност на спортната подготовка;
8. организира разработването на нови тестови методики за оценка на нивото на спортната подготовка съвместно с българските спортни федерации и съдейства на спортните федерации за включването им в спортната практика;
9. участва в разработването и внедряването на критерии за подбор на перспективни състезатели;
10. подпомага оптимизирането на тренировъчния процес чрез внедряване в практиката на научните достижения в областта на спорта;
11. координира с българските спортни федерации дейностите за контрол на ефекта от тренировъчните въздействия;
12. участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната бюджетна прогноза на министерството и на отчета на бюджета по програмите в областта на функционалната си компетентност.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) Дирекция "Младежки политики":
1. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) подпомага министъра при планирането и изпълнението на националната политика за младежта;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) осъществява координация с други ведомства при разработването на стратегически, програмни, нормативни и други, произтичащи от тях документи в областта на националната политика за младежта;
3. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната и компетентност;
4. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) подготвя задания за социологически и статистически проучвания, които са свързани с планирането и изпълнението на националната политика за младежта;
5. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) събира, обработва и анализира информацията относно дейностите на младите хора в страната, осигурява и координира информационния обмен с младежките организации и други нестопански организации, работещи със и за младите хора в страната, както и с областните администрации и общините при осъществяването на политиките за младежта;
6. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.)
8. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) организира и координира дейности в изпълнение на младежки политики на Европейския съюз и неговите институции, в това число Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия, Европейския парламент и Европейския комитет на регионите, както и Съвета на Европа, Организацията на обединените нации и други международни организации и донори;
9. поддържа контакти и сътрудничи с държавните органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции, чиято дейност е свързана с реализирането на политики за младежки дейности;
10. (изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) предлага и участва в изработването и актуализирането и отговаря за прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната и компетентност;
11. (нова - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) организира, координира, контролира и прилага управлението на инструменти за финансиране на младежки дейности от държавния бюджет чрез бюджета на министерството и от европейски и международни финансови източници;
12. (нова - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) разработва проекти на национални програми за младежки дейности, осъществява и координира тяхното изпълнение;
13. (нова - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) подпомага министъра при изпълнението на договори с Европейската комисия и с други международни организации;
14. (нова - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната бюджетна прогноза на министерството и на отчета на бюджета по програмите в областта на функционалната си компетентност;
15. (нова - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.)
16. (нова - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.)
17. (нова - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.)
18. (нова - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.)
19. (нова - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.)
20. (нова - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) организира семинари, обучения, форуми и други прояви, свързани с управлението на младежки дейности, организира и осъществява отбелязването на международни младежки събития и празници;
21. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) участва в процеса на разработване на национални и оперативни програми и други европейски и международни програми в областта на младежта;
22. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.)
23. (нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) осъществява мониторинг за реализирането на проектите по програмите за младежта;
24. (нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) организира и обезпечава дейността на консултативни и обществени органи за младежта към министъра на младежта и спорта;
25. (нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) организира и отговаря за популяризиране на актуална младежка информация чрез Националната информационна система за младежта;
26. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) участва в съвместни проверки с други служители на министерството или други органи във връзка с администрираните от дирекцията дейности.


Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.)


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Дирекция "Европейски програми, проекти и международно сътрудничество":
1. съгласува, организира, реализира и координира дейността на министерството в областта на международното сътрудничество;
2. подпомага и координира участието на страната в двустранни и многостранни междуправителствени дейности в областта на младежта и спорта;
3. подпомага министъра при съгласуването и подготовката на двустранни и многостранни международни договори в областта на младежта и спорта;
4. следи и контролира изпълнението на задълженията на страната, произтичащи от международни договори и от членството в международни организации в областта на младежта и спорта;
5. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) проучва, следи и анализира европейските политики в областта на младежта и спорта;
6. съдейства за информационното осигуряване по отношение на участието на лицензираните спортни организации в международни програми в областта на спорта;
7. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) съдейства за и насърчава участието на български представители в структурите, които формират международната младежка и спортна политика;
8. (отм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.)
9. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) следи и разпространява информация за актуални програми и проекти на Европейския съюз в областта на младежта и спорта;
10. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) съдейства за изпълнение на ангажиментите на министерството към Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия, Европейския парламент, Организацията на обединените нации, в т. ч. ЮНЕСКО, Световната здравна организация, Световната антидопингова агенция и Съвета на Европа и други;
11. подготвя информации и справки, свързани с международната спортна и младежка дейност;
12. подпомага популяризирането на българския спорт в чужбина;
13. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) подпомага българските лицензирани спортни организации в процеса на получаване на визи от чуждестранни спортисти във връзка с участието им в спортни прояви в Република България;
14. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) организира и подпомага участието на министъра и други представители на министерството в международни прояви в страната и в чужбина;
15. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) подготвя командироването в чужбина и осигурява логистично обезпечаване;
16. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) организира международни срещи и осъществява международна протоколна дейност;
17. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) съвместно с дирекция "Спорт за всички и спорт за учащи" участва в координацията на дейността на национално ниво и представлява Република България по линия на укрепващата здравето физическа активност;
18. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната бюджетна прогноза на министерството и на отчета на бюджета по програмите в областта на функционалната си компетентност;
19. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) осигурява преводите при срещи с чуждестранни представители и извършва преводи на материали и документи, свързани с дейността на министерството;
20. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) изготвя информация за развитието и перспективите в областта на младежта и спорта и за мястото на българския спорт в световен мащаб с оглед на световните и европейските практики;
21. (предишна т. 17, доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) сътрудничи на другите звена на министерството, като предоставя информация от международни организации в областта на младежта, спорта, антидопинговата политика, борбата против насилието в спорта, манипулирането на спортни състезания и др.;
22. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г., предишна т. 18 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) осигурява участието на представителите на министерството в работата на Съвета по европейските въпроси и администрира дейността на работна група 36 "Младеж и спорт" към Съвета по европейските въпроси;
23. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) осъществява подготовката и съгласуването на проекти на национални позиции по въпросите на младежта и спорта и участие в работните органи на Съвета на Европейския съюз и на Европейската комисия;
24. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) осъществява координация с Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз и подготвя българското участие в работата на Съвета на Европейския съюз във Формат "Младеж" и "Спорт", както и в работата на спомагателните му органи;
25. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) осъществява координацията на цялостната дейност на министерството по въпросите на Европейския съюз в областта на младежта и спорта;
26. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) осигурява информация за възможностите за кандидатстване по проекти, инициативи и програми в областта на младежта и спорта, администрирани от институциите на Европейския съюз;
27. (нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) организира и координира подготовката, разработването и представянето на проекти за финансиране по оперативните програми и по други програми на Общността и от международни финансови институции;
28. (нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., предишна т. 23 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) инициира създаването на работни групи за подготовка на проекти за кандидатстване с европейско финансиране и участва в тях, като координира дейността им и оказва методическа помощ във връзка с изискванията на европейските програми;
29. (нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., предишна т. 24 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) координира и участва в изпълнението на международни проекти и програми, в които министерството е страна, като методически подпомага звената за изпълнение на проектите;
30. (нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., предишна т. 25, изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) изготвя и представя периодични доклади, информация и справки за напредъка на проектите, администрирани от дирекцията, на съответните европейски и национални органи и наблюдаващи институции;
31. (нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., предишна т. 26 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) изготвя и представя информация относно работата, структурата и административния капацитет на дирекцията, справки за състоянието на координираните от дирекцията проекти, изисквани от ръководството на министерството, както и от министерствата и агенциите, отговорни за оперативните програми, и други;
32. (нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., предишна т. 27, изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) следи за възможностите за кандидатстване по европейски програми и инициативи, финансирани от други международни организации, и по оперативните програми в страната; проучва възможностите за идентифициране на нови източници за финансиране;
33. (нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., предишна т. 28 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) организира и координира дейностите, свързани с осигуряване на публичност и прозрачност относно получените от ЕС и международните финансови институции средства по проектите, както и относно тяхното изпълнение;
34. (нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., предишна т. 29, изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) организира международни срещи, семинари, кръгли маси, пресконференции и други събития и прояви, свързани с изпълнението на европейските програми.

Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) (1) Дирекция "Регионална координация и контрол":
1. подпомага министъра при взаимодействие му с местните органи на власт и с областните администрации, както и с регионалните структури на институциите, които имат отношение към спорта и младежките дейности и общините;
2. извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, както и други проверки, възложени от министъра;
3. извършва проверки по сигнали, молби, жалби и заявления на граждани и организации срещу незаконни или неправилни действия от спортни и други организации;
4. предлага на министъра или оправомощен от него заместник-министър предприемане на действия по налагане на принудителни административни мерки при установяване на нарушения на Закона за физическото възпитание и спорта и на актовете по прилагането му;
5. предлага на министъра или на оправомощен от него заместник-министър предприемане на действия по налагане на административни наказания, които са предвидени в Закона за физическото възпитание и спорта при установяване на нарушения по същия закон и на актовете по прилагането му;
6. предлага на министъра или на оправомощен от него заместник-министър да сезира компетентните органи при установяване на закононарушения;
7. изготвя ежегоден доклад, съдържащ информация за резултатите от извършваната от дирекцията контролна дейност;
8. участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната бюджетна прогноза на министерството и на отчета на бюджета по програмите в областта на функционалната си компетентност;
9. осъществява други контролни функции.
(2) При извършването на проверките по ал. 1 служителите на дирекцията осъществяват контрол върху дейността на организациите и контрол за разходването на финансови средства, предоставени от министерството.
(3) Служителите на дирекцията упражняват контрол върху:
1. спортните организации и други лица, които предоставят спортни услуги;
2. лица, които са получили финансово подпомагане по Закона за физическото възпитание и спорта;
3. лица, които имат сключен договор за наем или за учредено право на ползване или право на строеж за спортни обекти;
4. лица, които извършват дейност по Закона за физическото възпитание и спорта, без да отговарят на изискванията му;
5. други лица, посочени в заповед на министъра или в сигнал или жалба на граждани или организации.
(4) При извършване на проверките служителите на дирекцията се легитимират със заповед за проверка и имат право:
1. на свободен достъп до проверявания обект;
2. да изискват писмени обяснения, документи и друга информация на хартиен или електронен носител;
3. да проверяват счетоводни, търговски и други документи;
4. да изискват от трети лица сведения, документи и друга информация на хартиен или електронен носител;
5. да изискват проверяваните лица да се явят в сградата на Министерството на младежта и спорта и да осигурят достъп до всички места, в които проверяваните лица са осъществявали или осъществяват дейност;
6. да изискват информация от държавни и местни органи за осъществения от тях контрол върху съответните лица и тяхната дейност.

Раздел IX.
Организация на работата в министерството


Чл. 37. (1) Организацията на работата в министерството се осъществява по реда на правилника.
(2) Министърът по предложение на главния секретар издава Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител.


Чл. 38. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.


Чл. 39. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения държавните служители в министерството имат право на отличия в съответствие със Закона за държавния служител.
(2) Награждаването на служителите в министерството се извършва със заповед на министъра.


Чл. 40. (1) Непосредственото ръководство на дирекциите се осъществява от техните директори.
(2) Директорът на дирекция:
1. разработва и докладва на министъра, на заместник-министрите или на главния секретар материалите по въпроси, включени във функциите на ръководената от него дирекция;
2. участва в съвещания и заседания при министъра, при заместник-министрите или при главния секретар;
3. насочва и подписва материали, подготвени по въпроси, включени във функциите на ръководената от него дирекция;
4. разпределя задълженията и работата между звената в дирекцията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) При отсъствие директорът се замества от служител, определен от министъра.


Чл. 41. (1) Документите, изпратени до министерството от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат в звеното за административно обслужване във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаване.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.
(3) Контролът по документооборота и дейностите, свързани с финализирането и произнасянето по преписките, се упражнява всеки месец на 1-во число от съответния директор на дирекция.


Чл. 42. Служебните преписки подлежат на насочване според адресата или съдържанието им.


Чл. 43. Достъпът на външни лица в сградата на министерството се осъществява съгласно Инструкцията за охраната и пропускателния режим в министерството, издадена от министъра.


Чл. 44. Приемното време на министъра, включително за изслушване на граждани и представители на организации относно предложения и сигнали, на заместник-министрите и на главния секретар, както и на административните звена, обслужващи граждани, се оповестява на специално обозначени места в сградата на министерството.


Чл. 45. (1) Работното време на служителите в администрацията на министерството е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.
(3) Служителите ползват обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(4) Министърът може да установи и друго работно време за служители от определени административни звена с цел осигуряване на необходимите условия за изпълнение на функциите на министерството и на администрацията му.


Чл. 46. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) (1) Приемът на граждани и представители на организации и изслушването на техните предложения и сигнали се извършва всеки вторник и четвъртък от 14,00 до 16,30 ч. в приемната на министерството. Информация за това се оповестява на интернет страницата, както и на указателното табло в сградата на министерството.
(2) Предложенията и сигналите, писмени или устни, могат да се подават лично или чрез упълномощен представител.
(3) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(4) За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:
1. имената по документ за самоличност и адресът - за българските граждани;
2. имената по документ за самоличност, личният номер и адресът - за чужденец;
3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес;
4. предложения и сигнали, които, въпреки че съдържат реквизитите по т. 1 - 3, не са подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.
(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които засягат факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в приемната или в деловодството на министерството.
(6) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на административни структури към министъра могат да се правят до техните ръководители. Преписи от тези предложения могат да се изпращат и до министъра.
(7) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи или длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, могат да се подават до:
1. министъра, когато сигналът се отнася до служители на министерството;
2. министъра, когато сигналът се отнася до ръководители на административни структури към министъра;
3. съответните ръководители на административни структури към министъра, когато сигналът се отнася до служители на тези структури или до министъра;
4. Министерския съвет, когато сигналът се отнася до министъра като административен орган; по преценка на подателя сигналът може да се подаде и чрез министъра.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 ОТ 1 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 08.11.2013 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 10 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР "ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ" КЪМ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 17.06.2014 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на чл. 2, ал. 1 и 2, чл. 3 и § 4, които влизат в сила от 1 юли 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2014 Г.)

§ 17. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 ОТ 29 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 02.12.2016 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 ОТ 24 МАРТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2017 Г.)

§ 26. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 8 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 11.08.2017 Г.)

§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 21 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2019 Г.)

§ 27. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 14 МАЙ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 19.04.2020 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 15, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г.)

Численост на персонала в административните звена на Министерството на младежта и спорта - 192 щатни бройки

 

Политически кабинет

7

в т.ч. съветници, експерти и сътрудници

3

Главен секретар

1

Служител по сигурността на информацията

1

Звено за вътрешен одит

6

Финансов контрольор

1

Служител по мрежова и информационна сигурност

1

Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията

3

Обща администрация

46

в т.ч.:

 

дирекция "Правно и административно осигуряване"

22

дирекция "Финанси"

18

дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

6

Специализирана администрация

126

в т.ч.:

 

дирекция "Инвестиционна политика и обществени поръчки"

18

дирекция "Спорт за всички и спорт за учащи"

20

дирекция "Спорт за високи постижения"

15

дирекция "Координация и контрол на спортната подготовка"

13

дирекция "Младежки политики"

19

дирекция "Европейски програми, проекти и международно сътрудничество"

14

дирекция "Регионална координация и контрол"

27

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти