Logo Четвъртък, 3 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-7 ОТ 17 МАЙ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЪТНИ ПАРИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРИ ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ОТ ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

В сила от 04.06.2013 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.49 от 4 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 26 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 10 Август 2018г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. Тази наредба регламентира условията, реда за изплащане и определяне на конкретния размер на пътните пари при отиване и връщане от платен годишен отпуск на територията на страната на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.


Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2018 г., в сила от 10.08.2018 г.) (1) Тази наредба се прилага и по отношение на български граждани - военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.
(2) Тази наредба се прилага и по отношение на български граждани - цивилни служители, командировани на длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.
Чл. 2. (1) На военнослужещите и цивилните служители се изплащат пътни пари при отиване и връщане веднъж в календарната година при ползване на платен годишен отпуск на територията на страната.
(2) На военнослужещите се изплащат пътни пари и за членовете на техните семейства.

Раздел II.
Условия за изплащане на пътните пари


Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2016 г., в сила от 26.01.2016 г.) Когато и двамата съпрузи са военнослужещи, двамата военнослужещи получават пътни пари за себе си, а само единият от тях - за останалите членове на семейството, включително за съпруг/съпруга.
(2) В случаите по ал. 1 военнослужещият представя служебна бележка от местослуженето на съпруга/съпругата си, от която да е видно, че последният/последната не е ползвал право на пътни пари за членове на семейството. Когато съпругът/съпругата е променил/а местослуженето си в рамките на календарната година, служебната бележка се представя и от предходното местослужене.
(3) Когато единият съпруг е военнослужещ, а другият - цивилен служител, двамата получават пътни пари за себе си, а военнослужещият - и за останалите членове на семейството.
(4) Когато съпругът/съпругата на военнослужещия не е военнослужещ или цивилен служител, военнослужещият получава пътни пари и за съпруга/съпругата.
(5) Когато и двамата съпрузи са цивилни служители, всеки от тях получава пътни пари.
(6) При промяна на местослуженето/местоработата на военнослужещия/цивилния служител се издава служебна бележка за получените пътни пари от военното формирование, където военнослужещият/цивилният служител е служил до преместването си.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2016 г., в сила от 26.01.2016 г.) (1) Когато и двамата съпрузи са военнослужещи и единият не може да ползва платен годишен отпуск в рамките на календарната година поради ползване на друг законоустановен отпуск, при заявено негово съгласие другият получава пътни пари за съпруг/съпруга. В този случай първият военнослужещ няма право на пътни пари за себе си за съответната календарна година.
(2) За изплащането на пътни пари за съпруг/съпруга по ал. 1 военнослужещият представя писмено съгласие от съпруга/съпругата си, както и служебна бележка от местослуженето му/й, от която да е видно, че последният/последната ползва друг законоустановен отпуск и че не е ползвал/ползвала право на пътни пари за себе си. Когато съпругът/съпругата е променил/а местослуженето си в рамките на календарната година, служебната бележка се представя и от предходното местослужене.

Чл. 4. На новоназначени военнослужещи и цивилни служители се изплащат пътни пари, при условие че имат право на платен годишен отпуск и ползват такъв през календарната година.

Раздел III.
Ред за изплащане на пътните пари


Чл. 5. (1) В рапорта/заявлението за ползване на платен годишен отпуск военнослужещият/цивилният служител посочва мястото на ползването му и заявява желание за изплащане на пътни пари по тази наредба. В случай на промяна на местослуженето/местоработата на военнослужещия/цивилния служител се прилага служебна бележка по чл. 3, ал. 6.
(2) В рапорта по ал. 1 военнослужещият посочва трите имена на членовете на семейството си, рождените дати на децата, както и местоработата на съпруга/съпругата си.
(3) В съответствие с посочените в рапорта обстоятелства се прилагат, както следва:
1. служебна бележка по чл. 3, ал. 2;
2. (нова - ДВ, бр. 7 от 2016 г., в сила от 26.01.2016 г.) писмено съгласие и служебна бележка по чл. 3а, ал. 2;
3. (нова - ДВ, бр. 7 от 2016 г., в сила от 26.01.2016 г.) копие от акт за сключен граждански брак;
4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 7 от 2016 г., в сила от 26.01.2016 г.) уверение за редовна форма на обучение от учебно заведение - за децата, навършили пълнолетие;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 7 от 2016 г., в сила от 26.01.2016 г.) декларация от военнослужещия за липса на сключен граждански брак от децата му.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2018 г., в сила от 10.08.2018 г.) Пътните пари по тази наредба се изплащат на основание заповед на командира (началника) на съответното военно формирование, ръководителя на съответната структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, за администрацията на Министерството на отбраната - на министъра на отбраната или оправомощено от него лице, за лицата по чл. 1а, ал. 1 - въз основа на заповед на командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура, в която се водят на отчет и доволствие.
(2) Със заповедта се запознават финансовите органи на съответното военно формирование/структура.

Раздел IV.
Размер на пътните пари


Чл. 7. Пътните пари при отиване и връщане веднъж в календарната година при ползване на платен годишен отпуск на територията на страната за военнослужещ/цивилен служител се определят ежегодно със заповед на министъра на отбраната и са в размер не по-малко от 60 лв.


Чл. 8. Размерът на полагащите се пътни пари за съпруг/съпруга е 100 % от пътните пари за военнослужещия, а размерът на пътните пари за останалите членове на семейството му - 75 %.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Членове на семейството по смисъла на тази наредба са: съпруг/съпруга, ненавършили пълнолетие деца, включително и тези, които учат в редовна форма на обучение до навършване на 26-годишна възраст, ако не са сключили граждански брак.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 226 и 287 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


§ 4. Военнослужещите/цивилните служители, получили пътни пари за 2013 г. до влизане в сила на тази наредба, не получават такива по същата.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-7 ОТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЪТНИ ПАРИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРИ ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ОТ ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК


(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 26.01.2016 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-7 ОТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЪТНИ ПАРИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРИ ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ОТ ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК


(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 10.08.2018 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти