Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОТСРОЧВАНЕ НА ЗАПАСНИ И ТЕХНИКА-ЗАПАС ОТ ПОВИКВАНЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ПРИ МОБИЛИЗАЦИЯ

В сила от 01.01.2014 г.
Приета с ПМС № 114 от 16.05.2013 г.

Обн. ДВ. бр.47 от 28 Май 2013г., доп. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 29 Май 2020г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят условията, реда и основните дейности по отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във военните формирования на въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, наричани по-нататък "военните формирования и структурите", при провеждане на мобилизация.

Чл. 2. Отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във военните формирования и структурите при провеждане на мобилизация се планира, организира и извършва за отчетен период две години по реда на наредбата. Отсрочването е част от дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка и се изпълнява съобразно военновременните планове по чл. 34 и чл. 45, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


Чл. 3. (1) Отсрочването на запасния се удостоверява с удостоверение съгласно приложение № 1, издадено от съответната териториална структура на Централното военно окръжие, което се съхранява в организацията - краен заявител.
(2) Отсрочването на всяка единица техника-запас се удостоверява с талон съгласно приложение № 2, издаден от съответната териториална структура на Централното военно окръжие, което се съхранява в организацията - краен заявител.


Чл. 4. (1) На отсрочване подлежат:
1. запасни, включени във военновременните щатно-длъжностни разписания на министерства, ведомства, областни, общински/районни администрации, бюджетни организации и юридически лица с възложени военновременни задачи;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2020 г., в сила от 29.05.2020 г.) запасни - работници и служители на юридически лица и еднолични търговци, включени в списъците по чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбрана, приета с Постановление № 267 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2010 г.; изм., бр. 83 от 2011 г. и бр. 49 от 2012 г.);
3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) запасни - доброволци от доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях, съгласно глава четвърта, раздел III от Закона за защита при бедствия;
4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2020 г., в сила от 29.05.2020 г.) техника-запас на министерства, ведомства, областни, общински/районни администрации, бюджетни организации и юридически лица с възложени военновременни задачи и на юридически лица и еднолични търговци, включени в списъците по чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбрана; техниката се отсрочва заедно с водача/екипажа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2020 г., в сила от 29.05.2020 г.) Информация за определените юридически лица с възложени военновременни задачи и за юридически лица и еднолични търговци по чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбрана се предоставя от областните управители (кмета на Столичната община) на началниците на териториални структури на Централното военно окръжие ежегодно до края на месец април.


Чл. 5. (1) Отсрочването може да бъде:
1. безусловно, на което подлежат:
а) (доп. - ДВ, бр. 34 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2020 г., в сила от 29.05.2020 г.) запасни - народните представители, президентът, министър-председателят и членовете на Министерския съвет; всички избирани от Народното събрание длъжностни лица в централната администрация; областните управители и кметовете на общини/райони и кметства за срока на своя мандат; служители на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, Авиоотряд 28 и от структурите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавната администрация, цивилни служители на ръководни и експертни длъжности в Министерството на отбраната и въоръжените сили, съдии, прокурори, следователи и членовете на Висшия съдебен съвет;
б) запасни, назначени на ръководни длъжности в министерствата, ведомствата и бюджетни организации и юридически лица с възложени военновременни задачи съгласно списъци с длъжности;
в) (доп. - ДВ, бр. 34 от 2014 г.) техника-запас, числяща се на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, Авиоотряд 28, и техниката за осигуряване на техническите и оперативните групи, групите за аварийни дейности, за превоз на радиоактивни източници, техниката, на която са монтирани специални технически средства за нуждите на ведомствата, и техниката, чието използване е непосредствено свързано с технологични производствени процеси, съгласно списъци на техника-запас по типове и видове;
2. условно, на което подлежат всички останали запасни и техника-запас, определени в чл. 4.
(2) Списъците с длъжностите на запасните и списъците на техниката-запас по типове и видове по ал. 1, т. 1, букви "б" и "в" се утвърждават и променят от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките по предложение на министъра на отбраната.
(3) Списъците по ал. 2 се изпращат с указанията за отсрочване по чл. 9, ал. 1, т. 1.


Чл. 6. (1) Безусловно отсрочените запасни се освобождават от подготовка през времето, за което са отсрочени.
(2) Териториалните структури на Централното военно окръжие отсрочват запасни и техника-запас, след като са осигурили военновременното комплектуване на военните формирования и структурите с необходимия запас.


Чл. 7. (1) Условното отсрочване на запасни и техника-запас може да се отмени или измени:
1. по решение на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките при индикации за потенциална военна заплаха за територията на страната;
2. по решение на началниците на териториалните структури на Централното военно окръжие при необходимост от комплектуване на военни формирования и структури с условно отсрочени запасни с дефицитни военноотчетни специалности и условно отсрочена техника-запас при:
а) актуализиране на военновременните планове на министерства, ведомства, областни, общински/районни администрации, бюджетни организации и юридически лица с възложени военновременни задачи;
б) при освобождаване от длъжност, на която е бил назначен отсрочен запасен;
в) в случаите по чл. 29, чл. 35, ал. 1, чл. 46, ал. 1 и чл. 47, ал. 1 от Наредбата за военния отчет на българските граждани и техника за мирно и военно време, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 60 от 2012 г.).
(2) Предложения за промяна/отмяна на определените за условно отсрочване запасни и техника-запас в случаите по ал. 1, т. 2 се правят от ръководителите на съответните министерства, ведомства, областни, общински/районни администрации, бюджетни организации и юридически лица, с възложени военновременни задачи или от оправомощени от тях длъжностни лица.


Чл. 8. Служителите и техниката на Министерството на вътрешните работи не подлежат на повикване във въоръжените сили при мобилизация.

Раздел II.
Органи за управление и изпълнители на задачите по отсрочването


Чл. 9. (1) Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет:
1. приема по предложение на министъра на отбраната указания за отсрочване от повикване при мобилизация на военните формирования и структурите на запасни и техника-запас;
2. утвърждава/изменя списъците на длъжностите за запасни и списъци на техника-запас по типове и видове, определени за безусловно отсрочване;
3. отменя/изменя условното отсрочване на запасни и техника-запас при условията на чл. 7, ал. 1, т. 1.
(2) Министърът на отбраната:
1. внася указанията по ал. 1, т. 1 за приемане от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките;
2. внася списъците по ал. 1, т. 2 за утвърждаване/изменение от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките;
3. предлага изменение/отмяна на условно отсрочване на запасни и техника-запас при промяна в състава на въоръжените сили;
4. внася обобщена информация за изпълнение на заявките за отсрочване на запасни и техника-запас.
(3) Началникът на Централното военно окръжие:
1. организира изготвянето на списъци на дефицитните военноотчетни специалности на запасни и техника-запас по области/Столичната община, по които ще бъде ограничено условното отсрочване;
2. организира изпълнението на заявките за условно и безусловно отсрочване на запасни и техника-запас;
3. организира промяната в отсрочването на запасни и техника-запас в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2;
4. предоставя ежегодно на министъра на отбраната информация за изпълнението на заявките (настъпили промени) по отсрочване на запасни и техника-запас до 31 декември.


Чл. 10. (1) Задачите по отсрочването се изпълняват от звената/служителите по отбранително-мобилизационна подготовка или от служители, определени с писмена заповед на съответния ръководител в министерствата, ведомствата, областните администрации, общините/районите, бюджетните организации и юридическите лица с възложени военновременни задачи.
(2) Задачите по ал. 1 в Централното военно окръжие се изпълняват от определени от началника му длъжностни лица.

Раздел III.
Ред за отсрочване


Чл. 11. (1) Отсрочването на запасни и техника-запас от повикване във военните формирования и структурите при провеждане на мобилизация се извършва на два етапа по години в рамките на периода по чл. 2.
(2) През първата година се приемат указанията по чл. 9, ал. 1, т. 1 и списъците по чл. 9, ал. 1, т. 2; изготвят се списъците на дефицитните военноотчетни специалности на запасни и техника-запас по области/Столичната община, по които ще бъде ограничено условното отсрочване; изготвят се и се изпълняват заявките за безусловно и условно отсрочване на запасни и техника-запас; съставя се отчет за изпълнението на отсрочването на запасни и техника-запас.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2020 г., в сила от 29.05.2020 г.) През втората година от отчетния период при необходимост се извършва актуализиране на списъците на длъжностите за запасни и списъците на техника-запас по типове и видове, определени за безусловно отсрочване; изпраща се информация по компетентност за актуализираните списъци на юридическите лица по чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбрана; актуализират се и се изпълняват заявките за безусловно и условно отсрочване на запасни и техника-запас.


Чл. 12. Указанията по чл. 9, ал. 1, т. 1 и списъците по чл. 9, ал. 1, т. 2 се изпращат от:
1. Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките - на министерствата, ведомствата, областните администрации и Централното военно окръжие - до края на февруари на първата година на отчетния период;
2. областните управители - на кметовете на общини/райони - до 15-о число на март на първата година от отчетния период;
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2020 г., в сила от 29.05.2020 г.) кметовете на общини/райони - на юридически лица с възложени военновременни задачи и на юридически лица и еднолични търговци, включени в списъците по чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбрана - до края на март на първата година на отчетния период.


Чл. 13. (1) До края на март на първата година от отчетния период началниците на териториалните структури на Централното военно окръжие изготвят списъци на дефицитните военноотчетни специалности на запасни и техника-запас по области/Столичната община, по които ще бъде ограничено условното отсрочване. Списъците се изпращат до областните управители и до кмета на Столичната община, които запознават кметовете на общини/райони.
(2) До 10-о число на април кметовете на общини/райони запознават крайните заявители, изготвящи заявки за отсрочване на запасни и техника-запас, с ограниченията.


Чл. 14. Предложенията за изменение на списъците по чл. 7, ал. 1, т. 2 се изпращат от министерствата, ведомствата и областните администрации в териториалните структури на Централното военно окръжие ежегодно до края на ноември.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2020 г., в сила от 29.05.2020 г.) Ръководителите на министерства, ведомства, бюджетни организации и подчинените им структури, областни, общински/районни администрации, юридически лица с възложени военновременни задачи, юридически лица и еднолични търговци, включени в списъците по чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбрана, изготвят:
1. заявка - поименен списък за безусловно и условно отсрочване на запасни съгласно приложение № 3;
2. обобщена заявка за безусловно и условно отсрочване на запасни съгласно приложение № 4;
3. подробна заявка за безусловно и условно отсрочване на техника-запас съгласно приложение № 5;
4. обобщена заявка за безусловно и условно отсрочване на техника-запас съгласно приложение № 6.
(2) Заявките по ал. 1 се изготвят за двугодишен период и се представят на хартиен и електронен носител, както следва:
1. заявките по ал. 1, т. 1 и 3 от организациите - крайни заявители, до областните военни отдели/отдел "Столичен" - до 1 септември на първата година на отчетния период;
2. заявките по ал. 1, т. 2 и 4:
а) от организациите - крайни заявители, до кметовете на общини/райони, на чиято територия се намират - до 1 септември на първата година на отчетния период;
б) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2020 г., в сила от 29.05.2020 г.) от кметовете на общините/районите в областните администрации - след обобщаване на заявките за общинските администрации, доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях, териториалните структури на държавната администрация, юридически лица с възложени военновременни задачи, юридически лица и еднолични търговци, включени в списъците по чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбрана, намиращи се на териториите на общините/районите - до 30 септември на първата година на отчетния период;
в) от областните управители в Министерството на отбраната след обобщаване на заявките на общините - до 30 ноември на първата година на отчетния период.


Чл. 16. Организациите - крайни заявители, чиито служители, работници и техника се водят на военен отчет в различни териториални структури на Централното военно окръжие, изготвят заявките по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 3 поотделно за всеки областен военен отдел.


Чл. 17. (1) Заявките (актуализираните заявки) за безусловно и условно отсрочване на запасни и техника-запас се изпълняват от териториалните структури на Централното военно окръжие ежегодно до 30 ноември. Изпълнението им се удостоверява чрез:
1. съвместни протоколи между началниците на областните военни отдели/отдел "Столичен" и оправомощени представители на организациите - крайни заявители, съгласно приложение № 7; датата на регистриране на протоколите се счита за дата на изпълнение на заявките за отсрочване;
2. удостоверенията по чл. 3, ал. 1 и талоните по чл. 3, ал. 2 се предават за съхранение на оправомощен представител на организацията - краен заявител;
3. отчети за изпълнението на заявките за безусловно и условно отсрочване на запасни и техника-запас съгласно приложение № 8 от началниците на областните военни отдели/отдел "Столичен".
(2) Отчетите по ал. 1, т. 3 се изпращат до началника на Централното военно окръжие и до съответните областни управители. Областните управители предоставят на кметовете на общини/райони касаещата ги информация.
(3) Обобщена/актуализирана информация за изпълнение на заявките за безусловно и условно отсрочване на запасни и техника-запас за страната съгласно приложение № 8 се изпраща от началника на Централното военно окръжие до Министерството на отбраната ежегодно до края на декември.
(4) Министърът на отбраната предоставя на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките обобщена/актуализирана информация за изпълнението на заявките за отсрочване на запасни и техника-запас ежегодно до края на януари.

Раздел IV.
Водене на отчетността


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2020 г., в сила от 29.05.2020 г.) Документите по отсрочването на запасните и техниката-запас в министерства, ведомства, бюджетни организации и подчинените им структури, областни, общински/районни администрации, юридически лица с възложени военновременни задачи, в юридически лица и еднолични търговци, включени в списъците по чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбрана, се изготвят и съхраняват от отговорните за това длъжностни лица.


Чл. 19. Удостоверенията и талоните за отсрочване се връчват от длъжностните лица, които водят отчета по отсрочването в организациите - крайни заявители, на запасните/водачите при обявяване на режим извънредно положение, положение на война или военно положение, които се запознават със задълженията си срещу подпис.


Чл. 20. (1) В случай на отпадане на основанието за отсрочване съгласно чл. 7, ал. 1, т. 2 лицата, които водят отчета по отсрочването, са длъжни в 30-дневен срок да върнат удостоверенията и талоните за отсрочване в съответния областен военен отдел/отдел "Столичен".
(2) Териториалните структури на Централното военно окръжие отразяват промените по ал. 1 в автоматизираните регистри и азбучните служебни карти на запасните.


Чл. 21. Поправки в удостоверенията и талоните за отсрочване не се разрешават. Сгрешените удостоверения и талони се връщат от организациите - крайни заявители, в областните военни отдели/отдел "Столичен".


Чл. 22. Бланките за удостоверенията и талоните за отсрочване се осигуряват от Централното военно окръжие.

Раздел V.
Контрол на отсрочването


Чл. 23. Контролът по спазване на наредбата и указанията по отсрочване на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките се извършва, както следва:
1. от комисии, назначени от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките и от оправомощени от министъра на отбраната длъжностни лица - в министерствата, ведомствата, бюджетни организации, областните и общинските/районните администрации и в юридически лица с възложени военновременни задачи;
2. от ръководителите на звена по отбранително-мобилизационна подготовка в министерствата, ведомствата, бюджетни организации и в юридически лица - по отношение на подчинените им административни структури;
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2020 г., в сила от 29.05.2020 г.) от ръководителите на звена по отбранително-мобилизационна подготовка в областните администрации и началниците на областните военни отдели/отдел "Столичен" - в структурите с възложени военновременни задачи, юридически лица и еднолични търговци, включени в списъците по чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбрана на територията на съответните области;
4. от началника на Централното военно окръжие, началниците на военни окръжия и началниците на областни военни отдели/отдел "Столичен" - за съответствието между длъжностите, за които са отсрочени запасните, и длъжностите, които изпълняват.


Чл. 24. Началниците на областни военни отдели/отдел "Столичен" при необходимост сверяват удостоверенията и талоните за отсрочване на запасни и техника-запас на организациите - крайни заявители, с азбучните служебни карти и отчетните картони и с актуалната информация в автоматизираните регистри във военните отдели.


Чл. 25. Областните военни отдели/отдел "Столичен" поддържат актуална информация в мирно и военно време за действително безусловно и условно отсрочените запасни и техника-запас.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Безусловно отсрочване" е отсрочване, при което началникът на Централното военно окръжие не поставя условия относно дефицитността на съответната военноотчетна специалност/квалификация на запасните и дефицитността на техниката-запас по типове и видове.
2. "Условно отсрочване" е отсрочване, при което ръководителите на министерства, ведомства, областни и общински/районни администрации, юридически лица с поставени военновременни задачи и подчинените им структури следва да се съобразят с определените от началниците на териториалните структури на Централното военно окръжие списъци на дефицитните военноотчетни специалности/квалификации и на дефицитната техниката-запас по типове и видове за отделните области на страната. В тези случаи отсрочване се извършва след комплектуване на военновременните военни формирования и структурите.
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2020 г., в сила от 29.05.2020 г.) "Организация - краен заявител" е министерство, ведомство, областна, общинска/районна администрация, бюджетна организация и юридическо лице с възложени военновременни задачи, както и юридическо лице и едноличен търговец, включени в списъците по чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбрана.

Заключителни разпоредби


§ 2. Съпредседателите на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките дават указания по прилагането на наредбата.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 84 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 ОТ 27 МАЙ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ РЕСУРСИ ЗА ОТБРАНА


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 29.05.2020 Г.)

§ 3. В Наредбата за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация, приета с Постановление № 114 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 34 и бр. 60 от 2014 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде в наредбата думите "по чл. 12, ал. 5 и 6" се заменят с "по чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1


ВОС ............
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ........
 
Издадено от Областния военен отдел ..........................................................................................................................................................................................................................
в уверение на това, че запасният ..........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................., ЕГН ................................................................................................................................................................
(военно звание, име, презиме, фамилия, ЕГН)
назначен на работа в ...................................................................................................................................................................................................................................
(учреждение, предприятие)
със заповед .................................................................... от .................................... до ................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
(ако трудовото/служебното правоотношение е срочно или запасният е назначен на изборна длъжност за определен срок)
и въз основа на заявка - поименен списък за отсрочване от .....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................... с рег. № ......................................................./................ г.
е определен за ОТСРОЧВАНЕ от повикване във Въоръжените сили на Република България при мобилизация
за времето от ............................... г. до ................................... г.
 
НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ ............................................................................................................
РЪКОВОДИТЕЛ НА ....................................................................................................
.............................................................. (..........................) ................................................. (....................)
(звание) (подпис) (фамилия) (подпис) (фамилия)
............... (дата) ............... (дата)
(печат на Областен военен отдел) (печат на учреждение, предприятие)
   
   
ВОС .............. ЕГН .....................................
   
РАЗПИСКА
 
Подписаният ........................................................................................................................., назначен на длъжност .................................................................. в ..............................................................................,
получих на .................. г. удостоверение за отсрочване за времето от .............. г. до ...................... г. и се запознах със задълженията си като отсрочен.
 
......................................................
(подпис на отсрочения запасен)
 


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2


Тип техника ......................................................., вид .................................................................................................................................................................................
Рег. № .........................
 
ТАЛОН № ........
 
Издадено от Областния военен отдел ..........................................................................................................................................................................................................................
в уверение на това, че техника-запас .....................................................................................................................................................................................................................
(марка, товароносимост, регистрационен номер)
собственост на ...........................................................................................................................................................................................................................................
(учреждение, предприятие, юридическо лице)
въз основа на подробна заявка за отсрочване от ................................. с рег. № ............/........... г.
е определена за ОТСРОЧВАНЕ от повикване във Въоръжените сили на Република България при мобилизация
за времето от ............................... г. до ................................... г.
 
НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ ............................................................................................................
РЪКОВОДИТЕЛ НА ....................................................................................................
.............................................................. (..........................) ................................................. (....................)
(звание) (подпис) (фамилия) (подпис) (фамилия)
............... (дата) ............... (дата)
(печат на Областен военен отдел) (печат на учреждение, предприятие)
   
   
ЕГН на шофьора (водача) на техника ......................................
 
РАЗПИСКА
 
Подписаният ........................................................................................................................., назначен на длъжност .................................................................. в ..............................................................................,
получих на .................. г. талон за отсрочване за техника-запас .......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
(марка, товароносимост, регистрационен номер)
и се запознах със задълженията си.
 
...................... г.
Подпис на получателя: .......................
 


Приложение № 3 към чл. 15, ал. 1, т. 1


Рег. № ...................... /............20.... г.  
  ДО
  НАЧАЛНИКА НА ОБЛАСТНИЯ ВОЕНЕН
  ОТДЕЛ/ОТДЕЛ "СТОЛИЧЕН"
 
................................................................................................................................................
  (звание, име, фамилия)
 
ЗАЯВКА - ПОИМЕНЕН СПИСЪК
за безусловно и условно отсрочване на запасни, назначени на работа
 
в ..........................................................................................................................................
към ..........................................................................................................................................
(юридическо лице, структурна единица) (ведомство, общинска и областна администрация)
водещи се на военен отчет в Областния военен отдел/отдел "Столичен" .......................................................,
Военно окръжие .........................................................................................................................................................................................................................................................................
за времето от ...................... г. до ...................... г.
Обща численост на персонала към .................... 20 ..... г.   ........ души  
Общ брой запасни, предлагани за безусловно отсрочване   ........ души ........... %
Общ брой запасни, предлагани за условно отсрочване   ........ души ........... %
       
№ по Длъжност/код по Лични данни за предложените за безусловно и условно отсрочване запасни
ред НКПД име презиме фамилия ЕГН ВОС/ОС
1 2 3 4 5 6 7
А. Предложение за безусловно отсрочване на запасни
Длъжности от Клас 1 по НКПД
... ... ... ... ... ... ...
Длъжности от Клас 2 по НКПД
... ... ... ... ... ... ...
Длъжности от Клас 3 по НКПД
... ... ... ... ... ... ...
Длъжности от Клас 4 по НКПД
... ... ... ... ... ... ...
Длъжности от Клас 5 по НКПД
... ... ... ... ... ... ...
Длъжности от Клас 6 по НКПД
... ... ... ... ... ... ...
Длъжности от Клас 7 по НКПД
... ... ... ... ... ... ...
Длъжности от Клас 8 по НКПД
... ... ... ... ... ... ...
Длъжности от Клас 9 по НКПД
... ... ... ... ... ... ...
Б. Предложение за условно отсрочване на запасни
Длъжности от Клас 2 по НКПД
... ... ... ... ... ... ...
Длъжности от Клас 3 по НКПД
... ... ... ... ... ... ...
Длъжности от Клас 4 по НКПД
... ... ... ... ... ... ...
Длъжности от Клас 5 по НКПД
... ... ... ... ... ... ...
Длъжности от Клас 6 по НКПД
... ... ... ... ... ... ...
Длъжности от Клас 7 по НКПД
... ... ... ... ... ... ...
Длъжности от Клас 8 по НКПД
... ... ... ... ... ... ...
Длъжности от Клас 9 по НКПД
... ... ... ... ... ... ...
     
 
Ръководител на .....................................................................................................................
 

(дата)

(подпис, фамилия)  
 
Забележки:
1. Изпълняващите военновременни задачи, които имат запасни, водещи се на отчет в два и повече областни военни отдела, изготвят предложения за отсрочване поотделно за всеки военен отдел.
2. Длъжности по клас съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД).
3. Да се предлагат по изключение запасни за безусловно отсрочване, назначени на длъжности от клас 9 по НКПД.
4. Заявката в електронен вариант да бъде изготвяна на Excel. При попълване на таблицата:
а) да не се изтриват редове и колони;
б) след наименованието на всеки клас да се вмъква необходимият брой редове, колкото запасни с длъжности от същия клас са предлагани за безусловно отсрочване.
 


Приложение № 4 към чл. 15, ал. 1, т. 2


Рег. № ...................... /............20.... г.  
  ДО
  КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН ......................../ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА
 
................................................................................................................................................
  (име, фамилия)
 
ОБОБЩЕНА ЗАЯВКА
за безусловно и условно отсрочване на запасни, назначени на работа
 
в ..........................................................................................................................................
към ..........................................................................................................................................
(юридическо лице, структурна единица) (ведомство, общинска и областна администрация)
водещи се на военен отчет в Областния военен отдел/отдел "Столичен" .......................................................,
Военно окръжие .........................................................................................................................................................................................................................................................................
за времето от ...................... г. до ...................... г.
Обща численост на персонала към .................... 20 ..... г.   ........ души  
Общ брой запасни, предлагани за безусловно отсрочване   ........ души ........... %
Общ брой запасни, предлагани за условно отсрочване   ........ души ........... %
       
№ по Клас по Брой на предложените за безусловно и условно отсрочване запасни
ред НКПД Общ брой От тях:
      Офицери Офицерски кандидати Сержанти/ старшини Войници/ матроси
    безусл. отср. условно отср. безусл. отср. условно отср. безусл. отср. условно отср. безусл. отср. условно отср. безусл. отср. условно отср.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Клас 1                    
2 Клас 2                    
3 Клас 3                    
4 Клас 4                    
5 Клас 5                    
6 Клас 6                    
7 Клас 7                    
8 Клас 8                    
9 Клас 9                    
  Всичко                    
     
 
Ръководител на .....................................................................................................................
 

(дата)

(подпис, фамилия)  
 
Забележки:
1. Заявката в електронен вариант да бъде изготвяна на Excel.
2. При изготвяне на заявката от приложената таблица да не се изтриват редове и колони!
3. При разработване на обобщена заявка да се въвеждат формули за сумиране, като заявката на всеки краен потребител да бъде на отделна страница (Sheet).
 


Приложение № 5 към чл. 15, ал. 1, т. 3


Рег. № ...................... /............20.... г.  
  ДО
  НАЧАЛНИКА НА ОБЛАСТНИЯ ВОЕНЕН
  ОТДЕЛ/ОТДЕЛ "СТОЛИЧЕН"
 
................................................................................................................................................
  (звание, име, фамилия)
 
ПОДРОБНА ЗАЯВКА
за безусловно и условно отсрочване на техника-запас
 
в ..........................................................................................................................................
към ..........................................................................................................................................
(юридическо лице, структурна единица) (ведомство, общинска и областна администрация)
водещи се на военен отчет в Областния военен отдел/отдел "Столичен" .......................................................,
Военно окръжие .........................................................................................................................................................................................................................................................................
за времето от ...................... г. до ...................... г.
 
№ по ред Тип на техниката * Рег. номер
1 2 3
Техника-запас за безусловно отсрочване
I. Автомобили  
1. Леки автомобили:  
1.1. Леки автомобили с повишена проходимост* (без тези - собственост на физически лица) с обем на ДВГ над 1600 см3  
... ... ...
2. Товарни автомобили  
2.1. Товарни бордови автомобили:  
2.1.1. Товарни бордови автомобили с нормална проходимост над 3 до 5 т  
... ... ...
  Товарни бордови автомобили с нормална проходимост над 5 до 8 т  
... ... ...
  Товарни бордови автомобили с нормална проходимост над 8 до 15 т  
... ... ...
  Товарни бордови автомобили с нормална проходимост над 15 т  
... ... ...
  Товарни бордови автомобили с нормална проходимост с хидрокран  
... ... ...
2.1.2. Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 1,5 до 3 т  
... ... ...
  Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 3 до 5 т  
... ... ...
  Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 5 до 8 т  
... ... ...
  Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 8 до 15 т  
... ... ...
  Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 15 т  
... ... ...
  Товарни бордови автомобили с повишена проходимост с хидрокран  
... ... ...
2.2. Товарни автомобили с фургон:  
2.2.1. Товарни автомобили с фургон с нормална проходимост над 3 до 5 т  
... ... ...
  Товарни автомобили с фургон с нормална проходимост над 5 до 8 т  
... ... ...
  Товарни автомобили с фургон с нормална проходимост над 8 до 15 т  
... ... ...
  Товарни автомобили с фургон с нормална проходимост над 15 т  
... ... ...
2.2.2. Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 1,5 до 3 т  
  Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 3 до 5 т  
... ... ...
  Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 5 до 8 т  
... ... ...
  Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 8 до 15 т  
... ... ...
  Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 15 т  
... ... ...
2.3. Самосвали:  
2.3.1. Самосвали с нормална проходимост над 2,75 до 5 т  
... ... ...
  Самосвали с нормална проходимост над 5 до 8 т  
... ... ...
  Самосвали с нормална проходимост над 8 до 15 т  
... ... ...
  Самосвали с нормална проходимост над 15 т  
... ... ...
2.3.2. Самосвали с повишена проходимост над 2,75 до 5 т  
... ... ...
  Самосвали с повишена проходимост над 5 до 8 т  
... ... ...
  Самосвали с повишена проходимост над 8 до 15 т  
... ... ...
  Самосвали с повишена проходимост над 15 т  
... ... ...
2.3.3. Седлови влекачи за полуремаркета  
... ... ...
3. Специални автомобили:  
3.1. Санитарни автомобили с нормална проходимост  
... ... ...
  Санитарни автомобили с повишена проходимост  
... ... ...
  Противоепидемични автомобили (дезинфекционни)  
... ... ...
3.2. Автобуси:  
  Автобус до 11 места  
... ... ...
  Автобуси над 11 до 20 места  
... ... ...
  Автобуси над 20 места  
... ... ...
3.3. Авторемонтни работилници без струг  
... ... ...
  Авторемонтни работилници със струг  
... ... ...
  Спомагателни работилници  
... ... ...
3.4. Машини за ГСМ:  
3.4.1. Автоцистерни за ГСМ до 5000 л  
... ... ...
  Автоцистерни за ГСМ над 5000 до 10 000 л  
... ... ...
  Автоцистерни за ГСМ над 10 000 л  
... ... ...
  Автоцистерни за ГСМ - седлови влекач с полуремарке  
... ... ...
3.4.2. Автогоривозарядчици до 5000 л  
... ... ...
  Автогоривозарядчици над 5000 до 10 000 л  
... ... ...
  Автогоривозарядчици над 10 000 л  
... ... ...
  Автогоривозарядчици - седлови влекач с полуремарке  
... ... ...
  Автомаслозарядчици  
... ... ...
  Автолаборатории за анализ на ГСМ  
... ... ...
  Преливни станции за гориво (на автомобилно шаси)  
... ... ...
3.5. Автоцистерни за вода до 5000 л  
... ... ...
  Автоцистерни за вода над 5000 до 10 000 л  
... ... ...
  Автоцистерни за вода над 10 000 л  
... ... ...
  Автоцистерни за вода - седлови влекач с полуремарке  
... ... ...
  Автоцистерни за мляко до 10 000 л  
... ... ...
  Автоцистерни за мляко над 10 000 л  
... ... ...
3.6. Автокранове с товароподемност до 6,5 т  
... ... ...
  Автокранове с товароподемност над 6,5 до 10 т  
... ... ...
  Автокранове с товароподемност над 10 до 15 т  
... ... ...
  Автокранове с товароподемност над 15 до 20 т  
... ... ...
  Автокранове с товароподемност над 20 т  
... ... ...
3.7. Строителни машини:  
  Автобетоносмесители  
... ... ...
  Автобетонопомпи  
... ... ...
  Циментовози  
... ... ...
  Автостълби  
... ... ...
  Цистерни за битум (на автомобилно шаси)  
... ... ...
  Цистерни за мазут и катран (на автомобилно шаси)  
... ... ...
3.8. Строителни железопътни машини:  
  Траверсоподбивни машини за открит път  
... ... ...
  Траверсоподбивни машини - стрелкови  
... ... ...
  Баластопланиращи машини  
... ... ...
  Баластопресевни машини (МАТИСА, ПЛАСЕР)  
... ... ...
  ЖП влекачи  
... ... ...
  Машини за ремонт на контактната мрежа  
... ... ...
  Пътеполагащи кранове  
... ... ...
  Железопътни строителни машини за подмяна на релси и траверси  
... ... ...
3.9. Тилови автомобили:  
  Автохладилници  
... ... ...
  Автохлебовози  
... ... ...
  Брашновози  
... ... ...
  Автомесовози  
... ... ...
  Фуражовози  
... ... ...
3.10. Други специални автомобили:  
  Автовишки  
... ... ...
  Автосметосъбирачи  
... ... ...
  Лугоразпръсквачи  
... ... ...
  Поливно-миячна машина  
... ... ...
  Агитационни (репортажни и машини за културно-информационна дейност)  
... ... ...
  Противопожарни автомобили  
... ... ...
  Пясъкоразпръсквачи  
... ... ...
  Автоснегорини  
... ... ...
  Роторни снегорини  
... ... ...
  Лаборатории  
... ... ...
  Цистерни за киселини и химикали  
... ... ...
  Специални разни (непосочени: стоматологични; животновоз; звукозаписни; репортажни; електростанции; спасителни; бутилкови; флуорограф; кафезовоз; каналочистач; радиоработилница; кабеловоз и др.)  
... ... ...
II. Ремаркета и полуремаркета  
1. Товарни ремаркета:  
1.1. Ремаркета товарни за трактори  
... ... ...
  Ремаркета товарни за трактори над 2 т  
... ... ...
2. Специални ремаркета:  
  Ремаркета за ГСМ  
... ... ...
  Ремарке фургон (двуосно)  
... ... ...
  Ремаркета за вода  
... ... ...
  Ремаркета за мляко  
... ... ...
  Хладилни ремаркета  
... ... ...
3. Ремарке - до 10 т  
... ... ...
  Ремарке - над 10 до 20 т  
... ... ...
  Ремарке - над 20 до 30 т  
... ... ...
  Ремарке - над 30 до 40 т  
... ... ...
  Ремарке - над 40 до 50 т  
... ... ...
  Ремарке - над 50 т  
... ... ...
4. Полуремаркета за седлови влекачи:  
  Полуремарке - товарно  
... ... ...
  Полуремарке - платформено  
... ... ...
  Полуремарке - самосвал  
... ... ...
  Полуремарке - фургон  
... ... ...
  Полуремарке - контейнеровоз  
... ... ...
  Полуремарке - панеловоз  
... ... ...
  Полуремарке - тръбовоз  
... ... ...
  Полуремарке - циментовоз  
... ... ...
  Полуремарке за битум  
... ... ...
  Полуремарке за мазут  
... ... ...
  Полуремарке за киселини  
... ... ...
  Полуремарке за химикали и др.  
... ... ...
III. Трактори:  
1. Верижни трактори:  
  Верижни трактори над 50 до 80 к.с.  
... ... ...
  Верижни трактори над 80 до 110 к.с.  
... ... ...
  Верижни трактори над 110 к.с.  
... ... ...
2. Колесни трактори:  
  Колесни трактори над 80 до 110 к.с.  
... ... ...
  Колесни трактори над 110 к.с.  
... ... ...
IV. Инженерни машини:  
1. Пътностроителна техника:  
1.1. Автогрейдери  
1.2. Булдозери:  
  Булдозери до 110 к.с.  
... ... ...
  Булдозери над 110 до 160 к.с.  
... ... ...
  Булдозери над 160 к.с.  
... ... ...
1.3. Скрепери:  
  Автоскрепери  
... ... ...
1.4. Самоходни валяци:  
  Валяци до 10 т  
... ... ...
  Валяци над 10 т  
... ... ...
1.5. Товарачни машини:  
  Товарачни машини до 0,5 м3  
... ... ...
  Товарачни машини над 0,5 до 1,5 м3  
... ... ...
  Товарачни машини над 1,5 м3  
... ... ...
2. Земекопна техника:  
  Ескаватори  
... ... ...
2.1. Колесни еднокошови ескаватори:  
  Колесни еднокошови ескаватори до 0,3 м3  
... ... ...
  Колесни еднокошови ескаватори над 0,3 м3  
... ... ...
2.2. Верижни еднокошови ескаватори:  
  Верижни еднокошови ескаватори до 1 м3  
... ... ...
  Верижни еднокошови ескаватори над 1 м3  
... ... ...
2.3 Друга земекопна техника:  
  Канавкокопачи  
... ... ...
  Разбивач/къртач  
... ... ...
  Траншейни машини  
... ... ...
  Котловани машини  
... ... ...
3. Пробивна техника:  
  Мотокомпресорни станции  
... ... ...
  Автосонда  
... ... ...
  Сонди - БМХ  
... ... ...
4. Подвижни електроагрегати:  
  Подвижни електроагрегати над 10 до 15 kW  
... ... ...
  Подвижни електроагрегати над 15 до 20 kW  
... ... ...
  Подвижни електроагрегати над 20 до 30 kW  
... ... ...
  Подвижни електроагрегати над 30 до 40 kW  
... ... ...
  Подвижни електроагрегати над 40 до 50 kW  
... ... ...
  Подвижни електроагрегати над 50 kW  
... ... ...
  Подвижни електроагрегати заваръчни  
... ... ...
5. Дървообработваща техника:  
  Лесопилни рами  
... ... ...
6. Водоснабдителна техника  
... ... ...
V. Самоходни машини  
1. Електрокари:  
1.1. Електрокари високоповдигачи:  
  Електрокари високоповдигачи до 1 т  
... ... ...
  Електрокари високоповдигачи над 1 т  
... ... ...
1.2. Електрокари платформени:  
  Електрокари платформени до 1 т  
... ... ...
  Електрокари платформени над 1 до 2 т  
... ... ...
  Електрокари платформени над 2 т  
2. Мотокари:  
2.1. Мотокари високоповдигачи до 1,25 т  
... ... ...
  Мотокари високоповдигачи над 1,25 до 2 т  
... ... ...
  Мотокари високоповдигачи над 2 до 3,5 т  
... ... ...
  Мотокари високоповдигачи над 3,5 т  
... ... ...
VI. Инженерна и самолетообслужваща техника  
1. За подвижни командни пунктове (КП):  
  Стартови спомагателни командни пунктове (КП СКП-9)  
... ... ...
  Стартови инженерни командни пунктове (КП ИКП-11)  
... ... ...
2. Светотехнически средства:  
  Указател на глисадата - УГС-1 ("Седло")  
... ... ...
  Автомобилен прожектор - АПМ-90 със светлотехническо обзавеждане ЛУЧ  
... ... ...
  Кодов неонов светомаяк - КНС-1П  
... ... ...
  Кодов неонов светомаяк - КНС-4П  
... ... ...
  Осветителна система за кацане на вертолети "Светлушка"  
... ... ...
3. Техника за запускане на самолети:  
  Летищен подвижен електроагрегат - АПА-22М  
... ... ...
  Летищен подвижен електроагрегат - АПА-ЗМ  
... ... ...
  Летищен подвижен електроагрегат - АПА-5  
... ... ...
  Летищен подвижен електроагрегат - АПА-5Д  
... ... ...
  Летищен подвижен електроагрегат - АПА-35  
... ... ...
  Летищен подвижен електроагрегат - АПА-50  
... ... ...
  Електроагрегат "Хаучин"  
... ... ...
4. Техника за добив и зареждане с въздух:  
  Летищна компресорна станция - АКС-В  
... ... ...
  Унифицирана компресорна станция - УКС-400 В-П4  
... ... ...
  Въздухозареждач - ВЗ 16/250  
... ... ...
  Въздухозареждач - ВЗ 16/350  
... ... ...
  Летищен многоцелеви кондиционер АМК-24/56  
... ... ...
5. Акумулаторозарядни станции:  
  Акумулаторозарядни станции - АЗС-4А  
... ... ...
  Акумулаторозарядни дизелови станции - АЗДС-20  
... ... ...
  Подвижна разрядно-зарядна станция - ПРЗС-58  
... ... ...
  Автоматична разрядно-зарядна станция - СРЗА-1  
... ... ...
  Електростанция на ремарке - ЕСБ-4 БЕ  
... ... ...
6. Техника за подгряване на авиационната техника:  
  Унифициран моторен подгревател - УМП-350  
... ... ...
  Моторен подгревател - МП-300  
... ... ...
7. Техника за проверка, контрол, измерване и ремонт:  
  Установка за проверка на хидравлика - УПГ-250  
... ... ...
  Установка за проверка на хидравлика - УПГ-300  
... ... ...
  Универсална подвижна лаборатория - УПЛ-Л (АИ)  
... ... ...
  Комплексна авиационна проверочна станция - КАПСО  
... ... ...
  Станция за контрол - СК-2М (ЗМ)  
... ... ...
  Контролно-измервателна лаборатория - КИЛ  
... ... ...
  Система за обработка на полетната информация - ЛУЧ-71 (74)  
... ... ...
  Електрохидравлична установка - ЕГИ 17/3/50  
... ... ...
  Автоматично електромеханично хидроустройство - АЕМГ-60/3  
... ... ...
  Контролно-ремонтна авиационна станция - КРАС-ЛМ  
... ... ...
  Контролно-ремонтна авиационна станция - КРАС-ЛП, Е  
... ... ...
  Контролно-ремонтна авиационна станция - КРАС-917Д  
... ... ...
  Контролно-ремонтна авиационна станция - КРАС-А (и)  
... ... ...
  Подвижни ремонтни средства за самолети и вертолети  
... ... ...
8. Техника за почистване на полосите и инженерната техника:  
  Комбинирани поливно-миячни машини  
... ... ...
  Вакуумообирачни машини  
... ... ...
  Миячна машина  
... ... ...
  Четкоиздухваща машина  
... ... ...
9. Техника за зареждане с авиационни горива, кислород, азот и други:  
9.1. За зареждане и доставяне на авиационни ГСМ:  
  Автогоривозарядчици до 4 т  
... ... ...
  Автогоривозарядчици от 4 до 8 т  
... ... ...
  Автогоривозарядчици от 8 до 22 т  
... ... ...
  Автогоривозарядчици над 22 т  
... ... ...
  Автоцистерни до 4 т  
... ... ...
  Автоцистерни от 4 до 8 т  
... ... ...
  Автоцистерни от 8 до 22 т  
... ... ...
  Автоцистерни над 22 т  
... ... ...
  Маслозаправчици  
... ... ...
9.2. За добив и зареждане с кислород и азот:  
  Автокислорододобивна станция - АКДС-70  
... ... ...
  Автокислородозарядна станция - АКЗС-75 (м)  
... ... ...
  Унифицирана газозарядна станция - УКЗС-МА  
... ... ...
10. Подвижни приводни авиационни радиостанции:  
10.1. Приводни авиационни радиостанции:  
  Приводни авиационни радиостанции - ПАР-7  
... ... ...
  Приводни авиационни радиостанции - ПАР-8  
... ... ...
  Приводни авиационни радиостанции - ПАР-9  
... ... ...
  Приводни авиационни радиостанции - ПАР-10  
... ... ...
  Приводни автоматични радиостанции - АПР-СА  
... ... ...
  Приведен маркерен радиомаяк - МРМ-48  
... ... ...
  Радиоприемници  
... ... ...
10.2. Авиационни радиопеленгатори:  
  Авиационен радиопеленгатор - АРМ-5  
... ... ...
  Авиационен радиопеленгатор - АРП-6  
... ... ...
  Авиационен радиопеленгатор - АРП-9  
... ... ...
  Авиационен радиопеленгатор - АРП-10  
... ... ...
  Подвижен радиопеленгатор - ПРП-11  
... ... ...
11. Радиолокационни системи:  
  Подвижна радиомаячна група - ПРМГ-5  
... ... ...
  Износим индикатор от системата за кацане - ВИСП-75  
... ... ...
  Радиосистеми за кацане - РСБ-10, РСПм-4М  
... ... ...
  Радиосистеми за близка навигация  
... ... ...
11.1. Трасеви радиолокационни станции (РЛС)  
... ... ...
11.2. Летищни радиолокационни станции (РЛС)  
... ... ...
11.3. Лекоимпулсни радиолокационни станции (РЛС)  
... ... ...
11.4. Далекомерен всенасочен азимутален радиомаяк (ДВОР)  
... ... ...
11.5. Всенасочен азимутален радиомаяк (ВОР)  
... ... ...
11.6. Приводни радиостанции  
... ... ...
11.7. Маркери  
... ... ...
11.8. Далекомерна измервателна система (ДМЕ)  
... ... ...
11.9. Пеленгатори  
... ... ...
11.10. Инструментална летищна система за кацане (ИЛС)  
... ... ...
12. Метеорологична техника:  
  Подвижни метеорологични станции - ПАМС  
... ... ...
  Метеошифромашини "Корал"  
... ... ...
  Облачни светлолокатори ИВО  
... ... ...
  Машини за регистрация на облачността - РВО-2  
... ... ...
  Машини за регистрация на облачността - РВО-3  
... ... ...
12.1. Метеорадиолокатори:  
12.2. Подвижни проверочни метеолаборатории - ППМЛ  
... ... ...
13. Авиационни подвижни лаборатории:  
  Авиационни подвижни фотолаборатории - АПФ-2-ТМК  
... ... ...
  Авиационни подвижни фотолаборатории - АПФ-2-ОМК  
... ... ...
  Авиационни подвижни фотолаборатории - АПФ-2-ТМ  
... ... ...
  Авиационни подвижни фотолаборатории - АМФ-1  
... ... ...
14. Пускови установки (ПУ) за разбиване на градоносни облаци  
... ... ...
15. Друга специализирана авиационна техника:  
  Автостълби  
... ... ...
  Автоленти  
... ... ...
  Автоленти за самолет  
... ... ...
  Сметосъбирач  
... ... ...
16. Подвижна подемно-транспортна техника:  
  Контейнеровози повдигачи  
... ... ...
  Всичко единици техника, предложена за безусловно отсрочване ...
Техника-запас за условно отсрочване
I. Автомобили  
1. Леки автомобили:  
1.1. Леки автомобили с повишена проходимост* (без тези - собственост на физически лица) с обем на ДВГ над 1600 см3  
... ... ...
2. Товарни автомобили:  
2.1. Товарни бордови автомобили:  
2.1.1. Товарни бордови автомобили с нормална проходимост над 3 до 5 т  
... ... ...
  Товарни бордови автомобили с нормална проходимост над 5 до 8 т  
... ... ...
  Товарни бордови автомобили с нормална проходимост над 8 до 15 т  
... ... ...
  Товарни бордови автомобили с нормална проходимост над 15 т  
... ... ...
  Товарни бордови автомобили с нормална проходимост с хидрокран  
... ... ...
2.1.2. Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 1,5 до 3 т  
... ... ...
  Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 3 до 5 т  
... ... ...
  Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 5 до 8 т  
... ... ...
  Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 8 до 15 т  
... ... ...
  Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 15 т  
... ... ...
  Товарни бордови автомобили с повишена проходимост с хидрокран  
... ... ...
2.2. Товарни автомобили с фургон:  
2.2.1. Товарни автомобили с фургон с нормална проходимост над 3 до 5 т  
... ... ...
  Товарни автомобили с фургон с нормална проходимост над 5 до 8 т  
... ... ...
  Товарни автомобили с фургон с нормална проходимост над 8 до 15 т  
... ... ...
  Товарни автомобили с фургон с нормална проходимост над 15 т  
... ... ...
2.2.2. Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 1,5 до 3 т  
  Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 3 до 5 т  
... ... ...
  Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 5 до 8 т  
... ... ...
  Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 8 до 15 т  
... ... ...
  Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 15 т  
... ... ...
2.3. Самосвали:  
2.3.1. Самосвали с нормална проходимост над 2,75 до 5 т  
... ... ...
  Самосвали с нормална проходимост над 5 до 8 т  
... ... ...
  Самосвали с нормална проходимост над 8 до 15 т  
... ... ...
  Самосвали с нормална проходимост над 15 т  
... ... ...
2.3.2. Самосвали с повишена проходимост над 2,75 до 5 т  
... ... ...
  Самосвали с повишена проходимост над 5 до 8 т  
... ... ...
  Самосвали с повишена проходимост над 8 до 15 т  
... ... ...
  Самосвали с повишена проходимост над 15 т  
... ... ...
2.3.3. Седлови влекачи за полуремаркета  
... ... ...
3. Специални автомобили:  
3.1. Санитарни автомобили с нормална проходимост  
... ... ...
  Санитарни автомобили с повишена проходимост  
... ... ...
  Противоепидемични автомобили (дезинфекционни)  
... ... ...
3.2. Автобуси:  
  Автобус до 11 места  
... ... ...
  Автобуси над 11 до 20 места  
... ... ...
  Автобуси над 20 места  
... ... ...
3.3. Авторемонтни работилници без струг  
... ... ...
  Авторемонтни работилници със струг  
... ... ...
  Спомагателни работилници  
... ... ...
3.4. Машини за ГСМ:  
3.4.1. Автоцистерни за ГСМ до 5000 л  
... ... ...
  Автоцистерни за ГСМ над 5000 до 10 000 л  
... ... ...
  Автоцистерни за ГСМ над 10 000 л  
... ... ...
  Автоцистерни за ГСМ - седлови влекач с полуремарке  
... ... ...
3.4.2. Автогоривозарядчици до 5000 л  
... ... ...
  Автогоривозарядчици над 5000 до 10 000 л  
... ... ...
  Автогоривозарядчици над 10 000 л  
... ... ...
  Автогоривозарядчици - седлови влекач с полуремарке  
... ... ...
  Автомаслозарядчици  
... ... ...
  Автолаборатории за анализ на ГСМ  
... ... ...
  Преливни станции за гориво (на автомобилно шаси)  
... ... ...
3.5. Автоцистерни за вода до 5000 л  
... ... ...
  Автоцистерни за вода над 5000 до 10 000 л  
... ... ...
  Автоцистерни за вода над 10 000 л  
... ... ...
  Автоцистерни за вода - седлови влекач с полуремарке  
... ... ...
  Автоцистерни за мляко до 10 000 л  
... ... ...
  Автоцистерни за мляко над 10 000 л  
... ... ...
3.6. Автокранове с товароподемност до 6,5 т  
... ... ...
  Автокранове с товароподемност над 6,5 до 10 т  
... ... ...
  Автокранове с товароподемност над 10 до 15 т  
... ... ...
  Автокранове с товароподемност над 15 до 20 т  
... ... ...
  Автокранове с товароподемност над 20 т  
... ... ...
3.7. Строителни машини:  
  Автобетоносмесители  
... ... ...
  Автобетонопомпи  
... ... ...
  Циментовози  
... ... ...
  Автостълби  
... ... ...
  Цистерни за битум (на автомобилно шаси)  
... ... ...
  Цистерни за мазут и катран (на автомобилно шаси)  
... ... ...
3.8. Строителни железопътни машини:  
  Траверсоподбивни машини за открит път  
... ... ...
  Траверсоподбивни машини - стрелкови  
... ... ...
  Баластопланиращи машини  
... ... ...
  Баластопресевни машини (МАТИСА, ПЛАСЕР)  
... ... ...
  ЖП влекачи  
... ... ...
  Машини за ремонт на контактната мрежа  
... ... ...
  Пътеполагащи кранове  
... ... ...
  Железопътни строителни машини за подмяна на релси и траверси  
... ... ...
3.9. Тилови автомобили:  
  Автохладилници  
... ... ...
  Автохлебовози  
... ... ...
  Брашновози  
... ... ...
  Автомесовози  
... ... ...
  Фуражовози  
... ... ...
3.10. Други специални автомобили:  
  Автовишки  
... ... ...
  Автосметосъбирачи  
... ... ...
  Лугоразпръсквачи  
... ... ...
  Поливно-миячна машина  
... ... ...
  Агитационни (репортажни и машини за културно-информационна дейност)  
... ... ...
  Противопожарни автомобили  
... ... ...
  Песъкоразпръсквачи  
... ... ...
  Автоснегорини  
... ... ...
  Роторни снегорини  
... ... ...
  Лаборатории  
... ... ...
  Цистерни за киселини и химикали  
... ... ...
  Специални разни (непосочени): стоматологични; животновоз; звукозаписни; репортажни; електростанции; спасителни; бутилкови; флуорограф; кафезовоз; каналочистач; радиоработилница; кабеловоз и др.  
... ... ...
II. Ремаркета и полуремаркета  
1. Товарни ремаркета:  
1.1. Ремаркета товарни за трактори  
... ... ...
  Ремаркета товарни за трактори над 2 т  
... ... ...
2. Специални ремаркета:  
  Ремаркета за ГСМ  
... ... ...
  Ремарке фургон (двуосно)  
... ... ...
  Ремаркета за вода  
... ... ...
  Ремаркета за мляко  
... ... ...
  Хладилни ремаркета  
... ... ...
3. Ремарке - до 10 т  
... ... ...
  Ремарке - над 10 до 20 т  
... ... ...
  Ремарке - над 20 до 30 т  
... ... ...
  Ремарке - над 30 до 40 т  
... ... ...
  Ремарке - над 40 до 50 т  
... ... ...
  Ремарке - над 50 т  
... ... ...
4. Полуремаркета за седлови влекачи:  
  Полуремарке - товарно  
... ... ...
  Полуремарке - платформено  
... ... ...
  Полуремарке - самосвал  
... ... ...
  Полуремарке - фургон  
... ... ...
  Полуремарке - контейнеровоз  
... ... ...
  Полуремарке - панеловоз  
... ... ...
  Полуремарке - тръбовоз  
... ... ...
  Полуремарке - циментовоз  
... ... ...
  Полуремарке за битум  
... ... ...
  Полуремарке за мазут  
... ... ...
  Полуремарке за киселини  
... ... ...
  Полуремарке за химикали и др.  
... ... ...
III. Трактори:  
1. Верижни трактори:  
  Верижни трактори над 50 до 80 к.с.  
... ... ...
  Верижни трактори над 80 до 110 к.с.  
... ... ...
  Верижни трактори над 110 к.с.  
... ... ...
2. Колесни трактори:  
  Колесни трактори над 80 до 110 к.с.  
... ... ...
  Колесни трактори над 110 к.с.  
... ... ...
IV. Инженерни машини:  
1. Пътностроителна техника:  
1.1. Автогрейдери  
1.2. Булдозери:  
  Булдозери до 110 к.с.  
... ... ...
  Булдозери над 110 до 160 к.с.  
... ... ...
  Булдозери над 160 к.с.  
... ... ...
1.3. Скрепери:  
  Автоскрепери  
... ... ...
1.4. Самоходни валяци:  
  Валяци до 10 т  
... ... ...
  Валяци над 10 т  
... ... ...
1.5. Товарачни машини:  
  Товарачни машини до 0,5 м3  
... ... ...
  Товарачни машини над 0,5 до 1,5 м3  
... ... ...
  Товарачни машини над 1,5 м3  
... ... ...
2. Земекопна техника:  
  Ескаватори  
... ... ...
2.1. Колесни еднокошови ескаватори:  
  Колесни еднокошови ескаватори до 0,3 м3  
... ... ...
  Колесни еднокошови ескаватори над 0,3 м3  
... ... ...
2.2. Верижни еднокошови ескаватори:  
  Верижни еднокошови ескаватори до 1 м3  
... ... ...
  Верижни еднокошови ескаватори над 1 м3  
... ... ...
2.3. Друга земекопна техника:  
  Канавкокопачи  
... ... ...
  Разбивач/къртач  
... ... ...
  Траншейни машини  
... ... ...
  Котловани машини  
... ... ...
3. Пробивна техника:  
  Мотокомпресорни станции  
... ... ...
  Автосонда  
... ... ...
  Сонди - БМХ  
... ... ...
4. Подвижни електроагрегати:  
  Подвижни електроагрегати над 10 до 15 kW  
... ... ...
  Подвижни електроагрегати над 15 до 20 kW  
... ... ...
  Подвижни електроагрегати над 20 до 30 kW  
... ... ...
  Подвижни електроагрегати над 30 до 40 kW  
... ... ...
  Подвижни електроагрегати над 40 до 50 kW  
... ... ...
  Подвижни електроагрегати над 50 kW  
... ... ...
  Подвижни електроагрегати заваръчни  
... ... ...
5. Дървообработваща техника:  
  Лесопилни рами  
... ... ...
6. Водоснабдителна техника  
... ... ...
V. Самоходни машини  
1. Електрокари:  
1.1. Електрокари високоповдигачи:  
  Електрокари високоповдигачи до 1 т  
... ... ...
  Електрокари високоповдигачи над 1 т  
... ... ...
1.2. Електрокари платформени:  
  Електрокари платформени до 1 т  
... ... ...
  Електрокари платформени над 1 до 2 т  
... ... ...
  Електрокари платформени над 2 т  
2. Мотокари:  
2.1. Мотокари високоповдигачи до 1,25 т  
... ... ...
  Мотокари високоповдигачи над 1,25 до 2 т  
... ... ...
  Мотокари високоповдигачи над 2 до 3,5 т  
... ... ...
  Мотокари високоповдигачи над 3,5 т  
... ... ...
VI. Инженерна и самолетообслужваща техника  
1. За подвижни командни пунктове (КП):  
  Стартови спомагателни командни пунктове (КП СКП-9)  
... ... ...
  Стартови инженерни командни пунктове (КП ИКП-11)  
... ... ...
2. Светотехнически средства:  
  Указател на глисадата - УГС-1 ("Седло")  
... ... ...
  Автомобилен прожектор - АПМ-90 със светлотехническо обзавеждане ЛУЧ  
... ... ...
  Кодов неонов светомаяк - КНС-1П  
... ... ...
  Кодов неонов светомаяк - КНС-4П  
... ... ...
  Осветителна система за кацане на вертолети "Светлушка"  
... ... ...
3. Техника за запускане на самолети:  
  Летищен подвижен електроагрегат - АПА-22М  
... ... ...
  Летищен подвижен електроагрегат - АПА-ЗМ  
... ... ...
  Летищен подвижен електроагрегат - АПА-5  
... ... ...
  Летищен подвижен електроагрегат - АПА-5 Д  
... ... ...
  Летищен подвижен електроагрегат - АПА-35  
... ... ...
  Летищен подвижен електроагрегат - АПА-50  
... ... ...
  Електроагрегат "Хаучин"  
... ... ...
4. Техника за добив и зареждане с въздух:  
  Летищна компресорна станция - АКС-В  
... ... ...
  Унифицирана компресорна станция - УКС-400 В-П4  
... ... ...
  Въздухозареждач - ВЗ 16/250  
... ... ...
  Въздухозареждач - ВЗ 16/350  
... ... ...
  Летищен многоцелеви кондиционер АМК-24/56  
... ... ...
5. Акумулаторозарядни станции:  
  Акумулаторозарядни станции - АЗС-4А  
... ... ...
  Акумулаторозарядни дизелови станции - АЗДС-20  
... ... ...
  Подвижна разрядно-зарядна станция - ПРЗС-58  
... ... ...
  Автоматична разрядно-зарядна станция - СРЗА-1  
... ... ...
  Електростанция на ремарке - ЕСБ-4 БЕ  
... ... ...
6. Техника за подгряване на авиационната техника:  
  Унифициран моторен подгревател - УМП-350  
... ... ...
  Моторен подгревател - МП-300  
... ... ...
7. Техника за проверка, контрол, измерване и ремонт:  
  Установка за проверка на хидравлика - УПГ-250  
... ... ...
  Установка за проверка на хидравлика - УПГ-300  
... ... ...
  Универсална подвижна лаборатория - УПЛ-Л (АИ)  
... ... ...
  Комплексна авиационна проверочна станция - КАПСО  
... ... ...
  Станция за контрол - СК-2М (ЗМ)  
... ... ...
  Контролно-измервателна лаборатория - КИЛ  
... ... ...
  Система за обработка на полетната информация - ЛУЧ-71 (74)  
... ... ...
  Електрохидравлична установка - ЕГИ 17/3/50  
... ... ...
  Автоматично електромеханично хидроустройство - АЕМГ-60/3  
... ... ...
  Контролно-ремонтна авиационна станция - КРАС-ЛМ  
... ... ...
  Контролно-ремонтна авиационна станция - КРАС-ЛП, Е  
... ... ...
  Контролно-ремонтна авиационна станция - КРАС-917 Д  
... ... ...
  Контролно-ремонтна авиационна станция - КРАС-А (и)  
... ... ...
  Подвижни ремонтни средства за самолети и вертолети  
... ... ...
8. Техника за почистване на полосите и инженерната техника:  
  Комбинирани поливно-миячни машини  
... ... ...
  Вакуумообирачни машини  
... ... ...
  Миячна машина  
... ... ...
  Четкоиздухваща машина  
... ... ...
9. Техника за зареждане с авиационни горива, кислород, азот и други:  
9.1. За зареждане и доставяне на авиационни ГСМ:  
  Автогоривозарядчици до 4 т  
... ... ...
  Автогоривозарядчици от 4 до 8 т  
... ... ...
  Автогоривозарядчици от 8 до 22 т  
... ... ...
  Автогоривозарядчици над 22 т  
... ... ...
  Автоцистерни до 4 т  
... ... ...
  Автоцистерни от 4 до 8 т  
... ... ...
  Автоцистерни от 8 до 22 т  
... ... ...
  Автоцистерни над 22 т  
... ... ...
  Маслозаправчици  
... ... ...
9.2. За добив и зареждане с кислород и азот:  
  Автокислорододобивна станция - АКДС-70  
... ... ...
  Автокислородозарядна станция - АКЗС-75 (м)  
... ... ...
  Унифицирана газозарядна станция - УКЗС-МА  
... ... ...
10. Подвижни приводни авиационни радиостанции:  
10.1. Приводни авиационни радиостанции:  
  Приводни авиационни радиостанции - ПАР-7  
... ... ...
  Приводни авиационни радиостанции - ПАР-8  
... ... ...
  Приводни авиационни радиостанции - ПАР-9  
... ... ...
  Приводни авиационни радиостанции - ПАР-10  
... ... ...
  Приводни автоматични радиостанции - АПР-СА  
... ... ...
  Приведен маркерен радиомаяк - МРМ-48  
... ... ...
  Радиоприемници  
... ... ...
10.2. Авиационни радиопеленгатори:  
  Авиационен радиопеленгатор - АРМ-5  
... ... ...
  Авиационен радиопеленгатор - АРП-6  
... ... ...
  Авиационен радиопеленгатор - АРП-9  
... ... ...
  Авиационен радиопеленгатор - АРП-10  
... ... ...
  Подвижен радиопеленгатор - ПРП-11  
... ... ...
11. Радиолокационни системи:  
  Подвижна радиомаячна група - ПРМГ-5  
... ... ...
  Износим индикатор от системата за кацане - ВИСП-75  
... ... ...
  Радиосистеми за кацане - РСБ-10, РСПм-4М  
... ... ...
  Радиосистеми за близка навигация  
... ... ...
11.1. Трасеви радиолокационни станции (РЛС)  
... ... ...
11.2. Летищни радиолокационни станции (РЛС)  
... ... ...
11.3. Лекоимпулсни радиолокационни станции (РЛС)  
... ... ...
11.4. Далекомерен всенасочен азимутален радиомаяк (ДВОР)  
... ... ...
11.5. Всенасочен азимутален радиомаяк (ВОР)  
... ... ...
11.6. Приводни радиостанции  
... ... ...
11.7. Маркери  
... ... ...
11.8. Далекомерна измервателна система (ДМЕ)  
... ... ...
11.9. Пеленгатори  
... ... ...
11.10. Инструментална летищна система за кацане (ИЛС)  
... ... ...
12. Метеорологична техника:  
  Подвижни метеорологични станции - ПАМС  
... ... ...
  Метеошифромашини "Корал"  
... ... ...
  Облачни светлолокатори ИВО  
... ... ...
  Машини за регистрация на облачността - РВО-2  
... ... ...
  Машини за регистрация на облачността - РВО-3  
... ... ...
12.1. Метеорадиолокатори:  
12.2. Подвижни проверочни метеолаборатории - ППМЛ  
... ... ...
13. Авиационни подвижни лаборатории:  
  Авиационни подвижни фотолаборатории - АПФ-2-ТМК  
... ... ...
  Авиационни подвижни фотолаборатории - АПФ-2-ОМК  
... ... ...
  Авиационни подвижни фотолаборатории - АПФ-2-ТМ  
... ... ...
  Авиационни подвижни фотолаборатории - АМФ-1  
... ... ...
14. Пускови установки (ПУ) за разбиване на градоносни облаци  
... ... ...
15. Друга специализирана авиационна техника:  
  Автостълби  
... ... ...
  Автоленти  
... ... ...
  Автоленти за самолет  
... ... ...
  Сметосъбирач  
... ... ...
16. Подвижна подемно-транспортна техника:  
  Контейнеровози повдигачи  
... ... ...
  Всичко единици техника, предложена за условно отсрочване ...
     
 
Ръководител на .....................................................................................................................
 

(дата)

(подпис, фамилия)  
 
 
Забележки:
(*) 1. Класификацията на техниката е в съответствие с приложение № 2 към Наредбата за военен отчет на български граждани и техника за мирно и военно време.
2. Водачите (шофьорите) на предложената за безусловно и условно отсрочване техника да бъдат планирани за съответния вид отсрочване.
3. Заявката в електронен вариант да бъде изготвяна на Excel, като:
- не се изтриват редове и колони;
- да се вмъкват толкова редове, колкото са машините от даден тип (за всяка машина отделен ред).
4. Заявката на хартиен носител да включва информация само за конкретната техника, предложена за отсрочване - по тип, вид (заглавни редове) и всяка машина поотделно.
 


Приложение № 6 към чл. 15, ал. 1, т. 4


Рег. № ...................... /............20...... г.

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН ........................./ОБЛАСТНИЯ

УПРАВИТЕЛ НА .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................

(име, фамилия)

 
ОБОБЩЕНА ЗАЯВКА
за безусловно и условно отсрочване на техника-запас
 
в ..........................................................................................................................................
към ...................................................................................,
(юридическо лице, структурна единица) (ведомство, общинска и областна администрация)
водеща се на военен отчет в Областния военен отдел/отдел "Столичен" ......................................................, Военно окръжие .............................................................................................................................................................., за времето от ...................... г. до ...................... г.
№ по ред Тип на техниката* Брой техника, водеща се на военен отчет - всичко Предл. за безусловно отсрочване Предл. за условно отсрочване
1 2 3 4 5
I. Автомобили      
1. Леки автомобили      
2. Товарни автомобили      
3. Специални автомобили      
II. Ремаркета и полуремаркета      
1. Товарни ремаркета (за трактори)      
2. Специални ремаркета      
3. Ремарке      
4. Полуремаркета за седлови влекачи      
III. Трактори      
1. Верижни трактори      
2. Колесни трактори      
IV. Инженерни машини      
1. Пътностроителна техника      
2. Земекопна техника      
3. Пробивна техника      
4. Подвижни електроагрегати      
5. Дървообработваща техника      
6. Водоснабдителна техника      
V. Самоходни машини      
1. Електрокари      
2. Мотокари      
VI. Инженерна и самолетообслужваща техника      
1. За подвижни командни пунктове (КП)      
2. Светотехнически средства      
3. Техника за запускане на самолети      
4. Техника за добив и зареждане с въздух      
5. Акумулаторозарядни станции      
6. Техника за подгряване на авиационната техника      
7. Техника за проверка, контрол, измерване и ремонт      
8. Техника за почистване на полосите и инженерната техника      
9. Техника за зареждане с авиационни горива, кислород, азот и други      
10. Подвижни приводни авиационни радиостанции      
11. Радиолокационни системи      
12. Метеорологична техника      
13. Авиационни подвижни лаборатории      
14. Пускови установки (ПУ) за разбиване на градоносни облаци      
15. Друга специализирана авиационна техника      
16. Подвижна подемно-транспортна техника      
  Всичко:      

Ръководител на .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

(дата) (подпис, фамилия)

 
Забележки:
*1. Класификацията на техниката е в съответствие с приложение № 2 към Наредбата за военен отчет на български граждани и техника за мирно и военно време.
2. Водачите (шофьорите) на определената за безусловно и условно отсрочване техника да бъдат планирани съответно за безусловно и условно отсрочване.
3. Заявката в електронен вариант да бъде изготвяна на Excel, като не се изтриват и добавят редове и колони.
4. При изготвяне на обобщена заявка да се въвеждат формули за сумиране, като заявката на всеки краен потребител да бъде на отделна страница (Sheet).


Приложение № 7 към чл. 17, ал. 1, т. 1


Рег. № ...................... /............20... г.
 
ПРОТОКОЛ
за безусловно и условно отсрочване на запасни по заявка - поименен списък № ...... от _._.20__ г. и техника-запас по подробна заявка № ........ от __.__.20__ г.
в ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(юридическо лице, структурна единица)
към .....................................................................................................................................................................................,
(ведомство, общинска/районна и областна администрация)
водещи се на военен отчет в Областния военен отдел/отдел "Столичен" .......................................................
Военно окръжие ....................................................................................................................................................
за времето от ...................... г. до ...................... г.
 
  Заявено Изпълнено % изпълн.
Обща численост на персонала ....... души към ...... 20 ..... г.      
Общо запасни, предлагани за безусловно отсрочване ........ души ........ души ........... %
Общо запасни, предлагани за условно отсрочване ........ души ........ души ........... %
Общ брой техника, предлагана за безусловно отсрочване ........ бр. ........ бр. ........... %
Общ брой техника, предлагана за условно отсрочване ........ бр. ........ бр. ........... %
       
А. Изпълнение на заявките за безусловно и условно отсрочване на запасни
№ по ред Клас по НКПД Запасни, заявени за безусловно и условно отсрочване
    Общо Офицери Офицерски кандидати Сержанти/ старшини Войници/матроси
    предл. изпълн. предл. изпълн. предл. изпълн. предл. изпълн. предл. изпълн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Клас 1:                    
  - безусловно                    
  отсрочени                    
2 Клас 2:                    
  - безусловно                    
  отсрочени                    
  - условно                    
  отсрочени                    
3 Клас 3:                    
  - безусловно                    
  отсрочени                    
  - условно                    
  отсрочени                    
4 Клас 4:                    
  - безусловно                    
  отсрочени                    
  - условно                    
  отсрочени                    
5 Клас 5:                    
  - безусловно                    
  отсрочени                    
  - условно                    
  отсрочени                    
6 Клас 6:                    
  - безусловно                    
  отсрочени                    
  - условно                    
  отсрочени                    
7 Клас 7:                    
  - безусловно                    
  отсрочени                    
  - условно                    
  отсрочени                    
8 Клас 8:                    
  - безусловно                    
  отсрочени                    
  - условно                    
  отсрочени                    
9 Клас 9:                    
  - безусловно                    
  отсрочени                    
  - условно                    
  отсрочени                    
  Всичко                    
  - безусловно                    
  отсрочени                    
  - условно                    
  отсрочени                    
Б. Изпълнение на заявките за безусловно и условно отсрочване на техника-запас
№ по ред Тип на техниката Брой техника, водеща се на военен отчет - всичко Техника за безусловно отсрочване Техника за условно отсрочване
      предл. изпълн. предл. изпълн.
1 2 3 4 5 6 7
I. Автомобили          
1. Леки автомобили          
2. Товарни автомобили          
3. Специални автомобили          
II. Ремаркета и полуремаркета          
1. Товарни ремаркета (за трактори)          
2. Специални ремаркета          
3. Ремаркета          
4. Полуремаркета за седлови влекачи          
III. Трактори          
1. Верижни трактори          
2. Колесни трактори          
IV. Инженерни машини          
1. Пътностроителна техника          
2. Земекопна техника          
3. Пробивна техника          
4. Подвижни електроагрегати          
5. Дървообработваща техника          
6. Водоснабдителна техника          
V. Самоходни машини          
1. Електрокари          
2. Мотокари          
VІ. Инженерна и самолетообслужваща техника          
1. За подвижни командни пунктове (КП)          
2. Светотехнически средства          
3. Техника за запускане на самолети          
4. Техника за добив и зареждане с въздух          
5. Акумулаторозарядни станции          
6. Техника за подгряване на авиационната техника          
7. Техника за проверка, контрол, измерване и ремонт          
8. Техника за почистване на полосите и инженерната техника          
9. Техника за зареждане с авиационни горива, кислород, азот и други          
10. Подвижни приводни авиационни радиостанции          
11. Радиолокационни системи          
12. Метеорологична техника          
13. Авиационни подвижни лаборатории          
14. Пускови установки (ПУ) за разбиване на градоносни облаци          
15. Друга специализирана авиационна техника          
16. Подвижна подемно-транспортна техника          
  Всичко:          
Причини за неизпълнение на заявките за отсрочване на запасни и техника-запас: .................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Началник на Областен военен отдел ...............................................................................................................
Ръководител на звено/сектор/отдел ОМП
(звание, подпис, фамилия) (подпис, фамилия)
  ................................. г.   ...........г.      
  (дата)   (дата)      
             


Приложение № 8 към чл. 17, ал. 1, т. 3


ОТЧЕТ (ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ)
за изпълнение на заявките за безусловно и условно отсрочване на запасни и техника-запас
в ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
община/район/област ..............................................................................................................................................)
  за времето от ...................... г. до ...................... г.
  Заявено Изпълнено % изпълн.
Общо запасни, предлагани за безусловно      
отсрочване ........ души ........ души ........... %
Общо запасни, предлагани за условно      
отсрочване ........ души ....... души ........... %
А. Изпълнение на заявките за безусловно и условно отсрочване на запасни
№ по ред Вид отсрочване Запасни, заявени за безусловно и условно отсрочване
    Общо запасни Офицери Офицерски кандидати Сержанти/ старшини Войници/ матроси
    предл. изпълн. предл. изпълн. предл. изпълн. предл. изпълн. предл. изпълн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Териториални структури
... - безусловно отсрочени ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... - условно отсрочени ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Министерство А
... - безусловно отсрочени ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... - условно отсрочени ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
                       
Министерство Б
... - безусловно отсрочени ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... - условно отсрочени ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Всичко за община/район (област) ........
... - безусловно отсрочени - ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... - условно отсрочени ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 
Б. Изпълнение на заявките за безусловно и условно отсрочване на техника-запас
  Заявено Изпълнено % изпълн.
Общ брой техника, предложена за безусловно отсрочване ........ бр. ........ бр. ........... %
Общ брой техника, предложена за условно отсрочване ........ бр. ........ бр. ........... %
       
№ по ред Тип на техниката Общо техника за отсрочване Техника за безусловно отсрочване Техника за условно отсрочване
    предл. изпълн. предл. изпълн. предл. изпълн.
1 2 3 4 5 6 7 8
Териториални структури
I. Автомобили            
II. Ремаркета и полуремаркета            
III. Трактори            
IV. Инженерни машини            
V. Самоходни машини            
VI. Инженерна и самолетообслужваща техника            
  Всичко териториални структури            
Министерство А
I. Автомобили            
II. Ремаркета и полуремаркета            
III. Трактори            
IV. Инженерни машини            
V. Самоходни машини            
VI. Инженерна и самолетообслужваща техника            
  Всичко министерство А            
Министерство Б
I. Автомобили            
II. Ремаркета и полуремаркета            
III. Трактори            
IV. Инженерни машини            
V. Самоходни машини            
VI. Инженерна и самолетообслужваща техника            
  Всичко министерство Б            
Всичко за община/район (област, министерство, Областен военен отдел) ........
I. Автомобили            
II. Ремаркета и полуремаркета            
III. Трактори            
IV. Инженерни машини            
V. Самоходни машини            
VI. Инженерна и самолетообслужваща техника            
  Всичко за община/район (област, министерство, областен ВО)            

Забележка. По приложената таблица се изготвя Обобщен отчет на началника на Централното военно окръжие за отсрочване на запасни и техника-запас за определен период.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти